รั ฐ ธรรมนู ญ  กั บ การสาธารณสุ ข  ( P u b lic H e a lt ha nd theณั ฐ กร sวิtท t C on    i ิต  uานนท์ )   t io n
เนื ้ อ หาการบรรยาย• ความหมาย ( me aning )• ความเป็ น มา ( background )• ประวั ต ิ ศ าสตร์ ร ั ฐ ธรรมนู ญ ไทย ( Constitut...
‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ คื อ อะไร ?• ภายหลังการเปลียนแปลงการปกครอง          ่ เริ่มมีการนำาเอาคำาว่า ‘ธรรมนูญ’ ใน ควา...
‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ คื อ อะไร ?• ต่อมา พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น นราธิปพงศ์ประพันธ์      (เมื่อครั้งดำารง พระย...
ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ “...กฎหมายธรรมนูญการ ปกครองแผ่นดินเป็นกฎหมาย ที่บญญัตถึงระเบียบแห่งอำานาจ   ั   ิ สูงสุดในแ...
ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ “...รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่กำาหนดระเบียบแห่ง อำานาจสูงสุดในรัฐ และความ สัมพันธ์ระหว่างอำาน...
ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’• ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2542 รั ฐ ธรรมนู ญ [C onstitution] หมายถึ ง “ บท...
ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม “...กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญ     มีความหมายและลักษณะดังนี้1) สถานะ เป็นกฎ...
ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม “...กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญ   มีความหมายและลักษณะดังนี้ (ต่อ)2) ลักษณะ เป...
ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลก• สมัยแรก สมัยโบราณกาล• สมัยทีสอง ยุคมหาบัตร    ่• สมัยทีสาม รัฐธรรมนูญ     ่...
ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลกสมัยแรก สมัยโบราณกาล• ไม่มี ความหมาย และ ขอบเขต ชัดเจน• เป็น จารีตประเพณี หรือ โองการข...
ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลกสมัยทีสอง มหาบัตร (Magna Carta)    ่ พระเจ้าจอห์น ลงพระนามยอมรับ กฎบัตร Magna Car...
KingJohn
MagnaCarta1215
ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลกสมัยทีสาม รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย    ่ รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1789 รัฐธรรมนูญฝร...
The American War for   Independence(the American Revolution)
Signing The Declaration of   Independence   (July 4, 1776)
The Declaration ofIndependence 1776
Signing of the Constitution ofthe United States (September     14, 1787)
The Constitution of the United    States 1789
The French Revolution (July    14, 1789)
Declaration of the Rights of Man and         of the Citizen 1789
From declaration to constitution 1791
ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลกสมัยทีสี่ รัฐธรรมนูญของรัฐสมัยใหม่    ่• เป็น สัญลักษณ์ หรือ องค์ประกอบ จำาเป็น ข...
แนวความคิ ด ‘ รั ฐ ธรรมนู ญนิ ย ม ’ รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)       เป็นกระแสความคิดที่ให้ ความสำาคัญกับกา...
แนวความคิ ด ‘ รั ฐ ธรรมนู ญนิ ย ม ’• รัฐธรรมนูญต้อง จำากัดอำานาจรัฐ และ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ประชาชน• รัฐธรรมนูญต้อง สร้...
vititanon@hotmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Public health and the constitution (1)

471 views
357 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Public health and the constitution (1)

 1. 1. รั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การสาธารณสุ ข  ( P u b lic H e a lt ha nd theณั ฐ กร sวิtท t C on i ิต uานนท์ ) t io n
 2. 2. เนื ้ อ หาการบรรยาย• ความหมาย ( me aning )• ความเป็ น มา ( background )• ประวั ต ิ ศ าสตร์ ร ั ฐ ธรรมนู ญ ไทย ( Constitutional history of Thailand )• ภาพรวมรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยฉบั บ ปั จ จุ บ ั น• รั ฐ ธรรมนู ญ ไทยกั บ การสาธารณสุ ข• กรณี ศ ึ ก ษาต่ า งๆ ( case study )
 3. 3. ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ คื อ อะไร ?• ภายหลังการเปลียนแปลงการปกครอง ่ เริ่มมีการนำาเอาคำาว่า ‘ธรรมนูญ’ ใน ความหมาย “การกำาหนดอำานาจการ ปกครองเป็นส่วนสัด” มาใช้ในชือของ่ รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เรียก ว่า พระราชบัญญัติ ธรรมนูญการ ปกครองแผ่นดินสยาม ชั่วคราว พุทธศักราช 2475
 4. 4. ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ คื อ อะไร ?• ต่อมา พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น นราธิปพงศ์ประพันธ์ (เมื่อครั้งดำารง พระยศเป็นหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร) ทักท้วงว่าธรรมนูญเป็นคำาสามัญ ฟังไม่ เหมาะกับที่จะเป็นกฎหมายสำาคัญของ ประเทศ จึงเสนอให้เรียกชื่อใหม่ว่า รัฐธรรมนูญ โดยแปลมาจากคำาว่า Constitution (คอนสติติวชั่น) หมายถึง ระเบียบอำานาจหน้าที่ในการปกครอง แผ่นดิน นับแต่นั้นมาจึงเริ่มใช้คำาๆ นี้อย่าง แพร่หลาย
 5. 5. ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ “...กฎหมายธรรมนูญการ ปกครองแผ่นดินเป็นกฎหมาย ที่บญญัตถึงระเบียบแห่งอำานาจ ั ิ สูงสุดในแผ่นดินทั้งหลาย และ วิธีการดำาเนินการทัวไปแห่ง ่ อำานาจเหล่านี้ หรือจะกล่าวอีก อย่างหนึ่งว่ากฎหมายธรรมนูญ การปกครองวางหลักทัวไปแห่ง ่ อำานาจสูงสุดในประเทศ...”หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ดร.ปรีดี
 6. 6. ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ “...รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่กำาหนดระเบียบแห่ง อำานาจสูงสุดในรัฐ และความ สัมพันธ์ระหว่างอำานาจเหล่านี้ ต่อกันและกัน...”ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทย ั
 7. 7. ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’• ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2542 รั ฐ ธรรมนู ญ [C onstitution] หมายถึ ง “ บทกฎหมายสู ง สุ ด ที ่ จ ั ด ระเบี ย บการปกครอง ประเทศโดยกำ า หนดรู ป แบบ ของรั ฐ ว่ า เป็ น รั ฐ เดี ย วหรื อ รั ฐ รวม ระบอบการปกครอง ของรั ฐ รวมทั ้ ง สถาบั น และ องค์ ก ร การใช้ อำ า นาจ
 8. 8. ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม “...กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญ มีความหมายและลักษณะดังนี้1) สถานะ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในขณะนั้นๆ แต่ได้กล่าวแล้วว่า ชื่ออาจเรียกต่างๆ กันออกไปได้ เช่น ในภาษาไทยเราเคยเรียกว่ารัฐธรรมนูญ ธรรมนูญการปกครอง ในภาษาอังกฤษก็มีที่เรียกต่างกันออกไป เช่น
 9. 9. ความหมาย ‘ รั ฐ ธรรมนู ญ ’ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม “...กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญ มีความหมายและลักษณะดังนี้ (ต่อ)2) ลักษณะ เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร มีชื่อหรือศัพท์ใช้เรียกให้เห็นว่าต่างจากกฎหมาย ธรรมดาอืนๆ ่3) สาระ ว่าด้วยกฎเกณฑ์การปกครองประเทศ…”
 10. 10. ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลก• สมัยแรก สมัยโบราณกาล• สมัยทีสอง ยุคมหาบัตร ่• สมัยทีสาม รัฐธรรมนูญ ่ ประชาธิปไตย• สมัยทีสี่ รัฐธรรมนูญของรัฐสมัย ่ ใหม่
 11. 11. ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลกสมัยแรก สมัยโบราณกาล• ไม่มี ความหมาย และ ขอบเขต ชัดเจน• เป็น จารีตประเพณี หรือ โองการของ กษัตริย์• มีลักษณะเป็น ราชาธิปไตย โดยแท้
 12. 12. ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลกสมัยทีสอง มหาบัตร (Magna Carta) ่ พระเจ้าจอห์น ลงพระนามยอมรับ กฎบัตร Magna Carta ในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1215• มีลักษณะเป็นกฎหมายที่ จำากัดอำานาจ ผู้ปกครอง (กษัตริย์)• ว่าด้วย สิทธิเสรีภาพของราษฎร• เป็นรากฐานการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
 13. 13. KingJohn
 14. 14. MagnaCarta1215
 15. 15. ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลกสมัยทีสาม รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ่ รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1789 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ.1791• ต้องเป็น กฎหมายสูงสุด• ต้องยอมรับการ แบ่งแยกอำานาจ• ต้องประกัน สิทธิเสรีภาพของ ประชาชน• ว่าด้วย อำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
 16. 16. The American War for Independence(the American Revolution)
 17. 17. Signing The Declaration of Independence (July 4, 1776)
 18. 18. The Declaration ofIndependence 1776
 19. 19. Signing of the Constitution ofthe United States (September 14, 1787)
 20. 20. The Constitution of the United States 1789
 21. 21. The French Revolution (July 14, 1789)
 22. 22. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 1789
 23. 23. From declaration to constitution 1791
 24. 24. ความเป็ น มาในประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลกสมัยทีสี่ รัฐธรรมนูญของรัฐสมัยใหม่ ่• เป็น สัญลักษณ์ หรือ องค์ประกอบ จำาเป็น ของ รัฐเอกราช• คือ คำากลางๆ สำาหรับใช้เรียก กฎหมาย เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครองประเทศ สูงสุด เท่านัน ้
 25. 25. แนวความคิ ด ‘ รั ฐ ธรรมนู ญนิ ย ม ’ รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เป็นกระแสความคิดที่ให้ ความสำาคัญกับการจัดทำา รัฐธรรมนูญ ทีเป็นลายลักษณ์อักษร ในฐานะ ่ กฎหมายสูงสุด ของรัฐทั้งหลาย ใน ลักษณะทีเป็น สัญญาประชาคม โดย ่ ให้ความสำาคัญกับ การมีกลไก ควบคุม หรือการดุลและคานอำานาจ ไม่ให้ใช้เกินขอบเขต
 26. 26. แนวความคิ ด ‘ รั ฐ ธรรมนู ญนิ ย ม ’• รัฐธรรมนูญต้อง จำากัดอำานาจรัฐ และ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ประชาชน• รัฐธรรมนูญต้อง สร้างความเป็น ธรรมในสังคม ให้เกิด ขึนจริงๆ ้ โดยมุงให้ความคุ้มครองผูที่อ่อนแอ ่ ้ กว่า• รัฐธรรมนูญต้อง สร้างเสถียรภาพ
 27. 27. vititanon@hotmail.com

×