ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ...
ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ 4. Την υπ΄ αριθµ. Ε (2007) 5442/05.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση  του Επιχειρησι...
ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ1.2 Οι προτάσεις θα πρέπει να συµβάλλουν στους γενικούς και ειδικούς στόχους του Άξονα  Προτεραιότητας κ...
ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ      Προστασία δηµόσιας υγείας και δράσεις αποτροπής του φαινοµένου της ερηµοποίησης,      τη...
ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1ΧΠίνακας 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ...
ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕ Ν4.1  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από  ...
ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ   Υποδείγµατα όλων των παραπάνω επισυνάπτονται στην παρούσα και είναι διαθέσιµα σε   ηλεκτρονική µο...
ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ5.6  ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ε∆Α του τίτλου των πράξεων που    εντάσσονται στο Ε.Π.,...
ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ     2281360819 & 2281360825      αντίστοιχα,  e-mail:  evagarag@mou.gr,  &     lpapahara...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

α 2η τροπ πρόσκλησης κθπ 44 χυτα.pdf

341
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
341
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

α 2η τροπ πρόσκλησης κθπ 44 χυτα.pdf

 1. 1. ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡ ΠΑΪΚΗ ΕΝ ΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡ ΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταµείο ΣυνοχήςΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερµούπολη, 05.05.2011ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣ. Καράγιωργα 22 - 841 00 Ερµούπολη A.Π.: 1537Τηλ.: 2281360800Telefax: 2281360860 Κωδικός Πρόσκλησης: 9Ιστότοπος: www.notioaigaio.grE-mail : notioaigaio@mou.gr Προς:Πληροφορίες : Αγγ. Παλαιολόγου - Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - ΟΤΑ, Συνδέσµους ∆ήµων - ΕΦ∆ΣΑ ΠΝΑ - Εγνατία Οδός ΑΕ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ( ς προς τις επιλέξιµες δράσεις) ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕ Ν ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚ Ν ΣΥΣΤΗΜΑΤ Ν ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕ Ν ΑΠΟΒΛΗΤ Ν» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 44, «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚ Ν ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ Ν ΑΠΟΒΛΗΤ Ν» Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ΑιγαίουΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005)2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλες διατάξεις»3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας & Οικονοµικών µε Α.Π. 9775/ΕΥΣ 1130/29.02.2008 µε θέµα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41540/Γ’ΚΠΣ/275/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 2η Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010
 2. 2. ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ 4. Την υπ΄ αριθµ. Ε (2007) 5442/05.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως ισχύει κάθε φορά 5. Την µε Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 645/Β) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε Α.Π. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ 1957/Β’/09.09.2009) και Α.Π. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010) Αποφάσεις 6. Τα εγκεκριµένα κριτήρια επιλογής πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων», όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΕΡΑΑ στις 06.04.2009 7. Τη µε Α.Π. 178694/27.5.2010 Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 8. Τη µε Α.Π. 5722/12.11.2010 1η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Θεµατικής Προτεραιότητας 44, «∆ιαχείριση Οικιακών και Βιοµηχανικών Αποβλήτων» ΚΑΛΕΙ Την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - Τους ΟΤΑ, Σύνδεσµοι ∆ήµων - ΕΦ∆ΣΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Την «Εγνατία Οδός ΑΕ» - Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Προγράµµατος. 1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη θεµατική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» : Πίνακας 1ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 Κ ∆. 11ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :Κ ∆ΙΚΟΣ 9123ΕΚΧ ΡΗΣΗΣ:ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚ Ν ΣΥΣΤΗΜΑΤ Ν ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕ Ν ΑΠΟΒΛΗΤ Ν Κ ∆. 4ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓ ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΤΟΧΟΣ: Κ ∆. 2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΘΕΜΑΤΙΚΗ ∆ιαχείριση Οικιακών και Βιοµηχανικών Αποβλήτων Κ ∆. 44ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Κατασκευή και αναβάθµιση εγκαταστάσεων διαχείρισηςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες σύµφωνα µε τους Κ ∆. 4401ΠΡΑΞΕ Ν : εγκεκριµένους ΠΕΣ∆Α των ΠεριφερειώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ραστηριότητες που συνδέονται µε το περιβάλλον Κ ∆. 21∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 2η Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010
 3. 3. ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ1.2 Οι προτάσεις θα πρέπει να συµβάλλουν στους γενικούς και ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών. Γενικός στόχος του Άξονα είναι η διασφάλιση της προστασίας της δηµόσιας υγείας και της ποιότητας των εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων. Η στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού συνίσταται σε ένα ολοκληρωµένο πλέγµα έργων, παράπλευρων δράσεων και θεσµικών παρεµβάσεων ώστε να υλοποιηθούν αποτελεσµατικά οι εγκεκριµένοι Περιφερειακοί Σχεδιασµοί ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, οι οποίοι προβλέπουν γενικά ένα συνδυασµό µείωσης της παραγωγής αποβλήτων, επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης, ολοκληρωµένης διαχείρισης του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος και ασφαλούς διάθεσης των υπόλοιπων στερεών αποβλήτων. Ανάµεσα στις αναγκαίες παράπλευρες δράσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται και δεν θα υπάρξει συγχρηµατοδότηση, πρώτη προτεραιότητα είναι η επέκταση και ολοκλήρωση των Συστηµάτων της Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών, Αποβλήτων Συσκευασιών και ειδικών ρευµάτων υλικών (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, αυτοκίνητα µετά το τέλος του κύκλου ζωής τους, συσκευασίες, χρησιµοποιηµένα ελαστικά αυτοκινήτων, συσσωρευτές και µπαταρίες κλπ) µε βάση τα εγκεκριµένα επιχειρησιακά σχέδια των Συστηµάτων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. Συµπληρωµατικά µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα θα χρηµατοδοτηθούν τα απαραίτητα έργα ώστε να διασφαλιστεί συνολικά σε εθνικό επίπεδο η εκτροπή από την υγειονοµική ταφή της απαραίτητης ποσότητας του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αστικών στερεών αποβλήτων προς µονάδες µηχανικής ανακύκλωσης / κοµποστοποίησης ή άλλης επεξεργασίας που θα αποτελεί εγκεκριµένη επιλογή του αντίστοιχου ΠΕΣ∆Α. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: (α) Ειδικοί Στόχοι Συµβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τα απαραίτητα νέα έργα του εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας Υλοποίηση περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης µε τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας Ολοκλήρωση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2000-2006 µε πόρους του Γ’ ΚΠΣ Συµβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για διαχείριση βιοποδοµήσιµου κλάσµατος αστικών στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 2η Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010
 4. 4. ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ Προστασία δηµόσιας υγείας και δράσεις αποτροπής του φαινοµένου της ερηµοποίησης, της υποβάθµισης της ποιότητας εδαφικών συστηµάτων και υπόγειων υδροφορέων (β) ∆είκτες ΠαρακολούθησηςΠίνακας 2 Κ ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤ Ν ΕΚΡΟ Ν ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1001 Αριθµός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δηµιουργούνται αριθµός Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που 1002 αποκαθίστανται αριθµός 1004 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων που δηµιουργούνται (ΣΜΑ) αριθµός Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις για την ασφαλή διάθεση των αστικών 1005 στερεών αποβλήτων αριθµός 1046 Εξοπλισµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων αριθµός 27 Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων αριθµόςΠίνακας 3 Κ ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤ Ν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1043 Ποσοστό πληθυσµού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ % Νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά την λειτουργία της 1 πράξης (ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης) αριθµός Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 501 πράξης (ισοδύναµα ανθρωποέτη) αριθµόςΠίνακας 4 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚ Ν ∆ΕΙΚΤ Ν Κ ∆. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. 1045 Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (περιλαµβάνει νέα έργα ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ / ΣΜΑ, Μονάδες Επεξεργασίας Οργανικού Κλάσµατος, Κέντρα ∆ιαχωρισµού αριθµός Ανακυκλώσιµων Υλικών, Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης)Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηµατοδοτηθούν οι παρακάτω δράσεις : Κατασκευή και αναβάθµιση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων / Yπολειµµάτων (ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ), Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, Μονάδες Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος Τα παραπάνω αποτελούν και το σηµείο τροποποίησης της πρόσκλησης2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ2.1 Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:1 όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 2η Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010
 5. 5. ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1ΧΠίνακας 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ζ ΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕ Ν ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ (1) (2) (3) Κατασκευή και αναβάθµιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις 1 35.000.000 € Περιφέρειες σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους ΠΕΣ∆Α των Περιφερειών ΣΥΝΟΛΟ 35.000.000 €Ειδικότερα η κατανοµή του προϋπολογισµού ενδεικτικά έχει ως εξής: Κατασκευή & αναβάθµιση ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, Μονάδες Μηχανικής Ανακύκλωσης α. και Κοµποστοποίησης σύµφωνα µε τον 22.000.000 € εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων β. Έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α 12.000.000 € Μονάδες επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεσης γ. 1.000.000 € ιλύος ΕΕΛ2.2 Η Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά θεµατική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω των ιστοσελίδων www.notioaigaio.gr και www.kriti-aigaio.gr.2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ3.1 ς ηµεροµηνία λήξης στην προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την προαναφερόµενη προθεσµία.3.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», της µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ 1749/27.03.2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης.3.3 ∆εν τίθεται όριο ελάχιστου προϋπολογισµού (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων, διότι οι κατηγορίες πράξεων της παρούσας πρόσκλησης κατατάσσονται στις εξαιρούµενες των περιπτώσεων όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του N.3614/3-12-2007, «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» και ειδικότερα το αρ.7 παρ 6. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 2η Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010
 6. 6. ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕ Ν4.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από από την 28η / 03 / 2011 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 6η / 05 / 2011 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων) από την 20η / 06 / 2011 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 29η / 07 / 2011 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων) από την 04η / 08/ 2011 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 16η / 09/ 2011 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων) από την 31η / 10/ 2011 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 13η / 12/ 2011 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων) Η περιοδική αξιολόγηση των προτάσεων αφορά στις προτάσεις που υποβάλλονται σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) εργασίµων ηµερών. Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται µετά την παρέλευση της προθεσµίας ενός κύκλου υποβολής (διάρκειας 30 εργασίµων ηµερών έκαστος), θα θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εντός του αµέσως επόµενου κύκλου, ενώ προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν µετά τις 13/12/2011 (καταληκτική ηµεροµηνία πρόσκλησης) δεν θα ληφθούν υπόψη.4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση χρηµατοδότησης Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ∆ΠΠ απορρίπτονται. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού συντελεστή ελλείµµατος χρηµατοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει). Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του. Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την Ε∆Α και συγκεκριµένα: • Απόφαση αρµόδιου συλλογικού οργάνου • Οι πίνακες ∆1, ∆2, ∆3 και ∆4 συµπληρωµένοι και υπογεγραµµένοι αρµοδίως • Το σύνολο των αδειών και εγκρίσεων όπως αναγράφονται στον Πίνακα ∆2. • Το σύνολο των, εγκεκριµένων, µέχρι τη στιγµή της υποβολής της πρότασης, µελετών, όπως περιγράφονται στον πίνακα ∆1, µε όλα τα συνηµµένα τεύχη και σχέδια Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 2η Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010
 7. 7. ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ Υποδείγµατα όλων των παραπάνω επισυνάπτονται στην παρούσα και είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.notioaigaio.gr, www.kriti- aigaio.gr και www.espa.gr.4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερµούπολη (τις ώρες 09.00 - 16.00), όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει, µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. Για την υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης προτείνεται κατά προτεραιότητα η χρήση της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή εκτυπώνεται και υποβάλλεται και ταχυδροµικώς το υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης καθώς και όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του Τ∆ΠΠ.5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕ ΝΜετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύµφωνα µε τις ανωτέρωαπαιτήσεις του κεφαλαίου 4 η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί ταπαρακάτω βήµατα:5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Π.5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια τα οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική. Αρχίζει την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προτάσεων (χρόνος ολοκλήρωσης: 30 εργάσιµες ηµέρες). Με την ολοκλήρωσή της αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους.5.3 Γνωµοδότηση από τον Υπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στις περιπτώσεις µεγάλων έργων υποδοµών ή παραγωγικών επενδύσεων.5.4 Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης Μετά την θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της απόφασης ένταξης της πράξης µε συνηµµένα δύο αντίγραφα του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους ενηµέρωσης το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρµόδια Ε∆Α. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συµφώνου εντός 5 εργάσιµων από τη λήψη του, υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από το Γενικό Γραµµατέα (χρόνος ολοκλήρωσης: 5 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του υπογεγραµµένου Συµφώνου στην Ε∆Α). Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 2η Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010
 8. 8. ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ5.6 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ε∆Α του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της πράξης.6. ΥΠΟΧΡΕ ΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧ Ν6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει: (i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση. (ii) Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης». (iii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή για τις διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων να λαµβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. (iv) Να αποστέλλουν στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή µηνιαία τα στοιχεία οικονοµικής προόδου και εξαµηνιαία τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων της. (v) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. (vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006. (vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. (viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. (ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (x) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. (xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή.7. ΕΠΙΚΟΙΝ ΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Αραγιάννη Βαγγέλη και Παπαχαραλάµπους Λουκά (τηλέφωνα: 2281360823, Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 2η Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010
 9. 9. ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΟΡ1Ι-1Χ 2281360819 & 2281360825 αντίστοιχα, e-mail: evagarag@mou.gr, & lpapaharalabous@mou.gr. 7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», το σύστηµα διαχείρισής του, το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα, τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.notioaigaio.gr, www.kriti-aigaio.gr και www.espa.gr. Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου Φώτης ΧατζηµιχάληςΣυνηµµένα: (i)Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ii)Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΤΠΑ & ΤΣ και Υποέργου και οδηγίες συµπλήρωσης(iii)Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης(iv) Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης(v) Κριτήρια Επιλογής πράξεων - Μεθοδολογία αξιολόγησης(vi) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων: Αίτηση χρηµατοδότησης Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού συντελεστή ελλείµµατος χρηµατοδότησης και οδηγίες συµπλήρωσης για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα Πίνακας ∆1 - απαραίτητες αρχικές τεχνικές υποστηρικτικές µελέτες Πίνακας ∆2 - άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης Πίνακας ∆4 - έλεγχος και επικαιροποίηση µελετώνΚοινοποίηση :1. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Ε.Υ. Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης2. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - Ε.Υ. Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων - Ε.Υ. Στρατηγικής, Σχεδιασµού & Αξιολόγησης Αν. Προγραµµάτων - Ε.Υ. Θεσµικής Υποστήριξης - Ε.Υ. Αρχή ΠληρωµήςΕσωτερική ∆ιανοµή :-Γραφείο Γεν. Γραµµατέα-Γραφείο Ε∆Α Ν. ∆ωδ/σου-Πρ/νο Ε∆Α Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 2η Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010

×