εισηγηση δημοτικησ επιτροπησ διαβουλευσησ

345 views
280 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

εισηγηση δημοτικησ επιτροπησ διαβουλευσησ

  1. 1. Συνεδρίαςη ΔημοτικήσΕπιτροπήσ ΔιαβούλευςησΕιςήγηςη Σεχνικοφ Προγράμματοσ &Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ 2012Σετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 1
  2. 2. 1. Πολιτικό Πλαίςιο & ΣτόχοιΒριςκόμαςτε ςε μια κρίςιμθ περίοδο. Διαφαίνεται ότι θ οικονομικι κρίςθ κα είναι μακράκαι τα αποτελζςματά τθσ κα οξφνουν και κα πολλαπλαςιάςουν το φαινόμενο τθσςφνκλιψθσ των μικρϊν οικογενειακϊν επιχειριςεων και του ταυτόχρονουπολλαπλαςιαςμοφ τθσ ανεργία των νζων μασ και ιδιαίτερα αυτϊν με υψθλι επιςτθμονικικατάρτιςθ.Δεν κα επιδιϊξουμε να κάνουμε ανάλυςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και τθσ κρίςθσ τθσ. Θπραγματικότθτα πλζον είναι ότι αδυνατίηει θ κρατικι ιςχφσ και άρα θ δυνατότθταπροςταςίασ και παρζμβαςθσ και υπεριςχφουν οικονομικζσ δυνάμεισ εκτόσ τθσ χϊρασ.Αυτό και μόνο μασ οδθγεί ςτθν ανάγκθ ιςχυροποίθςθσ των περιφερειακϊν και των τοπικϊναρχϊν και κοινωνιϊν. ΢τθν ανάγκθ, να αναλάβουμε τθν ευκφνθ και να κακορίςουμε θτοπικι αρχι και θ κοινωνία με τουσ φορείσ τθσ τον δρόμο που πρζπει να ακολουκιςουμε.Ζχουμε μπροςτά μασ τον ςκλθρό διεκνι ανταγωνιςμό που κακιςτά αδφναμεσ τισ μικρζσ καιοικογενειακζσ επιχειριςεισ. Ζχουμε ζναν μεγάλο αρικμό νζων επιςτθμόνων μασ που ςεαυτοφσ επενδφςαμε χριμα και ελπίδεσ και δεν βρίςκουν εργαςία ςτο αντικείμενο πουεξειδικεφτθκαν. Ζχουμε μια μονόπλευρθ ανάπτυξθ με χαρακτθριςτικά κόπωςθσ και όχιανανζωςθσ και αναηωογόνθςθσ παράλλθλα με μια αναποτελεςματικι δθμόςια διοίκθςθ.Αυτά μασ οδηγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ζχουμε να επιλζξουμε και να ςυνδυάςουμε τρεισμεγάλουσ ςτόχουσ που και οι τρεισ ζχουν οικονομικό κόςτοσ: Ο ζνασ είναι να αντιμετωπίςουμε τα κακθμερινά προβλιματα και να καλυτερεφςουμε τισ υποδομζσ του νθςιοφ μασ. Αυτό δθλαδι που ςαν ευκφνθ είχαν οι Διμοι τα προθγοφμενα χρόνια. Ο δεφτεροσ ςτόχοσ είναι να επιλζξουμε ζργα ανάπτυξθσ, ανανζωςθσ και αναηωογόνθςθσ των πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν μασ και απαςχόλθςθσ των νζων ανκρϊπων μασ. Ο τρίτοσ ςτόχοσ είναι οι αναγκαίεσ δράςεισ για τθν υποςτιριξθ των αδφνατων ομάδων του πλθκυςμοφ μασ που ςυνεχϊσ κα αυξάνονται εάν δεν λθφκοφν μζτρα οικονομικισ ανάκαμψθσ.Είναι βζβαιο ότι δεν μποροφμε να επιλζξουμε ζναν μόνον ςτόχο που θα υλοποιήςουμεςτο τριετζσ πρόγραμμα και άρα ςτο πρόγραμμα του 2012.Θα πρζπει ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ μασ να ςυνδυάςουμε δράςεισ και των τριϊνςτόχων που κα βρίςκονται ςε αρμονία με τισ απαιτιςεισ των καιρϊν και με τισ ανάγκεσ καιτισ απαιτιςεισ των ςυμπατριωτϊν μασ.Σα μζςα που διακζτουμε είναι γνωςτά. Είναι τα ζςοδα του Διμου από τα τοπικά τζλθ και τουσ τοπικοφσ φόρουσ. Είναι τα ζςοδα του Διμου από τον κρατικό προχπολογιςμό. Είναι θ ακίνθτα περιουςία του Διμου. 2
  3. 3.  Και παράλληλα είναι το ανθρϊπινο δυναμικό του Δήμου μασ και τησ κοινωνίασ μασ που αποτελοφν μια τζταρτη πηγή πλοφτου που πρζπει να λάβουμε ςοβαρά υπόψη.Θ πρόταςθ που κατακζτει θ Δθμοτικι Αρχι ςτον κεντρικό πυρινα τθσ ζχει τα ακόλουκαχαρακτθριςτικά:1. Αφξηςη τησ παραγωγικότητασ και μείωςη του κόςτουσ τησ λειτουργίασ του Δήμου2. Αφξηςη του τοπικοφ ειςοδήματοσ και κατανομή του ςε περιςςότερουσ.Οι δράςεισ που ιεραρχοφνται χωρίηονται ςε 5 μεγάλουσ τομείσ. Πολλζσ από αυτζσυλοποιοφνται μζςα ςτο 2012 και άλλεσ προετοιμάηονται ωσ μελζτεσ για τθν υλοποίθςθ τουστα επόμενα δφο χρόνια.Οι 5 μεγάλοι τομείσ και οι δράςεισ που περιλαμβάνουν είναι οι ακόλουθοι:1. Χωροταξικζσ και πολεοδομικζσ μελζτεσ.2. Μελζτεσ και ζργα Υδρευςησ, Αποχζτευςησ και Απορριμμάτων.3. Μελζτεσ και ζργα ςτο θαλάςςιο μζτωπο.4. Δράςεισ ανάπτυξησ του πρωτογενή τομζα.5. Δράςεισ ςτουσ τομείσ τησ Κοινωνικήσ αλληλεγγφησ, τησ εκπαίδευςησ, τησ υγείασ, του πολιτιςμοφ, του αθλητιςμοφ, του τουριςμοφ και των υποδομϊν.Ουςιαςτικό ρόλο ςτθν επιτυχία τουσ κα παίξουν θ ςυμμετοχι των πολιτϊν, οι εκελοντικζσοργανϊςεισ, οι επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ, οι κοινοπραξίεσ και οι ομάδεσπαραγωγϊν.2. Δράςεισ Τεχνικοφ Προγράμματοσ ανά Τομζα για το 2012 Χωροταξικζσ και πολεοδομικζσ μελζτεσ.1. Ολοκλιρωςθ τθσ Χωροταξικισ μελζτθσ και τροποποίθςθ των ΗΟΕ.2. Ολοκλιρωςθ των μελετϊν τθσ βιοτεχνικισ ηϊνθσ3. Μεταγραφι πράξεων εφαρμογισ ςτο κτθματολόγιο.4. Ολοκλιρωςθ των πράξεων εφαρμογισ ςτθν Νζα Αλικαρναςςό.5. Ζναρξθ διαδικαςιϊν και αναγκαίων μελετϊν για τισ εκκρεμείσ πολεοδομιςεισ6. Ζναρξθ διαδικαςιϊν για πολεοδομιςεισ ΗΑΑ.7. Σοπογράφθςθ και κτθματογράφθςθ δαςικϊν εκτάςεων, κτθνοτροφικϊν και γεωργικϊν εκτάςεων, αιγιαλοφ και παραλίασ.8. Δθμιουργία υποδομισ του Ινςτιτοφτου Εφαρμοςμζνθσ Ζρευνασ και Σεχνολογίασ ςτο μουςείο ΩΡΛ. Μελζτεσ και ζργα Υδρευςησ, Αποχζτευςησ και Απορριμμάτων.1. Ολοκλιρωςθ των ζργων φδρευςθσ ςτισ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ Αντιμάχειασ, Καρδάμαινασ και Κεφάλου.2. Καταςκευι αποχετευτικϊν δικτφων Καρδάμαινασ.3. Ζναρξθ καταςκευισ αποχετευτικϊν δικτφων και βιολογικοφ Δθμοτικϊν Κοινοτιτων Πυλίου και Αςφενδιοφ. 3
  4. 4. 4. Μελζτθ αποχετευτικϊν δικτφων Αντιμάχειασ, Μαςτιχαρίου και Κεφάλου.5. Κάλυψθ με βυτιοφόρα των αναγκϊν των Κοινοτιτων ςε βοκρολφματα.6. Καταςκευι διαμετακομιςτικοφ ςτακμοφ απορριμμάτων και ζναρξθ τθσ εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαλογισ και επεξεργαςίασ των ςτερεϊν αποβλιτων.7. Επζκταςθ του ΧΤΣΑ.8. Εφαρμογι του προγράμματοσ ποιοτικοφ ελζγχουν των πόςιμων και μθ νερϊν.9. Ζλεγχοσ τθσ ρφπανςθσ από τα καυςαζρια του εργοςταςίου τθσ ΔΕΘ.10. Επανάχρθςθ των υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων. Αναβάκμιςθ των αρδευτικϊν ςυςτθμάτων.11. Ποιοτικόσ ζλεγχοσ τθσ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ και τθσ επιβάρυνςθσ του εδάφουσ, των νερϊν και του αζρα. Μελζτεσ και ζργα ςτο θαλάςςιο μζτωπο.1. Χωροκζτθςθ νζου επιβατικοφ λιμζνα.2. Μελζτθ καταςκευι επζκταςθσ Μαρίνασ.3. Μελζτθ Μόλου Κρουαηιερόπλοιων.4. Χωροκζτθςθ ελλιμενιςμοφ θμερόπλοιων.5. Μελζτθ καταςκευι 5 προβλθτϊν ςτο Σιγκάκι, ςτθν Κζφαλο, ςτο Μαρμάρι και ςτθν Κω.6. Ανακαταςκευι λιμζνα Μαςτιχαρίου.7. Ζργα ανάπλαςθσ λιμζνα Κεφάλου.8. Μελζτθ λιμενικϊν ζργων Κεφάλου.9. Αναβάκμιςθ λιμζνα Καρδαμαίνθσ.10. Μελζτθ και ζργα προςταςίασ ανατολικϊν παραλιϊν.11. Μελζτθ προςταςίασ παραλιϊν από διαβρϊςεισ. Δράςεισ ανάπτυξησ του πρωτογενή τομζα.1. Μελζτθ, καταςκευι λειτουργία βιοτεχνίασ παραγωγισ παραγϊγων μελιοφ.2. Μελζτθ, καταςκευι λειτουργία βιοτεχνίασ τυροκομικϊν προϊόντων.3. Χωροκζτθςθ και νομιμοποίθςθ των κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων4. Αναβάκμιςθ ςφαγείων.5. ΢τιριξθ του Εργαςτθρίου ποιοτικοφ ελζγχου ποτϊν και τροφίμων.6. ΢τιριξθ ομάδασ παραγωγϊν αλιευμάτων διακίνθςθσ και εμπορίασ.7. ΢τιριξθ ομάδασ παραγωγϊν γεωργικϊν προϊόντων, βοτάνων και κεραπευτικϊν φυτϊν και δθμιουργία κζντρου γεωργικισ εκπαίδευςθσ. Δράςεισ ςτουσ τομείσ τησ Κοινωνικήσ αλληλεγγφησ, τησ εκπαίδευςησ, τησ υγείασ, του πολιτιςμοφ, του αθλητιςμοφ, του τουριςμοφ και των υποδομϊν.1. Ανακαίνιςθ και αλλαγι χριςθσ του κτιρίου ςτζγαςθσ του Πνευματικοφ κζντρου.2. Ανακαίνιςθ και αλλαγι χριςθσ του Ακταίον.3. Μεταςτζγαςθ του ΔΘΡΑ΢ ςτθν ΑΒΙΚΩ.4. Μεταςτζγαςθ τθσ Φιλαρμονικισ και των χορωδιϊν ςτο ΢τάδιο Ανταγόρα.5. Διαμόρφωςθ του κτιρίου πρϊθν Χάνι ςε ιςτορικό μουςείο Αρχιτεκτονικισ.6. Δθμιουργία μουςείου νεότερθσ ιςτορίασ.7. Μελζτθ και ζργα δθμιουργίασ κζντρου λαογραφίασ και λαϊκισ τζχνθσ και παράδοςθσ ςτθν Αντιμάχεια. 4
  5. 5. 8. Μελζτθ ανακαίνιςθσ και αλλαγισ χριςεων των κτιρίων Αλεξάντερ Φάςιον, Δθμαρχείου Ηθπαρίου και Κλεοπάτρασ.9. Μετεγκατάςταςθ Λθξιαρχείου.10. Καταςκευι Γυμναςίου Κεφάλου.11. Καταςκευι Δθμοτικοφ ςχολείου Καρδάμαινασ.12. Αποπεράτωςθ νζου Γυμναςίου Κω.13. Μελζτθ, ανακαίνιςθ 7ου δθμοτικοφ ςχολείου.14. Μελζτθ επζκταςθσ 5ου Δθμοτικοφ ΢χολείου και Νθπιαγωγείου.15. Μελζτθ Νθπιαγωγείου Αντιμάχειασ.16. Μελζτθ Νθπιαγωγείου Πυλίου.17. Καταςκευι νζου βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ςτο Ηθπάρι.18. Αποπεράτωςθ νζου βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ςτθν Κω.19. Διεκδίκθςθ κυριότθτασ των 9 λαϊκϊν κατοικιϊν.20. Διεκδίκθςθ τθσ λειτουργίασ του κζντρου υγείασ τθσ Αντιμάχειασ.21. Διεκδίκθςθ του ζργου των αναςκαφϊν ςτο αρχαίο ςτάδιο και αρχαίο Θζατρο.22. Καταςκευι ζργων ενοποίθςθσ των αρχαιολογικϊν χϊρων.23. Μελζτθ καταςκευισ και λειτουργίασ του Διεκνοφσ Κζντρου Νεότθτασ ςτθν Κζφαλο.24. ‘Ζργα βελτίωςθσ του Επαρχιακοφ δρόμου.25. Ζργα αναβάκμιςθσ των παραλιακϊν μετϊπων Κεφάλου, Μαςτιχαρίου και Καρδάμαινασ.26. Μελζτθ πρόςβαςθσ προσ ιαματικζσ πθγζσ.27. Ζργα αναβάκμιςθσ περιοχισ Αλυκισ.28. Ανακαίνιςθ κτιρίου ιαματικϊν πθγϊν.29. Επζκταςθ ποδθλατοδρόμου ςτο Ψαλίδι.30. Αναβάκμιςθ περιοχισ ΑΒΙΚΩ.31. Ολοκλιρωςθ ζργων ςτο Πάρκο Αλικαρναςςοφ.32. Δθμιουργία ςτακμοφ ΚΕΑ΢ ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ.33. Καταςκευι παρκινγκ ςτθ Ηιά.34. Εφαρμογι ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ ςτθν πόλθ.35. Διανοίξεισ οδϊν πόλθσ και οικιςμϊν.36. Μελζτθ διάνοιξθσ οδϊν.37. Ανάπλαςθ περιοχϊν ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ (Κονίτςθσ, παλιά πόλθ, Πυλί).38. Προμικεια 2 νζων λεωφορείων. 5
  6. 6. 3. Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ εςόδων και εξόδων ζτουσ 2012 Κ.Α. Ζςοδα και Ειςπράξεισ 2012 0 Σακτικά Ζςοδα 19.555.000,00 1(πλθν 13) Ζκτακτα Ζςοδα (πλθν επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ) 814.000,00 2 Ζςοδα παρελκόντων ετϊν 2.847.000,00 31 Ειςπράξεισ από Δάνεια 32 Ειςπρακτζα υπόλοιπα από βεβαιωκζντα Ζςοδα κατά 16.807.953,00 τα παρελκόντα ζτθ 4 Ειςπράξεισ υπζρ Δθμοςίου, Αςφ. Φορζων και Σρίτων 16.000,00 5 Χρθματικό υπόλοιπο προθγ. Ζτουσ 3.500.000,00 13 Επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ 10.960.000,00 ΢φνολο Πόρων 54.499.953,00 Κ.Α. Ζξοδο Σίτλοσ 2012 6 Ζξοδα 21.192.500,00 60 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 9.900.000,00 61 Αμοιβζσ αιρετϊν και τρίτων 3.200.000,00 62 Παροχζσ τρίτων 3.100.000,00 63 Φόροι - Σζλθ 12.500,00 64 Λοιπά γενικά ζξοδα 100.000,00 65 Πλθρωμζσ για τθν εξυπθρζτθςθ δθμοςίασ πίςτθσ 270.000,00 66 Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων 1.050.000,00 Πλθρωμζσ για μεταβιβάςεισ ειςοδθμάτων ςε τρίτουσ: Παραχωριςεισ, Παροχζσ, Επιχορθγιςεισ, Επιδοτιςεισ, 67 Δωρεζσ 3.500.000,00 68 Λοιπά ζξοδα 60.000,00 7 ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢ 15.191.977,18 71 Αγορζσ κτιρίων, τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 73 Ζργα 14.641.977,18 Μελζτεσ, ζρευνεσ, πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ 74 δαπάνεσ 75 Σίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ (ςυμμετοχζσ ςε επιχειριςεισ) 550.000,00 8 ΠΛΗΡΩΜΕ΢ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ΢ 17.815.475,82 81 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων (Π.Ο.Ε.) 2.000.000,00 82 Λοιπζσ αποδόςεισ 16.000,00 85 Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ 15.799.475,82 9 Αποθεματικό 300.000,00 ΢ΤΝΟΛΑ 54.499.953,00 6
  7. 7. 4. Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ ΕπιχειρήςεισΜε τον νόμο 4019 του 2011 μπικαν οι βάςεισ για τθν υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ και τθσλειτουργίασ Επιχειριςεων Κοινωνικισ Οικονομίασ.Θ Δθμοτικι Αρχι δεςμεφτθκε ςτθν προϊκθςθ και τθν ανάπτυξθ αυτϊν των επιχειριςεωνπου ζχουν ωσ ςτόχο τθν αφξθςθ του τοπικοφ ειςοδιματοσ με ςφγχρονεσ και καινοτόμεσδραςτθριότθτεσ και ςτθν κατανομι του ςε όςο γίνεται περιςςότερουσ μζςα ςτα πλαίςια τθσκοινωνικισ ςυμμετοχισ και προςφοράσ.Ο πρϊτοσ κφκλοσ τθσ προετοιμαςίασ τουσ ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία και ιδθ προωκοφνταιγια τθν ςφςταςθ και λειτουργία οι παρακάτω 8 Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ. Χωροταξικϊν και πολεοδομικϊν μελετϊν. Ανακφκλωςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Ποιοτικοφ ελζγχου νεροφ, εδάφουσ, αζρα, ποτϊν και τροφίμων. Φυτικισ και ηωικισ παραγωγισ. Παροχισ νομικϊν και οικονομικϊν ςυμβουλϊν. Παροχισ υπθρεςιϊν παιδικισ φροντίδασ. Παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ τοπικισ γαςτρονομίασ. Παροχισ υπθρεςιϊν τζχνθσ και κεάματοσ. Διάςωςθσ, προςταςίασ και ανάδειξθσ του δαςικοφ πλοφτου.΢το δεφτερο κφκλο για τθν προετοιμαςία νζων κοινωνικϊν επιχειριςεων του οποίου ταεπιμορφωτικά ςεμινάρια για νζουσ επιςτιμονεσ και μθ κα ξεκινιςουν τον Δεκζμβριο θΔθμοτικι Αρχι προτάςςει δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ποιοτικι αναβάκμιςθτων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και τθν εξυπθρζτθςθ των ξζνων φιλοξενουμζνων καιυπθρεςίεσ τθσ κοινωνικισ μζριμνασ και αλλθλεγγφθσ.5. ΣφνοψηΘ πρόταςθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ είναι ςαφισ και ςχετίηεται απόλυτα με το διεκνζσ καιεκνικό δυςμενζσ περιβάλλον.Ο Διμοσ τθσ Κω, αλλά και θ Αυτοδιοίκθςθ ςτο ςφνολο τθσ δεν μπορεί πλζον να κεωρείταιαυτοτελισ οργανιςμόσ ανάπτυξθσ χωρίσ τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι των πολιτϊν.Οι πιςτϊςεισ που διακζτει για ζργα και υπθρεςίεσ μειϊνονται δραματικά, πράγμα πουςθμαίνει ότι ο πολλαπλαςιαςμόσ τθσ απόδοςισ τουσ κα εξαρτθκεί από τθν ςυμμετοχι καιτθ δφναμθ που ζχουν μζςα τουσ οι άνκρωποι οι οποίοι κα πρζπει να κινθτοποιθκοφν και ναςυμμετάςχουν ςτθν παραγωγι ζργων και υπθρεςιϊν του αφοροφν το κοινωνικό ςφνολο. 7

×