αρχιμηδης

312 views
248 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

αρχιμηδης

  1. 1. Ποιος ήηαν οΑρτιμήδης;Ο καζεκαηηθόο,θηιόζνθνο, θπζηθόο θαηκεραληθόο Αξρηκήδεοήηαλ έλα από ηακεγαινθπή πλεύκαηαπνπ γλώξηζε ζηελπνξεία ηεο εαλζξσπόηεηα.OΑξρηκήδεο γελλήζεθεζηηο Σπξαθνύζεο πεξίην 285 π.Φ. θαη πηζαλόλείρε παηέξα ηνλαζηξνλόκν Φεηδία.
  2. 2. Γιαηί είναι γνωζηός ο Αρτιμήδης;Τν όλνκα ηνπ Αξρηκήδε έρεηζπζρεηηζηεί κε δηάθνξνποζξύινπο, π.ρ. όηη πεηάρηεθε, κόιηοαμηνπνίεζε πεηξακαηηδόκελνο ηελάλσζε πνπ εμαζθεί ην λεξόαλαθσλνύζε «Εύξεθα!»,Έθαςε κε ζπγθεληξσηηθάθάηνπηξα πινία ησλ Ρσκαίσλπνπ πνιηνξθνύζαλ ηηοΣπξαθνύζεο, ζπγθεληξώλνληαοπάλσ ηνπο ηελ ειηαθήαθηηλνβνιία, όηη είπε ζε Ρσκαίνζηξαηηώηε, ν νπνίνο ηειηθά θαη ηνλζθόησζε κεηά ηελ θαηάιεςε ηεοπόιεο ην 212 π.Φ., «Με κνπ ηνποθύθινπο ηάξαηηε!»
  3. 3. Έθαλε ηα πξώηα βήκαηα γηα ην καζεκαηηθό ππνινγηζκόεπηθαλεηώλ κε αθαλόληζην πεξίγξακκα θαη ζπκκεηξηθώλ εθπεξηζηξνθήο ζσκάησλ, κέζνδνο πνπ εμειίρζεθε, ηεθκεξηώζεθεθαη νλνκάζηεθε ζηε ζύγρξνλε επνρή Ολοκληρωτικός ΛογισμόςΥπνιόγηζε κία πξνζεγγηζηηθή ηηκή γηα ηνλάξξεην αξηζκό πΔηαηύπσζε ην λόκν ηεο Μεραληθήο γηα ηνποκνρινύοΑληηιακβαλόκελνο ηηο απεξηόξηζηεοπξνεθηάζεηο ηνπ, γελίθεπζε ηελεθαξκνγή ιέγνληαο «Δνο κνη πα ζησ θαηηαλ γαλ θηλάζσ» (δώζε κνπ ζεκείν λα ζηεξηρζώ θαη ζα θηλήζσηε Γε). Δηαηύπσζε επίζεο ηελ νκώλπκε αξρή γηα ηελ άλσζεηνπ λεξνύ, θαηαζθεύαζε δηάθνξεο κεραλέο, έλα ηύπνπνιύζπαζηνπ, ηνλ θνριία, κία αληιεηηθή κεραλή κε ηελ«αξρηκήδεηνλ έιηθα» θ.ά.Γιαηί είναι γνωζηός ο Αρτιμήδης;
  4. 4. Λαμπροπούλοσ Βιργινία

×