΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ               ΔΘΜΟΣ ΚΫ            ΣΩΕΔΙΟ  ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΠεριεχόμενα                              ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ 2.1.3 Δημοτικϋσ και Σοπικϋσ Κοινότητεσ ................................
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ 2.4.1 Οικονομικϊ Ενεργόσ Πληθυςμόσ.....................................
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ     3.2.1.7 Διεύθυνςη Διοικητικών Τπηρεςιών ........................
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ    4.1.1.1 Κρύςη και οικονομύα του νηςιού ..........................
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙ΢ΑΓΨΓΗ1.1 Αντικείμενο ΣεύχουσΤο παρόν τεφχοσ “Σχζδιο Στρ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ1.2 Σι είναι ένα Σεχνικό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα1.2.1 ΢κοπιμότηταΤα πρ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΘ αναγκαιότθτα των Τεχνικϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων ζγινε ζντονθ μ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθςχεδιαςμοφ, υιοκετϊντασ παράλλθλα νζα επιχειρθςιακά πρότυπα ςτον χϊρο ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ1.2.3 Θεςμικό ΠλαίςιοΤα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα κεςμοκετοφνται ςτο ν...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθπρογραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΕκπόνθςθ του Τ.Ε.Ρ με τθν Συμμετοχι Πλων των Εμπλεκομζνων.Κατά τθ διαδ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ1.2.5 Όργανα ΚατάρτιςησΘ εκκίνθςθ των διαδικαςιϊν του Τ.Ε.Ρ. είναι μια...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ        ΔΗΜΑΡΦΟ΢   Αντιδήμαρχοι - Επιτροπέσ  Δημοτικού ΢υμβο...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ3. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ειςθγείται το ςχζδιο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΌργανα και διαδικαςία παρακολούθηςησ, υλοποίηςησ και αξιολόγηςηστου Επ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθπρόγραμμα δράςθσ των λοιπϊν Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου καταρτίηεται απ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθτρόπο υποβολισ των    Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Οργανιςμϊν Το...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΟργάνωςθ και προγραμματιςμόσ του ζργουΕνθμζρωςθ του προςωπικοφ των υπθ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΣτο πλαίςιο τθσ διαμόρφωςθσ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου προςδιορίηονται ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΒιμα 7ο : Τριετζσ πρόγραμμα των δράςεωνΣκοποί του βιματοσ είναι :Λεράρ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΣΤΑΔΙΟ Δ : ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕ΢ΓΕΙΕΣΒιμα 9ο : Ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ και ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ           Κατϊρτιςη ςχεδύων δρϊςησΒόμα 6          ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΣτατιςτικι Υπθρεςία Ελλάδασ, από ποικίλεσ άλλεσ θλεκτρονικζσ βάςεισ δε...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΜε τθ διατφπωςθ προτάςεων θ τεχνικι που χρθςιμοποιείται αφορά ςτθ ςυνδ...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΤο όραμα του Διμου αποτελεί τθ ςυνοπτικι διατφπωςθ τθσ μελλοντικισ επι...
΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΒζβαια, ςε αυτι τθ φάςθ ειςαγωγισ των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτι...
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014

966 views
923 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
966
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

επιχειρησιακο προγραμμα δημου_κω_2012_2014

 1. 1. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ ΔΘΜΟΣ ΚΫ ΣΩΕΔΙΟ ΤΕΩΝΙΚΟΥ ΕΡΙΩΕΙ΢ΘΣΙΑΚΟΥ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΟΣ Α’ Ψάςθ ΣΤ΢ΑΤΘΓΙΚΘ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΕΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΙΟΤΘΤΕΣ ΣΕΡΤΕΜΒ΢ΙΟΣ 2011ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 1 από 281
 2. 2. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΠεριεχόμενα ςελΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ............................................................................................................................ 71.1 Αντικεύμενο Σεύχουσ......................................................................................................................... 71.2 Σι εύναι ϋνα Σεχνικό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ........................................................................ 8 1.2.1 ΢κοπιμότητα....................................................................................................................................... 8 1.2.2 ΢ημαςύα ................................................................................................................................................ 10 1.2.3 Θεςμικό Πλαύςιο .............................................................................................................................. 11 1.2.4 Φαρακτηριςτικϊ ................................................................................................................................ 12 1.2.5 Όργανα Κατϊρτιςησ ....................................................................................................................... 14 1.2.6 Διαδικαςύα Κατϊρτιςησ ............................................................................................................... 14 1.2.7 Μεθοδολογύα Κατϊρτιςησ .......................................................................................................... 18 1.2.8 Μϋςα και εργαλεύα για την κατϊρτιςη .................................................................................... 24 1.2.9 Προώποθϋςεισ για τον Επιτυχό ΢χεδιαςμό και Τλοπούηςη του Σ.Ε.Π ............. 27 1.2.9.1 Πολιτικό βούληςη ................................................................................................................. 27 1.2.9.2 ΢υμμετοχό τησ Σοπικόσ Κοινωνύασ.................................................................................. 28 1.2.9.3 ΢υνεργαςύεσ ςε Σοπικό Επύπεδο ....................................................................................... 28 1.2.9.4 Ενδυνϊμωςη του Ρόλου και τησ Λειτουργύασ του Δόμου ...................................... 291.3 Δομό Σεύχουσ ............................................................................................................................................301.4 Διεπιςτημονικό Ομϊδα Έργου (Δ.Ο.Ε.) ..........................................................................................31ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο ΢ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΗ΢ ΤΥΙ΢ΣΑΜΕΝΗ΢ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΩ ............................................................................................................332.1 Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ, χωροταξικό ϋνταξη και διοικητικό οργϊνωςη .................33 2.1.1 Έκταςη και Πληθυςμόσ ................................................................................................................ 33 2.1.1.1 Πληθυςμόσ ................................................................................................................................ 34 2.1.2 ΢ύνθεςη πληθυςμού (φύλο, ηλικύα, εκπαύδευςη) .............................................................. 44ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 2 από 281
 3. 3. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ 2.1.3 Δημοτικϋσ και Σοπικϋσ Κοινότητεσ ........................................................................................ 10 2.1.4 Έδρα του Δόμου............................................................................................................................... 12 2.1.5 Ιςτορικό ΢υνϋνωςησ ....................................................................................................................... 13 2.1.6 H θϋςη και ο ρόλοσ τησ περιοχόσ ςτον Νομό και την Περιφϋρεια .............................. 132.2 Περιβϊλλον και Ποιότητα Ζωόσ......................................................................................................15 2.2.1 Γεωμορφολογύα ................................................................................................................................. 15 2.2.2 Κλύμα ...................................................................................................................................................... 16 2.2.3 Φλωρύδα- Πανύδα .............................................................................................................................. 16 2.2.4 Υυςικού πόροι - Προςτατευόμενεσ Περιοχϋσ ........................................................................ 18 2.2.5 Προβλόματα ρύπανςησ.................................................................................................................. 19 2.2.6 Φρόςεισ γησ ......................................................................................................................................... 21 2.2.7 Οικιςμού, πολεοδομικϋσ ενότητεσ ............................................................................................. 22 2.2.8 Βαςικϋσ υποδομϋσ ............................................................................................................................ 28 2.2.8.1 Οδικό Δύκτυο ............................................................................................................................. 28 2.2.8.2 Λιμενικϋσ εγκαταςτϊςεισ Κω ............................................................................................. 28 2.2.8.3 Αεροδρόμιο ................................................................................................................................ 31 2.2.8.4 Αςτικϋσ και Τπεραςτικϋσ ΢υγκοινωνύεσ ........................................................................ 34 2.2.8.5 Ηλεκτρικό Ενϋργεια ............................................................................................................... 35 2.2.8.6 ΢τερεϊ Απόβλητα - Διαχεύριςη .......................................................................................... 35 2.2.8.6.1 Φ.Τ.Σ.Α. ................................................................................................................................... 36 2.2.9 Δύκτυα .................................................................................................................................................... 36 2.3 Κοινωνικό πολιτικό - παιδεύα - πολιτιςμόσ και αθλητιςμόσ ....................................... 41 2.3.1 Δομϋσ κοινωνικόσ υποςτόριξησ................................................................................................. 41 2.3.2 Ειδικϋσ πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ................................................................................................... 45 2.3.3 Πολιτιςτικό υποδομό και δραςτηριότητεσ ......................................................................... 47 2.3.4 Αθλητικού χώροι............................................................................................................................... 502.4 ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑ΢ΦΟΛΗ΢Η ....................................................................................59ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 3 από 281
 4. 4. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ 2.4.1 Οικονομικϊ Ενεργόσ Πληθυςμόσ................................................................................................ 59 2.4.2 Οικονομικϋσ Δραςτηριότητεσ - Απαςχόληςη – Ανεργύα ................................................... 60 2.4.3 Απαςχόληςη κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριότητασ.................................................. 64 2.4.4 ΑΕΠ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριότητασ ................................................................... 74 2.4.5 Παραγωγικότητα κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριότητασ ....................................... 84 2.4.6 ΢τοιχεύα ΟΑΕΔ.................................................................................................................................... 902.5 Αναπτυξιακό φυςιογνωμύα του Δόμου.........................................................................................912.6 Αξιολόγηςη τησ κατϊςταςησ τησ περιοχόσ του Δόμου Κω- Εντοπιςμόσ ΚρύςιμωνΖητημϊτων Σοπικόσ Ανϊπτυξησ...............................................................................................................94 2.6.1. Αξιολόγηςη Εξωτερικού Περιβϊλλοντοσ του Δόμου – Διαγνωςτικό Ανϊλυςη S.W.O.T. ............................................................................................................................................................. 94 2.6.1.1 Πλεονεκτόματα ............................................................................................................................ 97 2.6.1.2 Μειονεκτόματα ............................................................................................................................... 98 2.6.1.3 Ευκαιρύεσ ........................................................................................................................................ 100 2.6.1.4 Απειλϋσ ........................................................................................................................................... 101ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο ΢ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΩ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝΠΡΟ΢ΩΠΩΝ ΣΟΤ ......................................................................................................................................... 103 3.1.1 Εςωτερικό Περιβϊλλον – Ο Οργανιςμόσ .............................................................................. 103 3.1.2 Νϋα Οργανωτικό Δομό του Δόμου Κω ................................................................................ 104 3.1.3 Γενικϊ ΢τοιχεύα Ανθρώπινου Δυναμικού ............................................................................ 1093.2 Περιγραφό των υπηρεςιών του Δόμου και των Νομικών Προςώπων ........................ 149 3.2.1 ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ............................................................................................................ 149 3.2.1.1 ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ΢ .................................................................. 149 3.2.1.2 ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ ......................................... 152 3.2.1.3 ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΟΠΙΚΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ .......................................... 152 3.2.1.4 Διεύθυνςη Πολεοδομύασ .................................................................................................... 168 3.2.1.5 Διεύθυνςη Περιβϊλλοντοσ και Καθαριότητασ. ........................................................ 168 3.2.1.6 Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Προςταςύασ, Παιδεύασ, Πολιτιςμού & Αθλητιςμού 169ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 4 από 281
 5. 5. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ 3.2.1.7 Διεύθυνςη Διοικητικών Τπηρεςιών ............................................................................. 169 3.2.1.8 Διεύθυνςη Οικονομικών Τπηρεςιών ......................................................................... 170 3.2.1.9 Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών .................................................................................. 170 3.2.1.10 Διεύθυνςη Κ.Ε.Π ............................................................................................................... 172 3.2.2 Νομικϊ Πρόςωπα του Δόμου .................................................................................................. 172 3.2.2.1 Δημοτικόσ Οργανιςμόσ Πολιτιςμού, Αθλητιςμού και Βρεφομηπιακών ΢ταθμών Δόμου ΚΩ ............................................................................................................................ 172 3.2.2.2 Δημοτικό Λιμενικό Σαμεύο Κω ........................................................................................ 177 3.2.2.3 ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η Α΢ΣΙΚΗ΢ ΢ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ ΚΩ (Κ.Ε.Α.΢)............ 183 3.2.2.4 ΜΟΝΟΜΕΣΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤ΢Η΢ ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ............................................................................................................................................ 185 3.2.2.5 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η ΤΔΡΕΤ΢Η΢ ΑΠΟΦΕΣΕΤ΢Η΢ ΔΗΜΟΤ ΚΩ ................ 187 3.2.2.6 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η ΤΔΡΕΤ΢Η΢ ΑΠΟΦΕΣΕΤ΢Η΢ ΔΗΜΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ .... 188 3.2.2.7 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η ΤΔΡΕΤ΢Η΢ ΑΠΟΦΕΣΕΤ΢Η΢ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ189 3.2.2.8 ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ΢, ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ΢ .................................................................................................................... 193 3.2.2.9 ΢ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ ...................................... 197 3.2.2.10 ΢ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ .............................. 198 3.2.2.11 ΒΙΟΣΕΦΝΙΑ ΣΤΠΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΜΕΛΙΟΤ (Β.Ι.Μ.Ε.Λ. ΕΠΕ) ...................................... 199 3.2.2.12 ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑ΢ΣΙΦΑΡΙΟΤ (ΑΝΕΜ ΑΕ) .... 199 3.2.2.13 ΔΗΜΟΣΙΚΟ΢ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟ΢ ΢ΣΑΘΜΟ΢ (Δ.Η.Ρ.Α.΢.) ....................................... 200 3.2.2.14 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟ΢ΩΠΑ ............................................................................................ 2013.3. Αξιολόγηςη του εςωτερικού περιβϊλλοντοσ του Δόμου Κω .......................................... 202 3.3.1 Πλεονεκτόματα .............................................................................................................................. 202 3.3.2 Μειονεκτόματα .............................................................................................................................. 203ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ΢ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ΢ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤΚΩ ....................................................................................................................................................................... 2044.1 ΢τρατηγικό πλαύςιο ........................................................................................................................... 204 4.1.1 Εξωτερικό περιβϊλλον – To νηςύ τησ Κω ............................................................................. 204ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 5 από 281
 6. 6. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ 4.1.1.1 Κρύςη και οικονομύα του νηςιού ................................................................................... 205Πύνακασ 4.1..................................................................................................................................................... 204 4.1.1.2. Ευρύτερη περιοχό ............................................................................................................... 207 4.1.2 Βαςικόσ ςτόχοσ .............................................................................................................................. 207 4.1.3 Αποςτολό και όραμα του Δόμου ............................................................................................. 208 4.1.3.1 Αποςτολό................................................................................................................................ 209 4.1.3.2 Όραμα ..................................................................................................................................... 2104.3 ΢τρατηγικού ςτόχοι και και επιλογϋσ αναπτυξιακού ςχεδιαςμού ............................... 211 4.3.1 ΢τρατηγικού ΢τόχοι και προώποθϋςεισ ................................................................................ 211 4.3.2 ΢υνεργατικϋσ δρϊςεισ – Επιχειρόςεισ Κοινωνικόσ Οικονομύασ ............................... 214 4.3.3 Ιςχυρόσ Δόμοσ................................................................................................................................. 215ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο ΚΑΘΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ΢ ΚΑΙ ΜΕΣΡΩΝ ....................... 2175.1 Καθοριςμόσ Αξόνων Προτεραιότητασ ...................................................................................... 2175.2 Άξονεσ Προτεραιότητασ και Αντύςτοιχα Μϋτρα .................................................................. 220ΡΛΝΑΚΑΣ Ρ΢ΟΤΕΛΝΟΜΕΝΩΝ ΑΞΟΝΩΝ & ΜΕΤ΢ΩΝ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΕΣ Δ΢ΑΣΕΛΣ ............................ 225ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 6 από 281
 7. 7. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙ΢ΑΓΨΓΗ1.1 Αντικείμενο ΣεύχουσΤο παρόν τεφχοσ “Σχζδιο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ” είναι το κείμενο τθσ Αϋ Φάςθσ, τουΤεχνικοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (Τ.Ε.Ρ ) του Διμου Κω, για τθν περίοδο 2012-2014,εκπονικθκε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν κεςμικϊν ρυκμίςεων που αφοροφνςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ – παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των ΕπιχειρθςιακϊνΡρογραμμάτων των ΟΤΑ κακϊσ και ςτα όργανα ςφνταξθσ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ τουσ.Το πρϊτο τμιμα τθσ Αϋ Φάςθσ του Τ.Ε.Ρ. αφορά ςτθν ςυνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθτθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ του Διμου Κω (ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2) κακϊσ και τουίδιου του Διμου ωσ οργανιςμοφ και των Νομικϊν προςϊπων που ανικουν και διοικοφνταιαπό αυτόν ( ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3).Σθμειϊνεται ότι τα δεδομζνα που παρατίκενται ςτο παρόν τεφχοσ για τθν ευρφτερθ περιοχιτου Διμου Κω προζρχονται επί το πλείςτον από μελζτεσ και ζρευνεσ για το νθςί τθν ΕΣΥΕ,βάςεισ δεδομζνων και από τθν εργαςία που ζγινε από τθν ομάδα κατάρτιςθσ τουςυγκεκριμζνου ςχεδίου.Το δεφτερο τμιμα τθσ Αϋ Φάςθσ αποτυπϊνει και κωδικοποιεί με ςυγκεκριμζνο τρόπο τθνςτρατθγικι του Διμου κεςπίηοντασ το ςυνολικό όραμα του Διμου Κω για τθν ανάπτυξθςτουσ τομείσ ευκφνθσ αλλά και ςε όλο το φάςμα των νζων αρμοδιοτιτων του και τθνβελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςε αυτόν. Επιπλζον κακορίηει τθ ςτρατθγικι διοικθτικισ καιοικονομικισ αναδιοργάνωςθσ του οργανιςμοφ και των Νομικϊν Ρροςϊπων του, κακϊσ καιτουσ επιμζρουσ ςτόχουσ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθτων πολιτϊν.Με βάςθ τα παραπάνω καταρτίςτθκαν οι βαςικοί άξονεσ εργαςίασ και οι αντίςτοιχοιπολιτικοί ςτόχοι ανά άξονα. Τζλοσ για κάκε ςτόχο, κακορίςτθκαν μζτρα δράςεων καιονοματίςτθκαν αναλυτικζσ δράςεισ. Πλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται ςτο ( ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4)Με τθν ολοκλιρωςθ και ζγκριςθ τθσ Αϋ φάςθσ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, τοΕπιχειρθςιακό Ρρόγραμμα τίκεται ςε δθμόςια διαβοφλευςθ. Στο πλαίςιο αυτό καπροςκλθκοφν οι εκπρόςωποι των τοπικϊν φορζων και κάτοικοι τθσ πόλθσ προκειμζνου ναυποβάλλουν τισ δικζσ τουσ προτάςεισ.Ο δθμόςιοσ αυτόσ διάλογοσ αποτελεί κρίςιμο μζροσ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ τουΕπιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ αφοφ θ τοπικι κοινωνία καλείται να διατυπϊςει τθ γνϊμθτθσ για το αναπτυξιακό μζλλον τθσ περιοχισ και για τισ προτεραιότθτεσ που κα τεκοφν.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 7 από 281
 8. 8. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ1.2 Σι είναι ένα Σεχνικό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα1.2.1 ΢κοπιμότηταΤα προβλιματα ςτα οποία καλείται να ανταποκρικεί ο Διμοσ Κω, αλλά και ο ευρφτεροσρόλοσ που καλείται να διαδραματίςει ςτθ ςφγχρονθ τοπικι κοινωνία, γίνονται ολοζνα καιπιο ςφνκετα. Θ αρχι τθσ επικουρικότθτασ δείχνει να είναι πιο επίκαιρθ από ποτζ,δεδομζνου ότι πολλά από τα βαςικά προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ του πολίτθαδυνατοφν να επιλυκοφν από τα απομακρυςμζνα προσ αυτόν κζντρα λιψεωσ τωναποφάςεων.Θ αξία του ρόλου του Διμου παρ’ όλεσ τισ δυςκολίεσ που ςαν κεςμόσ καλείται νααντιμετωπίςει, ςταδιακά εδραιϊνεται ςτθν ςυνείδθςθ του πολίτθ, κζςθ που άλλωςτε εδϊκαι πολλά χρόνια κατζχει ςτισ περιςςότερεσ ςφγχρονεσ δθμοκρατικζσ και ευνομοφμενεσκοινωνίεσ.Ο Διμοσ εκτόσ από όργανο εκτελεςτικοφ χαρακτιρα μπορεί και οφείλει να διαδραματίςειπρωτεφοντα ρόλο και ςαν όργανα ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ, προβάλλοντασ τουσκατευκυντιριουσ προγραμματικοφσ άξονεσ, όπωσ αυτοί εκφράηονται μζςα από τισ ανάγκεσκαι τα αιτιματα τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Άλλωςτε θ αρχι του ΔθμοκρατικοφΡρογραμματιςμοφ από τθν οποία διαπνζεται ολόκλθρο το ςφςτθμα του ΕκνικοφΡρογραμματιςμοφ, προβλζπει μια ανάλογθ μορφι ςυμμετοχισ για τουσ Ο.Τ.Α.Θ κατάρτιςθ του Τεχνικοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (Τ.Ε. Ρ.) αποτελεί ουςιαςτικόμζςο για : τθν αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ οργάνωςθ και διαχείριςθ των τοπικϊν αναγκϊν και προτεραιοτιτων τθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθν ενδυνάμωςθ τθσ διαδικαςίασ του δθμοκρατικοφ προγραμματιςμοφ και τθσ λαϊκισ ςυμμετοχισ άλλα και τθ βελτίωςθ μιασ ςειράσ άλλων παραμζτρων που κα εξεταςκοφν ςτθ ςυνζχειαΤο Τεχνικό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα αποτελεί ζνα Ολοκλθρωμζνο Αναπτυξιακό Σχζδιο ςετοπικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει ζνα πλζγμα κάκετων και οριηόντιων δράςεων.Στόχοσ είναι να αποτελζςει το βαςικό «εργαλείο» ςχεδιαςμοφ του Διμου προκειμζνου ναμπορζςει να αντεπεξζλκει ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ που επιτάςςει, τόςο θ ευρωπαϊκιδιάςταςθ τθσ αυτοδιοίκθςθσ, όςο και θ ανάγκθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικό-οικονομικισ ευθμερίασ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 8 από 281
 9. 9. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΘ αναγκαιότθτα των Τεχνικϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων ζγινε ζντονθ μετά τθνπροβλθματικι εφαρμογι των Τοπικϊν Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Τ.Α.Ρ.), πολλά απότα οποία δεν κατάφεραν να υλοποιθκοφν και παρζμειναν ςτθ φάςθ τθσ ςχεδίαςθσ.Οι κυριότερεσ αδυναμίεσ των Τ.Α.Ρ. μποροφν να αποδοκοφν ςυγκεντρωτικά ςτουσ εξισλόγουσ :Σχεδίαςθ των προγραμμάτων ςε εξωτερικά γραφεία μελετϊν, που αναλάμβαναν τθνκατάρτιςθ των προγραμμάτων, τα οποία μθ γνωρίηοντασ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ κάκεπεριοχισ προχωροφςαν ςε εξωπραγματικζσ μελζτεσ, που δεν ανταποκρίνονταν ςταπραγματικά τοπικά δεδομζνα. Θ ελλιπισ ςυνεργαςία μεταξφ τοπικϊν φορζων και κατοίκων ζτςι ϊςτε οι τελευταίοι ναζχουν τον «πρϊτο λόγο» ςτισ αποφάςεισ και τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ.Θ ανεπάρκεια των διακζςιμων οικονομικϊν πόρων ςε ςχζςθ με αυτοφσ που απαιτοφςε τοΤ.Α.Ρ. Θ ζλλειψθ αξιολόγθςθσ και ςυνεχοφσ αναπροςαρμογισ του Τ.Α.Ρ. μετά τθν διαδικαςίαεφαρμογισ.Θ εγγενισ αδυναμία των Ο.Τ.Α. αναφορικά με τθν ανεπάρκεια εξειδικευμζνου προςωπικοφ,ικανοφ να υλοποιιςει και να ςυνεχίςει τθν αναπτυξιακι δυναμικι των αρχϊν του Τ.Α.Ρ.ςτισ δράςεισ των ΟΤΑ. .Οι παραπάνω παράγοντεσ αποτελοφν και τισ ςθμαντικότερεσ αδυναμίεσ που επιχειρεί νακαλφψει ο κεςμόσ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων μζςα από μία ολοκλθρωμζνθαντίλθψθ για τον προγραμματιςμό και τθν εφαρμογι τουσ ςτο τοπικό επίπεδο.Στθν ουςία δεν πρόκειται για μια ακόμα οικονομοτεχνικι μελζτθ αλλά για ζνα πλικοσενεργειϊν και προβλζψεων, προςανατολιςμζνων ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων ςεζνα κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Κφριοσ ςτόχοσ του είναι να διερευνιςει τα ςυγκριτικάπλεονεκτιματα, να αναδείξει ενδεχόμενεσ ευκαιρίεσ και προοπτικζσ ανάπτυξθσ, όπωσεπίςθσ να εντοπίςει και να αξιοποιιςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τουσ τοπικοφσπόρουσ.Σε αυτό το πλαίςιο, παρά τθ μεγάλθ ςθμαςία του ςτοιχείου τθσ τοπικότθτασ, θ περιοχιμελζτθσ δεν εξετάηεται ωσ μια απομονωμζνθ ανκρωπογεωγραφικι ενότθτα, αλλάενταγμζνθ ςτο ευρφτερο περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό ςφνολο. Με βάςθ ταπαραπάνω χαρακτθριςτικά, θ άςκθςθ τθσ τοπικισ αναπτυξιακισ δράςθσ αποκτάμεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα, ακρίβεια δράςεων, διαφάνεια ςτθν κοινωνία όπωσ καιζναντι των υπολοίπων επιπζδων διοίκθςθσ, αλλά και μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τωντοπικϊν αναγκϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ ευρφτερεσ εκνικζσ κατευκφνςεισ και ςτρατθγικζσ.Θ βαςικι φιλοςοφία τθσ όλθσ προςπάκειασ είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν ενδυνάμωςθ τθσικανότθτασ του Διμου Κω, ςε δράςεισ προγραμματιςμοφ αλλά και ευρφτερου ςτρατθγικοφΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 9 από 281
 10. 10. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθςχεδιαςμοφ, υιοκετϊντασ παράλλθλα νζα επιχειρθςιακά πρότυπα ςτον χϊρο τθσ ΤοπικισΑυτοδιοίκθςθσ και αναδεικνφοντασ τισ δυνατότθτεσ του ςτθν διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ.Το ςυγκεκριμζνο Τ.Ε.Ρ. ουςιαςτικά ζχει μεςοπρόκεςμο χαρακτιρα τριετοφσ διάρκειασ,αποκρυςταλλϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τουσ ςτόχουσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ για τοςυγκεκριμζνο διάςτθμα . Θ υλοποίθςθ του γίνεται μζςω Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ(Ε.Ρ.Δ) τα οποία ςτθν ουςία κα αποτελοφν τισ επιμζρουσ πράξεισ του τριετοφσπρογράμματοσ.1.2.2 ΢ημαςίαΘ ςθμαςία του Τ.Ε. Ρ για τον Διμο ςυνίςταται ςτα εξισ ςτοιχεία: Αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι αντιμετϊπιςθσ των τοπικϊν προβλθμάτων θ οποία παφει να ζχει αποςπαςματικό χαρακτιρα διερευνϊντασ ςφαιρικά και με διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ όλεσ τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ. Αποτελεί ζνα εργαλείο για τθν αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ κατανομι και αξιοποίθςθ των περιοριςμζνων πόρων, για τθν ορκολογικότερθ οικονομικι διαχείριςθ του Ο.Τ.Α. αλλά και για τθ εξεφρεςθ νζων πόρων. Ειςάγει τεχνικζσ ποςοτικοποίθςθσ των ςτόχων με αποτζλεςμα να αναφζρεται ςε μετριςιμα και ταυτόχρονα ελεγχόμενα ςτοιχεία. Αποτελεί μζςο Δθμοκρατικοφ Ρρογραμματιςμοφ, ενεργοποιϊντασ τουσ πολίτεσ ςε όλα τα επίπεδα ςχεδιαςμοφ του Τ.Ε.Ρ και καταγράφοντασ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και επικυμίεσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Αναβακμίηει τθν εικόνα του Ο.Τ.Α. προςδίδοντασ του το κφροσ τθσ διαχείριςθσ κεμάτων μείηονοσ ςθμαςίασ. Διευκολφνει τθ χάραξθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων ςε Ρεριφερειακό και Εκνικό επίπεδο Βελτιϊνει τθν εςωτερικι οργάνωςθ του Ο.Τ.Α, προςανατολίηοντασ τισ εςωτερικζσ λειτουργίεσ ςε νζα πρότυπα εργαςίασ και ειςάγοντασ νζεσ τεχνικζσ και μεκοδολογίεσ. Λειτουργεί ςυνεκτικά και ςυντονίηει τισ επιμζρουσ δράςεισ τουσ με αυτζσ των επιμζρουσ Νομικϊν Ρροςϊπων του. Επιςπεφδει τθν ωρίμανςθ και υλοποίθςθ των μζτρων και των δράςεων κζτοντασ τισ προτεραιότθτεσ βάςει του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 10 από 281
 11. 11. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ1.2.3 Θεςμικό ΠλαίςιοΤα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα κεςμοκετοφνται ςτο νζο Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων.Στα άρκρα 203 ζωσ 207 προςδιορίηονται οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ ενόσ επιχειρθςιακοφπρογράμματοσ, οι οποίεσ αποςαφθνίηονται με τθ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ καιςυμπλθρϊνονται με το προεδρικό διάταγμα για τα όργανα και τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθστων επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων.Αναλυτικά οι κεςμικζσ ρυκμίςεισ περιλαμβάνουν :α) Με τα άρκρα 203 - 207 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114/Α/2007) «νζοσ Κϊδικασ Διμων καιΚοινοτιτων, κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊνπρογραμμάτων από τουσ Ο.Τ.Α.. » κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσΕπιχειρθςιακϊν προγραμμάτων (Ε.Ρ.) από τουσ πρωτοβάκμιουσ Ο.Τ.Α. για τουσ Διμουσ μεπλθκυςμό πάνω από 10.000 κατοίκουσ και για τουσ Διμουσ που αποτελοφν ζδρεσ Νομϊν.β) Τθν εγκφκλιο 45/06 ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( Α.Ρ. 58939/25-10-06 )γ) Τθν εγκφκλιο 66/07 ΥΡ.ΕΣ. ( Α.Ρ. 50837/14-9-07 )δ) Τθν εγκφκλιο 8/08 ΥΡ.ΕΣ. ( Α.Ρ. 8910/12-2-08 )ε) Τθν Υπουργικι απόφαςθ 18183/ 2-4-2007 ( ΦΕΚ 534/Β/2007 και 759/Β/2007 )«Ρεριεχόμενο , δομι και τρόποσ υποβολισ των Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων τωνΟργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ βακμοφ » θ οποία τροποποιικθκε με τθν Υπ.Απόφαςθ 5694/3-2-2011 «Τροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 18183/2-4-07 ‘’ Ρεριεχόμενο, δομικαι τρόποσ υποβολισ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Οργανιςμϊν ΤοπικισΑυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) Αϋ βακμοφ ‘’ ( ΦΕΚ 534/Β/13-4-2007) » με τθν οποία κακορίςτθκε θδομι και το περιεχόμενο των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Ο.Τ.Α..η ) Το Ρ.Δ.185/2007 (ΦΕΚ 221/Α/12-9-2007 – άρκρο 1 παρ. 3 ) «Πργανα και διαδικαςίεσκατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων τωνΟργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ βακμοφ » κακορίςτθκε θ διαδικαςία κατάρτιςθσ ,παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’βακμοφκ) Με τα άρκρα 266 και 267 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικιτθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ »κακορίςτθκε ότι για το μεςοπρόκεςμο προγραμματιςμό των διμων εκπονείται πενταετζσΤεχνικό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα (Τ.Ε.Ρ.), το οποίο εξειδικεφεται κατϋ ζτοσ ςε ΕτιςιοΡρόγραμμα Δράςεισ (Ε.Ρ.Δ.) για τθν πρϊτθ εφαρμογι του Ν. 3852/2010 θ χρονικι διάρκειατου Τ.Ε.Ρ. είναι τριετισ ( 2012-2014 ) και θ προκεςμία κατάρτιςθσ του είναι ζωσ τισ 30-9-11.Οι παραπάνω κεςμικζσ ρυκμίςεισ αποςκοποφν ςτθν ειςαγωγι μόνιμων εςωτερικϊνδιαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ ςτουσ Ο.Τ.Α.. Στόχοσ είναι θ διαδικαςία τουΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 11 από 281
 12. 12. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθπρογραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων τωνδράςεων των Ο.Τ.Α., ϊςτε να αποτελζςει εςωτερικι λειτουργία, ςτθν οποία το ανκρϊπινοδυναμικό τουσ κα ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ φάςεισ, με ςυγκεκριμζνο ρόλο.1.2.4 ΦαρακτηριςτικάΤο Τ.Ε.Ρ του Διμου αποτελεί εργαλείο για τθν άςκθςθ του αναπτυξιακοφ τουσ ρόλου, με ταεξισ χαρακτθριςτικά :Ολοκλθρωμζνο Ρρόγραμμα Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Βελτίωςθσ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθταστου ΟΤΑΤο Τ.Ε.Ρ. αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακϊν υποδομϊν και τοπικϊν επενδφςεων, αλλά καιπρόγραμμα για τθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Υπθρεςιϊνκακϊσ και των Επιχειριςεων που ζχει ιδρφςει ι ςυμμετζχει ο Διμοσ. Είναι πρόγραμμα,πολυτομεακοφ χαρακτιρα, με εφροσ κεματικϊν αντικειμζνων αντίςτοιχου του φάςματοστων κεμάτων που απαςχολοφν τθν κακθμερινι λειτουργία του ΟΤΑ και εν δυνάμει τοςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων.Τριετζσ πρόγραμμα Δράςθσ του ΟΤΑ και των Νομικϊν Ρροςϊπων του.Στισ προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ αντανακλά θ βοφλθςθ και το όραμα τουΔθμοτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και οι προτεραιότθτεσ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςεΡεριφερειακό και Εκνικό επίπεδο. Το όραμα τθσ εκάςτοτε Δθμοτικισ Αρχισ αποτυπϊνεταιςτθ ςτρατθγικι και αναλφεται ςε τριετζσ (πενταετζσ) πρόγραμμα δράςθσ του ΟΤΑ και τωνΝομικϊν προςϊπων του και τζλοσ ςε Ετιςιο Ρρόγραμμα Δράςθσ (Ε.Ρ.Δ) του Διμου και τωνΝομικϊν προςϊπων του.Οργανικό Στοιχείο τθσ Κακθμερινισ λειτουργίασ και Διοίκθςθσ του Διμου και Μζροσ τουΡρογραμματικοφ του Κφκλου.Θ ςφνταξθ του Τεχνικοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ είναι θ αρχικι φάςθ τθσδιαδικαςίασ προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ του Διμου.Θ διαδικαςία αυτι αποτελεί το διαρκζσ αντικείμενο εναςχόλθςθσ των αιρετϊν οργάνων,των προϊςταμζνων και τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ προγραμματιςμοφ του.Υλοποίθςθ του Τ.Ε.Ρ. μζςω του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Δράςθσ του ΟΤΑ και των ΝομικϊνΡροςϊπων του.Σκοπόσ τθσ ςφνταξθσ του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Δράςθσ ( Ε.Ρ.Δ), είναι θ εξειδίκευςθ τουςυνολικοφ τριετζσ τεχνικοφ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ςε ετιςιο πρόγραμμα τωνυπθρεςιϊν. Ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ ςτοχεφει ςτον επιμεριςμό των δράςεων τουτριετοφσ προγράμματοσ ςτισ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ υλοποιοφν τμιματα του τεχνικοφεπιχειρθςιακοφ προγράμματοσ.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 12 από 281
 13. 13. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΕκπόνθςθ του Τ.Ε.Ρ με τθν Συμμετοχι Πλων των Εμπλεκομζνων.Κατά τθ διαδικαςία ςφνταξθσ του ςυμμετζχουν με ςαφϊσ κακοριςμζνο τρόπο :Τα αιρετά όργανα του Διμου (δθλ. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο, ο Διμαρχοσ , οι Αντιδιμαρχοι,Επιτροπζσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, Τοπικά Συμβοφλια ,Δ.Σ των Νομικϊν προςϊπων τουΔιμου)Υπθρεςιακά ςτελζχθ (Ρροϊςτάμενοι Διευκφνςεων – Υπθρεςιϊν , ςτελζχθ από τθνυπθρεςία προγραμματιςμοφ, ςτελζχθ των Νομικϊν προςϊπων και των ΔθμοτικϊνΕπιχειριςεων)Τοπικοί φορείσ και ομάδεσ πολιτϊν με ςθμαντικό βακμό ςυμβολισ ςτθν ανάπτυξθ θ καιτθν λειτουργία του ΟΤΑ (Επιμελθτιρια, Σφλλογοι) ι και μεμονωμζνοι πολίτεσ μζςω τθσδθμόςιασ διαβοφλευςθσ.Φορείσ του διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ (π.χ. Ρεριφζρεια Ν. Αιγαίου, γειτονικοίΔιμοι)Θ λιψθ των αποφάςεων προγραμματιςμοφ δεν ςτθρίηεται μόνο ςτθν ανάλυςθ τθσυφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, αλλά και ςτισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των κατοίκων και τουανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου, όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται ςτισ διαδικαςίεσςυμμετοχισ και οδθγεί ςτθν ανάλθψθ δεςμεφςεων μεταξφ των διαδοχικϊν ιεραρχικϊνεπιπζδων, ςε ότι αφορά τθν υλοποίθςθ του τμιματοσ εκείνου ςτο οποίο αυτά εμπλζκονται.Αξιοποίθςθ Δεικτϊν Επίδοςθσ.Το Τ.Ε.Ρ. διατυπϊνει μετριςιμουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ, θ επίτευξθ των οποίωνπαρακολουκείται μζςω τθσ αξιοποίθςθσ ςυςτιματοσ δεικτϊν επίδοςθσ. Για τθνπαρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ τιμισ των δεικτϊν αξιοποιοφνται τα ςτοιχεία ( εςόδων /δαπανϊν, πόρων, εκροϊν, αποτελεςμάτων ςτουσ αποδζκτεσ) που τθροφνται ςτισ βάςεισδεδομζνων του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ενόσ ΟΤΑ.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 13 από 281
 14. 14. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ1.2.5 Όργανα ΚατάρτιςησΘ εκκίνθςθ των διαδικαςιϊν του Τ.Ε.Ρ. είναι μια ςυλλογικι εργαςία. Για αυτό το λόγοςυγκροτείται μια «διεπιςτθμονικι ομάδα ζργου», που το ςυντάςςει ςε ςυνεργαςία με ταόργανα διοίκθςθσ και τισ υπθρεςίεσ του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του και με τθνυποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ προγραμματιςμοφ. Πςον αφορά ςτθν ΥπθρεςίαΡρογραμματιςμοφ, είναι αρμόδια για τθν υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ και τωνυπθρεςιϊν και τθσ ομάδασ ζργου κατά τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ καιαξιολόγθςθσ του τριετοφσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ και των ετθςίων προγραμμάτωνδράςθσ (ςτα οποία εξειδικεφεται το Τ.Ε.Ρ.).Θ διεπιςτθμονικι ομάδα ςυγκροτείται με απόφαςθ δθμάρχου, ο οποίοσ παράλλθλαεποπτεφει το ζργο τθσ. Θ ομάδα μπορεί να απαρτίηεται από μζλθ των οργάνων διοίκθςθσκαι υπαλλιλουσ των υπθρεςιϊν και των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου με γνϊςθ καιεμπειρία, κυρίωσ ςε κζματα προγραμματιςμοφ. Επίςθσ μποροφν να μετζχουν ειδικοίςφμβουλοι, ςυνεργάτεσ του Δθμάρχου και εξωτερικοί ςφμβουλοι (Σχιμα 1.1) .1.2.6 Διαδικαςία ΚατάρτιςησΤο Τεχνικό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα κα ζχει τριετι διάρκεια 2012-2014. Για το 2011 οοικονομικόσ προχπολογιςμόσ και το Τεχνικό Ρρόγραμμα κα αποτελοφν το ΕτιςιοΡρόγραμμα Δράςθσ. Θ κατάρτιςθ του τριετοφσ Τεχνικοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοστου ΟΤΑ κακϊσ και του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Δράςθσ του 2012, πραγματοποιείται μζςαςτο πρϊτο εννιάμθνο τθσ δθμοτικισ περιόδου (ζωσ 30 Σεπτεμβρίου) από τθν ΕκτελεςτικιΕπιτροπι (Διμαρχοσ και Αντιδιμαρχοι), θ οποία ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.Το Τεχνικό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα καταρτίηεται ωσ ακολοφκωσ :1. Θ Διεπιςτθμονικι Ομάδα Ζργου (Δ.Ο.Ε.) για το Τ.Ε.Ρ. του Διμου, που ορίηεται μεαπόφαςθ του Δθμάρχου, ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ, ςυντάςςειςχζδιο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ του Διμου, το οποίο υποβάλλει ςτθν ΕκτελεςτικιΕπιτροπι.2. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι, πριν ειςθγθκεί το ςχζδιο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςτοΔθμοτικό Συμβοφλιο, ςυνεργάηεται με τα τοπικά ςυμβοφλια για τθ διαςφάλιςθ τουςυντονιςμοφ των δράςεων κατά χωρικι ενότθτα και τθν προϊκθςθ τυχόν ςυνεργαςιϊν.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 14 από 281
 15. 15. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ ΔΗΜΑΡΦΟ΢ Αντιδήμαρχοι - Επιτροπέσ Δημοτικού ΢υμβουλίου, Σοπικά ΢υμβούλια, Δ.΢ Νομικών προςώπων Δήμου ΔΙΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ Τπεύθυνοσ ομάδασ έργου Τπηρεςία αιρετοί, ςτελέχη Ο.Σ.Α., Προγραμματιςμού ςτελέχη νομικών προςώπων, Τποςτήριξη εξωτερικοί ςύμβουλοι Τπηρεςίεσ Ο.Σ.Α. – εκπρόςωποι τοπικών φορέων – ομάδεσ πολιτών – μεμονωμένοι πολίτεσ Διαβούλευση ΕΚΣΕΛΕ΢ΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΢υνεργαςία με Σοπικά Χήφιςη ΢υμβούλια΢χήμα 1-1: Όργανα Κατάρτιςησ του Επιχειρηςιακού ΠρογράμματοσΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 15 από 281
 16. 16. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ3. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ειςθγείται το ςχζδιο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο ΔθμοτικόΣυμβοφλιο για ςυηιτθςθ και ψιφιςθ.4. Το εγκεκριμζνο από το Δθμοτικό Συμβοφλιο κείμενο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, τίκεταιπροσ ςυηιτθςθ ςτθν Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ και παράλλθλα δθμοςιοποιείται γιαδιαβοφλευςθ, τουλάχιςτον επί δφο (2) εβδομάδεσ, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, κακϊσ καιςε κάκε άλλο πρόςφορο μζςο. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου δθμοςιοποίθςθσυποβάλλονται προτάςεισ, εγγράφωσ ι θλεκτρονικά, από πολίτεσ ι ενϊςεισ πολιτϊν και απότοπικοφσ, κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ φορείσ. Με απόφαςθ του Δθμάρχου μπορεί ναοργανωκεί θμερίδα, κεματικζσ ςυναντιςεισ, δθμόςια ςυηιτθςθ και όποια άλλθ ενζργειαδιαβοφλευςθσ κρίνεται αναγκαία.5. Οι υπθρεςίεσ του Διμου, τα Τοπικά Συμβοφλια και τα Νομικά Ρρόςωπα του, αφοφλάβουν υπόψθ τουσ το εγκεκριμζνο κείμενο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, το οποίο αποτελείπροπαραςκευαςτικι πράξθ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του ΕπιχειρθςιακοφΡρογράμματοσ, προτείνουν, με γραπτι ειςιγθςι τουσ, κατ’ αντιςτοιχία προσ τουσ ϊξονεσκαι τα μζτρα του ςτρατθγικοφ ςχεδίου, τουσ ςτόχουσ τθσ κάκε υπθρεςίασ για τθν επόμενθπερίοδο και τισ δράςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν, ιεραρχθμζνεσ κατά ςειράπροτεραιότθτασ ανά ζτοσ6. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του κάκε Νομικοφ Ρροςϊπου του ΟΤΑ, εντόσ μιασ (1)εβδομάδασ από τθν ειςιγθςθ των υπθρεςιϊν του, λαμβάνει απόφαςθ για τουσ ςτόχουσ καιτισ δράςεισ που το αφοροφν.7. Θ Δ.Ο.Ε. επεξεργάηεται τισ προτάςεισ των υπθρεςιϊν, τισ αποφάςεισ των Διοικθτικϊνςυμβουλίων των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου και τισ προτάςεισ που προζκυψαν από τθδιαδικαςία διαβοφλευςθσ και ςυντάςςει το ςχζδιο του Τεχνικοφ ΕπιχειρθςιακοφΡρογράμματοσ, το οποίο υποβάλει ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι.8. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ειςθγείται το ςχζδιο του Τεχνικοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο για ςυηιτθςθ και ψιφιςθ, επιςυνάπτοντασ τισ αποφάςεισ τωνΝομικϊν Ρροςϊπων του Διμου.9. Το εγκεκριμζνο Τεχνικό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, μετά τον ζλεγχο νομιμότθτασ για τθντιρθςθ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςισ του από τθν Αυτοτελι Υπθρεςία Εποπτείασ ΟΤΑ τθσΑποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Αιγαίου καταχωρείται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου καιδθμοςιοποιείται και με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο.Από τθν ςτιγμι που κα εγκρικεί το κείμενο του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ από το ΔθμοτικόΣυμβοφλιο δθμοςιοποιείται επί δφο (2) εβδομάδεσ τουλάχιςτον, με παράλλθλθκαταχϊρθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου κακϊσ και ςε κάκε άλλο πρόςφορο μζςοεπικοινωνίασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου δθμοςιοποίθςθσ υποβάλλονται προτάςεισεγγράφωσ ι θλεκτρονικά από τα Δθμοτικά και Κοινοτικά Συμβοφλια, από πολίτεσ ι ενϊςεισπολιτϊν και από τοπικοφσ κοινωνικοφσ φορείσ. Επίςθσ, με απόφαςθ του Δθμάρχου μπορείνα οργανωκοφν θμερίδεσ, κεματικζσ ςυναντιςεισ, δθμόςια ςυνάντθςθ και οποιαδιποτεάλλθ ενζργεια κρικεί αναγκαία.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 16 από 281
 17. 17. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΌργανα και διαδικαςία παρακολούθηςησ, υλοποίηςησ και αξιολόγηςηστου Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ1. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ςυντονίηει τθν κατάρτιςθ και ζχει τθν ευκφνθ τθσ υλοποίθςθσ τουΕπιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ενϊ για τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςι του είναι τοΔθμοτικό Συμβοφλιο, με τθν υποςτιριξθ αυτϊν από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ.2. Θ Δ.Ο.Ε ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ ςυνεργάηεται με τισ λοιπζσυπθρεςίεσ του Διμου, των λοιπϊν Νομικϊν Ρροςϊπων κακϊσ επίςθσ και με τα τοπικάςυμβοφλια και ςυντάςςει τθν τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, τισ οποίεσ υποβάλλει ςτθνΕκτελεςτικι Επιτροπι θ οποία ειςθγείται τισ εκκζςεισ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο για ςυηιτθςθκαι ψιφιςθ.3. Θ Δ.Ο.Ε. και θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ υποβάλλει περιοδικζσ εκκζςεισ ςτο ΔθμοτικόΣυμβοφλιο.4. Με ςκοπό τθν αντικειμενικότερθ αξιολόγθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσχρθςιμοποιοφνται δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ, που επιτρζπουν να εκτιμθκεί ο βακμόσεπίτευξθσ των ςτόχων, με βάςθ τα αποτελζςματα των δράςεων και δείκτεσ αποδοτικότθτασ,που ςυςχετίηουν το κόςτοσ πραγματοποίθςθσ με τισ εκροζσ των δράςεων.5. Το Υπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςυγκεντρϊνειθλεκτρονικά ςε ειδικά διαμορφωμζνθ βάςθ δεδομζνων τα ςτοιχεία των ΕπιχειρθςιακϊνΡρογραμμάτων με ςκοπό τθν επεξεργαςία τουσ για τθν χάραξθ εκνικισ πολιτικισ μζςα απότθν εποπτεία και παρακολοφκθςθ τθσ αναπτυξιακισ και λειτουργικισ πορείασ τωνπεριφερειϊν.Όργανα και Διαδικαςία Κατάρτιςησ των Ετηςίων ΠρογραμμάτωνΔράςησ( Ε.Π.Δ.)1. Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα εξειδικεφεται ςε ετιςιο Ρρόγραμμα Δράςθσ του Διμουκαι ςε ετιςια προγράμματα δράςθσ των Νομικϊν Ρροςϊπων τθσ, τα οποία καταρτίηονταικάκε ζτοσ τθσ δθμοτικισ περιόδου, μαηί με τον ετιςιο προχπολογιςμό αυτϊν. Ο ετιςιοσπροχπολογιςμόσ του ΟΤΑ και των Νομικϊν Ρροςϊπων τθσ καλφπτει τισ δράςεισ πουπροβλζπονται ςτο αντίςτοιχο ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ.2. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι, με τθν υποςτιριξθ τθσ Δ.Ο.Ε. και τθσ ΔιεφκυνςθσΡρογραμματιςμοφ, ςυγκεντρϊνει, αξιολογεί τισ προτάςεισ των υπθρεςιϊν του Διμου καιςυντάςςει ςχζδιο του Ε.Ρ.Δ το οποίο υποβάλλει ςτθν Οικονομικι Επιτροπι θ οποία με τθςειρά τθσ το υποβάλλει για ζγκριςθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Θ Δθμοτικι ΕπιτροπιΔιαβοφλευςθσ, μετά από παραπομπι του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, γνωμοδοτεί επί τουςχεδίου του Ε.Ρ.Δ. Το ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ των δθμοτικϊν ιδρυμάτων καταρτίηεταιαπό τθν εκτελεςτικι επιτροπι και εγκρίνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο αυτϊν. Το ετιςιοΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 17 από 281
 18. 18. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθπρόγραμμα δράςθσ των λοιπϊν Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου καταρτίηεται από τονΡρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο αυτϊν.3. Ζωσ τισ 30 Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ ολοκλθρϊνονται οι διαδικαςίεσ για τθ ςφνταξθπροςχεδίου του Ε.Ρ.Δ και του προχπολογιςμοφ, κακϊσ και οι διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ.4. Τροποποίθςθ του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ του Διμου επιτρζπεται φςτερα απόαιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.Πργανα και διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και απολογιςμοφ των Ετθςίων ΡρογραμμάτωνΔράςθσ (Ε.Ρ.Δ.)Θ Δ.Ο.Ε και θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ:α. Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ τθσ Ρεριφζρειασ,ςυντάςςει εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ανά τακτάχρονικά διαςτιματα που ορίηονται με απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ. Οι εν λόγω εκκζςεισυποβάλλονται ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι θ οποία ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.β. Ρριν από τθ ςφνταξθ του oικονομικοφ απολογιςμοφ, αφοφ λάβει υπόψθ τισ απολογιςτικζσεκκζςεισ των υπθρεςιϊν, ςυντάςςει ζκκεςθ με τον απολογιςμό του ετθςίου προγράμματοσδράςθσ του προθγοφμενου ζτουσ τθν οποία υποβάλλει ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι.Για τθ διευκόλυνςθ του ςυντονιςμοφ, τθσ αλλθλοενθμζρωςθσ, τθσ παρακολοφκθςθσ καιαξιολόγθςθσ του ζργου των υπθρεςιϊν του Διμου, είναι δυνατι θ ςυγκρότθςθ καιλειτουργία επιτροπϊν ςυντονιςμοφ, ςτισ οποίεσ μποροφν να ςυμμετζχουν προϊςτάμενοι τωνυπθρεςιϊν, εκπρόςωποι των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου, Αντιδιμαρχοι, ΡρόεδροιΤοπικϊν και Κοινοτικϊν ΣυμβουλίωνΘ ςφνκεςθ και οι αρμοδιότθτεσ των επιτροπϊν αυτϊν κακορίηονται με απόφαςθ τουΔθμάρχου.1.2.7 Μεθοδολογία ΚατάρτιςησΤο Τ.Ε.Ρ. αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα το οποίο κα προςφζρει τισ βαςικζσ αρχζσπρογραμματιςμοφ και ανάπτυξθσ του Διμου Κω με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωιστων κατοίκων. Θ ςθμαντικότθτα αυτοφ του εγχειριματοσ επιβάλει τθν υιοκζτθςθμεκοδολογίασ θ οποία κα κακοδθγεί τθν ανάπτυξθ τθσ μελζτθσ κακϊσ και τθ χριςθποικίλων μεκόδων ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και παρουςίαςθσ ςτοιχείων.Θ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν κατάρτιςθ του Τ.Ε.Ρ του Διμου Κω για τθνπερίοδο 2012 - 2014 είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ και υποδείξεισ των ςχετικϊνΥπουργικϊν Αποφάςεων και εγκυκλίων που αφοροφν το περιεχόμενο, τθ δομι και τονΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 18 από 281
 19. 19. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθτρόπο υποβολισ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Οργανιςμϊν ΤοπικισΑυτοδιοίκθςθσ Αϋ Βακμοφ.Για τθν κατάρτιςθ του πρζπει να λθφκοφν υπόψθ:Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Ε.Ε για τθν ανάπτυξθ – απαςχόλθςθ, τθν πολιτικι ςυνοχισκαι τθ ςυμβολι των πόλεων.Οι Εκνικζσ προτεραιότθτεσ για τθν τζταρτθ προγραμματικι περίοδο, όπωσ αυτζσαποτυπϊνονται ςτο Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) και τα επιμζρουσκείμενα των τομεακϊν πολιτικϊν.Οι κατευκφνςεισ του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Κριτθσ και ΝιςωνΑιγαίου.Το νζο κεςμικό πλαίςιο και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ των ΟΤΑ που προζκυψαν από τισκεςμικζσ αλλαγζσ των τελευταίων ετϊν.Τα κρίςιμα ςθμεία τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ, μζςα από πλθροφορίεσ για το νθςί από φορείσ,αναφορζσ Δ/νςεων του Διμου ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτασ τουσ και μελετθτικό υλικό τωντελευταίων ετϊν με επίκεντρο τθν ανάπτυξθ.Βαςικά Στάδια Κατάρτιςθσ του Τ.Ε.Ρ.Θ εκπόνθςθ του Τ.Ε.Ρ. περιλαμβάνει τζςςερα ( 4 ) διακριτά ςτάδια με επιμζρουσ βιματα,τα οποία ζχουν ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο, χρονικι διάρκεια και αποτελζςματα, με ςκοπόνα προςεγγιςκοφν και να αναλυκοφν ςυςτθματικά όλεσ οι παράμετροι και όλοι οιςυντελεςτζσ που επθρεάηουν και κακορίηουν το πλαίςιο λειτουργίασ και ανάπτυξθσ τουΔιμου. Πλα τα ςτάδια διατρζχουν κάκετα οι βαςικοί τομείσ παρζμβαςθσ του διμου οιοποίοι αναφζρονται ωσ άξονεσ δράςεισ κακϊσ και θ διαμόρφωςθ δεικτϊν για τθναξιολόγθςθ τθσ κάκε φάςθσ.Τα ςτάδια και τα βιματα που περιλαμβάνονται ςτο Τ.Ε.Ρ. είναι :ΣΤΑΔΙΟ Α: ΑΡΟΤΥΡΫΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΕΞΫΤΕ΢ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΫΤΕ΢ΙΚΟΥΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΑ - ΔΙΑΜΟ΢ΨΫΣΘ ΤΫΝ ΣΤ΢ΑΤΘΓΙΚΫΝ ΣΤΟΩΫΝ ΤΟΥΤ.Ε.Ρ.Βιμα 1ο : Ρροετοιμαςία και οργάνωςθΡροετοιμαςία και οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του Τ.Ε.Ρ., μζςω των ενεργειϊν :Συγκρότθςθ τθσ Δ.Ο.Ε.Διατφπωςθ των αρχικϊν κατευκφνςεων τθσ δθμοτικισ αρχισΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 19 από 281
 20. 20. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΟργάνωςθ και προγραμματιςμόσ του ζργουΕνθμζρωςθ του προςωπικοφ των υπθρεςιϊν και των Ν.Ρ του ΔιμουΒιμα 2ο : Συνοπτικι Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ τουΔιμουΣκοπόσ του βιματοσ είναι θ ςυνοπτικι περιγραφι και θ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσκατάςταςθσ του Διμου και ο εντοπιςμόσ των ςθμαντικότερων ηθτθμάτων τοπικισανάπτυξθσ, που κα πρζπει να αντιμετωπίςει ο Διμοσ κατά τθν επόμενθ τριετία.Για το ςκοπό αυτό θ Δ.Ο.Ε περιγράφει τθ γενικι, μακροςκοπικι εικόνα τθσ περιοχισ τουΔιμου και αναφζρει τα γεωγραφικά , πλθκυςμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά,περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ.Στθ ςυνζχεια θ ΔΟΕ αξιολογεί τθν κατάςταςθ τθσ περιοχισ του Διμου και εντοπίηει τακρίςιμα ηθτιματα τοπικισ ανάπτυξθσ ςε κάκε τομζαΒιμα 3ο : Συνοπτικι Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ του Διμου και των νομικϊνπροςϊπων ωσ οργανιςμϊν.Σκοπόσ του βιματοσ είναι θ ςυνοπτικι περιγραφι και θ αξιολόγθςθ του εςωτερικοφπεριβάλλοντοσ του Διμου και των νομικϊν προςϊπων του και ο εντοπιςμόσ των κρίςιμωνηθτθμάτων εςωτερικισ ανάπτυξθσ ςτισ εξισ ενότθτεσ :Δραςτθριότθτεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασΟργάνωςθ και ΣυνεργαςίεσΑνκρϊπινο δυναμικό και Υλικοτεχνικι υποδομι ΟικονομικάΒιμα 4ο : Κακοριςμόσ τθσ Στρατθγικισ και των αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων τουΔιμουΣκοποί του Βιματοσ είναι :Θ επιλογι τθσ ςτρατθγικισ που κα ακολουκιςει ο Διμοσ μζςω του κακοριςμοφ γενικϊνςτόχων και πολιτικϊν δράςθσ.Θ διατφπωςθ του οράματοσ και των αρχϊν λειτουργίασ και διακυβζρνθςθσΟμαδοποίθςθ των γενικϊν ςτόχων ςε Άξονεσ και ΜζτραΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 20 από 281
 21. 21. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΣτο πλαίςιο τθσ διαμόρφωςθσ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου προςδιορίηονται τα κρίςιμαηθτιματα τοπικισ ανάπτυξθσ που κα αντιμετωπίςει ο Διμοσ (γενικοί ςτόχοι τοπικισανάπτυξθσ) και διαμορφϊνονται οι κατάλλθλεσ εςωτερικζσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ που καδιαςφαλίηουν επιτυχι προςζγγιςθ των γενικϊν ςτόχων τοπικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ.Οι ςυναφείσ γενικοί ςτόχοι ομαδοποιοφνται ςε προτεραιότθτεσ – Μζτρα και τα ςυναφιΜζτρα ομαδοποιοφνται ςε ευρφτερεσ προτεραιότθτεσ – ΆξονεσΔιατυπϊνεται το όραμα για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του Διμου και για τθν εςωτερικιανάπτυξθ του Διμου ωσ οργανιςμοφ, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ αρχζσ που πρζπει ναδιζπουν τον τρόπο λειτουργίασ του και γενικά τον τρόπο διοίκθςθσ των τοπικϊνυποκζςεων.Οι ενζργειεσ αυτζσ γίνονται από τθν Δ.Ο.Ε ςε ςυνεργαςία με τθν Δθμοτικι ΑρχιΣΤΑΔΙΟ Β : ΕΓΚ΢ΙΣΘ ΤΟΥ ΣΤ΢ΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΩΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΘΣΒιμα 5ο : Ζγκριςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου και διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσΟι ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται ςε αυτό το ςτάδιο αφοροφν :Στθν ζγκριςθ του ςχεδίου του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφΣτθ δθμοςιοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου μζςω των διακζςιμων μζςων επικοινωνίασΣτθ Διοργάνωςθ δθμοςίων εκδθλϊςεωνΣτθ ςφνοψθ των ςυμπεραςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και ενθμζρωςθ τωναρμοδίων υπθρεςιϊν.ΣΤΑΔΙΟ Γ : ΕΡΙΩΕΙ΢ΘΣΙΑΚΟΣ ΣΩΕΔΙΑΣΜΟΣΒιμα 6ο : Κατάρτιςθ ςχεδίων δράςθσΚαταρτίηονται ςχζδια δράςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν ςτόχουσ και δράςεισ για τθνεπίτευξθ του κάκε ενόσ από τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου με ςκοπό τθνεφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ του Διμου. Κάκε ςχζδιο δράςθσ κα περιλαμβάνει ςτόχουσ καιδράςεισ που εξειδικεφουν τθ ςτρατθγικι του Διμου και καταρτίηεται από τθν υπθρεςία πουείναι αρμόδια για το γενικό ςτόχο. Για τθν κατάρτιςθ ενόσ ςχεδίου δράςθσ απαιτοφνται οιεξισ ενζργειεσ:Ρροςδιοριςμόσ των ςτόχωνΡροςδιοριςμόσ των δράςεωνΣυνοπτικι περιγραφι του ςχεδίου δράςθσ.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 21 από 281
 22. 22. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΒιμα 7ο : Τριετζσ πρόγραμμα των δράςεωνΣκοποί του βιματοσ είναι :Λεράρχθςθ και ο προγραμματιςμόσ των δράςεων που περιλαμβάνονται ςτα ςχζδια δράςθσ,Ρου ζχουν προτείνει οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσΘ ομαδοποίθςθ, ο ζλεγχοσ και θ οριςτικοποίθςθ όλων των δράςεων του Τ.Ε.Ρ από τθνΔ.Ο.Ε.Αναλυτικόσ προγραμματιςμόσ των δράςεων πρϊτθσ προτεραιότθτασ.Βιμα 8ο : Οικονομικόσ ΡρογραμματιςμόσΣτο βιμα αυτό κα γίνουν τα ακόλουκα : α) Εκτίμθςθ των εςόδων του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του, ανά πθγιχρθματοδότθςθσ για κάκε ζτοσ τθσ επόμενθσ τριετίασ.β) Κατανομι των εςόδων ςτισ δράςεισ πρϊτθσ προτεραιότθτασ.γ) Κατάρτιςθ ςυγκεντρωτικοφ πίνακα δαπανϊν ανά μζτρο και άξονα.δ) Σφνταξθ χρθματοδοτικϊν πινάκων του προγράμματοσΣυγκεκριμζνα :α) Ρροκειμζνου να αποκτθκεί θ ςυγκεντρωτικι εικόνα των εκτιμϊμενων εςόδων από τισπικανζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, κα ςυνταχκεί πίνακασ των προςδοκϊμενων εςόδων τουΔιμου, ανά πθγι χρθματοδότθςθσ και ανά ζτοσ.β) Δεδομζνου ότι τα ζςοδα ςυνικωσ δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ των δαπανϊν όλων τωνδράςεων, κα αξιοποιθκεί θ ιεράρχθςθ των δράςεων και κα προςδιοριςκοφν οι δράςεισ πουκα χρθματοδοτθκοφν κατά προτεραιότθτα από κάκε πθγι χρθματοδότθςθσ. γ) Ρροκειμζνου να αποκτιςουμε τθ ςυνολικι εικόνα των δαπανϊν του προγράμματοσ καινα ελεγχκεί θ κατανομι των οικονομικϊν πόρων κα καταρτιςτεί ςυγκεντρωτικόσ πίνακασδαπανϊν ανά άξονα και μζτρο.δ) Τζλοσ κα ςυνταχκοφν οι χρθματοδοτικοφ πίνακεσ του προγράμματοσ (ανά ςχζδιοδράςθσ, μζτρο και άξονα), ςτουσ οποίουσ κα ςυςχετίηονται οι δαπάνεσ με τα ζςοδα.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 22 από 281
 23. 23. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΣΤΑΔΙΟ Δ : ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕ΢ΓΕΙΕΣΒιμα 9ο : Ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ και τελικζσ ενζργειεσΟι ενζργειεσ που κα γίνουν ςτο ςτάδιο αυτό αφοροφν :Στθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου Τεχνικοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ από τθν Δ.Ο.Ε. καιθ υποβολι του ςτο Διμαρχο.Στθν ζγκριςθ του ςχεδίου από το Δθμοτικό Συμβοφλιο.Στον ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του προγράμματοσ από τον Ελεγκτι Νομιμότθταστθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ ΟΤΑ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ΑιγαίουΣτθ δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ από το Διμο. Προετοιμαςύα καιΒόμα 1 οργϊνωςη ΢ΣΑΔΙΟ Α Περιγραφό και αξιολόγηςηΒόμα 2 τησ Κατϊςταςησ τησ περιοχόσ ΑΠΟΣΤΠΨ΢Η ΚΑΙ του Δόμου ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΟΤ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ Ε΢ΨΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ Περιγραφό & Αξιολόγηςη τουΒόμα 3 Δόμου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΟΤ ΟΣΑ – και των Νομικών προςώπων ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ΢ Καθοριςμόσ τησ ςτρατηγικόσ ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟ΢Βόμα 4 και των αναπτυξιακών προτεραιοτότων ΢ΣΑΔΙΟ Β Έγκριςη του ςτρατηγικούΒόμα 5 ςχεδύου και διαδικαςύεσ ΕΓΚΡΙ΢Η διαβούλευςησ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΢ΦΕΔΙΟΤ - ΔΙΑΒΟΤΛΕΤ΢ΗΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 23 από 281
 24. 24. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ Φάςθ Κατϊρτιςη ςχεδύων δρϊςησΒόμα 6 ΢ΣΑΔΙΟ Γ Σριετϋσ Προγραμματιςμόσ δρϊςεων ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ΢ ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟ΢Βόμα 7 Οικονομικόσ ΠρογραμματιςμόσΒόμα 8 ΢ΣΑΔΙΟ Δ Ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ και ΣΕΛΙΚΕ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΕ΢ τελικϋσ ενϋργειεσΒόμα 9΢χήμα 1-2 : Διαγραμματική απεικόνιςη των ςταδίων κατάρτιςησ του Σεχνικού Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ1.2.8 Μέςα και εργαλεία για την κατάρτιςηΘ εκπόνθςθ του Τ.Ε.Ρ. βαςίηεται ςτθ κεωρία του τοπικοφ αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφκαι ςτθ κεωρία προγραμματιςμοφ τθσ δράςθσ δθμόςιων οργανιςμϊν, κακϊσ και ςτθδιενζργεια πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ζρευνασ, με τθ χριςθ και εφαρμογι τωνκατάλλθλων μεκοδολογιϊν και εργαλείων.Για τθν περιγραφι του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ του Διμου Κωπραγματοποιικθκε ςυλλογι και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν δεδομζνων από τθν ΕκνικιΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 24 από 281
 25. 25. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΣτατιςτικι Υπθρεςία Ελλάδασ, από ποικίλεσ άλλεσ θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, κακϊσκαι από μελζτεσ και ζρευνεσ που κατά καιροφσ ζχουν εκπονθκεί για λογαριαςμό διαφόρωνφορζων (Διμουσ, - Ν.Α - Ρεριφζρεια – Υπουργεία κλπ.) . Επιπλζον ςυγκεντρϊκθκεβιβλιογραφικό υλικό από δθμοςιεφματα, βιβλία και το διαδίκτυο.Για τθν περιγραφι του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου Κω χρθςιμοποιικθκε ο νζοσΟργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (Ο.Ε.Υ.) και πραγματοποιικθκαν επικοινωνίεσ καιςυναντιςεισ με ςτελζχθ του Διμου για τθ ςυλλογι ςτοιχείων αναφορικά με τθνυφιςτάμενθ λειτουργία των υπθρεςιϊν.Για τθν αξιολόγθςθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμουχρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ SWOT για τθν ανάλυςθ των ιςχυρϊν και αδφνατων ςθμείωντου εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάλυςθ των ευκαιριϊν και των απειλϊν τουεξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. Θ μζκοδοσ SWOT ςυμβάλλει ςτθν κατανομι του προφίλ μιασπεριοχισ και ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ςτρατθγικισ που κα πρζπει να ακολουκθκεί ςτουστομείσ παρζμβαςθσ και υλοποιείται ςε τρία (3) διακριτά ςτάδιαΚαταγράφονται απόψεισ και κωδικοποιοφνται τα ςτοιχεία τθσ ανάλυςθσ αναφορικά με ταεςωτερικά ιςχυρά και αδφνατα ςθμεία του φορζα και τθσ περιοχισ, κακϊσ και τισεξωτερικζσ ευκαιρίεσ και απειλζσΘ κατάςταςθ αναλφεται με τθν εξζταςθ των πικανϊν τρόπων μζςω των οποίων καενδυναμωκοφν τα ιςχυρά ςθμεία του φορζα και τθσ περιοχισ, προκειμζνου ναυπερκεράςουν τισ αναγνωριςμζνεσ αδυναμίεσ, κακϊσ και με τθν αναγνϊριςθ τωνευκαιριϊν που δφναται να αξιοποιθκοφν, προκειμζνου να υπεριςχφςουν των απειλϊν.Διαμορφϊνεται θ ςτρατθγικι για τθν επίτευξθ βελτιϊςεων ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ Ευκαιρίεσ Απειλέσ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ Ε΢ΨΣΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δυνατά ΢ημεία Αδύνατα ΢ημεία΢χήμα 1-3 Συπική διάταξη τησ μεθόδου SWOTΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 25 από 281
 26. 26. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΜε τθ διατφπωςθ προτάςεων θ τεχνικι που χρθςιμοποιείται αφορά ςτθ ςυνδυαςμζνθανάγνωςθ των τεταρτθμορίων τθσ SWOT ανά ηεφγοσ:Δυνατά Σθμεία - ΕυκαιρίεσΑδφνατα Σθμεία – ΕυκαιρίεσΔυνατά Σθμεία - ΑπειλζσΑδφνατα Σθμεία – ΑπειλζσΘ πρακτικι αυτι χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ κατά τθν εκπόνθςθ του Εκνικοφ ΣτρατθγικοφΡλαιςίου Αναφοράσ ( ΕΣΡΑ ) 2007-2013 και των Επιχειρθςιακϊν του Ρρογραμμάτων. Δυνατά ΢ημεία Αδύνατα ΢ημεία Επιταχυντικϋσ Πολιτικϋσ Διαρθρωτικϋσ Πολιτικϋσ Ευκαιρίεσ ΢ταθεροποιητικϋσ Πολιτικϋσ Προληπτικϋσ Πολιτικϋσ Απειλέσ΢χήμα 1 - 4 : Φρήςη μεθόδου SWOT για την κατάρτιςη προτάςεωνκατευθύνςεων πολιτικήσΣτθ ςυνζχεια και για τον κακοριςμό τθσ ςτρατθγικισ του Διμου Κω προθγείται θδιατφπωςθ τθσ αποςτολισ και του οράματοσ του Διμου.Θ αποςτολι του Διμου Κω είναι κοινι για όλουσ τουσ Διμουσ:«Θ διακυβζρνθςθ των τοπικϊν υποκζςεων και θ παροχι δθμόςιων αγακϊν και υπθρεςιϊνγια τθν ικανοποίθςθ αναγκϊν των κατοίκων και των τοπικϊν φορζων, με απϊτερο ςκοπό τθβιϊςιμθ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχι »ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 26 από 281
 27. 27. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΤο όραμα του Διμου αποτελεί τθ ςυνοπτικι διατφπωςθ τθσ μελλοντικισ επικυμθτισκατάςταςθσ τθσ περιοχισ και του ίδιου του Διμου, ωσ οργανιςμοφ, για τθν επόμενθ μζςο-μακροπρόκεςμθ περίοδο, τθν οποία κα επιδιϊξει με τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ που καεπιλζξει και με τθν ευρφτερθ δυνατι κοινωνικι ςυναίνεςθ.Ο κακοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ που κα ακολουκιςει ο Διμοσ βαςίηεται ςε μία ιεραρχικιδιαδικαςία θ οποία ςυνδζεται και είναι αποτζλεςμα των βθμάτων που προθγικθκαν,δθλαδι τθσ αποτφπωςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ του εξωτερικοφ και εςωτερικοφπεριβάλλοντοσ και των κρίςιμων ηθτθμάτων τοπικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ.Βάςει των κρίςιμων ηθτθμάτων που εντοπίςτθκαν, τίκενται οι γενικοί ςτόχοι ςτουσ τομείστθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθσ εςωτερικισ ανάπτυξθσ, ομαδοποιθμζνοι ανά κεματικιενότθτα, όπωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω ςχιμα.Οι ςτόχοι αυτοί κα οδθγοφν ςτθ διαμόρφωςθ των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ, οι οποίοι καιαποτελοφν τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ του Διμου. Κάκε Άξονασ Ρροτεραιότθτασικανοποιεί ζναν θ περιςςότερουσ γενικοφσ ςτόχουσ.Οι γενικοί ςτόχοι εςωτερικισ ανάπτυξθσ εντάςςονται ςε ειδικό Άξονα Ρροτεραιότθτασ, οοποίοσ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων, ωσοργανιςμϊν και ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων τουσ με τουσ πολίτεσ, τθν πολιτεία και τουστοπικοφσ φορείσ.1.2.9 Προώποθέςεισ για τον Επιτυχή ΢χεδιαςμό καιΤλοποίηςη του Σ.Ε.Π1.2.9.1 Πολιτική βούληςηΘ εφαρμογι του Τ.Ε.Σ. κζτει μια ςειρά από ςοβαρά ηθτιματα τόςο ςε επίπεδο ςτόχων καιπεριεχομζνου τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ όςο και ςε επίπεδο μεκόδων και εργαλείων άςκθςθσπολιτικισ.Θ ενςωμάτωςθ των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτισ δραςτθριότθτεσ και ςτθνκακθμερινι πρακτικι των ΟΤΑ, απαιτεί ςίγουρα μια μακρά περίοδο (ανά)προςαρμογισ τωνυφιςτάμενων πρακτικϊν και νοοτροπιϊν ςε όλα τα επίπεδα άςκθςθσ πολιτικισ και ςε όλατα επίπεδα τθσ τοπικισ κοινωνίασ.Οι αλλαγζσ αυτζσ δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιθκοφν εάν δεν υπάρχει ςαφισ καιςτακερι δζςμευςθ όλων των εμπλεκομζνων, δθλαδι των εκλεγμζνων διοικιςεων των ΟΤΑ,των υπευκφνων και εργαηόμενων ςτισ υπθρεςίεσ, των κοινωνικϊν φορζων και οργανϊςεωνκαι τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτο ςφνολό τθσ.ΔΘΜΟΣ ΚΩ ΢ελύδα 27 από 281
 28. 28. ΢ΧΕΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, Α’ ΦάςθΒζβαια, ςε αυτι τθ φάςθ ειςαγωγισ των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτισ τοπικζσκοινωνίεσ, το μεγαλφτερο βάροσ και ευκφνθ αναλογεί ςτισ εκλεγμζνεσ διοικιςεισ των ΟΤΑ.Οι δθμοτικζσ αρχζσ κα πρζπει πρϊτ΀

×