Ch2 องค์การและระบบสารสนเทศ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ch2 องค์การและระบบสารสนเทศ

on

 • 1,708 views

สารสนเทศ,ระบบสารสนเทศ,กลยุทธ์องค์การ

สารสนเทศ,ระบบสารสนเทศ,กลยุทธ์องค์การ

Statistics

Views

Total Views
1,708
Views on SlideShare
1,708
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ch2 องค์การและระบบสารสนเทศ Ch2 องค์การและระบบสารสนเทศ Presentation Transcript

 • องค์การและระบบสารสนเทศ
  อ.นิตยา วงศ์ใหญ่
 • Data VS Information
  ข้อมูล(Data) หมายถึงข้อเท็จจริง ที่อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ อาจเรียกว่า ข้อมูลดิบ(Raw Data) ที่ถูกรวบรวมขึ้นมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผลเป็นสารสนเทศ
  สารสนเทศ(Information)หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  “สารสนเทศจะมีคุณค่า และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้น ข้อมูลที่เป็นต้นแหล่งต้องมีความถูกต้องเช่นเดียวกัน”
 • กระบวนการของสารสนเทศ
  OUTPUT
  Process
  INPUT
 • Data
  Knowledge
  Information
  Wisdom
  • มีความถูกต้องแม่นยำ
  • ครบถ้วน สมบูรณ์
  • ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้
  • มีความทันสมัย
  • สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
  ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
 • ระบบสารสนเทศ
  ระบบ คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละองค์ประกอบจะประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
  ระบบสารสนเทศ (Information System)
  ระบบสารสนเทศ เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ตัวอย่างระบบและส่วนประกอบของระบบ
 • การใช้ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม รวมทั้ง โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ ระบบที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ในจัดการสารสนเทศ โดยการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผลสารสนเทศ และแสดงผลลัพท์ เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีการสื่อสารหรือโทรคมนาคม
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 • ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการManagement Information Systems: MIS
  ระบบที่ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเพื่อช่วยในการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุมภายในองค์กร
  สรุป: ระบบMIS ได้มุ่งเน้นการนำรายการข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ มาจัดทำเป็นรายงานทางสารสนเทศเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจได้
 • บทบาทพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
  กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึงแผนรวมขององค์การที่นำเอาข้อได้เปรียบและจุดเด่นในด้านต่างๆ ขององค์การ มาให้ใช้เกิดประโยชน์และปรับลดจุดด้อยหรือข้อจำกัดที่มีอยู่เพื่อแสวงหาโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรคทีอาจเกิดขึ้นกับองค์การ
 • ระดับของกลยุทธ์ในองค์การ
  กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)
  กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง มุ่งพิจารณาถึงความสำคัญของการดำเนินงานขององค์การในระยะยาว และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
  กำหนดโดยผู้บริหารระดับรอง โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันขององค์การ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)
  กำหนดโดยหัวหน้าหน่วยงานที่จำแนกตามหน้าที่ขององค์กร กลยุทธ์ระดับนี้จะมีความเฉพาะเจาะจง ตามหน้าที่ในองค์กร
 • กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
  Goal Formulation
  Mission, Objective
  Environment Analysis
  SWOT Analysis
  Opportunity/Threat
  Strength/Weakness
  Strategy Formulation and Planning
  Strategy Implementation
  Strategy Control
 • ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์การ
  ประโยชน์โดยตรง
  ความยืดหยุ่น
  ความสามารถในการแข่งขัน
  ประหยัดค่าใช้จ่าย
  คุณภาพ
  โอกาส
 • ระดับของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์องค์การ
 • ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ
  ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems: TPS)
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems: MIS)
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS)
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS)
 • แบบประเมินหลังการเรียน
  ระบบสารสนเทศคืออะไร
  ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารจัดการ
  ทำไมองค์กรต้องมีกลยุทธ์
  ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กรมีอะไรบ้าง