Information sources 1

1,718 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Information sources 1

 1. 1. INFORMATION SOURCES Nittaya Wongyai
 2. 2. แหล่งสารสนเทศ <ul><li>ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศใน รูปแบบที่หลากหลายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมในการให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ต้องการสารสนเทศในระดับต่าง ๆ กัน </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ควรทราบถึงวัตถุประสงค์ของแหล่งสารสนเทศแต่ละแห่งเพื่อจะสามารถแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศในแหล่งสารสนเทศนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>
 3. 3. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ <ul><li>แหล่งสารสนเทศบุคคล </li></ul><ul><li>แหล่งสารสนเทศสถาบัน </li></ul><ul><li>แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul>
 4. 4. แหล่งสารสนเทศบุคคล <ul><li>เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ โดยเกิดจากการประมวลความคิด ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล </li></ul><ul><li>แหล่งสารสนเทศบุคคลที่สำคัญ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ </li></ul><ul><li>การเข้าถึงสารสนเทศบุคคลอาจต้องใช้วิธีการติดต่อสอบถามขอความรู้ คำแนะนำเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการจากบุคคลเหล่านั้นโดยตรง </li></ul>
 5. 5. แหล่งสารสนเทศบุคคล
 6. 6. แหล่งสารสนเทศสถาบัน <ul><li>เป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน / องค์กรต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่พื้นฐานคือ รวบรวมการจัดการและให้บริการสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้น ๆ จึงเรียกว่า สถาบันบริการสารสนเทศ มีหลายรูปแบบเรียกชื่อต่างกันไป เช่น ห้องสมุดหรือหอสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น </li></ul>
 7. 7. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>เป็นแหล่งสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญทางการศึกษา เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นสื่อประสม ( Multimedia ) ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สถาบันการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษาได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้จากอินเตอร์เน็ต เช่น ฐานข้อมูลห้องสมุด วารสารและจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ บริการทางการศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น </li></ul>
 8. 8. Information Sources
 9. 9. ห้องสมุด : LIBRARY <ul><li>ห้องสมุด หรือหอสมุดเป็นสถาบันบริการสารสนเทศที่มีมานานแต่โบราณ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทุกประเภท โดยจะมีบรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของห้องสมุด </li></ul><ul><li>ห้องสมุดมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการคือ </li></ul><ul><ul><li>ให้การศึกษา </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้สารสนเทศ </li></ul></ul><ul><ul><li>สนับสนุนการวิจัย </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้ความจรรโลงใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อความนันทนาการ </li></ul></ul>
 10. 10. หอสมุดแห่งชาติ ( National Library ) <ul><li>เป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์สงวนรักษาสิ่งพิมพ์ของประเทศ </li></ul><ul><li>เป็นศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติ ให้บริการการอ่าน การศึกษา วิจัย </li></ul><ul><li>แก่ผู้อ่านทั่วไป ภายในห้องสมุดเท่านั้น </li></ul><ul><li>ไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุด </li></ul><ul><li>หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทยมีหน้าที่ในการกำหนด </li></ul><ul><li>หมายเลขมาตรฐานสากล ประจำหนังสือ </li></ul><ul><li>( ISBN = International Standard Book Number ) </li></ul><ul><li>และเลขมาตรฐานสากลประจำสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>( ISSN = International Standard Serial Number ) สำหรับสิ่งพิมพ์ ที่ผลิตในประเทศไทย </li></ul>
 11. 11. หอสมุดแห่งชาติ ( National Library ) <ul><li>ส่วนที่ 1   รหัสบาร์โค้ด  แสดงสินค้า / ผลิตภัณฑ์  </li></ul><ul><li>ส่วนที่ 2    รหัสกลุ่มประเทศ   ( Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย  </li></ul><ul><li>ส่วนที่ 3   รหัสสำนักพิมพ ์ ( Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก  </li></ul><ul><li>ส่วนที่ 4   รหัสลำดับชื่อเรื่อง   ( Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์  </li></ul><ul><li>ส่วนที่ 5   เลขตรวจสอบ   ( Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X </li></ul>ISBN 978-974-212-931-6
 12. 12. Library of Congress : Washington DC
 13. 13. Library of Congress : Washington DC
 14. 14. ห้องสมุดประชาชน ( Public Library ) <ul><li>มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ และสร้างนิสัย ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม </li></ul><ul><li>ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ตำบล และภูมิภาค โดยไม่จำกัดเพศ วัย อาชีพ และวุฒิการศึกษา </li></ul>Seattle Public library
 15. 15. THE KANSAS CITY PUBLIC LIBRARY
 16. 16. ห้องสมุดโรงเรียน (School Library) <ul><li>ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร นโยบาย และโครงการของโรงเรียน </li></ul><ul><li>มีการบริหารงาน โดยบรรณารักษ์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการศึกษา </li></ul><ul><li>เป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญ สำหรับการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ( student center approach ) </li></ul>
 17. 17. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Academic Library) <ul><li>ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันบริการสารสนเทศซึ่งจัดตั้งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและข้าราชการในสถาบันนั้น ๆ </li></ul><ul><li>ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้างการบริหารของแต่ละสถาบัน เช่น ห้องสมุด สำนักหอสมุด สำนักวิทยบริการ สำนักบรรณสาร ศูนย์บรรณสาร และศูนย์สื่อการศึกษา เป็นต้น </li></ul><ul><li>มีการนำสื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาใช้ ในการบริการ ของห้องสมุดมากขึ้น </li></ul>
 18. 18. Cornell University Library
 19. 19. ห้องสมุดเฉพาะ ( Special Library) <ul><li>ห้องสมุดที่จัดรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการ สำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มองค์กร หน่วยงาน </li></ul><ul><li>เน้นจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา และ เนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กัน </li></ul>
 20. 20. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ( Archives ) <ul><li>เป็นหน่วยงานที่เก็บเอกสารเฉพาะประเภทได้แก่ </li></ul><ul><li>เอกสารที่หมดอายุการใช้งานแต่ยังมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์เพื่อศึกษาประวัติเรื่องราวของหน่วยงานหรือประเทศนั้นๆ </li></ul><ul><li>หรือนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หอจดหมายเหตุมีหลายระดับ เช่น หอจดหมายเหตุของสถาบัน / มหาวิทยาลัย ต่างๆ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น มีนักจดหมายเหตุเป็นผู้ดำเนินงานและให้บริการ </li></ul><ul><li>เอกสารจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ อายุ 25 ปีขึ้นไป </li></ul><ul><li>เอกสารจดหมายเหตุงานบริหาร อายุน้อยกว่า 25 ปี </li></ul>
 21. 21. ศูนย์สารสนเทศ ( Information Center ) <ul><li>เป็นสถาบันบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาหรือเฉพาะเรื่อง </li></ul><ul><li>เน้นเก็บสิ่งพิมพ์ประเภท รายงานการวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา </li></ul><ul><li>สิ่งพิมพ์ทางการค้า สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ใน วงจำกัด อาจเป็นเอกสารที่ไม่ได้เผยแพร่ เอกสารข้อมูลดิบ </li></ul><ul><li>มีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสาร ศูนย์บริการเอกสาร ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข่าวสาร ศูนย์วิเคราะห์สารสนเทศ ศูนย์และแหล่งสารสนเทศ เป็นต้น </li></ul><ul><li>มีนักสารสนเทศที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นผู้ดำเนินงานและให้บริการ </li></ul>
 22. 22. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต <ul><li>เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันครอบคลุมทั่วโลก ส่งผ่านข้อมูลหลายรูปแบบทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว </li></ul><ul><li>เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะติดต่อกันโดยใช้มาตรฐานการสื่อสาร ที่เปรียบเสมือนภาษากลางของคอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า โปรโตคอล </li></ul><ul><li>โปรโตคอลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ TCP/IP ( Transmission Control Protocal/Internet Protocal ) </li></ul><ul><li>เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีหลายเลขประจำเครื่องเรียกว่า หมายเลขไอพี ( IP address ) ซึ่งแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน </li></ul>
 23. 23. Web Browser
 24. 24. อินเทอร์เน็ต ( Internet ) IP Address IP Address TCP/IP IP Address 202.184.1.1 202.184.1.2 202.184.1.3
 25. 25. อินเทอร์เน็ต ( Internet ) IP Address IP Address TCP/IP IP Address Cmru.ac.th Mju.ac.th Cmu.ac.th Domain Name
 26. 26. <ul><li>เนื่องจากการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้หมายเลขไอพี และมีปัญหาในเรื่องของการจำยาก ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดชื่อเพื่อใช้แทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ระบบชื่อโดเมน (Domain name system) </li></ul>แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต http://www.mju.ac.th Protocal : TCP/IP Domain Name URL : Uniform Resource Locator
 27. 27. ชื่อโดเมนย่อย ประเภทขององค์กร ตัวอย่าง ac สถาบันการศึกษา www.mju.ac.th co ธุรกิจการค้า www.thairath.co.th go องค์กรของรัฐ www.glo.go.th or องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร www.nectec.or.th Mi องค์กรทางทหาร www.navy.mi.th Net องค์การที่ให้บริการเครือข่าย www.thaisarn.net.th
 28. 28. ชื่อโดเมน ประเภทขององค์กร ตัวอย่าง com commercial organization www.amazon.com edu educational institution www.okstate.edu org non-commercial organization www.reporter.org gov government organization www.nasa.gov mil military organization www.army.mil net network provider www.networksolutions.net

×