ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙ΢ΜΑΣΑΓηώξγνο ΘσκαΐδεοΔ΄ ηάμε ηνπ 165νπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ Αζελώλ
΢ΣΑΣΗΡ ΑΙΓΙΝΗ΢ 6Ο΢ -5Ο΢ ΑΙΩΝΑ΢ Π.Χ.            ΢ηα λνκίζκαηα πνπ θόπεθαλ ηελ πεξίνδν            550-...
ΚΟΡΙΝΘΟ΢ ΑΡΓΤΡΟ ΣΡΙΔΡΑΧΜΟΝ,ΠΕΡΙΠΟΤ 390Π.Χ.          Εμπροσθότσπος: Πήγαζνο          κε κπηεξά θηεξά πε...
ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΤΡΟ ΣΕΣΡΑΔΡΑΧΜΟΝ,ΠΕΡΙΠΟΤ 440-420Π.Χ          Εμπροσθότσπος: Κεθαιή          Αζελάο κε αηηηθό θξ...
ΑΡΓΤΡΟ ΣΕΣΡΑΔΡΑΧΜΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ Γ΄ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢, 336-323Π.Χ.           Εμπροσθότσπος:           Κεθαιή Ζ...
΢ΤΡΑΚΟΤ΢Ε΢. ΕΚΑΣΟΛΙΣΡΑ,450-380Π.Χ.
Α΢ΗΜΕΝΙΟ 20 ΔΡΑΧΜΕ΢ΒΑ΢ΙΛΙΑ΢ ΠΑΤΛΟ΢
Α΢ΗΜΕΝΙΟ 5 ΔΡΑΧΜΕ΢         ΑΣΗΜΕΝΙΟ 5 ΔΡΑΧΜΕΣ          Σν λόκηζκα ησλ 5 δξαρκώλ          πνπ θόπ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

αρχαια νομισματα

741 views
659 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
741
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
227
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

αρχαια νομισματα

 1. 1. ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙ΢ΜΑΣΑΓηώξγνο ΘσκαΐδεοΔ΄ ηάμε ηνπ 165νπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ Αζελώλ
 2. 2. ΢ΣΑΣΗΡ ΑΙΓΙΝΗ΢ 6Ο΢ -5Ο΢ ΑΙΩΝΑ΢ Π.Χ.  ΢ηα λνκίζκαηα πνπ θόπεθαλ ηελ πεξίνδν 550-480π.Χ. αλήθεη απηόο ην ζηαηήξαο. Απεηθνλίδεηαη ζαιάζζηα ρειώλα πνπ έρεη θαηά κήθνο ηεο ξάρεο ηεο ζθαηξίδηα ώζηε λα ζρεκαηίδεηαη έλα Σ. είλαη ε ιεγόκελε ρειώλα Σ (turtle). Ο ραξάθηεο έρεη ηνπνζεηήζεη ηε ρειώλα ζην θέληξν ηνπ πεηάινπ, ελώ κε ηα ηέζζεξα άθξα, ηα πηεξύγηα έρνπλ απνδνζεί κε ηέηνην ηξόπν πνπ δίλεηαη ε εληύπσζε όηη ε ρειώλα θνιπκπά. Ζ ζαιάζζηα ρειώλα ήηαλ έκβιεκα ηεο ζεάο Αζελάο πνπ πξνζηάηεπε ηα ηαμίδηα θαη ην ζαιάζζην εκπόξην.  Από ηελ άιιε πιεπξά δελ ππάξρεη απεηθόληζε, αιιά έλα βαζνπιό ηεηξάγσλν δηαηξεκέλν κε πιαηηέο γξακκέο ζε πέληε κέξε.
 3. 3. ΚΟΡΙΝΘΟ΢ ΑΡΓΤΡΟ ΣΡΙΔΡΑΧΜΟΝ,ΠΕΡΙΠΟΤ 390Π.Χ.  Εμπροσθότσπος: Πήγαζνο κε κπηεξά θηεξά πεηάεη πξνο ηα δεμηά, κε σξαία ειεύζεξε θίλεζε.  Οπισθότσπος: Κεθαιή Αζελάο Χαιηλίηηδνο πξνο ηα δεμηά, κε πεξηθεθαιαία ηεο νπνίαο ην πηεξύγην αγθαιηάδεη ην ιαηκό. Έλα ειαθξό ρακόγειν δηαγξάθεηαη θαη απαιαίλεη ηελ έθθξαζε ηεο ζεάο.
 4. 4. ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΤΡΟ ΣΕΣΡΑΔΡΑΧΜΟΝ,ΠΕΡΙΠΟΤ 440-420Π.Χ  Εμπροσθότσπος: Κεθαιή Αζελάο κε αηηηθό θξάλνο ζηνιηζκέλν κε θύιια ειηάο, πξνο ηα δεμηά. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα σξαηόηεξα ζσδόκελα δείγκαηα απηήο ηεο επνρήο. Οπισθότσπος: Γιαύθα κε θιεηζηά θηεξά ζηέθεηαη πξνο ηα δεμηά. Αξηζηεξά επάλσ, θιαδί ειηάο θαη κελίζθνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε λαπκαρία ηεο ΢αιακίλαο. Γεμηά έρεη ηελ επηγξαθή ΑΘΔ.
 5. 5. ΑΡΓΤΡΟ ΣΕΣΡΑΔΡΑΧΜΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ Γ΄ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢, 336-323Π.Χ.  Εμπροσθότσπος: Κεθαιή Ζξαθιένπο πξνο ηα δεμηά, κε ιενληή.  Οπισθότσπος: Εεπο θαζηζκέλνο ζε ζξόλν, πξνο ηα αξηζηεξά, θξαηάεη κε ην δεμί ρέξη αεηό θαη κε ην αξηζηεξό ην ζθήπηξν. Έλα σξαίν δείγκα απηήο ηεο πεξηόδνπ, ραξαγκέλν από έκπεηξν ρέξη ηερλίηε
 6. 6. ΢ΤΡΑΚΟΤ΢Ε΢. ΕΚΑΣΟΛΙΣΡΑ,450-380Π.Χ.
 7. 7. Α΢ΗΜΕΝΙΟ 20 ΔΡΑΧΜΕ΢ΒΑ΢ΙΛΙΑ΢ ΠΑΤΛΟ΢
 8. 8. Α΢ΗΜΕΝΙΟ 5 ΔΡΑΧΜΕ΢ ΑΣΗΜΕΝΙΟ 5 ΔΡΑΧΜΕΣ  Σν λόκηζκα ησλ 5 δξαρκώλ πνπ θόπεθε ζηηο Βξπμέιεο έρεη ζηελ δεύηεξε δέζκε θαξπώλ από αξηζηεξά δύν βνύιεο. Σα λνκίζκαηα απηά θέξνπλ ζηελ κία όςε ηελ αμία πιαηζησκέλε κε δάθληλν ζηεθάλη. ΢ηελ άιιε όςε θέξνπλ παξάζηαζε Φνίληθα κε αθηίλεο θαη ζηαπξό, ηελ επηγξαθή "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ" θαη ηελ εκεξνκελία. Σα λνκίζκαηα απηά ηέζεθαλ ζε θπθινθνξία βάζε δηαηάγκαηνο ηεο 7εο Απγνύζηνπ ηνπ 1930.

×