Network equipment

293 views
237 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Network equipment

  1. 1. 04/11/53 1 NETWORK EQUIPMENT  ในระบบ LAN(Local Area Network) ทีทํางานผ่านเครือข่าย Ethernet นัน โดยส่วนมากปัจจุบันนิยมใช้Topology แบบ Star ซึงมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทีใช้เป็นศูนย์กลางในการเชือมต่อดังนี  Hub  Switch  Cable  LANCard  Router  อาจเรียก Repeater  เป็ นอุปกรณ์ทีใช ้เป็ นศูนย์กลางการเชือมต่อของระบบ LAN  มีพอร์ตให ้เลือกใช ้งานตังแต่ 4,8,12,24,48 เป็นพอร์ตชนิด RJ-45  ทําหน ้าทีรับ-ส่งเฟรมข ้อมูลไปยังทุกๆ พอร์ต ใช ้อัตราข ้อมูลแบบ 10 Mbps 100 Mbps 10/100 Mbps  ส่งข ้อมูลไปยังอุปกรณ์ทุกตัวทีอยู่ในระบบเครือข่ายทําให ้ต ้องแชร์ Bandwidth ร่วมกัน  ระยะทางการเชือมต่อระหว่าง Hub กับสายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร  เรียกเต็มๆ ว่า Switch Hub  ใช ้เชือมต่อระบบ LAN แบบ Ethernet ทีใช ้Topology แบบ Star  ลักษณะการทํางานคล ้ายๆ กับ Hub มีพอร์ตแบบ RJ-45  จํานวนพอร์ตมีตังแต่ 4,5,8,12,16,24,48 หรืออาจมากกว่า นัน  ทํางานในระดับ Layer 2 (Data Link Layer)  ส่งข ้อมูลตาม MAC Address  ส่งข ้อมูลเต็มอัตรา 10/100/1000 Mbps
  2. 2. 04/11/53 2  เป็นอุปกรณ์ทีทําหน้าทีในการเชือมเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายเข ้าหากัน  หากไม่มี Router ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ไม่ สามารถทํางานได ้  ทํางานใน Layer3 (Network Layer)  ถูกนํามาใช ้งานแทนบริดจ์  สายคู่บิดเกลียว (twisted pair)  สายโคแอกเซียล (coaxial cable)  เส้นใยแก้วนําแสง (fiber optic)  ระบบ LAN ไร ้สาย หรือ Wireless LAN หรือ WLAN  ส่งสัญญาณด ้วยคลืนวิทยุ (Radio Frequency)  โครงสร ้างการทํางานของระบบ LAN ไร ้สาย ต ้องมีอุปกรณ์ที เรียกว่า Wireless Access Point เป็ นศูนย์กลางการเชือมต่อให ้กับ เครืองลูกข่ายคล ้ายๆ กับการทํางานของ Hub/Switch ในระบบ LAN ทัวไป
  3. 3. 04/11/53 3 มาตรฐาน ปี ที ประกาศใช้ ความถีทีใช้ อัตราข้อมูล สูงสุด ระยะทาง โดยประมาณ IEEE 802.11 1997 2.4 GHz 2 Mbps N/A IEEE 802.11a 1999 5 GHz 54 Mbps 30 m IEEE 802.11b 1999 2.4 GHz 11 Mbps 50 m IEEE 802.11g 2003 2.4 GHz 54 Mbps 30 m IEEE 802.11n กําลังพัฒนา 2.4 GHz หรือ 5 GHz 540 Mbps 50 m WLANWLAN VSVS WiWi--FiFi  ข ้อดีของการใช ้ระบบเครือข่ายไร ้สาย  ความคล่องตัวและยืดหยุ่น (Mobility & Flexibility)  ความสะดวกในการติดตังและการจัดการ (Manageability)  ประหยัดค่าใช ้จ่าย (Cost)  ข ้อเสียของการใช ้ระบบเครือข่ายไร ้สาย  ความเสถียร (Reliability)  ความปลอดภัย (Security)  ระยะทางและความเร็ว (Range & Speed)  ปัจจุบันประเทศไทยมีการนําเอาระบบ Metro Ethernet Network ซึงเป็นระบบเครือข่าย MAN อย่างหนึงมา ให ้บริการกับผู้ใช ้ทีอยู่ในเมืองภายในพืนทีให ้บริการ  เช่น Gigabit Ethernet Service ของ True Corporation  ใช ้อุปกรณ์ทีเรียกว่า CPE(Customer Premise Equipment)  Worldwide Interoperability for Microwave Access  เป็ นรูปแบบการสือสารไร ้สายโดยอาศัยคลืนไมโครเวฟเป็ นสือ ในการรับส่งข ้อมูล อยู่ในมาตรฐาน IEEE802.16  มีการทํางานโดยอาศัยสถานีฐาน(Base Station) ในการส่ง ข ้อมูล และมีสถานีลูกข่าย (Subscriber Station) เป็ นตัวกลาง ในการรับและส่งข ้อมูลกําลังสูงเพือให ้ติดต่อระยะไกลได ้  หลักการทํางานคล ้ายๆ กับระบบ WiFi หรือ Wireless LAN แต่ ระยะทําการจะไปได ้ไกลหลายกิโลเมตร  มีการแชร์ Bandwidth ของผู ้ใช ้ทีใช ้งาน  รับส่งข ้อมูลในระยะไกล ระหว่างประเทศ หรือระหว่างทวีป  เป็ นระบบเครือข่ายทีมีสถานีเชือมต่ออยู่เป็ นจํานวนมากหลายๆ เครือข่ายย่อย(LAN) เรียกกันว่า Subnet (กลุ่มของโหนดต่างๆ ทีเชือมต่อเข ้าด ้วยกัน)  การถ่ายโอนข ้อมูลระหว่างโหนด เรียกว่าการ Switching  อุปกรณ์ทีใช ้งานบนเครือข่าย WAN คือ Packet Switches  เทคนิคในการ Switching มี 3 ประเภท  Circuit-Switching Networks  Message Switching Networks  Packet Switching Networks**
  4. 4. 04/11/53 4  วงจรเช่า หรือ Leased Line  เป็ นการเช่าระบบสายสัญญาณจากบริษัทหรือผู ้ให ้บริการ  เป็ นการให ้บริการในการเชือมต่อเครือข่ายทีมีระยะทางไกล โดยอาศัยสายสัญญาณขององค์กรหรือบริษัทผู ้ให ้บริการ วงจรเช่าโดยเฉพาะ เช่น TOT, True, GCS  มีความปลอดภัยของข ้อมูลสูงสุด รับส่งข ้อมูลเป็ นแบบ ดิจิตอลในอัตราความเร็วทีคงที  เหมาะสําหรับการสือสารในองค์กรใหญ่ๆ เพราะเป็ น เครือข่ายส่วนตัว ไม่มีการแบ่งการใช ้งานกับผู ้ใช ้รายอืน  เป็ นบริการทางเครือข่ายระบบดิจิตอลชนิดหนึง สําหรับเชือมต่อ เครือข่ายทีมากกว่า 2 เครือข่ายขึนไป (point-to-multipoint) พัฒนามา จากเทคโนโลยี X.25  เสถียรภาพเทียบเท่าวงจรเช่าแบบ Leased Line แต่ค่าใช ้จ่ายน ้อยกว่า  Frame Relay มีลักษณะการส่งแบบ Packet Switching คือไม่มีการจอง วงจรสือสารไว ้ส่วนตัว ข ้อมูลแต่ละคนจะถูกแบ่งเป็ นชินเล็กๆ เรียกว่า Frame และส่งเข ้าไปในเครือข่าย เพือส่งไปยังปลายทาง  รับส่งข ้อมูลได ้ด ้วยความเร็วสูง และใช ้เวลาตํา เหมาะสําหรับการ เชือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย LAN หลายๆ เครือข่ายเข ้า ด ้วยกัน  มีความผิดพลาดในการรับส่งข ้อมูลน ้อย  Integrated Services Digital Network  เทคโนโลยีส่งสัญญาณดิจิตอลผ่านสายโทรศัพท์ ทําให ้ส่ง ข ้อมูลทีเป็นดิจิตอลต่างๆ ได ้เช่น รูปภาพกราฟิก วิดีโอ เป็ นต ้น  สามารถนํา ISDN มาใช ้ในลักษณะของ Video Conference  Digital Subscriber Line  เทคโนโลยีการสือสารข ้อมูลความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์ โดย ใช ้ย่านความถีทีไม่มีการใช ้งานในระบบโทรศัพท์ ซึงทําให ้ สามารถใช ้Internet และพูดคุยโทรศัพท์ได ้ในเวลาเดียวกันได ้  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)  SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)  IDSL (ISDN Digital Subscriber Line)  HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line)  VDSL (Very high-bit-rate Digital Subscriber Line)  PDSL (Powerline Digital Subscriber Line)
  5. 5. 04/11/53 5  Asymmetric Digital Subscriber Line/High Speed Internet  เป็ นเทคโนโลยีการสือสารประเภทหนึงของ DSL โดยใช ้ สายโทรศัพท์เป็ นสือนําสัญญาณ โดยใช ้ช่วงความถีทีไม่ได ้ใช ้ งานสําหรับการรับส่งสัญญาณเสียง  ความสามารถในการรับข ้อมูล (Downstream) จะสูงกว่า ความสามารถในการส่งข ้อมูล (Upstream)  ปัจจุบันอัตราการรับข ้อมูลสูงถึง 24 Mbps และอัตราการส่ง ข ้อมูลสูงถึง 3 Mbps  อัตราการส่งข ้อมูลของ ADSL จะขึนอยู่กับระยะทางจากอุปกรณ์ ผู ้ให ้บริการ แต่ไม่เกิน 5.5 Km  บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านช่องสัญญาณของ ดาวเทียม มีอัตราการรับข ้อมูลสูงสุดที 8 Mbps และ อัตราการส่งข ้อมูลสูงสุดที 2.5 Mbps IPSTAR Satellite Terminal IPSTAR Satellite Antenna

×