INFORMATION TECHNOLOGY Computer Hardware & Software Nittaya Wongyai
เทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>การใช้ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม รวมทั้ง โปรแกรม...
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ <ul><ul><li>COMPUTER : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าใจคำสั่งในการรับข้อมูล (Input)  ประมวลผลข...
Supercomputer <ul><li>คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานสูงมากเป็นพิเศษ สามารถประมวลผลงานที่มี...
IBM’s Blue Gene
Mainframe Computer <ul><li>สามารถประมวลผลด้วยความเร็วที่สูงมากและมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ แต่มีประสิทธิภาพรองลงมาจาก supercom...
Mainframe Computer
Minicomputer <ul><li>เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  midrange computer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง มีประสิทธิภาพในการทำงานในด้านความเ...
Minicomputer
Microcomputer <ul><li>เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า Personal Computer หรือ PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มีราคาถูก ใช้ใ...
Microcomputer <ul><li>Desktop Computer:  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ </li></ul><ul><ul><li>มีขนาดเล็กเหมาะกับโต๊ะทำงาน แต่ใหญ่เกิ...
Microcomputer <ul><li>Notebook Computer/Laptop Computer </li></ul><ul><ul><li>มีประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนกันกับ  Deskto...
Microcomputer <ul><li>Tablet PC </li></ul><ul><ul><li>เป็น Laptop Computer  ชนิดหนึ่งที่สามารถรับข้อมูลจากการเขียนแล้วเปล...
Tablet /Computer Tablet
Microcomputer <ul><li>Handheld Computer:  คอมพิวเตอร์พกพา </li></ul><ul><ul><li>Personal Digital Assistant: PDA </li></ul...
ความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ <ul><li>วัดจากความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง ( Instruction) ต่อวินาที  โดยมีการใช้หน่วย...
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ / ระบบคอมพิวเตอร์ <ul><li>Hardware </li></ul><ul><li>Software </li></ul><ul><li>Peopleware </li>...
Computer Hardware <ul><li>อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ </...
Computer Hardware: Input Devices <ul><li>Keyboard: เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ประกอบด้วยแป้นกดเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิ...
<ul><li>Mouse:  เป็นอุปกรณ์ควบคุมการชี้ตำแหน่งบนจอภาพมีทั้งแบบ  Ball, Optical, Wireless </li></ul>Computer Hardware: Inp...
<ul><li>Optical Character Reader (OCR): อุปกรณ์อ่านข้อมูลลำแสง แล้วแปลงรหัสเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เ...
<ul><li>Optical Character Reader (OCR) </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
<ul><li>Scanner:  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่เป็นเอกสาร หรือรูปภาพ จับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพ จากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล </li...
<ul><li>Joy Sticks: อุปกรณ์รับเข้าชนิดหนึ่งที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้ตำแหน่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ </li></ul>Compute...
<ul><li>Touch Screen: จอภาพแบบสัมผัส สามารถใช้งานแทนอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลเช่น คีย์บอร์ดและเมาส์ </li></ul><ul><ul><li>Resis...
Resistive TouchScreen <ul><li>หน้าจอประเภท  Resistive ( หน้าจอนิ่ม ) มีราคาถูก กินไฟน้อย ความแม่นยําในการสัมผัสสูง และท...
Capacitive TouchScreen <ul><li>หน้าจอประเภท Capacitive หรือหน้าจอแข็ง โครงสร้างของ ประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วยอ็อกไซ...
Infrared TouchScreen <ul><li>  Touchscreen แบบ infared ถูกใช้ในจอแสดงผลขนาดใหญ่ ในสถาบันการเงินและ ทางทหารเทคโนโลยีนี้ท...
<ul><li>Digital Camera: อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยการแปลงข้อมูลภาพเป็นสัญญาณ Digital  เรียกดูผ่านเครื่...
<ul><li>Voice Input Device: รับเสียงพูดของผู้ใช้ส่งเข้าไปใน  computer     อุปกรณ์จะจดจำเสียง และแปลงเสียงพูดนั้นเป็นข้อมู...
<ul><li>Optical Mark Recognition (OMR) : อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านคำตอบ โดยเครื่องโอเอ็มอาร์จะส่องไฟผ่านกระดาษที่อ่าน และจะ...
<ul><li>Card Reader :  อุปกรณ์อ่านข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำไปยังคอมพิวเตอร์ </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
<ul><li>CPU :  หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่ควบคุมและประมวลผลข้อมูลประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนได้แก่ Control Unit  ทำหน้า...
<ul><li>หน่วยความจำหลักบรรจุอยู่บนแผงวงจรหลักหรือที่เรียกว่า  Mainboard  หน่วยของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำสามารถจ...
<ul><li>Random Access Memory(RAM ):  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ข้อมูลที่...
<ul><li>Read-Only Memory(ROM ):  หน่วยความจำที่บันทึกคำสั่งเริ่มต้นของระบบ  (Start-up) ข้อมูลหรือคำสั่งที่จัดเก็บในหน่ว...
<ul><li>หน่วยความจำสำรองใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล สามารถจัดเก็บไว้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ย...
<ul><li>Floppy Disk : อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  มีลักษณะเป็นแผ่นบางอ่อนฉาบด้วยสารจำพวกเหล็กออกไซด์ </li></ul><ul><li>เรียกว่...
<ul><li>Hard Disk:  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลประกอบด้วยแผ่นจานแม่เหล็กมากกว่า 2 แผ่นเรียงกันอยู่บนแกน Spindle ทำให้แผ่นแม่เ...
<ul><li>Compact Disk :  อุปกรณ์สำรองข้อมูลที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นแผ่นพลาสติกกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75 &q...
<ul><li>Digital Video Disk/Digital Versatile Disc (DVD)  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีลักษณะเหมือนกับ  Compact Disk  แต่มีความส...
<ul><li>เป็น optical disc storage </li></ul><ul><li>ความจุมากกว่า DVD  5 เท่า </li></ul><ul><li>Blu-ray single layer – ...
Remo <ul><li>Flash Drive, Handy Drive, Thumb Drive, USB Drive: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ มีข...
<ul><li>Monitor:  มีลักษณะคล้ายกับจอโทรทัศน์ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของคอมพิวเตอร์ </li></ul>Computer Hardw...
<ul><li>Projector:  เครื่องฉายภาพ </li></ul>Computer Hardware: Output Unit
<ul><li>Printer: เครื่องพิมพ์ </li></ul>Computer Hardware: Output Unit
<ul><li>Modem : อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Analog ที่ผ่านมาทางสายโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณ  Digital  เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามา...
Computer Software <ul><li>Software:  ชุดคำสั่งต่างๆ ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยสามารถแบ่ง  Software  ออกเป็น ...
Computer Software: System Software <ul><li>ซอฟท์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเ...
<ul><li>Operation System (OS): ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของการทำงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ...
ระบบปฏิบัติการ  Microsoft Windows XP
ระบบปฏิบัติการ  Microsoft Windows 7
ระบบปฏิบัติการ  LINUX
<ul><li>Utility Program :  โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นซอฟท์แวร์ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช...
<ul><li>ซอฟท์แวร์ประยุกต์พัฒนาเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานในด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ หากเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาข...
<ul><li>โปรแกรมประมวลผลคำ  (Word Processor) โปรแกรมสำหรับสร้าง แก้ไข ตลอดจนจัดพิมพ์งานประเภทเอกสารให้ออกมาในรูปแบบรายงาน...
Microsoft Office Word
Open Office Writer
<ul><li>โปรแกรมด้านการคำนวณ  (Spreadsheet) มีลักษณะที่เน้นการคำนวณเป็นหลักโดยมี  Worksheet  ที่ประกอบไปด้วยตารางที่เรี...
Microsoft Office Excel
Open Office Calc
<ul><li>โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Presentation)  เหมาะสำหรับสร้างเอกสารในรูปแบบแผ่นสไลด์ ใช้ในงานนำเสนอหลายรูปแบบ ด้วยความสาม...
Microsoft PowerPoint
Open Office Impress
<ul><li>โปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูล  (Database) เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยผู้ใ...
Microsoft Access
MySQL
<ul><li>โปรแกรมสื่อสารข้อมูล  (DataCommunication)  ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง...
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera
ความล้มเหลวในการทำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร <ul><li>ขาดการวางแผน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีที่นำมาใช้ไม่เหมาะสมก...
<ul><li>สัปดาห์หน้าทดสอบย่อยเกี่ยวกับ </li></ul><ul><li>เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ch3 information technology

752 views
624 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ch3 information technology

 1. 1. INFORMATION TECHNOLOGY Computer Hardware & Software Nittaya Wongyai
 2. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>การใช้ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม รวมทั้ง โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ ระบบที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ในจัดการสารสนเทศ โดยการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผลสารสนเทศ และแสดงผลลัพท์ เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ </li></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีการสื่อสารหรือโทรคมนาคม </li></ul></ul>
 3. 3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ <ul><ul><li>COMPUTER : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าใจคำสั่งในการรับข้อมูล (Input) ประมวลผลข้อมูล ( Process ) และให้ผลลัพธ์ที่เป็นสารสนเทศ ( Information ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Supercomputer </li></ul></ul><ul><ul><li>Mainframe Computer </li></ul></ul><ul><ul><li>Mini Computer </li></ul></ul><ul><ul><li>Microcomputer </li></ul></ul>
 4. 4. Supercomputer <ul><li>คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานสูงมากเป็นพิเศษ สามารถประมวลผลงานที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมากๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น งานโคจรรอบโลกของดาวเทียม งานพยากรณ์อากาศ มักนิยมนำมาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>เช่น องค์การนาซา ( NASA) และ AT&T เป็นต้น </li></ul><ul><li>ต้องติดตั้งในห้องที่มีสภาพแวดล้อมพิเศษ </li></ul><ul><li>Supercomputer ที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกในปัจจุบันคือ IBM’s Blue Gene </li></ul>
 5. 5. IBM’s Blue Gene
 6. 6. Mainframe Computer <ul><li>สามารถประมวลผลด้วยความเร็วที่สูงมากและมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ แต่มีประสิทธิภาพรองลงมาจาก supercomputer </li></ul><ul><li>เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีจำนวนข้อมูลจำนวนมากๆและมีการเข้าถึงของผู้ใช้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน </li></ul><ul><li>ธุรกิจที่นิยมใช้ Mainframe Computer ได้แก่ ธุรกิจประเภทธนาคาร สายการบิน ธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น </li></ul>
 7. 7. Mainframe Computer
 8. 8. Minicomputer <ul><li>เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า midrange computer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง มีประสิทธิภาพในการทำงานในด้านความเร็วและความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>รองจาก Mainframe computer </li></ul><ul><li>สามารถนำมาแชร์ทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกัน ด้วยการทำหน้าที่เป็นเครื่อง Server ที่คอยบริการทรัพยากร </li></ul><ul><li>แก่เครื่องลูกข่าย นิยมนำมาใช้ในสถาบันการศึกษา </li></ul><ul><li>โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงานขนาดกลางเป็นต้น </li></ul>
 9. 9. Minicomputer
 10. 10. Microcomputer <ul><li>เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า Personal Computer หรือ PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มีราคาถูก ใช้ในงานส่วนบุคคลในลักษณะ Stand Alone เหมาะกับงานทั่วไป เครื่องมีขนาดเล็กสามารถวางบนโต๊ะทำงาน หรือพกพาติดตัวไปยังที่ต่าง ๆ ได้ มักใช้ในบริษัท หรือที่ทำงานสถานศึกษา แม้แต่ในบ้าน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำเอกสาร หรืองานส่วนตัว เป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด </li></ul>
 11. 11. Microcomputer <ul><li>Desktop Computer: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ </li></ul><ul><ul><li>มีขนาดเล็กเหมาะกับโต๊ะทำงาน แต่ใหญ่เกินไปสำหรับพกพาไปในที่ต่างๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>สามารถนำไปใช้กับงานในสำนักงานและงานส่วนตัว </li></ul></ul><ul><ul><li>ราคาถูก </li></ul></ul>
 12. 12. Microcomputer <ul><li>Notebook Computer/Laptop Computer </li></ul><ul><ul><li>มีประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนกันกับ Desktop Computer แต่มีขนาดเล็กกว่า </li></ul></ul><ul><ul><li>มีน้ำหนักเบา สามารถพกพาไว้ในกระเป๋าเอกสารได้ </li></ul></ul>
 13. 13. Microcomputer <ul><li>Tablet PC </li></ul><ul><ul><li>เป็น Laptop Computer ชนิดหนึ่งที่สามารถรับข้อมูลจากการเขียนแล้วเปลี่ยนให้เป็นข้อความที่สามารถประมวลผลด้วยโปรแกรมได้ </li></ul></ul>
 14. 14. Tablet /Computer Tablet
 15. 15. Microcomputer <ul><li>Handheld Computer: คอมพิวเตอร์พกพา </li></ul><ul><ul><li>Personal Digital Assistant: PDA </li></ul></ul><ul><ul><li>อุปกรณ์ที่สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จดบันทึก การสื่อสาร ตลอดจนการใช้งานอินเทอร์เน็ต ใช้ปากกา Stylus เป็นอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล </li></ul></ul>
 16. 16. ความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ <ul><li>วัดจากความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง ( Instruction) ต่อวินาที  โดยมีการใช้หน่วยวัดความเร็ว ดังนี้ </li></ul><ul><li>-   Millisecond   หมายถึง   1 พันคำสั่ง / วินาที </li></ul><ul><li>-   Microsecond   หมายถึง   1 ล้านคำสั่ง / วินาที </li></ul><ul><li>-   Nanosecond   หมายถึง   1 พันล้านคำสั่ง / วินาที </li></ul><ul><li>-   Picosecond   หมายถึง   1 ล้านล้านคำสั่ง / วินาที </li></ul>
 17. 17. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ / ระบบคอมพิวเตอร์ <ul><li>Hardware </li></ul><ul><li>Software </li></ul><ul><li>Peopleware </li></ul><ul><li>Data/Information </li></ul><ul><li>Documentation/Procedure </li></ul>
 18. 18. Computer Hardware <ul><li>อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ </li></ul>Printer
 19. 19. Computer Hardware: Input Devices <ul><li>Keyboard: เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ประกอบด้วยแป้นกดเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Mouse: เป็นอุปกรณ์ควบคุมการชี้ตำแหน่งบนจอภาพมีทั้งแบบ Ball, Optical, Wireless </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
 21. 21. <ul><li>Optical Character Reader (OCR): อุปกรณ์อ่านข้อมูลลำแสง แล้วแปลงรหัสเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเครื่องอ่านรหัสแท่ง ( Barcode reader ) </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
 22. 22. <ul><li>Optical Character Reader (OCR) </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
 23. 23. <ul><li>Scanner: อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่เป็นเอกสาร หรือรูปภาพ จับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพ จากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล </li></ul><ul><li>1.  สแกนเนอร์ดึงกระดาษ ( Sheet - Fed Scanner) 2.  สแกนเนอร์แท่นเรียบ ( Flatbed Scanner) 3.  สแกนเนอร์มือถือ ( Hand - Held Scanner) </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
 24. 24. <ul><li>Joy Sticks: อุปกรณ์รับเข้าชนิดหนึ่งที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้ตำแหน่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
 25. 25. <ul><li>Touch Screen: จอภาพแบบสัมผัส สามารถใช้งานแทนอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลเช่น คีย์บอร์ดและเมาส์ </li></ul><ul><ul><li>Resistive TouchScreen </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitive TouchScreen </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrared TouchScreen </li></ul></ul>Computer Hardware: Input Devices
 26. 26. Resistive TouchScreen <ul><li>หน้าจอประเภท Resistive ( หน้าจอนิ่ม ) มีราคาถูก กินไฟน้อย ความแม่นยําในการสัมผัสสูง และทนทานต่อฝุ่น ความชื้นได้ดี ใช้อะไรสัมผัสจอก็ได้ ส่วนข้อเสียหลักๆ คือ จอไม่ค่อยทนเท่าไหร่ และแสดงผลได้ไม่ค่อยละเอียด </li></ul><ul><li>หากเทียบกับหน้าจอประเภทอื่นๆ </li></ul>
 27. 27. Capacitive TouchScreen <ul><li>หน้าจอประเภท Capacitive หรือหน้าจอแข็ง โครงสร้างของ ประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วยอ็อกไซด์ของโลหะแบบโปร่งแสง เมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่มุมทั้งสี่ของหน้าจอเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแผ่น ผู้ใช้จะต้องใช้นิ้วมือเปล่าๆ สัมผัสที่จอเพื่อดึงกระแสจากแต่ละมุมที่ให้แรงดันตกลง จากนั้นแผงวงจรควบคุมก็จะคำนวณเป็นตำแหน่งที่สัมผัสได้ </li></ul><ul><li>ข้อดีหลักๆ คือแสดงผลได้คมชัดและทนทานมาก ตอบสนองการสัมผัสได้เร็ว รองรับระบบมัลติทัชเต็มรูปแบบ แต่ข้อเสียคือ ต้องใช้นิ้วจิ้มเท่านั้น ใช้เล็บ หรือปากกาจิ้มไม่ได้ </li></ul>
 28. 28. Infrared TouchScreen <ul><li>  Touchscreen แบบ infared ถูกใช้ในจอแสดงผลขนาดใหญ่ ในสถาบันการเงินและ ทางทหารเทคโนโลยีนี้ทำงานโดยตรวจจับลำแสง ดังนั้น แทนที่จะมีแผ่นแก้วอยู่หน้าจอเหมือนกับ เทคโนโลยีอื่นแต่จะทำเป็นกรอบแทน ภายในกรอบจะมีแผงของแหล่งกำเนิดแสงที่เรียกว่า LED ที่ด้านหนึ่ง พร้อมกับตัวตรวจจับแสงที่ด้านตรงข้ามกันจึงเป็นเสมือนกริดของลำแสงทั่ว จอเมื่อมี วัตถุใดสัมผัสจอก็จะไป ตัดลำแสงไม่ให้ผ่านไปถึงตัวตรวจจับแสง ทำให้แผงควบคุมสามารถ ทราบตำเหน่งพิกัดสัมผัสได้  ข้อดี แสงผ่านได้ 100% เนื่องจากไม่มีอะไรมาบังหน้าจอ  มีความแม่นยำสูง </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Digital Camera: อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยการแปลงข้อมูลภาพเป็นสัญญาณ Digital เรียกดูผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
 30. 30. <ul><li>Voice Input Device: รับเสียงพูดของผู้ใช้ส่งเข้าไปใน  computer     อุปกรณ์จะจดจำเสียง และแปลงเสียงพูดนั้นเป็นข้อมูล   binary    โดยอาศัยระบบรู้จำเสียง ( Voice Recognition System)    ซึ่งจะเปลี่ยนเสียงพูดให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ โดยการเปรียบเทียบรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่เปลี่ยนมาจากเสียงพูด กับรูปแบบของสัญญาณเสียงที่กําหนดไว้ </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
 31. 31. <ul><li>Optical Mark Recognition (OMR) : อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านคำตอบ โดยเครื่องโอเอ็มอาร์จะส่องไฟผ่านกระดาษที่อ่าน และจะสะท้อนแสงที่เกิดจากเครื่องหมาย ที่ทำขึ้นโดยดินสอดำ 2B เนื่องจากรอยดินสอเกิดขึ้นจากดินสอ ที่มีตะกั่วอ่อน จึงเกิดการสะท้อนแสง ข้อมูลที่ได้จากการเทียบกระดาษคำตอบจะถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
 32. 32. <ul><li>Card Reader : อุปกรณ์อ่านข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำไปยังคอมพิวเตอร์ </li></ul>Computer Hardware: Input Devices
 33. 33. <ul><li>CPU : หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่ควบคุมและประมวลผลข้อมูลประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนได้แก่ Control Unit ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วนและ Arithmetic/Login Unit ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ </li></ul>Computer Hardware: Central Processing Unit
 34. 34. <ul><li>หน่วยความจำหลักบรรจุอยู่บนแผงวงจรหลักหรือที่เรียกว่า Mainboard หน่วยของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำสามารถจำแนกได้ดังนี้ </li></ul>Computer Hardware: Main Memory หน่วยความจุ ตัวย่อ ความจุ Kilobyte KB 1,024 Megabyte MB 1,048,576 Gigabyte GB 1,073,741,825 Terabyte TB 1,099,511,627,776
 35. 35. <ul><li>Random Access Memory(RAM ): อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำนี้จะหายไปเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ </li></ul>Computer Hardware: Main Memory
 36. 36. <ul><li>Read-Only Memory(ROM ): หน่วยความจำที่บันทึกคำสั่งเริ่มต้นของระบบ (Start-up) ข้อมูลหรือคำสั่งที่จัดเก็บในหน่วยความจำรอมส่วนใหญ่จะถูกบันทึกมาจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น </li></ul>Computer Hardware: Main Memory
 37. 37. <ul><li>หน่วยความจำสำรองใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล สามารถจัดเก็บไว้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงก็ตาม </li></ul>Computer Hardware: Secondary Memory
 38. 38. <ul><li>Floppy Disk : อุปกรณ์บันทึกข้อมูล มีลักษณะเป็นแผ่นบางอ่อนฉาบด้วยสารจำพวกเหล็กออกไซด์ </li></ul><ul><li>เรียกว่าฟลอปปี้ดิสเกต ( Floppy Diskette ) หรือดิสเกต ( Diskette ) </li></ul><ul><li>มี 2 ขนาด คือ ขนาด 3 นิ้ว , 5 นิ้ว </li></ul>Computer Hardware: Secondary Memory
 39. 39. <ul><li>Hard Disk: อุปกรณ์บันทึกข้อมูลประกอบด้วยแผ่นจานแม่เหล็กมากกว่า 2 แผ่นเรียงกันอยู่บนแกน Spindle ทำให้แผ่นแม่เหล็กหมุนไปพร้อมๆกัน Hard Disk ใช้หัวอ่านเพียงหัวเดียวในการทำงาน ทั้งอ่านและเขียนข้อมูล ในการเขียนข้อมูลหัวอ่านจะได้รับกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าสู่คอยล์ของหัวอ่าน เพื่อรับข้อมูล เป็นการแปลงความหนาแน่นของสารแม่เหล็กที่เคลือบอยู่บน Disk ออกมาให้กับ CPU เพื่อทำการประมวลผล </li></ul>Computer Hardware: Secondary Memory
 40. 40. <ul><li>Compact Disk : อุปกรณ์สำรองข้อมูลที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นแผ่นพลาสติกกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75 &quot; ( 12 ซม .) ผิวหน้าเคลือบด้วยโลหะสะท้อนแสง เพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้ ใช้แสงเลเซอร์ ในการบันทึกและอ่านข้อมูล </li></ul><ul><li>การเสนอข้อมูลจะเป็นลักษณะของสื่อประสมที่ให้ทั้งภาพ เสียง และตัวอักษรได้ในเวลาเดียวกัน </li></ul>Computer Hardware: Secondary Memory
 41. 41. <ul><li>Digital Video Disk/Digital Versatile Disc (DVD) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีลักษณะเหมือนกับ Compact Disk แต่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าสามารถบรรจุข้อมูลได้ประมาณ 7 เท่า ของแผ่นซีดีรอม </li></ul><ul><li>มีขนาดความจุ 4.7 GB และ 8.5 GB </li></ul>Computer Hardware: Secondary Memory
 42. 42. <ul><li>เป็น optical disc storage </li></ul><ul><li>ความจุมากกว่า DVD 5 เท่า </li></ul><ul><li>Blu-ray single layer – 25 GB </li></ul><ul><li>Blu-ray double layer – 50 GB </li></ul><ul><li>ใช้แสง laser สีน้ำเงิน - ม่วง ความยาวของคลื่น 405nm ( DVD ใช้แสงสีแดง ความยาวคลื่น 650nm ) </li></ul><ul><li>High Definition ( HD ) </li></ul>Computer Hardware: Secondary Memory
 43. 43. Remo <ul><li>Flash Drive, Handy Drive, Thumb Drive, USB Drive: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สะดวกในการพกพาติดตัว มีความจุสูง ราคาถูก </li></ul>Computer Hardware: Secondary Memory
 44. 44. <ul><li>Monitor: มีลักษณะคล้ายกับจอโทรทัศน์ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของคอมพิวเตอร์ </li></ul>Computer Hardware: Output Unit
 45. 45. <ul><li>Projector: เครื่องฉายภาพ </li></ul>Computer Hardware: Output Unit
 46. 46. <ul><li>Printer: เครื่องพิมพ์ </li></ul>Computer Hardware: Output Unit
 47. 47. <ul><li>Modem : อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Analog ที่ผ่านมาทางสายโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณ Digital เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้และในทางกลับกันก็จะแปลงสัญญาณ Digital ที่ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณ Analog เพื่อส่งผ่านไปทางสายโทรศัพท์ได้เช่นกัน </li></ul>Computer Hardware: Communication devices
 48. 48. Computer Software <ul><li>Software: ชุดคำสั่งต่างๆ ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยสามารถแบ่ง Software ออกเป็น 2 ประเภทคือ </li></ul><ul><ul><li>System Software </li></ul></ul><ul><ul><li>Application Software </li></ul></ul>
 49. 49. Computer Software: System Software <ul><li>ซอฟท์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำแนกได้ 2 ประเภทคือ </li></ul><ul><ul><li>Operation System </li></ul></ul><ul><ul><li>Utility Programs </li></ul></ul>
 50. 50. <ul><li>Operation System (OS): ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของการทำงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ใช้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการจะถูกเรียกจาก Harddisk ไปไว้ที่หน่วยความจำหลัก และอนุญาตให้ผู้ใช้ทำงานกับโปรแกรมต่างๆ ได้ </li></ul>Computer Software: System Software
 51. 51. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
 52. 52. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7
 53. 53. ระบบปฏิบัติการ LINUX
 54. 54. <ul><li>Utility Program : โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นซอฟท์แวร์ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูล , โปรแกรมตรวจสอบไวรัส , โปรแกรมบีบอัดข้อมูล </li></ul>Computer Software: System Software
 55. 55. <ul><li>ซอฟท์แวร์ประยุกต์พัฒนาเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานในด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ หากเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้งานเฉพาะขององค์กร จะเรียกซอฟท์แวร์ประเภทนี้ว่า ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน (Custom Program) </li></ul>Computer Software: Application Software
 56. 56. <ul><li>โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) โปรแกรมสำหรับสร้าง แก้ไข ตลอดจนจัดพิมพ์งานประเภทเอกสารให้ออกมาในรูปแบบรายงาน จดหมาย หนังสือ บทความ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ โปรแกรมประมวลผลคำที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ Microsoft Word, OpenOffice Writer </li></ul>Computer Software: Application Software
 57. 57. Microsoft Office Word
 58. 58. Open Office Writer
 59. 59. <ul><li>โปรแกรมด้านการคำนวณ (Spreadsheet) มีลักษณะที่เน้นการคำนวณเป็นหลักโดยมี Worksheet ที่ประกอบไปด้วยตารางที่เรียกว่า Cell เรียงตามแถว และคอลัมน์ สามารถพิมพ์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข และสูตรการคำนวณค่าต่างๆ ตัวอย่างโปรแกรมด้านการคำนวณ ได้แก่ Microsoft Excel, OpenOffice Calc </li></ul>Computer Software: Application Software
 60. 60. Microsoft Office Excel
 61. 61. Open Office Calc
 62. 62. <ul><li>โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Presentation) เหมาะสำหรับสร้างเอกสารในรูปแบบแผ่นสไลด์ ใช้ในงานนำเสนอหลายรูปแบบ ด้วยความสามารถของโปรแกรมที่มีเทคนิคการนำเสนอที่ตื่นเต้นน่าสนใจ โปรแกรมด้านการนำเสนอข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress </li></ul>Computer Software: Application Software
 63. 63. Microsoft PowerPoint
 64. 64. Open Office Impress
 65. 65. <ul><li>โปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูล (Database) เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้ทางหน้าต่างฟอร์มและนำข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตัวอย่างโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลที่นิยมในปัจจุบันเช่น Microsoft Access, MySQL </li></ul>Computer Software: Application Software
 66. 66. Microsoft Access
 67. 67. MySQL
 68. 68. <ul><li>โปรแกรมสื่อสารข้อมูล (DataCommunication) ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยผ่านระบบเครือข่ายทำให้สามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ เช่นบริการ WWW, FTP, </li></ul><ul><li>E-mail โปรแกรมเหล่านี้เช่น Internet Explorer, </li></ul><ul><li>Firefox, Safari, Opera </li></ul>Computer Software: Application Software
 69. 69. Internet Explorer
 70. 70. Mozilla Firefox
 71. 71. Safari
 72. 72. Opera
 73. 73. ความล้มเหลวในการทำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร <ul><li>ขาดการวางแผน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีที่นำมาใช้ไม่เหมาะสมกับงาน </li></ul><ul><li>ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร </li></ul><ul><li>บุคลากรในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือ </li></ul><ul><li>โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของประเทศไม่ทั่วถึง </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากเกินไป </li></ul><ul><li>ปัญหาจากตัวแทนจำหน่าย </li></ul>
 74. 74. <ul><li>สัปดาห์หน้าทดสอบย่อยเกี่ยวกับ </li></ul><ul><li>เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul>

×