ε.π. κωσ ασπισ

491 views
435 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ε.π. κωσ ασπισ

 1. 1. ΡΝΕΞΓΟΖΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΖΟΙΜΡ, ΜΞΓΑΚΩΟΕΟ & ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΗΩΟ ΑΟΝΖΟΜΘΜΗΘΕΞΩΙΓΚΜ ΓΝΖ΢ΓΖΞΕΟΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΠΜΝΖΗΕΟ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΜΙΓΑΟ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ – «ΗΩΟ-ΑΟΝΖΟ»«Γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ ακενγίαξ & ηεκ δίθαηε θαηακμμή ημο ημπηθμφ πιμφημο» Θμέμβνημξ 2011 Έθδμζε 1.0
 2. 2. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ» ΝΖΚΑΗΑΟ ΝΓΞΖΓ΢ΜΙΓΚΩΚ1. ΓΖΟΑΓΩΓΕ ......................................................................... 11.1 Απμζημιή θαη υναμα ημο Δήμμο .................................................... 2 1.1.1 31.2 Γεκηθά γηα ηεκ Ημηκςκηθή Μηθμκμμία ................................................ 51.3 Πα βαζηθά ενγαιεία ................................................................. 71.4 Πμ Θεζμηθυ Νιαίζημ ................................................................ 81.5 Δμμή ημο Μιμθιενςμέκμο Γπηπεηνεζηαθμφ Ννμγνάμμαημξ Ημηκςκηθήξ Μηθμκμμίαξ – ΗΩΟ ΑΟΝΖΟ ...................................................................... 101.6 Δηαδηθαζία Γθπυκεζεξ ημο ΓΝ .................................................... 112. ΙΓΞΜΟ Α’: ΡΦΖΟΠΑΙΓΚΕ ΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ........................................ 122.1 Αλημιυγεζε ημο Γλςηενηθμφ Νενηβάιιμκημξ ημο Δήμμο Ης - Γκημπηζμυξ Ηνίζημςκ Δεηεμάηςκ Πμπηθήξ Ακάπηολεξ.................................................... 14Νιεμκεθηήμαηα ........................................................................... 17Ιεημκεθηήμαηα ........................................................................... 18Γοθαηνίεξ ................................................................................. 20Απεηιέξ .................................................................................. 212.2 Αλημιυγεζε ημο εζςηενηθμφ πενηβάιιμκημξ ημο Δήμμο Ης ....................... 223. ΙΓΞΜΟ Β’: ΠΜ ΜΘΜΗΘΕΞΩΙΓΚΜ ΓΝΖ΢ΓΖΞΕΟΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ – θςζ αζπηζ..................................... 243.1 Οηναηεγηθμί ζηυπμη θαη επηιμγέξ ακαπηοληαθμφ ζπεδηαζμμφ ημο ΠΓΝ 2012-2014243.2 Οηναηεγηθμί Οηυπμη θαη Άλμκεξ Ννμηεναηυηεηαξ ημο ΓΝ ΗΩΟ-ΑΟΝΖΟ ......... 283.3 Άλμκεξ Νανεμβάζεςκ θαη Δνάζεηξ ημο Μιμθιενςμέκμο ΓΝ ΗΩΟ-ΑΟΝΖΟ ..... 313.4 Ακαιοηηθυ Οπέδημ Δνάζεξ ......................................................... 49Ο΢ΓΔΖΜ ΔΞΑΟΕΟ ...................................................................... 50Ακάιοζε Δνάζεςκ ....................................................................... 503.5 Μηθμκμμηθυξ Ννμγναμμαηηζμυξ Δνάζεςκ .......................................... 55 Σελ. I
 3. 3. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ» ΝΞΜΘΜΓΜΟΙήκομα ημο Δεμάνπμο Ης, Ηχζηα ΗαΐζενιεΦίιεξ θαη Φίιμη,Ώηζζάκμμαη ηεκ ακάγθε κα ζαξ μεηαθένς ηηξ απυρεηξ μαξ θαη ηηξ ζέζεηξ ηεξ ΔεμμηηθήξΏνπήξ υζμ πημ λεθάζανα γίκεηαη με ηεκ εοθαηνία ηεξ πανμοζίαζεξ ημο πνμγνάμμαημξ ηεξΕμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ «Εςξ- Ώζπίξ».Αίμαζηε βέβαημη υηη υζμ θαζοζηενμφμε ζηεκ πνμχζεζε ζοκενγαηηθχκ ημπηθχκεπηπεηνεμαηηθχκ αιοζίδςκ, ηυζμ γηκυμαζηε εοάιςημη ζηηξ μεγάιεξ ελςημπηθέξ επηπεηνήζεηξ.Αίμαζηε βέβαημη υηη υζμ θαζοζηενμφμε ζηηξ ζοκενγαζίεξ μεηαλφ μαξ, ζηεκ αιιειεγγφε θαηζημκ αιιειμζεβαζμυ, ηυζμ ζα βνίζθμκηαη λέκεξ δοκάμεηξ κα εθμεηαιιεφμκηαη ημκ δηθυ μαξημπηθυ πιμφημ.Αίμαζηε βέβαημη υηη υζμ θαζοζηενμφμε ζηεκ δεμημονγία θαηκμηυμςκ θαη ζφγπνμκςκ μμνθχκεπηπεηνήζεηξ, ηυζμ ζα βνίζθμκηαη άιιεξ δοκάμεηξ πμο ζα ηηξ δεμημονγήζμοκ.Κη ελειίλεηξ μαξ ιέκε θαζανά υηη ημ θνάημξ έπεη οπμθαηαζηαζεί απυ δημηθήζεηξ πένα απυαοηυ θαη άνα ε ηζπονμπμίεζε ηεξ ημπηθήξ θμηκςκίαξ θαη ηςκ ημπηθχκ ανπχκ είκαη ε μυκεδηέλμδμξ.Ηέζα ζηα πιαίζηα ηςκ εοζοκχκ μαξ πμο πεγάδμοκ απυ ημ Νφκηαγμα θαη ημοξ Θυμμοξ γηαηεκ μένημκα ηεξ θμηκςκηθήξ θαη μηθμκμμηθήξ ακάπηολεξ ημο Δήμμο μαξ, επηιέλαμε μεαπμθάζεηξ ημο θονίανπμο Δεμμηηθμφ Νομβμοιίμο ςξ μέζμ θαη ενγαιείμ ηηξ ΑπηπεηνήζεηξΕμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ.Γηα μαξ μη Απηπεηνήζεηξ Εμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ, μη Ώζηηθέξ με Εενδμζθμπηθέξ Αηαηνείεξ, μηΕμηκμπναλίεξ θαη μη Κμάδεξ Λαναγςγχκ είκαη έκα θίκεμα αιιειεγγφεξ θαη ζοκενγαζίαξ θαηέκαξ κέμξ δνυμμξ πμο ζα αγςκηζημφμε κα ημκ ακμίλμομε υζεξ δοζθμιίεξ θαη εμπυδηα θαη ακοπάνπμοκ.Ξμ μθείιμομε ζημοξ επηπεηνεμαηίεξ μαξ πμο δεμημφνγεζακ ημ ημονηζηηθυ ζαφμα ηεξ Ες ηαηειεοηαία 30 πνυκηα.Ξμ μθείιμομε ζημοξ κέμοξ επηζηήμμκεξ πάκς ζημοξ μπμίμοξ επεκδφζεθακ ηα υκεηνα θαη μηειπίδεξ ηεξ αονηακήξ Ες.Κη αιιαγέξ πμο πνεηάδεηαη μ ηυπμξ θαη μη μεηαννοζμίζεηξ πμο υιμη εοαγγειίδμκηαη, απαηημφκπίζηε θαη ηυιμε.Εαιμφμε ημοξ κέμοξ θαη ηηξ κέεξ μαξ κα ζομμεηάζπμοκ, κα ζθεθημφκ θαη κα δεμημονγήζμοκ.Γ Δεμμηηθή Ώνπή ζα είκαη θμκηά ημοξ με υια ηα μέζα θαη υιεξ ηηξ δοκάμεηξ ηεξ. Εαη ζααγςκηζηεί μαδί ημοξ γηα κα επηηφπμομε αοηυ πμο μαξ ακήθεη. «Θα πάνμομε ηηξ ηφπεξ μαξ ζηαπένηα μαξ» Σελ. 1
 4. 4. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»2. ΓΖΟΑΓΩΓΕ2.1 Απμζημιή θαη υναμα ημο ΔήμμοΓ απμζημιή θαη ημ υναμα απμηειμφκ ημοξ ζεμακηηθυηενμοξ πανάγμκηεξ γηα ημκ ηνυπμιεηημονγίαξ θαη ηεκ μνγάκςζε ημο Δήμμο. Νθμπυξ ηεξ δηαηφπςζεξ ηεξ απμζημιήξ θαη ημομνάμαημξ είκαη κα ελαζθαιίζεη πςξ υιμη μη εκδηαθενυμεκμη, αηνεημί, οπάιιειμη θαη Δεμυηεξ,έπμοκ ηεκ ίδηα ακηίιερε γηα ηε ζεμενηκή θαηάζηαζε ημο Δήμμο θαη πμιφ πενηζζυηενμ κααπμζαθεκηζηεί πμηα θαηεφζοκζε ζα αθμιμοζήζεη θαη πμο ζθμπεφεη κα θζάζεη ζημ άμεζμμέιιμκ. Κ θαζμνηζμυξ ηεξ απμζημιήξ θαη ημο μνάμαημξ ημο Δήμμο ζομβάιεη ζημκ θαζμνηζμυηςκ πνμηεναημηήηςκ ημο ίδημο ημο Δήμμο ςξ μνγακηζμμφ.Γ απμζημιή ημο Δήμμο ακαθένεηαη ζημ ζθμπυ ηεξ ιεηημονγίαξ ημο θαη πενηγνάθεημοζηαζηηθά ημ ιυγμ ηεξ φπανλεξ ημο, ςξ θμνέα θαη ςξ Κνγακηζμμφ.Λενηγνάθεηαη ζε ζεμακηηθυ βαζμυ ζημκ Εχδηθα Δήμςκ θαη Εμηκμηήηςκ θαη ημ Θ 3852/2010υπμο ακαιφεηαη ημ πενηεπυμεκμ ηςκ ανμμδημηήηςκ ηεξ Ξμπηθήξ Ώοημδημίθεζεξ Ώ’ βαζμμφ :«Απμζημιή ημο Δήμμο Ης είκαη ε Δηεφζοκζε θαη Ξφζμηζε υιςκ ηςκ ΠμπηθχκΡπμζέζεςκ, ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ηεξ Γπηθμονηθυηεηαξ θαη ηεξ Γγγφηεηαξ, με ζηυπμηεκ πνμζηαζία ημο Νενηβάιιμκημξ, ηεκ Ακάπηολε θαη ηε ζοκεπή βειηίςζε ηςκζομθενυκηςκ θαη ηεξ Νμηυηεηαξ Δςήξ ηεξ Πμπηθήξ Ημηκςκίαξ»Ώκαιφμκηαξ εθηεκέζηενα ηεκ πημ πάκς δηαηφπςζε ηεξ Ώπμζημιήξ ημο Δήμμο, μ Δήμμξέπεη ςξ απμζημιή ηα παναθάης: Ακίζποζε ηεξ Ξμπηθήξ Ώκάπηολεξ θαη ηεξ Ώπαζπυιεζεξ Ακίζποζε ηεξ Λνμζηαζίαξ θαη Δηαπείνηζεξ ημο Φοζηθμφ θαη Δμμεμέκμο Λενηβάιιμκημξ ΐειηίςζε ηεξ Λμηυηεηαξ Βςήξ ηςκ πμιηηχκ Ακίζποζε ηεξ Εμηκςκηθήξ Λνμζηαζίαξ θαη ηεξ Ώιιειεγγφεξ Λνμχζεζε ηεξ Λαηδείαξ, ημο Ώζιεηηζμμφ θαη ημο Λμιηηηζμμφ Ακίζποζε ηεξ Λμιηηηθήξ Λνμζηαζίαξ Σελ. 2
 5. 5. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»Γ εθπιήνςζε ηεξ Ώπμζημιήξ ημο Δήμμο επηηογπάκεηαη: Ηε ηεκ ηζπονμπμίεζε ηςκ δημηθεηηθχκ θαη επμπηηθχκ μεπακηζμχκ ημο Ηε ηεκ μνγάκςζε ηεξ θμηκςκίαξ θαη ηεκ μεηαθμνά ηςκ γκχζεςκ ζ’ αοηήκ Ηε ηεκ απυθηεζε απμθιεηζηηθχκ ανμμδημηήηςκ ηεξ ημπηθήξ ακάπηολεξ Ηε ηεκ πμημηηθή ιεηημονγία οπενεζηχκ πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ.ΐαζηθή πνμτπυζεζε γηα ηεκ επηηοπία ηεξ απμζημιήξ θαη ηςκ μειιμκηηθχκ ζηυπςκ θαηεπηδηχλεςκ ημο Δήμμο απμηειεί ε πιήνεξ θαηαγναθή θαη απμζαθήκηζε ημοξ.Ξμ ΋ναμα ημο Δήμμο ζοκζέηεη ηεκ ηδεαηή θαηάζηαζε γηα ημ μέιιμκ θαη απμηοπχκεη ηεκεηθυκα ημο Δήμμο υπςξ αοηή μπμνεί κα γίκεη πναγμαηηθυηεηα ζημ μέιιμκ εάκ υιμη μηεκδηάμεζμη ζηυπμη θαη επηδηχλεηξ επηηεοπζμφκ με απυιοηε επηηοπία.Γ δηαηφπςζε εκυξ μνάμαημξ ζε θάζε μνγακηζμυ ή επηπείνεζε είκαη πμιφ ζεμακηηθή αθμφβαζηθυξ πανάγμκηαξ ηεξ επηηοπίαξ ημο είκαη κα γίκεη θαηακμεηυ θαη κα πείζεη υιμοξ ημοξεμπιεθυμεκμοξ - ζηεκ πνμθεημέκε πενίπηςζε ημοξ δεμυηεξ αιιά θαη ημοξ οπαιιήιμοξ - γηαηε ζομμεημπή ηεκ οιμπμίεζε ημο.Ηε βάζε ηα παναπάκς ε δήιςζε ημο Κνάμαημξ ηεξ Δεμμηηθήξ Ώνπήξ γηα ημ κεζί μπμνείκα δηαηοπςζεί ζοκμπηηθά ςξ ελήξ: Ο Δθμοσ τησ Κω με τη ςυναίνεςη και τη ςυμμετοχθ τησ κοινωνίασ οραματίζεται να ιωρακίςει την Κω από την οικονομικθ και πολφπλευρη κρίςη, να ενιςχφςει και να αναζωογονθςει την τοπικθ οικονομία με την αξιοποίηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημάτων του νηςιοφ, ςυμβάλλοντασ ςτη δικαιότερη κατανομθ του πλοφτου και την αντιμετώπιςη τησ φτώχειασ. Να εμπλουτίςει τη πολιτιςτικθ και πνευματικθ ζωθ και να βελτιώςει τισ υπηρεςίεσ εκπαίδευςησ κοινωνικθσ προςταςίασ και φροντίδασ.Λανάιιεια, βαζηθυ ζηυπμξ ημο Δήμμο ηεξ Ες, ζφμθςκα με ηεκ λεθάζανε πμιηηηθή ζέζεηεξ Δεμμηηθήξ Ώνπήξ ημο, είκαη υηη μ Δήμμξ ζα πνέπεη :  κα ελοπενεηεί πμημηηθά, γνήγμνα θαη με παμειυ θυζημξ ημοξ δεμυηεξ θαη ημοξ επηπεηνεμαηίεξ θαη  κα ζπεδηάζεη θαη κα εθηειέζεη έκα μιμθιενςμέκμ πνυγναμμα ημπηθήξ μηθμκμμηθήξ ακάπηολεξ γηα ηεκ ακηημεηχπηζεξ ηεξ θνίζεξ.Γηα ηεκ απμζαθήκηζε ημο ηνυπμο πμο μ δήμμξ ηεξ Ες ζα πεηφπεη ζημκ ζηυπμ πμο αθμνάζηεκ πμημηηθή ελοπενέηεζε ηςκ δεμμηχκ θαη ηςκ επηπεηνήζεςκ ζοκηάπζεθε ημ εηδηθυεπηπεηνεζηαθυ Λνυγναμμα «ΑΜΏΞΚΝΘΑΘΓΝ» γηα ηεκ Γιεθηνμκηθή Δηαθοβένκεζε & ηεκ Σελ. 3
 6. 6. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»ΐειηίςζε ηεξ Δημηθεηηθήξ Δθακυηεηαξ ημο Δήμμο. Γηα ημ δεφηενμ ζηυπμ αοημφ ημοζπεδηαζμμφ θαη ηεξ εθηέιεζεξ εκυξ μιμθιενςμέκμο πνμγνάμμαημξ Ξμπηθήξ ΚηθμκμμηθήξΏκάπηολεξ ζοκηάπζεθε ημ Ξεπκηθυ Απηπεηνεζηαθυ Λνυγναμμα Δήμμο Ες. ΋μςξ ελαηηίαξαθεκυξ ηεξ θνηζημυηεηαξ ηεξ πενηυδμο ιυγς ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ ηεξ πχναξ θαηαθεηένμο ημο εηδηθμφ βάνμοξ πμο δίδεηαη απυ ηεκ Δεμμηηθή Ώνπή ζηεκ θμηκςκηθή μηθμκμμίαπνμθεημέκμο κα οπάνλεη δίθαηε θαηακμμή ημο πιμφημο θαη κέεξ ζέζεηξ απαζπυιεζεξαπαηηείηαη ε εθπυκεζε εκυξ ελεηδηθεομέκμο Απηπεηνεζηαθμφ Λνμγνάμμαημξ γηα ηεκΕμηκςκηθή Κηθμκμμία πμο αθεκυξ ζα απμζαθεκίζεη ζε υιμοξ ημοξ εκδηαθενυμεκμοξ υιεξ ηηξπηοπέξ ημο ζέμαημξ αιιά θονίςξ ζα απμηειέζεη ημκ Κδηθυ Πάνηε γηα ηεκ Αθανμμγή ημοΛνμγνάμμαημξ Εμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ ημο Δήμμο ηεξ Ες γηα ημκ μεζμπνυζεζμμ ζπεδηαζμυηεξ ηνηεηίαξ 2012-2014.Ννμζεγγίδμκηαξ ημ υναμαΓηα ηεκ επηηοπή οιμπμίεζε ημο μνάμαημξ απαηηείηαη μ ζαθήξ θαζμνηζμυξ ηςκ ζηυπςκ θαηθαηά ζοκέπεηα ε ζαθήξ θαηαγναθή ηςκ απαναίηεηςκ ένγςκ ζε υιμοξ ημοξ ημμείξ. Ηέζς ημοεπηπεηνεζηαθμφ πνμγνάμμαημξ γίκεηαη ε θςδηθμπμίεζε ηςκ ένγςκ ζε άλμκεξ θαη δνάζεηξ,θαζχξ θαη μ πνμκηθυξ θαη μ μηθμκμμηθυξ πνμγναμμαηηζμυξ ημοξ βάζεη ηςκ επηδηχλεςκ ηεξΔεμμηηθήξ Ώνπήξ θαη δοκαημηήηςκ ηςκ Οπενεζηχκ ημο Δήμμο.Γίκεηαη θαηακμεηυ υηη μ ζηυπμξ ηεξ αφλεζεξ ημο ημπηθμφ εηζμδήμαημξ θαη ε δίθαηε θαηακμμήθαη ακαδηακμμή ημο ζα ζοκακηήζμοκ ακηηζηάζεηξ θαη ακηηδνάζεηξ ελ αηηίαξ ηςκ ζοκεζεηχκ θαηηςκ ζομθενυκηςκ θαη γη αοηυ ημ ιυγμ πνμτπμζέημοκ ηεκ ηήνεζε ζογθεθνημέκςκ θακυκςκ –ανπχκ πμο είκαη :  Γ θαηακυεζε ηςκ ζηυπςκ ημο μνάμαημξ θαη ε πίζηε ζ’ αοηυ πνέπεη κα δηαδμζμφκ ζημ ζφκμιμ ηεξ θμηκςκίαξ.  Γ ηεθμενηςμέκε γκχζε ηεξ οθηζηάμεκεξ θαηάζηαζεξ θαη ηςκ μειιμκηηθχκ ελειίλεςκ, ε εκυηεηα ηεξ θμηκςκίαξ μη ζοκενγαηηθέξ δνάζεηξ θαη μ ηζπονυξ Δήμμξ πμο είκαη απαναίηεηα γηα ηεκ επηηοπία μπμημοδήπμηε ζπεδηαζμμφΚ ζεβαζμυξ ημο δεμμζίμο θαη δεμμηηθμφ πνήμαημξ θαη ε αοζηενή δηαπείνηζε ημο με ηεκμνγάκςζε θαη απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ οπενεζηχκ ημο είκαη ελίζμο ζεμακηηθή ανπή.Νηα πιαίζηα ηεξ θνίζημεξ απμζημιήξ ημο Δήμμο ηεξ Ες αοηήξ ημο ζπεδηαζμμφ θαη ηεξεθηέιεζεξ εκυξ μιμθιενςμέκμο πνμγνάμμαημξ Ξμπηθήξ Κηθμκμμηθήξ Ώκάπηολεξζοκηάπζεθε ημ Ξεπκηθυ Απηπεηνεζηαθυ Λνυγναμμα Δήμμο Ες. ΋μςξ ελαηηίαξ αθεκυξ ηεξθνηζημυηεηαξ ηεξ πενηυδμο ιυγς ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ ηεξ πχναξ θαη αθεηένμο ημοεηδηθμφ βάνμοξ ζηεκ θμηκςκηθή μηθμκμμία αιιά θαη ηςκ εηδηθχκ παναθηενηζηηθχκ πμοδίδμκηαη ζημκ ημμέα ηεξ ημπηθήξ ακάπηολεξ απαηηείηαη ε εθπυκεζε εκυξ ελεηδηθεομέκμοΞυμμο γηα ηεκ Εμηκςκηθή Κηθμκμμία πμο αθεκυξ ζα απμζαθεκίζεη ζε υιμοξ ημοξεκδηαθενυμεκμοξ υιεξ ηηξ πηοπέξ ημο ζέμαημξ αιιά θονίςξ ζα απμηειέζεη ημκ Κδηθυ Πάνηεγηα ηεκ Αθανμμγή ημο Λνμγνάμμαημξ Εμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ ημο Δήμμο ηεξ Ες. Σελ. 4
 7. 7. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»2.2 Γεκηθά γηα ηεκ Ημηκςκηθή ΜηθμκμμίαΓ Εμηκςκηθή Κηθμκμμία είκαη μηα μηθμκμμία θηηαγμέκε απυ πμιίηεξ θαη υπη θαηακαιςηέξ, γηακα θαιφπηεη ηηξ ακάγθεξ ημοξ, μέζς δίθαημο θαηαμενηζμμφ ημο παναγυμεκμο πιμφημο απυηεκ αλημπμίεζε ηςκ πιμοημπαναγςγηθχκ πεγχκ μηαξ πενημπήξ. Γ αιιειεγγφε θαη εδεμμθναηηθή ζομμεημπή είκαη βαζηθυ ζοζηαηηθυ ηεξ. Αίκαη θηιηθή με ημ πενηβάιιμκ,ακαπηφζζεηαη θαηά θφνημ ιυγμ ημπηθά θαη με αεηθμνηθέξ ηεπκηθέξ, εκχ δε ζημπεφεη ζηεμεγέζοκζε ηςκ μηθμκμμηθχκ μμκάδςκ αιιά δίκεη έμθαζε ζηεκ δεμημονγία ζέζεςκ απαζπυζεξ. Ηπμνεί κα πςνηζηεί ζηεκ μνγακςμέκε ζεζμηθή θμηκςκηθή μηθμκμμία – πμο απμηειεί θαη ημακηηθείμεκμ μειέηεξ ημο πανυκημξ Κιμθιενςμέκμο Απηπεηνεζηαθμφ Λνμγνάμμαημξ-, ζεαοηήκ ακαθένεηαη θαη μ πνυζθαημξ κυμμξ 4019/2011 πενί «Εμηκςκηθή Κηθμκμμία θαηΕμηκςκηθή Απηπεηνεμαηηθυηεηα θαη Ζμηπέξ Δηαηάλεηξ» ημο οπμονγείμο Ανγαζίαξ, πμο εηζάγεηγηα πνχηε θμνά ηεκ έκκμηα ηεξ θμηκςκηθήξ ζοκεηαηνηζηηθήξ επηπείνεζεξ. Έκα επίζεξεκδηαθένμκ θμμμάηη ηεξ – ημ μπμίμ δεκ ζα μαξ απαζπμιήζεη πνμξ ημ πανυκ αιιά πμο ζημάμεζμ μέιιμκ μπμνεί κα απμηειέζεη έκα αθυμα ενγαιείμ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ θνίζεξ -,είκαη ε με ζεζμηθή, ε εκαιιαθηηθή ή αιιειέγγοα μηθμκμμία. Ώοηυ ημ θμμμάηη πμοπεηναμαηίδεηαη με ακηαιιαγέξ, κμμίζμαηα, πανηζηηθά δίθηοα, εζηθυ εμπυνημ εκχ ακαδεηάακζνχπηκεξ ιφζεηξ, ζε μηα δφζθμιε μηθμκμμηθή θαηάζηαζε ή ςξ μηα απάκηεζε εκυξεκαιιαθηηθμφ ηνυπμο δςήξ.Γ βαζμηαία απυζονζε ημο θνάημοξ θαη ε ελάνζνςζε ημο θνάημοξ πνυκμηαξ ζε ζοκδοαζμυ μεηεκ παναηεηαμέκε ζοζηεμηθή θνίζε, δεμημφνγεζακ πνυζθμνμ έδαθμξ γηα ηεκ επέθηαζεδναζηενημηήηςκ ζημκ ημμέα ηεξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ. Νε ανθεηέξ πενηπηχζεηξ οπάνπεημηα «ενγαιεηαθή» ακηίιερε γηα ημοξ ζεζμμφξ ηεξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ, ζημοξ μπμίμοξμεηαθοιίμκηαη εοζφκεξ με ζθμπυ κα επςμηζζεί ε θμηκςκία ηςκ πμιηηχκ μένμξ ηςκ εοζοκχκπμο ακαιμγμφκ ζημ θνάημξ.Νε ζοκζήθεξ θνίζεξ θαηαγνάθεηαη δηεζκχξ μηα ηάζε αφλεζεξ ημο νοζμμφ δεμημονγίαξ κέςκζέζεςκ ενγαζίαξ ζημ πεδίμ ηεξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ. Ξμ θαηκυμεκμ έπεη δφμ υρεηξ: ε μίαέπεη κα θάκεη με ηεκ θηκεημπμίεζε ζε ημπηθυ, θονίςξ, επίπεδμ, ηεξ δεμημονγηθήξπνςημβμοιίαξ ηεξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ πμο δηαζέηεη εκ αθζμκία ημκ ηνίημ ζοκηειεζηήπαναγςγήξ, ημκ ενγαζηαθυ, δειαδή ημκ ακζνχπηκμ πανάγμκηα. Ξμφημ επηηογπάκεηαη με ηεκαλημπμίεζε εκυξ αιιειέγγομο ζοζηήμαημξ παναγςγήξ θαη δηάζεζεξ αγαζχκ θαη οπενεζηχκπμο ζοκηζηά ηεκ θμηκςκηθή μηθμκμμία ηεξ αιιειεγγφεξ. Ξμ ζφζηεμα αοηυ ηείκεη ζηεδηεφνοκζε ηεξ επηννμήξ εκυξ ημμέα υπμο ε μηζζςηή θαη ελανηεμέκε ενγαζία παναπςνεί ηεζέζε ηεξ ζε μνηδυκηηεξ θαη δεμμθναηηθέξ ζπέζεηξ (ζοκ)ενγαζίαξ.Γ άιιε υρε - πμο είκαη ζομβαηή με ηηξ πνμςζμφμεκεξ ζημ πιαίζημ ηεξ θμηκςκηθήξμηθμκμμίαξ ηεξ αγμνάξ δνάζεηξ - ζοκδέεηαη αθεκυξ με ηε δεμημονγία ζέζεςκ απαζπυιεζεξγηα θμηκςκηθά απμθιεηζμέκεξ θαη εοπαζείξ μμάδεξ θαη ηεκ ηεπκεηή άμβιοκζε ηςκθμηκςκηθχκ ζοκεπεηχκ ηεξ ακενγίαξ, θαη αθεηένμο ζοκδέεηαη με ηεκ εκανμυκηζε πνμξζηυπμοξ πμο έπμοκ ηεζεί ζπεηηθά με ηεκ ακηαγςκηζηηθυηεηα θαη ημκ πενημνηζμυ ημοθμηκςκηθμφ θμνηίμο ημο θνάημοξ. Σελ. 5
 8. 8. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»Οηυπμξ & Ανπέξ Ημηκςκηθήξ ΜηθμκμμίαξΝοκμπηηθά μ ζηυπμξ ηεξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ είκαη ε δεμημονγία θμηκςκηθχκ,ζομμεημπηθχκ θαη δεμμθναηηθχκ επηπεηνήζεςκ μη μπμίεξ ζα ενγάδμκηαη με γκχμμκα ηεκπμημηηθή απαζπυιεζε, ηεκ θμηκςκηθή έκηαλε, ηεκ ημπηθή ακάπηολε θαη ηεκ θμηκςκηθήπνμζηαζία θαη ζοκμπή πμο ζε ηειηθή ακάιοζε μδεγμφκ ζηεκ δεμημονγία ζέζεςκ ενγαζίαξ ζεημπηθυ επίπεδμ.Κη παναπάκς ανπέξ μνγακχκμοκ μηα βάζε θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ ε μπμία ζα μπμνμφζε καπαναθηενηζηεί απυ ηα παναθάης 5 θνηηήνηα:  Αίκαη ζφζηεμα δνάζεςκ ηςκ μπμίςκ μ ηνυπμξ παναγςγήξ δηαθένεη απυ αοηυκ ημο ηδηςηηθμφ θαη ημο δεμυζημο ημμέα. Κ ηνυπμξ θμηκςκηθήξ μιμθιήνςζεξ ηεξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ πνμςζεί ηεκ αμμηβαηυηεηα θαη ηεκ θαζηζηά θεκηνηθή ζηεκ παναγςγή θαη ζοζζχνεοζε θμηκςκηθμφ θεθαιαίμο  Λνμθφπηεη ςξ απμηέιεζμα ηεξ έιιεηρεξ ηςκ ηδηςηηθχκ θαη δεμυζηςκ ημμέςκ κα εκημπίζμοκ ακάγθεξ  Αίκαη μμνθή αοημμνγάκςζεξ ηςκ πμιηηχκ πμο οιμπμημφκ ηεκ πναθηηθή ηεξ αοημβμήζεηαξ  Αίκαη μμνθή αοημμνγάκςζεξ πμο δεκ είκαη αημμηζηηθή αιιά ζοκεηαηνηζηηθή θαη ζοιιμγηθή  Αίκαη ζφζηεμα πμο μνγακχκεηαη ζε μία ανπή «με επίηεολεξ θένδμοξ» ημ μπμίμ ζεμαίκεη ηειηθά υηη είκαη πνμζακαημιηζμέκμ ζε δηθαηυηενε θαηακμμή θενδχκ με βάζε θμηκςκηθά θνηηήνηα.Νημκ κέμ αοηυ ημμέα μ μπμίμξ ακαπηφζζεηαη ακάμεζα ζημ θνάημξ θαη ηεκ αγμνά,πενηιαμβάκμκηαη με θενδμζθμπηθμί μνγακηζμμί, θμηκςκηθέξ επηπεηνήζεηξ, ζοκεηαηνηζμμί,δηάθμνμη ηφπμη εκχζεςκ μη μπμίεξ ζηενίδμκηαη ζηε βάζε ηεξ αοημμνγάκςζεξ ηςκ πμιηηχκζηεκ αιιειεγγφε ηε ζοκενγαζία, θαη ηεκ εζειμκηηθή πνμζθμνά.Κ ηνίημξ ημμέαξ θαιφπηεη μοζηαζηηθά θεκμφξ πχνμοξ πμο αθήκμοκ ημήμαηα ηεξ δήηεζεξαγαζχκ θαη οπενεζηχκ, ζοκήζςξ θμηκςκηθμφ παναθηήνα ηςκ μπμίςκ ε παναγςγή θαηδηάζεζε απυ ηεκ ειεφζενε αγμνά θνίκεηαη ςξ αζφμθμνε, ε δε πανμπή απυ ημ θνάημξ είκαηακέθηθηε. Κη επηπεηνήζεηξ αοηέξ ςζηυζμ δηαθένμοκ απυ ηηξ ακηίζημηπεξ ημο ηδηςηηθμφ ημμέα θαζχξδεκ ζημπεφμοκ ζηεκ επίηεολε θένδμοξ, αιιά ζηεκ δεμημονγία θμηκςκηθήξ οπεναλίαξ.Λανάιιεια δηαθένμοκ απυ ημκ δεμυζημ ημμέα θαζχξ δνμοκ ακελάνηεηα απυ αοηυκ θαηθαιφπημοκ ακάγθεξ πμο δεκ ελοπενεημφκηαη απυ ηηξ δεμυζηεξ οπενεζίεξ.΋ιεξ μη επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ δειχκμοκ υηη απμδέπμκηαη απυ θμηκμφ πέκηεβαζηθέξ θαη αδηαπναγμάηεοηεξ ανπέξ θαη έκακ βαζηθυ ζηυπμ :  Ώκελανηεζία ζε ζπέζε με ημ θνάημξ,  Αιεφζενε θαη αοηυβμοιε ζομμεημπή ηςκ μειχκ, Σελ. 6
 9. 9. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»  Δεμμθναηηθή δμμή ηεξ ελμοζίαξ (έκα πνυζςπμ, μηα ρήθμξ),  Ώκαπαιιμηνίςημξ θαη ζοιιμγηθυξ παναθηήναξ ημο θεθαιαίμο ηεξ επηπείνεζεξ,  Ώπμοζία ηεξ ακηαμμηβήξ ημο θεθαιαίμο (δεκ δηακέμμκηαη ηα θένδε),Κ βαζηθυξ ζηυπμξ θαζμνίδεηαη απυ ηεκ πανμπή ηςκ αγαζχκ θαη ηςκ οπενεζηχκ ζημβέιηηζημ θυζημξ, με ηνυπμ πμο κα ελοπενεηείηαη ημ αμμηβαίμ ζομθένμκ ηςκ μειχκ ήεονφηενα, κα ελαζθαιίδεη (κα πνμζθένεη) μηα οπενεζία γεκηθμφ ζομθένμκημξ, ηεκ μπμία ημΕνάημξ δεκ ζέιεη ή δεκ μπμνεί κα ακαιάβεη.Ξέιμξ απυ ηεκ μέπνη ζήμενα εμπεηνία ε βηςζημυηεηα ηςκ επηπεηνήζεςκ ηεξ θμηκςκηθήξμηθμκμμίαξ ελανηάηαη ζε μεγάιμ βαζμυ απυ ηεκ δηαζεζημυηεηα πυνςκ. Νφμθςκα με ημκ κ.4019/2011 (ΦΑΕ Ώ. Ών. 216-30/9/2011) πυνμη ηςκ επηπεηνήζεςκ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξαπμηειμφκ ημ θεθάιαημ ηεξ επηπείνεζεξ, δςνεέξ ηνίηςκ, έζμδα απυ ηεκ αλημπμίεζε ηεξπενημοζίαξ ηεξ, έζμδα απυ ηεκ επηπεηνεμαηηθή δναζηενηυηεηά ηεξ, επηπμνεγήζεηξ απυ ημΛνυγναμμα Δεμμζίςκ Απεκδφζεςκ, ηεκ Αονςπασθή Έκςζε, δηεζκείξ ή εζκηθμφξμνγακηζμμφξ ή Κνγακηζμμφξ Ξμπηθήξ Ώοημδημίθεζεξ Ώ΄ θαη ΐ΄ βαζμμφ, έζμδα απυ άιιαπνμγνάμμαηα, θεθάιαηα απυ θιενμδμηήμαηα, δςνεέξ θαη παναπςνήζεηξ ηεξ πνήζεξπενημοζηαθχκ ζημηπείςκ, θαζχξ θαη θάζε άιιμ έζμδμ απυ ηεκ ακάπηολε ηςκδναζηενημηήηςκ ηεξ ζφμθςκα με ημ θαηαζηαηηθυ ηεξ. Λανάιιεια κμμμζεημφκηαη μηακαπηοληαθέξ ζομπνάλεηξ με ημκ δεμυζημ ημμέα οπυ ηεκ μμνθή αζηηθχκ με θενδμζθμπηθχκεηαηνεηχκ μη μπμίεξ θαζίζηακηαη δηθαημφπμη πνάλεςκ θαηά ηεκ έκκμηα ηεξ παν. 5 ημοάνζνμο 1 θαη ημο άνζνμο 22 ημο κ. 3614/2007 (Ώ 267), υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ κ.3840/2010 (Ώ 53) γηα επηιεγμέκεξ δνάζεηξ ημο Απηπεηνεζηαθμφ Λνμγνάμμαημξ ΏκάπηολεξΏκζνχπηκμο Δοκαμηθμφ.2.3 Πα βαζηθά ενγαιείαΓηα ηεκ επηηοπή οιμπμίεζε ημο Κιμθιενςμέκμο Απηπεηνεζηαθμφ Λνμγνάμμαημξ γηα ηεκθμηκςκηθή Κηθμκμμία ημο Δήμμο ηεξ Ες θαη ακάιμγα με ηεκ θφζε ηςκ πνμηεηκυμεκςκδνάζεςκ πμο πνυθεηηαη κα ακαιάβεη μηα μμάδα πμιηηχκ αιιά θαη απυ ηεκ ηδηυηεηα ηςκβαζηθχκ μειχκ ηεξ μμάδαξ αοηήξ πνυθεηηαη κα αλημπμηεζμφκ ηα θάηςζη ενγαιεία – μμνθέξεκχζεςκ πμιηηχκ :1. Απηπεηνήζεηξ Εμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ2. Ώζηηθέξ Ηε Εενδμζθμπηθέξ Κνγακχζεηξ3. Κμάδςκ Λαναγςγχκ - Ώγνμηηθχκ Νοκεηαηνηζμχκ4. Εμηκμπναλίεξ Οθηζηάμεκςκ Ηηθνμμεζαίςκ Απηπεηνήζεςκ Σελ. 7
 10. 10. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»2.4 Πμ Θεζμηθυ ΝιαίζημΚ πνυζθαημξ κυμμξ 4019/2011 «Εμηκςκηθή Κηθμκμμία θαη Εμηκςκηθή Απηπεηνεμαηηθυηεηαθαη Ζμηπέξ Δηαηάλεηξ» ημο οπμονγείμο Ανγαζίαξ, εηζάγεη γηα πνχηε θμνά ηεκ έκκμηα ηεξθμηκςκηθήξ ζοκεηαηνηζηηθήξ επηπείνεζεξ. Νοκμπηηθά ε δηάνζνςζε ημο κυμμο ζε άνζνα έπεηςξ ελήξ:Οημ άνζνμ 1 μνίδεηαη υηη «θμηκςκηθή μηθμκμμία» είκαη ημ ζφκμιμ ηςκ μηθμκμμηθχκ,επηπεηνεμαηηθχκ, παναγςγηθχκ θαη θμηκςκηθχκ δναζηενημηήηςκ, μη μπμίεξ ακαιαμβάκμκηαηαπυ κμμηθά πνυζςπα ή εκχζεηξ πνμζχπςκ, ηςκ μπμίςκ μ θαηαζηαηηθυξ ζθμπυξ είκαη εεπηδίςλε ημο ζοιιμγηθμφ μθέιμοξ θαη ε ελοπενέηεζε γεκηθυηενςκ θμηκςκηθχκζομθενυκηςκ.Οημ άνζνμ 2. Θεζπίδεηαη ε Εμηκςκηθή Νοκεηαηνηζηηθή Απηπείνεζε (Εμηκ.Ν.Απ.), ςξ θμνέαξηεξ Εμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ. Αίκαη αζηηθυξ ζοκεηαηνηζμυξ με θμηκςκηθυ ζθμπυ θαη δηαζέηεη εθημο κυμμο ηεκ εμπμνηθή ηδηυηεηα.Ώκάιμγα με ημκ εηδηθυηενμ ζθμπυ ημοξ, μη Εμηκςκηθέξ Νοκεηαηνηζηηθέξ Απηπεηνήζεηξδηαθνίκμκηαη ζηηξ ελήξ θαηεγμνίεξ:α) Ημηκςκηθέξ Οοκεηαηνηζηηθέξ Γπηπεηνήζεηξ Έκηαλεξ, μη μπμίεξ αθμνμφκ ζηεκ έκηαλεζηεκ μηθμκμμηθή θαη θμηκςκηθή δςή ηςκ αηυμςκ πμο ακήθμοκ ζηηξ Αοάιςηεξ ΚμάδεξΛιεζοζμμφ. Λμζμζηυ 40% θαη’ ειάπηζημκ ηςκ ενγαδμμέκςκ ζηηξ Απηπεηνήζεηξ αοηέξακήθμοκ οπμπνεςηηθά ζηηξ Αοάιςηεξ Κμάδεξ Λιεζοζμμφ. Κη Εμηκςκηθμί ΝοκεηαηνηζμμίΛενημνηζμέκεξ Αοζφκεξ (Εμη.Ν.Λ.Α.) ζεςνμφκηαη αοημδηθαίςξ Εμηκςκηθέξ ΝοκεηαηνηζηηθέξΑπηπεηνήζεηξ Έκηαλεξ θαη οπάγμκηαη ζηηξ δηαηάλεηξ ημο πανυκημξ κυμμο. Κη Εμη.Ν.Λ.Α.δηέπμκηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 12 ημο κ. 2716/1999 θαη ζομπιενςμαηηθά απυ ηηξδηαηάλεηξ ημο πανυκημξ κυμμο θαη ημο κ. 1667/1986, θαζχξ θαη υζςκ μνίδεη ημ άνζνμ 12ημο κ. 3842/2010.β) Ημηκςκηθέξ Οοκεηαηνηζηηθέξ Γπηπεηνήζεηξ Ημηκςκηθήξ Φνμκηίδαξ, μη μπμίεξ αθμνμφκζηεκ παναγςγή θαη πανμπή πνμσυκηςκ θαη οπενεζηχκ θμηκςκηθμφ - πνμκμηαθμφ παναθηήναζε ζογθεθνημέκεξ μμάδεξ πιεζοζμμφ, υπςξ μη ειηθηςμέκμη, ηα βνέθε, ηα παηδηά, ηα άημμα μεακαπενία θαη ηα άημμα με πνυκηεξ παζήζεηξ.γ) Ημηκςκηθέξ Οοκεηαηνηζηηθέξ Γπηπεηνήζεηξ Οοιιμγηθμφ θαη Ναναγςγηθμφ Οθμπμφ, μημπμίεξ αθμνμφκ ηεκ παναγςγή πνμσυκηςκ θαη πανμπή οπενεζηχκ γηα ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκακαγθχκ ηεξ ζοιιμγηθυηεηαξ (πμιηηηζμυξ, πενηβάιιμκ, μηθμιμγία, εθπαίδεοζε, πανμπέξθμηκήξ ςθέιεηαξ, αλημπμίεζε ημπηθχκ πνμσυκηςκ, δηαηήνεζε παναδμζηαθχκ δναζηενημηήηςκθαη επαγγειμάηςκ θ.α.) πμο πνμάγμοκ ημ ημπηθυ θαη ζοιιμγηθυ ζομθένμκ, ηεκ πνμχζεζε ηεξαπαζπυιεζεξ, ηεκ εκδοκάμςζε ηεξ θμηκςκηθήξ ζοκμπήξ θαη ηεκ εκδοκάμςζε ηεξ ημπηθήξ ήπενηθενεηαθήξ ακάπηολεξ.Οημ άνζνμ 3 Γηα ηε ζφζηαζε ηεξ Εμηκ.Ν.Απ. ηενείηαη ε δηαδηθαζία ίδνοζεξ εκυξ αζηηθμφζοκεηαηνηζμμφ. Ξμ θαηαζηαηηθυ πνέπεη κα οπμγνάθεηαη απυ επηά ημοιάπηζημκ πνυζςπα, ακπνυθεηηαη γηα Εμηκ.Ν.Απ. Έκηαλεξ, θαη απυ πέκηε ημοιάπηζημκ πνυζςπα ακ πνυθεηηαη γηαΕμηκ.Ν.Απ. Εμηκςκηθήξ Φνμκηίδαξ ή Νοιιμγηθμφ Νθμπμφ.Γηα ηε ζφζηαζε μπμνεί κα γίκεη πνήζε πνυηοπμο θαηαζηαηηθμφ, ημ μπμίμ ζομπιενχκεηαη απυημοξ ηδνοηέξ ηεξ Εμηκ.Ν.Απ.. Ξμ πενηεπυμεκμ ημο πνμηοπμπμηεμέκμο θαηαζηαηηθμφ μνίδεηαη Σελ. 8
 11. 11. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»με ηεκ απυθαζε ημο Οπμονγμφ Ανγαζίαξ θαη Εμηκςκηθήξ Ώζθάιηζεξ ηεξ παναγνάθμο 5 ημοάνζνμο 17.Γ ζομμεημπή ηςκ κμμηθχκ πνμζχπςκ ζηεκ Εμηκςκηθή Νοκεηαηνηζηηθή Απηπείνεζε δεκμπμνεί κα οπενβαίκεη ημ πμζμζηυ ημο 1/3 ηςκ μειχκ ηεξ, εκχ δεκ επηηνέπεηαη ε ζομμεημπήζε αοηήκ ηςκ Κνγακηζμχκ Ξμπηθήξ Ώοημδημίθεζεξ (Κ.Ξ.Ώ.) θαη ηςκ κμμηθχκ πνμζχπςκδεμμζίμο δηθαίμο (Θ.Λ.Δ.Δ.) πμο οπάγμκηαη ζε αοημφξ. Νε Εμηκ. Ν. Απ. Έκηαλεξ μπμνμφκ καζομμεηέπμοκ Θ.Λ.Δ.Δ. με έγθνηζε ημο θμνέα πμο ηα επμπηεφεη.Ξμ θεθάιαημ ηεξ επηπείνεζεξ δηαηνείηαη ζε ζοκεηαηνηζηηθέξ μενίδεξ. Κ ανηζμυξ ηςκ μενίδςκθαη ε μκμμαζηηθή ημοξ αλία, ε μπμία είκαη ίδηα γηα θάζε μενίδα, θαζμνίδμκηαη ζημθαηαζηαηηθυ ηεξ επηπείνεζεξ.Ξα μέιε ηεξ Εμηκ.Ν.Απ. δηαζέημοκ ημοιάπηζημκ απυ μία οπμπνεςηηθή ζοκεηαηνηζηηθή μενίδα,ςξ ειάπηζηε πνεμαηηθή ζομμεημπή ζημ θεθάιαημ ηεξ επηπείνεζεξ, ημ φρμξ ηεξ μπμίαξμνίδεηαη ειεφζενα απυ ημ θαηαζηαηηθυ θαη είκαη ίζμ γηα υια ηα μέιε. Νημ θαηαζηαηηθυ μπμνείκα πνμβιέπεηαη ε απυθηεζε πνμαηνεηηθχκ μενίδςκ πςνίξ δηθαίςμα ρήθμο.Γ απυθηεζε ζοκεηαηνηζηηθχκ μενίδςκ πναγμαημπμηείηαη με θαηαβμιή μεηνεηχκ.Λένακ ημο πμζμφ πμο θαηαβάιιεη γηα απυθηεζε ηεξ ζοκεηαηνηζηηθήξ μενίδαξ, ημ μέιμξ ηεξΕμηκ.Ν.Απ. δεκ έπεη θαμία άιιε εοζφκε έκακηη ηςκ δακεηζηχκ ηεξ.Οηα άνζνα 4, 5, θαη 6 ακαθένμκηαη μη ζπέζεηξ θαη μη οπμπνεχζεηξ ηςκ μειχκ, ηεξΓεκηθήξ Νοκέιεοζεξ θαη ηεξ Δημηθμφζαξ ΑπηηνμπήξΟημ άνζνμ 7 ακαθένμκηαη υηη ηα θένδε ηεξ Εμηκςκηθήξ Νοκεηαηνηζηηθήξ Απηπείνεζεξ δεκδηακέμμκηαη ζηα μέιε ηεξ, εθηυξ ακ ηα μέιε αοηά είκαη θαη ενγαδυμεκμη ζε αοηή, μπυηεεθανμυδεηαη ε πανάγναθμξ 2.Ξα θένδε δηαηίζεκηαη εηεζίςξ θαηά πμζμζηυ 5% γηα ημ ζπεμαηηζμυ απμζεμαηηθμφ, θαηάπμζμζηυ έςξ 35% δηακέμμκηαη ζημοξ ενγαδμμέκμοξ ηεξ επηπείνεζεξ ςξ θίκεηνμπαναγςγηθυηεηαξ ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ θαηαζηαηηθυ ημοξ θαη ημ οπυιμηπμδηαηίζεηαη γηα ηηξ δναζηενηυηεηεξ ηεξ επηπείνεζεξ θαη ηε δεμημονγία κέςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ.Οημ άνζνμ 8 πνμζδημνίδμκηαη μη πυνμη ηεξ Εμηκ.Ν.Απ. πμο απμηειμφκηαη απυ ημ θεθάιαημηεξ επηπείνεζεξ, δςνεέξ ηνίηςκ, έζμδα απυ ηεκ αλημπμίεζε ηεξ πενημοζίαξ ηεξ, έζμδα απυηεκ επηπεηνεμαηηθή δναζηενηυηεηά ηεξ, επηπμνεγήζεηξ απυ ημ Λνυγναμμα ΔεμμζίςκΑπεκδφζεςκ, ηεκ Αονςπασθή Έκςζε, δηεζκείξ ή εζκηθμφξ μνγακηζμμφξ ή ΜνγακηζμμφξΠμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ Α΄ θαη Β΄ βαζμμφ, έζμδα απυ άιια πνμγνάμμαηα, θεθάιαηα απυθιενμδμηήμαηα, δςνεέξ θαη παναπςνήζεηξ ηεξ πνήζεξ πενημοζηαθχκ ζημηπείςκ, θαζχξ θαηθάζε άιιμ έζμδμ απυ ηεκ ακάπηολε ηςκ δναζηενημηήηςκ ηεξ ζφμθςκα με ημ θαηαζηαηηθυηεξ.Οημ άνζνμ 9 μνίδεηαη υηη μη Εμηκ.Ν.Απ. πνεμαημδμημφκηαη απυ ημ Ξαμείμ ΕμηκςκηθήξΚηθμκμμίαξ, ημ μπμίμ ζοζηήκεηαη με θμηκή απυθαζε ηςκ Οπμονγχκ Κηθμκμμηθχκ,Ώκάπηολεξ, Ώκηαγςκηζηηθυηεηαξ θαη Θαοηηιίαξ θαη Ανγαζίαξ θαη Εμηκςκηθήξ Ώζθάιηζεξ,ζφμθςκα με ηεκ πενίπηςζε γ΄ ηεξ παναγνάθμο 1 ημο άνζνμο 4 ημο Άνζνμο Δεφηενμο ημο κ.3912/2011 (Ώ΄ 17), θαζχξ επίζεξ θαη απυ ημ Αζκηθυ Ξαμείμ Απηπεηνεμαηηθυηεηαξ θαηΏκάπηολεξ θαη β) δφκακηαη κα εκηάζζμκηαη ζημ κ. 3908/2011 (Ώ΄ 8).Οημ άνζνμ 10 πανέπμκηαη μηθμκμμηθά θαη θμνμιμγηθά θίκεηνα Σελ. 9
 12. 12. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»Οημ άνζνμ 11 πνμζδημνίδμκηαη μη έιεγπμη θαη μη θονχζεηξ επί ηςκ Εμηκ.Ν.Απ.Οημ άνζνμ 12 μνίδεηαη υηη μη Εμηκ.Ν.Απ. μπμνμφκ κα ζοκάπημοκ ζομθςκίεξ ζοκενγαζίαξμεηαλφ ημοξ θαη πνμγναμμαηηθέξ ζομβάζεηξ με ημ δεμυζημ, ημκ εονφηενμ δεμυζημ ημμέαθαη ημοξ ΜΠΑ πνχημο θαη δεφηενμο βαζμμφ γηα ηεκ οιμπμίεζε δνάζεςκ πμο ακαθένμκηαηζημοξ θαηαζηαηηθμφξ ζθμπμφξ ηςκ ακηηζομβαιιμμέκςκΟημ άνζνμ 13 πνμβιέπμκηαη μη υνμη ηεξ ιφζεξ θαη ηεξ εθθαζάνηζεξ ηςκ Εμηκ.Ν.Απ.Οημ άνζνμ 14 πνμβιέπεηαη ε ζφζηαζε Γεκηθμφ Ηεηνχμο Εμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ ζημΟπμονγείμ Ανγαζίαξ θαη μη οπμπνεχζεηξ ημοΟηα άνζνα 15 θαη 16 ακαθένμκηαη μη εηδηθέξ οπενεζίεξ θαη θμνείξ πμιηηηθχκ ακάπηολεξηεξ Εμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ θαη μη Δεμυζηεξ Νομβάζεηξ Εμηκςκηθήξ Ώκαθμνάξ.Οημ άνζνμ 18 ακαπηφζζεηαη ε μνγάκςζε θαη ε ιεηημονγία ηςκ ακαπηοληαθχκ ζομπνάλεςκγηα δνάζεηξ ημο Απηπεηνεζηαθμφ Λνμγνάμμαημξ «Ώκάπηολε Ώκζνχπηκμο Δοκαμηθμφ» ημοΑΝΛΏ.Κη ακαπηοληαθέξ ζομπνάλεηξ είκαη Ώζηηθέξ με θενδμζθμπηθέξ εηαηνείεξ ζηηξ μπμίεξ μπμνείκα ζομμεηέπμοκ : α) ηα κμμηθά πνυζςπα δεμμζίμο δηθαίμο, β) μη μνγακηζμμί ημπηθήξαοημδημίθεζεξ α θαη β βαζμμφ θαη μη θμηκςθειείξ επηπεηνήζεηξ ημοξ, γ) μη δεμυζημημνγακηζμμί θαη επηπεηνήζεηξ,, ΏΑΔ θαη ΞΑΔ δ) μη ακαπηοληαθέξ ακχκομεξ εηαηνείεξ ημοάνζνμο 194 ημο κ. 3852/2010 (Ώ 87) θαη ηεξ πενίπηςζεξ β΄ ηεξ παν. 3 ημο άνζνμο 252ημο κ. 3463/2006 (Ώ 114), ε) ηα κμμηθά πνυζςπα ηδηςηηθμφ δηθαίμο θενδμζθμπηθμφ ή μεθενδμζθμπηθμφ παναθηήνα θαη ζη) oη ζοκδηθαιηζηηθέξ μνγακχζεηξ ενγμδμηχκ θαηενγαδμμέκςκ.Μη δνάζεηξ πμο επηπμνεγμφκηαη είκαη α) ηε δνάζε 3 «Ξμπηθέξ δνάζεηξ θμηκςκηθήξ έκηαλεξγηα εοάιςηεξ μμάδεξ» ηεξ θαηεγμνίαξ πανέμβαζεξ 1 «Λνυιερε θαη ακηημεηχπηζε ημοθμηκςκηθμφ απμθιεηζμμφ εοπαζχκ μμάδςκ ημο πιεζοζμμφ» ημο Θεμαηηθμφ ΆλμκαΛνμηεναηυηεηαξ 4 «Λιήνεξ εκζςμάηςζε ημο ζοκυιμο ημο ακζνχπηκμο δοκαμηθμφ ζε μηαθμηκςκία ίζςκ εοθαηνηχκ», β) ηε δνάζε 1 «Ακίζποζε ζπεδίςκ δνάζεξ ζημκ ημμέα ηεξθμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ γηα ηε δεμημονγία κέςκ ζέζεςκ απαζπυιεζεξ», ηεξ θαηεγμνίαξπανέμβαζεξ 2 «Ώκάπηολε ηεξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ γηα ηεκ απαζπυιεζε εοάιςηςκμμάδςκ» ημο Θεμαηηθμφ Άλμκα Λνμηεναηυηεηαξ 4 «Λιήνεξ εκζςμάηςζε ημο ζοκυιμο ημοακζνχπηκμο δοκαμηθμφ ζε μηα θμηκςκία ίζςκ εοθαηνηχκ» θαη γ) ηε δνάζε 7 «Ξμπηθά ζπέδηαγηα ηεκ απαζπυιεζε, πνμζανμμζμέκα ζηηξ ακάγθεξ ηςκ ημπηθχκ αγμνχκ ενγαζίαξ» ηεξθαηεγμνίαξ πανέμβαζεξ 1 «Ακενγεηηθέξ πμιηηηθέξ απαζπυιεζεξ» ημο Θεμαηηθμφ ΆλμκαΛνμηεναηυηεηαξ 3 «Δηεοθυιοκζε ηεξ πνυζβαζεξ ζηεκ απαζπυιεζε»2.5 Δμμή ημο Μιμθιενςμέκμο Γπηπεηνεζηαθμφ Ννμγνάμμαημξ Ημηκςκηθήξ Μηθμκμμίαξ – ΗΩΟ ΑΟΝΖΟΞμ Κιμθιενςμέκμ Απηπεηνεζηαθυ Λνυγναμμα Εμηκςκηθήξ Κηθμκμμίαξ δμμείηαη ζε ηνία Ηένεςξ αθμιμφζςξ:1. Ηένμξ Ώ’ Οθηζηάμεκε Εαηάζηαζε: ζημ πνχημ μένμξ ημο Κιμθιενςμέκμο Απηπεηνεζηαθμφ Λνμγνάμμαημξ ζοκμρίδμκηαη ζημηπεία ηεξ οθηζηάμεκεξ θαηάζηαζεξ ηεξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ, ηα μπμία ειήθζεζακ οπ’ υρηκ θαηά ηεκ θαηάνηηζε ημο. Σελ. 10
 13. 13. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»2. Ηένμξ ΐ’ Ξμ Κιμθιενςμέκμ Απηπεηνεζηαθυ Λνυγναμμα: ζημ δεφηενμ μένμξ πανμοζηάδμκηαη ημ υναμα, μη ζηναηεγηθμί ζηυπμη θαη μη Άλμκεξ Λανέμβαζεξ ημο Κιμθιενςμέκμο Απηπεηνεζηαθμφ Λνμγνάμμαημξ.3. Ηένμξ Γ’ Νπέδημ Δνάζεξ: ζημ ηνίημ μένμξ πανμοζηάδμκηαη ακαιοηηθά μη δνάζεηξ πμο απαηηείηαη κα οιμπμηεζμφκ ακά Άλμκα Λανέμβαζεξ. Νεμεηχκεηαη υηη ημ Νπέδημ Δνάζεξ δηανζνχκεηαη ζε πέκηε Άλμκεξ Λανέμβαζεξ μη μπμίμη είκαη: α) Οοκμιηθυξ Οπεδηαζμυξ Δεμημονγίαξ Γπηπεηνήζεςκ Ημηκςκηθήξ Μηθμκμμίαξ, β) Οπεδηαζμυξ θαη Θεηημονγία Ρπμζηενηθηηθχκ Δμμχκ, γ) Δνάζεηξ Δηθηφςζεξ, δ) Γπημυνθςζε θαη Ηαηάνηηζε ημο Ακζνχπηκμο Δοκαμηθμφ θαη ε) Ννμβμιή – Δεμμζηυηεηα. Απίζεξ, ζημ Ηένμξ Γ΄ πανμοζηάδμκηαη ζογθεκηνςηηθά μη απαηημφμεκεξ εκένγεηεξ γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ δνάζεςκ, μ πνμκηθυξ πνμγναμμαηηζμυξ ηςκ δνάζεςκ θαη μ μηθμκμμηθυξ πνμγναμμαηηζμυξ ημοξ.2.6 Δηαδηθαζία Γθπυκεζεξ ημο ΓΝΞμ Κιμθιενςμέκμ Απηπεηνεζηαθυ Λνυγναμμα ΕΩΝ ΏΝΛΔΝ εθπμκήζεθε ιαμβάκμκηαξ οπ’υρηκ:1. ημ ηζπφμκ ζεζμηθυ πιαίζημ γηα ηεκ Ξμπηθή Ώοημδημίθεζε θαη ηδηαίηενα ηηξ αολεμέκεξ ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δήμςκ ζημκ ημμέα ηεξ νφζμηζεξ θαη ημο πνμγναμμαηηζμμφ ηεξ ημπηθήξ ακάπηολεξ ,2. μη πνμγναμμαηηθέξ ζέζεηξ ηεξ Δεμμηηθήξ Λανάηαλεξ πμο είκαη Δεμμηηθή ανπή υπςξ αοηέξ δηαηοπχζεθακ πνμεθιμγηθά,3. ε εονεία δηαβμφιεοζε με υιμοξ ημοξ παναγςγηθμφξ θμνείξ ημοξ ηειεοηαίμοξ 12 μήκεξ4. ε ακάγθε θηκεημπμίεζεξ ηςκ ημπηθχκ δοκάμεςκ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ επηπηχζεςκ απυ ηεκ θνίζε πνέμοξ ηεξ πχναξ5. ηα ζηαηηζηηθά ηεξ ακενγίαξ ζηεκ πενημπή μαξ ηδηαίηενα ζημοξ κέμοξ θαη ηηξ γοκαίθεξ6. ημ πάγςμα ηςκ πνμζιήρεςκ ζημκ ζηεκυ θαη εονφηενμ δεμυζημ ημμέα7. ηεκ ακάγθε μ Δήμμξ ηεξ Ες κα επηηειέζεη ημ ζφκμιμ ηςκ ανμμδημηήηςκ πμο μεηαβηβάδμκηαη έςξ ηεκ 1/1/2013 υζμ γίκεηε γνεγμνυηενα πνμξ υθειμξ ηεξ ημπηθήξ θμηκςκίαξ θαη μηθμκμμίαξ8. ε μεγάιε ακηαπυθνηζε κέςκ ακζνχπςκ γηα ζομμεημπή ζε επηπεηνήζεηξ θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ υπςξ αοηή εθδειχζεθε θαη θαηαγνάθεθε θαηά ηεκ θάζε επημυνθςζεξ ζε γεκηθά ζέμαηα θμηκςκηθήξ μηθμκμμίαξ (ζομμεηείπακ ζε δίμεκα ζεμηκάνηα ζπεδυκ 300 κέμη θαη κέεξ!)9. ημ Ξεπκηθυ Απηπεηνεζηαθυ Νπέδημ Δήμμο Ες γηα ηεκ Ξνηεηία 2012-201410. ημ Απηπεηνεζηαθυ Νπέδημ Αναημζζέκεξ γηα ηεκ Γιεθηνμκηθή Δηαθοβένκεζε θαη ηεκ Δημηθεηηθή ΐειηίςζε11. ηε ζπεηηθή δηεζκή εμπεηνία. Σελ. 11
 14. 14. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»3. ΙΓΞΜΟ Α’: ΡΦΖΟΠΑΙΓΚΕ ΗΑΠΑΟΠΑΟΕΓ Εςξ, ημ κεζί ημο Δππμθνάηε, είκαη έκα απυ ηα κεζηά ηεξ Λενηθένεηαξ Θμηίμο Ώηγαίμομε ζεμακηηθή ζηναηεγηθή ζεμαζία ζε υηη αθμνά ζηε ζέζε.Έπεη πιεζοζμυ ζήμενα πενίπμο 33.300 θαημίθμοξ θαη είκαη ημ ηνίημ μεγαιφηενμ ηεξΔςδεθακήζμο - μεηά ηε Μυδμ θαη ηεκ Εάνπαζμ - ζε έθηαζε θαη δεφηενμ ζε πιεζοζμυ.Λνςηεφμοζα είκαη ε Εςξ υπμο βνίζθεηαη ημ θφνημ ιημάκη ημο κεζημφ.Γ ζέζε ηεξ Ες ζηε Δςδεθάκεζμ θαη ε γεηηκίαζε ηεξ με ηεκ Ξμονθία, απέπεη πενίπμο 4καοηηθά μίιηα απυ ηηξ αθηέξ ηεξ Ξμονθίαξ, μπμνεί κα απμηειέζεη θαζμνηζηηθυ ακαπηοληαθυπανάγμκηα εδναηχκμκηαξ ηε ζέζε ηεξ ζηεκ Λενηθένεηα, ζηενίδμκηαξ ηα γφνς μηθνυηενακεζηά αιιά θαη υια ηα κεζηά ημο ΐμνείμο ζογθνμηήμαημξ ημο κμμμφ.Γ φπανλε ημο δηεζκμφξ αενμιημέκα θαη ημο ιημακημφ απμηειμφκ ζεμακηηθέξ παναμέηνμοξγηα ηεκ ακάπηολε ημο κεζημφ ζε υιμοξ ημοξ ημμείξ, θαζηζηχκηαξ ημ κεζί πφιε εηζυδμο ηεξπχναξ.Γ πνμμπηηθή ακάπηολεξ ηεξ Ες ςξ δημηθεηηθμφ θαη μηθμκμμηθμφ θέκηνμο ημο εονφηενμοκεζηςηηθμφ ζομπιέγμαημξ επηβάιιεη ηεκ ακάπηολε ζογθμηκςκηαθχκ ένγςκ ζηεκ γεηηκηάδμοζαμε αοηά πενημπή.Ώκηίζεηα ε πενημπή θαη μη ζοκζήθεξ πμο επηθναημφκ ζημκ θεκηνηθυ ιημέκα αθεκυξ δεκεπηηνέπμοκ ηεκ ακαβάζμηζε ηεξ πυιεξ θαη ηεκ ζηαδηαθή δεμημονγία πνμτπμζέζεςκακάδεηλεξ ημο ανπαημιμγηθμφ ηεξ πιμφημο θαη αθεηένμο απαγμνεφμοκ ηεκ ακάπηολεζφγπνμκςκ ζοκζεθχκ ηαπείαξ ελοπενέηεζεξ αιιά θαη ειιημεκηζμμφ ηςκ πιμίςκ.Κ Δήμμξ ηεξ Ες δηαζέηεη έκα ελαηνεηηθά αληυιμγμ θοζηθυ πενηβάιιμκ με πμιιέξ θαηπμηθίιεξ πνμζηαηεουμεκεξ πενημπέξ: δάζε, βηυημπμοξ, αθηέξ, αιοθή θιπ.Απηβεβιεμέκε είκαη ε πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ κεζημφ με εηδηθέξ δνάζεηξ εκχ εακάδεηλε θαη αλημπμίεζε ημο μπμνεί κα απμηειέζεη θνίζημμ πανάγμκηα ηεξ μηθμκμμηθήξακάπηολεξ ημο Δήμμο, δηαμμνθχκμκηαξ πεδίμ γηα ηεκ ακάπηολε θαηκμηυμςκδναζηενημηήηςκ με ηαοηυπνμκε πνμβμιή θαη ηζπονμπμίεζε ηςκ ζογθνηηηθχκπιεμκεθηεμάηςκ ημο κεζημφ.Γ Εςξ, ςξ κεζί ημο Δππμθνάηε, είκαη έκα πιμφζημ ζε ηζημνηθά μκεμεία κεζί ηα υπμίααπμηειμφκ ειθοζηηθυ πυιμ έιλεξ πηιηάδςκ επηζθεπηχκ. Λανάιιεια δηαζέηεη πμιιέξδοκαηυηεηεξ ζε ζέμαηα δηαμμκήξ, εζηίαζεξ, ζπμν, εθδνμμχκ θαη ροπαγςγίαξ.Ξμ κεζί ηεξ Ες ςξ ημονηζηηθυξ πνμμνηζμυξ ζογθεκηνχκεη ηδηαίηενα ζμβανά ζεηηθάπαναθηενηζηηθά :  Ξμ θοζηθυ πενηβάιιμκ έπεη πιμφζηεξ εκαιιαγέξ ημο βμοκμφ, ημο θάμπμο θαη ηςκ παναιηχκ θαη δηαηενεί ελ αηηίαξ ημο μεγέζμοξ ημο ηα πενηζχνηα ηεξ ήπηαξ εθμεηάιιεοζεξ. Σελ. 12
 15. 15. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»  Ξα εθαημκηάδεξ πηιηυμεηνα μήθμοξ ηςκ παναιηχκ πνμζθένμοκ ηενάζηηεξ δοκαηυηεηεξ ζηεκ ακαροπή ηςκ θηιμλεκμομέκςκ.  Ξμ εφθναημ θιίμα αολάκεη αθεκυξ ημοξ πνυκμοξ επηζθέρεςκ θαη αθεηένμο θαζηζηά ηεκ επίζθερε ακεθηή.  Γ δυμεζε ηςκ πενηζζυηενςκ πενημπχκ ηεξ είκαη ήπηα θαη ζομβαηή με ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ ημονηζηχκ πμο αζθοθηημφκ ζηηξ μεγαιμοπυιεηξ.  Γ ηδηαηηενυηεηα ηεξ Ες ζπεηίδεηαη θονίςξ με ηεκ ηζημνία ηεξ θαη ηεκ πιεζχνα ηςκ εκαιιαθηηθχκ δναζηενημηήηςκ πμο πνμζθένεη εκηυξ ημο πχνμο ηεξ αιιά θαη ζημοξ παναπιήζημοξ ηυπμοξ επίζθερεξ.Ώνκεηηθά παναθηενηζηηθά ζημκ ημμέα ημο ημονηζμμφ είκαη :  μ πνυκμξ θαη ημ θυζημξ ηςκ ζαιάζζηςκ ζογθμηκςκηχκ απυ ηεκ επεηνςηηθή πχνα  ε με μνγακςμέκε θαη ειεγπυμεκε πανμπή ελςλεκμδμπεηαθχκ οπενεζηχκ θαη  ημ μνηαθυ μέγεζμξ πνμξ ηα άκς ηςκ δηαζέζημςκ θαηαιομάηςκ (βι. Ηειέηε «Αθηίμεζε θένμοζαξ ηθακυηεηαξ ημονηζμμφ ζηε κήζμ Ες»)Νεμακηηθυξ ζεηηθυξ πανάγμκηαξ γηα ηεκ ακάπηολε ημο κεζημφ είκαη επίζεξ ε φπανλε ηεξπυιεξ ηεξ Ες ςξ δοκαμηθμφ εμηαζηηθμφ θέκηνμο. Κη πιεζοζμηαθέξ μεηαβμιέξ ζε ζοκδοαζμυμε ηεκ έκημκε ημονηζηηθή ακάπηολε, δεμημονγμφκ πηέζεηξ, υζμκ αθμνά θφνηα ηηξ ακάγθεξ ζεθμηκςκηθέξ οπμδμμέξ ζε υιμ ημ κεζί.Κ πιεζοζμυξ ηεξ Ες πανμοζίαζε ζεμακηηθή αφλεζε ηηξ ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ, γεγμκυξ πμοπηζακχξ ζπεηίδεηαη με ηεκ ημονηζηηθή ακάπηολε ημο κεζημφ. Νογθεθνημέκα ημ 1991ακενπυηακ ζε 26.379 θαημίθμοξ θαη ζήμενα ζημοξ 33.300 υπςξ πνμακαθένζεθε.Ξμ μμνθςηηθυ επίπεδμ ημο πιεζοζμμφ είκαη γεκηθά είκαη ηθακμπμηεηηθυ. Ηάιηζηα ε φπανλεεθαημκηάδςκ κέςκ επηζηεμυκςκ πανέπεη ηε δοκαηυηεηα αλημπμίεζεξ ημοξ πένακ ηςκζοκεζηζμέκςκ δναζηενημηήηςκ ημο ημονηζηηθμφ θιάδμο.Γ πανμοζία μεγάιμο ανηζμμφ αιιμδαπχκ - εθυζμκ δεκ οπάνπμοκ ηδηαίηενα πνμβιήμαηα ζηεκέκηαλή ημοξ ζηεκ θμηκςκία- μπμνεί κα ζεςνεζεί ζεηηθυ ζημηπείμ.Ωξ γκςζηυκ ε ημπηθή μηθμκμμία ηεξ Ες ζηενίδεηαη θονίςξ ζημκ ηνηημγεκή ημμέα θαηεηδηθυηενα ζημκ ημονηζμυ.Ηε ηεκ ημονηζηηθή ακάπηολε ημο κεζημφ μ πνςημγεκήξ ημμέαξ έπεη μεηςζεί ζεμακηηθά θαη ζαπνέπεη κα ζηενηπζεί θαη κα ακαπηοπζεί θαζχξ μη γεςμμνθμιμγηθέξ ζοκζήθεξ ημο κεζημφεοκμμφκ ηεκ ακάπηολή ημο.Ξμ μδηθυ δίθηομ ημο κεζημφ είκαη ζε θαιή θαηάζηαζε πςνίξ ζεμακηηθά πνμβιήμαηα αιιά εμηθηζηηθή ακάπηολε θαη ε απαίηεζε φπανλεξ ζφγπνμκςκ πνμδηαγναθχκ ζηεκ θαηαζθεοή θαηζηεκ επέθηαζε ημο δεμημονγεί ακάγθεξ πανεμβάζεςκ.Γ γεςγναθηθή θάιορε ηςκ δηθηφςκ φδνεοζεξ ζεςνείηαη ηθακμπμηεηηθή γηα ηεκ πυιε ηεξΕς, πανμοζηάδεη υμςξ ειιείρεηξ ζε Δεμμηηθέξ Εμηκυηεηεξ πμο πνέπεη κα ακηημεηςπηζημφκ. Σελ. 13
 16. 16. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»Γ ακζνχπηκε επίδναζε ζημοξ θοζηθμφξ πυνμοξ είκαη εμθακήξ θονίςξ ζηηξ πανέθηηεξπενημπέξ θαη ημοξ οδάηηκμοξ πυνμοξ πνμθαιχκηαξ πνμβιήμαηα.Γ ζοκεπήξ επηβάνοκζε ηςκ παναιηαθχκ μεηχπςκ με ηεκ ακέγενζε λεκμδμπεηαθχκ μμκάδςκμε μεγάιμ ανηζμυ θιηκχκ θαη θαη’ επέθηαζε ζογθέκηνςζε πιεζοζμμφ επηβάιιμοκ ηεκπνμχζεζε ηεξ ακάπηολεξ ηςκ μεζμγεηαθχκ πενημπχκ ηεξ Ες με ηεκ πανάιιειε πνμζηαζίαημοξ.3.1 Αλημιυγεζε ημο Γλςηενηθμφ Νενηβάιιμκημξ ημο Δήμμο Ης - Γκημπηζμυξ Ηνίζημςκ Δεηεμάηςκ Πμπηθήξ ΑκάπηολεξΓ ακάιοζε ηεξ οθηζηάμεκεξ θαηάζηαζεξ ημο Δήμμο πανμοζηάδεηαη ζηε ζοκέπεηα μέζς ηεξδηαγκςζηηθήξ ακάιοζεξ εζςηενηθμφ θαη ελςηενηθμφ πενηβάιιμκημξ S.W.O.T (Strengths –Weakness – Opportunities – Threats). Γ ζογθεθνημέκε μέζμδμξ εκημπίδεη θαη θαηαγνάθεηηα εζςηενηθά δοκαηά θαη αδφκαηα ζεμεία ημο ελεηαδυμεκμο «ακηηθεημέκμο» θαη ηαζοζπεηίδεη με ηηξ εοθαηνίεξ – απεηιέξ πμο πνμθφπημοκ απυ ημ ελςηενηθυ πενηβάιιμκ ημο,πνμθεημέκμο ζημ επυμεκμ ζηάδημ κα δηαμμνθςζμφκ μη επημένμοξ ζηυπμη θαη ημ υναμα θαη καγίκεη ε ηενάνπεζε ηςκ πνμηεναημηήηςκ.Κ Δήμμξ ηεξ Ες θαηέπεη έκα ζεμακηηθυ ανηζμυ πιεμκεθηεμάηςκ ηα μπμία εθπμνεφμκηαη ήπνμθφπημοκ ηυζμ απυ ηεκ γεςγναθηθή ημο ζέζε ημο υζμ θαη απυ ηε γεςμμνθμιμγία ημοκεζημφ : Νηναηεγηθή ζέζε ζηεκ Λενηθένεηα Θμηίμο Ώηγαίμο, γεηηκίαζε με Ξμονθία Ηεγάιε Λμιηηηζμηθή Ειενμκμμηά Λμιηηηζηηθή Ξαοηυηεηα – Ξμ Θεζί ημο Δππμθνάηε ΍νημμξ ημονηζηηθυξ πνμμνηζμυξ – Ξμονηζηηθή Εμοιημφνα Όπανλε βαζηθχκ οπμδμμχκ : δηεζκέξ αενμδνυμημ, Ζημάκη, Ηανίκα, Νογθμηκςκίεξ (ΕΞΑΖ – Ώζηηθή Νογθμηκςκία, μδηθυ δίθηομ Φοζηθυξ πιμφημξ : μνεηκυξ υγθμξ – Λνάζηκμ – Δάζε - Ογνμηυπμη – Ώιοθή, παναιίεξ Αφθμνμ έδαθμξ θαη θαιέξ θιημαημιμγηθέξ ζοκζήθεξΛανάιιεια ε οθηζηάμεκε θαηάζηαζε ημο κεζημφ πανμοζηάδεη θαη μηα ζεηνά μεημκεθηεμάηςκ : Γ κεζηςηηθυηεηα - Ώπυζηαζε απυ ηεκ επεηνςηηθή πχνα θαη ημ αολεμέκμ θυζημξ μεηαθίκεζεξ. Θαιάζζηεξ Ηεηαθμνέξ - Ζημάκη – Λνμβιήμαηα πνμζέγγηζεξ Νογθμηκςκίεξ Έιιεηρε οπμδμμχκ ζε υιμ ημ κεζί θαη μεγάιεξ απμθιίζεηξ απυ πενημπή ζε πενημπή (π.π. οπμδμμέξ ογείαξ, έιιεηρε ζε ΐΔΚΕΏ, πνμβιήμαηα κενμφ θιπ) Ημκμζήμακηε ακάπηολε ημονηζμμφ, ελάνηεζε απυ μαδηθυ ημονηζμυ Σελ. 14
 17. 17. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ» Νοννίθκςζε ημο πνςημγεκμφξ θαη δεοηενμγεκμφξ ημμέα Αιιεηρε θαημπφνςζεξ θαη πνμβμιήξ πνμχζεζεξ ηςκ ημπηθχκ πνμσυκηςκ Ώκενγία θαη μηθμκμμηθή φθεζε.Δηαγκςζηηθή ακάιοζε SWOT Νιεμκεθηήμαηα Γοθαηνίεξ Νηναηεγηθή ζέζε ζηεκ Λενηθένεηα Θμηίμο Δοκαηυηεηα θαη πνμμπηηθή ακάπηολεξ Ώηγαίμο, γεηηκίαζε με Ξμονθία ηεξ Ες ςξ δημηθεηηθμφ θαη μηθμκμμηθμφ θέκηνμο ημο εονφηενμο κεζηςηηθμφ ζομπιέγμαημξ, Ηεγάιε Λμιηηηζμηθή Ειενμκμμηά ζφκδεζε με θμκηηκά κεζηά Λμιηηηζηηθή Ξαοηυηεηα – Ξμ Θεζί ημο Δππμθνάηε Δοκαηυηεηα αλημπμίεζεξ πμιηηηζηηθχκ πυνςκ γηα ηεκ ακάδεηλε ηεξ ηαοηυηεηαξ ΍νημμξ ημονηζηηθυξ πνμμνηζμυξ – Ξμονηζηηθή ηεξ Ες ςξ κεζί ημο Δππμθνάηε θαη Εμοιημφνα ακάπηολε κέςκ ζπεηηθχκ δναζηενημηήηςκ Όπανλε ζεμακηηθχκ οπμδμμχκ (δηεζκέξ αενμδνυμημ, Ζημάκη. Ηανίκα, Νογθμηκςκίεξ Λνμμπηηθή βειηίςζεξ ημονηζηηθμφ (ΕΞΑΖ – Ώζηηθή Νογθμηκςκία), Κδηθυ Δίθηομ πνμσυκημξ με ηεκ αλημπμίεζε ηεξ πμο οπάνπμοζαξ εμπεηνίαξ Φοζηθυξ πιμφημξ : μνεηκυξ υγθμξ Δοκαηυηεηα ζομπιήνςζεξ θαη Λνάζηκμ, Δάζε , Ογνυημπμη, Ώιοθή, μιμθιήνςζεξ ηςκ οπμδμμχκ γηα ηεκ παναιίεξ βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ δςήξ ηςκ θαημίθςκ, ηεκ ακαβάζμηζε ηςκ πανεπυμεκςκ οπενεζηχκ ζημοξ επηζθέπηεξ θαη ηε δεμημονγία εοκμσθμφ Αφθμνμ έδαθμξ θαη θαιέξ θιημαημιμγηθέξ πενηβάιιμκημξ γηα ηεκ ακάπηολε κέςκ ζοκζήθεξ δναζηενημηήηςκ Δοκαηυηεηα ακάπηολεξ εκαιιαθηηθχκ μμνθχκ ημονηζμμφ θαη αλημπμίεζε ηςκ πενημπχκ ηδηαίηενμο θοζηθμφ θάιμοξ με ηεκ ακάπηολε θαηκμηυμςκ δναζηενημηήηςκ Σελ. 15
 18. 18. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ» Δοκαηυηεηα ακάπηολεξ πνςημγεκμφξ ημμέα θαη ζπεηηθμφ δεοηενμγεκμφξΙεημκεθηήμαηα ΑπεηιέξΓ κεζηςηηθυηεηα - Ώπυζηαζε απυ ηεκεπεηνςηηθή πχνα θαη ημ αολεμέκμ θυζημξ Νφγπνμκμ δηεζκέξ μηθμκμμηθυμεηαθίκεζεξ. πενηβάιιμκ θαη μηθμκμμηθή θαηάζηαζε πχναξΘαιάζζηεξ Ηεηαθμνέξ - Ζημάκη –Λνμβιήμαηα πνμζέγγηζεξ Ώκάδεηλε κέςκ ακηαγςκηζηηθχκΝογθμηκςκίεξ πνμμνηζμχκΈιιεηρε οπμδμμχκ ζε υιμ ημ κεζί θαη Ώδοκαμία ειέγπμο πανεπυμεκςκμεγάιεξ απμθιίζεηξ απυ πενημπή ζε οπενεζηχκπενημπή (π.π. οπμδμμέξ ογείαξ, έιιεηρε ζεΐΔΚΕΏ, πνμβιήμαηα κενμφ θιπ) Οπμβάζμηζε πενηβάιιμκημξ ιυγς ακζνχπηκεξ πανέμβαζεξΗμκμζήμακηε ακάπηολε ημονηζμμφζφμθςκα με ηα πνυηοπα ημο μαδηθμφημονηζμμφ πςνίξ κα ιεθζεί οπυρε ε Δηανθήξ αφλεζε ηεξ ακενγίαξ θαηθένμοζα ηθακυηεηα. Αλάνηεζε μάιηζηα θονίςξ κέςκΝοννίθκςζε ημο πνςημγεκμφξ θαη Νφκζιηρε μηθνχκ μηθμγεκεηαθχκδεοηενμγεκμφξ ημμέα επηπεηνήζεςκΏδοκαμία θαημπφνςζεξ, πνμχζεζεξ ηςκημπηθχκ πνμσυκηςκΏκενγία, μηθμκμμηθή φθεζε Σελ. 16
 19. 19. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»ΝιεμκεθηήμαηαΟηναηεγηθή ζέζε ζηεκ Νενηθένεηα Κμηίμο Αηγαίμο, γεηηκίαζε με ΠμονθίαΓ ζέζε ημο κεζημφ ηεξ Ες είκαη ηδηαίηενα ζεμακηηθή θαη πανέπεη ηε δοκαηυηεηα με ημκθαηάιιειμ ζπεδηαζμυ θαη ηε δεμημονγία ηςκ ακάιμγςκ οπμδμμχκ κα ελειηπζεί ζε εμπμνηθυθαη δημηθεηηθυ θέκηνμ πμο ζα ελοπενεηεί ηα γεηημκηθά κεζηά θαη ηα γεκηθυηενα ηα κεζηά ημοβμνείμο ζομπιέγμαημξ.Ιεγάιε Νμιηηηζμηθή Ηιενμκμμηά, πμιηηηζηηθή Παοηυηεηα – Πμ Κεζί ημο ΖππμθνάηεΓ Εςξ με ηεκ πιμφζηα ηζημνία ηεξ , δηαζέηεη μεγάιμ ανηζμυ ζεμακηηθχκ ανπαημιμγηθχκμκεμείςκ. Ωξ παηνίδα ημο Δππμθνάηε μπμνεί κα ακαπηφλεη ηεκ ηαοηυηεηα ηεξ ςξημονηζηηθμφ πνμμνηζμμφ, αλημπμηχκηαξ ηεκ ηζημνία ημο Δππμθνάηε ζακ βαζηθυ ζογθνηηηθυηεξ πιεμκέθηεμα.Ώνημμξ ημονηζηηθυξ πνμμνηζμυξ – Πμονηζηηθή ΗμοιημφναΓ μέπνη ζήμενα ημονηζηηθή ακάπηολε ημο κεζημφ, έπεη θαιιηενγήζεη ηεκ ακάιμγε ημονηζηηθήθμοιημφνα, πμο δίκεη ηε δοκαηυηεηα ηεξ αλημπμίεζεξ ηεξ οπάνπμοζαξ εμπεηνίαξ γηα ηεκεπίιοζε ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο έπμοκ πνμθφρεη αιιά θαη ηεξ βειηίςζεξ ημοπνμσυκημξ πμοπανέπεηαη θαη θαηά ζοκέπεηα ηςκ ζοκζεθχκ ηεξ ημπηθήξ μηθμκμμίαξ.Ύπανλε ζεμακηηθχκ οπμδμμχκ : δηεζκέξ αενμδνυμημ, ιημάκη, μανίκα, ζογθμηκςκίεξ(ΗΠΓΘ – Αζηηθή Οογθμηκςκία), ηθακμπμηεηηθυ μδηθυ δίθηομΞμ κεζί δηαζέηεη ηθακμπμηεηηθέξ οπμδμμέξ, μη μπμίεξ βέβαηα απαηημφκ ζομπιήνςζε θαηεθζογπνμκηζμυ ζε ανθεηέξ πενηπηχζεηξ γηα κα ηθακμπμημφκ ηηξ ζφγπνμκεξ απαηηήζεηξ θαηπνμδηαγναθέξ.Γ φπανλε ηεξ Ηανίκαξ απμηειεί πμιφ ζεμακηηθυ πιεμκέθηεμα ημο κεζημφ αθμφ είκαη ε μυκεζφγπνμκε θαη μνγακςμέκε μανίκα ζε υιμ ημ Θμμυ ΔςδεθακήζμοΦοζηθυξ πιμφημξ : Μνεηκυξ υγθμξ, Ννάζηκμ, Δάζε, Ργνυημπμη, Αιοθή, ΝαναιίεξΞμ θοζηθυ πενηβάιιμκ ηεξ Ες κεζημφ είκαη ηδηαίηενα πιμφζημ θαη οπενέπεη απυ άιια κεζηάακηίζημηπμο μεγέζμοξ. Δηαζέηεη ημ ζεμακηηθυ μνεηκυ υγθμ ημο Δηθαίμο, πακέμμνθεξπαναιίεξ, πνμζηαηεουμεκεξ πενημπέξ θαη ημπία ηδηαίηενμο θοζηθμφ θάιμοξ. Κη αληυιμγμηπενηβαιιμκηηθμί πυνμη ημο κεζημφ πνέπεη κα πνμζηαηεοημφκ θαη κα ακαδεηπζμφκ δίκμκηαξπνμμπηηθέξ ακάπηολεξ εκαιιαθηηθχκ μμνθχκ ημονηζμμφ θαη κέςκ άιιςκ παναγςγηθχκδναζηενημηήηςκ. Σελ. 17
 20. 20. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»Γφθμνμ έδαθμξ θαη θαιέξ θιημαημιμγηθέξ ζοκζήθεξΞμ έδαθμξ ημο κεζημφ θαη ημ θιίμα ημο πανέπμοκ ηε δοκαηυηεηα ακάπηολεξ ημοπνςημγεκμφξ ημμέα. Λανάιιεια μη θιημαημιμγηθέξ ζοκζήθεξ πμο επηθναημφκ ζημ κεζίεπηηνέπμοκ ηεκ επέθηαζε ηεξ ημονηζηηθήξ πενηυδμο.Ιεημκεθηήμαηα Ε κεζηςηηθυηεηα - Απυζηαζε απυ ηεκ επεηνςηηθή πχνα θαη ημ αολεμέκμ θυζημξ μεηαθίκεζεξ. Γ ηδηαηηενυηεηεξ ηεξ κεζηςηηθυηεηαξ πνμθαιμφκ ζηεκ Ες ηα γκςζηά πνμβιήμαηα θαη μεημκεθηήμαηα. Γ απυζηαζε απυ ηεκ επεηνςηηθή πχνα πνμθαιεί αολεμέκμ θυζημξ μεηαθίκεζεξ θαη μεηαθμνχκ δεμημονγχκηαξ πνμβιήμαηα ακηαγςκηζηηθυηεηαξ ζε ζπέζε με άιιμοξ ημονηζηηθμφξ πνμμνηζμμφξ. Θαιάζζηεξ Ιεηαθμνέξ - Θημάκη – Ννμβιήμαηα πνμζέγγηζεξ Οογθμηκςκίεξ Κη ζαιάζζηεξ μεηαθμνέξ θαη ε ζογθμηκςκίεξ είκαη θαζμνηζηηθέξ γηα ηεκ ακαπηοληαθή πνμμπηηθή ημο κεζημφ. Γηα ημ ιυγμ αοηυ είκαη απαναίηεηε ε επέθηαζε θαη ζομπιήνςζε ημοξ. Έιιεηρε οπμδμμχκ ζε υιμ ημ κεζί θαη μεγάιεξ απμθιίζεηξ απυ πενημπή ζε πενημπή (π.π. οπμδμμέξ ογείαξ, έιιεηρε ζε ΒΖΜΗΑ, πνμβιήμαηα κενμφ θιπ) Νημ κεζί ηεξ Ες οπάνπμοκ ειιείρεηξ ζε οπμδμμέξ μη μπμίεξ πνέπεη κα θαιοθζμφκ, με πνμηεναηυηεηα ζε αοηέξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηε δηαπείνηζε ης κ οδάηηκςκ πυνςκ θαη ηςκ ογνχκ θαη ζηενεχκ απμβιήηςκ. Ιμκμζήμακηε ακάπηολε ημονηζμμφ ζφμθςκα με ηα πνυηοπα ημο μαδηθμφ ημονζημμφ πςνίξ κα ιεθζεί οπυρε ε θένμοζα ηθακυηεηα. Γ μμκμζήμακηε ακάπηολε ημο ημονηζμμφ πςνίξ ημκ απαναίηεημ ζπεδηαζμυ με βάζε ηηξ ανπέξ ηεξ αεηθμνίαξ θαη πςνίξ κα ιαμβάκεη οπυρε ηε θένμοζα ηθακυηεηα ημο κεζημφ έπεη πνμθαιέζεη εμθακή πιέμκ πνμβιήμαηα ζημ κεζί. Ξα πνμβιήμαηα αοηά αθμνμφκ ζημ θοζηθυ πενηβάιιμκ θαη ηεκ ημπηθή μηθμκμμία. Σελ. 18
 21. 21. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ» Γ θαζηένςζε ημο ζοκυιμο ημο κεζημφ ηεξ Ες ςξ ημονηζηηθμφ πνμμνηζμμφ ηεκ ηειεοηαία εηθμζαεηία ζηενίπζεθε ζηε μαδηθή πνμζέιθοζε ηςκ επηζθεπηχκ μέζς ηςκ tour operators. H ζοκενγαζία δημνγακςηχκ ηαληδηχκ (tour operators) θαη εηαηνεηχκ καοιςμέκςκ πηήζεςκ (charter) μδήγεζακ ζηεκ πνμζανμμγή ημο ημονηζηηθμφ πνμσυκημξ ζηηξ πνμδηαγναθέξ πμο επηζομμφκ. Ξα ζογθνηηηθά πιεμκεθηήμαηα ηεξ πενημπήξ δεκ έπμοκ ακαδεηπζεί θαη δεκ είκαη γκςζηά ζημοξ πηζακμφξ μεμμκςμέκμοξ επηζθέπηεξ εμεδαπμφξ ή αιιμδαπμφξ. Κη ημονηζηηθέξ αθίλεηξ ζημ κεζί ηεξ Ες πενημνίδμκηαη ζηεκ πενίμδμ Ώπνηιίμο – Κθηςβνίμο ιυγς ηεξ ακηίζημηπεξ θίκεζεξ ηςκ καοιςμέκςκ πηήζεςκ πμο πνμγναμμαηίδεηαη απυ ημοξ δημνγακςηέξ ηαληδηχκ Γ ελάνηεζε ημο κεζημφ απυ ημ μαδηθυ ημονηζμυ ζε ζοκδοαζμυ με ηηξ πανμφζεξ ζοκζήθεξ ηεξ μηθμκμμίαξ μπμνεί κα επηθένεη ζημ κεζί ηδηαίηενα δοζμεκή απμηειέζμαηα. Οοννίθκςζε ημο πνςημγεκμφξ θαη δεοηενμγεκμφξ ημμέα Γ μμκμθαιιηένγεηα ημο ημονηζμμφ θαη μάιηζηα με βάζε ημ μμκηέιμ ημο μαδηθμφ ημονηζμμφ θαη ε πανάιιειε ζοννίθκςζε ημο πνςημγεκμφξ θαη δεοηενμγεκμφξ ημμέα ζοκηζημφκ ζεμακηηθμφξ πανάγμκηεξ ηεξ φθεζεξ ηεξ ημπηθήξ μηθμκμμίαξ . Αδοκαμία θαημπφνςζεξ, πνμχζεζεξ ηςκ ημπηθχκ πνμσυκηςκ Ωξ ζοκέπεηα ηεξ ζοννίθκςζεξ ημο πνςημγεκμφξ θαη ημο δεοηενμγεκμφξ ημμέα είκαη ε απμζπαζμαηηθή θαη με μνγακςμέκε παναγςγή θαη πνμχζεζε ημπηθχκ πνμσυκηςκ. Ώκενγία, μηθμκμμηθή φθεζε ΑκενγίαΓ απαζπυιεζε ημο μεγαιφηενμο μένμοξ ηςκ θαημίθςκ ζε λεκμδμπεηαθέξ μμκάδεξ θαημηθμγεκεηαθέξ επηπεηνήζεηξ έπεη ζακ απμηέιεζμα ηεκ ορειή ακενγία κηυπημο πιεζοζμμφηδίςξ ζημκ ημμέα ημο ημονηζμμφ. Λανάιιεια ε ημονηζηηθή πενίμδμξ ηα ηειεοηαία πνυκηπανμοζηάδεη υιμ θαη μεγαιφηενε ζοννίθκςζε, εκηζπφμκηαξ ημ πνυβιεμα ηεξ επμπηθυηεηαξ,δεδμμέκμο υηη ζηενίδεηαη απμθιεηζηηθά ζημ πνυγναμμα ηςκ tour operators.Απηπιέμκ μεγάιμξ ανηζμυξ κέςκ επηζηεμυκςκ πιήηηεηαη απυ ηεκ ακενγία ήεηενμαπαζπμιείηαη.H έιιεηρε ακαπηοληαθμφ ζπεδηαζμμφ θαη πνμγναμμαηηζμμφ θαη μη δηαπηζηςμέκεξ αολεηηθέξηάζεηξ ηεξ ακενγίαξ ζε δηεζκέξ επίπεδμ ιυγς ηεξ μηθμκμμηθήξ φθεζεξ δεμημονγεί θιίμαέκημκεξ ακαζθάιεηαξ ζημοξ θαημίθμοξ. Σελ. 19
 22. 22. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»ΓοθαηνίεξΔοκαηυηεηα θαη πνμμπηηθή ακάπηολεξ ηεξ Ης ςξ δημηθεηηθμφ θαη μηθμκμμηθμφ θέκηνμοημο εονφηενμο κεζηςηηθμφ ζομπιέγμαημξ, ζφκδεζε με θμκηηκά κεζηάΓ ζέζε ημο κεζημφ ηεξ Ες χπςξ έπεη ήδε ακαιοζεί μπμνεί κα ηεκ ακαδείλεη μεηά απυ ημκθαηάιιειμ ζπεδηαζμυ ζε ζεμακηηθυ δημηθεηηθυ θαη εμπμνηθυ θέκηνμ γηα ηα κεζηά ημο βυνεημοζομπιέγμαηαξ. Λανάιιεια μ Δήμμξ είκαη ζε ζέζε κα πανέπεη οπενεζίεξ οπμζηήνηλεξ ζεγεηημκηθμφξ μηθνυηενμοξ Δήμμοξ.Δοκαηυηεηα αλημπμίεζεξ πμιηηηζηηθχκ πυνςκ γηα ηεκ ακάδεηλε ηεξ ηαοηυηεηαξ ηεξ Ηςςξ κεζί ημο Ζππμθνάηε θαη ακάπηολε κέςκ ζπεηηθχκ δναζηενηυηήηςκΓ έιιεηρε ζηναηεγηθμφ ζπεδηαζμμφ ζηεκ ημονηζηηθή ακάπηολε πενηυνηζε ηεκ πνμβμιή ημοκεζημφ ζημ γκςζηυ πνυηοπμ «ήιημξ – ζάιαζζα». Γ ακάδεηλε ηςκ ζογθνηηηθχκπιεμκεθηεμάηςκ ημο γηα ηε δεμημονγία ημονηζηηθήξ ηαοηυηεηαξ ηεξ πενημπήξ δεκ έπεη μέπνηηχνα μειεηεζεί θαη θαηά ζοκέπεηα δεκ έπεη πνμβιεζεί. Γ αλημπμίεζε, πνμβμιή θαηπνμχζεζε ηςκ πμιηηηζηηθχκ πυνςκ ηεξ πενημπήξ είκαη ημμέαξ με ζμβανέξ δοκαηυηεηεξακάπηολεξ.Κ Δππμθνάηεξ θαη ε ηζημνία ημο απμηειεί γηα ημ κεζί ηεξ Ες ζπμοδαίμ θεθάιαημ ημ μπμίμμέζς ηεξ θαηάιιειεξ πνμβμιήξ θαη πνμχζεζεξ μπμνεί κα δεμημονγήζεη εονφ πεδίμακάπηολεξ μηθμκμμηθχκ δναζηενημηήηςκ.Δοκαηυηεηα ζομπιήνςζεξ θαη μιμθιήνςζεξ ηςκ οπμδμμχκΓ ζομπιήνςζε ηςκ οπμδμμχκ είκαη απαναίηεηε γηα ηε βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ δςήξ ηςκθαημίθςκ, ηεκ ακαβάζμηζε ηςκ πανεπυμεκςκ οπενεζηχκ ζημοξ επηζθέπηεξ αιιά θαη ηεδεμημονγία εοκμσθμφ πενηβάιιμκημξ γηα ηεκ ακάπηολε κέςκ δναζηενημηήηςκ.Νημ κεζί υπςξ πνμακαθένζεθε οπάνπμοκ ειιείρεηξ ζε οπμδμμέξ αιιά μ Δήμμξ Ες είκαη ζεζέζε κα ηηξ ηενανπήζεη θαη κα πνμγναμμαηίζεη ηεκ μιμθιήνςζε ημοξΔοκαηυηεηα ακάπηολεξ εκαιιαθηηθχκ μμνθχκ ημονηζμμφ θαη αλημπμίεζε ηςκ πενημπχκηδηαίηενμο θοζηθμφ θάιμοξ με ηεκ ακάπηολε θαηκμηυμςκ δναζηενημηήηςκΓ Εςξ δηαζέηεη πιμφζηα θφζε, πμιιά ζεμακηηθά μκεμεία ανπημιμγηθά θαη ζνεζθεοηηθά,μεγάιεξ θαη εκδηαθένμοζεξ παναιίεξ θαη μπμνεί κα οπμζηενίλεη ηεκ ακάπηολε εκαιιαθηηθχκμμνθχκ ημονηζμμφ. Σελ. 20
 23. 23. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»Δοκαηυηεηα ακάπηολεξ πνςημγεκμφξ ημμέα θαη ζπεηηθμφ δεοηενμγεκμφξΞμ κεζί ηεξ Ες έπεη ζεμακηηθέξ δοκαηυηεηεξ θαη πνμμπηηθέξ γηα ηεκ ακάπηολε ημοπνςημγεκμφξ ημμέα θαη θαηά ζοκέπεηα ηεκ ακάπηολε ημο δεοηενμγεκμφξ με ηεκ ακαβάζμηζεθαη δεμημονγία κέςκ βημηεπκηχκ.ΑπεηιέξΟφγπνμκμ δηεζκέξ μηθμκμμηθυ πενηβάιιμκ θαη μηθμκμμηθή θαηάζηαζε πχναξΚ μιμέκα αολακυμεκμξ εμπμνηθυξ θαη επεκδοηηθυξ ακηαγςκηζμυξ ιυγς ηεξ δηεφνοκζεξ ηεξΑονςπασθήξ Έκςζεξ θαη ηεξ δηεζκμπμίεζεξ ηεξ μηθμκμμίαξ μδεγεί ζηεκ αφλεζε ημοδηεζκμφξ εμπμνηθμφ ακηαγςκηζμμφ θαη ημο ακηαγςκηζμμφ γηα ηεκ πνμζέιθοζε θαη δηαηήνεζεηςκ επεκδφζεςκ.Λανάιιεια ε μηθμκμμηθή θαηάζηαζε ηεξ πχνα δεμημονγεί δοζμεκέξ θαη αβέβαημ πενηβάιιμκγηα ηεκ μηθμκμμία.Ακάδεηλε κέςκ ακηαγςκηζηηθχκ πνμμνηζμχκΝήμενα οπάνπεη πιήζμξ μνγακςμέκςκ ημονηζηηθχκ οπμδμμχκ θαη ζεμακηηθή πνμβμιήηςκ ακηαγςκηζηηθχκ με ηεκ Ες πενημπχκ. Ώπαηηείηαη ζηναηεγηθυξ ζπεδηαζμυξ θαηαλημπμίεζε ηςκ ζογθνηηηθχκ πιεμκεθηεμάηςκ ημο κεζημφ γηα ηεκ ηζπονμπμίεζε ηεξημονηζηηθήξ ηαοηυηεηαξ.Αδοκαμία ειέγπμο πανεπυμεκςκ οπενεζηχκΓ πνμζθμνά με ειεγπυμεκςκ οπενεζηχκ απυ άπμρε πμηυηεηαξ ζέηεη ζε ζμβανυ θίκδοκμ ηεβηςζημυηεηα ημο ημονηζηηθμφ πνμσυκημξ. Γηα ημ ιυγμ αοηυ μ Δήμμξ Ες μνγακχκεη ημοξημμείξ πανμπήξ ηςκ θνίζημςκ οπενεζηχκ.Ρπμβάζμηζε πενηβάιιμκημξ ιυγς ακζνχπηκεξ πανέμβαζεξΓ άκανπε δυμεζε θαη μηθηζηηθή ακάπηολε ζε ανθεηέξ πενημπέξ μδήγεζακ ζηεκ έιιεηρεμνγάκςζεξ ημο πχνμο θαη ηεκ έιιεηρε αηζζεηηθήξ ηαοηυηεηαξ.Απηπιέμκ ε πενημνηζμέκε επελενγαζία απμβιήηςκ ζε ανθεηέξ πενημπέξ μδεγεί ζηεκοπμβάζμηζε ημο θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ γεγμκυξ πμο πνήδεη άμεζςκ μέηνςκ πνμζηαζίαξ.Δηανθήξ αφλεζε ηεξ ακενγίαξ θαη μάιηζηα θονίςξ κέςκΟφκζιηρε μηθνχκ μηθμγεκεηαθχκ επηπεηνήζεςκΓ ζογθεθνημέκε πνμκηθή πενίμδμξ ιυγς ηςκ ζοκζεθχκ ηεξ μηθμκμμίαξ, ζεςνείηαη ηδηαίηεναθνίζημε θαη εθηημάηαη υηη ακ δεκ πνμβιεθζεί μηα ζεηνά μέηνςκ εκίζποζεξ ημπηθήξ μηθμκμμίαξμη θίκδοκμη γηα ηεκ πεναηηένς αφλεζε ηεξ ακενγίαξ θαη ηε ζφκζιηρε ηςκ μηθνχκμηθμγεκεηαθχκ επηπεηνήζεςκ εκδεπυμεκα κα με είκαη δοκαηυ κα απμθεοπζμφκ. Σελ. 21
 24. 24. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ»3.2 Αλημιυγεζε ημο εζςηενηθμφ πενηβάιιμκημξ ημο Δήμμο ΗςΚη Οπενεζίεξ ημο εκηαίμο Δήμμο ημο κεζημφ ηεξ Ες μνγακχκμκηαη θαη ζηειεπχκμκηαη με βάζεηα κέα δεδμμέκα θαη ηηξ ακάγθεξ υπςξ έπμοκ δηαμμνθςζεί με ηε ζοκέκςζε ηςκ ηνηχκ Δήμςκ.Γ αλημιυγεζε ηςκ Οπενεζηχκ ηε ζογθεθνημέκε πνμκηθή ζηηγμή δε μπμνεί κα είκαη απμιφηςξνεαιηζηηθή θαη ακηηθεημεκηθή ιυγς ηεξ πνυζθαηεξ ακαδημνγάκςζεξ ημοξ.ΝιεμκεθηήμαηαΞα πιεμκεθηήμαηα με βάζε ηηξ ανπηθέξ εθηημήζεηξ είκαη :  Κ Θέμξ ΚΑΟ ημο Δήμμο δηαζέηεη ηε ζςζηή μνγακςηηθή δμμή πμο απαηηείηαη γηα ηεκ άζθεζε ηςκ ανμμδημηήηςκ θαη ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ δεμμηχκ ζε υιμ ημ κεζί, αιιά αθυμε δεκ έπεη δεμμζηεοζεί ζηεκ Αθεμενίδα ηεξ Εοβενκήζεςξ  Ξα μηθμκμμηθά ημο Δήμμο είκαη ζπεηηθχξ θαιά θαη μθείιμκηαη ζε μεγάιμ πμζμζηυ ζε ημπηθά έζμδα πνάγμα πμο επηηνέπεη ηεκ ζπεηηθή ειεοζενία πνμγναμμαηηζμμφ δνάζεςκ. Ηεγάιεξ οπμπνεχζεηξ ζε δάκεηα δεκ οπάνπμοκ θαη μη οπμπνεχζεηξ ημο Δήμμο ζε μθεηιέξ οπέν ηνίηςκ είκαη μη ζοκεζηζμέκεξ.  Κ Δήμμξ δηαζέηεη ηθακά ζηειέπε με εμπεηνία θαη ημ επίπεδμ μεπακμνγάκςζεξ είκαη Δθακμπμηεηηθυ θαη μάιηζηα βειηηχκεηαη ζοκεπχξ.  Λανάιιεια μη πνήζηεξ είκαη ελμηθεηςμέκμη με ηηξ εγθαηεζηεμέκεξ εθανμμγέξ γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ θαζεμενηκχκ ενγαζηχκ θαη ηεκ πανμπή οπενεζηχκ πνμξ ημοξ δεμυηεξ.  Ξέιμξ μ Δήμμξ δηαζέηεη Δηαπεηνηζηηθή Απάνθεηα ημο Δήμμο γηα ηε οιμπμίεζε ζογπνεμαημδμημφμεκςκ ένγςκ.ΙεημκεθηήμαηαΞα μεημκεθηήμαηα ηςκ Οπενεζηχκ ημο Δήμμο Ες ηε ζογθεθνημέκε πνμκηθή πενίμδμζοκμρίδμκηαη ζηα παναθάης:  Γ ακμμμημγέκεηα ηςκ πενημπχκ πμο ζοκεκχζεθακ, ε δηαθμνεηηθή κμμηνμπία ηςκ οπαιιήιςκ ηςκ ηνηχκ Δήμςκ θαη μη μεγάιε΀

×