ΔΗΜΟΣ ΚΩ       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩ       1η Ημερίδα Επιμόρφωςησγια την Κοινωνική Οικονομία και τουσ Συνεργατ...
Πνόιμγμξ, Δεμάνπμο Κω, Κώζηα ΚαΐζενιεΓδχ θαη θαηνυ, πνηκ θακ απυ ηεκ ακάιερε ηςκ θαζεθυκηςκ μαξ ςξ Δεμμηηθή Ανπή έπμομελεθ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ΢11:00 – 11:30  Πνμζέιεοζε – ΓγγναθέξΠνμεδνείμ:Γηχνγμξ Θεμθηιίδεξ, Μηπάιεξ Γηςνγαιιήξ, Πυπε Σζαθίνε11:30...
1. Ση μνίδμομε ωξ Κμηκωκηθή ΟηθμκμμίαΕ Κμηκςκηθή Οηθμκμμία μνίδεηαη ςξ μ πχνμξ ηεξ μηθμκμμίαξ πμο βνίζθεηαη ακάμεζα ζημκ η...
΢ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΕ΢ ΑΞΙΕ΢ (VALUES)Οη Γπηπεηνήζεηξ Κμηκςκηθήξ Οηθμκμμίαξ βαζίδμκηαη ζηηξ αλίεξ:· ηεξ αοημβμήζεηαξ,· ηεξ αοημεοζφκε...
6. ΢οκενγαζία μεηαλύ ζοκενγαηηθώκ επηπεηνήζεωκ: Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξελοπενεημφκ ηα μέιε ημοξ πενηζζυηενμ ...
3. Ονηζμόξ ηωκ Επηπεηνεμαηηθώκ ΢οκενγαηηθώκ ΢πεμαηηζμώκ (clusters)Οη επηπεηνεμαηηθμί ζοκενγαηηθμί ζπεμαηηζμμί (clusters) α...
ΔΗΜΟΣ ΚΩΜε τη γνώση αλλάζουμε το    μέλλον μας              7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ημερίδα επιμόρφωσης για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

179 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ημερίδα επιμόρφωσης για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

 1. 1. ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 1η Ημερίδα Επιμόρφωςησγια την Κοινωνική Οικονομία και τουσ Συνεργατικοφσ Επιχειρηματικοφσ Σχηματιςμοφσ Κυριακή 15 Μαΐου 2011 Πολιτιςτικό Πολφκεντρο Πυλίου Με την υποςτήριξη τησ Διεφθυνςησ Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςησ και Πληροφορικήσ
 2. 2. Πνόιμγμξ, Δεμάνπμο Κω, Κώζηα ΚαΐζενιεΓδχ θαη θαηνυ, πνηκ θακ απυ ηεκ ακάιερε ηςκ θαζεθυκηςκ μαξ ςξ Δεμμηηθή Ανπή έπμομελεθηκήζεη μηα ηενάζηηα πνμζπάζεηα πμο πνμςζεί ηεκ εκυηεηα ημο ιαμφ μαξ μέζς ηςκζοκενγαηηθχκ δνάζεςκ θαη ηεκ ζςνάθηζε ηεξ θμηκςκίαξ μαξ ζηηξ δφζθμιεξ επμπέξ πμοδηενπυμαζηε θαη ζημκ ζθιενυ ακηαγςκηζμυ πμο δεπυμαζηε. Βαζηθή πνμεθιμγηθή μαξ δέζμεοζεήηακ ε ζηήνηλε ηςκ μηθνμμεζαίςκ μηθμγεκεηαθχκ επηπεηνήζεςκ θαη ε δεμημονγία ζέζεςκενγαζίαξ γηα ημοξ κέμοξ επηζηήμμκεξ. Με αοημφξ ημοξ δομ ζηυπμοξ ακαμεηνυμαζηεθαζεμενηκά θαη αοημφξ ημοξ δομ ζηυπμοξ ζα οπενεηήζμομε μέπνη ηέιμοξ. Σα ενγαιεία μαξ ζεαοηή ηεκ θαηεφζοκζε είκαη δομ, ε επέκδοζε ζηηξ επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ γηα ηεκδεμημονγία κέςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ θαη ε πνμχζεζε ηςκ ζοκενγαηηθχκ επηπεηνεμαηηθχκζπεμαηηζμχκ γηα ηεκ ζηήνηλε ηςκ οθηζηάμεκςκ μηθμγεκεηαθχκ επηπεηνήζεςκ.Έκα απυ ηα μοζηαζηηθά υπια είκαη ε απυθηεζε ηςκ γκχζεςκ γηα ηηξ κέεξ ζοκζήθεξθαη ε επημυνθςζε ηςκ ζηειεπχκ ηεξ θμηκςκίαξ θαη ηδίςξ ηςκ κέςκ ακζνχπςκ ζε θαηκμηυμεξζοκενγαηηθέξ επηπεηνεμαηηθέξ δναζηενηυηεηεξ. Απυ ζήμενα λεθηκάμε ηα επημμνθςηηθάζεμηκάνηα με πνχηε πανμοζία ημο θονίμο Γηάκκε Ναζημφια, Δηδάθηςν ημο ΣμήμαημξΚμηκςκημιμγίαξ ημο Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο θαη ημο Πενηθενεηαθμφ Δηεοζοκηή ηεξΓθπαίδεοζεξ Νμηίμο Αηγαίμο Νίθμο Ράπηε.Θα ήζεια κα οπμγναμμίζς υηη αοηή ε πνμζπάζεηα γηα μαξ έπεη πμιηηηθά θαη ηδεμιμγηθάπαναθηενηζηηθά. Οη αιιαγέξ πμο επηπεηνμφμε ζηηξ ζπέζεηξ ενγαζίαξ γκςνίδμομε υηη είκαη μηαδφζθμιε οπυζεζε θαη υηη ζα οπάνλμοκ δοζθμιίεξ, ακηηζηάζεηξ θαη ακηηδνάζεηξ. Ε ΔεμμηηθήΑνπή θαη εγχ πνμζςπηθά δεκ πνυθεηηαη κα οπμπςνήζμομε, μφηε κα θαηαζέζμομε ηα υπια.Ακηίζεηα με ζμβανυηεηα θαη πμηυηεηα ζα πνμπςνήζμομε ζηεκ οπμζηήνηλε με θάζε μέζμ θαηθάζε ηνυπμ ηςκ πνςημβμοιηχκ δεμημονγίαξ ηςκ επηπεηνήζεςκ Κμηκςκηθήξ Οηθμκμμίαξ θαηηςκ Γπηπεηνεμαηηθχκ ΢οκενγαηηθχκ ΢πεμαηηζμχκ πμο πνμςζεί ε Κοβένκεζε θαηεμπενηέπμοκ ηηξ εζηθέξ αλίεξ ηεξ εκηημυηεηαξ, ηεξ εηιηθνίκεηαξ, ηεξ θμηκςκηθήξ εοζφκεξ θαηηεξ μένημκαξ γηα ημοξ άιιμοξ.΢αξ θαιχ υιμοξ εζάξ, ημοξ κέμοξ ακζνχπμοξ, πμο ζέιμοκ κα ειπίδμοκ γηα ημ μέιιμκ ημοξ καζομμεηέπεηε ζ’ αοηή ηεκ πνμζπάζεηα. Να παναθμιμοζήζεηε ηα ζεμηκάνηα επημυνθςζεξ. Ναακαπηφλεηε ζοιιμγηθέξ πνςημβμοιίεξ μέζα ζηα πιαίζηα ηςκ θακυκςκ ηεξ ΚμηκςκηθήξΟηθμκμμίαξ υπςξ αοημί πνμζδημνίδμκηαη απυ ημ Δηεζκέξ Γναθείμ Γνγαζίαξ. Να μκεηνεοηείηεθαη κα δεμημονγήζεηε. Ο Δήμμξ ηεξ Κς θαη μ Δήμανπμξ ζα είκαη δίπια ζαξ,ζομπαναζηάηεξ ζαξ. Ο ΔΗΜΑΡΥΟ΢ ΚΩ ΚΩ΢ΣΑ΢ ΚΑΪ΢ΕΡΛΗ΢ 1
 3. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ΢11:00 – 11:30 Πνμζέιεοζε – ΓγγναθέξΠνμεδνείμ:Γηχνγμξ Θεμθηιίδεξ, Μηπάιεξ Γηςνγαιιήξ, Πυπε Σζαθίνε11:30 – 11:50 Ομηιία Δεμάνπμο Κς, Κχζηα Καΐζενιε Γηζήγεζε γηα ηεκ Κμηκςκηθή Οηθμκμμία ημο θ. Γηάκκε11:50 – 12:10 Ναζημφια, Δηδάθηςν ημο Σμήμαημξ Κμηκςκημιμγίαξ ημο Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο Ομηιία ημο Πενηθενεηαθμφ Δηεοζοκηή Γθπαίδεοζεξ12:10 – 12:30 Νμηίμο Αηγαίμο θ. Νίθμο Ράπηε Γκεμένςζε απυ ημκ ΢φμβμοιμ ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκυηεηαξ Κς, θ. Γηάκκε Δενβυ γηα ημοξ θακυκεξ12:30 – 12:50 ζομμεημπήξ θαη δεμημονγίαξ επηπεηνήζεςκ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ Γκεμένςζε γηα ημ δίμεκμ επημμνθςηηθυ πνυγναμμα12:50 – 13:00 απυ ημκ Πνυεδνμ ηεξ ΟΔΓ Δηα Βίμο Μάζεζεξ θ. Δεμήηνε Χαζαπιαδάθε13:00 – 13:45 ΢οδήηεζε – Γνςηήζεηξ – Σμπμζεηήζεηξ 2
 4. 4. 1. Ση μνίδμομε ωξ Κμηκωκηθή ΟηθμκμμίαΕ Κμηκςκηθή Οηθμκμμία μνίδεηαη ςξ μ πχνμξ ηεξ μηθμκμμίαξ πμο βνίζθεηαη ακάμεζα ζημκ ηδηςηηθυθαη ημ δεμυζημ ημμέα ηεξ μηθμκμμίαξ θαη ζημκ μπμίμ δηελάγμκηαη μηθμκμμηθέξ δναζηενηυηεηεξ μεθμηκςκηθμφξ ζθμπμφξ θαη ζηυπμοξ. Ε θμηκςκηθή μηθμκμμία απμηειείηαη απυ μηθμκμμηθέξδναζηενηυηεηεξ επηπεηνήζεςκ, θμνέςκ θαη μνγακηζμχκ ηςκ μπμίςκ ε εζηθή, μ ηνυπμξ ιεηημονγίαξθαη μη ζηυπμη ζοκμρίδμκηαη ζηα παναθάης ζεμεία:  δναζηενημπμίεζε με ζηυπμ ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ μειχκ ημοξ ή ημ ζοιιμγηθυ υθειμξ  δηαπεηνηζηηθή αοημκμμία  δεμμθναηηθέξ δηαδηθαζίεξ ιήρεξ απμθάζεςκ  ακάπηολε με πνμηεναηυηεηα ηηξ ακάγθεξ ηςκ ακζνχπςκ θαη ηεξ απαζπυιεζεξΜε βάζε ηηξ πνμεγμφμεκεξ ακαθμνέξ πνμθφπημοκ μη ελήξ ζεμακηηθέξ παναηενήζεηξ:  ηα θένδε απυ ηεκ μηθμκμμηθή δναζηενηυηεηα ηςκ θμηκςκηθχκ επηπεηνήζεςκ αλημπμημφκηαη γηα ηε βειηίςζε ηεξ εκ ιυγς δναζηενηυηεηαξ θαη δεκ απμηειμφκ ζε θαμία πενίπηςζε ημ βαζηθυ θίκεηνμ ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ  μη θμνείξ – μνγακχζεηξ θαη επηπεηνήζεηξ ηεξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ οπενηενμφκ ζεμακηηθά ηςκ δεμμζίςκ θμνέςκ θαη οπενεζηχκ ζε ζέμαηα εοειηλίαξ θαη δηαπεηνηζηηθήξ ιεηημονγίαξ  ε ακαθμνά ζηηξ δεμμθναηηθέξ δηαδηθαζίεξ ζημ πιαίζημ ηςκ μνγάκςκ θαη μεπακηζμχκ ιήρεξ απμθάζεςκ παναπέμπεη ζηεκ ανπή ημο «έκα άημμμ – μηα ρήθμξ». Ε ζομμεημπή ζηηξ απμθάζεηξ ηεξ θμηκςκηθήξ επηπείνεζεξ δεκ πνμτπμζέηεη ηεκ θαημπή ηίηιςκ ηδημθηεζίαξ  ηδηαίηενε πνμζμπή απμδίδεηαη ζημοξ ακζνχπμοξ θαη ζηεκ πμηυηεηα / ζηαζενυηεηα ηςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ.Γπμμέκςξ, ε θμηκςκηθή μηθμκμμία απμηειεί μηα εκενγεηηθή πανέμβαζε πμο ελειίζζεηαη ζημ πιαίζημηςκ αγμνχκ θαη ηεξ θμηκςκίαξ γεκηθυηενα θαη πμο ακελάνηεηα απυ ηε κμμηθή οπυζηαζε ηςκθμνέςκ ηεξ ζπεηίδεηαη με ηεκ ανπή ηεξ δεμμθναηηθήξ μνγάκωζεξ, ζηενίδεηαη ζε μηα εονείαθμηκωκηθή βάζε, οημζεηεί ζοιιμγηθά θνηηήνηα θαηακμμήξ θενδώκ, ακαπηφζζεη μηα ηδηαίηενε ζπέζεαιιειεγγύεξ με ημ πενηβάιιμκ ηεξ θαη πνμςζεί ηεκ θμηκωκηθή ζοκμπή. Οη μνγακηζμμί ηεξθμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ δεμημονγμφκ ζέζεηξ απαζπυιεζεξ ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ηεξ θμηκςκηθήξαιιειεγγφεξ (ενγαζηαθή εκζςμάηςζε ηςκ θμηκςκηθχκ μμάδςκ, πμο είκαη απμθιεηζμέκεξ απυ ηεκαγμνά ενγαζίαξ), εκχ ζε πμιιέξ πενηπηχζεηξ πανέπμοκ θμηκςθειείξ οπενεζίεξ.΢ε γεκηθέξ γναμμέξ, ε θμηκςκηθή μηθμκμμία ζοκδέεηαη ή δναζηενημπμηείηαη ζηα παναθάης πεδία:  θμηκςκηθή εκζςμάηςζε  ημπηθή ακάπηολε  βηχζημε ακάπηολε  πνυιερε θμηκςκηθχκ ακηζμηήηςκ  εκίζποζε ημο θμηκςκηθμφ ηζημφ θαη εκδοκάμςζε ημο θμηκςκηθμφ θεθαιαίμο  ακάπηολε δεμμθναηηθχκ θαη ζομμεημπηθχκ δμμχκ2. ΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΕΠΙΥΕΙΡΗ΢Η΢ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢“Γπηπείνεζε Κμηκςκηθήξ Οηθμκμμίαξ” είκαη μηα αοηυκμμε έκςζε πνμζχπςκ ηα μπμία ζοκδέμκηαηεζειμκηηθά με ζθμπυ κα ελοπενεηήζμοκ ηηξ μηθμκμμηθέξ, θμηκςκηθέξ θαη πμιηηηζηηθέξ ακάγθεξ θαηεπηδηχλεηξ ημοξ μέζς μηαξ ζομμεημπηθήξ θαη δεμμθναηηθά ειεγπυμεκεξ επηπείνεζεξ. 3
 5. 5. ΢ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΕ΢ ΑΞΙΕ΢ (VALUES)Οη Γπηπεηνήζεηξ Κμηκςκηθήξ Οηθμκμμίαξ βαζίδμκηαη ζηηξ αλίεξ:· ηεξ αοημβμήζεηαξ,· ηεξ αοημεοζφκεξ,· ηεξ δεμμθναηίαξ,· ηεξ ηζυηεηαξ,· ηεξ δηθαημζφκεξ θαη· ηεξ αιιειεγγφεξ.΢ύμθωκα με ηε ζοκενγαηηθή πανάδμζε, ηα μέιε ηωκ ζοκενγαηηθώκ επηπεηνήζεωκ πηζηεύμοκζηηξ εζηθέξ αλίεξ:· ηεξ εκηημυηεηαξ,· ηεξ εηιηθνίκεηαξ,· ηεξ θμηκςκηθήξ εοζφκεξ θαη· ηεξ μένημκαξ γηα ημοξ άιιμοξ.΢ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΕ΢ ΑΡΥΕ΢ (PRINCIPLES)1. Εζειμκηηθή θαη ακμηθηή ζομμεημπή: Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ είκαη εζειμκηηθέξμνγακχζεηξ, ακμηθηέξ ζε υια ηα πνυζςπα, ηα μπμία είκαη ηθακά κα πνεζημμπμηήζμοκ ηηξ οπενεζίεξημοξ θαη κα απμδεπημφκ με πνμζομία ηηξ εοζφκεξ ηςκ μειχκ, πςνίξ εζκηθέξ, θμηκςκηθέξ,θοιεηηθέξ, πμιηηηθέξ ή ζνεζθεοηηθέξ δηαθνίζεηξ.2. Δεμμθναηηθόξ έιεγπμξ ηωκ μειώκ: Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ είκαηδεμμθναηηθέξ μνγακχζεηξ, μη μπμίεξ ειέγπμκηαη απυ ηα μέιε ημοξ, ηα μπμία ζομμεηέπμοκ ζηεδηαμυνθςζε ηεξ πμιηηηθήξ θαη ζηε ιήρε ηςκ απμθάζεςκ ημοξ. Οη άκδνεξ θαη μη γοκαίθεξ πμοπνμζθένμοκ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ ςξ αηνεημί ακηηπνυζςπμη είκαη οπυιμγμη ζηα μέιε. Πνςηίζηςξ ηαμέιε ηςκ ζοκεηαηνηζηηθχκ εηαηνεηχκ έπμοκ ίζα εθιμγηθά δηθαηχμαηα (έκα μέιμξ, μία ρήθμξ) θαηπανάιιεια μη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ είκαη μνγακςμέκεξ με δεμμθναηηθυ ηνυπμ.3. Οηθμκμμηθή ζομμεημπή ηωκ μειώκ: Σα μέιε ζομμεηέπμοκ δίθαηα ζημ θεθάιαημ ηεξεπηπείνεζεξ θαη ζημκ έιεγπμ ημο με δεμμθναηηθέξ μεζυδμοξ. Μένμξ, ημοιάπηζημκ, αοημφ ημοθεθαιαίμο είκαη ζοκήζςξ ε θμηκή πενημοζία ηεξ ζοκεηαηνηζηηθήξ επηπείνεζεξ. Σα μέιε ζοκήζςξιαμβάκμοκ πενημνηζμέκε απμδεμίςζε γηα ημ θεθάιαημ ημ μπμίμ θαηαβάιιμοκ ςξ πνμτπυζεζε ηεξζομμεημπήξ ημοξ. Σα μέιε δηαζέημοκ ηα πιεμκάζμαηα γηα υιμοξ ή γηα μπμημκδήπμηε απυ ημοξαθυιμοζμοξ ζθμπμφξ: Γηα ακάπηολε ηεξ επηπείνεζεξ ημοξ, πηζακυκ με ηε δεμημονγίααπμζεμαηηθχκ, μένμξ ηςκ μπμίςκ ημοιάπηζημκ ζα πνέπεη κα είκαη αδηαίνεημ. Γηα ηεκ παναπχνεζεςθειεμάηςκ ζηα μέιε, ακάιμγα με ηηξ ζοκαιιαγέξ πμο είπακ με ηε ζοκεηαηνηζηηθή επηπείνεζε θαηγηα πνμχζεζε άιιςκ δναζηενημηήηςκ πμο εγθνίκμκηαη απυ ηα μέιε.4. Αοημκμμία θαη ακελανηεζία: Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ είκαη αοηυκμμεξ,αοημβμεζμφμεκεξ μνγακχζεηξ, ειεγπυμεκεξ απυ ηα μέιε ημοξ. Γάκ ζα ζοκάρμοκ ζομθςκίεξ μεάιιμοξ μνγακηζμμφξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ θοβενκήζεςκ, ή εάκ ζα ελαζθαιίζμοκθεθάιαηα απυ ελςηενηθέξ πεγέξ ζα πνέπεη κα ημ πνάηημοκ με υνμοξ μη μπμίμη δηαζθαιίδμοκ ημδεμμθναηηθυ έιεγπμ πμο αζθείηαη απυ ηα μέιε θαη ζοκάδμοκ με ηε ζοκεηαηνηζηηθή αοημκμμία ημοξ.5. Εθπαίδεοζε, θαηάνηηζε θαη πιενμθόνεζε: Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξελαζθαιίδμοκ εθπαίδεοζε θαη θαηάνηηζε γηα ηα μέιε, ημοξ αηνεημφξ ακηηπνμζχπμοξ, ημοξδηεοζοκηέξ θαη ημοξ οπαιιήιμοξ ημοξ έηζη χζηε κα μπμνμφκ κα ζομβάιιμοκ εκενγά ζηεκ ακάπηολεηςκ ζοκεηαηνηζηηθχκ εηαηνεηχκ ημοξ. Γκεμενχκμοκ ημ θμηκυ, εηδηθυηενα ηε κέα γεκηά θαη ημοξεγέηεξ ηεξ θμηκήξ γκχμεξ, γηα ηε θφζε ημο ζοκενγαηηζμμφ θαη ηα ςθειήμαηα πμο πνμζθένεη. 4
 6. 6. 6. ΢οκενγαζία μεηαλύ ζοκενγαηηθώκ επηπεηνήζεωκ: Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξελοπενεημφκ ηα μέιε ημοξ πενηζζυηενμ απμηειεζμαηηθά θαη εκδοκαμχκμοκ ημ ζοκενγαηηθυ θίκεμαζοκενγαδυμεκεξ μεηαλφ ημοξ ζε ημπηθυ, πενηθενεηαθυ, εζκηθυ θαη δηεζκέξ επίπεδμ.7. Κμηκμηηθό εκδηαθένμκ: Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ ενγάδμκηαη γηα ζηαζενήακάπηολε ηςκ θμηκμηήηςκ ημοξ εθανμυδμκηαξ ηεκ πμιηηηθή πμο απμθαζίδεηε απυ ηα μέιε ημοξ.Οη βαζηθυηενμη άλμκεξ ηεξ ζοκενγαηηθήξ θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ, με ηεκ εονφηενε έκκμηα ημο υνμο,είκαη ε αφλεζε ημο εζκηθμφ πνμσυκημξ, ε ακαδηακμμή ημο εηζμδήμαημξ θαη ημο πιμφημο, επενηθενεηαθή ακάπηολε θαη ε πνμχζεζε πνμγναμμάηςκ θμηκςκηθμφ παναθηήνα.α. Αύλεζε ημο εζκηθμύ πνμϊόκημξ: Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ, με ηεκ μηθμκμμηθήδναζηενηυηεηα πμο ακαπηφζζμοκ, ζομβάιιμοκ ζηεκ αφλεζε ημο εζκηθμφ πνμσυκημξ θαη ζηεβειηίςζε ηςκ άιιςκ μηθμκμμηθχκ δεηθηχκ ηεξ πχναξ. Γηα πανάδεηγμα, ε πνεμαημδυηεζεξγεςνγίαξ ζομβάιιεη ζηεκ αφλεζε ηεξ γεςνγηθήξ παναγςγήξ, ε δηάζεζε ηςκ αγνμηηθχκ πνμσυκηςκζε αγμνέξ ημο ελςηενηθμφ ζηε βειηίςζε ημο ηζμδογίμο ελςηενηθχκ ζοκαιιαγχκ θαη ημο ηζμδογίμοπιενςμχκ, ε απαζπυιεζε ενγαηηθμφ δοκαμηθμφ ζηε μείςζε ηεξ ακενγίαξ, ε ζοκεηαηνηζηηθήπανέμβαζε ζημκ θαηακαιςηηθυ ημμέα ζηε ζογθνάηεζε ηςκ ηημχκ θαη ζοκεπχξ ζηε μείςζε ημονοζμμφ αφλεζεξ ημο πιεζςνηζμμφ θ.ιπ.β. Ακαδηακμμή ημο εηζμδήμαημξ θαη ημο πιμύημο: Σα θένδε ηςκ ηδηςηηθχκ επηπεηνήζεςκδηακέμμκηαη ζημοξ μεηυπμοξ, ακάιμγα με ημ πμζυ πμο επεκδφμοκ ζηεκ επηπείνεζε, μη μπμίμηζοκήζςξ, είκαη ανηζμεηηθά ειάπηζημη. ΢ηηξ επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ ηα πιεμκάζμαηαπμο πναγμαημπμημφκηαη επηζηνέθμκηαη ζηα μέιε, είηε με ηε μμνθή πνεμάηςκ, είηε με ηε μμνθήάιιςκ ςθειεμάηςκ, ακάιμγα με ημ μέγεζμξ ηεξ ζοκενγαζίαξ ημοξ με αοηέξ. Πανάιιεια, μηεπηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ ακαθυπημοκ ηηξ μμκμπςιηαθέξ ηάζεηξ πμο ακαπηφζζμκηαη ζηεκαγμνά αθυμα θαη ζε ζοκζήθεξ ειεφζενμο ακηαγςκηζμμφ.Γπίζεξ, μη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ δηαζέημοκ ηα πνεμαηηθά μέζα πμο έπμοκ ζηεδηάζεζε ημοξ γηα ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ ακαγθχκ ηςκ μειχκ ημοξ πςνίξ θαμηά δηάθνηζε. Σμφημ έπεηςξ απμηέιεζμα ηε βειηίςζε ηςκ εηζμδεμάηςκ ηςκ μειχκ θαη θονίςξ εθείκςκ με ηε παμειυηενεμηθμκμμηθή επηθάκεηα.γ. Πενηθενεηαθή ακάπηολε: Ε ζομβμιή ηςκ ζοκενγαηηθχκ θηκεμάηςκ ζηεκ πενηθενεηαθήακάπηολε είκαη μεγάιεξ ζεμαζίαξ. Ε ηδηςηηθή επηπείνεζε επηιέγεη ημκ ηυπμ δναζηενηυηεηαξ ηεξ μεμυκμ θνηηήνημ ηεκ απυδμζε ηςκ επεκδφζεςκ ζηηξ μπμίεξ ζα πνμβεί. ΢οκεπχξ, ε εγθαηάζηαζε ζηεκπενηθένεηα είκαη ζοκήζςξ ακηημηθμκμμηθή γηα ηηξ ίδηεξ.Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ ακηίζεηα ηδνφμκηαη ημπηθά γηα κα ελοπενεηήζμοκ ηα μέιεημοξ, ή επηιέγμοκ ημκ ηυπμ εγθαηάζηαζεξ ημοξ με θνηηήνημ ημ μηθμκμμηθυ ζομθένμκ ηςκ μειχκημοξ. Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ έπμοκ απυ ηε θφζε ημοξ ημπηθυ παναθηήνα.Ακαδεημφκ εοθαηνίεξ επέκδοζεξ μυκμ ζηε πενημπή ημοξ θαη υπη ζε υιε ηε πχνα ή ζημ ελςηενηθυ.Καηά ζοκέπεηα, ηα θεθάιαηα ημοξ επεκδφμκηαη ζηεκ πενηθένεηα θαη ζομβάιιμοκ έηζη ζηεκ ημπηθήακάπηολε. Ονζά έπεη δηαπηζηςζεί υηη μη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ απμηειμφκ ημοξμηθμκμμηθμφξ θαη θμηκςκηθμφξ πκεφμμκεξ ηεξ οπαίζνμο.δ. Πνμώζεζε πνμγναμμάηωκ θμηκωκηθμύ παναθηήνα: Οη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξοημζεημφκ πνμηάζεηξ ηςκ μειχκ ημοξ ή εγθνίκμοκ πνςημβμοιίεξ ηεξ δημίθεζεξ, μη μπμίεξ έπμοκέκημκα θμηκςκηθυ παναθηήνα με ηε ζηεκυηενε έκκμηα ημο υνμο. Ε πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ, εακάπηολε πμιηηηζηηθχκ δναζηενημηήηςκ, ε ζηήνηλε ημο αζιεηηζμμφ, ε θαιιηένγεηα ηςκ εζηθχκαληχκ ζηε κέα γεκηά, ε ζομπανάζηαζε ζημοξ ακζνχπμοξ ηεξ ηνίηεξ ειηθίαξ, ε μηθμκμμηθή θαη εζηθήεκίζποζε ακαλημπαζμφκηςκ αηυμςκ θ.ιπ. είκαη μενηθέξ απυ ηηξ θαηεοζφκζεηξ ηεξ ζοκεηαηνηζηηθήξθμηκςκηθήξ. 5
 7. 7. 3. Ονηζμόξ ηωκ Επηπεηνεμαηηθώκ ΢οκενγαηηθώκ ΢πεμαηηζμώκ (clusters)Οη επηπεηνεμαηηθμί ζοκενγαηηθμί ζπεμαηηζμμί (clusters) απμηειμφκ μμνθέξ ζοκενγαζίαξ μεηαλφεπηπεηνήζεςκ θαη άιιςκ θμνέςκ (π.π. πακεπηζηήμηα, ενεοκεηηθά ηδνφμαηα, επαγγειμαηηθέξεκχζεηξ, επημειεηήνηα, δεμυζημοξ θμνείξ) πμο πνμςζμφκ ηεκ θαηκμημμία θαη ηεκακηαγςκηζηηθυηεηα, δηαζέημκηαξ ηα αθυιμοζα θφνηα παναθηενηζηηθά:  Σεκ ακελανηεζία ηςκ ζομμεηεπυκηςκ ζημ cluster επηπεηνήζεςκ/θμνέςκ πμο ζοκενγάδμκηαη, αιιά ηαοηυπνμκα δφκαηαη θαη κα ακηαγςκίδμκηαη μεηαλφ ημοξ, εκχ δεκ είκαη απαναίηεημ κα ακήθμοκ ζημκ ίδημ ή ζε πανεμθενείξ ζηαηηζηηθά θιάδμοξ.  Σεκ ηζυηημε ζομμεημπή ηςκ θμνέςκ ζημ cluster, ημ μπμίμ απμηειεί μία λεπςνηζηή μκηυηεηα ε μπμία ελειίζζεηαη (δεκ είκαη απαναίηεημ κα είκαη εηαηνεία, αιιά μία ζφμπναλε με θμηκά απμδεθημφξ υνμοξ θαη ζηυπμοξ), εκχ μη ζπέζεηξ μεηαλφ ηςκ ζομμεηεπυκηςκ είκαη ειαζηηθέξ.  Σεκ αμμηβαία ςθέιεηα απυ ηε ζοκενγαζία αοηή μέζς ηςκ μηθμκμμηχκ θιίμαθαξ πμο πνμζθένεη ημ μεγαιφηενμ ζπήμα ζε πεδία υπμο μία μεμμκςμέκε ΜΜΓ αδοκαηεί κα πανμοζηάζεη ζεμακηηθά απμηειέζμαηα, υπςξ ε απυ θμηκμφ πνυζβαζε θαη πνήζε εγθαηαζηάζεςκ, οπμδμμχκ, οπενεζηχκ, ε δηάποζε πιενμθμνηχκ, γκχζεςκ θαη θαιχκ πναθηηθχκ μεηαλφ ηςκ μειχκ, ε βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ ηςκ ηειηθχκ πνμσυκηςκ/ οπενεζηχκ μέζς θμηκχκ οπμδμμχκ (π.π. δεμημονγία ενγαζηενίςκ, θμηκχκ εθζεηενίςκ θιπ), ε πνμχζεζε ηεξ ένεοκαξ θαη ακάπηολεξ (R&D), ε πνμχζεζε ηεξ ελςζηνέθεηαξ θαη ε δεμημονγία θαιφηενςκ πνμτπμζέζεςκ πνυζβαζεξ ζε κέεξ αγμνέξ, ε πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ, ε πνμμήζεηα ηειηθχκ ή εκδηάμεζςκ πνμσυκηςκ μεηαλφ ηςκ μειχκ, ε ζομπιενςμαηηθυηεηα ηςκ δναζηενημηήηςκ, ε πνυζβαζε ζε ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ θ.μ.θ.  Σε γεςγναθηθή εγγφηεηα ηςκ ζομμεηεπυκηςκ.  Σεκ φπανλε θμηκχκ ζηυπςκ μεηαλφ ηςκ ζομμεηεπυκηςκ.΢φμθςκα με ημκ μνηζμυ ημο Michael Porter «μη επηπεηνεμαηηθμί ζοκενγαηηθμί ζπεμαηηζμμί(Clusters) είκαη γεςγναθηθέξ ζογθεκηνχζεηξ δηαζοκδεδεμέκςκ επηπεηνήζεςκ, ελεηδηθεομέκςκπνμμεζεοηχκ, πανυπςκ οπενεζηχκ, επηπεηνήζεςκ ζε ζπεηηθμφξ θαη ζπεηηδυμεκμοξ βημμεπακηθμφξθιάδμοξ θαη δηαζοκδεδεμέκςκ ζεζμηθχκ θμνέςκ (γηα πανάδεηγμα, πακεπηζηήμηα, οπενεζίεξπνμηοπμπμίεζεξ, θαη εμπμνηθέξ εκχζεηξ), ζε ηδηαίηενμοξ ημμείξ πμο ακηαγςκίδμκηαη αιιά θαη πμοζοκενγάδμκηαη» θαη έπμοκ ζοκήζςξ, μνηδυκηηα ή θάζεηε δηάζηαζε.Σα Clusters εκυρεη ηεξ οθηζηάμεκεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ θαη ζημ πιαίζημ μηαξ κέαξ πνμζέγγηζεξηεξ βημμεπακηθήξ πμιηηηθήξ θαη ηεξ πμιηηηθήξ ηςκ επηπεηνήζεςκ γεκηθυηενα, μπμνμφκ κααπμηειέζμοκ απμθαζηζηηθή ζηναηεγηθή επηβίςζεξ ηςκ ειιεκηθχκ επηπεηνήζεςκ. ΢ηόπμξ ηεξΔεμμηηθήξ Ανπήξ είκαη ε ακάπηολε επηπεηνεμαηηθχκ ζοκενγαηηθχκ ζπεμαηηζμχκ (Clusters) γηαηεκ ηόκωζε ηεξ ημπηθήξ αγμνάξ, ζημοξ μπμίμοξ ζα πνέπεη κα ζομμεηέπμοκ ημοιάπηζημκ μθηώ(8) θμνείξ. Παναδείγμαηα Clusters πμο εκδεπμμέκςξ κα πνμθφρμοκ είκαη έκα Cluster «ΠνάζηκεξΑκάπηολεξ» ζημκ θαηαζθεοαζηηθυ ημμέα (π.π. δμμηθά οιηθά, μεηαιιηθά πνμσυκηα θιπ), ηεβημηεπκμιμγία, ημ πενηβάιιμκ, ηε μεζμγεηαθή δηαηνμθή θ.μ.θ. Δηεοθνηκίδεηαη υηη ηα Clusters είκαηάηοπε μμνθή ζοκενγαδυμεκςκ επηπεηνήζεςκ πμο δηαηενμφκ ηεκ αοημηέιεηά ημοξ. ΢οκεπχξ, δεκπνυθεηηαη γηα ζοκεηαηνηζμυ ή μπμηαζδήπμηε μμνθήξ ζογπχκεοζεξ επηπεηνήζεςκ. 6
 8. 8. ΔΗΜΟΣ ΚΩΜε τη γνώση αλλάζουμε το μέλλον μας 7

×