ΔΘΜΟΣ ΚΩ    ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΣΙΑΚΟ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑ «ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ»ΧΩ΢ΟΤΑΞΙΚΘ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ ΑΝΑΣΥΓΚ΢ΟΤΘΣΘ ΔΘΜΟΥ ΚΩ 2011-2014       ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                         Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ                ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                       Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ1. ΕιςαγωγήΤο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                         Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣεκπονθκοφν ςτο   πλαίςιο  το...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ                 ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣδεν εξαςφαλίηει ότι το αποτζλεςμα...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                          Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣδιαςφάλιςθ των κοινοχριςτων κα...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                            Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΜε τθν τροποποίθςθ των ορ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΖχει εγκρικεί θ επζκταςθ του ρυμοτ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                           Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΕπίςθσ ζχει εγκρικεί ρυμοτομ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                            Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ3.3 Δημοτική Ενότητα Θρακ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣςτάδιο. Δεν ζχουν εκπονθκεί οι απα...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                       Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ   Τθν εφαρμογι του ιςχφοντοσ ρυμ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                         Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ                ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ                 ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                         Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ    Συλλογι και επεξεργαςία ό...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                         Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ   Αξιόλογα αρχιτεκτονικά ςφ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                       Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Δίκτυα αςτικισ υποδομισ: μεταφορζ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣαποφάςεισ για τθν αναπτυξιακι εξζλ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                       Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ                  ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                       Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ   Σχήμα 2: Μεκοδολογία υλοποίθςθ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΔ΢ΑΣΘ              ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                       Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΔ΢ΑΣΘ                ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                          Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ8.1 Ρεριγραφή δράςεωνΣτθ ςυνζχ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 1: Τεκμηρίω...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                         Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ   Οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 1: Τεκμηρίως...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                         Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 3: Ρολεοδομ...
ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΡράξθ εφαρμογισΡροχπολογιςμόσ Δρά...
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
ε.π. ιπποδαμοσ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ε.π. ιπποδαμοσ

534 views
442 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
534
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ε.π. ιπποδαμοσ

 1. 1. ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΣΙΑΚΟ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑ «ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ»ΧΩ΢ΟΤΑΞΙΚΘ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ ΑΝΑΣΥΓΚ΢ΟΤΘΣΘ ΔΘΜΟΥ ΚΩ 2011-2014 ΥΡΘ΢ΕΣΙΑ ΡΟΛΕΟΔΟΜΟΜΙΑΣΥΡΘ΢ΕΣΙΑ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Ο΢ΓΑΝΩΣΘΣ & ΡΛΘ΢ΟΦΟ΢ΙΚΘΣ Ζκδοςη 1η - Οκτϊβριοσ 2011
 2. 2. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΩΝ1. Ειςαγωγι 1.1 Δομι του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 1.2 Διαδικαςία Εκπόνθςθσ του ΕΡ- ΙΡΡΟΔΑΜΟΣΜζροσ 1ο : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ2. Το νθςί τθσ Κω ςιμερα3. Υφιςτάμενθ κατάςταςθ από άποψθ χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ 3.1. Δθμοτικι Ενότθτα Κω 3.2 Δθμοτικι Ενότθτα Δικαίου 3.3 Δθμοτικι Ενότθτα Θρακλειδϊν4. Απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ολοκλιρωςθ του Χωροταξικοφ και Ρολεοδομικοφ Σχεδιαςμοφ 4.1. Δθμοτικι Ενότθτα Κω 4.2. Δθμοτικι Ενότθτα Δικαίου 4.3. Δθμοτικι Ενότθτα ΘρακλειδϊνΜζροσ 2ο : ΣΤ΢ΑΤΘΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ5. Στρατθγικοί Στόχοι και Πραμα6. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ και ειδικοί ςτόχοι 6.1 1οσ Άξονασ : Τεκμθρίωςθ και ορκολογικι διαχείριςθ των πλουτοπαραγωγικϊν πόρων 6.2 2οσ Άξονασ : Χωροταξικι Αναςυγκρότθςθ 6.3 3οσ Άξονασ : Ρολεοδομικι ΑναςυγκρότθςθΜζροσ 3ο : ΣΧΕΔΙΟ Δ΢ΑΣΘΣ7. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ8. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ και αντίςτοιχεσ δράςεισ 8.1 Ρεριγραφι ΔράςεωνΜζροσ 4ο : ΟΦΕΛΘ ΚΑΙ ΣΥΜΡΛΘ΢ΩΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΕΡ ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ9. Οφζλθ και ςυμπλθρωματικότθτα ΕΡ ΑΣΡΙΣ - ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ 9. 1 ΕΡ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΣΙΑΚΟ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – «ΚΩΣ-ΑΣΡΙΣ» 9.2 ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΣΙΑΚΟ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑ Ε΢ΑΤΟΣΘΕΝΘΣΡΑ΢Α΢ΤΘΜΑ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δ΢ΑΣΕΩΝ Σελίδα 1 από 42
 3. 3. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ1. ΕιςαγωγήΤο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ αφορά ςτθ Χωροταξικι και Ρολεοδομικιαναςυγκρότθςθ του νθςιοφ τθσ Κω και ςυντάχκθκε από τθ Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ ςεςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ του ΔιμουΚω. Αποτελεί τθ βάςθ ςτθν οποία κα ςτθριχκοφν μια ςειρά από δράςεισ που κααποτελζςουν το υπόβακρο τθσ ςφγχρονθσ ανάπτυξθσ του νθςιοφ.Στθν παροφςα φάςθ, λόγω τθσ δθμιουργίασ του ενιαίου Διμου και των πρόςκετωναρμοδιοτιτων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, μποροφν να ςχεδιαςκοφν και να ολοκλθρωκοφνόλεσ εκείνεσ οι χωροταξικζσ και πολεοδομικζσ μελζτεσ που κα προςδιορίςουν και κακωρακίςουν τθν ανάπτυξθ του τόπου, για τα επόμενα τριάντα χρόνια.Θ Δθμοτικι Αρχι όπωσ ζχει γνωςτοποιιςει, ακολουκεί τισ παρακάτω βαςικζσ επιλογζσ ςεότι αφορά ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ ςτο χωροταξικό και πολεοδομικόςχεδιαςμό: Αξιοποίθςθ του τοπικοφ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ϊςτε να δθμιουργθκεί θ βάςθ για τθν ανάπτυξθ τεχνογνωςίασ και νζων δραςτθριοτιτων με προοπτικζσ επζκταςθσ και εφαρμογισ όχι μόνο ςτο νθςί τθσ Κω αλλά και ςτισ γφρω περιοχζσ. Επιςτθμονικι υποςτιριξθ από το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, αναγνωρίηοντασ και αναδεικνφοντασ το ρόλο που είναι ςε κζςθ να διαδραματίςουν τα εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ χϊρασ ςτθν ανάπτυξθ ενόσ τόπου και να ςτθρίξουν πρακτικά και αποτελεςματικά τουσ επιςτιμονεσ που αποφοίτθςαν από αυτά. Ζμφαςθ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ οργανωμζνθσ και βιϊςιμθσ αξιοποίθςθσ του, με κεςμοκζτθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων επιλογϊν χωροκζτθςθσ χριςεων βάςει των ςφγχρονων απαιτιςεων και των αναγκϊν. Τεκμθρίωςθ τθσ λιψθσ αποφάςεων ςε όλουσ τουσ τομείσ με τθ χριςθ των τοπογραφικϊν και κτθματογραφικϊν υποβάκρων και βάςεων δεδομζνων που απεικονίηουν τθν πραγματικι κατάςταςθ του νθςιοφ ςε ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ και προϊκθςθ των ανάλογων επιλογϊν ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ των πολιτϊν.Το μεγάλο εγχείρθμα του Χωροταξικοφ και Ρολεοδομικοφ Σχεδιαςμοφ πουπρογραμματίηεται να ολοκλθρωκεί ςταδιακά ςε τζςςερα ζτθ, με ζτοσ προετοιμαςίασ το2011, κα προςφζρει ςτθν κοινωνία, τισ χωροταξικζσ και πολεοδομικζσ μελζτεσ που θςφνταξθ τουσ κακυςτερεί εδϊ και είκοςι χρόνια, δθμιουργϊντασ προβλιματα ςτθναξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ των Δθμοτϊν.Μζςω των χωροταξικϊν και πολεοδομικϊν μελετϊν δίνονται τα απαραίτθτα εργαλεία γιατθν ανάπτυξθ των περιοχϊν με κριτιρια τθν προςταςία του φυςικοφ και οικιςτικοφπεριβάλλοντοσ και τθν ορκολογικι διαχείριςθ των διατικζμενων πλουτοπαραγωγικϊνπόρων φυςικϊν ι ανκρωπογενϊν.Θ επιτυχία του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ και θ αποτελεςματικι υλοποίθςθ των ςτόχωντου, προχποκζτουν τθ ρφκμιςθ και τθ κεςμοκζτθςθ των επιτρεπόμενων χριςεων γθσ ςτονθςί μζςω των αντίςτοιχων χωροταξικϊν ι πολεοδομικϊν μελετϊν, οι οποίεσ κα Σελίδα 2 από 42
 4. 4. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣεκπονθκοφν ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου Επιχειρθςιακοφ ΡρογράμματοσΙΡΡΟΔΑΜΟΣ.Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι του προγράμματοσ ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ ςυνοψίηονται ωσ εξισ :  Θ προςταςία και βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν και πλουτοπαραγωγικϊν πόρων του νθςιοφ  Θ κζςπιςθ μζτρων και θ κεςμοκζτθςθ χριςεων γθσ για τθν ανάπτυξθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων  Θ προςταςία και θ πολεοδομικι οργάνωςθ των οικιςτικϊν περιοχϊν1.1 Δομή του Επιχειρηςιακοφ ΡρογράμματοσΤο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ αποτελείται από τρία μζρθ: Μζροσ Α’ : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣτο πρϊτο μζροσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ περιγράφεται θ υφιςτάμενθκατάςταςθ του νθςιοφ ςιμερα από άποψθ χωροταξικϊν και πολεοδομικϊν μελετϊν όπωσαυτζσ παραλιφκθκαν από το νζο Διμο, θ οποία προςδιορίηει τισ μζχρι ςιμεραεκκρεμότθτεσ κακορίηοντασ ςε ζνα μεγάλο βακμό τισ ανάγκεσ. Μζροσ Β’ : ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣΣτο δεφτερο μζροσ παρουςιάηονται το όραμα, οι ςτρατθγικοί ςτόχοι και οι ΆξονεσΡαρζμβαςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μεκοδολογίαςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ ςε ότι ςχετίηεται με τθΧωροταξικι και Ρολεοδομικι Αναςυγκρότθςθ Μζροσ Γ’: ΣΧΕΔΙΟ Δ΢ΑΣΘΣΣτο τρίτο και τελευταίο μζροσ παρουςιάηονται αναλυτικά οι δράςεισ που κα υλοποιθκοφνανά Άξονα Ραρζμβαςθσ.Επίςθσ, ςτο Μζροσ Γϋ παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθνυλοποίθςθ των δράςεων, ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ των δράςεων και ο οικονομικόσπρογραμματιςμόσ τουσ.1.2 Διαδικαςία Εκπόνηςησ του ΕΡ- ΙΡΡΟΔΑΜΟΣΤο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ εκπονικθκε λαμβάνοντασ υπ’ όψιν: το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο για τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, το ςφνολο των διακζςιμων ςχετικϊν μελετϊν Τισ δυνατότθτεσ του Διμου από άποψθ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ και εξοπλιςμοφ Τισ προδιαγραφζσ των Χωροταξικϊν και Ρολεοδομικϊν μελετϊν Τα αναπτυξιακό πρόγραμμα του Διμου και τισ προτεραιότθτεσ και επιλογζσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ. Σελίδα 3 από 42
 5. 5. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Μζροσ 1ο ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ2. Το νηςί τησ Κω ςήμεραΘ ραγδαία ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτο νθςί τθσ Κω είχε ςαν αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθπροβλθμάτων ςε κζματα αντικρουόμενων χριςεων γθσ που διαμορφϊκθκαν ςε κάποιεσπεριοχζσ αλλά και ςε κζματα φυςικϊν διακεςίμων.Υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ είναι επιβεβλθμζνθ θ νζα προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ με βάςθτα νζα διοικθτικά και κοινωνικά δεδομζνα, με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσκατάςταςθσ και τθ διαςφάλιςθ των αναπτυξιακϊν επιλογϊν.Ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί μια διαδικαςία ρφκμιςθσ των αντικζςεων πουεκφράηονται ςτο χϊρο από τισ δραςτθριότθτεσ διαφορετικϊν ομάδων πολιτϊν και τθνκατανομι των χριςεων γθσ. Στόχοσ του είναι θ οργάνωςθ των ανκρϊπινωνδραςτθριοτιτων και λειτουργιϊν με τθν ορκολογικι κατανομι, διάρκρωςθ και ανάπτυξθτων φυςικϊν πόρων, των οικονομικϊν, κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και δθμογραφικϊνδεδομζνων και με ςυντονιςμό τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων ανάπτυξθσ ςεςυγκεκριμζνεσ εδαφικζσ ενότθτεσ ϊςτε να βελτιωκοφν θ ιςορροπία του δικτφου τωνπόλεων, οι ςχζςεισ πόλθσ-υπαίκρου, θ διαχείριςθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων καιθ προςταςία του περιβάλλοντοσ.Βαςικι επιδίωξθ του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ είναι θ παροχι ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςεόλουσ τουσ πολίτεσ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ, εξυπθρετιςεισ και υποδομζσ. Ρροωκεί τονςυντονιςμό ανάμεςα ςε διαφορετικοφσ τομείσ πολιτικισ, ακολουκϊντασ τισ αρχζσ τθσβιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, δθλαδι τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ανταγωνιςτικότθτα, τθνκοινωνικι ςυνοχι και τθν ποιότθτα ηωισ και περιβάλλοντοσ.Θ ιςχφουςα νομοκεςία και ο κρατικόσ μθχανιςμόσ που μζχρι ςιμερα είχε τθν ευκφνθ τουςχεδιαςμοφ τθσ χϊρασ, δε ςυνζβαλαν ςτθν προϊκθςθ του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ αλλάκαι τθν αξιοποίθςθ των εργαλείων που προςφζρει. Το ςφςτθμα του χωροταξικοφςχεδιαςμοφ είναι αναγκαίο να μεταρρυκμιςτεί και να προςανατολιςτεί προσ τθν ταχφτερηεφαρμογή του παράλλθλα με τθν ουςιαςτικι αποκζντρωςθ και ενδυνάμωςθ των τοπικϊναρχϊν και τθν άςκθςθ ουςιαςτικισ παρζμβαςθσ.Ο Διμοσ Κω οφείλει να δϊςει τθ δζουςα προτεραιότθτα ςτο ςχεδιαςμό τθσ ανάπτυξθσ τουνθςιοφ μζςω τθσ εκπόνθςθσ μελζτθσ ΓΡΣ ωσ βαςικοφ ζργου υποδομισ ϊςτε θ αναπτυξιακιδιαδικαςία να ςτθριχκεί ςε ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και να διαςφαλιςκεί μεκεςμοκετθμζνεσ ρυκμίςεισ.Θ μζχρι ςιμερα διαδικαςία που ακολουκικθκε από τουσ πρϊθν Διμουσ του νθςιοφεπικυμϊντασ ορκά να προωκιςουν το κζμα του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ μζςω τωνΣΧΟΟΑΡ και των πολεοδομικϊν μελετϊν για τθν οργάνωςθ του αςτικοφ χϊρου δυςτυχϊσδεν επζφερε τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα. Θ νομοκεςία των ανακζςεων, τωνεπιβλζψεων και οι διαδικαςίεσ εγκρίςεων από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσςυνκζτουν ζνα πολφπλοκο ςφςτθμα με ιδιαίτερα υψθλό κόςτοσ που πολλζσ φορζσ μάλιςτα Σελίδα 4 από 42
 6. 6. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣδεν εξαςφαλίηει ότι το αποτζλεςμα τθσ μελζτθσ κα ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισόπου οι ρυκμοί των εξελίξεων είναι τισ περιςςότερεσ φορζσ πιο γριγοροι από τουσρυκμοφσ εξζλιξθσ των μελετϊν.Για τουσ παραπάνω λόγουσ οι μελζτεσ του χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ τουνθςιοφ παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα για διαςτιματα που ςε αρκετζσ περιπτϊςεισξεπερνοφν τθ δεκαετία.Θ Δθμοτικι Αρχι λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω κατζλθξε ςτθν απόφαςθ τθσδθμιουργίασ των προχποκζςεων ϊςτε θ αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ρολεοδομίασ του Διμου ναζχει τθν ευκφνθ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ΓΡΣ του ςυνόλου του νθςιοφ, τθσολοκλιρωςθσ των πολεοδομικϊν μελετϊν που είναι ςε εκκρεμότθτα, αλλά και τθ ςφνταξθνζων πολεοδομικϊν μελετϊν.3. Υφιςτάμενη κατάςταςη από άποψη χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφΟ νεοςφςτατοσ ενιαίοσ Διμοσ παρζλαβε εγκεκριμζνα Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια (ΓΡΣ)και υπό εξζλιξθ ΣΧΟΟΑΡ κακϊσ και μια ςειρά πολεοδομικϊν μελετϊν εγκεκριμζνων ιυπό εξζλιξθ, οι οποίεσ απαιτοφν επανεξζταςθ ςε ςχζςθ με τα νζα δεδομζνα.Τα μζχρι ςιμερα εγκεκριμζνα Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια που ιςχφουν για τθν περιοχιτθσ πόλθσ τθσ Κω κακϊσ και τισ περιοχζσ Καρδάμαινασ και Κεφάλου ζχουν εκπονθκείβάςει των προδιαγραφϊν του Ν.1337/83. Oι προδιαγραφζσ των Γενικϊν ΡολεοδομικϊνΣχεδίων με το ςυγκεκριμζνο νόμο δεν αφοροφν ςτα όρια των Διμων αλλά κακορίηουνόρια οικιςτικισ ανάπτυξθσ ςτισ αςτικζσ και περιαςτικζσ περιοχζσ, χωρίσ να οριοκετοφνχριςεισ γθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και τθν φπαικρο. Με το νζο κεςμικό πλαίςιοΝ.2508/97 τα Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια διευρφνκθκαν από άποψθ αντικειμζνου. Μζχριςιμερα χριςεισ γθσ ζχουν κεςμοκετθκεί για το νθςί τθσ Κω με κριτιριο τθν προςταςία,μζςω των ΗΟΕ για το Διμο Κω και τθν περιοχι τθσ Αλυκισ.Με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (Ν.2508/97) μζςω των Γενικϊν Ρολεοδομικϊν ςχεδίων καιΣχεδίων Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτισ Ρόλθσ (ΣΧΟΟΑΡ) κακορίηονται οι χριςεισ γθσ(οικιςτικζσ ηϊνεσ, ηϊνεσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων κλπ) οι οικιςτικζσ πυκνότθτεσ και ομζςοσ Συντελεςτισ Δόμθςθσ, θ αναγκαία τεχνικι και κοινωνικι υποδομι αλλά και οιπεριοχζσ προςταςίασ. Οι μελζτεσ ΓΡΣ-ΣΧΟΟΑΡ αποτελοφν κατ’ ουςία ζνα διευρυμζνο ΓΡΣςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου που περιλαμβάνει ρυκμίςεισ για τθ γενικι ανάπτυξθ τθσπεριοχισ.Θ ςυνζνωςθ των τριϊν Διμων τθσ Κω βελτιϊνει τθν αναπτυξιακι προοπτικι και δθμιουργείνζα δεδομζνα ςε ότι αφορά ςτο χωροταξικό ςχεδιαςμό αφοφ αντιμετωπίηει το νθςί ωσςφνολο. Απαιτεί λοιπόν τθν εκπόνθςθ ςυνολικοφ ΓΡΣ-ΣΧΟΟΑΡ για όλθ τθν ζκταςθ τουνθςιοφ. Μζςω του νζου ΓΡΣ-ΣΧΟΟΑΡ κα διαπιςτωκεί και κα τεκμθριωκεί επίςθσ θαναγκαιότθτα πικανισ τροποποίθςθσ των εγκεκριμζνων ΗΟΕ, θ οποία κα πρζπει ναπροθγθκεί ωσ διαδικαςία πριν τθν τελικι ζγκριςθ του ΓΡΣ-ΣΧΟΟΑΡ. Εξειδικεφοντασ τισκατευκφνςεισ του ΓΡΣ-ΣΧΟΑΡ, ςε δεφτερθ φάςθ κα εκπονθκοφν οι πολεοδομικζσ μελζτεσ οιοποίεσ αποτελοφν τα τελικά ςτάδια διαμόρφωςθσ – ρφκμιςθσ των οικιςμϊν με ςκοπό τθ Σελίδα 5 από 42
 7. 7. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣδιαςφάλιςθ των κοινοχριςτων και κοινωφελϊν χϊρων τθ διαμόρφωςθ των γειτονιϊν ςτονοικιςτικό ιςτό, τθ βελτίωςθ τθσ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ και κατά ςυνζπεια τθναναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και των επιςκεπτϊν.Θ εκπόνθςθ του ςυνολικοφ ΣΧΟΟΑΡ αποτελεί προτεραιότθτα όχι μόνο ωσ εργαλείοχωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ. Είναι παράλλθλα προχπόκεςθ για τθν εκπόνθςθ των νζωνπολεοδομικϊν μελετϊν, αφοφ όπωσ προαναφζρκθκε ςφμφωνα με το Ν. 2508/97 μιαπεριοχι μπορεί να πολεοδομθκεί εάν ζχει ςυνταχκεί και εγκρικεί ΓΡΣ ι ΣΧΟΟΑΡ, ι θπολεοδόμθςθ του προβλζπεται από παλιό ΓΡΣ (του Ν. 1337/83) ι ΗΟΕ.Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςε ότι αφορά τα πολεοδομικάκζματα ανά περιοχι.3.1. Δημοτική Ενότητα ΚωΟ πρϊθν Διμοσ Κω διακζτει εγκεκριμζνεσ Ηϊνεσ Οικιςτικοφ Ελζγχου από το 1989(ΦΕΚ427Δ/89) ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι οι οποίεσ περιλαμβάνουν ηϊνεσ προςταςίασακτϊν, τουριςτικι, αγροτικι, αρχαιολογικι, ηϊνθ Δ.Ι.Ι.Κ. (Ιπποκράτειο Κδρυμα), βιοτεχνικιηϊνθ, υδροβιότοπου (θ οποία τροποποιικθκε με το ΦΕΚ571Δ/2006), βιολογικοφ. ΟιΗϊνεσ Οικιςτικοφ Ελζγχου είναι το ιςχυρότερο κεςμικά εργαλείο προςταςίασ αφοφεγκρίνονται με Ρροεδρικό Διάταγμα και υπεριςχφουν του ΣΧΟΟΑΡ. Χάρτησ 1. ΗΟΕ Δθμοτικισ Ενότθτασ ΚωΜε βάςθ το νζο χωροταξικό ςχεδιαςμό ΓΡΣ-ΣΧΟΟΑΡ που κα εκπονθκεί για όλθ τθνζκταςθ του νθςιοφ πικανόν να χρειαςκοφν μικρζσ τροποποιιςεισ ςτα όρια των ΗΟΕ οιοποίεσ κα προτακοφν πριν από τθν οριςτικι ζγκριςθ του ΣΧΟΟΑΡ.Θ Δθμοτικι Ενότθτα Κω διακζτει επίςθσ εγκεκριμζνο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο βάςειτου Ν.1337/83 από το 1986 (ΦΕΚ911Δ/86) το οποίο ςυμπεριλαμβάνει τισ περιοχζσΕπζκταςθ Σχεδίου Ρόλεωσ Κω, Ρλατάνι, Κακό Ρρινάρι και Βιοτεχνικι Ηϊνθ. Σελίδα 6 από 42
 8. 8. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΜε τθν τροποποίθςθ των ορίων του παραπάνω Γ.Ρ.Σ. το 1998 (ΦΕΚ182Δ/98) εντάχκθκανοι οικιςμοί Ραραδείςι, Αγ. Νεκτάριοσ, Νζα Αλικαρναςςόσ (Λάμπθ) κακϊσ και ταενδιάμεςα τμιματα από Ρλατφ Ροταμό μζχρι τα όρια του οικιςμοφ Ραραδειςίου και απόΑγ. Νεκτάριο μζχρι τα όρια του ςχεδίου Ρλατανίου (βλ. Χάρτθ 2 α. Ρεριοχι προσπολεοδόμθςθ περίπου 422 ςτρ), κακϊσ και το ενδιάμεςο τμιμα μεταξφ ΕπζκταςθσΣχεδίου Ρόλεωσ και Ρλατάνι (περιοχι από Άγιο Νεκτάριο -Εβραϊκά Ταφιά – Επαρχιακό,βλ. Χάρτθ 2 β. Ρεριοχι προσ πολεοδόμθςθ περίπου 1048 ςτρ)Στισ 28/12/2010 παρότι τα όρια του Δήμου είχαν αλλάξει, υπογράφηκε ςφμβαςη γιατην εκπόνηςη «Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου Δήμου Κω», η οποία προφανϊσ λόγωτησ αλλαγήσ των δεδομζνων δεν θα υλοποιηθεί αφοφ δεν ζχει αντικείμενο. Χάρτησ 2. Ρολεοδομικόσ Σχεδιαςμόσ ΔΕ Κω βάςει εγκεκριμζνου ΓΡΣ (Ν.1337/83)Στο Χάρτθ 2. παρουςιάηονται με ςκοφρο πορτοκαλί οι ολοκλθρωμζνεσ πολεοδομικζσμελζτεσ. Με ανοικτό πορτοκαλί οι οικιςμοί και θ Βιοτεχνικι Ηϊνθ ενϊ με κίτρινο οιπεριοχζσ προσ πολεοδόμθςθ.Επίςθσ ςτα όρια τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Κω υπάρχουν εγκεκριμζνα τα παρακάτω ςχζδιαπόλησ:Το αρχικό Ιταλικό ρυμοτομικό Σχζδιο Ρόλθσ του 1933 τροποποιικθκε και επεκτάκθκε το1967 (ΦΕΚ155Δ/67) και ανακεωρικθκε το 1990 (ΦΕΚ 456Δ/1990). Με τθν ανακεϊρθςθκακορίςτθκαν και ηϊνεσ προςταςίασ παραδοςιακϊν ςυνόλων ςτο ιςτορικό κζντρο τθσπόλθσ Κω.Ζχει χαρακτθριςτεί ωσ ιςτορικόσ τόποσ που χρειάηεται ειδικι κρατικι προςταςία τμιματθσ παλιάσ πόλθσ τθσ Κω (ΦΕΚ162Β/83) Σελίδα 7 από 42
 9. 9. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΖχει εγκρικεί θ επζκταςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου πόλεωσ Κω (ΦΕΚ230Δ/89) και υπάρχειεγκεκριμζνθ μελζτθ Ρράξθσ Εφαρμογισ η οποία ζχει κατατεθεί ςτο Κτηματολόγιο Κωπροσ μεταγραφή το 1992 χωρίσ καμία πρόοδο από τότε.Ρολεοδομήςεισ οικιςμϊν:Με τθν από 28-6-2008 ςφμβαςθ ξεκίνθςε θ πολεοδόμθςθ και θ πράξθ εφαρμογισ τθσΒιοτεχνικισ Ηϊνθσ. Ζχει ολοκλθρωκεί θ κτθματογράφθςθ και θ πολεοδόμθςθ και ζχειςταλεί ςτισ 11-6-2010 ςτο ΣΧΟΡ του νομοφ Δωδεκανιςου που είναι το αρμόδιο όργανογια τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ.Βρίςκεται ςε εξζλιξθ ο διαγωνιςμόσ ανάκεςθσ (δθμοςίευςθ 12/2009) μελζτθσκτθματογράφθςθσ, επικαιροποίθςθσ, πολεοδομικισ μελζτθσ, πράξθσ εφαρμογισ τθσΝζασ Αλικαρναςςοφ. Μετά από τθν εκδίκαςθ των ενςτάςεων από το ΣΤΕ και τθναπόρριψθ τουσ εκκρεμεί το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν και θ τελικιαξιολόγθςθ για τθν ανάκεςθ.Για τουσ οικιςμοφσ Αγ. Νεκταρίου, Ραραδειςίου και Ν. Αλικαρναςςοφ υπάρχουν μθεγκεκριμζνεσ πολεοδομικζσ μελζτεσ οι οποίεσ λαμβάνονται υπ’ όψθ για τθν ζκδοςθοικοδομικϊν αδειϊν.Οι εκκρεμότθτεσ ςε ότι αφορά τα πολεοδομικά κζματα ςτθ ΔΕ Κω είναι αρκετζσ καικάποιεσ από αυτζσ όπωσ για παράδειγμα θ μεταγραφι τθσ μελζτθσ πράξθσ εφαρμογιστθσ επζκταςθσ του ςχεδίου πόλθσ δθμιουργοφν ςθμαντικά προβλιματα ςυναλλαγϊνςτουσ δθμότεσ.3.2 Δημοτική Ενότητα ΔικαίουΓια τθ Δθμοτικι Ενότθτα Δικαίου το 2001 ανατζκθκε θ εκπόνθςθ του ΓενικοφΡολεοδομικοφ Σχεδίου βάςει των νζων προδιαγραφϊν του Ν.2508/97 που αποτελεί ςτθνουςία ΣΧΟΟΑΡ, αλλά ζγινε αναςτολι το 2006 λόγω προβλθμάτων που προζκυψαν από τοιςχφον διάταγμα για τθν προςταςία τθσ Αλυκισ. Εκτόσ από τθν ζγκριςθ του Α’ ςταδίου,δεν ζχει προχωριςει θ εκπόνθςθ του ΣΧΟΟΑΡ μζχρι ςιμερα. Το 2010 ολοκλθρϊκθκε θπεριβαλλοντικι μελζτθ για τθν Αλυκι θ οποία εγκρίκθκε από τθν ΤΥ αλλά δεν εγκρίκθκεαπό το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Χάρτησ 3. ΗΟΕ Αλυκισ (ΦΕΚ 1024Δ/1997) Σελίδα 8 από 42
 10. 10. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΕπίςθσ ζχει εγκρικεί ρυμοτομικό ςχζδιο (ΦΕΚ168Δ/70) για το Ηιπάρι και ζγινε οριοκζτθςθτων οικιςμϊν Τιγκακίου (1987) και Ρυλίου (1990).Τζλοσ τα όρια του οικιςμοφ Μαρμάρι υπάρχουν ςε επίπεδο πρόταςθσ χωρίσ να ζχουνεγκρικεί. Χάρτησ 4. Οικιςμοί προσ Ρολεοδόμθςθ ΔΕ Δικαίου. Ο οικιςμόσ Ηιπάρι διακζτει ΢ΣΣτθν ουςία για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Δικαίου τθν τελευταία δεκαετία δεν ζχει υπάρξεικαμία πρόοδοσ ςτα κζματα χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ πζραν τουπρϊτου ςταδίου θ οποία πλζον είναι ανεπίκαιρθ. Σελίδα 9 από 42
 11. 11. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ3.3 Δημοτική Ενότητα ΘρακλειδϊνΘ Δθμοτικι Ενότθτα Θρακλειδϊν ζχει εγκεκριμζνα Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια για τισπεριοχζσ Καρδάμαινασ (ΦΕΚ445Δ/2003) και Κεφάλου (ΦΕΚ141Δ/2006) βάςει του παλιοφκεςμικοφ πλαιςίου δθλαδι ωσ απλό κακοριςμό των περιοχϊν προσ Ρολεοδόμθςθ βάςειτου Ν.1337/83 χωρίσ να κακορίηει χριςεισ γθσ ςτα όρια του Διμου. Χάρτησ 5. Ρολεοδομικόσ Σχεδιαςμόσ ΔΕ Θρακλειδϊν βάςει ΓΡΣ (Ν.1337/83)Για αυτό το λόγο θ μελζτθ του ςυνόλου τθσ ΔΕ ζπρεπε να γίνει μζςω ΣΧΟΟΑΡ και το 2004ξεκίνθςε θ εκπόνθςθ του, θ οποία δεν ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι ςιμερα. Στισ 15-12-2004ανατζκθκε το ΣΧΟΟΑΡ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Θρακλειδϊν. Το Α’ Στάδιο ολοκλθρϊκθκεκαι εγκρίκθκε το 2005, ενϊ ςτισ 10/3/2009 κατατζκθκε το Β1 ςτάδιο το όποιο δενελζγχκθκε και δεν παραλιφκθκε από τθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία.Ραρόλο που δεν υπιρχε εγκεκριμζνο ΓΡΣ, ανατζκθκε θ εκπόνθςθ των πολεοδομικϊνμελετϊν για τθν Κζφαλο και το Καμάρι, με φυςικό αποτζλεςμα να υπάρχουν προβλιματαςτθν εκπόνθςθ τουσ αφοφ θ φπαρξθ εγκεκριμζνου Γενικοφ Ρολεοδομικοφ ςχεδίου ιτανπροχπόκεςθ βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Οι μελζτεσ αυτζσ μζχρι ςιμερα δεν ζχουνολοκλθρωκεί.Θ πολεοδομικι μελζτθ επζκταςθσ και πράξθσ εφαρμογισ Κεφάλου ανατζκθκε 20-9-2000και μζχρι ςιμερα βρίςκεται ςε αρχικό ςτάδιο. Θ Α’ φάςθ παραδόκθκε το 2008 καιεγκρίκθκε. Εκκρεμεί θ οριοκζτθςθ ρεμάτων και επικαιροποίθςθ των τοπογραφικϊνυποβάκρων που είναι απαραίτθτα για τθ ςυνζχιςθ τθσ μελζτθσ.Θ ςφμβαςθ για τθ μελζτθ κτθματογράφθςθσ – πολεοδόμθςθσ και πράξθσ εφαρμογισ τουοικιςμοφ Καμαρίου υπογράφθκε ςτισ 15-5-2001 αλλά θ μελζτθ βρίςκεται επίςθσ ςε αρχικό Σελίδα 10 από 42
 12. 12. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣςτάδιο. Δεν ζχουν εκπονθκεί οι απαραίτθτεσ μελζτεσ χάραξθσ αιγιαλοφ και οριοκζτθςθσρεμάτων. Ραρά τισ εκκρεμότθτεσ παραλιφκθκε θ Β’ φάςθ το 2009.Ραράλλθλα υπό εξζλιξθ βρίςκεται θ μελζτθ «Ρολεοδομικι μελζτθ επζκταςθσ καιανακεϊρθςθσ Καρδάμαινασ και τθσ ςχετικισ πράξθ εφαρμογισ» θ οποία ανατζκθκε ςτισ24-9-1998. Βρίςκεται ςτθ Γ’ Φάςθ. Στισ 15-4-2010 ζγινε αποςτολι τθσ πολεοδομικισμελζτθσ ςτο ΣΧΟΡ του νομοφ για γνωμοδότθςθ. Στισ 14-12-2010 διαβιβάςτθκε θγνωμοδότθςθ του ΣΧΟΡ Δωδεκανιςου και ο φάκελοσ τθσ μελζτθσ ςτο ΥΡΕΚΑ για ζγκριςθ.Ραρά τθν αποςτολι για ζγκριςθ, δεν ζχει εγκρικεί θ απαραίτθτθ μελζτθ οριοκζτθςθσρεμάτων λόγω προβλθμάτων με τθν αρμόδια υπθρεςία (ΡΕΧΩ) που αποτελείπροχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ.Για το Μαςτιχάρι ζχει ολοκλθρωκεί και εγκρικεί θ Ρράξθ εφαρμογισ από το 1995, θοποία όμωσ δεν ζχει μεταγραφεί ςτο Κτθματολόγιο. Για τθν Αντιμάχεια ζγινε απλάοριοκζτθςθ του οικιςμοφ το 1987.Συμπεραςματικά για τθ ΔΕ Θρακλειδϊν τθν τελευταία δεκαετία ζχουν εγκρικεί τα δφοΓενικά Ρολεοδομικά Σχζδια για τισ περιοχζσ Κεφάλου και Καρδάμαινασ παρόλο που οπρϊθν Διμοσ είχε προχωριςει ςτισ ανακζςεισ των μελετϊν που για πολλοφσ λόγουσ δενπροχϊρθςαν ικανοποιθτικά.4. Απαραίτητεσ ενζργειεσ για την ολοκλήρωςη του Χωροταξικοφ και ΡολεοδομικοφΣχεδιαςμοφ4.1. Δημοτική Ενότητα ΚωΓια τθν ολοκλιρωςθ του χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ ςτα όρια τθσΔθμοτικισ Ενότθτασ Κω κα πρζπει:  Να κακοριςκοφν οι χριςεισ γθσ βάςει του ενιαίου ΓΡΣ-ΣΧΟΟΑΡ  Να τροποποιθκοφν οι ΗΟΕ εφόςον προκφψει αυτι θ αναγκαιότθτα  Να ολοκλθρωκεί θ μεταγραφι ςτο Κτθματολόγιο τθσ επζκταςθσ του ςχεδίου πόλθσ που είναι ςε εκκρεμότθτα από το 1992  Να εγκρικοφν οι πολεοδομικζσ μελζτεσ των οικιςμϊν όπωσ και τθσ βιοτεχνικισ ηϊνθσ θ οποία που βρίςκεται υπό εκπόνθςθ από το 2008  Να γίνει πολεοδόμθςθ των ενδιάμεςων τμθμάτων (α, β Βλ. Χάρτθ 2)  Για όλα τα παραπάνω να εκπονθκοφν οι πράξεισ εφαρμογισ και να γίνει μεταγραφι ςτο Κτθματολόγιο.4.2. Δημοτική Ενότητα ΔικαίουΓια τθ ΔΕ Δικαίου θ ολοκλιρωςθ του Χωροταξικοφ και Ρολεοδομικοφ Σχεδιαςμοφ απαιτεί:  Τθ ςυνολικι ρφκμιςθ χωροταξικισ ανάπτυξθσ μζςω του ενιαίου ΓΡΣ-ΣΧΟΟΑΡ. Θ εκπόνθςθ του ΓΡΣ όπωσ ζχει ανατεκεί είναι προφανζσ δεν ζχει νόθμα να ςυνεχιςτεί. Σελίδα 11 από 42
 13. 13. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ  Τθν εφαρμογι του ιςχφοντοσ ρυμοτομικοφ για το Ηιπάρι.  Τον κακοριςμό των ορίων των οικιςμϊν Μαρμάρι, ορεινό Αςφενδιοφ και Ραλιό Ρυλί.4.3. Δημοτική Ενότητα ΘρακλειδϊνΓια τθ Δθμοτικι Ενότθτα Θρακλειδϊν κα πρζπει : Να ολοκλθρωκεί θ χωροταξικι ρφκμιςθ μζςω του ΣΧΟΟΑΡ Να γίνει θ μετεγγραφι τθσ Ρράξθσ εφαρμογισ του Μαςτιχαρίου. Να ολοκλθρωκεί θ Ρολεοδομικι Μελζτθ τθσ Κεφάλου Να ολοκλθρωκεί θ Ρολεοδομικι Μελζτθ του Καμαρίου Να ολοκλθρωκεί θ Ρολεοδομικι Μελζτθ τθσ επζκταςθσ τθσ Καρδάμαινασ Να εκπονθκοφν και να μετεγγραφοφν ςτο Κτθματολόγιο οι ςχετικζσ Ρράξεισ Εφαρμογισ. Σελίδα 12 από 42
 14. 14. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Μζροσ 2ο ΣΤ΢ΑΤΘΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ5. Στρατηγικοί Στόχοι και ΠραμαΘ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του νθςιοφ ςιμερα ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπειρία από τισ μζχριςιμερα πρακτικζσ που ακολουκικθκαν κακορίηουν ςτθν ουςία τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουστου Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ, που ζχει ωσ αντικείμενο τονολοκλθρωμζνο, ορκολογικό και βιϊςιμο ςχεδιαςμό του νθςιοφ.Οι βαςικοί ςτρατθγικοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι :  Θ προςταςία και βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν και πλουτοπαραγωγικϊν πόρων  Θ κζςπιςθ μζτρων και θ κεςμοκζτθςθ χριςεων γθσ για τθν ανάπτυξθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων και θ οργάνωςθ του χϊρου  Θ προςταςία και θ πολεοδομικι οργάνωςθ των οικιςτικϊν περιοχϊνΛαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, το όραμα ςτον τομζα του Χωροταξικοφ καιΡολεοδομικοφ Σχεδιαςμοφ για τον Διμο Κω μπορεί να διατυπωκεί ωσ ακολοφκωσ:«Το νηςί τησ Κω να οργανωθεί χωροταξικά και πολεοδομικά,αξιοποιώντασ το φυςικό του πλοφτο με γνώμονα τισ αρχζσ τησβιώςιμησ ανάπτυξησ και τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τησ κοινωνίασ»6. Άξονεσ Ρροτεραιότητασ και ειδικοί ςτόχοιΟι παραπάνω ςτρατθγικοί ςτόχοι ςε ςυνδυαςμό με το όραμα προςδιορίηουν τουσ άξονεσπροτεραιότθτασ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ οι οποίοι είναι:1οσ Άξονασ : Τεκμηρίωςη και ορθολογική διαχείριςη των φυςικϊν διαθεςίμων καιπλουτοπαραγωγικϊν πόρων2οσ Άξονασ : Χωροταξική Αναςυγκρότηςη3οσ Άξονασ : Ρολεοδομική ΑναςυγκρότηςηΚάκε άξονασ περιλαμβάνει μζτρα που εξειδικεφονται ςε δράςεισ οι οποίεσ αφοροφν ςεαντίςτοιχουσ επιμζρουσ ςτόχουσ και περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια. Σελίδα 13 από 42
 15. 15. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΕΡ ΙΡΡΟΔΑΜΟΣ ΑΞΟΝΕΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 1οσ Άξονασ 2οσ Άξονασ 3οσ Άξονασ Τεκμηρίωςη και ορθολογική Χωροταξική Πολεοδομική διαχείριςη φυςικών διαθεςίμων και των Αναςυγκρότηςη Αναςυγκρότηςη πλουτοπαραγωγικών πόρων Σχήμα 1: Ε.Ρ ΙΡΡΟΔΑΜΜΟΣ και Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ6.1 1οσ Άξονασ : Τεκμηρίωςη και ορθολογική διαχείριςη των φυςικϊν διαθεςίμων καιπλουτοπαραγωγικϊν πόρωνΓια τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του Ε.Ρ. Ρρογράμματοσ, απαιτείται θ ςταδιακιμετεξζλιξθ του Διμου ςε ζναν οργανιςμό με ιςχυρό ρόλο ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθαναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν, με ταυτόχρονθ τθν υψθλι με υψθλι ικανότθτα οργάνωςθσ,κινθτοποίθςθσ και δικτφωςθσ των εμπλεκομζνων.Για τθν άρτια ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ απαιτείται θ ςυλλογι και καταγραφι τωναπαραίτθτων ςτοιχείων, κακϊσ και θ επεξεργαςία και μετατροπι τουσ ςε δεδομζνα. Επίςθσθ ςυμπλιρωςθ του εξοπλιςμοφ και θ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του προςωπικοφ ϊςτε οΔιμοσ να ανταποκρικεί ςτο ςθμαντικό πλζον ρόλο που αναλαμβάνει για τθν ανάπτυξθ τουνθςιοφ.Ο 1οσ Άξονασ Ρροτεραιότθτασ, ςτοχεφει ςτθ ςυλλογι και καταγραφι όλων τωνπλθροφοριϊν που αφοροφν ςτο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον του νθςιοφ.Ραράλλθλα αφορά ςτθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνων βάςεων δεδομζνων τωνδθμογραφικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων του νθςιοφ με ςτόχο τθν αποτφπωςθ τθσυφιςτάμενθσ κατάςταςθσ με τρόπο αναλυτικό και εποπτικό για τθν υποςτιριξθ καιτεκμθρίωςθ τθσ λιψθσ αποφάςεων ςε ότι αφορά ςτα αναπτυξιακά κζματα.Οι ειδικοί ςτόχοι του άξονα που κα υλοποιθκοφν μζςω ανάλογων δράςεων είναι:  Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτθν τεχνολογία τθσ γεωπλθροφορικισ Σελίδα 14 από 42
 16. 16. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ  Συλλογι και επεξεργαςία όλων των ςτοιχείων που ςυνκζτουν το αναπτυξιακό προφίλ του νθςιοφ  Δθμιουργία πρότυπου δθμοτικοφ γεωπλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τθν διαχείριςθ των δεδομζνων του νθςιοφ και τθν αξιοποίθςθ τουσ ςτθ χάραξθ πολιτικισ ςτουσ επιμζρουσ αναπτυξιακοφσ τομείσ  Θ καταγραφι τθσ δθμοτικισ και δθμόςιασ περιουςίασΟι παραπάνω ςτόχοι κα υλοποιθκοφν ωσ ακολοφκωσ :  Εκπαίδευςη προςωπικοφ ςτην τεχνολογία τησ γεωπληροφορικήσ Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κα υλοποιθκεί μζςω ειδικοφ προγράμματοσ ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο.  Συλλογή και επεξεργαςία όλων των ςτοιχείων που ςυνθζτουν το αναπτυξιακό προφίλ του νηςιοφ Ο ςτόχοσ αφορά ςτθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων ικανισ να υποςτθρίηει όλεσ τισ αποφάςεισ για τισ δραςτθριότθτεσ ςτο νθςί. Τα ςτοιχεία που κα ςυλλεχκοφν ςτο πλαίςιο του άξονα με ςτόχο τθν οργάνωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου γεωγραφικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα απεικονίηει τθν ταυτότθτα του νθςιοφ, εντάςςονται ενδεικτικά ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:  Ρλθκυςμόσ, δθμογραφικι φυςιογνωμία  Οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ.  Υποςτθρικτικζσ (τεχνικζσ, κοινωνικζσ) υποδομζσ και ποιότθτα ηωισ.  Ρολιτιςτικά, κοινωνικά ςτοιχεία και δραςτθριότθτεσ.Αναλυτικότερα και ανά κατθγορία ζχουμε : Φυςικό Ρεριβάλλον νηςιοφ Καταγραφι φυςικοφ ςυςτιματοσ (ζδαφοσ, νερά, κλίμα κλπ). Αξιόλογα οικοςυςτιματα, περιοχζσ ιδθ προςτατευόμενεσ, φυςικά τοπία. Κατάςταςθ περιβάλλοντοσ, επιπτϊςεισ από τθν οικιςτικι ανάπτυξθ και τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ (ρφπανςθ, κορεςμόσ, κατανάλωςθ γθσ, υδατικό ιςοηφγιο). Ρολιτιςτικό, Ιςτορικό Ρεριβάλλον Ραρουςίαςθ προςτατευομζνων ςτοιχείων πολιτιςτικοφ αποκζματοσ. Καταγραφι λοιπϊν αξιόλογων ςτοιχείων πολιτιςτικοφ, αρχιτεκτονικοφ, ιςτορικοφ περιβάλλοντοσ περιοχισ μελζτθσ: Ραραδοςιακοί οικιςμοί. Ιςτορικοί τόποι Χϊροι - ςτοιχεία λαογραφικοφ ενδιαφζροντοσ Σελίδα 15 από 42
 17. 17. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Αξιόλογα αρχιτεκτονικά ςφνολα Τοπία ιδιαίτερθσ αιςκθτικισ, ςυμβολικισ αξίασ, τοπία για ανάδειξθ φυςιογνωμίασ των οικιςμϊν, τοπία για αναβάκμιςθ εικόνασ οδικϊν αξόνων ι άλλων ςτοιχείων δομθμζνου περιβάλλοντοσ κλπ. Ρεριοχζσ με ειδικά μζτρα προςταςίασ και ανάδειξθσ Χωροταξική διάρθρωςη, Χρήςεισ γησ. Υφιςτάμενεσ χρήςεισ γησ ςτον εξωαςτικό χϊρο: Οικιςμοί και άλλοι οικιςτικοί υποδοχείσ και ςυγκεντρϊςεισ εγκεκριμζνοι και υπό ζγκριςθ (Αϋ και Βϋ κατοικία ι μεικτζσ περιοχζσ). Δάςθ Γεωργικι γθ πρϊτθσ προτεραιότθτασ. Ραραγωγικζσ δραςτηριότητεσ: διαςπορά ςτον εξωαςτικό χϊρο, τυχόν υφιςτάμενεσ ςυγκεντρϊςεισ, τυχόν θεςμοθετημζνοι υποδοχείσ Συγκεντρϊςεισ παραγωγικζσ ι μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ και τεχνικά ζργα. Τυχόν κεςμοκετθμζνοι υποδοχείσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων. Εξόρυξθ, μεταλλευτικζσ και λατομικζσ ηϊνεσ. Άλλεσ κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ εκτόσ των οικιςμϊν και οικιςτικϊν υποδοχζων ι ειδικζσ ρυκμίςεισ (πχ ΗΟΕ). Συγκροφςεισ χριςεων γθσ, πιζςεισ ςε παράκτιεσ ηϊνεσ κλπ. Νομικό πλαίςιο δόμθςθσ ςτον εξωαςτικό χϊρο. Γενικά δίκτυα υποδομισ (μεταφορικι υποδομι, φδρευςθ, αποχζτευςθ κλπ) εξυπθρζτθςθσ περιςςότερο του ενόσ οικιςμϊν. Υφιςτάμενα και προγραμματιηόμενα βαςικά δίκτυα υποδομισ του νθςιοφ: μεταφορικό δίκτυο ενζργεια τθλεπικοινωνίεσ φδρευςθ, αποχζτευςθ, απορρίμματα κλπ. Χωρικζσ επιπτϊςεισ ζργων / προγραμμάτων. Ρολεοδομική οργάνωςη. Διοικθτικι, κοινωνικι οργάνωςθ οικιςμϊν Λειτουργικι δομι πόλθσ: πολεοδομικζσ ενότθτεσ, κζντρο, γειτονιζσ. Καταγραφι και ανάλυςθ υπαρχουςϊν χριςεων Υπάρχουςεσ πυκνότθτεσ, επάρκεια κοινοχριςτων χϊρων. Θεςμικό πλαίςιο: χριςεισ γθσ, όροι δόμθςθσ, τυχόν άλλεσ ρυκμίςεισ ( ΓΡΣ κλπ). Ανάλυςθ κατάςταςθσ οικιςτικοφ αποκζματοσ. Ροιότθτα και φυςιογνωμία αςτικοφ χϊρου: τυπολογία ρυμοτομικοφ, βαςικοί αντιλθπτικοί άξονεσ και ενότθτεσ, ποιότθτα δθμόςιου χϊρου κλπ. Σελίδα 16 από 42
 18. 18. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Δίκτυα αςτικισ υποδομισ: μεταφορζσ, κυκλοφορία, ενζργεια, τθλεπικοινωνίεσ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, απορρίμματα κλπ. Ειδικότερα : Μεταφορικό δίκτυο, κυκλοφορία Τθλεπικοινωνίεσ Ενζργεια Υποδομζσ Κοινισ Ωφελείασ: Υδρευςθ Αποχζτευςθ Απορρίμματα, κλπ Υποδομζσ Αςφάλειασ, προςταςίασ από φυςικζσ καταςτροφζσ (ςειςμοφσ κλπ)  Δημιουργία πρότυπου δημοτικοφ γεωπληροφοριακοφ ςυςτήματοσ για την διαχείριςη των δεδομζνων του νηςιοφ και την αξιοποίηςη τουσ ςτην χάραξη πολιτικήσ Στο πλαίςιο του άξονα κα υλοποιθκεί ωσ ερευνθτικό ζργο δεδομζνθσ τθσ καινοτομίασ και τθσ πρωτοτυπίασ του ζνα πρότυπο δθμοτικό γεωπλθροφοριακό ςφςτθμα για τθ διαχείριςθ των δεδομζνων, τθν ανάλυςθ τθ ςυςχζτιςθ τθν παρουςίαςθ και αξιοποίθςθ τουσ για τθν τεκμθρίωςθ του ςχεδιαςμοφ ςε όλουσ τουσ τομείσ.  Θ καταγραφή τησ δημοτικήσ και δημόςιασ περιουςίασ Στα δεδομζνα του ςυςτιματοσ κα προςτεκεί και το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ για τθ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ.Οι δράςεισ του 1ου Άξονα Ρροτεραιότθτασ κα ομαδοποιθκοφν ςε μζτρα είναι ταπαρακάτω :Μζτρο 1.1 : Συλλογι δεδομζνων χϊρου και περιβάλλοντοσ νιςου Κω Δθμιουργία πρότυπου Δθμοτικοφ Διαλειτουργικοφ Γεωπλθροφοριακοφ ΣυςτιματοσΜζτρο 1.2 : Αξιοποίθςθ διακζςιμων δεδομζνωνΜζτρο 1.3 : Καταγραφι δθμοτικισ και δθμόςιασ περιουςίασ6.2 2οσ Άξονασ : Χωροταξική ΑναςυγκρότηςηΟ ςυγκεκριμζνοσ άξονασ αφορά ςτθ κεςμοκζτθςθ των χριςεων γθσ και όλων τωνρυκμίςεων του χϊρου για τθν ανάπτυξθ του ςυνόλου τθσ περιοχισ του νθςιοφ, μζςω τωνεργαλείων του Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ.Ρεριλαμβάνει τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ΓΡΣ του ενιαίου Διμου και όλων τωνυποςτθρικτικϊν μελετϊν δθλαδι τθν περιβαλλοντικι και γεωλογικι μελζτθ.Για τθν υλοποίθςθ του άξονα κα αξιοποιθκοφν οι πλθροφορίεσ του ολοκλθρωμζνουγεωπλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα οργανωκεί μζςω του 1ου Άξονα, ϊςτε οι Σελίδα 17 από 42
 19. 19. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣαποφάςεισ για τθν αναπτυξιακι εξζλιξθ του νθςιοφ να ςτθρίηονται και να τεκμθριϊνονταιαπό ςτοιχεία που περιγράφουν ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ρεαλιςτικά και αξιόπιςτα.Στον Άξονα 2 ςυμπεριλαμβάνεται επίςθσ θ εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν προςαρμογι των ΗΟΕςτα νζα δεδομζνα που κα προκφψουν από τθ μελζτθ ΓΡΣ.Το αποτζλεςμα των δράςεων του ςυγκεκριμζνου άξονα κα αποτελζςει τθ βάςθ για τοναναπτυξιακό ςχεδιαςμό του νθςιοφ για τθν επόμενθ δεκαετία.Ο 2οσ Άξονασ Ρροτεραιότθτασ περιλαμβάνει δφο μζτρα :Μζτρο 2.1: Ρρόταςθ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ νιςου ΚΩΜζτρο 2.2 : Ρροςαρμογι ΗΟΕ6.3 3οσ Άξονασ : Ρολεοδομική ΑναςυγκρότηςηΣτο ςυγκεκριμζνο άξονα περιλαμβάνονται οι πολεοδομικζσ μελζτεσ και άλλεσ δράςεισ πουςχετίηονται με αυτζσ. Στο πλαίςιο του άξονα να ολοκλθρωκοφν οι εκκρεμότθτεσ πουυπάρχουν για τθν ολοκλιρωςθ των Ρολεοδομικϊν μελετϊν δθλαδι οριοκετιςεισ ρεμάτων,κακοριςμοί αιγιαλοφ, γεωλογικζσ μελζτεσ και κα ενθμερωκοφν τα τοπογραφικά υπόβακραϊςτε να επικαιροποιθκοφν και να ολοκλθρωκοφν οι πολεοδομιςεισ.Ραράλλθλα μζςω Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ με το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ κα υλοποιθκείθ μεταγραφι των πράξεων εφαρμογισ δεδομζνθσ τθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ τουΚτθματολογικοφ γραφείου.Ο 3οσ Αξονασ Ρροτεραιότθτασ κα ολοκλθρωκεί μζςω τριϊν μζτρων :Μζτρο 3.1 : Ολοκλιρωςθ Ρολεοδομικϊν Μελετϊν και ΡΕ ΕφαρμογισΜζτρο 3.2 : Νζεσ Ρολεοδομικζσ ΜελζτεσΜζτρο 3.3 : Μεταγραφζσ Κτθματολογίου και κφρωςθ κοινοχριςτων χϊρων Σελίδα 18 από 42
 20. 20. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Μζροσ 3ο ΣΧΕΔΙΟ Δ΢ΑΣΘΣ7. Μεθοδολογία υλοποίηςησΘ νζα δομι και λειτουργία του Διμου διαμορφϊνει ανάλογα και τθ μεκοδολογίαυλοποίθςθσ των επιμζρουσ μζτρων και δράςεων.Θ άρτια οργάνωςθ και λειτουργία των νζων υπθρεςιϊν, θ ενίςχυςθ των εμπλεκόμενωνΔιευκφνςεων και τμθμάτων με κατάλλθλα εκπαιδευμζνο ςτελεχιακό δυναμικόδιαςφαλίηει τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ με τον αποτελεςματικότερο καιοικονομικότερο για το Διμο.Τα μζτρα και οι δράςεισ που αφοροφν ςε τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ, χαρακτθρίηονταιαπό μεγάλο όγκο εργαςιϊν και δεν απαιτοφν εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι γνϊςθ όπωσγια παράδειγμα ψθφιοποιιςεισ, ςυλλογι ςτοιχείων κλπ, κα υλοποιθκοφν από το Διμοκαι τισ ςυνεργατικζσ ομάδεσ ανάλογων ειδικοτιτων.Θ εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι υποςτιριξθ και θ εκπαίδευςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τωνειδικϊν κεμάτων που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ μζτρων και δράςεωνκακϊσ και θ απαιτοφμενθ εκπαίδευςθ τόςο του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ του Διμου αλλάκαι του δυναμικοφ των ςυνεργατικϊν ομάδων κα παρζχεται μζςω τθσ ςυνεργαςίασ τουΔιμου με το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείου.Κατά τθν υλοποίθςθ του 1ου Άξονα κα ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με ζνα από ταεγκυρότερα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ μζςω προγραμματικισ ςφμβαςθσ, καυλοποιθκεί το ερευνθτικό ζργο :«Ανάπτυξη διαλειτουργικήσ γεωπληροφοριακήσ υποδομήσ για τη χωρική οργάνωςηκαι την άςκηςη πολυδιάςτατησ αναπτυξιακήσ πολιτικήσ του Δήμου Κω»Το παραπάνω ζργο αποτελεί τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ όλων των απαραίτθτωνεφαρμογϊν για τθν άςκθςθ τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ του Διμου και τθν οργάνωςθ καιδιαχείριςθ των αρχείων των Υπθρεςιϊν του Διμου που καλφπτουν όλο το εφροσ τωναναγκαίων πλθροφοριϊν για το νθςί για τουσ μελετθτζσ και τουσ επιςκζπτεσ.Μζςω του ςυγκεκριμζνου ζργου κα πραγματοποιθκεί ςυλλογι και ενοποίθςθετερογενϊν πλθροφοριϊν γθσ ςε ζνα διαλειτουργικό πολυδιάςτατο ςφςτθμα πολλαπλοφςκοποφ (multi-dimensional/purpose). Θ οργάνωςθ και διαχείριςθ του χϊρου μζςωγεωχωρικισ τεχνολογίασ αποτελεί διεκνϊσ κλειδί για τθν επιτυχι άςκθςθ αναπτυξιακισπολιτικισ. Σελίδα 19 από 42
 21. 21. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Σχήμα 2: Μεκοδολογία υλοποίθςθσ8. Άξονεσ προτεραιότητασ και αντίςτοιχεσ δράςεισΣτθ ςυνζχεια παρατίκενται ςυγκεντρωτικά, ςε μορφι πινάκων, οι Δράςεισ του ΕΡ πουπροβλζπεται να υλοποιθκοφν τθν τριετία 2012-2014, ανά Άξονα Ραρζμβαςθσ του ΕΡ, γιαλόγουσ πλθρότθτασ αναφζρονται και δράςεισ που ζχουν ιδθ ξεκινιςει.Στον Ρίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι δράςεισ μζςω των οποίων επιτυγχάνονταιοι ςτόχοι κάκε Άξονα και του Ρρογράμματοσ ςτο ςφνολό του και το χρονοδιάγραμμά τουσ.Δ΢ΑΣΘ Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1οσ Άξονασ : Τεκμηρίωςη και ορθολογική διαχείριςη φυςικϊν διαθεςίμων και πλουτοπαραγωγικϊν πόρωνΜζτρο 1.1 : Συλλογή δεδομζνων χϊρου και περιβάλλοντοσ νήςου ΚωΔημιουργία πρότυπου Δημοτικοφ ΔιαλειτουργικοφΓεωπληροφοριακοφ ΣυςτήματοσΔράςθ 1.1.1 Ανάπτυξθ διαλειτουργικισ γεωπλθροφοριακισ υποδομισγια τθ χωρικι οργάνωςθ και τθν άςκθςθ πολυδιάςτατθσ αναπτυξιακισπολιτικισ 70.000Δράςθ 1.1.2 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ και ςυνεργατικϊν ομάδων 90.000 Σελίδα 20 από 42
 22. 22. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΔ΢ΑΣΘ Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔράςθ 1.1.3 Συλλογι ςτοιχείων - Επεξεργαςία - Ειςαγωγι ςτοΓεωπλθφοριακό Σφςτθμα 200.000Μζτρο 1.2 : Αξιοποίηςη διαθζςιμων δεδομζνωνΔράςθ 1.2.1 Συλλογι, ψθφιοποίθςθ, επεξεργαςία και εξομάλυνςθδεδομζνων από υπάρχουςεσ μελζτεσ. Ειςαγωγι ςτο ΔθμοτικόΓεωπλθροφοριακό Σφςτθμα 50.000Μζτρο 1.3 : Καταγραφή δημοτικήσ και δημόςιασ περιουςίασΔράςθ 1.3.1 Ψθφιοποίθςθ κτθματολογικϊν διαγραμμάτων καιτεκμθρίωςθ ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ 45.000 ΣΥΝΟΛΟ Άξονα 1 : 455.000 οσ2 Άξονασ : Χωροταξική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 2.1: Ρρόταςη χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ νήςου ΚΩΔράςθ 2.1.1 : Χωροταξικι - Ρολεοδομικι Μελζτθ 85.000Δράςθ 2.1.2 : Γεωλογικι μελζτθ 50.000Δράςθ 2.1.3 : Ρεριβαλλοντικι μελζτθ 40.000Μζτρο 2.2 : Ρροςαρμογή ΗΟΕ 60.000 ΣΥΝΟΛΟ Άξονα 2 : 235.0003οσ Άξονασ : Ρολεοδομική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 3.1 : Ολοκλήρωςη Ρολεοδομικϊν Μελετϊν και ΡΕ ΕφαρμογήσΔράςθ 3.1.1 Ρολεοδόμθςθ Μελζτθ Επζκταςθσ και Ρράξθ ΕφαρμογισΚεφάλου 180.000Δράςθ 3.1.2 Κτθματογράφθςθ- Ρολεοδόμθςθ και Ρράξθ ΕφαρμογισΚαμάρι 300.000Δράςθ 3.1.3 Ρολεοδομικι Μελζτθ Επζκταςθσ και ΑνακεϊρθςθσΚαρδάμαινασ και τθσ ςχετικισ Ρράξθσ Εφαρμογισ 180.000Δράςθ 3.1.4 Ρολεοδόμθςθ και Ρράξθ Εφαρμογισ Ν. Αλικαρναςςοφ -Λάμπθσ 150.000Δράςθ 3.1.5 Ρολεοδόμθςθ και Ρράξθ Εφαρμογισ Αγ. Νεκταρίου 150.000Δράςθ 3.1.6 Ρολεοδόμθςθ και Ρράξθ Εφαρμογισ Ραραδειςίου 270.000Δράςθ 3.1.7 Ρολεοδόμθςθ και Ρράξθ Εφαρμογισ Βιοτεχνικισ Ηϊνθσ 50.000Μζτρο 3.2 : Νζεσ Ρολεοδομικζσ ΜελζτεσΔράςθ 3.2.1 Ρολεοδόμθςθ περιοχϊν εντόσ του ΓΡΣ τθσ πόλθσ Κω 350.000Δράςθ 3.2.2. Ρολεοδόμθςθ νζασ περιοχισ (ΗΑΑ) ςτθν Κζφαλο 100.000 Σελίδα 21 από 42
 23. 23. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΔ΢ΑΣΘ Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣΜζτρο 3.3 : Μεταγραφζσ Κτηματολογίου και κφρωςη κοινοχρήςτωνχϊρωνΔράςθ 3.3.1. Μεταγραφι των πράξεων εφαρμογισ παλαιϊν ςχεδίωνπόλθσ και Μαςτιχαρίου 150.000Δράςθ 3.3.2. Μεταγραφι των νζων πράξεων εφαρμογισ 100.000Δράςθ 3.3.3. Κφρωςθ δικτφου κοινοχριςτων χϊρων οικιςμϊν 50.000Μζτρο 3.4 : Ρολεοδομικζσ αναπλάςεισΔράςθ 3.4.1 . Μελζτθ Ρολεοδομικισ Ανάπλαςθσ Καρδάμαινασ 100.000 ΣΥΝΟΛΟ Άξονα 3 : 2. 130.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 2.820.000 Σελίδα 22 από 42
 24. 24. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ8.1 Ρεριγραφή δράςεωνΣτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ςυνοπτικι περιγραφι κάκε Δράςθσ ανά ΆξοναΡροτεραιότθτασ :ΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 1: Τεκμηρίωςη και ορθολογική διαχείριςη των φυςικϊνδιαθεςίμων και πλουτοπαραγωγικϊν πόρωνΜζτρο 1.1 : Συλλογή δεδομζνων χϊρου και περιβάλλοντοσ νήςου Κω. Δημιουργίαπρότυπου Δημοτικοφ Διαλειτουργικοφ Γεωπληροφοριακοφ ΣυςτήματοσΔράςη 1.1.1: Ανάπτυξη διαλειτουργικήσ γεωπληροφοριακήσ υποδομήσ για τη χωρική οργάνωςη και την άςκηςη πολυδιάςτατησ αναπτυξιακήσ πολιτικήσΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνου : Θ παρακολοφκθςθ του περιβάλλοντοσ, θ διαχείριςθ γθσ και θ οργάνωςθ του χϊρου μζςω ενιαίασ γεωπλθροφοριακισ υποδομισ και γεωχωρικισ τεχνολογίασ, αποτελεί διεκνϊσ κλειδί για τθν επιτυχι άςκθςθ οποιαςδιποτε αναπτυξιακισ πολιτικισ. Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αποτελεί ερευνθτικό ζργο με αντικείμενο τθν ανάπτυξθ πρότυπου διαλειτουργικοφ γεωπλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τθν οργάνωςθ και διαχείριςθ των κεμάτων του Διμου που ζχουν αναφορά ςτο χϊρο για τθν άςκθςθ πολυδιάςτατθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ. Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα υλοποιθκοφν οι παρακάτω επιμζρουσ εργαςίεσ: Α. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ/εφαρμογϊν Β. Ολοκλιρωςθ υφιςτάμενων υποςυςτθμάτων/δεδομζνων Γ. Συμβουλευτικό Ζργο Δ. Δράςεισ δθμοςιότθτασ (ςε ςυνεργαςία με το Διμο)Ρροχπολογιςμόσ Δράςησ : 70.000Ρροζλευςη Χρηματοδότηςησ Κδιοι ΡόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 70.000 Εργαςτήριο Χαρτογραφίασ / ΔΡΜΣ Γεωπληροφορική Φορζασ Σχολή Αγρονόμων Υλοποίηςησ και 1-1-2012 ζωσ 31-12-2012 και ΤοπογράφωνΧρονοδιάγραμμα Μηχανικϊν ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σελίδα 23 από 42
 25. 25. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 1: Τεκμηρίωςη και ορθολογική διαχείριςη των φυςικϊνδιαθεςίμων και πλουτοπαραγωγικϊν πόρωνΜζτρο 1.1 : Συλλογή δεδομζνων χϊρου και περιβάλλοντοσ νήςου Κω. Δημιουργίαπρότυπου Δημοτικοφ Διαλειτουργικοφ Γεωπληροφοριακοφ ΣυςτήματοσΔράςη 1.1.2: Εκπαίδευςη προςωπικοφ και ςυνεργατικϊν ομάδωνΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΘ δράςθ αφορά ςτθν εκπαίδευςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ του Διμου και τωνςυνεργατικϊν ομάδων που κα αςχολθκοφν με το ςχετικά αντικείμενα και περιλαμβάνει τισπαρακάτω εργαςίεσ :Α. Ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και υλικοφΒ. Διδαςκαλία (κεωρθτικι και πρακτικι) ςτθν ΚωΓ. Εκπόνθςθ ομαδικϊν κεμάτων για τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργατικότθτασΡροχπολογιςμόσ Δράςησ : 90.000Ρροζλευςη Χρηματοδότηςησ Κδιοι ΡόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 90.000 Φορζασ ΕΘΝΙΚΟ Υλοποίηςησ και ΜΕΤΣΟΒΙΟ 1-1-2012 ζωσ 30-6-2012Χρονοδιάγραμμα ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 1: Τεκμηρίωςη και ορθολογική διαχείριςη των φυςικϊνδιαθεςίμων και πλουτοπαραγωγικϊν πόρωνΜζτρο 1.1 : Συλλογή δεδομζνων χϊρου και περιβάλλοντοσ νήςου Κω. Δημιουργίαπρότυπου Δημοτικοφ Διαλειτουργικοφ Γεωπληροφοριακοφ ΣυςτήματοσΔράςη 1.1.3 Συλλογή ςτοιχείων - Επεξεργαςία - Ειςαγωγή ςτο Γεωπληφοριακό ΣφςτημαΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΘ δράςθ αφορά ςτθ ςυλλογι των ςτοιχείων που ςυνκζτουν το αναπτυξιακό προφίλ τουνθςιοφ και τθν ειςαγωγι ςτο γεωπλθροφοριακό ςφςτθμα του Διμου. Τα ςτοιχεία που καςυλλεχκοφν ςτο πλαίςιο του άξονα με ςτόχο τθν οργάνωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνουγεωγραφικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα απεικονίηει τθν ταυτότθτα του νθςιοφ,εντάςςονται ενδεικτικά ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: Ρλθκυςμόσ, δθμογραφικι φυςιογνωμία Σελίδα 24 από 42
 26. 26. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Υποςτθρικτικζσ (τεχνικζσ, κοινωνικζσ) υποδομζσ και ποιότθτα ηωισ. Ρολιτιςτικά, κοινωνικά ςτοιχεία και δραςτθριότθτεσ.Ρροχπολογιςμόσ Δράςησ : 200.000Τρόποσ Χρηματοδότηςησ Κδιοι ΡόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 200.000 Συνεργατική Φορζασ ομάδα, Δήμοσ Υλοποίηςησ και Κω και 1-1-2012 ζωσ 30-05-2012Χρονοδιάγραμμα επιςτημονική ςτήριξη ΕΜΡΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 1: Τεκμηρίωςη και ορθολογική διαχείριςη των φυςικϊνδιαθεςίμων και πλουτοπαραγωγικϊν πόρωνΜζτρο 1.2 : Αξιοποίηςη διαθζςιμων δεδομζνωνΔράςη 1.2.1 Συλλογή, ψηφιοποίηςη, επεξεργαςία και εξομάλυνςη δεδομζνων από υπάρχουςεσ μελζτεσ. Ειςαγωγή ςτο Δημοτικό Γεωπληροφοριακό ΣφςτημαΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΘ δράςθ αφορά ςτθ ςυλλογι και ενοποίθςθ ετερογενϊν πλθροφοριϊν γθσ ςε ζναδιαλειτουργικό πολυδιάςτατο ςφςτθμα πολλαπλοφ ςκοποφ (multi-dimensional/purpose)όπωσ κα προκφψει από τθ δράςθ 1.1.1.Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ εκτόσ από τθ ςυλλογι των υπαρχόντων ςτοιχείων καπραγματοποιθκεί επεξεργαςία και εξομάλυνςθ τουσ για τθν ειςαγωγι τουσ ςτο ςφςτθμα καιτθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ τουσ.Ρροχπολογιςμόσ Δράςησ : 50.000Τρόποσ Χρηματοδότηςησ Κδιοι ΡόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 50.000 ΣυνεργατικήΦορζασ ομάδα, ΔήμοσΥλοποίηςησ και Κω και 1-1-2012 ζωσ 30-05-2012Χρονοδιάγραμμα επιςτημονική ςτήριξη ΕΜΡ Σελίδα 25 από 42
 27. 27. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 1: Τεκμηρίωςη και ορθολογική διαχείριςη των φυςικϊνδιαθεςίμων και πλουτοπαραγωγικϊν πόρωνΜζτρο 1.3 : Καταγραφή δημοτικήσ και δημόςιασ περιουςίασΔράςη 1.3.1 Ψηφιοποίηςη κτηματολογικϊν διαγραμμάτων και τεκμηρίωςη ιδιοκτηςιακοφ καθεςτϊτοσΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΤο ζργο αφορά ςτθ ςτθ ψθφιοποίθςθ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και τθν καταγραφιτου ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ δθμόςιου-ιδωτικοφ και τθν ειςαγωγι του ςτογεωπλθροφοριακό ςφςτθμαΡροχπολογιςμόσ Δράςησ : 45.000Τρόποσ Χρηματοδότηςησ Κδιοι ΡόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 45.000 ΣυνεργατικήΦορζασ ομάδα, ΔήμοσΥλοποίηςησ και Κω και 1-1-2012 ζωσ 30-4-2012Χρονοδιάγραμμα επιςτημονική ςτήριξη ΕΜΡΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 2: Χωροταξική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 2.1: Ρρόταςη χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ νήςου ΚΩΔράςη 2.1.1 : Χωροταξική Μελζτη ΓΣΡ νήςου ΚωΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουH δράςθ αφορά ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ΓΡΣ του νθςιοφ ςφμφωνα με το Ν.2508/97. Τοαντικείμενο των μελετϊν αυτϊν είναι ιδιαίτερα διευρυμζνο ςε ςχζςθ με τα ΓΡΣ πουεγκρίκθκαν με το Ν. 1337/83. Μζςω τθσ μελζτθσ κα κακοριςκοφν οι χριςεισ γθσ (οικιςτικζσηϊνεσ, ηϊνεσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων κλπ) οι οικιςτικζσ πυκνότθτεσ και ο μζςοσΣυντελεςτισ Δόμθςθσ, θ αναγκαία τεχνικι και κοινωνικι υποδομι αλλά και οι περιοχζσπροςταςίασ.Το περιεχόμενο τθσ μελζτθσ κακιςτά το νζο ΓΡΣ που κα ςυνταχκεί Τοπικό Σχζδιο ΧωρικισΑνάπτυξθσ του ενιαίου Διμου Κω. Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ εντάςςονται και οι διαδικαςίεσδιακοπισ των υπό εξζλιξθ ΓΡΣ Θρακλειδϊν και Δικαίου.Ρροχπολογιςμόσ Δράςησ : 85.000Τρόποσ Χρηματοδότηςησ Κδιοι Ρόροι Σελίδα 26 από 42
 28. 28. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 85.000Φορζασ ΔιεφθυνςηΥλοποίηςησ και Ρολεοδομίασ 1-12-2010 ωσ 31-5-2012Χρονοδιάγραμμα Δήμου ΚωΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 2: Χωροταξική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 2.1: Ρρόταςη χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ νήςου ΚΩΔράςη 2.1.2 : Γεωλογική μελζτηΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΘ ςυγκεκριμζνθ δράςθ είναι υποςτθρικτικι τθσ Δράςθσ 2.1.1.Για τθν εκπόνθςθ τθσ Χωροταξικισ μελζτθσ απαιτείται γενικι διερεφνθςθ τθσ γεωλογικισκαταλλθλότθτασ όλθσ τθσ ζκταςθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ, με ςτόχο τθν επιςιμανςθ των καταρχιν κατάλλθλων περιοχϊν για δόμθςθ. Επίςθσ απαιτείται διερεφνθςθ ςτοιχείων ςχετικϊνμε κεομθνίεσ (κακιηιςεισ, πλθμμφρεσ κλπ) και πυρκαγιζσ, προκειμζνου να προτακοφν τακατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ, αςφάλεια και προςταςία του ΟΤΑ.Ρροχπολογιςμόσ Δράςησ : 50.000Τρόποσ Χρηματοδότηςησ Κδιοι ΡόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 50.000Φορζασ Δήμοσ ΚωΥλοποίηςησ και 1-1-2012 ζωσ 31-3-2012ΧρονοδιάγραμμαΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 2: Χωροταξική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 2.1: Ρρόταςη χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ νήςου ΚΩΔράςη 2.1.3 : Ρεριβαλλοντική ΜελζτηΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΘ δράςθ αφορά ςτθ ςφνταξθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων και είναιυποςτθρικτικι τθσ δράςθσ 2.1.1Ρροχπολογιςμόσ Δράςησ : 40.000Τρόποσ Χρηματοδότηςησ Κδιοι Ρόροι Σελίδα 27 από 42
 29. 29. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 40.000Φορζασ Δήμοσ ΚωΥλοποίηςησ και 1-3-2012 ζωσ 30-9-2012ΧρονοδιάγραμμαΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 2: Χωροταξική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 2.1: Ρρόταςη χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ νήςου ΚΩΔράςη 2.1.4 : Ρροςαρμογή ΗΟΕΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΣτο πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ του νζου ΓΡΣ – ΣΧΟΟΑΡ κα προκφψει αναγκαιότθτα προςαρμογιστθσ ΗΟΕ του Διμου. Θ Δράςθ αφορά ςτθν πρόταςθ τροποποίθςθσ των υφιςτάμενων ΗΟΕ τθσΔΕ Κω και επιπλζον τθν ολοκλιρωςθ τθσ «Ειδικισ Ρεριβαλλοντικισ Μελζτθσ τθσ Αλυκισ», τθνζγκριςθ τθσ και τθν προςαρμογισ τθσ ΗΟΕ.Ρροχπολογιςμόσ Δράςησ : 60.000Τρόποσ Χρηματοδότηςησ Κδιοι ΡόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 60.000Φορζασ Δήμοσ ΚωΥλοποίηςησ και 1-6-2012 ζωσ 30-11-2012Χρονοδιάγραμμα Σελίδα 28 από 42
 30. 30. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 3: Ρολεοδομική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 3.1 : Ολοκλήρωςη Ρολεοδομικϊν Μελετϊν και ΡΕ ΕφαρμογήσΔράςη 3.1.1 Ρολεοδόμηςη Μελζτη Επζκταςησ και Ρράξη Εφαρμογήσ ΚεφάλουΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΘ δράςθ αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ «Ρολεοδόμηςη Μελζτη Επζκταςησ και ΡράξηΕφαρμογήσ Κεφάλου»Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ απαιτοφνται οι παρακάτω επιμζρουσ εργαςίεσ :Διακοπι ιςχφουςασ ςφμβαςθσΟριοκζτθςθ ΢εμάτωνΕπικαιροποίθςθ των τοπογραφικϊν υποβάκρωνΜελζτθ Γεωλογικισ Καταλλθλότθτασ και Γεωτεχνικι ΖρευναΟλοκλιρωςθ Ρολεοδομικισ μελζτθσΡράξθ εφαρμογισΡροχπολογιςμόσ Δράςησ : 180.000Ρροζλευςη Χρηματοδότηςησ Κδιοι ΡόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 125.000 35.000 20.000Φορζασ Δήμοσ Κω καιΥλοποίηςησ και ςυνεργατικζσ 1-3-2012 ζωσ 30-6-2014Χρονοδιάγραμμα ομάδεσΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 3: Ρολεοδομική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 3.1 : Ολοκλήρωςη Ρολεοδομικϊν Μελετϊν και ΡΕ ΕφαρμογήσΔράςη 3.1.2 Κτηματογράφηςη- Ρολεοδόμηςη και Ρράξη Εφαρμογήσ ΚαμάριΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΘ Δράςθ αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ : «Κτηματογράφηςη- Ρολεοδόμηςη καιΡράξη Εφαρμογήσ Καμάρι»Συμπεριλαμβάνει τισ παρακάτω επιμζρουσ εργαςίεσ :Διακοπι ιςχφουςασ ςφμβαςθσΟριοκετιςεισ ρεμάτωνΜελζτθ Γεωλογικισ Καταλλθλότθτασ και Γεωτεχνικι ζρευναΧάραξθ αιγιαλοφΕπικαιροποίθςθ των τοπογραφικϊν υποβάκρωνΟλοκλιρωςθ Ρολεοδομικισ μελζτθσ Σελίδα 29 από 42
 31. 31. ΔΗΜΟΣ ΚΩ Επιχειρηζιακό Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣΡράξθ εφαρμογισΡροχπολογιςμόσ Δράςησ : 300.000Ρροζλευςη Χρηματοδότηςησ Κδιοι ΡόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 150.000 100.000 50.000 Δήμοσ Κω καιΦορζασ ςυνεργατικήΥλοποίηςησ και 1-6-2012 ζωσ 31-12-2014 ομάδαΧρονοδιάγραμμα ΓΑΙΟ΢ΑΜΑΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 3: Ρολεοδομική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 3.1 : Ολοκλήρωςη Ρολεοδομικϊν Μελετϊν και ΡΕ ΕφαρμογήσΔράςη 3.1.3 Ρολεοδομική Μελζτη Επζκταςησ και Αναθεϊρηςησ Καρδάμαινασ και τησ ςχετικήσ Ρράξησ ΕφαρμογήσΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνουΘ Δράςθ αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ : «Ρολεοδομική Μελζτη Επζκταςησ καιΑναθεϊρηςησ Καρδάμαινασ και τησ ςχετικήσ Ρράξησ Εφαρμογήσ»Θ Δράςθ ςυμπεριλαμβάνει τισ παρακάτω επιμζρουσ εργαςίεσ :Μελζτθ Γεωλογικισ Καταλλθλότθτασ και Γεωτεχνικι ΖρευναΖγκριςθ Ρολεοδομικισ μελζτθσΡράξθ εφαρμογισΡροχπολογιςμόσ Δράςησ : 180.000Ρροζλευςη Χρηματοδότηςησ Κδιοι πόροιΧρονική Κατανομή Χρηματοδότηςησ 2011 2012 2013 2014 90.000 90.000 Δήμοσ Κω καιΦορζασ ςυνεργατικήΥλοποίηςησ και 1-1-2012 ζωσ 31-12-2013 ομάδαΧρονοδιάγραμμα ΓΑΙΟ΢ΑΜΑΑΞΟΝΑΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΑΣ 3: Ρολεοδομική ΑναςυγκρότηςηΜζτρο 3.1 : Ολοκλήρωςη Ρολεοδομικϊν Μελετϊν και ΡΕ ΕφαρμογήσΔράςη 3.1.4 Ρολεοδόμηςη και Ρράξη Εφαρμογήσ Ν. Αλικαρναςςοφ - ΛάμπησΣυνοπτική περιγραφή φυςικοφ αντικειμζνου Σελίδα 30 από 42

×