Mind map book
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Mind map book

on

 • 7,844 views

สอนการเขียน Mind Map

สอนการเขียน Mind Map

Statistics

Views

Total Views
7,844
Views on SlideShare
7,840
Embed Views
4

Actions

Likes
1
Downloads
104
Comments
1

1 Embed 4

http://www.thaiexcelclub.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Mind map book Mind map book Document Transcript

 • เทคนิค MIND MAPPING การสรางผังมโนคติ รองศาสตราจารย SOREN BREITING ที่ปรึกษาโครงการสรางความเขมแข็งสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย (SEET) เรียบเรียงจากกิจกรรมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก และผูเกี่ยวของในโครงการฯ ระหวาง เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2545 อําไพ เกตุสถิตย ผูเรียบเรียง MIND MAPPING เปนเครื่องมือสําคัญที่ครูผูสอนนิยมใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญใชในการระดมสมองขณะทํากิจกรรมกลุมของผูเรียน และในการสรุปบทเรียนทั้งรายกลุมและรายบุคคล เนื่องจากเกิดความสนุกสนานแกผูเรียนในการเขียนสิ่งที่ตนเรียนรูอยางอิสระมี ก ารจั ด กลุ ม และเรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ผ า นเส น แขนงต า งๆจากจุ ด กึ่ ง กลาง เพื่ อ ให เ ห็ นความสัมพันธระหวางความคิดรวบยอดยอยๆ และความคิดรวมทั้งหมดในกระดาษเพียงแผนเดียว นอกจากนี้ Mind Mapping ยังสามารถนํามาใชในการวางแผนงาน ทั้งของครู และการทําโครงงานของนักเรียน หรือการเตรียมงาน เชน การเตรียมการสอนของครู การวางแผนเพื่อเขียนเรียงความของนักเรียน เอกสารฉบับนี้จึงขอนําเสนอเทคนิคการทํา Mind Mapping ในการจับประเด็น / หัวขอยอยตางๆ โดยการทดลองทําในแผนแรกใหครอบคลุมทั้งหมดกอน แลวจึงนํามาจัดระเบียบความคิดใหมในแผนที่ 2 ซึ่งจะทําให Mind Mapping ที่ไดมีความกระชับนาสนใจ และครอบคลุมตรงตามหัวขอหลักที่นําเสนอ ความสําคัญของการทํา Mind Mapping : อยูที่• ประเด็น /ความคิดสําคัญทีอยูกลางภาพ ควรใชภาพทีสื่อความหมาย และชัดเจนสวยงาม ่ ่ เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจ และสามารถคนหาไดงายกวาการใชตัวอักษร เมื่อเก็บรวบรวม ไวดวยกัน• การแตกแขนง ควรจัดลําดับความสําคัญของขอความในแตละกิ่งที่แตกออกจากจุดกึ่งกลาง จากมากไปหานอย และถามีความสําคัญในระดับใกลเคียงกัน จะแตกออกจากจุดเดียวกัน• การใชถอยคํา ใชถอยคําทีกระชับ งาย และสื่อความหมายชัดเจน ่• การผสมผสานเชื่อมโยง ระหวางขอความในแตละกิ่งยอย และกิงใหญเพื่อใหเกิดความคิดรวบ ่ ยอดที่สอดคลองกับภาพตรงกลาง• เปนเทคนิคทีเ่ หมาะสําหรับคนขี้เกียจเขียน และเปนการบริหารสมองทัง 2 ซีก ้
 • ตัวอยางการทํา Mind Mapping ในหัวขอการดูนก• ครูผูสอนอาจใชคําถามใหนกเรียนทุกคนชวยกันระดมสมองวาตางคนนึกถึงอะไรเกียวกับนก ั ่ บาง ?• นําความคิดทังหมดนั้นมารวมกันโดยใช กระดาษ 2 แผน ทําMind Mapping ดังนี้ ้ กระดาษแผนที่ 1 : เปนการระดมสมองทั้งหมดที่คิดออกเกี่ยวกับนก • เริ่มจากกลางกระดาษ สําหรับวาดรูปที่สอดคลองกับเรื่อง จะทําใหจดจําไดงาย หากยังคิดภาพสวยๆไมออก ให ปลอยวางไว หรือวาดรูปอะไรงายๆลงไป• แตกเสนโคงจากกลางภาพ ตามประเด็นใหญ / ยอย โดยเขียนตัวอักษรบนเสนโคงที่มีขนาดความยาวเทา กับขอความที่เขียน • อาจใชสัญลักษณ / ภาพ ในการสื่อความหมาย • เขียนทุกอยางที่คิดได ไมตองกลัววาจะไมสมบูรณแบบ• ไมควรคิดเพียงประเด็นยอยประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพียงเรื่องเดียว จะทําใหการแตกแขนงของเสน
 • ไปในดานใดดานหนึ่งของภาพและไมครอบคลุม กระดาษแผนที่ 2 : เปนการจัดระเบียบความคิดใหม จากกระดาษแผนที่ 1 โดย • อาจเพิม /ลด บางอยางเขาไปตามความจําเปน ่ • จัดกิ่งและสาขาใหม โดยไมควรใหเกิน 6 กิ่ง เพื่อสะดวกในการทบทวน และวางแผนการทํางาน ในขั้นตอนตอไปจากประสบการณในการทํา Mind Mapping ที่ผานมา มีเทคนิคเล็กๆนอยๆที่จะชวยใหผลงานที่ เกิดขึ้นมีความสมบูรณ สวยงามยิ่งขึน โดย ้ • ใหวางกระดาษอยูในแนวเดียวตลอด • เขียนตัวอักษร บน เสนโคงเสมอ ไมหมุนกระดาษไปมา ไมวาจะเปนเสนโคงขึ้น หรือโคงลง  • ภาพตรงกลางไมควรมีขนาดใหญมาก • ขนาดของเสน / กิ่งหลัก ควรมีขนาดใหญ เพราะจะเหลือพืนที่ในการทํากิง / สาขานอย ้ ่ หรือใชสีเนนใหเดนชัด • ใชสัญลักษณบางจุดในภาพ จะเตือนความจําดีกวาตัวหนังสือ
 • แผนทีความคิด(MIND MAP) ่ คณะทางาน KM สานักงานเกษตรจังหวัดพระนตรศรีอยุธยาMind Map คือ อะไร Mind Map หรือ แผนทีความคิด เป็ นวิธการบันทึกความคิดเพือให ้เห็นภาพของ ่ ี ่ ความคิดทีหลากหลายมุมมอง ทีกว ้าง และทีชดเจน โดยยังไม่ ่ ่ ่ ั จัดระบบระเบียบความคิดใดๆทังส ้ ้น เป็ นการเขียนตามความคิด ิ ทีเกิดขึนขณะนัน การเขียนมีลักษณะเหมือนต ้นไม ้แตกกิงก ้าน ่ ้ ้ ่ สาขาออกไปเรือยๆ ทาให ้สมองได ้คิดได ้ทางานตามธรรมชาติ ่ อย่างและมีการจินตนาการกว ้างไกล ่ ี ่ ่ ้ แผนทีความคิด ยังเป็ นวิธการหนึงทีใชในการ บันทึกความคิดของการอภิปรายกลุม หรือการระดมความคิด ่ ิ โดยให ้สมาชกทุกคนเสนอความคิดเห็น และวิทยากรจะทาการ ั้ จดบันทึกด ้วยคาสนๆ คาโตๆ ให ้ทุกคนมองเห็น พร ้อมทังโยง ้ เข ้าหากิงก ้านทีเกียวข ้องกัน เพือรวบรวมความคิดทีหลากหลาย ่ ่ ่ ่ ่ ของทุกคน ไว ้ในแผ่นกระดาษแผ่นเดียว ทาให ้ทุกคนได ้เห็นภาพ ่ ั ความคิดของผู ้อืนได ้ชดเจน และเกิดความคิดใหม่ตอไปได ้ ่ความเปนมาของ Mind Map ็ ่ ี่ ่ ้ แผนทีความคิด เป็ นการนาเอาทฤษฎีทเกียวกับสมองไปใชให ้เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดนาย ธัญญา ผลอนันต์ เป็ นผู ้นาความคิดและวิธการเขียนแผนทีความคิดเข ้ามาใช ้ และเผยแพร่ใน ี ่ประเทศไทย ผู ้คิดริเริมคือโทนี บูซาน (Tony Buzan) เป็ นชาวอังกฤษ เป็ นผู ้นาเอาความรู ้เรือง ่ ่ ้ ่สมองมาปรับใชเพือการเรียนรู ้ของเขา โดยพัฒนาการจากการจดบันทึกแบบเดิมที่ เป็ นตัวอักษรเป็ นบรรทัด ๆ เป็ นแถว ๆ ้ ใชปากกาหรือดินสอในการจดบันทึก เปลียนมาเป็ นบันทึกด ้วยคา ่ ัภาพ สญลักษณ์ แบบแผ่รัศมี ออกรอบ ๆ ศูนย์กลางเหมือนการแตกแขนงของ กิงไม ้ โดยใช ้ ่ ี ั ี ิสสน การเขียนแผนทีความคิดของโทนี บูซาน เป็ นการบันทึกในทุกๆเรือง ทัง ชวตจริงสวนตัว ่ ่ ้ ่และการงาน เช ่น การวางแผน การตัดสนใจ การชวยจา การแก ้ปั ญหา การ นาเสนอ และการเขียน ิ ่ ื ้หนังสอ เป็ นต ้น การบันทึกแบบนีเป็ นการใชทักษะการทางานร่วมกัน ของสมองทังสองซก คือ ้ ้ ี ี ้ ั ่ซกซาย วิเคราะห์ คา ภาษา สญลักษณ์ ระบบ ลาดับ ความเป็ นเหตุ เป็ นผล สวนสมองซกขวา ี ่ ั ิจะทาหน ้าทีสงเคราะห์คด สร ้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศลปะ จังหวะ โดยมีแถบเสนประสาท ิ ้ ั่คอร์ปัสคอโลซมเป็ นเสมือนสะพานเชอม ื่หล ักการเขียน Mind Map การเขีย น Mind Map ใชกระดาษแผ่นเดียว การเขีย นใช ส สันหลากหลาย ้ ้ ี ้ ้ ้ใช โ ครงสร า งตามธรรมชาติท ี่ แ ผ่ ก ระจายออกมาจุ ด ศู น ย์ ก ลาง ใช เ ส นโยง มี เ ครื่ อ งหมาย ้ ัสญลักษณ์ และรูปภาพทีผสมผสานร่วมกันอย่างเรียบง่าย สอดคล ้องกับการทางานตามธรรมชาติ ่ของสมอง
 • วิธการเขียน Mind Map ี ี ้ 1. เตรียมกระดาษเปล่าทีไม่มเสนบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน ่ ี ่ ื่ 2. วาดภาพสหรือเขียนคาหรือข ้อความทีสอหรือแสดงถึงเรืองจะทา Mind Map กลาง ่ หน ้ากระดาษ โดยใชสอย่างน ้อย 3 ส ี และต ้องไม่ตกรอบด ้วยรูปทรงเรขาคณิต ้ ี ี 3. คิดถึงหัวเรืองสาคัญทีเป็ นส ่ ่ ่วนประกอบของเรืองทีทา Mind Map โดยให ้เขียนเป็ นคา ่ ่ ทีมลักษณะเป็ นหน่วย หรือเป็ นคาสาคัญ (Key Word) สน ๆ ทีมความหมาย บนเสน ่ ี ั้ ่ ี ้ ึ่ ้ ้ ซงเสนแต่ละเสนจะต ้องแตกออกมาจากศูนย์กลางไม่ควรเกิน 8 กิง ่ 4. แตกความคิดของหัวเรืองสาคัญแต่ละเรืองในข ้อ 3 ออกเป็ นกิง ๆ หลายกิง โดยเขียน ่ ่ ่ ่ ้ ่ คาหรือวลีบนเสนทีแตกออกไป ลักษณะของกิงควรเอนไม่เกิน 60 องศา ่ ่ ่ 5. แตกความคิดรองลงไปทีเป็ นสวนประกอบของแต่ละกิง ในข ้อ 4 โดยเขียนคาหรือวลี ่ ้ ่ ึ่ เสนทีแตกออกไป ซงสามารถแตกความคิดออกไปเรือยๆ ่ 6. การเขียนคา ควรเขียนด ้วยคาทีเป็ นคาสาคัญ (Key Word) หรือคาหลัก หรือเป็ นวลีทม ี ่ ี่ ความหมายช ัดเจน ั ้ ี 7. คา วลี สญลักษณ์ หรือรูปภาพใดทีต ้องการเน ้น อาจใชวิธการทาให ้เด่น เชน การล ้อม ่ ่ ่ กรอบ หรือใสกล่อง เป็ นต ้น 8. ตกแต่ง Mind Map ทีเขียนด ้วยความสนุกสนานทังภาพและแนวคิดทีเชอมโยงต่อกัน ่ ้ ่ ื่ข้อดีของการทาแผนทีความคิด ่ 1. ทาให ้เห็นภาพรวมกว ้าง ๆ ของหัวข ้อใหญ่ หรือ ขอบเขตของเรือง ่ ้ 2. ทาให ้สามารถวางแผนเสนทางหรือตัดสนใจได ้ ิ อย่างถูกต ้อง เพราะรู ้ว่าตรงไหนกาลังจะไปไหน หรือผ่านอะไรบ ้าง 3. สามารถรวบรวมข ้อมูลจานวนมากลงไว ้ใน กระดาษแผ่นเดียวกัน 4. กระตุ ้นให ้คิดแก ้ไขปั ญหา โดยเปิ ดโอกาสให ้ มองเห็นวิธใหม่ ๆ ทีสร ้างสรรค์ ี ่ 5. สร ้างความเพลิดเพลินในการอ่านและง่ายต่อการ จดจา สรุป Mind Map เป็ นแผนทีความคิดทีอจฉริยะ เปรียบเสมือนลายแทงทีนาไปสู่ ่ ่ ั ่การจดจา การเรียบเรียง การจัดระเบียบข ้อมูลตามธรรมชาติ การทางานของสมองตังแต่ต ้น ้นั่นหมายความว่า การจาและฟื้ นความจา หรือการเรียกข ้อมูลเหล่านั นกลับมาใช ้ ้ในภายหลัง ้จะทาได ้ง่าย และมีความถูกต ้องแม่นยากว่าการใชเทคนิคการจดบันทึกแบบเดิม
 • การเขียนแผนผังความคิด หรือแผนทีความคิด(Mind Map) ่ (เพื่อเสริมสรางทักษะในการวิเคราะห และการสังเคราะหขอมูล อันเปนพื้นฐานในการเรียนรู จัดระเบียบความคิด จําไดทนนานนักแล....) ……………………………………… Mind Map คืออะไร? Mind Map คือ การถายทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในสมองลงกระดาษ โดยการใชภาพ สี เสน และการโยงใย แทนการจดยอแบบเดิมที่เปนบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงลาง ขณะเดียวกันมันก็ชวยเปนสื่อนําขอมูลจากภายนอก เชน หนังสือคําบรรยาย การประชุม สงเขาสมองใหเก็บรักษาไวไดดีกวาเดิม ซ้ํายังชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคไดงายเขา เนื่องจะเห็นเปนภาพรวม และเปดโอกาสใหสมองใหเชื่อมโยงตอขอมูลหรือความคิดตาง ๆ เขาหากันไดงายกวา “ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน” ผังความคิด (Mind Map) “ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และ ความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน”ลักษณะการเขียนผังความคิด เทคนิคการคิดคือ นําประเด็นใหญ ๆ มาเปนหลัก แลวตอดวยประเด็นรองในชั้นถัดไป
 • 2การสราง แผนที่ความคิด หรือ Mind Map ขั้นตอนการสราง Mind Map1. เขียน/วาดมโนทัศนหลักตรงกึ่งกลางหนากระดาษ2. เขียน/วาดมโนทัศนรองที่สัมพันธกับมโนทัศนหลักไปรอบ ๆ3. เขียน/วาดมโนทัศนยอยที่สัมพันธกับมโนทัศนรองแตกออกไปเรื่อย ๆ4. ใชภาพหรือสัญลักษณสื่อความหมายเปนตัวแทนความคิดใหมากที่สุด5. เขียนคําสําคัญ (Key word) บนเสนและเสนตองเชื่อมโยงกัน6. กรณีใชสี ทั้งมโนทัศนรองและยอยควรเปนสีเดียวกัน7. คิดอยางอิสระมากที่สดขณะทํา ุ
 • 3เขียนคําหลัก หรือขอความสําคัญของเรื่องไวกลาง โยงไปยังประเด็นรองรอบ ๆ ตามแตวาจะมีกี่ ประเด็นกฏการสราง Mind Map1. เริ่มดวยภาพสีตรงกึ่งกลางหนากระดาษ2. ใชภาพใหมากที่สุดใน Mind Map ของคุณ ตรงไหนที่ใชภาพไดใหใชกอนคํา หรือรหัสเปนการชวยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตา และชวยความจํา3. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญๆ ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญ จะชวยใหเราสามารถประหยัดเวลาได เมื่อยอนกลับไปอานอีกครั้ง4. เขียนคําเหนือเสนใต แตละเสนตองเชื่อมตอกับเสนอื่นๆ เพื่อให Mind Map มีโครงสรางพื้นฐานรองรับ5. คําควรมีลักษณะเปน "หนวย" เปดทางให Mind Map คลองตัวและยืดหยุนไดมากขึ้น6. ใช สี ทั่ว Mind Map เพราะสีชวยยกระดับความคิด เพลินตา กระตุนสมองซีกขวา7. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ควรปลอยใหสมองคิดมีอิสระมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
 • 4วิธีการเขียน Mind Map โดยละเอียดอีกวิธีหนึ่ง1.เตรียมกระดาษเปลาที่ไมมีเสนบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน2.วาดภาพสีหรือเขียนคําหรือขอความที่สื่อหรือแสดงถึงเรื่องจะทํา Mind Map กลางหนากระดาษ โดยใชสีอยางนอย 3 สี และตองไมตีกรอบดวยรูปทรงเรขาคณิต3.คิดถึงหัวเรื่องสําคัญที่เปนสวนประกอบของเรื่องที่ทํา Mind Map โดยใหเขียนเปนคํา ที่มีลักษณะเปนหนวย หรือเปนคําสําคัญ (Key Word) สั้น ๆ ที่มีความหมาย บนเสน ซึ่งเสนแตละเสนจะตองแตกออกมาจากศูนยกลางไมควรเกิน 8 กิ่ง4.แตกความคิดของหัวเรื่องสําคัญแตละเรื่องในขอ 3 ออกเปนกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดยเขียนคําหรือวลีบนเสนที่แตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไมเกิน 60 องศา5.แตกความคิดรองลงไปที่เปนสวนประกอบของแตละกิ่ง ในขอ 4 โดยเขียนคําหรือวลีเสนที่แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปเรื่อยๆ6.การเขียนคํา ควรเขียนดวยคําที่เปนคําสําคัญ (Key Word) หรือคําหลัก หรือเปนวลีที่มีความหมายชัดเจน7.คํา วลี สัญลักษณ หรือรูปภาพใดที่ตองการเนน อาจใชวิธีการทําใหเดน เชน การลอมกรอบหรือใสกลอง เปนตน8. ตกแตง Mind Map ที่เขียนดวยความสนุกสนานทั้งภาพและแนวคิดที่เชื่อมโยงตอกันการนําไปใช1. ใชระดมพลังสมอง2. ใชนําเสนอขอมูล3. ใชจัดระบบความคิดและชวยความจํา4. ใชวิเคราะหเนื้อหาหรืองานตาง ๆ5. ใชสรุปหรือสรางองคความรู สรุปและสังเคราะหโดยคณะทํางาน KM กองวิจัยฯ
 • Glocalization Training Center การจัดการความคิด เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับผูบริหารการเรียนรู Mapping Mind by Mind MappingMr.Prachasan Saenpakdee www.prachasan.com ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล—ขอนแกน
 • คุยกันกอนเรียนรู เอกสารประกอบการเรียนรูฉบับนี้เขียนขึ้นดวยเปาประสงคที่จะเปนเพียงสื่อการตุนการเรียนรูเรืองความคิด และการจัดการความคิด สวนผลอันจะเกิดขึ้นหลังจากการคิดนั้น ผูเรียนจะเปน ่ผูสานตอ เชือมโยง และบูรณาการดวยตนเอง ในการลิขตตนฉบับของเอกสาร ผูเขียนไดอาศัย ่ ิเครื่องมือทางการจัดการความคิดหลากหลาย อาทิ โปรแกรม Inspiration , Kidspirationซึ่งเปนโปรแกรมทางดานการเขียนแผนทีมโนทัศน (Concept Mapping) โปรแกรมทางดาน ่การเขียน แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ประกอบดวย MindManager X5,MindMapper 4.0, MindGnius 1.5, MS Visio 2003 ตองขอขอบพระคุณผูพัฒนาโปรแกรมดีๆ เพื่อมวลมนุษยชาติทุกทาน ผูเขียนหวังวา เอกสารฉบับนี้จะเปดภาพใหมทางดานการเรียนรูเรืองการจัดการความคิด ่ใหกับทุกทานที่สนใจ หากมีขอผิดพลาดประการใดผูเขียนขอรับผิดและนอมรับเพือนําไปปรับปรุงใน  ่โอกาสตอไป แตหากเอกสารฉบับนีจะมีคณความดีบางแมเพียงเล็กนอย ผูเขียนขอยกคุณความดีนั้น ้ ุ ใหกับเด็กไทยรุนใหมที่จะไดอานิสงคจากการปรับระบบการเรียนรูเรืองการคิดใหมของผูบริหารการ ่เรียนรูทุกทาน เชื่อมัน & ศรัทธา ่ เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี ผูอานวยการสถาบันพัฒนาภูมปญญาสูสากล ํ ิ
 • ประวัติวิทยากร www.prachasan.com โทร. 0-1661-8579ชื่อ นายประชาสรรณ นามสกุล แสนภักดี ชื่อเลน โหนงภูมิลําเนา ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนตําแหนงงานปจจุบัน หัวหนางานประสานรัฐและทองถิน ่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (สสจ.ขอนแกน)อาชีพอิสระ ผูจัดการ ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล (ขอนแกน) การศึกษา• ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2535• ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2540• กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก พัฒนศาสตร ม.ขอนแกน พ.ศ. 2543- ถึงปจจุบน ัประวัติการทํางาน 2535-2537 โรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 2537-ปจจุบน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ักิจกรรมทางสังคม 2541-ปจจุบน ผูประสานงานเครือขายองคกรผูบริโภค จังหวัดขอนแกน (NGO) ั 2546- ปจจุบัน เลขาธิการสมาพันธชมรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดขอนแกน 2545- ปจจุบน ผูดาเนินรายการวิทยุสอสารสรางสุข (สวท. 99.5 mHz ) ทุกวันอาทิตย ั ํ ื่งานวิทยากร • วิทยากรรับเชิญจากหนวยงานตางๆ ประมาณปละ กวา 40 ครั้ง • อาจารยพิเศษ ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร ม.สารคาม,คณะเภสัชฯ ม.ขอนแกน
 • สารบัญประเด็น หนา1. กระตุนการคิดกอนการเรียนรู 12. ผูชนะ 10 คิด 33. Concept of Mind Map 34. การคิดแบบหมวก 6 ใบ 45. ปจจัยที่สงผลตอ “การคิด”  56. โยนิโสมนสิการ 67. กระบวนการทางปญญาแนวคิด นพ.ประเวศ วะสี 78. จัดการปญหาดวยการคิดแบบ 4 ยอ (ประชาสรรณ) 89. 17 เครื่องมือนักคิด 910. PM’s Mind Map การพัฒนาประเทศใหมงคงอยางยั่งยืน ่ั 1111. การเมืองไทยเพือการปฏิรูปประเทศ THAKSINOMICS ่ 1212.ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปราชการ THAKSINOMICS 1313. การบริหารยุคบูรณาการ 1414. องคกรแบบราชการตายแลว Bureaucracy is dead 1515. I AM READY 1616. สังคมไทยกับ Digital Economy 1717. ขอนแกน ICT City 1818. Network Management การจัดการเครือขาย 1919. ธรรมะ สําหรับคนรุนใหม 2020. สังคมดีเริ่มที่ 5 ส (ภก.ประชาสรรณณ) 2121. Mind Mapping is many things to many people… 2322. ลีโอนาโด ดา วินชี 2423. Tony Buzan 2524. Mind Map Laws 2525.How to Mind Map 2626. www.tanyaPH.com 2727.สมอง 2 ซีก 2928. Begin with the End in Mind 30
 • 29. สิ่งสําคัญ งานและชีวต ิ 3030. การประยุกตใช แผนที่ความคิด 3131.ขอคิดสําหรับนักสือสารทีมประสิทธิภาพ (14 วิ) ่ ่ ี 3232. การระดมสมอง by Mind Map 3333. Participation Learning Process 3434. KUSANA คาถาครูรนใหม ุ 3535. PDCA วงจร Deming 3636. Concept Mapping (Visualize Thinking) 3837. Morning Alarm Clock Rings 3938. Concept Mapping หินอัคนี 4039. อานหนังสือพัฒนาความคิด 5140. อยากจะเปนคนเกงและดีตองทําหลายๆ ที พรอมๆ กัน 5441. จินตนาการใหม (Re-Imagine) 5542. ศูนยกลางการเรียนรูเรืองแผนที่ความคิด (prachasan.com) ่ 5643. เทคนิค A-I-C 5744. ปญหาน้าอัดลมขนมเด็กในโรงเรียน ํ 5845. The Art of Photography 5946. Writing 6047. Project Management 6148. Human Development Training Process 6249. สื่อสารสรางสุข รายการวิทยุ สวท. 6350. รูปแบบการบูรณาการหลักสูตร Fogarty 6451. หนังสืออานประกอบ 6552. คมความคิด สะระภัญญะ (ภก.ประชาสรรณ) 67เอกสารอางอิง 68
 • www.glocalization.org กระตุนความคิดกอนการเรียนรู• อยาตําน้ําพริก...............................................• ยังไมเห็นน้ํา.................................................• โตเพราะกินขาว...........................................• รถคันใหญ..............................รถคันเล็ก......................................• คนอวนนอน...........................คนผอมนอน.................................• น้ํายอม....................................กวาน้ํามัน• เมื่อเอามือไปถูกไฟที่รอนจัดก็จะ.................................................• แกวหลนถูกพืนหินก็จะ............................................................... ้ www.glocalization.org กระตุนความคิดกอนการเรียนรู• เขาสถานที่ราชการ................................................• ถาเจอสัญญาณไฟแดงก็ตอง................................. • ครั้งหนึ่งในชีวตตอง............................................. ิ• คนอายุสี่สิบการทํางาน.........................................กวาคนอายุสามสิบ• ถาถูกจี้ในที่เปลี่ยวขาพเจาจะ.............................................................• เดินทางในเวลากลางคืนควร..............................................................• เมื่อฟาสาง.........................................................................................• บานนี้อยูแลว_วย 1
 • Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do Mind Map – Your Map เมื่อฉันไดยิน ฉันก็รู I hear , I Know เมื่อฉันดู ฉันก็จา ํ I See , I Remember เมื่อฉันลงมือทํา ฉันจึงเขาใจ I Do, I Understand Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do The Eye The Ear The Mouth สถานการณของผูบริโภคในปจจุบัน ภูมิปญ ญาไทย วิญญาณไทย ใจสากล ทุกคนเท าเทียม www.glocalization.org PDCA & CQI Plan Check Plan Plan Check CheckYour Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do www.glocalization.org ผังกางปลา มุงเนนคําถาม ทําไม 4M 1E Machine Man ปญหา Material Method Environment สาเหตุ ผลลัพธ Causes Effect 2
 • การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงประยุกต การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสังเคราะห ผูชนะ 10 คิด การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงมโนทัศน เครื่องมือความคิด เพื่อการเปนผูชนะทางความคิด โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ Mind Map by ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี การพูด Link การประชุม จดบันทึก concept of Mind Map (R) การนําเสนอ www.prachasan.com งาน การใชสี การพักผอน วางแผน & การจัดการ การเงิน ใชคํา หรือพยางค ชวยจํา ความคิด Subject การเรียน ชวยจด รายละเอียด การใช ขอเสนอแนะ ความคิด(Ideas) of Mind Map มองอดีต คิดปจจุบัน กระตุนความคิดสรางสรรค draw ฝนอนาคตจัดกลุม picture ภาพ(Images) photo การระดมสมอง จับความคิด ขอความเชื่อมโยง รวบรวมความคิด 3
 • การคิดเปรียบเทียบ การคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา การคิดเชิงมโนทัศน แสดงถึงความเปนกลาง จึง หมายถึงตัวเลขและขอเท็จจริงตางๆ แสดงถึงความโกรธ อารมณ จึง หมายถึงการมองทางดานอารมณ แสดงถึงความเยือกเย็น ทองฟาซึ่ง และความรูสึกของผูคิดในเรื่องความประทับใจ อยูเหนือทุกสิ่งทุกอยาง จึง ความโกรธ ความสนุก ความอบอุน หมายถึงการควบคุม และความพอใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 1. หมวกสีขาว การคิดสังเคราะห 6. หมวกสีฟา การคิดแบบ 2. หมวกสีแดง หมวก 6 ใบ 3. หมวกสีดํา แสดงถึงความเจริญเติบโต แสดงถึงความมืดครึ้ม จึง ความสมบูรณ จึงหมายถึงความคิดสราง 5. หมวกสีเขียว หมายถึงการคิดดานลบ สรรคและความคิดใหมๆ มุมมองใหม การปฏิเสธและการคิดคน 4. หมวกสีเหลือง ปองกันไมใหคิดหรือตัดสินใจที่เสี่ยง ชวยทําใหหาขอบกพรองหรือจุดออนได รวมทั้งชวยตรวจสอบความเปนเหตุเปนผลการคิดสรางสรรค การคิดประยุกต แสดงถึงความสวางไสวและดานบวก จึง หมายถึง เหตุผลทางบวก ความมั่นใจเหตุผลในการยอมรับและประโยชน การคิดอยาง การคิดวิพากษ การคิดแบบหมวก 6 ใบ มีวิจารณญาณ (Six Thinking Hats) การคิดอนาคต การคิดบูรณาการ การคิดเชิงกลยุทธ 4
 • ปจจัยที่สงผลตอการคิด จากหนังสือ ครบเครื่องเรื่องการคิด ดร.สุวิทย มูลคํา Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU จริยธรรม พื้นฐานทางครอบครัว การรับรู พื้นฐานความรู สภาพแวดลอม ปจจัยที่สงผลตอ ประสบการณชีวิต "การคิด"ศักยภาพทางการเรียนรู การทํางานของสมอง ประสาทรับรู วัฒนธรรม 5
 • หลั กการคิดตามหลักพุทธศาสนา โยนิโสมนสิการ อิทัปปจจยตา กระจายเนื้อหา ปจจัยสัมพันธ สวนประกอบยอย สอบสวน การเชื่อมโยงกัน ตั้งคําถาม ไมมีตัวตน การคิดกอนพูด Here and Now พูดความจริง มองอดีต-คิดปจจุบัน เพื่อฝนอนาคต เรากุศล พิจารณาการใชสอย เราคุณธรรม คุณคาแท - กุศลภาวนา คุณคาพอกเสริม (ตัณหา) อัสสาทะ- สวนดี สวนอรอย ชองเสีย คิดตามหลักการ ขอพกพรอง อาที่นวะ-สวนสี ขอเสีย หลักการ - ความมุงหมาย ขอบกพรอง ขาดโยนิโสมนสิการ ไขวเขว นิสสรณ - ทางออก ทางรอด สาวผลไปหาเหตุ ตรงจุด ตรงเรื่อง รูเทาทันธรรมดา ทุกข - สภาพปญหา รูเทาทันสิ่งทั้งหลาย สมุทัย - เหตุเกิดแหงทุกข ยอมรับความจริงที่เปนอยู นิโรธ - ความดับทุกข แกไขไปตามเหตุปจจัย มรรค - ทางดับทุกข 6โยนิ โ สมนสิ การ.mmap - 20/5/2547 - Prachasan Saenpakdee
 • Mapping by Mr.Prachasan Saenpakdee 6. ฝกตั้งคําถาม 1.ฝกสงเกต และสมมุติฐาน 2. ฝกบันทึก7. ฝกคนหาคําตอบ กระบวนการทางปญญา 3. ฝกนําเสนอ 8. ฝกการวิจัย แนวคิด นพ.ประเวศ วะสี 4. ฝกการฟง 9. ฝกเชื่อมโยง 5. ฝกปุจฉา-วิสัชนา 10. ฝกการเขียน 7
 • Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Doจัดการปญหาดวยการคิดแบบ 4 ยอ ใหญ Analysis โยง 4ยอ แยก Synthesis ยอยYour Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do แกปญหาดวย 4 มิติ  8
 • Brainstorming Process Decision Program Chart Flow Process Chart Matrix Data Analysis Gantt Chart Matrix Diagram Cause & Effect Diagram 17 Problem Solving Arrow Diagram Devices Check Sheet Tree Diagram Pareto Diagram Relation Diagram Graph Affinity Diagram Scatter Diagram Control Chart Histogram 917ProblemSolving.mmap - 11/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
 • คิดแบบผูนํา 10
 • เอกสารประกอบการนํ าเสนอ Mind Map นายกรั ฐ มนตรี พ.ต.ท. ดร.ทั ก ษิณ ชิ นวัตร Mind Map ของ ฯพณฯ ทักษิณ ในการพัฒนาประเทศ แปลงสินทรัพยเ ปนทุน THAKSINOMICS MIND MAP พักชําระหนี้เ กษตรกร สรางโอกาสโดยการ สรางทุนใหคนจน ธนาคารประชาชน ผู วา CEO กองทุนหมูบาน ปฎิรูปราชการ ปรับปรุงโครงสราง และการบริหารจัดการ 30 บาทรักษาทุกโรค ลดรายจายของคนจน IPR สินคาเอื้ออาทร VC Funds สนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรม OTOP เพิ่มรายไดโดยสงเสริม ภาคเศรษฐกิจที่คนจนพึ่งพิง Incubator กองทุนนวัตกรรม 30 บาทรักษาทุกโรค สนามบิน ปราบปรามยาเสพติด VC Funds สงเสริมใหประเทศไทย เปนประเทศที่นาอยู ปราบปรมผูมีอิทธิพล แปรรูปรัฐ วิสาหกิจ และปลอดภัย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน จัดระเบียบแรงงานตางดาว ปรับบทบาทสถาบัน เฉพาะทาง จัดระเบียบสังคม ปรับปรุงโครงสรางภาษี บานเอื้ออาทร ปรับปรุงโครงสรางกฎหมาย ไทยสากล อนุรักษวัฒนธรรมไทย ASEAN Asian Bond สรางตลาดพันธมิตร การลดมลพิษ อนุรักษและรักษา สิ่งแวดลอม FTA การประหยัดพลังงาน Fashion city ปรับปรุงระบบการศึกษา อาหาร The Best and The Brightest สรางสังคมไทยใหเ ปน สังคมแหงการเรียนรู Software สนับสนุนอตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ Computer เอื้ออาทร รถยนต เปาหมายสูงสุด หองสมุด ทองเที่ยว ระเบียบวาระแหงชาติ แผนงาน โครงการ Goal Strategies Programs Project จัดการเขียนแผนภูมิโดย ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล 11PMs Mind Map (2).mmap - 17/7/2547 - Prachasan Saenpakdee
 • E-Government E E-Citizen Udo Strategy Inside Out Outside In12 28/4/2547 - v15 Coporate culture Organization culture SWOT Analysis
 • IT Bio Technology " " E-Government Digital Technology IT Nano Technology GIS MIS Genomics Network Organization13 THAKSINOMICS Agenda Based Organization Governance WTO ò ò ò ò Ó·²¼ Ó¿°
 • 14
 • BUREAUCRACY IS THE ENEMY OF TALENT BUREAUCRACY แปลวา "กฎของสํานักงาน" ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพของงานสูงขึ้น QoWL เคลื่อ นชา ความขัดแยงลดลง ตัดสินใจชา องคกรคุณภาพสูง สรางสรรคม ากขึ้น ปลาซิวเดินเร็ว ปลาวาฬกับฝูงปลาซิว ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง อวสานงานออฟฟศ Work team คอมพิวเตอรแทน เนนทีม Improvement team Integrating team Network Organization ผลจาก Internet ลูกคา คือศูนยก ลาง มีการเปลี่ยนแปลง ผูน ําอยูตรงกลาง สังคมความรู บริหารความรู กําเนิด องคกรแบบเครือขาย (Focus) การกระจายอํานาจ พนักงานดานหนาแกปญหา ลักษณะสํา คัญ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขจัดระบบราชการ เหมือ นตลาดเสรี องคกรซึ่งมีสวนกลางขนาดเล็ก หลักการพื้นฐานองคกร เชื่อมั่นในสาขาของตน การจางคนนอก แบบสหพันธ องคกรสองขนาด ทํางานไดทันใจ ประกอบดวยทีม ทีทุมเท ่ Outsourcing คือคําตอบ ขามพรหมแดน การคิดเองทําเอง เหมือนเปน Office เดียวกัน องคกรผูป ระกอบการ ตองมีเครือขาย กลุมที่ 1 กลุม มืออาชีพ ตอ งสรางเครือ ขาย องคกรสามใบเถา กลุมที่ 2 คูสัญญาจากภายนอก ยุคสมัยไฮเทค Internet เปลี่ยนระบบ กลุมที่ 3 พนักงานชั่วคราว คุณคาของ Ideas ประสบการณ รวบรวม ไตรตรอง จัดเก็บ องคกรแบบราชการตายแลว เกิดแนวความคิดใหม แยกแยะ ระบบเกา (คน) Bureaucracy is dead ทดสอบแนวความคิด กงลอของการเรียนรู วิเคราะห 15/8/2547 - v29 Why Know กระจาย ไดโนเสาร How วัดที่ผลงาน เกิด Communities ไมตองมานั่งเสนอหนา of Practice ระบบใหม Wealth = Resource X Technology สภาพการเงินของขาราชการ การปฎิรูประบบ บทบาทของ ก.พ. ราชการไทย ดํารงอยูเพื่อคนของคน ทักษิณ ผลักดันโดยรัฐบาล ฆาตรกรก็คือ Microchip ทักษิโณมิก ส เกิดเครือขายใหม องคกรแบบ อารยธรรม Microchip ราชการตายแลว สรางงาน สายการบังคับ บัญชา สรางเงิน Microchip กับ ปจเจก อํานาจสั่งการ สนองฝน แบงหนาที่ตามความชํานาญ ความเสมอภาค วินัย โครงสรางพีระมิด กฎระเบียบ การทุจริต ขอหาม เลนพวก สรางระบบปองกัน บทลงโทษ ความลับรั่วไหล สายงานหลักและสนับ สนุน สรางระเบียบ เปนทางการ นับถือมากวา เหตุผล ธรรมเนียบปฏิบัติ พระเจาอยูบนกระดาษ ความเร็ว ไมเ ปนทางการ วิธี Kill ระบบราชการ ไอเดีย สําคัญกวาชั้น Jack Welch ปญหาจาก ขนาด การบังคับบัญชา โรคขยาย ขนาด แบงปนขอ มูล กําลังคน ความยิ่งใหญวัด จากขนาด สิ่งที่ตองขยายตาม สถานที่ งบประมาณ ตัวอยาง เชน กองทัพbureaucracy.mmp - À¡.»ÃЪÒÊÃóì áʹÀÑ¡´Õ 15
 • มีผลงาน มุงเนนผลงาน ผลิตผลงานใหมๆ Yield ËÅÑ¡¡Òà I AM READY ÊÓËÃѺ¢éÒÃÒª¡ÒÃÂؤãËÁè ผลิตความคิดใหม Mapping â´Â À¡.»ÃЪÒÊÃóì áʹÀÑ¡´Õ มีใจและการกระทําที่เปน ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี ประชาธิปไตย มีสวนรวม โปรงใส Integrity ศักดิ์ศรีของคนเทาเทียม Democracy แลกเปลี่ยนเรียนรู ไมหมิ่นศักดิ์ศรีคนอื่น กาวไปพรอมๆ กับประชาชน ขยันตั้งใจทํางาน รับผิดชอบตอผลงานตอสังคม I AM READY ใจอยูกับกิจ Accountability เราพรอมทํางานเพื่อประชาชน Activeness จิตอยูกับงาน อธิบายได ตรวจสอบได เราพรอมทํางานเพื่อแผนดิน ทํางานเชิงรุก เรียนรูตลอดเวลา 16/8/2547 - v6 มีศีลธรรม คุณธรรม ไมคิดราย มุงเนนประสิทธิภาพ ใจบริสุทธ ไมคิดชั่ว เห็นคาของเวลา Efficiency Morality เกรงกลัวตอบาป เห็นคาของเงินภาษีประชาชน ทางกาย ยึดมั่นในหลักพุทธ ทางใจ ทางวาจา Relevancy รูทันโลกปรับตัวทันโลกตรงกับสังคมglocalization@thailand.com 16
 • Ü·¹·¬¿´ Û½±²±³§ ÌØßÕÍ×ÒÑÓ×ÝÍ Digital Economy Spirit of Time 10-15 webpage Internet .4 Solution Bill Gates Digital Nervous Winner System Intelligence Interface Virtual Reality On-DemandAnalytical Power Digital Economy Smart Pulse Energy 2000Download Learning Organization Knowledge Economy 17 Mind Map by Mr.Prachasan Saenpakdee
 • แนวทางการพัฒนาเมืองขอนแกนสูการเปน ICT City Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี One Stop Service Electronic document E-Service Hardware for service Kiosk 24 hrs for people สงเสริมทองถิ่นใช ICT E-Government Smart Card database GIS Shared Information E-Saan Software Park Province Database POC Animation town E-Industry Province MIS Mobile training IT People ware พัฒนาขาราชการ พัฒนาผูสอน e-Learning ภูมิปญญาอีสาน โครงการ Virtual OTOP ICT City E-Library ประชาชนเขาถึง โครงการสงเสริม ICT ในธุรกิจ การคา เพิ่มจํานวน Computer E-Commerce School Net การลงทุน การพัฒนาฐานขอมูลบูรณาการ E-Education Broadband อนุภูมิภาค เครือขายการศึกษาทองถิน ่ Labour Hub พัฒนา Software เองในประเทศ Software Open Source ใช Software ถูกกฎหมาย เครือขายคอมพิวเตอรลุมน้ําโขง การประชุมระดมความคิด ICT City 19 Jan 2004 Sofitel Hotel Khon Kaen Digital Divide I-Community Community CIO Broadband Internet Access E-Society การพัฒนาโทรศัพทพื้นฐาน 18ICTCityKhonKaen.mmap - 20/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
 • การจัดการเครือขาย(สรุปจากแนวคิด ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์) Mapping โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี พลังของหุนสวน มีใครบาง พลังของเครือขาย เครือขายของเครือขาย ทําอะไรบาง พัฒนาเครือขาย การวางแผนที่ อยูที่ไหน เครือขาย ประสานอยางไร รัฐ - ประชาชน จัดภาพโครงขาย ประชาชน- ประชาชน ทองถิ่น ใครรับผิดชอบอะไร สวนกลาง รัฐ - รัฐ ดําเนินการเมือใด Network Management สวนภูมิภาค ระบบการสื่อสาร การแบงบทบาท แสดงบทบาทอยางไร เปนกลาง สื่อมวลชน ยึดมั่นในความจริง 18/8/2547 - Rev. 38 ทําเต็มที่ในบทบาท หลายทิศทาง ชองทางการสื่อสาร ครอบคลุมทุกระดับ ประชุมเครือขาย ประชุม ประชุมรัฐ/เอ็นจีโอ แลกเปลี่ยนขอมูล แลกเปลี่ยนปญหา สัมมนา การเขาถึงขอมูล เวทีใหญ กระดาษ การเรียนรูรวมกัน ศึกษาดูงาน ชุมชนอื่น การเผยแพร อิเลคทรอนิกส IMS-ขอมูลขาวสาร องคกรธุรกิจ รวมศูนยขอมูล พัฒนาระบบ ระบบฐานขอมูล พัฒนาองคกร สรางมาตรฐานขอมูล พัฒนาคน 19NetworkMan3.mmap - 18/8/2547
 • ประยุกตจาก การประเมินศักยภาพบุคลากรแนวพุทธ : ศุภชัย เมืองรักษ : Productivity world : ปที่ 8 ฉบับที่ 46 ศรัทธา มีความเชื่อที่มีเหตุผล เอกสารประกอบการบรรยาย อบจ./เทศบาล การถา ยโอน ภารกิจ ศีล มีความประพฤติถูกตองดีงาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 Mind Map by ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี หิริ มีความละอายใจตอการทําชั่ว 7 โอตตัปปะ มีความเกรงกลัวตอการทําชั่ว ทําตนนารัก ปโย พาหุสัจจะ มีความเปนผูใฝรูใฝศึกษา ทําตนนาเคารพ ครุ จาคะ มีค วามเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ ทําตนนายกยอง ภาวนีโย ปญญา มีค วามเขา ใจถองแทในเรื่องผิดถูก ชั่วดี รูจักพูด ใหไดผล เกิดความเขาใจ วัตตา จะ 7 สติ มีใ จอยูกับกิจ มีจิตอยูกับงาน มีความอดทนตอถอยคํา วจะนักขโม ธรรมวิจัย มีความสนใจสอดสองสืบคน มีความสามารถอธิบายเรื่องซับซอนได คัม ภีรัณ กถัง กัตตา วิริยะ มีความเพียร ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล โน จัฎ ฐาเน นโยชเย 7 ปติ มีความอิ่มใจ รูหลักการ หรือรูตนเหตุ ธัมมัญณุตา ปสสิทธิ มีความสงบกายสงบใจ รูเ ปาหมาย หรือรูผล อัตถัญณุตา สมาธิ มีใจตั้งมั่น รูต น รูจักการแกไขตน อัตตัญณุตา อุเบกขา มีใจเปนกลางตัดสินตามความเปนจริง รุจักประมาณ หรือความพอดี มัตตัญณุตา 7 กัลยาณมิตตตา รูกาลเวลาที่เหมาะสม หรือปรโตโฆสะ มีการยอมรับการเรียนรุจากบุคคลภายนอก กาลัญณุตา รูจักสังคมชุมชน สีลสัมปทา มีการจัด ระเบียบถูกตอง ไมเบียดเบียนคนอื่น ปริสัญณุตา รูความแตกตางของคน ฉันทสัมปทา มีการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหตน ปุคคลัญณุตา อัตตาสัมปทา มีการมุงพัฒนาตนอยางเต็มที่ 7 ทิฏฐิสัมปทา มีการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง อัปปมาทสัมปทา ตระหนักเห็นคา ของเวลา ไมประมาท โยนิโสมนสิการสัมปทา รูจักคิด คิด เปน พึ่งตนเองได 20แนวพุทธ (3).mmap - 5/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
 • นําเสนอการสรางสังคมดี เริ่มที่ 5 สํานึก โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล ไมทําลายสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่น ไมสรางปญหาสังคม (PUBLIC MIND) รักษภาษาถิ่น เคารพในภูมิปญญาไทย ไมเห็นแกตัวจนเกินงาม ชีวิตวิถีชุมชน เกรงใจสังคม เคารพผูใหญ เคารพภูมิปญญา ยึดมั่นในวิญญาณไทย เปนประจํา ออกกําลังกาย รักแผนดินเกิด (THAI MIND) สม่ําเสมอ บริโภคที่แกนสาร เรียนรูการเปลี่ยนแปลง หัวใจไทยแบบสากล (HEALTH MIND) กาย แสดงความเปนไทย ดูแลตนเอง ใจ ไมดูถูกคนไทยกันเอง ทุกคนเทาเทียม จิตวิญญาณ ศักดิ์ศรีความเปนไทย มีสวนรวมในการสรางสุขภาพ 5 ติดตามการเมือง ( . ) สํานึกประชาธิปไตย เรียนรูตลอดชีวิต เสนอความคิดเห็น พัฒนาตน รักการอาน หวงแหนแผนดิน เปนเจาของประเทศ คิดในสิ่งที่ดี พัฒนาคน เขารวมเครือขาย พัฒนาชาติ เปนสวนหนึ่งของสังคม รวมเคลื่อนไหว (CIVIC MIND) ประหยัดเพื่อชาติ (GOOD MIND) แตกตาง สํานึกเพื่อชาติ รักษาวัฒนธรรมชาติ ยึดมั่นในความสามัคคี ไมแตกแยก ไมคดโกง สังคมดีไมมีขาย ทําตนเปนคนคุณภาพ การเคลื่อนไหวทางสังคม อยากเห็นบานเมืองมั่นคง อยากไดตองรวมสราง ทําหนาที่ใหดีที่สุด เปนสวนหนึ่งของสังคม การรวมกลุมประชาคม สรางสังคมแหงการเรียนรู 21กิ จ กรรม5สเพื่ อสั งคมดี .mmap - 25/6/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
 • แผนที่ความคิด 22
 • T tching ideas and plans us uides ign et a ve mo e syllab s ative Dis aluatinresentation oting g g as ng alys delin Visuact analysis CrBrainaster g altern s g De arkscript g cour nin D rouble-sho s s siis ea sto plan em e of is ys ar ay ing all po g lp tw M e gnin an an it in s, tiv rm i ts i n ie Impa ee ee wr s or ep Ske Trr D esi st o n c s ctts n T ec nt e ent Ev on ojje g me in w c at siio prro gem ciis nt p nage er s er e ec nt na er g n De de D ude ma ma pap /pap Mind Mapping is many things to en in ectt/ g Stu ct St ect ojecG a rn arti n al s an u ojje ch pr proj si s a ysis anally Le h wc gm Po Prr search ear ctt an e ec Fl o elo pin Res Re d effffe e and er se an De v a na g t op m Caus Cau ode ng odelliing many people... a ca m attiicall m D es k S yste m Ma hem rm atio n Pers o na l In fo Matthem Strategic planning Strategic planning 23 Explainin g complex issue s ms s xper System Expertt Syste lopm ent Developing E Developing Prop osal d eve ys s allysiis er ce ana es nce an ses p lan n Senten e arl y S e n te as s ca en thly/ Y r am estt c entt Mo n ia g m ng te ing t wD m erati gem all t af lo e erat age nua y st t Gen Gen ana anu ng Da n S har an g s m ma n ti o istt m affff m nniin c m a t ion ra m eckcklli an fo r n p k Stta pla Conc works zatio m s g ove am/a ap des Che e//S e pl ua ys me t In a ni z Dia Ch prod ent pr alysiing urre atte Mg oe s ept M hop n rga n e gs a du te gr d M lp ced pora Web pag t versiojn ct rin g n appin s oce rrpor organize s in He monstratio g O r bo n Po Prr uto atin sh Co Co Fi li r lin e n e tr M vis G et m uc ta ity di a e Da at iv Circuit de On w pr flo C re Im g or k kin ork W Trac W
 • Mind Map อัจฉริยะ ลีโอนาโด ดา วินชี โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี ฝกฝนบอยๆ สมองซาย-ขวา บันทึก ทําแผนภูมิความคิด Arte/Scienza จัดลํ าดับ ตั้งคํ าถาม ไมมีที่สิ้นสุด ศึกษารางกาย สัมผัส อาหาร สุขภาพ Curiosita ชางสังเกต เสียง การทรงตัว รส ซ าย-ขวา Corporalita ฝกสติ สติสัมปชัญญะ พัฒนาอารมณ พิจารณา Leonardo Da Vinci ความผิ ดพลาด ตนกําเนิด 21/5/2547 - Rev. 10 เรียนรู อุปสรรค หาความเกี ่ยวของ ส ว นใหญ- ยอย Connessione Dimostrazione ฝา ยตรงข าม คนหา เต็มใจเรียนรู เนนสายตา รูป ผอนคลาย บนฐานความจริง รส มั่นใจ อิงกับความรู กลิ่น Sensazione Sfumato อยูกับตัวเอง เสียง ทนตอความขัดแยง สัมผัสleonadodavinci.mmap - 21/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do Leonardo daVinci • ลีโอนารโด เกิดเมื่อกลางดึกวันเสารท่ี 15 เมษายน 1452 Caterina มารดาเปนชาวบานใน หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่งชื่อ Anchiano ใกลเมือง Vinci เปนเมืองเล็ก ๆ บิดาชื่อ Ser Piero da Vinci เปนนักบัญชีที่มชื่อเสียง ี 24
 • Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do Tony Buzan • โทนี่ บูซาน เปน ชาวอังกฤษ เกิดป 2485 ศึกษาปริญญาตรีที่ แคนาดา ไดรับเกียรตินิยม ดานจิตวิทยา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตรทั่วไป เคยทํางานหนังสือพิมพ • เปนนักพูดชั้นนําของโลก มีสถาบันชื่อ Buzan Centres เปนหนวยงานที่ทํา หนาที่ฝกอบรม www.mind-map.com Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do Mind Map Laws These are the brain-reflecting foundation structures of a Mind Map. The more of them you follow, the more effective your Mind Map.• Start in the centre with an image of the topic, using at least 3 colours.• Use images, symbols, codes and dimensions throughout your Mind Map.• Select key words and print using upper or lower case letters.• Each word word/image must be alone and sitting on its own line.• The lines must be connected, starting from the central image. The central lines are thicker, organic and flowing, becoming thinner as they radiate out from the centre.• Make the lines the same length as the word/image.• Use colours – your own code – throughout the Mind Map.• Develop your own personal style of Mind Mapping.• Use emphasis and show associations in your Mind Map.• Keep the Mind Map clear by using Radiant hierarchy, numerical order or outlines to embrace your branches. 25
 • Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do How To Mind Map• Turn a large A4 (11.7" x 8.3") or preferably A3 (16.7" x 11.7"), white sheet of paper on its side (landscape), or use a Mind Map pad.• Gather a selection of coloured pens, ranging from fine nib to medium and highlighters.• Select the topic, problem or subject to be Mind Mapped.• Gather any materials or research or additional information.• Start in the centre with an unframed image – approximately 6cm high and wide for an A4 and 10cm for an A3.• Use dimension, expression and at least three colours in the central image in order to attract attention and aid memory.• Make the branches closest to the centre thicker, attached to the image and ‘wavy’ (organic). Place the Basic Ordering Ideas (BOIs) or the chapter heading equivalents on the branches.• Branch thinner lines off the end of the appropriate BOIs to hold supporting data (most important closest).• Use images wherever possible.• The image or word should always sit on a line of the same length.• Use colours as your own special code to show people, topics, themes or dates and to make the Mind Map more beautiful.• Capture all ideas (your own or others’), then edit, re-organise, make more beautiful, elaborate or clarify as a second stage of thinking. Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do 26
 • Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do www.tanyaPH.com • ธัญญา ผลอนันต เกิด 2489 ไดรับอนุญาต Buzan Licensed Instuctor – BLI) จากศูนยกลาง Buzan Centres เมือง Poole สหราชอาณาจักร เริมเผยแพร “การคิดเปน” ครั้ง ่ แรกในเมืองไทย มีนาคม 2541 มีผลงานมากมายYour Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do ตัวอยาง Mind Map 27
 • Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We DoYour Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do 28
 • Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do สมอง 2 ซีกซีกซาย ซีกขวาการใชภาษา การเขียน การอาน ความเขาใจอยางลึกซึ้งทักษะดานตัวเลข การเห็นภาพสามมิติ ศิลปะการใชเหตุผล การจินตนาการทักษะการพูด ทักษะดานดนตรีดานวิทยาศาสตร ควบคุมการทํางานมือซายควบคุมการทํางานมือขวา Management by Left Leading by Right Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do เครื่องมือวัด Leadership Left RightManagement by Left Leading by Right 29
 • Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do Begin with The End in Mind ใชหัว(คิด)ในการทํางาน มองภาพสุดทายกอนเริ่มตน Mind Map เครื่องทุนแรงที่ + = ทรงประสิทธิภาพ(Whole) (Parts) (Whole) F i r s t T h i n g F i r s t --- by Mind Map Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do สิ่งสําคัญ งาน และ ชีวิต Think Win-Win First Thing First Inside Out Outside In Synergize ประสานพลัง 30
 • Uses Benefits Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We DoLearning Reduce those ‘tons of work’. Feel good about study, revision and exams. Have confidence in your learning abilities. ใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู การเรียนหนังสือ เพื่อการจดบันทึก แลวนํากลับมา ทบทวนเพื่อสอบOverviewing See the whole picture, the global view, at once. Understand the links and connections. ชวยในการคิดและมองภาพรวมของเรื่องราวหรือปญหาที่เรากําลังเผชิญเพื่อใหเห็น องครวมแหงปญญาที่แทจริงConcentrating Focus on the task for better results. Using all of your cortical skills attracts your attention. การจับจองที่ประเด็นที่เราสนใจเพื่อการใชทักษะเชิงการวิพากษMemorising Easy recall. ‘See’ the information in your mind’s eye. ชวยในการจําขอมูลขาวสารOrganising Be on top of all of the details for parties, holidays, projects or any other subject. การจัดการงานที่ทําดวยความะสะดวก เรียบงาย แตเต็มไปดวยความสามารถPresenting Speeches are clear, relaxed and alive. You can be at your best. การวางแผนในการนําเสนอ หรือ การเตรียมการเพื่อการนําเสนออยางมืออาชีพ นา ติดตาม มีชีวตชีวา ิCommunicating In all forms with clarity and conciseness. Center ------------ We Do Your Dream ------------ Glocalization Training การสื่อสารที่มประสิทธิภาพมากขึน ดวย Mind Map ี ้Planning Orchestrate all details and aspects – from beginning to end – on one piece of paper. การวางแผนที่มประสิทธิภาพบนกระดาษเพียงไมก่หนา ี ีMeetings From planning to agenda, to chairing, to taking the minutes … the jobs are completed with speed and efficiency. กาาวางแผนการประชุม เริ่มจากกําหนดการ การนําการประชุม ใชเวลาใหสั้นเขา เสร็จสิ้นไดดอยางมี ประสิทธิภาพ รวดเร็วTraining From preparation to presentation they make the job easier and much faster . การอบรม ตั้งแตข้นตอนของการเตรียมการไปจนถึงการนําเสนอ ชวยใหการทํางานงายขึน ไมยุงยาก ั ้ วุนวายThinking Having a method to analyse thoughts – almost a ‘way-station’ for them. การประยุกตใชกบงานทางความคิด เปนทางออกแหงความคิด จินตนาการ ัNegotiating All the issues, your position and manoeuvrability in one sheet. การเจรจาตอรองดวยแผนภาพความคิดเพียงหนาเดียวที่มีพลัง ซึ่งเปนพลังแหงการมองภาพ มอง ปญหาแบบองครวมBrain Blooming The new brain-storming in which more thoughts are generated and appropriately assessed. เครื่องมือชวยการระดมสมองที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบ สะดวกในการประเมินความคิดความอานจาก เวทีการระดมสมอง 31
 • หลักการเปนนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Mapping โดย เภสัช กรประชาสรรณ แสนภักดี 14.1 แลกเปลี่ยน เรียนรู 1.1. ศาสตรที่ถนัด 14.2 เสวนา 14. 1.2. เรื่องที่บรรยาย 14.3 หาจุดตาง 1. 1.3. ศาสตรที่เกี่ยวของ หาเหตุ 2.1. สวยงาม เขาใจความจริง 2.2. ตั้งใจทํา 13. 2. ที่ไป-ที่มา 2.3. เรียบงาย 12.1. สรางสรรค 3.1. ประยุกตเทคโนโลยี 12.2. เชิงบวก 3.2. ทบทวน 3. 12.3. ในที่ประชุม 12. 3.3. ติดตามขาวสาร 12.4. ตรงไปตรงมา 4.1. มองไกล 11.1. เลือกรูปแบบใหม 4.2. มองกวาง 4. 11.2. เหมาะสม 4.3. สวนตน/สวนรวม 11.3. นาสนใจ 11. 29/8/2547 - Rev. 28 11.4. ดึงดูด 5.1. กระตุนดวยการถาม 5.2. ฝกถามเพื่อคนหา 5. 5.3. เตรียมตอบคําถาม 10.1. มุงมั่น 10.2. ลงมือทําทันที 6.1. เอกสาร 10. 10.3. ตอเนื่อง 6.2. บุคคล 6. 6.3. กฎหมายน 9.1. กอนการบรรยาย 9.2. ระหวางการบรรยาย 9. 7.1. ภาพรวม 9.3. หลังการบรรยาย 7.2. ภาพยอย 7. 7.3. การเชื่อมโยง 8.1. ยอมรับการวิพากษ 8.2. ฝกคิดเชิงวิพากษ 8. 3213viforFa.mmap - 29/8/2547 - Prachasan Saenpakdee Rev. 28
 • หลั กการในการระดมสมอง Brainstorming โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การระดมสมอง (Brainstorming) Mapping by ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี ทบทวนวิธีระดมสมอง เรียงลําดับแขนงใหม เตรียมประเด็น ใชสี และ boundary จัดหมวดหมูใหม ผูนําการประชุม จับประเด็น หากตองการเนนใช highlight ควบคุมการรดมสมอง ไม dominate กํา หนด code หากจําเปน Clarify, discuss มาจากหลากหลายกลุม เชื่อมความสัมพันธ idea ที่ เกี่ยวพันกัน ผูเขารวม และจัดความสําคัญ เว็บไซต กลุม หลากหลายประสบการณ MS Word อาจจะเขารวมหรือไมก็ได หากจําเปนก็สงออกไป MS Powerpoint งานหลังกระบวนการ ผูบันทึก คียขอมูล MindManager MS Project ไมตองระบุชื่อคน ประเมิน โสตทัศนูปกรณ Facilitator ทดสอบ หาทางออกเชิงปฏิบัติ เอกสาร เครื่องเขียน ทบทวน by Mind Map . เริ่มเขาสู MindManager Brainstorm mode ขั้นตอนตอไป กําหนดวัน วางแผนปฏิบัติการ ไมตองเรียงลําดับ เพิ่ม idea ใหมๆ ที่เขามา กําหนดผูรับผิดชอบ กระบวนการ ปลอยใหไหลไปเรื่อยๆ แตกแขนงใหมสําหรับ idea ใหม ขยายไดหากกําลังลื่นไหล กําหนดเวลา แขนงยอยหากเปน idea ตอยอด ตอยอดความคิด ปลอยใหเปนธรรมชาติ การประชุมกรรมการ ไมวิจารณกันและกัน อยาฆาความคิด การเรียนรู แนวทาง การระดมสมองประชาชน มากๆ ยิ่งดี การแกปญหา สนใจปริมาณ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกความคิดรับหมด การประยุกตใช ไมเนนคุณภาพ โครงการใหญ ยังไมตัดสิน คณะทํางาน โครงการยอย 33การระดมสมอง by MindManager.mmap - 15/5/2547 - Prachasan Saenpakdee
 • จัดการเรียนรู เพื่อความตอเนื่อง เปนขอมูลนําเขา ออกแบบ ความยั่งยืน ติตามสนับสนุน ขั้นตอนอื่นๆ ประสบการณ กอนการเรียนรู ประเมินปญหาความตองการ ความสนใจ ระหวางการเรียนรู ของผูเขารวม ขอมูลพื้นฐาน (Background) ปญหา หลังการเรียนรู ประเมินผล ธรรมชาติ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู ลักษณะการเรียนรู เพื่อความสอดคลอง การทํางานเปนทีม แบงบทบาทหนาที่ จัดกระบวนการเรียนรู ความตองการ กําหนดขอบเขตการเรียนรู การแกปญหา Session Design สอดคลองกับผูเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค กําหนดเข็มทิศ กําหนดชัดเจน สอดคลองกับเวลา แตละเนื้อหา เงื่อนไขที่เปนอยู ขั้นตอน การออกแบบจัดทําหลักสูตร วิธีการ สอดคลองกับวัตถุประสงค Road Map กระบวนการจัดการเรียนรู เวลา วิเคราะหวัตถุประสงค เครื่องมือ ไดหลากหลาย สื่อตางๆ เลือกกําหนดเนื้อหา สอดคลองกับผูเขารวม และจัดลําดับเนื้อหา สอดคลองเวลา ลําดับความสําคัญ เรียบเรียง สอดคลองสถานที่ รวบรวมขอมูล เงื่อนไขอื่นๆ วัตถุประสงค กําหนดแผนงาน จัดทําโครงการ เลือกวิธีที่เหมาะสม แผนประเมินผล เขียนโครงการ จัดการเรียนรู เนนการมีสวนรวม การติดตาม เลือกวิธีการในการ ขอดี งบประมาณโครงการ จัดการเรียนรู ใชหลักเกณฑ ขอจํากัด ขอควรคํานึง 34ParticipationLearningProcess.mmap - 13/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
 • คาถาสํ า หรั บคนรุนใหม KUSANA เรี ย บเรียง Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภั ก ดี ตองรูลุมลึก Knowledge รูหลากหลาย (ความรู) รูทันยุคสมัย มองภาพรวม Understand มองเชิงระบบ (ความเขาใจ) เขาใจธรรมชาติ การเรียนรูตลอดชีวิต Skill การสื่อสาร (ทักษะ) พัฒนาคุณภาพชีวิต KUSANA คิดเชิงบวก Attitude เรียนรูทุกปญหา (ทัศนะคติ) กลาลมเหลว พลังของเครือขาย Network เชื่อมโยงประสาน (เครือขาย) ขยายฐานความคิด ทํางานเชิงรุก Active กระตือรือรน (ขยัน) เริ่มกอนเสมอ 35kusana.mmap - 24/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
 • เรื่องราวของ Deming cycle Mind Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. Flow chart Histogram งานขององคกร Practical PDCA Pareto Chart งานสวนตัว Fishbone Diagram Check sheet Walter Shewhart (Tools) Control chart 1930 วงจร Shewhart Scatter Diagram ที่ Bell Laboratories Brainstorming 1950 W.Edwards Deming วงจร Deming คัดเลือกกระบวนการที่จะแกปญหา และปรับปรุง ระบุลูกคา ออกแบบ ขั้น ที่ 1 เลือกหัวขอที่จะศึกษา แตงตั้งทีมงานแกปญหา ผลิต Deming และปรับปรุงงาน ขาย Outcomes วิจัย Output กําหนดตัววัดผล Process ขั้น ที่ 2 การวางแผน เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล (Plan) วางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล PDCA ตั้งคําถามเพื่อวิเคราะห Deming Act Do วิเคราะหหาสาเหตุดานคุณภาพ เขียนผังการดําเนินงาน (Flow chart) ขั้น ที่ 3 ระบุสาเหตุตนตอ ประเมินสาเหตุที่เปนไปได ศึกษาผลกระทบ สรุปแนวทางแกปญหา และปรับปรุงงาน ขั้น ที่ 4 กําหนดแนวทางปรับปรุง Specific ระบุผูสนับสนุน และลงมือปฏิบัติ Measurable พัฒนาแผนการลงมือปฏิบัติ การปฏิบัติ (Do) Acceptable (Gantt Chart) ปฏิบัติดวยวิธีการใหม Realistic SMARTER Time Frame ขั้น ตอนที่ 5 ประเมินแนวทางแกไข การตรวจสอบ Extending (Check) Rewarding บันทึกผลความพยายาม ขั้น ตอนที่ 7 เลือกหัวขอศึกษาใหม การดําเนินการ ขั้น ตอนที่ 6 จัดทํามาตรฐาน ใหเ หมาะสม(Act) 36pdca (2).mmap - 23/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
 • แผนที่มโนทัศน 37
 • Web mapping คําคลายกัน Mind Map Concept Map Developed by Knowledge Management Prof.Joseph D.Novack Word 2 Know Mental Models Cornell University(1983) Active Learning web diagram คําที่เกี่ยวของ History Generative Learning Explore knowledge Information Processing Description consist of Node Constructivism explain relationship Links Understanding of a คุมครองผูบริโภค Body of Knowledge Apply to real life งานดานสุข ภาพ Explore new Information and relationship งานวิจัย Access prior Knowledge Gather new knowledge Share knowledge and USES Brainstorming Information Preparation step Focus for rating Written Document Web sites Generation step Focus Brainstorming Design strucure Concept Mapping Web search Sort of Statement (Visualize Thinking) Struturing step Multimedia Presentation Rating of Statement Prachasan - v8 Problem solve options Representation step Computation of Map Process The statement list The Cluster list Problem-Solution Map Naming the cluster Interpretation step Process Development Map The Cluster map Persuasive Argument The Point rating map Type of Maps Characteristics The Cluster rating map Research Topic For plan Narrative Story Line Utilization step For Evaluation Spider Concept Map Style Hierarchy Concept Map Flowchart Concept Map Systems Concept Map Categories of C Maps Inspiration6/7 Landscape Concept Map MindManager2002 Multidimensional Concept Map Software Mind Map MindMapper3.5 Mandala Concept Map MindGnius1500 Tools Axon2004 Drawing book Hardware 38 Color penglocalization@thailand.com
 • Morning Alarm Clock Rings Open Open both Groan Softly Groan more Reach for Smash Nudge One Eye eyes same loudly Alarm Clock Alarm Clock Wife time Snooze Button Turn Over & goOpen Close back to sleep Open Go back to sleep Hit Snooze Buttonother eye eye again Major shock eyes Push snooze button to nervous on second try system Alarm clock Late for work Go back to sleep Check for light rings again Light? Still dark? leaking through Alarm rings your eye lid Wife calls second time Get fired Alarm rings second time 9-1-1 Pull back Close eyes Reach for light switch bed covers Open Curse Alarm Clock eye again Pray to sun Knock lamp Tun on light Sit up Stretch god to turn to floor in bed & yawn on lights Stretch & yawn Groan look for flashlight Open eyes again Pull back Sit up in bed bed covers 39
 • Concept Mapping หินอัคนี จากหนังสือ : ครบเครื่องเรื่อง การคิด ดร.สุวิทย มูลคํา เขียนใหมดวย MindMapper โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี หิน ประกอบดวย ประกอบดวย เปลี่ยนแปลง ตามลักษณะการเกิด แรธาตุ 2 ชนิดขึ้นไป สถานะ แบงเปน แบงเปน แบงเปน กลายเปน กลายเปน หินอัคนี หินชั้น หินแปร ของแข็ง ของเหลว (หินดั้งเดิม) (หินตะกอน) (หินทราย) อยูใน อยูใน เกิดจาก เกิดจาก เกิดจาก หินอัคนีหรือ เปลือกโลก ใตเปลือกโลกการเย็นตัวของแมกมา และลาวา หินอัคนีผุกรอน หินชั้นที่ถูกความรอน ความกดดันในโลกทํา ใหรูปรา งและเนื้อเดิม เปลี่ย นไป หินแกรนิต หินทราย หินกรวด หินปูน หินออน ไดแ ก เกิดจาก เกิดจาก แมกมา ลาวา แข็งมากไมมี ประสานตัวแนน เกิดจาก รอบซากพืช และ เปนชั้นมีซากพืช สัตวปรากฎอยู และสัตวปรากฎอยู เนื้อแนนมีแรธาตุตางๆ มากขึ้นอาจเปนรูปผลึก 40
 • Glocalization Training CenterGlocalization Training CenterConcept Map 41
 • Glocalization Training CenterGlocalization Training Center 42
 • Glocalization Training CenterGlocalization Training Center 43
 • Glocalization Training CenterGlocalization Training Center 44
 • Good will Edmund Susan win Lucy Peter What is the Be brave writer trying to say? Pevensie children Aslan What happens Who are the in the story? characters? Arrival at Professor The Lion, the Witch and the Kirkes Wardrobe by C.S. Lewis The White Witch Where does the story take Peter place? Winter becomes ProfessorDiscovery King of in The Kirke of the Mr.Wardrobe Narnia sacrifice Narnia Tumnus The Land of Narnia Aslan Professor Kirkes house45
 • pumpkin orange Orange fire sun hydrant apple Red Yellow Mix flower COLOUR MIXINGcandyfloss broccoli Purple Green Mix Mix Blue desk recycle 46 car shamrock
 • The Question Wheel In summer, I go to bed What when it is still causes 5 1 What I light. Mychanges observed question in daylength? 4 The ones IWhat causes think I canthe changes? When I come answer 2 What was home from interesting school now, it is almost dark. Is the change 3 Some the same all questions over the I have world? The time is the same, but What causes the light is the changes? different. Does the same thing Is the change happen on the same all other planets? over the world? 47
 • Ling "graphy" means "geo" means something earth in Greek written down human life or recorded Geography is study how it of affects animal life and islands peninsulas oceans Earth land which is water continents of of rivers made up mountains canyons lakes 48
 • How to use this template1. Enter ideas about various parts of your story into the appropriate symbols. You may startanywhere. If you need help, switch to Outline View for additional ideas.2. Decide what happens in the story and enter the events into the symbols associated with"Event Sequence". Rearrange as necessary.3. Use the Note tool to add notes and begin drafting your story.4. Click the Transfer button to finalise your work in a word processor.Benefits of using the Fiction Writing templateThe interwoven threads of character, plot and setting are difficult for students to replicatewithout help. This template helps students see all of the attributes that contribute to good storywriting. Fiction Writing Characters Event sequence Plot What does the Every episode in a story should main character have a purpose: reveal character, move the story forward, set up want? future action, show conflict, build suspense, etc. Setting Conflict Main Secondary Why is this What stands in character in the the way? story? Event sequence How does he or Background she view the Description Effect on plot 1 other One 2 Name Name Two characters? 3 Why is the Three Traits What 4 setting distinguishes Four important? What happens? 5 this character Five Why is this from others? What happens? Background character in the Name Name How does it What happens? story? What is the affect the What happens? characters and effect of this How does he or What is the Traits their actions? event? What happens? she view the effect of this other event? What is the characters? effect of this How does it What is the event? affect the mood effect of this What What is the of the story? event? distinguishes effect of this this character event? from others? 49
 • Curriculum Vitae How to use this template 1. Replace "Your name here" and other placeholder text with your own contact information. Your name here 2. Continue personalising the topics by replacing or adding text. Be sure to spell check your work. 3. Click the Transfer button to finalise your CV in a word processor and delete any unnecessary text. Contact address 4. Have a friend proofread your final draft. Benefits of using the Curriculum Vitae template Phone number Students are often required to develop a curriculum vitae. This template helps students organise their education and employment information and provides a framework for creating a CV. Email address if available Start date - end date Objective State here the type of work you desire in one or two sentences. Position title/Organisation or business, Town, County School name, Town, CountyResponsibility 1 Year of graduation EducationResponsibility 2 Responsibilities: School name, Town, CountyResponsibility 3 Year of graduation Work Experiences Start date - end date Skill 1 Position title/Organisation or business, Skills Skill 2 Town, County Skill 3Responsibility 1Responsibility 2 Responsibilities: Achievement 1 AchievementsResponsibility 3 Achievement 2 Interests Interest 1, interest 2, interest 3 References available upon request 50
 • อานหนังสือพัฒนา ความคิด หนังสือที่จะบอกคุณวาอะไรจะเกิด ผูนําจะไปทางไหน เรียนรูความคิดนายก ขึ้นบางในอนาคต วาคิดอะไรอยู เมื่ออนาคตไลลาคุณ คิดอยางทักษิณ กลับมาคิดใหม ผูนํายุคใหมตอง วาจะเอาอยาง คิดแบบ Digital คิดแบบ Digital ไรกับปจจุบัน จึงจะอยูรอด คิดใหมเพื่ออนาคต คิดแบบ digital นายกทักษิณ เรียนรูบทเรียน CEO เมือง จาก CEO จากเทศสูไทย ไทย คิด ระดับโลก และทําอะไร เรียนรูจากมืออาชีพ ตามดูนายกพูด แปลงวิสัยทัศน นโยบายสูการปฏิบัติที่สมดุล สูการปฏิบัติดวย BSC รัฐบาล ของรัฐบาล BSC สูการปฎิบัติ BSC บูรณาการนโยบาย 51
 • ภาพ 2.1 ผังเครือขายคุมครองผูบริโภคจังหวัดขอนแกน องคกรสมาชิก ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ เครือขายผูบริโภค NGOs ชมรมผูบริโภค อสม. ศูนยวิทยฯ NGOs/ระดับประเทศ ประชาชน CUP หนังสือพิมพระดับทองถิ่น สาธารณสุข PCU ตัวแทนNGOsสถานีทองถิ่น โทรทัศน สื่อมวลชน ประชาชน ราชการ /ศิลปน คลื่นหลัก พาณิชย ตัวแทน ตัวแทนราชการ วิทยุ (เลขาฯ) สื่อมวลชน/ศิลปน อื่นๆ คลื่นชุมชน เครือขาย แรงงาน ระดับจังหวัด สถาบันการศึกษา ตัวแทน ตัวแทน เกษตร ผูประกอบการ องคกรทองถิ่น อุตสาหกรรม ผูประกอบการ องคกรทองถิ่น อาหารสด อาหารแปรรูป พรอมบริโภค บริการสุขภาพ เทศบาล อบจ. อบต. ตลาดกลาง ชมรมตลาดโตรุง สินคา ชุมชนเมือง คุมบาน หมูบาน ชมรมผูผลิตน้ําดื่ม โรงพยาบาลเอกชน 52รานขายยา
 • ตัวอยางความคิด 53
 • Idea & IDo Trust ตองซื่อสัตยกับตนเอง และผูอ่นเสมอ ความซื่อสัตยเปนสิ่งที่เปนพื้นฐานของความ ื อยากจะเปนคนเกงและดีตองทําหลายๆ ที พรอมๆ กัน เปนสังคม หากวันใดเราไมซื่อสัตยวันนั้นก็ยอมจะหยุดลงในเรื่องของความสัมพันธ คนเกงและคนดีจะ 13 T for Excellence ซื้อสัตยเสมอภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU Tie ความสัมพันธ การพัฒนาตนเองเพื่อเปนคนเกงและคนดี ยังไมเพียงพอ เราจะตองพัฒนาwww.prachasan.com ตนใหเปนคนสามัคคีดวย ตองสรางเครือขายคนเกง คนดีเพื่อเคลื่อนงานเพื่อชาติ การพัฒนาตนเองเพื่อสูการเปนคนคุณภาพ รวมทั้งการเตรียมการเพื่อการพัฒนาบุคลกรของ Thai วิญญาณไทย ทายสุดจะเกงจะดีขนาดไหน ก็จะตองไมลืมความเปนไทย ตองรักองคกรจะตองลงมือทําหลายๆ อยางไปพรอมๆ กัน โดยเฉพาะหลักการทํางานแบบหลายๆ ที(T) ที่ ประเทศชาติ เสียสละเพื่อชาติ ถึงจะเปนคนเกงคนดีที่มีคุณคาผูเขียนจะนําเสนอตอไปนี้ สามารถนําไปใชไดอยางดีเพราะมีหลายคนทําสําเร็จมาแลว เรื่องของการเปนคนเกงคนดี 13 T ที่นําเสนอนีคงจะเปนแนวทางใหกบผูสนใจการพัฒนา ้ ั Try พยายาม ความพยายามและวิริยะเปนสิ่งที่จะนําพาเราไปสูความสําเร็จ จะตองเปนบุคคล ตนเองเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยของแขงขันที่รุนแรงนี้ได หากทําไดอยางที่ผูเขียนที่มีความพยายามเสมอในทุกกิจการที่เราลงมือทํา นําเสนอเราก็จะมีทั้งคนเกง คนดี และคนสามัคคี ประเทศชาติก็จะวัฒนาสถาพร สูความมั่งคั่ง มั่นคง Train ฝกอบรม เขารวมการอบรมใหสม่ําเสมอเมื่อมีโอกาส การฝกอบรมจะทําใหเราเพิ่ม บทความเพิ่มเติมติดตามไดจากเว็บไซต www.prachasan.comศักยภาพในการทํางานใหกับตนเองในดานความรูและทักษะได Think การคิด คนจะเปลี่ยนชีวิตก็ตองเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงเรื่องของความคิด ลองฝกการคิด คิดใหมคิดใหแตกตาง แลวชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลง Team ทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเองหากทําควบคูไปกับการทํางานเปนทีม ทุกคนในทีมตางพัฒนาตนเองแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยเสริมแรงกันก็ยอมจะมีพลังมากกวาทําคนเดียว Turn การปรับเปลี่ยน หาจุดเปลี่ยนหรือจุดที่เปนแรงเหวี่ยงของชีวิตตัวเองใหไดวาคือจุดไหนของชีวิต คนหาอยูเสมอ โดยเฉพาะเรื่องราวของความฝนของตัวเองคืออะไร Tactic ยุทธวิธี เลือกทางที่ดีที่สุดในการทํางาน ฝกการวางยุทธวิธีไปสูความสําเร็จ และเปาหมาย เรียนรูวิธีการของคนที่ประสบความสําเร็จ Target เปาหมายชัดเจน กําหนดเปาหมายทุกวัน แลวเขียนมันออกมา เปาหมายที่ตั้งไวก็จะตองเปนเปาหมายที่มีความทาทายเสมอ เพื่อใหมีพลังผลักดันใหเราลงมือทํางาน Toward มุงไปขางหนา มองไปไกลขางหนาเพื่อเดินหนาใหกาวหนาจับจองที่จุดหมายมิใชอุปสรรค อยาไปผูกยึดอยูกับวันเวลาที่ผานมาใหมันเปนเพียงบทเรียนของชีวิต Teach สอนงานใหกับคนอื่นๆ ซึ่งเปนการสอนตนเองใหมีความพรอมรูปแบบหนึ่ง ตองพรอมเสมอในการทํางานและการสอนงานใหกับคนอื่น (พัฒนาตนโดยการพัฒนาคน) Triple ทํางานใหหนักขึ้นสามเทา คนจะสําเร็จจะตองทํางานใหหนักขึ้นๆ โดยไมยอทอใดๆตองพรอมจะเหนื่อยเสมอ พรอมจะรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 54
 • Idea & Ido ขาราชการเลือดใหมเพื่อไทยพัฒนา จินตนาการใหม (New Blood Civil Servants) Re-Imagine ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU www.glocalization.org ปใหมปนี้มีหลายสิ่งหลายอยางที่เริ่มตนใหม เปนสิ่งใหมสําหรับสังคมไทย และขาราชการเลือดใหม ก็www.glocalization.org เปนสิ่งใหมที่สังคมไทยคาดหวัง ผูเขียนมีขอเสนอใหกับขาราชการเลือดใหม ในการเตรียมความพรอมในดาน และแลวก็ถึงเวลาของการตองทําสิ่งใหมๆ กันอีกรอบ เราคงจะคุนกับคําวา คิดใหม ทําใหม รื้อปรับ ตางๆ เพื่อรองรับระบบใหมของการทํางานราชการ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามมาอีกมากมาย ขาราชการเลือดใหมระบบใหม จัดโครงสรางใหม และวันนี้มีอีกคําที่มาใหม คือ คําวา จินตนาการใหม (Re-Imagine) คํานี้ จะตองเปนบุคคลที่สรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดแกประเทศชาติ (Thailand megachange) ดังนั้นถูกกําหนดเปนชื่อหนังสือเลมลาสุดของ Tom Peters โดยใชชื่อวา Re-Imagine โดยในเวลาไมนาน ขาราชการเลือดใหมจะตองมีคณสมบัติตางๆ ดังนี้ ุคงจะมีการแปลออกมาเปนภาษาไทยใหเราไดอานกัน (www.tompeters.com) Knowledge ความรู องคความรูของคนเลือดใหมจะตองแนน โดยอาศัยวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อจินตนาการใหม คือการรื้อของเดิมออกไปแลวมองใหม เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน รับรูการเปลี่ยนแปลง ใหเทาทัน เพื่อเผชิญกับปญหาของชาติองคความรูในเรื่องของปญหาประเทศชาติจึงเปนองคแคตามทันก็ยังไมเพียงพอตองรูทันดวย นี่อาจจะเปนสิ่งที่นายกรัฐมนตรีไทย คนปจจุบันกําลังทํางานการเมืองอยู ความรูที่สําคัญ ตองลุมลึก ถองแทในปจจุบันดวยการจินตนาการใหม มีหลายโครงการที่ถูกวิพากษ (critic)วาไมดี ไมนาจะเปนไปได สวนหนึ่ง Understand ความเขาใจ ขาราชการเลือดใหมจะตองเปนบุคคลที่รับรูปญหาของประชาชน อยางอาจจะเพราะคนที่วิจารณ ยังจินตนาการแบบเดิม แตผูบริหารบานเมืองจินตนาการใหม แยบคาย ทุกมิติ งานชิ้นหนึ่งที่สําคัญคือ จะตองเรียนรู ปญหาของประชาชน แลวแกปญหาของประชาชน อยางในหนังสือเลมนี้มีความคิดดีๆ คมๆ ที่หาอานไดยากเหมือนกัน อยางคําวา Normal = Nothing หากจะ เขาใจในมิตของ เวลา (time) สถานที่ (place) และกลุมเปาหมาย (person) ิ Skill ทัก ษะ ขาราชการเลือดใหม จะตองพัฒนาทักษะดานตางๆ เพื่อรองรับโลกใหม ไมวาจะเปน แปลเปนไทยเขาใจงายๆ ก็คือ การที่เราทําอะไรที่ธรรมดา หรืออยู ทักษะในการใชเทคโนโลยี ทักษะในการจัดการใหม ทักษะในการสื่อสาร และที่สําคัญที่สุดตองมีทกษะในการ ั นิ่งๆ ก็เทากับเราไมไดอะไร วันนี้เราจึงตองทําใหมากกวาคนอื่นๆ ทํางานในแบบบูรณาการ (Integration) เพือสรางประโยชนสูงสุดจากทุกองคประกอบ ่ องคกรอื่นๆ เราจะไมพึงพอใจกับการเพียงแคดี แตเราจะตองดี Attitude ทัศนคติ ขาราชการเลือดใหมจะตองเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีในการทํางานรับใชประชาชน ที่สุด(the enemy of the best is the good) การ เพราะทัศนคติ คือจุดเริ่มตนของการทํางานทีจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ตองมองในมิติใหม เชื่อมโยงกับจิตที่ ่ จินตนาการใหมเราสามารถทําไดกับทุกเรื่องเพราะไมมีขอจํากัด เปนจิตสาธารณะ มุงพัฒนาตน แลวพัฒนาคต สูการพัฒนาชาติในที่สุด ใดๆ ที่สําคัญไมตองเสียเงิน จินตนาการใหมไดทุกที่ทุกเวลา แต Network เครือ ขาย ขาราชการเลือดใหมจะตองเขาใจเรื่องของเครือขายยุคใหม ตองทํางานแบบ หากจะใหไดประโยชนสูงสุดจากการจินตนาการก็อาจจะกําหนด เครือขาย เพื่อสรางระบบของการเชื่อมโยง เปนการใชทรัพยากร รวมกันเพื่อชาติ และเพียงการมีเครือขาย กรอบของการจินตนาการใหครอบคลุมทุกมิติ ไมวาจะเปน (Network) อยางเดียวก็ไมพอ จะตองพัฒนาสูการเปนเครือขายของเครือขาย (Network of Network) จินตนาการเพื่อชาติ เพื่อสังคม เพื่อชุมชน เพื่อองคกร และเพี่อ Active แข็งขัน ขาราชการเลือดใหมจะตองเปนผูททํางาน อยางแข็งขันมุงมั่น หากยังทํางานไปเรือยๆ ี่ ่ ตนเอง ก็ยังไมเรียกวาเปนเลือดใหม ตองทํางานเชิงรุก (Proactive) แทนการทํางานเชิงรับ ใชเวลาราชการใหคุมคา โดย เปาหมายอยูที่การพัฒนาชาติรวมกัน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งของชาติ สามารถแขงขันไดในเวทีโลก อยากรูวาจินตนาการใหมเปนอยางไรคงจะตองรีบหามา หากขาราชการเลือดใหมไดพัฒนาตนเองอยางที่ผูเขียนนําเสนอ คือ KUSANA กูซานะ เชื่อวา จะเปนอาน มีจําหนายตามรานหนังสือชั้นนําทั่วไป สําหรับผูที่ตองการอานบทวิเคราะหสรุปเปนภาษาไทยก็ขอเชิญไป พลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมาสูประเทศชาติได ใครยังมีคุณสมบัติเลือดใหมยังไมครบ คงจะตองถามที่ www.glocalization.org เว็บไซตของศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากลได ตัวเองใหมแลว พรอมจะเปลี่ยนถายเลือดหรือไม จําไวเสมอวา ไมเคยมีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นจากการทําสิ่งเดิมๆ หากตองการอะไรใหมๆ ในชีวิต ลองทําสิ่งที่ไม และขอฝากไว “จะเลือดใหม เลือดเกาก็ไมสําคัญหาก มีความเปนเลือดไทยทีเ่ ขมขน เปนเลือดที่รักชาติเคยทํา (Different leading to Development) เลือดที่ใฝในความเปนไทย และสําคัญเปนเลือดที่มีความสามัคคี” ตองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ติดตามบทความยอนหลังเพิมเติมไดที่เว็บไซต ของศูนยฝกอบรม ่  ภูมิปญญาสูสากล www.glocalization.org หรือ e-mail : glocalization@thailand.com 55
 • ศูนยกลางการเรียนรูก ารเขียนแผนที่ความคิด Page 1 of 2 ศูนยกลางการเรียนรูก ารเขียนแผนที่ความคิด Page 2 of 2 ความคิดสําหรับผูนํา powerpint pdf file click here hot download ศูนยกลางการเรียนรูเรื่องแผนที่ความคิด แผนที่ความคิดกั บแผนผังตนไม (Mind Map® and Tree Diagram) click here Mind Map® Learning Center Mind Map® กับการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC) click here นาสนใจ เรื่อง AIC ที่หลายๆ คนตองการเรียนรู อานความคิ ดนายกผาน Mind Map® โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี click here ตัวอยาง Mind Map® ที่เขียนจากโปรแกรม MindManager X5 click here โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. (Chiang Mai University) การใชแผนที่ความคิดในการบันทึกชวยจําการอานหนังสือ Mind Map® for Reading Book click here Ph.D. Candidate (Development Science) , KKU ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล การประยุ กตใช Mind Map ในการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) click here เลขาธิการสมาพันธชมรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดขอนแกน e-mail : glocalization@thailand.com , dmindmap@yahoo.com บทความทั้งหมดในเว็บไซตแ หงนี้ อนุญ าตใหน ําไปเผยแพรไ ด (เพียงขอใหอ างแหลงขอ มูล www.glocalization.org เทานั้น ) mobile : 0-1661-8579 (24 hrs) fax. 0-4332-4071 Glocalization Training Center e-mail : glocalization@thailand.com Fax : 0-4332-4071Mind Map® Knowledge Center Mobile : 0-1661-8579 copy right © 2003-2004Learning Center for Learning Societyby Glocalization Training Centerศู น ย ฝ ก อ บ ร ม ภู มิ ป ญ ญ า สู ส า ก ลMind Map® เปนเครื่องหมายจดทะเบียนการคาทั่วโลก และประเทศไทย โดย Tony Buzand-Mind Map แนวคิดของการประยุกตใช Mind Map® ในงานตางๆ โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี (d-Mind Map หมายถึงอะไร)important : หลักสูตรอบรมการเขียนแผนที่ความคิด โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี click here ประวัติความเปนมาของแผนที่ความคิด (Mind Map ® history) click here (ประวัติความเปนมา ใคร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร) .บุคคลที่เกี ่ยวของกับ Mind Map ® (Leonardo da Vinci, Tony Buzan, อ.ธัญญา ผลอนันต) click here (ใครใหกําเนิน Mind Map® , ใครจดทะเบียน, ในประเทศไทย ใครได licence อบรม) หลักการของการเขียนแผนที่ ความคิด(Mind Map ® concept) click here (จะเขียน Mind Map® มีหลักการพื้ นฐานอยางไร ) กฎพื้นฐานของการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map® Rules) click here (กฎพื้นฐานในการเขียนแผนที่ความคิด อะไรบางตองยึดใหแมน) คุยกันเรื่องความคิด (ผูชนะ 10 คิด, โยนิโสมนสิการ, การคิดแบบหมวก 6 ใบ, การคิดแบบ 4 ยอ ) click here การประยุกตใชการเขียนแผนที่ความคิดในงานตางๆ (Apply Mind Map® to Real life) click here ตัวอยางแผนที่ความคิดที่เขียนดวยมือ (Hand write Mind Map®) click here ตัวอยางแผนที่ความคิดเขียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Mind Map® by Mind Map® software) click here เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแผนที่ความคิด (Concept Map, MindScape) click here อุปกรณที่ใชในการเขียนแผนที่ความคิดในการประชุม (เขียนดวยมือ) click here โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช ในการเขียนแผนที่ ความคิด (หลักการของโปรแกรม/ลูกเลนโปรแกรม) click here รูจักสมองสองซีก เพื่อการพัฒนาและนํามาใชใหเต็มศักยภาพ click here ความเขาใจผิดในเรื่องของการนําแผนที่ความคิดไปใชงาน click here อุปกรณในการจัดประชุมโดยใช Mind Map® Software (Projector/Printer/Pointer) click here ตองการอบรมการเขียนแผนที่ความคิดไปที่ไหนดี ติดตออบรมกับสถาบันไหนไดบาง (Training Mind Map®) click here การใช Mind Map® ในการระดมสมอง (Brainstorming by Mind Map®) click here for pdf file เรียนรูเรื่องราวการระดมสมองดวย Mind Map® click here แผนผังกางปลา และ แผนภูมิความคิด (Fish Bone Diagram & Mind Map®) click here เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ??? Mind Map® นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร click here (23 เมษายน 47) ประสบการณ ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี เขียน Mind Map ที่ทาเนียบรัฐบาล ํ Mind Map® ชวยกระบวนการ Balanced Scorecard click here การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวมดวย Mind Map® click here Participatory Learning Process - PLP by Mind Map® การประยุกต Mind Map® ไปใชในงาน/ชีวิตของบุคคลตางๆ (Who use Mind Map®) click here (นักเรียน นักศึกษา อาจารย ขาราชการ นักธุรกิจ นักการเมือง ประชาชน)file://C:Documents%20and%20SettingsAcerMy%20DocumentsWebManagementMindMap... 1/9/2547 file://C:Documents%20and%20SettingsAcerMy%20DocumentsWebManagementMindMap... 1/9/2547 56
 • เรื่อ งราวของ AIC สําหรับวิทยากร โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล การใชเทคนิค Mind Map Appreciation Vision Influence การพัฒนาวิสัยทัศน AIC Mission Control แผนกลยุทธ หลักการจัดทําแผน แผนปฏิบัติการ C-2.2 เสนอแผนปฏิบัติการ Strategic Map AIC (กลุมใหญ ) รูจัก Road Map C-2.1 ทําแผนปฏิบัติการ (กลุมสนใจ) หลักการทํางานกับผูใหญ Control การฝกอบรม C-1 เลือ กแนวทางที่ส มัครใจจะทํา เกมสนันทนาการสําหรับผูใหญ (รายบุคคล) I-2 การมีสวนรวม วิเคราะหจําแนกจัดลําดับแนวทางสูวิสัยทัศน เนนที่ความเปนกระบวนการ (กลุมใหญ ) ไมขามขั้นตอน A-I-C I-1 แนวทางสูวิสัย ทัศนรวม ขอมูลปญหา Influence การศึกษาและเตรียมชุมชน (กลุมยอย ) ผูเขารวม AIC A-2.2 วิสัย ทัศนรวม เขาใจขั้นตอน AIC (กลุมใหญ) เขาใจวิธีการแกปญหา วิทยากรเขาใจกระบวนการ AIC A-2.1 นํา Mind Map มาใช เปาหมาย/อนาคตที่ปรารถนา (กลุมยอย ) A-1.2 นําเสนอใหเขาใจสภาพปจจุบัน ผูจัดการประชุม Appreciation (กลุมใหญ) ผูนําการประชุม (Modulator) A-1.1 ผูจัดกิจกรรมเกมสสรางบรรยากาศ เขาใจสภาพ/สถานการณปจจุบัน AIC staff (กลุมยอย ) ผูเตรีย มอุปกรณ (Facilitator) A-0 เขาใจอดีตทบทวนสถานการณ (กลุมใหญ) 57aictechnique.mmap - 25/4/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
 • เวทีความคิดเรื่อง น้ําอัดลม บานเขียว 27 ก.ย. 46 นักศึกษาทันตแพทย ขอมูลพื้นฐาน เก็บขอมูล ขอมูลปญหา อาจารยเอาจริง การสํารวจฟนเด็ก ตัวตอตัว การสัมภาษณ การทดแทนดวยอาหารอื่น สนทนากลุม ประกวดโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม ผลการวิจัย & Movement ขอเสนอ ประกวด คําขวัญ ประกาศ วิธีการ ประกาศสงคราม ประกวด นําเสนอขอเสนอ สังเคราะห รณรงค ละคร ประชาสัพันธ ประเมิน เชื่อม อย.นอย ปญหาฟนผุ & สรุป Best Practice เด็กอวน การผูกขาด พื้นที่ การตลาด เทศบาล เอาเงินมาใชกอน สภาพปญญา โรงเรียน ประถม ปญหาน้ําอัดลม ขนมเด็กใน รร. ผูบริหาร จํานวนสํารวจ 16 แหง โรงเรียนตองการเงิน 25/4/2547 - v16 & ทุนการศึกษา ศรีฐาน นักเรียนไมมีทางเลือกอื่น สนามบิน ปญหาขยะ แกว สวนสนุก ผลการคัดเลือก โนนหนองวัด มหาไถหญิง นโยบายขยะ ผูบริหารใหความสําคัญ กับเรื่องอื่น เกณฑคัดเลือก & เปาหมาย สิ่งแวดลอม & ผูบริหาร ถาจะไมใหขายทําได น้ําอัดลม เด็กก็ซื้อขางนอกเหมือนเดิม ครูประจําชั้น & ครูอนามัย & ขอมูลที่ได การลงซุมใหโรงเรียน การตลาด แมคา บริษัทมุงวัยรุนเปนหลัก บุคคล ปลูกฝง ขนมถุง เด็กนักเรียน สงครามน้ําอัดลม & นักเรียน น้ําอัดลม เด็กรูขอมูลวาไมดี ผูปกครอง 58cokeanti (2).mmp - Prachasan Saenpakdee
 • Manual Body Auto เรียนรูเ รื่องศิลปะการถายภาพ Fisheye กับศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี แนวโนมอนาคต Wideangle ผูจัดการศูนยฝกอบรมฯ Lens ประเด็น เทคนิคสรางสรรคใหม Normal เทคโนโลยีใหม Tele เว็บไซต UV แหลง หนังสือ PL Filter มืออาชีพ ND Soft ทิศทาง Auto เขียนดวยแสง แหลงกําเนิด TTL Flash ปริมาณ Manual Accessories อุณหภูมิ Tripod แตงดวยสี สีที่ตาเห็น Pod Monopod สีที่ฟลมเก็บได กระเปากลอง Motor drive แสง Vest สี Shutter release องคประกอบภาพ ตัวกลอง การใชอุปกรณ พืช แฟลช มาโคร แมลง เหมาะกับงาน ทิวทัศน ธรรมชาติ การเลือกอุปกรณ ตรงความตองการ นก สัตว ISO ประเพณี Negative ชุมชน ฟลม Type Slide สังคม วิถีชีวิต Black & White ปจเจก เอกสารประกอบการสัมมนาถายภาพ งานพิธี เรียบเรียงโดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี ภาพบุคคล นางแบบ www.prachasan.com 59- - - Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
 • Determine purpose of writing Research audience/reader Preliminary Work Determine document type Create document template Focus on subject of writing List ideas randomly without stopping Stress quantity not quality of ideas Pre-Writing Brainstorm Ideas Do not try to order or edit them Include even wild ideas Let ideas be triggered by word association Put ideas into meaningful order Outlining Produce a structure/outline Writing Fill in content Edit Restructure Presentation Format EmbellishWriting MindGenius viewer e-mail file Allows you to communicate to others Printouts Export to MS Office Also can save as MS Word Creates professional documents Document Powerful, easy to use, edit, embellish, restructure, format, features Notes editor lets you fill in the content How MindGenius helps Structures and links supporting material for easy retrieval and access Creates outline Write subject of writing in centre Draw branches from centre to show e.g. standard headings main topics Visually structure/cluster ideas Branch off similar but related topics Use colours to show related topics Aids brainstorming and records output You can record preliminary work Title: Writing Author: Gael Ltd. Draw No. 1.0 Rev. 1.0 Date: 1/9/2004 Page: 1 of 1 Company: Gael Ltd. File: C:Program FilesGaelYgniusSample MapsWriting process.ymap Appr. By: 60
 • Clear goal Project Manager who One leader can motivate the team Cautious planning Breaking down the project into meaningful and manageable components A project is a temporary Allowing margin for error endeavor undertaken to achieve a particular aim Crisis management What makes efficient Every project has a definite Cost-effective Project Management beginning and a definite end Taking risks What is a project Projects differ from operations in that Internal: among operations are ongoing and repetitive team members Resolve conflicts while projects are temporary and unique External: between teams, Project management can be applied to any execs, customers project regardless of size, cost or timeframe Make educated guesses Ability to Provide praise and constructive criticism Application of knowledge, skills, tools and techniques to a broad range of Handle change activities in order to meet the Estimate Project requirements of the particular project Management Initiating Planning Executing Fierce global competition Processes involved What is Project Controlling International organizations trying Management to establish uniform practices for Finalizing managing their work (Maintaining) Projects and services have Why do we need grown larger and more complex Organizational approach to the Project Management management of ongoing Sophisticated customers demanding operations sometimes treats higher quality goods and services various aspects of ongoing Exponential technological growth operations as projects in order to apply project management Downsizing (i.e. fewer techniques to them people to do more tasks) information systems Financial services Legal services Construction Industries Healthcare Education Training Art events © 2001 Mindjet 61 Virtually everythingProject Management.mmp - 1/22/2002 - Mindjet Team - info@mindjet.com
 • Callout Map back to Needs Assessment Review Continuously Callout Assess Training Needs Cost effective Improvement in customer Set achievable objectives satisfaction Benefits Evaluate training Consider Objectives & Design training to meet objectives More sales volume achieved Target Audience State trainee goals Reduction in defects on production line Develop "Best Practices" Identify Issues Choose communication Provide follow-through methods activities when appropriate Follow-up on Training Level of trainees Propose/Implement solutions HUMAN Create Identify critical Class size DEVELOPMENT Training considerations Training environment Design Direct Feedback Training Process Time constraints Prepare course Trainee documentation documentation Trainer/Leader documentation Announce it - e-mail, voice mail, newsletter Make it available Sample audience Translate it to the "real" Facilitate environment New Training Perform the training sessions Involve management Proofread Review & Trial Review materials Edit Alter training materials New Training Consider feedback Incorporate feedback on Design Practice & Socratic method - questioning course, materials and training style Incorporate Develop trainer skills Presentation format/style Feedback Timing Practice, practice, practice 62TrainingProcess.mmap - 7/2/2547 - Mindjet Team
 • ตําแหนง เครือขายสรางเสริมสุขภาพ จ.ขอนแกน ทําใหสุก สถานที่ทํางาน เรื่องราวของทองรวง มหาวิทยาลัยขอนแกน ระมัดระวัง ชื่อ-สกุล ปยะฉัตร พัชรานุฉัตร รูจัดองคกร บทบาทตอสังคม ความสนใจ เรื่อง สสส. ปญหาปจจุบัน ผลงาน อนาคตอยางไร อ.มานะ นาคํา เบอรโทร ลางตลาด 20 สิง หาคม 2547 0-4336-2044 อาหารปลอดภัย วันแม ออกกําลังกายถวายแม 99.5 mHz การพึ่งตนเอง สวท. สถานีคุณภาพเพื่อสังคม แผนไทย สุขภาพธาตุเจาเรือน ทุกวันอาทิตย ชวงเย็น กลุมงานคุมครองผูบริโภค เวลา เวลา 16.10-17.00 น . สสจ.ขอนแกน ชมรมเภสัชกรขอนแกน 15 2547 เพลง 3 เพลง ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี เครือขายรานยาเพื่อนวันรุน ผูดําเนินรายการ สสจ .ขอนแกน เครือขายองคกรผูบริโภคขอนแกน สมาพันธชมรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อาหาร ปลอดภัย 1556 อย.สุขภาพ ถู ก คน โรค เวลา วิ ธี ขนาด ยา 0-4322-1125 เพื่อเผยแพรความรู สสจ.ขอนแกน การบริโภค สํานึกสาธารณะ 1569 พาณิชย 3x3x3 รองทุกข การออกกําลังกาย 1166 สคบ. สรางนําซอมสุขภาพ สิทธิผูบริโภค 0-1661-8579 ประชาสรรณ เวทีแหงการเรียนรูรวมกัน หนาที่ผูบริโภค สถานการณโลก สะทอนปญหาดานสุขภาพ 63 บริโภคนิยมสื อสารสร างสุข 15สิ ง หาคม47.mmap - 15/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
 • 64
 • Glocalization Training Center Glocalization Training Center อัจฉริยะ คนสําคัญของ โยนิโสมนสิการ โลก ผูที่เนนในเรืองของ ่ ความคิด วิธีการฝกคิด การ คิดแบบแยบคาย ถายทอดความคิดสู ลุมลึก ดวยวิธี สาธารณะ หากตองการให คิดตามหลัก ลูกคุณเปนเลิศทางการคิด ตองอานเลมนี้ พุทธธรรมGlocalization Training Center Glocalization Training Center จะคิดทั้งทีตองมีทิศทาง ตอไปนี้การประชุมของ หนังสือที่จะแนะวิธคิด ี กระทรวงสาธารณสุข อยางมีทิศทางใหกับคุณ ทุกระดับจะเปนแบบ เวลาที่เสียไปในการประชุม สรางสรรค ดวยพลังของ พูดคุยจะลดนอยลงทันทีที่ d-Mind Map เริ่ม คุณอานหนังสือเลมนี้จบ ที่คุณไมตองรอใหใครพา ลงมือGlocalization Training Center Glocalization Training Center หากวันนี้มปญหามักจะ ี คิดไมออก ทางเลือกก็มี ไมก่ทาง สมองไมลื่น ี ไหล แนะนําใหอาน หนังสือ ที่จะทําใหคุณคิด อยางสรางสรรคGlocalization Training Center Glocalization Training Center ระดมสมอง แบบเอา Re-imagine สมองมาระดม ไมใชมา • จินตนาการใหมเพื่อ คุยกันหนาหองเพียงสอง อนาคต หนังสือ เลม ลาสุดที่จะเปลี่ยนแปลง สามคน แลวเรียกวาระดม ความเปนตัวคุณ เขาใจ สมอง หนังสือเลมนี้จะ การเปลี่ยนแปลง มอง วิธีการระดมสมองที่ โลกใบเดิมในแบบใหม ถูกตอง งานที่ทําก็แบบใหม 65
 • Glocalization Training Center Glocalization Training Center อยากรูคําตอบวา ทําไม หนังสือในชุดผูชนะ 10 วันนี้ทําไมคนจึงตองมา คิด ของ ศ.เกรียงศักดิ์ นั่งอบรม การเขียน เจริญวงศศกดิ์ เปน ั Mind Map ดวย หนังสือที่หากคนไทยทุก คอมพิวเตอร หนังสือเลม คนไดอาน ประเทศไทย นี้จะบอกคุณ วุนวายแนGlocalization Training Center Glocalization Training Center หนังสือในชุดผูชนะ 10 หนังสือในชุดผูชนะ 10 คิด ของ ศ.เกรียงศักดิ์ คิด ของ ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกดิ์ เปน ั เจริญวงศศกดิ์ เปน ั หนังสือที่หากคนไทยทุก หนังสือที่หากคนไทยทุก คนไดอาน ประเทศไทย คนไดอาน ประเทศไทย วุนวายแน วุนวายแนGlocalization Training Center Glocalization Training Center หนังสือในชุดผูชนะ 10 หนังสือในชุดผูชนะ 10 คิด ของ ศ.เกรียงศักดิ์ คิด ของ ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกดิ์ เปน ั เจริญวงศศกดิ์ เปน ั หนังสือที่หากคนไทยทุก หนังสือที่หากคนไทยทุก คนไดอาน ประเทศไทย คนไดอาน ประเทศไทย วุนวายแน วุนวายแนGlocalization Training Center Glocalization Training Center หนังสือในชุดผูชนะ 10 คิด ของ ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกดิ์ เปน ั หนังสือที่หากคนไทยทุก คนไดอาน ประเทศไทย วุนวายแน 66
 • 67
 • เอกสารอางอิง นาตยา ปลันธนานนท. การเรียนรูความคิด รวบยอด Concept Learning .กรุงเทพมหานคร. บริษัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด. 2542. ประชาสรรณ แสนภักดี. แผนทีมโนทัศน Concept Mapping. ขอนแกน . สุวิทย ่มุลคํา. ครบเครื่องเรื่องการคิด. กรุงเทพมหานคร. บริษทดวงกมลสมัย. 2547. ั สิริพัชร เจษฎาวิโรจน. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร. บริษัทบุค พอยท จํากัด . 2546. สุวทย มูลคํา. 21 วิธจดการเรียนรู : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด . กรุงเทพมหานคร. ิ ีับริษทดวงกมลสมัย . 2546. ั ศุภชัย อาชีวระงับโชค. Practical PDCA แกปญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร. บริษท ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด(มหาชน) . 2546 ั ่ Joyce Wycoff. Mindmapping Your Personal Guide toExploring Creativity and Problem-Solving.New York. BerkleyBooks. 1991. Glocalization Printing. 2546. www.mind-map.com www.tanyaPh.com www.prachasan.com www.glocalization.org www.mindmapper.com www.mindjet.com www.minggenius.com 68
 • ศูนยฝกอบรมภูมปญญาสูสากล  ิ   Www.glocalization.org เงินที่เทากันเราใหทานมากกวาองคกรฝกอบรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในองคกรทุกระดับ ที่ดําเนินงานในระดับทองถิ่นทีทานเขาถึงไดโดยไมตองเดินทางไกลไป ่ Glocalization Trainingถึงกรุงเทพฯ ภายใตการบริหารงานของทีมงานมืออาชีพ โดยการนําของผูจัดการศูนยฝกอบรมเภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี Center™ www.prachasan.com ® in d M a p  ฝน เราฝก D- M ทาน   Glocalization@thailand.comดวยหลักสูตรฝกอบรมที่ตอบสนองทุกความตองการ (courses)• ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Public speaking) ที่ตั้ง เลขที่ 11 หมู 8 บานหนองโจด ตําบล• การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ (Presentation) บานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000• การพัฒนาเว็บไซตองคกร (Web site design) โทรศัพท./โทรสาร 0-4332-4071• การถายภาพระดับมืออาชีพ (Photography) มือถือ 0-1661-8579 (24 hrs)• การเขียนแผนที่ความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Mind Map® by computer software)• การพัฒนาระบบฐานขอมูลขันสูงดวย MS Access ้• การบริหารโครงการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Project Management by computer software)• ที่ปรึกษาระบบการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร (GMP)• ใหคําปรึกษาและบริการวิเคราะหขอมูลดวย SPSS/FW 69
 • สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร http://oas.csc.ku.ac.th By Pornsak SansriPornsak Sansri
 • สร้างภาพความคิด (Visualized Idea) 1. การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) เพื่อการจัดการความคิด 2. การสร้างแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยและปัญหา 3. การสร้างผังองค์กร (Organization Chart-OrgChart) ออกแบบผังองค์กรและงาน 4. การสร้างผังการตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อการวิเคราะห์ทางเลือก 5. การสร้างตารางความคิด (Idea spreadsheet) 6. อื่นๆตามจินตนาการ (Imagine map)Pornsak Sansri
 • Mind Map คืออะไร • Mind Map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมอง ลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิม ที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง “ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน”Pornsak Sansri
 • กฏการสร้าง Mind Map 1. เริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ 2. ใช้ภาพให้มากที่สุดใน Mind Map ของคุณ ตรงไหนที่ใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนคา หรือ รหัส เป็นการช่วยการทางานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยความจา 3. ควรเขียนคาบรรจงตัวใหญ่ๆ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ จะช่วยให้เรา สามารถประหยัดเวลาได้ เมื่อย้อนกลับไปอ่านอีกครั้ง 4. เขียนคาเหนือเส้นใต้ แต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่นๆ เพื่อให้ Mind Map มี โครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5. คาควรมีลักษณะเป็น "หน่วย" เปิดทางให้ Mind Map คล่องตัวและยืดหยุ่นได้มาก ขึน ้ 6. ใช้ สี ทั่ว Mind Map เพราะสีช่วยยกระดับความคิด เพลินตา กระตุ้นสมองซีกขวา 7. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ควรปล่อยให้สมองคิดมีอิสระมากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้Pornsak Sansri
 • Pornsak Sansri
 • Pornsak Sansri
 • Mind Mapping Software • โปรแกรมในการสร้างแผนที่ความคิดได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ – Commercial Mind Mapping Software เป็นโปรแกรมใช้สร้างแผนที่ความคิด ที่บริษัทเอกชนพัฒนาขึ้นมาเพื่อการค้าโดยเฉพาะ – Open Source Mind Mapping Software เป็นโปรแกรมใช้สร้างแผนที่ ความคิดฟรีลักษณะ Open Source ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีPornsak Sansri
 • Open Source ที่หามาลงได้ง่ายๆ • FreeMind (freemind.sourceforge.net) เป็นโปรแกรมแผนผังความคิดที่มีลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public License) ลักษณะ Open Source ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งาน ได้ฟรี เบื้องหลังพัฒนาด้วยภาษา JAVA ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้งได้ • Windows • MAC OS X • LinuxPornsak Sansri
 • Open Source ที่หามาลงได้ง่ายๆ • vym - view your mind (http://sourceforge.net/projects/vym/) ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้งได้ • FreeBSD • MAC OS X • LinuxPornsak Sansri
 • Open Source ที่หามาลงได้ง่ายๆ • CUMindMap (http://www.cp.eng.chula.ac.th/~mindmap/) - โปรแกรมซียมายด์แมป เป็นเครื่องมือในการเขียนมายด์แมปบ นคอมพิว ู เตอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนาซอฟต์แวร์นี้มาใช้ในการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ เป็นสื่อสาหรับการเรียนการสอน และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในชีวิตประจาวัน สาหรับโครงงานนี้ ทางทีมงานได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี ส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งในภาษาไทยและภาษา อังกฤษเพื่อให้เกิดความง่ายใน การใช้งาน จัดทาโดย : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้งได้ • WindowsPornsak Sansri
 • Open Source ที่หามาลงได้ง่ายๆ XMIND โปรแกรม XMIND version3.0 เป็น โปรแกรม Mind Map Open source ที่ไม่ ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์สามารถdownload ได้ที่ เว็บไซต์ www.xmind.net มีรุ่นที่น่าสนใจ คือรุ่น Portable สามารถนาไปใช้งานผ่าน การเสียบ Handy drive USB โดยไม่ต้องมี การติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์Pornsak Sansri
 • Pornsak Sansri
 • Pornsak Sansri