Information sources 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Information sources 1

on

 • 1,436 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,436
Views on SlideShare
1,436
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
85
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Information sources 1 Information sources 1 Presentation Transcript

  • INFORMATION SOURCES Nittaya Wongyai
  • แหล่งสารสนเทศ
   • ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศใน รูปแบบที่หลากหลายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมในการให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ต้องการสารสนเทศในระดับต่าง ๆ กัน
   • ผู้ใช้ควรทราบถึงวัตถุประสงค์ของแหล่งสารสนเทศแต่ละแห่งเพื่อจะสามารถแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศในแหล่งสารสนเทศนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประเภทของแหล่งสารสนเทศ
   • แหล่งสารสนเทศบุคคล
   • แหล่งสารสนเทศสถาบัน
   • แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  • แหล่งสารสนเทศบุคคล
   • เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ โดยเกิดจากการประมวลความคิด ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
   • แหล่งสารสนเทศบุคคลที่สำคัญ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ
   • การเข้าถึงสารสนเทศบุคคลอาจต้องใช้วิธีการติดต่อสอบถามขอความรู้ คำแนะนำเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการจากบุคคลเหล่านั้นโดยตรง
  • แหล่งสารสนเทศบุคคล
  • แหล่งสารสนเทศสถาบัน
   • เป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน / องค์กรต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่พื้นฐานคือ รวบรวมการจัดการและให้บริการสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้น ๆ จึงเรียกว่า สถาบันบริการสารสนเทศ มีหลายรูปแบบเรียกชื่อต่างกันไป เช่น ห้องสมุดหรือหอสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น
  • แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
   • เป็นแหล่งสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญทางการศึกษา เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นสื่อประสม ( Multimedia ) ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สถาบันการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษาได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้จากอินเตอร์เน็ต เช่น ฐานข้อมูลห้องสมุด วารสารและจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ บริการทางการศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • Information Sources
  • ห้องสมุด : LIBRARY
   • ห้องสมุด หรือหอสมุดเป็นสถาบันบริการสารสนเทศที่มีมานานแต่โบราณ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทุกประเภท โดยจะมีบรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของห้องสมุด
   • ห้องสมุดมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการคือ
    • ให้การศึกษา
    • ให้สารสนเทศ
    • สนับสนุนการวิจัย
    • ให้ความจรรโลงใจ
    • เพื่อความนันทนาการ
  • หอสมุดแห่งชาติ ( National Library )
   • เป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์สงวนรักษาสิ่งพิมพ์ของประเทศ
   • เป็นศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติ ให้บริการการอ่าน การศึกษา วิจัย
   • แก่ผู้อ่านทั่วไป ภายในห้องสมุดเท่านั้น
   • ไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุด
   • หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทยมีหน้าที่ในการกำหนด
   • หมายเลขมาตรฐานสากล ประจำหนังสือ
   • ( ISBN = International Standard Book Number )
   • และเลขมาตรฐานสากลประจำสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
   • ( ISSN = International Standard Serial Number ) สำหรับสิ่งพิมพ์ ที่ผลิตในประเทศไทย
  • หอสมุดแห่งชาติ ( National Library )
   • ส่วนที่ 1   รหัสบาร์โค้ด  แสดงสินค้า / ผลิตภัณฑ์ 
   • ส่วนที่ 2    รหัสกลุ่มประเทศ   ( Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย 
   • ส่วนที่ 3   รหัสสำนักพิมพ ์ ( Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก 
   • ส่วนที่ 4   รหัสลำดับชื่อเรื่อง   ( Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ 
   • ส่วนที่ 5   เลขตรวจสอบ   ( Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X
   ISBN 978-974-212-931-6
  • Library of Congress : Washington DC
  • Library of Congress : Washington DC
  • ห้องสมุดประชาชน ( Public Library )
   • มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ และสร้างนิสัย ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
   • ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ตำบล และภูมิภาค โดยไม่จำกัดเพศ วัย อาชีพ และวุฒิการศึกษา
   Seattle Public library
  • THE KANSAS CITY PUBLIC LIBRARY
  • ห้องสมุดโรงเรียน (School Library)
   • ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร นโยบาย และโครงการของโรงเรียน
   • มีการบริหารงาน โดยบรรณารักษ์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการศึกษา
   • เป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญ สำหรับการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ( student center approach )
  • ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Academic Library)
   • ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันบริการสารสนเทศซึ่งจัดตั้งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและข้าราชการในสถาบันนั้น ๆ
   • ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้างการบริหารของแต่ละสถาบัน เช่น ห้องสมุด สำนักหอสมุด สำนักวิทยบริการ สำนักบรรณสาร ศูนย์บรรณสาร และศูนย์สื่อการศึกษา เป็นต้น
   • มีการนำสื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาใช้ ในการบริการ ของห้องสมุดมากขึ้น
  • Cornell University Library
  • ห้องสมุดเฉพาะ ( Special Library)
   • ห้องสมุดที่จัดรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการ สำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มองค์กร หน่วยงาน
   • เน้นจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา และ เนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กัน
  • หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ( Archives )
   • เป็นหน่วยงานที่เก็บเอกสารเฉพาะประเภทได้แก่
   • เอกสารที่หมดอายุการใช้งานแต่ยังมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์เพื่อศึกษาประวัติเรื่องราวของหน่วยงานหรือประเทศนั้นๆ
   • หรือนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หอจดหมายเหตุมีหลายระดับ เช่น หอจดหมายเหตุของสถาบัน / มหาวิทยาลัย ต่างๆ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น มีนักจดหมายเหตุเป็นผู้ดำเนินงานและให้บริการ
   • เอกสารจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ อายุ 25 ปีขึ้นไป
   • เอกสารจดหมายเหตุงานบริหาร อายุน้อยกว่า 25 ปี
  • ศูนย์สารสนเทศ ( Information Center )
   • เป็นสถาบันบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาหรือเฉพาะเรื่อง
   • เน้นเก็บสิ่งพิมพ์ประเภท รายงานการวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา
   • สิ่งพิมพ์ทางการค้า สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ใน วงจำกัด อาจเป็นเอกสารที่ไม่ได้เผยแพร่ เอกสารข้อมูลดิบ
   • มีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสาร ศูนย์บริการเอกสาร ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข่าวสาร ศูนย์วิเคราะห์สารสนเทศ ศูนย์และแหล่งสารสนเทศ เป็นต้น
   • มีนักสารสนเทศที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นผู้ดำเนินงานและให้บริการ
  • แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
   • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันครอบคลุมทั่วโลก ส่งผ่านข้อมูลหลายรูปแบบทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
   • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะติดต่อกันโดยใช้มาตรฐานการสื่อสาร ที่เปรียบเสมือนภาษากลางของคอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า โปรโตคอล
   • โปรโตคอลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ TCP/IP ( Transmission Control Protocal/Internet Protocal )
   • เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีหลายเลขประจำเครื่องเรียกว่า หมายเลขไอพี ( IP address ) ซึ่งแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน
  • Web Browser
  • อินเทอร์เน็ต ( Internet ) IP Address IP Address TCP/IP IP Address 202.184.1.1 202.184.1.2 202.184.1.3
  • อินเทอร์เน็ต ( Internet ) IP Address IP Address TCP/IP IP Address Cmru.ac.th Mju.ac.th Cmu.ac.th Domain Name
   • เนื่องจากการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้หมายเลขไอพี และมีปัญหาในเรื่องของการจำยาก ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดชื่อเพื่อใช้แทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ระบบชื่อโดเมน (Domain name system)
   แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต http://www.mju.ac.th Protocal : TCP/IP Domain Name URL : Uniform Resource Locator
  • ชื่อโดเมนย่อย ประเภทขององค์กร ตัวอย่าง ac สถาบันการศึกษา www.mju.ac.th co ธุรกิจการค้า www.thairath.co.th go องค์กรของรัฐ www.glo.go.th or องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร www.nectec.or.th Mi องค์กรทางทหาร www.navy.mi.th Net องค์การที่ให้บริการเครือข่าย www.thaisarn.net.th
  • ชื่อโดเมน ประเภทขององค์กร ตัวอย่าง com commercial organization www.amazon.com edu educational institution www.okstate.edu org non-commercial organization www.reporter.org gov government organization www.nasa.gov mil military organization www.army.mil net network provider www.networksolutions.net