παρουσιαση μεταποιησης

360 views
330 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παρουσιαση μεταποιησης

 1. 1. 26-27 ΦΔΒΡΟΤΡΙΟΤ 2011
 2. 2. ΠΡΟ΢ΥΝΕΔΡΙΑΚΟ΢ΔΙΑΛΟΓΟ΢  ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
 3. 3. 1. Αλάιπζε θαη πξννπηηθή ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεοΗ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε θνηλσλία ηεο Κσ πιήηηεη θπξίσοηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη απμάλεη ηνπο δείθηεο αλεξγίαοησλ λέσλ.Ο εθεζπραζκφο θαη ε ζηαζηκφηεηα δεκηνπξγνχλ καθξνρξφληνθελφ ζηελ παξαγσγηθή πνξεία ηεο Κσ κε απνηέιεζκα λαεηζρσξήζνπλ μέλεο, νηθνλνκηθέο θαη παξαγσγηθέο, επηρεηξεκαηηθέοδπλάκεηο.
 4. 4. 2. Οη ΢πλεξγαηηθέο Γξάζεηο σο αλαπηπμηαθή δηέμνδνο Η νηθνλνκηθή επηζηήκε ζπληζηά ηε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ νκάδσλ (αιπζίδεο παξαγσγήο θαη πψιεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ). Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξήκαηνο, η ςποστήπιξη τηρ Δημοτικήρ Διοίκησηρ ππέπει να είναι άμεση και ολόπλεςπη. ΢ε απηφ ην πξνηεηλφκελν πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη κε απφιπην ηξφπν, ππνζηεξίδνπκε φηη ν ηζρπξφο Γήκνο, πνπ θηλείηαη ζηελ ινγηθή ππνζηήξημεο ησλ κηθξψλ θαη νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ζπλεξγαηηθέο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ησλ πθηζηάκελσλ αιιά θαη λέσλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ε κφλε απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε Κσο.
 5. 5. 3. Η επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Κιάδν• Οη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, απφ φιε ηελ επηθξάηεηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην λεζί καο.• Η δξακαηηθή κείσζε ηνπ ηδίξνπ ηεο νηθνδνκήο, ε έιιεηςε αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ κε ηηο εηαηξείεο ηνπ θέληξνπ, φπσο επίζεο θαη ε έιιεηςε ζσζηήο νξγάλσζεο ζπκβαηήο κε ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, έρνπλ νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ Κσ, ζε παξά πνιχ δχζθνιε ζέζε θαη πνιινχο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηέο ζηελ αλεξγία.• Η δηαζπνξά ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζε πνιιέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, έρεη απνδπλακψζεη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ηφζν ζηελ εχξεζε εξγαζηψλ φζν θαη ζηηο πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ.• Η έιιεηςε πηζηνπνηήζεσλ θαη αλαγθαίσλ εγγξάθσλ θαη αδεηψλ, έρεη ζέζεη ηηο επηρεηξήζεηο απηέο έμσ απφ ηνπο δηεμαγφκελνπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη άιισλ κεγάισλ έξγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
 6. 6. 4. Πξφηαζε ηνπ εληαίνπ Γήκνπ γηα ζχζηαζε Κνηλνπξαμίαο Καηαζθεπψλ Η ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία θνηλνπξαθηηθήο δξάζεο απφ επαγγεικαηίεο εξγνιάβνπο ηεο νηθνδνκήο, θαζψο θαη απφ επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ζπλαθή κε ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα επαγγέικαηα, ζεσξείηαη απφ ηηο πξψηεο ζπλεξγαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα. Η θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πνπ πξνηείλεηαη λα ζπζηαζεί ζα πξέπεη λα πιεξεί θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ νη λφκνη γηα ηελ αλάιεςε Γεκνζίσλ Έξγσλ, εληάζζνληαο ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην επηζηήκνλεο κε άξηηα γλψζε θαη εμεηδίθεπζε.
 7. 7. 5. ΢θνπνί ηεο θνηλνπξαμίαοΟη ζθνπνί ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξνηείλεηαη λα είλαη: Οηθνλνκηθνί, εκπνξηθνί, θαηαζθεπαζηηθνί, ελεκεξσηηθνί θαη θνηλσληθνί.Δηδηθφηεξα, ν ζπλεηαηξηζκφο απνζθνπεί δηα ηεο ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο βνήζεηαο ησλ ζπλεηαίξσλ: ΢ηελ εμππεξέηεζε θαη πξναγσγή ηεο ηδησηηθήο ηνπο νηθνλνκίαο ΢ηελ εμχςσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ ΢ηε βειηίσζε θαη δηεπθφιπλζε ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ νθειψλ πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηελ θνηλή ηνπο δξάζε.
 8. 8. 6. Παξάζεζε ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ- παξνρψλ ηεο θνηλνπξαμίαο 1/3 Η αλάιεςε απφ ηελ θνηλνπξαμία, θαηαζθεπαζηηθψλ – νηθνδνκηθψλ έξγσλ κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Η ζπλεξγαζία κε άιιεο θνηλνπξαθηηθέο θιαδηθέο εηαηξείεο νκνεηδψλ κε ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Κσ, αιιά θαη κεκνλσκέλσλ επαγγεικαηηψλ, κε ζθνπφ ηεο ζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαπνηεηηθψλ επαγγεικάησλ ηεο πεξηνρήο. Η εκπνξία θαη πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Η πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ, κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θ.ιπ. γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο.
 9. 9.  Η παξνρή ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο βνήζεηαο πξνο ηα κέιε, δηα ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ επηκφξθσζεο, ζεκηλαξίσλ θ.ιπ. Η παξνρή ππεξεζηψλ ινγηζηεξίνπ, δηαθήκηζεο θαη έξεπλαο αγνξάο, θαζψο θαη κεραλνξγάλσζεο, πιεξνθνξηθήο, εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηελ ππαγσγή ζε ρξεκαηνδνηηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Η εθπαίδεπζε ησλ κειψλ , ησλ ππαιιήισλ, ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ ΢πλεηαηξηζκνχ, ή άιισλ θνξέσλ. Η παξνρή εγγπήζεσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηα κέιε ( βνεζεκάησλ, δαλείσλ θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίδεη ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ζα αλαθέξνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΢πλεηαηξηζκνχ.
 10. 10.  Η ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ (πρ Γεκφζην, Σξάπεδεο, Οξγαληζκνχο θ.ιπ.) κε ζθνπφ ηελ απεπζείαο, (ή κέζσ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ) θαη κε ζπκθεξφηεξνπο φξνπο παξνρή εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζπλεηαίξσλ. Η ζχλαςε θάζε είδνπο δάλεηνπ απφ ην θξάηνο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, Οξγαληζκνχο, ή άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα, κε φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Γεληθή ΢πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο. Η δεκηνπξγία εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ έθηαηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζχκθσλα ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ή κε απφθαζε ηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο. Η κέξηκλα γηα ηελ ελ γέλεη ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ ζπλεηαίξσλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κε θαηάιιειε εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ξπζκίζεηο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηελ Γεληθή ΢πλέιεπζε θαη θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο .
 11. 11. 7. Ννκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο΢χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε ζπλεξγαηηθήδξάζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο ζα ζπζηαζείκε ηε κνξθή:΢πλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ( ΢ΤΝ.Π.Δ)
 12. 12. 8. ΢πλδξνκή ηνπ Γήκνπ Κσ θαη ππεχζπλνη επηθνηλσλίαο Μεηά απφ ηελ αλαγθαία εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θαη αθφηνπ ζπζηαζεί απφ κέξνπο ηνπο κηα πξνζσξηλή θαη αληηπξνζσπεπηηθή επηηξνπή επηθνηλσλίαο κε ην Σνπηθφ ΢πκβνχιην Κσ θαη ην Γήκαξρν, ε δεκνηηθή αξρή θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζπλδξάκεη κε ηνπο θάησζη ηξφπνπο: ΢χληαμε πξνκειέηεο βησζηκφηεηαο θαη νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο. Κάιπςε ησλ εμφδσλ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο. Ννκηθή θάιπςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θνηλνπξαθηηθήο εηαηξείαο. Δπηζηεκνληθή ζηήξημε ζρεηηθά κε ζέκαηα πιεξνθνξηαθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ.

×