รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย กั บ การสาธารณสุ ข( P u b lic H e a lt h a n d   t h e C o n s t it u t io n )  ...
ประวั ต ิ ศ าสตร์ ‘รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย ’
บทสรุ ป : รั ฐ ธรรมนู ญ ไทยรวมทั ้ ง หมด : 18 ฉบั บ ภายในระยะ    เวลา 80 ปีจำ า นวนมาตรา : มากที ่ ส ุ ด – 336    มา...
ภาพรวม ‘รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย ’   ปั จ จุ บ ั น
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    คำ า ปรารภ    หมวด 1 บททั ่ ว ไป    หม...
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    หมวด 3 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาว    ...
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    หมวด 4 หน้ า ที ่ ข องชนชาวไทย    หมวด 5 ...
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    หมวด 5 แนวนโยบายพื ้ น ฐานแห่ ง รั ฐ    ...
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    หมวด 6 รั ฐ สภา       ส่ ว นที ่ 1 บทท...
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    หมวด 6 รั ฐ สภา ( ต่ อ )       ส่ ว น...
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    หมวด 10 ศาล      ส่ ว นที ่ 1 บททั ่ ว ...
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    หมวด 11 องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ       ...
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    หมวด 12 การตรวจสอบการใช้ อ ำ า นาจ    รั...
โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร         ไทย พุทธศักราช 2550    หมวด 14 การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น    หม...
¦ ¦                     ´›¦ ¤œ¼               ­™ ´¡¦ ¤®„ ˜¦ r             ...
¦´­£µ­£µ­               ª ­£µ                 •                 »· ‹ œª 5...
‡–³´¤œ˜¦ ¦   ¸ œµ „ ´  ¥¦ ¤  1 ‡œ  ¦¥  ´ Å Á· 5 ¤n œ 3  ‡œ  „ „³ ª  ¦ š¦ œ 2  „ ³ ª 0 ¦ š¦ œ
­œ´œµ ¦ ¤œ˜¦                     µ                     Î „ ¥„ ´ ¸         ...
´µ¨  ´µ ¦ ¦    ¨´›¦ ¤œ¼           ´µ ¥ · ¦                   ¨»› ¤            ...
องค์กรตามรัฐธรรมนูญปี          พ.ศ.2550 อิ ส ระ ตามรั ฐ ธรรมนู ญกรรมการการเลื อ กตั ้ ง ( มี 5 คน วาระ 7 ปี ) จกา...
องค์กรตามรัฐธรรมนูญปี         พ.ศ.2550รอื ่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญกรอั ย การ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ( มี ...
‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ กั บ การ    สาธารณสุ ข
มาตราที่เกียวข้องกับการสาธารณสุข       ่  ‘โดยตรง’  แบ่งเป็น 2 ส่วน(1) หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 52 “บุค...
มาตราที่เกียวข้องกับการสาธารณสุข       ่   ‘โดยตรง’  แบ่งเป็น 2 ส่วน(2) หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ด้านศาสนา สังค...
มาตราที่เกียวข้องกับการสาธารณสุข       ่   ‘โดยตรง’  แบ่งเป็น 2 ส่วน(2) หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ด้านศาสนา สังค...
มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่     ่     (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 3 “การปฏิบติหน้าที่ของ          ัรัฐสภ...
มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่     ่     (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 26 “การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำ...
มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่     ่     (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 29 “การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีรัฐธรรมนู...
มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่     ่     (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 30 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบความคุมครอง...
มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่     ่     (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 32 “บุคคลย่อมมีสทธิและ             ...
E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”
E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”¥ “สิทธิการตาย” (Right to  Die) มาจากแนวคิด “ชีวิต เป็นของเรา” เชื่อว่าการตาย อย่างมีศกดิศรี ...
E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”¥ แบ่งอย่างกว้างๆ ได้ 2 ประเภท¥ (1) การทำาให้ผู้ป่วยตายโดยสงบ  หรือ “การุณยฆาต” (Mercy  Killin...
E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”¥ การแสดงเจตนาเพื่อขอใช้สทธิ ิ ตามข้อ (1) และ (2) ย่อมจะ ทำาได้ด้วยการเขียนหนังสือแสดง เจตจำา...
E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”¥ ในปัจจุบันยังคงไม่มรฐธรรมนูญของ             ี ั ประเทศใดที่บญญัตเกี่ยวกับสิทธิใน ...
http://www.euthanasia.com 
http://www.youtube.com/watch?v=dVRnG1MddAM
E X: Ramon Sampedro (1943-1998)¥ ในสเปน นายราโมน แซมเปโดร  ประสบอุบัตเหตุระหว่างการดำานำ้า        ิ ส่งผลให้เขากลายเ...
E X: Ramon Sampedro (1943-1998)นศาล เรียกร้องให้¥ เขาต่อสูในชั้     ้ อนุญาติให้เขาตายโดยสงบ ใน ทีสุด ศาลก็พิจารณาอนุ...
http://www.youtube.com/watch?v=cki55BM42kw
E X: Terri Schiavo (1963-2005) กา นางเทอร์รี เชีย¥ ในสหรัฐอเมริ โว หญิงผู้ป่วยสมองพิการวัย 41  ปี ผูซึ่ง 15 ปีก่อนหน้าเกิด...
E X: Terri Schiavo (1963-2005)¥ เธอต้องเจาะคอ เพื่อช่วยหายใจและ ดูดเสมหะ ต้องให้อาหารผ่านทางท่อ ทีเจาะบริเวณหน้าท้อง ต้อ...
E X: Terri Schiavo (1963-2005) เกิดขึน ฝ่ายหนึ่ง¥ ความขัดแย้ง   ้ ต้องการทีจะ ‘หยุด’ ชีวิต กับอีก      ่ ฝ่ายหน...
E X: Terri Schiavo (1963-2005)ประเด็นระดับชาติขึ้น¥ เมื่อกลายเป็น มา ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู  บุช ตัดสินใจลงนามในร่าง...
พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ุ ข ภาพแห่ ง    ชาติ พ . ศ .2550หมวด 1 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ่ ด ้ า น  สุ ข ภาพ มาตรา 12“บุ ค คลม...
œÊ ¡ª´…                ¨—´                   µ                  Î   ...
กฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การ  สาธารณสุ ข อื ่ น ๆ¥ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510¥ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522¥ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2...
กฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การ  สาธารณสุ ข อื ่ น ๆ¥ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541¥ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริม...
“กลไกของรัฐ” ถือเป็นเครืองมือที่สำาคัญ            ่ในการบังคับใช้กฎหมายและมีบทบาทอย่างมากต่อการคุ้มครองสิทธิมน...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ นายศิริมตร ทนายความร่างกายผิด      ิ ปกติ เนืองจากเป็นโปลิโอ สมัครสอบ    ...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ เขาเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวน่าจะไม่ ชอบด้วย       หลักความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญ จึงร...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ศาลรัฐธรรมนูญ โดย คำาวินิจฉัยที่  16/2545 พิจารณาตัวกฎหมายที่ เขียนลักษณะต้องห้าม...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ จากนั้นนายศิรมตรได้สมัครสอบเข้า          ิ ิ เป็นอัยการผู้ชวยทาง ก.อ. ก็...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญ ใน คำา วินจฉัยที 44/2545 ก็ยืนยันว่า “   ิ   ่ บทบัญญัตดง...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ในส่วนของมติ ก.อ. นั้น ศาล ปกครองชั้นต้น ยกฟ้อง เขาอุทธรณ์ ต่อ ศาลปกครองสูงสุด กล...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ระหว่างปี 2550­2552 นายศิรมตร ิ ิ ได้สมัครสอบในตำาแหน่งผูช่วยผู้         ...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ล่าสุด คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที 15/2555 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ  ่ เสียงข้างมากว...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ทังนี้คำาวินจฉัยดังกล่าวสืบเนืองมา  ้     ิ         ่ จากประธานผูตร...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ เหตุทศาลรัฐธรรมนูญให้ เนืองจาก    ี่          ่ เห็นว่า “การกำาหนดถ้...
E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ...อีกทั้งมิได้คำานึงความรู้ความ สามารถอันเป็นภารกิจหลักของ ตุลาการ หรือผู้พิพากษ...
E X: คดี “ ...หญิ ง มี ส ามี ให้ ใช้ ช ื ่ อ สกุ ล ของสามี ... ”¥ พ.ร.บ.ชือบุคคล พ.ศ.2505 มาตรา        ่ 12 กำาหนดไว...
E X: คดี “ ...หญิ ง มี ส ามี ให้ ใช้ต่อื ่ มา ศาลรัของสามี ... ” า¥ ซึง  ่   ช อ สกุ ล ฐธรรมนูญ ตาม คำ วินจฉัยที 21/2...
E X: คดี “ ...หญิ ง มี ส ามี ให้ ใช้ ช ื้น พ.ร.บ.ชือบุคคล พ.ศ. 2505 ¥ จากนั     ่ อ สกุ ล ของสามี ... ”        ...
E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื นคนหนึ่งา รุบุต20 บาท  13 ¥ แม่   ค่ า บำ นำา ง รชาย อายุ เดือนเศษ ไปเข้ารับการรักษาที่ โร...
E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่้เา บำสามีทราบเรื่องจึงได้ตดต่อ¥ เมื่อผู ป็น        า รุ ง 20 บาท    ิ กับเจ้าห...
E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่อโต้แย้งงา20 บาท¥ คุณพ่    า บำ า รุ ว่ ตนได้แสดงความ จำานงเพื่อขอมีบัตรสวัสดิการให้แ...
E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่ าหน้าที่ฯ ได้รบบาท ชีแจง จึง¥ เมื่อเจ้      า บำ า รุ ง 20ั ฟังคำา ้ คืนเงิน 40 บาท...
E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาลคื น ค่ าจึงา รุ ง เรื่องมาฟ้องต่อศาล¥ คุณพ่อ     บำ ได้นำา 20 บาท ปกครอง ศาลพิเคราะห์ว่า “ตา...
E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่ า บำ อายุง ม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ¥ ...และเด็ก       า รุ ไ 20 บาท เป็นผู้มรายได้น้...
E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่รของผูรุ ง งคดีจึงย่อมได้รับ¥ ...บุต     า บำ า ้ฟ้อ 20 บาท การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบา...
E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น คุ่ด เมืา วันที 20 บาท¥ ในที่ส     า บำ อรุ ง ่ 19 พฤษภาคม        ่ 2547 ศาลปกคร...
ข้ อ ควรรู ้ เ พิ ่ ม เติ ม¥ ปัญหาจากการบริการทางการแพทย์ มิใช่เป็นการละเมิดทีเกิดจากการใช้            ่ อำาน...
ขอบคุ ณ ครั บ        v it it a n o n @h        o t m a il. c o m
Public health and the constitution (2)
Public health and the constitution (2)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Public health and the constitution (2)

477 views
388 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Public health and the constitution (2)

 1. 1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย กั บ การสาธารณสุ ข( P u b lic H e a lt h a n d t h e C o n s t it u t io n ) ณั ฐ กร วิ ท ิ ต า นนท์
 2. 2. ประวั ต ิ ศ าสตร์ ‘รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย ’
 3. 3. บทสรุ ป : รั ฐ ธรรมนู ญ ไทยรวมทั ้ ง หมด : 18 ฉบั บ ภายในระยะ เวลา 80 ปีจำ า นวนมาตรา : มากที ่ ส ุ ด – 336 มาตรา / น้ อ ยที ่ ส ุ ด - 20 มาตราระยะเวลา : เฉลี ่ ย ฉบั บ ละ 4 ปี เ ศษๆ นานที ่ ส ุ ด - 13 ปี 4 เดื อ น 29 วั น / สั ้ น ที ่ ส ุ ด - 5 เดื อ น 13 วั นรู ป แบบ : ชั ่ ว คราว - 7 ฉบั บ / ถาวร - 11 ฉบั บอื ่ น ๆ : มี น ายกรั ฐ มนตรี 28 คน / มี ก าร
 4. 4. ภาพรวม ‘รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย ’ ปั จ จุ บ ั น
 5. 5. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 คำ า ปรารภ หมวด 1 บททั ่ ว ไป หมวด 2 พระมหากษั ต ริ ย ์ หมวด 3 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาว ไทย ส่ ว นที ่ 1 บททั ่ ว ไป ส่ ว นที ่ 2 ความเสมอภาค ส่ ว นที ่ 3 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพส่ ว น บุ ค คล ส่ ว นที ่ 4 สิ ท ธิ ใ นกระบวนการ ยุ ต ิ ธ รรม ส่ ว นที ่ 5 สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ ส ิ น
 6. 6. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาว ไทย ( ต่ อ ) ส่ ว นที ่ 7 เสรี ภ าพในการแสดง ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลและ สื ่ อ มวลชน ส่ ว นที ่ 8 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการ ศึ ก ษา ส่ ว นที ่ 9 สิ ท ธิ ใ นการได้ ร ั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก าร จากรั ฐ ส่ ว นที ่ 10 สิ ท ธิ ใ นข้ อ มู ล ข่ า วสาร และการร้ อ งเรี ย น
 7. 7. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้ า ที ่ ข องชนชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายพื ้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ส่ ว นที ่ 1 บททั ่ ว ไป ส่ ว นที ่ 2 แนวนโยบายด้ า นความ มั ่ น คงของรั ฐ ส่ ว นที ่ 3 แนวนโยบายด้ า นการ บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ส่ ว นที ่ 4 แนวนโยบายด้ า นศาสนา สั ง คม การ สาธารณสุ ข การศึ ก ษา และ วั ฒ นธรรม ส่ ว นที ่ 5 แนวนโยบายด้ า น กฎหมายและการยุ ต ิ ธ รรม
 8. 8. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื ้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ( ต่ อ ) ส่ ว นที ่ 6 แนวนโยบายด้ า นการ ต่ า งประเทศ ส่ ว นที ่ 7 แนวนโยบายด้ า น เศรษฐกิ จ ส่ ว นที ่ 8 แนวนโยบายด้ า นที ่ ด ิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นที ่ 9 แนวนโยบายด้ า น วิ ท ยาศาสตร์ ทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญา และพลั ง งาน ส่ ว นที ่ 10 แนวนโยบายด้ า นการมี
 9. 9. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 6 รั ฐ สภา ส่ ว นที ่ 1 บททั ่ ว ไป ส่ ว นที ่ 2 สภาผู ้ แ ทนราษฎร ส่ ว นที ่ 3 วุ ฒ ิ ส ภา ส่ ว นที ่ 4 บทที ่ ใ ช้ แ ก่ ส ภาทั ้ ง สอง ส่ ว นที ่ 5 การประชุ ม ร่ ว มกั น ของ รั ฐ สภา ส่ ว นที ่ 6 การตราพระราชบั ญ ญั ต ิ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ส่ ว นที ่ 7 การตราพระราชบั ญ ญั ต ิ
 10. 10. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 6 รั ฐ สภา ( ต่ อ ) ส่ ว นที ่ 8 การควบคุ ม การตรา กฎหมายที ่ ข ั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ส่ ว นที ่ 9 การควบคุ ม การบริ ห าร ราชการแผ่ น ดิ น หมวด 7 การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง โดยตรงของประชาชน หมวด 8 การเงิ น การคลั ง และงบ ประมาณ หมวด 9 คณะรั ฐ มนตรี
 11. 11. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 10 ศาล ส่ ว นที ่ 1 บททั ่ ว ไป ส่ ว นที ่ 2 ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ส่ ว นที ่ 3 ศาลยุ ต ิ ธ รรม ส่ ว นที ่ 4 ศาลปกครอง ส่ ว นที ่ 5 ศาลทหาร
 12. 12. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 11 องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ   ส่ ว นที ่ 1 องค์ ก รอิ ส ระตาม รั ฐ ธรรมนู ญ     1. คณะกรรมการการเลื อ กตั ้ ง 2. ผู ้ ตรวจการแผ่ น ดิ น 3. คณะ กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการ ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ และ 4. คณะ กรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น   ส่ ว นที ่ 2 องค์ ก รอื ่ น ตาม รั ฐ ธรรมนู ญ     1. องค์ ก รอั ย การ  2. คณะกรรมการ
 13. 13. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 12 การตรวจสอบการใช้ อ ำ า นาจ รั ฐ ส่ ว นที ่ 1 การตรวจสอบทรั พ ย์ ส ิ น ส่ ว นที ่ 2 การกระทำ า ที ่ เ ป็ น การ ขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นที ่ 3 การถอดถอนจากตำ า แหน่ ง ส่ ว นที ่ 4 การดำ า เนิ น คดี อ าญาผู ้ ดำ า รงตำ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง หมวด 13 จริ ย ธรรมของผู ้ ด ำ า รง ตำ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง และ เจ้ า หน้ า ที ่ ร ั ฐ
 14. 14. โครงสร้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น หมวด 15 การแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ บทเฉพาะกาล
 15. 15. ¦ ¦  ´›¦ ¤œ¼ ­™ ´¡¦ ¤®„ ˜¦ r µ œ ³ µ ¬´ ·¥ ¦´­£µ ‡–³´ ¤œ˜¦ ¦¦ ¸ ´µ¨ ¡µ(¡´ ) ( ‡r¦ i ¥ · ¦ ¡– „   µ ¦ µ ) ® ( ‡r¦ i ¥ ¨„¦ ¡µ „  µ ˜»µ µ ) à ¦ ­oŠ ™µ œÂ ³Š r ¦ Š µ Á¤ºŠ ° ´ Š ¦ ­ ´ ¨° „šµ „ ¦ °… Š “ µ ø ¦ ˜µ ´›¦ ¤œ¼  n µ µ ‹´¦š¥ ¡»›«´¦  ÓÖ Ñ ¤¦ ¦  ®¦ °–µ „Å š „ µ Ö “ Š
 16. 16. ¦´­£µ­£µ­ ª ­£µ • »· ‹ œª 5 0 µ Î œ 0  ‡œ ‹ œª 1 0 Î µ œ 5  ‡œ ¤µ µ „ ¦¨„ Ê  ‹ „ µ Á ¼ ˜´ ¡  ¤µ µ „ ¦¨„ Ê ‹ „ µ Á¼ ˜´ ¡ ´‹¦ ¥ ɵ œ 1 5‡œ  ¸ ¥¼¡Î µ ¡ œª 2 ‹ ®´¨ 1 ´ ª ³  ‡œ —¤µ µ „ ¦¨„ Ê Â n… ‹ „ µ Á¼ ˜´ ¡  n ˜ Á ‹ œª É ¼¤µ µ „ ¦ ¦ µ µ Î œš¸¨ ‹ „ µ ­¦ ® Á ¡ ® Á˜¨  ‡œ ‹ œª 3 5‡œ … ³1 µ œ 7 Î
 17. 17. ‡–³´¤œ˜¦ ¦ ¸ œµ „ ´ ¥¦ ¤ 1 ‡œ ¦¥ ´ Å Á· 5 ¤n œ 3  ‡œ „ „³ ª ¦ š¦ œ 2  „ ³ ª 0 ¦ š¦ œ
 18. 18. ­œ´œµ ¦ ¤œ˜¦ µ Î „ ¥„ ´ ¸ “ „ ¦ · µ ¦ „ ¦ nœ„ µ µ ¦ ¦ µ µ ­ ¨ ® » Š „ ³ »Š ¦ š¦ „¤ ¦ ‹´ »´ Š®® °Á£° µ Î „ ¦ · µ¦ µ µ »œ£¼· µ µ ¦ ¦ „ ¦­ ¤£ ® n ˜Î¨ µ ®noœ ¤¼µ  „ ¦ · µ ¦ „ ¦­œšoŠ™· µ ¦ ¦ µ µ » ° É ® n œ ¦  ɞ ž ¼ š´Å » ¦  Á«¬ ž ¼ ¡· ° „ ¦ · µ ­œ‹´ »´ Šžr µ ¦ ¦ n Š®™ ® » „¦ Áš¡¤®œµ¦ Š » µ Á¤ºŠ¡´¥µ °šÁš«µ¨ ° „ ¦ · µ ­œ˜Î¨ ŠŠr µ ¦ ¦ n µ ® » à ¤ œœ n·
 19. 19. ´µ¨ ´µ ¦ ¦  ¨´›¦ ¤œ¼ ´µ ¥ · ¦ ¨»› ¤ ˜¦ ´µ ¥ „ ¡¦ ¨ ‡¦ ´µ š®¦ ¨ µ«µ¨¸µ  „ ¸µ µ °Š¼Î¦˜Îœn „ Á¤ºŠ ¨  œ„ „  … Š oµ Š µ ®Š µ¦ ° „ ° šµŠ «µ š¸µ ¨„ «µ¨ ž„ «µ ž„ ¨ «µ¨»›¦ ° –r š «µ ž„ ¦ Š ʘo ¨ „ °´ œ œ «µ ´˜o ¨Ê œ œ
 20. 20. องค์กรตามรัฐธรรมนูญปี  พ.ศ.2550 อิ ส ระ ตามรั ฐ ธรรมนู ญกรรมการการเลื อ กตั ้ ง ( มี 5 คน วาระ 7 ปี ) จการแผ่ น ดิ น ( มี 3 คน วาระ 6 ปี )กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แหน วาระ 9 ปี )กรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ( มี 7 คน วาระ 6 ปด ดำ า รงตำ า แหน่ ง ได้ เ พี ย งวาระเดี ย ว เท่ า นั ้ น
 21. 21. องค์กรตามรัฐธรรมนูญปี  พ.ศ.2550รอื ่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญกรอั ย การ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ( มี 7 คน วาที ่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
 22. 22. ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ กั บ การ สาธารณสุ ข
 23. 23. มาตราที่เกียวข้องกับการสาธารณสุข  ่ ‘โดยตรง’  แบ่งเป็น 2 ส่วน(1) หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 52 “บุคคลย่อมมีสทธิ ิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขทีได้มาตรฐาน และผู้ ่ยากไร้มสทธิได้รับการรักษาพยาบาล ี ิจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทังนี้ตามที่ ้กฎหมายบัญญัติการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้อง
 24. 24. มาตราที่เกียวข้องกับการสาธารณสุข  ่ ‘โดยตรง’  แบ่งเป็น 2 ส่วน(2) หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา 80(1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผูยากไร้ ผู้ ้
 25. 25. มาตราที่เกียวข้องกับการสาธารณสุข  ่ ‘โดยตรง’  แบ่งเป็น 2 ส่วน(2) หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา 80(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขทีมีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมี ่ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและ
 26. 26. มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่  ่ (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 3 “การปฏิบติหน้าที่ของ ัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตาม หลักนิตธรรม” ิมาตรา 4 “ศักดิศรีความเป็นมนุษย์  ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รบความคุมครอง” ั ้มาตรา 5 “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำาเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อม
 27. 27. มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่  ่ (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 26 “การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำานึงถึงศักดิศรี ์ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัตแห่งรัฐธรรมนูญนี” ิ ้มาตรา 28 “...บุคคลซึงถูกละเมิดสิทธิ ่หรือเสรีภาพที่รฐธรรมนูญนี้รับรองไว้  ัสามารถยกบทบัญญัตแห่งรัฐธรรมนูญ ินี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้É”
 28. 28. มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่  ่ (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 29 “การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีรัฐธรรมนูญ ่รับรองไว้ จะกระทำามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัตแห่ง ิกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รฐธรรมนูญ ันี้กำาหนดไว้และเท่าที่จำาเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้É”
 29. 29. มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่  ่ (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 30 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบความคุมครองตาม ั ้กฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
 30. 30. มาตราอืนๆ ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ที่  ่ (อาจ) เกี่ยวข้องมาตรา 32 “บุคคลย่อมมีสทธิและ ิเสรีภาพในชีวตและร่างกายÉ ในกรณี ิที่มการกระทำาซึงกระทบต่อสิทธิและ ี ่เสรีภาพดังกล่าว ผูเสียหาย พนักงาน ้อัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูเสียหาย มีสทธิรองต่อศาลเพื่อ ้ ิ ้ให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำาเช่นว่านัน รวมทั้งจะกำาหนดวิธีการตาม ้สมควรหรือการเยียวยาความเสียหาย
 31. 31. E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”
 32. 32. E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”¥ “สิทธิการตาย” (Right to  Die) มาจากแนวคิด “ชีวิต เป็นของเรา” เชื่อว่าการตาย อย่างมีศกดิศรี (Death  ั ์ Dignity) ควรเป็นสิ่งที่มนุษย์ สามารถจะตัดสินใจ ‘เลือก’  ได้เอง
 33. 33. E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”¥ แบ่งอย่างกว้างๆ ได้ 2 ประเภท¥ (1) การทำาให้ผู้ป่วยตายโดยสงบ  หรือ “การุณยฆาต” (Mercy  Killing หรือ Euthanasia เป็น ภาษากรีก แปลว่า “การตาย อย่างเป็นสุข” หรือเรียกว่าเป็น  Assisted Suicide)¥ (2) สิทธิในการปฏิเสธการรักษา  (Right to refuse medical  treatment) บุคคลมีสิทธิแสดง
 34. 34. E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”¥ การแสดงเจตนาเพื่อขอใช้สทธิ ิ ตามข้อ (1) และ (2) ย่อมจะ ทำาได้ด้วยการเขียนหนังสือแสดง เจตจำานงเอาไว้ล่วงหน้า หรือที่ เรียกว่า “พินัยกรรมชีวิต”  (Living Will)
 35. 35. E X: “ สิ ท ธิ ใ นการตาย ”¥ ในปัจจุบันยังคงไม่มรฐธรรมนูญของ ี ั ประเทศใดที่บญญัตเกี่ยวกับสิทธิใน ั ิ การตายเอาไว้ และมีเพียง      4  ประเทศ เท่านันที่ได้ออกกฎหมาย ้ รับรองสิทธิการตายประเภท (1)  แล้ว โดยอนุญาตให้มการทำาการุณย ี ฆาตได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปภาย ใต้เงื่อนไขต่างๆ ตามที่กฎหมายได้ กำาหนดไว้ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์   เบลเยี่ยม (ตังแต่ปี 2002) ลักเซม ้ เบิรก และสหรัฐอเมริกา แต่เฉพาะใน  ์ 2 มลรัฐ คือ โอเรกอน กับ วอชิงตัน 
 36. 36. http://www.euthanasia.com 
 37. 37. http://www.youtube.com/watch?v=dVRnG1MddAM
 38. 38. E X: Ramon Sampedro (1943-1998)¥ ในสเปน นายราโมน แซมเปโดร  ประสบอุบัตเหตุระหว่างการดำานำ้า  ิ ส่งผลให้เขากลายเป็นอัมพาต ตังแต่คอลงมา ตั้งแต่อายุได้ 25  ้ ปี หลังจากนัน เขาก็ไม่อยากจะมี ้ ชีวิตอยูอีกต่อไป แม้มีหลายคน ่ คอยให้กำาลังใจ และยังได้รับเงิน ช่วยเหลือจากรัฐบาล เขา พยายามวินวอนให้คนรอบข้าง ฆ่าเขาเสีย ซึ่งถือเป็นสิ่งผิด
 39. 39. E X: Ramon Sampedro (1943-1998)นศาล เรียกร้องให้¥ เขาต่อสูในชั้ ้ อนุญาติให้เขาตายโดยสงบ ใน ทีสุด ศาลก็พิจารณาอนุญาติให้ ่ เขาตายได้ใน ค.ศ. 1998 เมื่อ มีอายุ 50 ปีเศษ ซึ่งเท่ากับว่าเขา เรียกร้องในเรื่องนีมายาวนานก ้ ว่า 30 ปีเต็ม
 40. 40. http://www.youtube.com/watch?v=cki55BM42kw
 41. 41. E X: Terri Schiavo (1963-2005) กา นางเทอร์รี เชีย¥ ในสหรัฐอเมริ โว หญิงผู้ป่วยสมองพิการวัย 41  ปี ผูซึ่ง 15 ปีก่อนหน้าเกิดการ ้ แพ้อาหาร จนเป็นเหตุให้เป็นลม และล้มวูบลงที่บ้านพัก เธอได้รับ การช่วยจนรอดชีวิต แต่ทว่า สมองที่ขาดเลือดและออกซิเจน เลียงเป็นเวลานาน ทำาให้เกิด ้ ความพิการทางสมอง และ ร่างกายส่วนอื่นๆ อย่างถาวร จน
 42. 42. E X: Terri Schiavo (1963-2005)¥ เธอต้องเจาะคอ เพื่อช่วยหายใจและ ดูดเสมหะ ต้องให้อาหารผ่านทางท่อ ทีเจาะบริเวณหน้าท้อง ต้องคาท่อ ่ สวนปัสสาวะไว้ในกระเพาะปัสสาวะ ให้ถ่ายปัสสาวะได้ ¥ เธอตกอยู่ในสภาพดังกล่าวนานร่วม  15 ปี ¥ ในที่สุดสามีของเธอ คือ นายไมเคิล  เชียโว ได้ยื่นคำาร้องขอสิทธิในการ ตายต่อศาลให้แก่ภรรยา โดยอ้างถึง ถ้อยคำาทีเธอเคยสั่งเสียไว้ก่อนหน้า ่
 43. 43. E X: Terri Schiavo (1963-2005) เกิดขึน ฝ่ายหนึ่ง¥ ความขัดแย้ง ้ ต้องการทีจะ ‘หยุด’ ชีวิต กับอีก ่ ฝ่ายหนึงทีต้องการจะ ‘ต่อ’ ชีวิต ่ ่ ของเธอนำาไปสู่การต่อสู้ทางศาล ระหว่างสามีกับบุพการี ¥ ศาลชันต้นของรัฐฟลอริดามีคำา ้ พิพากษาให้คณะแพทย์ถอดสาย ยางส่งอาหาร และคาดว่าเธอจะ ค่อยๆ หมดลมหายใจภายใน 2  สัปดาห์
 44. 44. E X: Terri Schiavo (1963-2005)ประเด็นระดับชาติขึ้น¥ เมื่อกลายเป็น มา ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู  บุช ตัดสินใจลงนามในร่างกฎหมาย ฉบับพิเศษ เพื่อต่อชีวิตของเธอ ด้วย เหตุผลว่า ศาลควรเห็นชอบให้ความ สำาคัญในชีวิตคนไว้ก่อน แต่ก็ไม่เป็น ผล เพราะสุดท้ายแล้ว ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ได้มคำาพิพากษายืนคำา ี ตัดสินของศาลชันต้นไม่ให้ตอสาย ้ ่ ยางท่อส่งอาหารให้เธอ เพื่อผู้ป่วยจะ ได้สิ้นลมอย่างสงบ จวบจนกระทัง ่ เวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ หลังจากการ
 45. 45. พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ . ศ .2550หมวด 1 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ่ ด ้ า น สุ ข ภาพ มาตรา 12“บุ ค คลมี ส ิ ท ธิ ท ำ า หนั ง สื อ แสดงเจตนาไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที ่ เ ป็ น ไปเพี ย งเพื ่ อ ยื ดการตายในวาระสุ ด ท้ า ยของชี ว ิ ตตน หรื อ เพื ่ อ ยุ ต ิ ก ารทรมานจากการเจ็ บ ป่ ว ยได้การดำ า เนิ น การตามหนั ง สื อ แสดงเจตนาตามวรรคหนึ ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารที ่
 46. 46. œÊ ¡ª´… ¨—´  µ Î Ä ³ š¥ œµ¦ Á š´Å ¦ ›¦ ¤œ¼ ³ ´ ¦  ¡¦ ¦ ¨  ´· ³¡¦ ›¦ ¤œ¼ ³µ ´ ˜ ¦ „ ´ ¦  ¡¦ ¦ ´ ´· ³µ  ˜ ¡ ¦ ¤ª„ ¤µ ³ ¨‘® ¥ ¡¦ ¦ ¦„® ³µ Î µ œ— ¡¦ ¦ ¦ ¤¬‘¸ ³µ „ „ µ „ ¦ š¦ ¬ ‘„³ ª ¦ Á ¥ o´  … ³µ ‡Î ³¸ ¡ ¥ ¦ „´ µ É … ‡´ ­´ ‡ ®ªÉ ¡¸ œn µ ¥ œ… … ´ ´·  ´·o´  ¡ o  ˜Á š´´ ˜ …  ¡ ‡´ ¡¡‡r¦ ‡¦ ª ¡¡™ „ ¦„ ¡¡­nœšo · œ É
 47. 47. กฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การ สาธารณสุ ข อื ่ น ๆ¥ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510¥ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522¥ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523¥ พ.ร.บ.เครื่องสำาอาง พ.ศ.2535¥ พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ ้ บุหรี่ พ.ศ.2535¥ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535¥ พ.ร.บ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  พ.ศ.2535
 48. 48. กฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การ สาธารณสุ ข อื ่ น ๆ¥ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541¥ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริม 2544¥ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2545¥ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551¥ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551¥ ฯลฯ
 49. 49. “กลไกของรัฐ” ถือเป็นเครืองมือที่สำาคัญ ่ในการบังคับใช้กฎหมายและมีบทบาทอย่างมากต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายองค์กรมีอำานาจหน้าทีดูแลเรืองนี้ ่ ่โดยตรง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์, คณะ ่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผู้ตรวจการแผ่นดินหลายองค์กรมีอำานาจหน้าทีวินิจฉัยชีขาด ่ ้คดีความในส่วนทกี่ยวข้อง ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลปกครอง
 50. 50. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ นายศิริมตร ทนายความร่างกายผิด ิ ปกติ เนืองจากเป็นโปลิโอ สมัครสอบ ่ ผู้ชวยผู้พิพากษา คณะอนุกรรมการ ่ ตรวจสอบคุณสมบัตฯ พิจารณาเห็น ิ ว่าเป็นกรณี มีร่างกายไม่เหมาะสม  ตาม มาตรา 26 (10) พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2543 เห็นควร ไม่รบสมัคร ต่อมา ก.ต. ก็มี ั มติเห็นชอบด้วย
 51. 51. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ เขาเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวน่าจะไม่ ชอบด้วย       หลักความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญ จึงร้องต่อ ผูตรวจ ้ การแผ่นดินของรัฐสภา เพื่อเสนอ เรื่องพร้อมความเห็นต่อ ศาล รัฐธรรมนูญ ให้พิจารณาวินิจฉัยต่อ ไป
 52. 52. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ศาลรัฐธรรมนูญ โดย คำาวินิจฉัยที่  16/2545 พิจารณาตัวกฎหมายที่ เขียนลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครฯ  ไว้ว่า “มีกาย... ไม่เหมาะสมที่จะเป็น ข้าราชการตุลาการ”  ไม่ขัดกับหลัก ความเสมอภาค เพราะกรณีการรับ สมัครสอบผูพิพากษามีความจำาเป็น ้ ต้องพิจารณาร่างกายของผู้สมัคร ประกอบด้วย
 53. 53. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ จากนั้นนายศิรมตรได้สมัครสอบเข้า ิ ิ เป็นอัยการผู้ชวยทาง ก.อ. ก็มมติ  ่ ี ไม่รับสมัคร เนื่องจากเหตุผล เดียวกัน คือ มีรางกายไม่เหมาะสม  ่¥ เขาจึงไปฟ้องต่อ ศาลปกครอง เพื่อ ขอเพิกถอนมตินี้ ระหว่างพิจารณา คดี ศิรมตรได้รองขอให้ ศาล ิ ิ ้ ปกครอง ส่งเรืองให้ ศาลรัฐธรรมนูญ  ่ พิจารณา (อีกครั้ง) ว่า มาตรา 33  (11) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่าย อัยการ พ.ศ.2521 ขัดหรือแย้งต่อ
 54. 54. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญ ใน คำา วินจฉัยที 44/2545 ก็ยืนยันว่า “ ิ ่ บทบัญญัตดงกล่าวไม่ถือเป็นการ ิ ั เลือกปฏิบัตโดยไม่เป็นธรรม... แต่ ิ อย่างใด”
 55. 55. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ในส่วนของมติ ก.อ. นั้น ศาล ปกครองชั้นต้น ยกฟ้อง เขาอุทธรณ์ ต่อ ศาลปกครองสูงสุด กลับคำา พิพากษาโดยพิพากษาให้ เพิกถอน มติ ก.อ. ดังกล่าว ด้วยเหตุผล “ถึง แม้สภาพกายของผู้ฟ้องคดีจะพิการ  แต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่ถงขั้น ึ จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตหน้าที่ ิ ในลักษณะงานของอัยการ... จึง เป็นการใช้ดลพินิจที่ไม่ชอบ และ ุ เป็นการเลือกปฏิบติทไม่เป็นธรรมต่อ ั ี่ ผู้ฟ้องคดี...”
 56. 56. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ระหว่างปี 2550­2552 นายศิรมตร ิ ิ ได้สมัครสอบในตำาแหน่งผูช่วยผู้ ้ พิพากษาอีกหลายครัง แต่  ้ สำานักงานศาลยุตธรรมก็แจ้งว่าเขา ิ ไม่มสิทธิสอบทุกครังไป       ศิริมตร ี ้ ิ จึงนำาคดีมาฟ้อง ‘ตรง’ ต่อศาล รัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา 212) ศาล รัฐธรรมนูญมีคำาสั่งที 4/2552 ไม่ ่ รับคำาร้องไว้พิจารณาวินจฉัย  ิ เนื่องจาก “คดียังอยู่ระหว่างการ พิจารณาของศาลอุทธรณ์ และผูร้อง ้ ยังมีชองทางทีจะใช้สิทธิโดยวิธีการ ่ ่
 57. 57. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ล่าสุด คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที 15/2555 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ ่ เสียงข้างมากวินจฉัยว่า พ.ร.บ. ิ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล ยุตธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 26(10)  ิ เฉพาะข้อความที่ว่า “...กาย หรือ จิตใจไม่เหมาะสม...” มีปัญหาความ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
 58. 58. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ทังนี้คำาวินจฉัยดังกล่าวสืบเนืองมา ้ ิ ่ จากประธานผูตรวจการแผ่นดินได้ ้ รับคำาร้องจากนายศิริมตร ซึงขอให้  ิ ่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นเรื่องพร้อม ความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  (ตามมาตรา 245(1))
 59. 59. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ เหตุทศาลรัฐธรรมนูญให้ เนืองจาก ี่ ่ เห็นว่า “การกำาหนดถ้อยคำาดังกล่าว ถือว่าเป็นการกำาหนดเกินความ จำาเป็น เป็นการจำากัดสิทธิในการ บรรจุเข้ารับราชการตุลาการของผู้ พิการโดยคำานึงถึงสภาพร่างกาย  หรือจิต ของผู้พิการเพียงอย่างเดียว  และเป็นการเปิดโอกาสให้คณะ กรรมการทีมหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ ่ ี สอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าสอบใช้ ดุลยพินจอย่างกว้างขวาง โดยมิได้ ิ กำาหนดว่ากายหรือจิตใจลักษณะใด
 60. 60. E X: คดี “ ศิ ร ิ ม ิ ต ร บุ ญ มู ล ”¥ ...อีกทั้งมิได้คำานึงความรู้ความ สามารถอันเป็นภารกิจหลักของ ตุลาการ หรือผู้พิพากษาในการ พิจารณาพิพากษาอรรถคดี  บทบัญญัตดงกล่าว จึงขัดต่อหลัก ิ ั การไม่เลือกปฏิบัตตอบุคคล เพราะ ิ ่ เหตุแห่งความแตกต่างในเรืองความ่ พิการตามรัฐธรรมนูญ”
 61. 61. E X: คดี “ ...หญิ ง มี ส ามี ให้ ใช้ ช ื ่ อ สกุ ล ของสามี ... ”¥ พ.ร.บ.ชือบุคคล พ.ศ.2505 มาตรา  ่ 12 กำาหนดไว้ว่า “...หญิงมีสามี ให้ ใช้ชื่อสกุลของสามี...” อันมีความ หมายในเชิงบังคับแก่ฝ่ายหญิง เท่านั้น เท่ากับเป็นการลิดรอนสิทธิ ในการเลือกใช้ชอสกุลของหญิงมี ื่ สามี
 62. 62. E X: คดี “ ...หญิ ง มี ส ามี ให้ ใช้ต่อื ่ มา ศาลรัของสามี ... ” า¥ ซึง ่ ช อ สกุ ล ฐธรรมนูญ ตาม คำ วินจฉัยที 21/2546 ได้วนิจฉัยว่า  ิ ่ ิ กฎหมายดังกล่าว ไม่ชอบด้วย รัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญที่บัญญัตว่า “Éชายและ ิ หญิงมีสทธิเท่าเทียมกันÉ” เป็นอัน ิ ใช้บังคับมิได้
 63. 63. E X: คดี “ ...หญิ ง มี ส ามี ให้ ใช้ ช ื้น พ.ร.บ.ชือบุคคล พ.ศ. 2505 ¥ จากนั ่ อ สกุ ล ของสามี ... ” ่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 มาตรา 12 วรรคแรก จึงได้ บัญญัติวา “คูสมรสมีสิทธิใช้ชอสกุล ่ ่ ื่ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามทีตกลงกัน  ่ หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของ ตน” 
 64. 64. E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื นคนหนึ่งา รุบุต20 บาท  13 ¥ แม่ ค่ า บำ นำา ง รชาย อายุ เดือนเศษ ไปเข้ารับการรักษาที่ โรง พยาบาลมาบอำามฤต จ.ชุมพร เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 หลังจากที่ รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลได้ เรียกเก็บค่ายาเป็นจำานวนเงิน 60  บาท พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้
 65. 65. E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่้เา บำสามีทราบเรื่องจึงได้ตดต่อ¥ เมื่อผู ป็น า รุ ง 20 บาท ิ กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในวัน เดียวกัน โดยแจ้งว่าบุตรของตนอายุ ตำ่ากว่า 12 ปี รวมทั้งมี บัตรประกัน สุขภาพ (สปร.)  จึงควรได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล  เจ้าหน้าที่ฯ ชี้แจงว่าเนืองจากไม่ได้ ่ แสดงบัตรประกันสุขภาพให้เจ้า หน้าทีทราบ จึงต้องถูกเรียกเก็บค่า ่ ยาดังกล่าว
 66. 66. E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่อโต้แย้งงา20 บาท¥ คุณพ่ า บำ า รุ ว่ ตนได้แสดงความ จำานงเพื่อขอมีบัตรสวัสดิการให้แก่ บุตรแล้ว เมือวันที่ 3 พฤษภาคม  ่ 2544 พร้อมทังยังระบุให้โรง ้ พยาบาลมาบอำามฤตเป็นหน่วย บริการประจำาครอบครัว แต่ทผ่านมา ี่ โรงพยาบาลยังไม่ได้ออกบัตร สปร .ถาวรให้ แต่ให้เป็นใบแทนมาก่อน  ซึงก็ได้หมดอายุลงแล้วด้วย ่
 67. 67. E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่ าหน้าที่ฯ ได้รบบาท ชีแจง จึง¥ เมื่อเจ้ า บำ า รุ ง 20ั ฟังคำา ้ คืนเงิน 40 บาทให้ และได้แก้ไขใบ เสร็จรับเงิน โดยเปลี่ยนข้อความจาก คำาว่า “ค่ายา” จำานวน “60 บาท”  เป็น “ค่าบำารุง” จำานวน “20 บาท”  ไว้ในใบเสร็จรับเงิน และได้มอบบัตร  สปร.ของบุตรให้แก่คุณพ่อ
 68. 68. E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาลคื น ค่ าจึงา รุ ง เรื่องมาฟ้องต่อศาล¥ คุณพ่อ บำ ได้นำา 20 บาท ปกครอง ศาลพิเคราะห์ว่า “ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน อุดหนุนโครงการรักษาพยาบาลผูมี ้ รายได้น้อย และ   ผู้ทสังคมควรช่วย ี่ เหลือเกื้อกูล พ.ศ.2541 ได้กำาหนด ให้บุคคลซึงได้รบบัตรสวัสดิการ        ่ ั ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ตาม              ระเบียบสำานักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล  พ.ศ.2537É
 69. 69. E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่ า บำ อายุง ม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ¥ ...และเด็ก า รุ ไ 20 บาท เป็นผู้มรายได้น้อย หรือผู้ที่สงคม ี ั ควรช่วยเหลือเกื้อกูลโดยไม่คด ิ มูลค่า การที่โรงพยาบาลกล่าวอ้างว่า  ผู้ฟ้องคดีสมัครใจจ่าย หรือไม่แสดง ความประสงค์ว่าจะไม่ขอจ่ายค่า บำารุงนั้น ย่อมไม่อาจรับฟังได้ อีกทัง ้ เมื่อข้อเท็จจริง                ฟังได้วา่ บุตรของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มบัตร            ี        สปร. และได้เข้ารับการรักษา พยาบาลตามโรงพยาบาลทีกำาหนด ่ ไว้ในบัตร...
 70. 70. E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น ค่รของผูรุ ง งคดีจึงย่อมได้รับ¥ ...บุต า บำ า ้ฟ้อ 20 บาท การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล ดังกล่าว โดยไม่จำาเป็นต้องเสียค่า รักษาพยาบาลแต่อย่างใด...”
 71. 71. E X: คดี ฟ ้ อ งโรงพยาบาล คื น คุ่ด เมืา วันที 20 บาท¥ ในที่ส า บำ อรุ ง ่ 19 พฤษภาคม  ่ 2547 ศาลปกครองกลางได้ม คำา ี พิพากษาคดีหมายเลขแดงที่  666/2547 ตัดสินให้โรงพยาบาล มาบอำามฤต ซึงเป็นโรงพยาบาลของ ่ รัฐ ใน จ.ชุมพร คืนเงินจำานวน 20  บาททีเรียก  เก็บเป็นค่าบำารุงในการ ่ รักษาพยาบาลบุตรให้แก่ผฟ้องคดี  ู้ เนื่องจากการเรียกเก็บเงินค่าบำารุง  ซึงถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษา ่ พยาบาล เป็นการกระทำาทีไม่ชอบ ่ ด้วยกฎหมาย
 72. 72. ข้ อ ควรรู ้ เ พิ ่ ม เติ ม¥ ปัญหาจากการบริการทางการแพทย์ มิใช่เป็นการละเมิดทีเกิดจากการใช้ ่ อำานาจตามกฎหมายหรือในทาง ปกครองของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีเช่นนีไม่ ้ อยู่ในอำานาจของ    ศาลปกครอง ผู้ เสียหายสามารถนำาเรื่องไปฟ้องเรียก ค่าเสียหายทางแพ่งได้ที่ ศาล ยุตธรรม ิ
 73. 73. ขอบคุ ณ ครั บ v it it a n o n @h o t m a il. c o m

×