แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่ มีชีวิต              ช้ ันประถมศึกษาป...
3.2 สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น      -4. สมรรถนะสําคญของผู้เรียน       ั  4.1 ความสามารถในการคิด    - ทักษะก...
2.ขั้นวางแผนปฏิบัติ   2.1ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตั้งสมมุติฐานที่คิดว่าเป็ นลักษณะของสิ่งมีชีวิตตามที่เข้าใจ แล้วเขียนเป...
5.ขั้ นสรุป    5.1 นักเรี ยนวาดภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตอย่างละ 4 ชนิดลงในสมุดพร้อมทั้งเขียนชื่อให้ถกต้อง    ...
7. การวัดและประเมินผล       ตวชี้วด        ั ั                  วธีวด           ...
9.บันทึกหลังการสอน      ผลสําเร็จ/ปัญหา/อุปสรรค      แนวทางแก้ไข       ผลการสอน/ผลการแก้ไข   จุดประสงค์...
10. ข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าช่ วงชั้นที่ 1.....................................................................................
เรื่อง สิ่ งมีชีวตและสิ่ งไม่ มีชีวต                                     ิ      ...
แบบทดสอบการอ่าน ปู   งู     หมู     ดิน   นํ้า ไก่   ช้าง   กระพรวน     หมา  กระเป๋ าปิ่นโต  ปลา ...
แบบประเมินการทดสอบอ่านชื่อ...................................................................................................
ใบงานที่ 1.1                          เรื่อง สิ่ งมีชีวตและสิ่ งไม่ มีชีวต            ...
แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ลกษณะของสิ่ งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต                             ั ...
แนวทางการให้ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่ง...
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1 ปี การศึกษา 2555                 ...
แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1 ปี การศึกษา 2555                 เ...
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวตและสิ่งไม่มีชีวต                ิ       ...
4. สมรรถนะสําคญของผู้เรียน       ั  4.1 ความสามารถในการคิด    - ทักษะการคิดวิเคราะห์  4.2 ความสามารถในการใช...
ขั้นขยายความรู้   1. ครู ให้นกเรี ยนทํากิจกรรมพัฒนาการคิด (ในหนังสือแบบเรี ยน)         ั   2. ครู สุ่มนักเรี ย...
9.บันทึกหลังการสอน      ผลสําเร็จ/ปัญหา/อปสรรค                ุ       แนวทางแก้ไข      ...
10. ข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าช่ วงชั้นที่ 1.....................................................................................
แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ลกษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต                           ั    ...
แนวทางการให้ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่ง...
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1 ปี การศึกษา 2555                 ...
เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต
เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต
เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต

5,869 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่ มีชีวิต ช้ ันประถมศึกษาปีที่ 1เรื่อง ลักษณะของสิ่ งมีชีวตและสิ่ งไม่ มีชีวต ิ ิ เวลา 4 ชั่วโมง1. สาระสําคญ / ความคดรวบยอด ั ิ สิ่งมีชีวิตมีลกษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ ัเจริ ญเติบโต สื บพันธุ ์ และตอบสนองต่อสิ่ งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลกษณะดังกล่าว ั2. ตัวชี้วด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ั 2.1 ตัวชี้วด ั ว 1.1 ป.1/1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ว 8.1 ป.1/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษาตามที่กาหนดให้หรื อตามความสนใจ ํ ป.1/2 วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง และของครู ป.1/3 ใชวสดุ อุปกรณ์ในการสารวจตรวจสอบ และบนทึกผลดวยวิธีง่ายๆ ้ั ํ ั ้ ป.1/4 จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสํารวจตรวจสอบ และนําเสนอผล ป.1/5 แสดงความคิดเห็นในการสํารวจตรวจสอบ ป.1/6 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สํารวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรื อข้อความสั้นๆ ป.1/7 นําเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผอื่นเข้าใจ ู้ 2.2 จดประสงค์การเรียนร้ ู ุ 1. อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. จําแนกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2.3 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่ อความ 1. การอ่าน = - 2. คิดวิเคราะห์ = ลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิต 3. เขียนสื่ อความ -3. สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้ แกนกลาง 1. ลักษณะของสิ่ งมีชีวิต 2. ลักษณะของสิ่ งไม่มีชีวิต
 2. 2. 3.2 สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น -4. สมรรถนะสําคญของผู้เรียน ั 4.1 ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 4.2 ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวต ิ - การทํางานกลุ่ม5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมันในการทํางาน ่6. กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนความรู้ความเข้ าใจ 1.ขั้ นสั งเกต ตระหนัก 2.ขั้นวางแผนปฏิบัติ 3.ขั้นลงมือปฏิบัติ 4.ขั้นพัฒนาความรู้ความเข้ าใจ 5.ขั้ นสรุป1.ขั้นสังเกต ตระหนัก 1.1ครู ให้นกเรี ยนร้องเพลงช้าง และทําท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ ั เพลง ช้าง ช้าง ๆ ๆ น้องเคยเห็นช้างหรื อเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรี ยกว่า งวง มีเขี้ยวใต้ งวง เรี ยกว่า งา มีหูมีตาหางยาว 1.2ครู ให้นกเรี ยนดูภาพถ่ายของช้างตัวจริ งและภาพตุ๊กตาช้าง แล้วร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น ั ตามหัวข้อที่กาหนดให้ ดงน้ ี ํ ั - นักเรี ยนคิดว่า ภาพใดเป็ นภาพของสิ่งมีชีวิต และภาพใดเป็ นภาพของสิ่งไม่มีชีวิต นักเรี ยน สังเกตจากสิ่งใด 1.3ครู ให้นกเรี ยนทํากิจกรรมในใบงานที่ 1.1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต โดยให้นกเรี ยนดูรูปภาพใน ั ั ใบงาน แล้วเขียนบอกว่า เป็ นรู ปภาพอะไร และให้ขีดเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ของภาพนั้นว่า เป็ นสิ่ งมีชีวิตหรื อสิ่งไม่มีชีวิต แล้วผลัดกันนําเสนอผลงานที่หน้าชั้น
 3. 3. 2.ขั้นวางแผนปฏิบัติ 2.1ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตั้งสมมุติฐานที่คิดว่าเป็ นลักษณะของสิ่งมีชีวิตตามที่เข้าใจ แล้วเขียนเป็ น แผนผังความคิด ตามตัวอย่าง ออกลูกหลานได้ กินอาหาร เคลื่อนไหว ลกษณะของสิ่งมชีวต ั ี ิ หายใจ ขับถ่ายของเสี ย เจริ ญเติบโต 2.2ครู ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วทําใบงานที่ 1.2 เรื่ อง สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ ั สิ่งไม่มีชีวิต โดยปฏิบติกิจกรรม ดงน้ ี ั ั 1) ให้นกเรี ยนเตรี ยมอุปกรณ์ ดังนี้ ั - ปลาหางนกยูง 2-3 ตว ั - ก้อนหิน 2-3 กอน ้ - อาหารสําเร็ จรู ป3.ขั้นลงมือปฏิบัติ 3.1ให้นกเรี ยนสังเกตปลาหางนกยูงและก้อนหินในขวดโหล ว่ามีการเคลื่อนไหวหรื อไม่ ั 3.2ให้นกเรี ยนสังเกตว่า เมื่อใส่อาหารสําเร็ จรู ปลงในขวดโหลปลาหางนกยูงและก้อนหิน ั กินอาหารหรื อไม่ 4.ขั้นพัฒนาความรู้ความเข้ าใจ 4.1ครู ให้นกเรี ยนทําใบงานที่ 1.3 เรื่ อง จําแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต ดังนี้ ั 1) ให้สารวจรอบบริ เวณโรงเรี ยนว่าพบเห็นสิ่งใดบ้าง ํ 2) สังเกตลักษณะของสิ่งที่พบเห็นนําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งมีชีวิต หรื อ ํ เป็ นสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมบอก เหตุผลประกอบ นําเสนอผลการสํารวจที่หน้าชั้น
 4. 4. 5.ขั้ นสรุป 5.1 นักเรี ยนวาดภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตอย่างละ 4 ชนิดลงในสมุดพร้อมทั้งเขียนชื่อให้ถกต้อง ู 5.2ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการทําใบงานที่ 1.1 และ 1.2 แล้วเขียนเป็ นแผนผัง ความคิด (ตามตัวอย่าง) และนําผลสรุ ปที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับแผนผังความคิดที่เป็ นสมมุติฐานลักษณะ ของสิ่งมีชีวิตตามความเข้าใจของนักเรี ยนในชัวโมง ที่ผานมา ่ ่ แผนผงความคดลักษณะสําคญของสิ่งมีชีวต ั ิ ั ิ ต้องหายใจ ต้องกินอาหารและนํ้า ลักษณะสํ าคัญ ของสิ่งมีชีวต ิ ออกลูกออกหลานได้ เคลื่อนไหวได้ ตองขบถ่าย ้ ั มีการเจริ ญเติบโต ตอบสนองต่อสิ่ งต่างๆ ได้
 5. 5. 7. การวัดและประเมินผล ตวชี้วด ั ั วธีวด ิ ั เครื่องมือนักเรี ยน 22 คนจําแนกสิ่งมีชีวิต ตรวจใบงานที่ 1.1 ใบงานที่ 1.1และสิ่งไม่มีชีวิตผ่านการประเมินร้อยละ 100นักเรี ยน 22 คนอธิบายลักษณะ ตรวจใบงานการเขียนแผนผังความคิด ใบงานการเขียนแผนผังของสิ่งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตผ่าน ความคิดการประเมินร้อยละ 100(เขียนแผนผังความคิดลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิต)นักเรี ยน 22 คน มีนิสยใฝ่ เรี ยนรู ้ ั การประเมินคุณลักษณะอันพึง แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงผ่านการประเมินร้อยละ 100 ประสงค์ ประสงค์นักเรี ยน 22 คน มีนิสยมุ่งมันใน ั ่ การประเมินคุณลักษณะอันพึง แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงการทํางานผ่านการประเมินร้อย ประสงค์ ประสงค์ละ 1008. สื่อ/แหล่ งการเรียนรู้ 8.1 สื่อการเรียนรู้ 1. หนังสื อเรี ยน วิทยาศาสตร์ ป.1 2. ใบงานที่ 1.1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 3. ใบงานที่ 1.2 สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 4. ใบงานการเขียนแผนผังความคิด8.2 แหล่ งการเรียนรู้ 1. บริ เวณโรงเรี ยนที่มีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
 6. 6. 9.บันทึกหลังการสอน ผลสําเร็จ/ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการสอน/ผลการแก้ไข จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที1/1 ่ จํานวน 22 คน อธิบายลักษณะ - - สิ่งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตได้ผานการ ่ ประเมิน 22 คน (ร้อยละ 100) 2.นักเรี ยน 22 คน จําแนกสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตได้ ผ่านการประเมิน 22 คน - - (ร้อยละ 100) 4.นักเรี ยน 22 คน มุ่งมันในการทํางาน ่ ผ่านการประเมิน 22 คน (ร้อยละ 100) - - (นางจินดา สินเติม) ครู ผสอน ู้
 7. 7. 10. ข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าช่ วงชั้นที่ 1...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (นางสาวทิพย์ คณาญาติ) หัวหน้าช่วงชั้นที่ 111. ข้ อเสนอแนะของผู้อานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมต ํ ิ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (นายสมยศ เพ็ชรวงษา) อํานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิ มิต
 8. 8. เรื่อง สิ่ งมีชีวตและสิ่ งไม่ มีชีวต ิ ิชื่อ.............................................................................................................................................. จดประสงค์ อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ุ (เขียนแผนผังความคิดลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิต) ลกษณะสาคญ ั ํ ั ของส่ิ งมีชีวิต
 9. 9. แบบทดสอบการอ่าน ปู งู หมู ดิน นํ้า ไก่ ช้าง กระพรวน หมา กระเป๋ าปิ่นโต ปลา โบ แม่ พ่อ
 10. 10. แบบประเมินการทดสอบอ่านชื่อ.............................................................................................................................................................คร้ ังที่......................1. 2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9. 10.11. 12. 13. 14. 15.16. 17. 18. 19. 20.คร้ ังที่......................1. 2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9. 10.11. 12. 13. 14. 15.16. 17. 18. 19. 20.คร้ ังที่......................1. 2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9. 10.11. 12. 13. 14. 15.16. 17. 18. 19. 20.คร้ ังที่......................1. 2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9. 10.11. 12. 13. 14. 15.16. 17. 18. 19. 20.
 11. 11. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สิ่ งมีชีวตและสิ่ งไม่ มีชีวต ิ ิจดประสงค์ ุ นักเรี ยนบอกชื่อและจําแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้วิธีทํา ให้นกเรี ยนดูภาพต่อไปนี้ แล้วเขียนบอกว่าเป็ นภาพอะไร แล้วขีดเครื่ องหมาย  ลงใน ั ช่อง  ของภาพนั้น ว่าเป็ นสิ่งมีชีวิตหรื อสิ่งไม่มีชีวิต แล้วนําเสนอผลงานที่หน้าชั้น ภาพ.......................................................... ภาพ..........................................................  สิ่ งมีชีวิต  สิ่ งไม่มีชีวิต  สิ่ งมีชีวิต  สิ่ งไม่มีชีวิต ภาพ.......................................................... ภาพ..........................................................  สิ่ งมีชีวิต  สิ่ งไม่มีชีวิต  สิ่ งมีชีวิต  สิ่ งไม่มีชีวิต ภาพ.......................................................... ภาพ..........................................................  สิ่ งมีชีวิต  สิ่ งไม่มีชีวิต  สิ่ งมีชีวิต  สิ่ งไม่มีชีวิต
 12. 12. แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ลกษณะของสิ่ งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ั อธิ บายลักษณะของสิ่ งมีชีวิตได้ อธิ บายลักษณะของสิ่ งไม่มีชีวิตได้ที่ ชื่อ-สกุล 3 ระดับคุณภาพ 3 ระดับคุณภาพ คะแนน 1 2 3 คะแนน 1 2 3 1 ด.ช.ณรงค์ ดารักษ์ 2 ด.ช.จักราวุฒิ แสงน้อย 3 ด.ช.สุ ริยา ทองโคกสู ง 4 ด.ช.ปรี ชา ศรี โพธิ์ 5 ด.ช.กายสิทธ์ ิ สารบรรณ์ 6 ด.ช.วรปรัชญ์ ป่ิ นระโรจน์ 7 ด.ช.วีระพล เขียวงาม 8 ด.ช.สิ ทธิกร สิ งขรณ์ 9 ด.ช.นพรัตน์ ประทุม 10 ด.ช.ธนาวฒน์ จนอยู่ ั ั 11 ด.ช.สุ ริยา ผิวคราม 12 ด.ช.สมชญ์ มนตะคุ ั ั่ 13 ด.ช.อนนตชย วงษไทย ั ั ์ 14 ด.ช.ปริ ญญา สิ มงาม 15 ด.ญ.พรศิริ หัสดง 16 ด.ญ.ประกายดาว ประทุม 17 ด.ญ.กนกพร เหลาคํา 18 ด.ญ.อรวรรณ นิลประพฒน์ ั 19 ด.ญ.ศิริวรรณ อุ่นกระโทก 20 ด.ญ.ชลิตา คําเพียวงค์ 21 ด.ญ.กัญญารัตน์ แก้วบับภา 22 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ภูมิภูเขียว
 13. 13. แนวทางการให้ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งมีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบได้ครบถ้วนได้ 3 ํคะแนน ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดีเยียม ่ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งมีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบถูกต้องเป็ นส่วน ํ ใหญ่ ได้ 2คะแนน ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ดีผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งมีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบได้เพียงบางส่วน ํ ได ้ 1 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 2 อธิบายลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตได้ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบได้ครบถ้วนได้ ํ3 คะแนน ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดีเยียม ่ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบถูกต้องเป็ น ํ ส่วนใหญ่ ได้ 2 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ดีผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบได้เพียงบ่งส่วน ํ ได ้ 1 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์
 14. 14. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1 ปี การศึกษา 2555 เรื่ อง ลักษณะของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต รายการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่ เรี ยนรู้ มุ่งมันในการทํางาน ่ที่ ชื่อ - สกุล 3 ระดับคุณภาพ 3 ระดับคุณภาพ คะแนน 0 1 2 3 คะแนน 0 1 2 31 ด.ช.ณรงค์ ดารักษ์2 ด.ช.จักราวุฒิ แสงน้อย3 ด.ช.สุ ริยา ทองโคกสู ง4 ด.ช.ปรี ชา ศรี โพธิ์5 ด.ช.กายสิทธ์ ิ สารบรรณ์6 ด.ช.วรปรัชญ์ ป่ิ นระโรจน์7 ด.ช.วีระพล เขียวงาม8 ด.ช.สิ ทธิกร สิ งขรณ์9 ด.ช.นพรัตน์ ประทุม10 ด.ช.ธนาวฒน์ จนอยู่ ั ั11 ด.ช.สุ ริยา ผิวคราม12 ด.ช.สมชญ์ มนตะคุ ั ั่13 ด.ช.อนนตชย วงษไทย ั ั ์14 ด.ช.ปริ ญญา สิ มงาม15 ด.ญ.พรศิริ หัสดง16 ด.ญ.ประกายดาว ประทุม17 ด.ญ.กนกพร เหลาคํา18 ด.ญ.อรวรรณ นิลประพฒน์ ั19 ด.ญ.ศิริวรรณ อุ่นกระโทก20 ด.ญ.ชลิตา คําเพียวงค์21 ด.ญ.กัญญารัตน์ แก้วบับภา22 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ภูมิภูเขียว เกณฑ์การให้ คะแนน พฤติกรรมที่ทาเป็ นประจํา ให้ 3 คะแนน ํพฤติกรรมที่ทาเป็ นบางครั้ง ให้ 2 คะแนน ํพฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน ํ
 15. 15. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1 ปี การศึกษา 2555 เรื่ อง ลักษณะของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต รายการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ที่ ชื่อ - สกุล 3 ระดับคุณภาพ 3 ระดับคุณภาพ คะแนน 0 1 2 3 คะแนน 0 1 2 3123456789101112131415161718192021222324252627
 16. 16. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวตและสิ่งไม่มีชีวต ิ ิ ช้ ันประถมศึกษาปีที่ 1เรื่อง จาแนกสิ่งมีชีวตและสิ่งไม่มีชีวต ํ ิ ิ เวลา 4 ชั่วโมง4. สาระสําคญ / ความคดรวบยอด ั ิ สิ่งมีชีวิตมีลกษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ ัเจริ ญเติบโต สื บพันธุ ์ และตอบสนองต่อสิ่ งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลกษณะดังกล่าว ั5. ตัวชี้วด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ั 2.1 ตวชี้วด ั ั ว 1.1 ป.1/1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ว 8.1 ป.1/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษาตามที่กาหนดให้หรื อตามความสนใจ ํ ป.1/2 วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง และของครู ป.1/3 ใชวสดุ อุปกรณ์ในการสารวจตรวจสอบ และบนทึกผลดวยวิธีง่ายๆ ้ั ํ ั ้ ป.1/4 จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสํารวจตรวจสอบ และนําเสนอผล ป.1/5 แสดงความคิดเห็นในการสํารวจตรวจสอบ ป.1/6 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สํารวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรื อข้อความสั้นๆ ป.1/7 นําเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผอื่นเข้าใจ ู้ 2.2 จดประสงค์การเรียนรู้ ุ 1. อธิบายลักษณะของสิ่ งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. แยกแยะลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2.3 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่ อความ 1. การอ่าน = - 2. คิดวิเคราะห์ = ลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิต 3. เขียนสื่ อความ -6. สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้ แกนกลาง 3. ลักษณะของสิ่ งมีชีวิต 4. ลักษณะของสิ่ งไม่มีชีวิต 3.2 สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น
 17. 17. 4. สมรรถนะสําคญของผู้เรียน ั 4.1 ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 4.2 ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวต ิ - การทํางานกลุ่ม5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมันในการทํางาน ่6. กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอนแบบกระบวนการสืบสวนสอบสวนขั้นสร้ างความสนใจ ครู สนทนาซักถามนักเรี ยนเกี่ยวกับสิ งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยูรอบตัว ่ขั้นสํ ารวจและค้นหา 1. ครู ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่มและในกลุ่มจับคู่กนเพื่อทํากิจกรรมสํารวจและค้นหาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ั ัในบริ เวณโรงเรี ยนครู อธิบายขั้นตอนและข้อตกลงเรื่ องเวลา จากนั้นให้นกเรี ยนแต่ละคู่แยกย้ายกันไปทํา ักิจกรรม 2. นักเรี ยนกลับเข้าห้องเรี ยน ครู ให้แต่ละคู่ร่วมกันนําข้อมูลที่สารวจ สังเกตได้มาสรุ ปลงในแผนภูมิ ํขั้นอธิบายและลงข้ อสรุป 1. นักเรี ยนแต่ละคู่นาข้อมูลที่ได้จากการทํากิจกรรมมานําเสนอในกลุ่มและสรุ ปเป็ นข้อมูลของกลุ่ม ํ 2. ครูใหตวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทากิจกรรม ้ ั ํ ํ 3. ครู ให้นกเรี ยนร่ วมกันอภิปรายจากผลการทํากิจกรรมเพื่อให้ได้ขอสรุ ปว่า การจําแนกความแตกต่าง ั ้ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต จะพิจารณาจากลักษณะสําคัญ เช่น - กินอาหารหรื อไม่ -ต้องหายใจหรื อไม่ -เคลื่อนที่เองไดหรือไม่ ้ -มีการขับถ่ายหรื อไม่ -มีการเจริ ญเติบโตหรื อไม่ -มีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆหรื อไม่ -สืบพนธออกลกหลานไดหรือไม่ ั ์ ู ้
 18. 18. ขั้นขยายความรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนทํากิจกรรมพัฒนาการคิด (ในหนังสือแบบเรี ยน) ั 2. ครู สุ่มนักเรี ยนเฉลยคําตอบ 3. ครู อธิบายเพิ่มเติมให้นกเรี ยนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตมีลกษณะสําคัญอีกประการหนึ่ ง คือ สิ่ งมีชีวิต ั ัตายได้ ดังนั้น สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว จึงจัดเป็ นสิ่งไม่มีชีวิต เพราะไม่มีลกษณะของสิ่งไม่มีชีวิตอีกต่อไป ัคือ ไม่กินอาหาร ไม่หายใจ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งต่าง เป็ นต้นขั้นประเมิน นักเรี ยนทําแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบความรู ้7. การวัดและประเมินผล ตวชี้วด ั ั วธีวด ิ ั เครื่องมือนักเรี ยน 25 คนบอกความแตกต่างระหว่างสิ่ งมีชีวิต ตรวจใบงาน ใบงานกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ ผ่านการประเมินร้อยละ 100นักเรี ยน 25 คนแยกแยะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ ตรวจใบงาน ใบงานผ่านการประเมินร้อยละ 100นักเรี ยน 25 คน มีนิสยใฝ่ เรี ยนรู ้ผานการประเมิน สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน แบบประเมิน ั ่ร้อยละ 100นักเรี ยน 25 คน มีนิสยมุ่งมันในการทํางานกลุ่ม ั ่ สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน แบบประเมินผ่านการประเมินร้อยละ 1008. สื่อ/แหล่ งเรียนรู้ 8.1 สื่อการเรี ยนรู ้ 1. หนังสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ 2. ใบงาน 8.2 แหล่งเรี ยนรู้ 1. ห้องสมุด 2. อินเตอร์เน็ต 3. บริ เวณโรงเรี ยน
 19. 19. 9.บันทึกหลังการสอน ผลสําเร็จ/ปัญหา/อปสรรค ุ แนวทางแก้ไข ผลการสอน/ผลการแก้ไข จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1 จํานวน 22 คน บอกความแตกต่าง - - ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่ งไม่มีชีวิตได้ (ร้อยละ 100) 2. นักเรี ยน 22 คน แยกแยะสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตได้ ผ่านการประเมิน - - 22 คน (ร้อยละ 100 ) 3. นักเรี ยน 22 คนมีนิสยใฝ่ เรี ยนรู ้ ั - - ผ่านการประเมิน ร้อยละ 100 4. นักเรี ยน 22 คน มุ่งมันในการ ่ - - ทํางาน ผ่านการประเมิน ร้อยละ100 (นางจินดา สินเติม) ครู ผสอน ู้
 20. 20. 10. ข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าช่ วงชั้นที่ 1...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (นางสาวทิพย์ คณาญาติ) หัวหน้าช่วงชั้นที่ 111. ข้ อเสนอแนะของผู้อานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมต ํ ิ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (นายสมยศ เพ็ชรวงษา) ผูอานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิ มิต ้ํ
 21. 21. แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ลกษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ั อธิ บายลักษณะของสิ่ งมีชีวิตได้ อธิ บายลักษณะของสิ่ งไม่มีชีวิตได้ที่ ชื่อ – สกุล 3 ระดับคุณภาพ 3 ระดับคุณภาพ คะแนน 1 2 3 คะแนน 1 2 3 1 ด.ช.ณรงค์ ดารักษ์ 2 ด.ช.จักราวุฒิ แสงน้อย 3 ด.ช.สุ ริยา ทองโคกสู ง 4 ด.ช.ปรี ชา ศรี โพธิ์ 5 ด.ช.กายสิทธ์ ิ สารบรรณ์ 6 ด.ช.วรปรัชญ์ ป่ิ นระโรจน์ 7 ด.ช.วีระพล เขียวงาม 8 ด.ช.สิ ทธิกร สิ งขรณ์ 9 ด.ช.นพรัตน์ ประทุม 10 ด.ช.ธนาวฒน์ จนอยู่ ั ั 11 ด.ช.สุ ริยา ผิวคราม 12 ด.ช.สมชญ์ มนตะคุ ั ั่ 13 ด.ช.อนนตชย วงษไทย ั ั ์ 14 ด.ช.ปริ ญญา สิ มงาม 15 ด.ญ.พรศิริ หัสดง 16 ด.ญ.ประกายดาว ประทุม 17 ด.ญ.กนกพร เหลาคํา 18 ด.ญ.อรวรรณ นิลประพฒน์ ั 19 ด.ญ.ศิริวรรณ อุ่นกระโทก 20 ด.ญ.ชลิตา คําเพียวงค์ 21 ด.ญ.กัญญารัตน์ แก้วบับภา 22 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ภูมิภูเขียว
 22. 22. แนวทางการให้ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งมีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบได้ครบถ้วนได้ 3 ํคะแนน ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดีเยียม ่ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งมีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบถูกต้องเป็ นส่วน ํ ใหญ่ ได้ 2คะแนน ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ดีผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งมีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบได้เพียงบ่งส่วน ํ ได ้ 1 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 2 อธิบายลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตได้ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบได้ครบถ้วนได้ ํ3 คะแนน ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดีเยียม ่ผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบถูกต้องเป็ น ํ ส่วนใหญ่ ได้ 2 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ดีผูเ้ รี ยน นําชื่อสิ่งที่สารวจพบทั้งหมดมาจําแนกว่าเป็ นสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมบอกเหตุผลประกอบได้เพียงบ่งส่วน ํ ได ้ 1 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์
 23. 23. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1 ปี การศึกษา 2555 เรื่ อง จําแนกลักษณะของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต รายการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่ เรี ยนรู้ มุ่งมันในการทํางาน ่ที่ ชื่อ - สกุล 3 ระดับคุณภาพ 3 ระดับคุณภาพ คะแนน 0 1 2 3 คะแนน 0 1 2 31 ด.ช.ณรงค์ ดารักษ์2 ด.ช.จักราวุฒิ แสงน้อย3 ด.ช.สุ ริยา ทองโคกสู ง4 ด.ช.ปรี ชา ศรี โพธิ์5 ด.ช.กายสิทธ์ ิ สารบรรณ์6 ด.ช.วรปรัชญ์ ป่ิ นระโรจน์7 ด.ช.วีระพล เขียวงาม8 ด.ช.สิ ทธิกร สิ งขรณ์9 ด.ช.นพรัตน์ ประทุม10 ด.ช.ธนาวฒน์ จนอยู่ ั ั11 ด.ช.สุ ริยา ผิวคราม12 ด.ช.สมชญ์ มนตะคุ ั ั่13 ด.ช.อนนตชย วงษไทย ั ั ์14 ด.ช.ปริ ญญา สิ มงาม15 ด.ญ.พรศิริ หัสดง16 ด.ญ.ประกายดาว ประทุม17 ด.ญ.กนกพร เหลาคํา18 ด.ญ.อรวรรณ นิลประพฒน์ ั19 ด.ญ.ศิริวรรณ อุ่นกระโทก20 ด.ญ.ชลิตา คําเพียวงค์21 ด.ญ.กัญญารัตน์ แก้วบับภา22 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ภูมิภูเขียว เกณฑ์การให้ คะแนน พฤติกรรมที่ทาเป็ นประจํา ให้ 3 คะแนน ํพฤติกรรมที่ทาเป็ นบางครั้ง ให้ 2 คะแนน ํพฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน ํ

×