องค์การและระบบสารสนเทศ<br />อ.นิตยา วงศ์ใหญ่<br />
Data VS Information <br />ข้อมูล(Data) หมายถึงข้อเท็จจริง ที่อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ อาจเรียกว่า ข้อมู...
กระบวนการของสารสนเทศ<br />OUTPUT<br />Process<br />INPUT<br />
Data<br />Knowledge<br />Information<br />Wisdom<br />
<ul><li>มีความถูกต้องแม่นยำ
ครบถ้วน สมบูรณ์
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้
มีความทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี</li></ul>ลักษณะของสารสนเทศที่ดี<br />
ระบบสารสนเทศ<br />ระบบ คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละองค์ประกอบจะประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้บ...
ตัวอย่างระบบและส่วนประกอบของระบบ<br />
การใช้ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม รวมทั้ง โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ ระบบที่พัฒ...
ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการManagement Information Systems: MIS<br />ระบบที่ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่สัมพันธ์กับการดำเนิน...
บทบาทพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ<br />
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์<br />กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึงแผนรวมขององค์การที่นำเอาข้อได้เปรียบและจุดเด่นในด้านต่างๆ ขององค์กา...
ระดับของกลยุทธ์ในองค์การ<br />กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)<br />กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง มุ่งพิจารณาถึงความสำ...
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์<br />Goal Formulation<br />Mission, Objective<br />Environment Analysis<br />SWOT Analysis<br /...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ch2 องค์การและระบบสารสนเทศ

1,528 views
1,410 views

Published on

สารสนเทศ,ระบบสารสนเทศ,กลยุทธ์องค์การ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ch2 องค์การและระบบสารสนเทศ

 1. 1. องค์การและระบบสารสนเทศ<br />อ.นิตยา วงศ์ใหญ่<br />
 2. 2. Data VS Information <br />ข้อมูล(Data) หมายถึงข้อเท็จจริง ที่อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ อาจเรียกว่า ข้อมูลดิบ(Raw Data) ที่ถูกรวบรวมขึ้นมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผลเป็นสารสนเทศ<br />สารสนเทศ(Information)หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้<br />“สารสนเทศจะมีคุณค่า และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้น ข้อมูลที่เป็นต้นแหล่งต้องมีความถูกต้องเช่นเดียวกัน”<br />
 3. 3. กระบวนการของสารสนเทศ<br />OUTPUT<br />Process<br />INPUT<br />
 4. 4. Data<br />Knowledge<br />Information<br />Wisdom<br />
 5. 5. <ul><li>มีความถูกต้องแม่นยำ
 6. 6. ครบถ้วน สมบูรณ์
 7. 7. ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้
 8. 8. มีความทันสมัย
 9. 9. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี</li></ul>ลักษณะของสารสนเทศที่ดี<br />
 10. 10. ระบบสารสนเทศ<br />ระบบ คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละองค์ประกอบจะประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน<br />ระบบสารสนเทศ (Information System)<br />ระบบสารสนเทศ เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ<br />
 11. 11. ตัวอย่างระบบและส่วนประกอบของระบบ<br />
 12. 12. การใช้ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม รวมทั้ง โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ ระบบที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ในจัดการสารสนเทศ โดยการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผลสารสนเทศ และแสดงผลลัพท์ เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้<br />เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์<br />เทคโนโลยีการสื่อสารหรือโทรคมนาคม<br />เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)<br />
 13. 13. ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการManagement Information Systems: MIS<br />ระบบที่ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเพื่อช่วยในการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุมภายในองค์กร<br />สรุป: ระบบMIS ได้มุ่งเน้นการนำรายการข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ มาจัดทำเป็นรายงานทางสารสนเทศเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจได้<br />
 14. 14. บทบาทพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ<br />
 15. 15. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์<br />กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึงแผนรวมขององค์การที่นำเอาข้อได้เปรียบและจุดเด่นในด้านต่างๆ ขององค์การ มาให้ใช้เกิดประโยชน์และปรับลดจุดด้อยหรือข้อจำกัดที่มีอยู่เพื่อแสวงหาโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรคทีอาจเกิดขึ้นกับองค์การ<br />
 16. 16. ระดับของกลยุทธ์ในองค์การ<br />กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)<br />กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง มุ่งพิจารณาถึงความสำคัญของการดำเนินงานขององค์การในระยะยาว และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ<br />กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)<br />กำหนดโดยผู้บริหารระดับรอง โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันขององค์การ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ<br />กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)<br />กำหนดโดยหัวหน้าหน่วยงานที่จำแนกตามหน้าที่ขององค์กร กลยุทธ์ระดับนี้จะมีความเฉพาะเจาะจง ตามหน้าที่ในองค์กร<br />
 17. 17. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์<br />Goal Formulation<br />Mission, Objective<br />Environment Analysis<br />SWOT Analysis<br />Opportunity/Threat<br />Strength/Weakness<br />Strategy Formulation and Planning<br />Strategy Implementation<br />Strategy Control<br />
 18. 18. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์การ<br />ประโยชน์โดยตรง<br />ความยืดหยุ่น<br />ความสามารถในการแข่งขัน<br />ประหยัดค่าใช้จ่าย<br />คุณภาพ<br />โอกาส<br />
 19. 19. ระดับของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์องค์การ<br />
 20. 20. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ <br />ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems: TPS)<br />ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems: MIS)<br />ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS)<br />ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS)<br />
 21. 21. แบบประเมินหลังการเรียน <br />ระบบสารสนเทศคืออะไร<br />ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารจัดการ<br />ทำไมองค์กรต้องมีกลยุทธ์<br />ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กรมีอะไรบ้าง<br />

×