δελτιο τυπου 2 9-2013 (1)

94 views
67 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
94
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

δελτιο τυπου 2 9-2013 (1)

  1. 1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ππόγπαμμα Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ τηρ Ελλάδαρ 2007-2013 – Άξοναρ 3 / Υπ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ και Τποφίμων Σειρά ςεμιναρίων και ενημερωτικϊν ςυςκζψεων με τουσ επενδυτζσ του Άξονα 3 πραγματοποιεί ο Υποςτηρικτικόσ Μηχανιςμόσ ΟΑΣΕ ΑΑΕ για τισ επενδφςεισ του Άξονα 3 του προγράμματοσ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ 2007-2013 ςτην Στερεά Ελλάδα. Στόχοσ των ςεμιναρίων αυτϊν, είναι η ενημζρωςη των επενδυτϊν για τον τρόπο ηλεκτρονικήσ υποβολήσ των αιτημάτων πληρωμήσ και τησ παρακολοφθηςησ ςτην υλοποίηςη των επενδφςεων. Οι επενδφςεισ του άξονα 3 που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΠΑΑ του Υπ. Αγροτικήσ Ανάπτυξησ / Τροφίμων θα παρακολουθοφνται ηλεκτρονικά ενϊ ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται και τα αιτήματα πληρωμϊν. Οι δικτυακόσ τόποσ που μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν πληροφορίεσ για την χρήςη τησ ηλεκτρονικήσ εφαρμογήσ είναι : http://www.agrotikianaptixi.gr, http://axonas3.agrotikianaptixi.gr Το πρόγραμμα των Σεμιναρίων που οργανϊνει ο ΥΜ ΟΑΣΕ ςτισ διάφορεσ αγροτικζσ περιοχζσ τησ Στερεάσ Ελλάδασ ζχει ο ωσ ακολοφθωσ : Σςμμετέσοντερ Ημεπομηνία Φώπορ / Πεπιοσή Δπενδςηέρ πεπιοσήρ Βοιωηίαρ Τπίηη 3-9-2013 Γημαπσείο Φαιπώνειαρ, ώπα 12:00 Δπενδςηέρ πεπιοσήρ Φθιώηιδαρ Τεηάπηη 4-9-2013 Γπαθεία ΥΜ ΟΑΣΔ, Μιαούλη 8, ώπα 12:00 Δπενδςηέρ πεπιοσήρ Αμθίκλειαρ Τπίηη 3-9-2013 Πολιηιζηικό Κένηπο Αμθίκλειαρ, ώπα 18:00 Δπενδςηέρ πεπιοσήρ Γωπίδαρ Πέμπηη 5-9-2013 Γημαπσείο Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Δςπαλίος, 12:00 Δπενδςηέρ ΠΔ Δςπςηανίαρ Παπαζκεςή 6-9-2013 Καππενήζι, Γπαθεία ΥΜ ΟΑΣΔ / Φίος 2, ώπα 12:00 Δπενδςηέρ Πεπιοσήρ Κύμηρ Τεηάπηη 18-9-2013 Κύμη, Γημαπσείο Κύμηρ, ώπα 14:00 Δπενδςηέρ πεπιοσήρ Σκύπος Πέμπηη 19-9-2013 Γημαπσείο Σκύπος ώπα 8:00 Δπενδςηέρ πεπιοσήρ Νόη.Δύβοιαρ Τεηάπηη 18-9-2013 Μαπμάπι, Γημαπσείο Μαπμαπίος, ώπα 11:00 Δπενδςηέρ πεπιοσήρ Γςζηίων Παπαζκεςή 20-9-2013 Κπιεζά ζηο Γημαπσείο Γιζηύων, ώπα 11:30 Δπενδςηέρ πεπιοσήρ Βόπ. Δύβοιαρ ……………………… * Θα ςπάπξει νεώηεπη ανακοίνωζη 02-09-2013 το γραφείο τφπου του ΥΜ ΟΑΣΕ

×