ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1)             ...
ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1)             ...
ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1)             ...
ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1)             ...
ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1)             ...
ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1)             ...
ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1)             ...
ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1)             ...
ตารางกำหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตารางกำหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101

293 views
252 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตารางกำหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101

 1. 1. ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 สิ่ งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มาตรฐาน ตวช้ ีวด ั ั สมรรถนะ คุณลักษณะ อ่าน คิด กระบวนการ กระบวนการ สื่อ/แหล่ง วดผล ั เครื่ องมือ จานวน ํ หมายเหตุ วิเคราะห์ จดการ ั คิด เรี ยนรู้ ประเมินผล (ชวโมง) ั่ เรี ยนรู้ว1.1 ว1.1 ความสามารถ 1.มีวินย ั การอ่าน แผนที่ 1 -ทักษะการ 1.หนงสือ -ทดสอบ ั 1.แบบ 8 ชวโมง ่ัว8.1 ป.1/1 ในการคด ิ 2.ใฝ่ เรียนรู้ อ่านคา ํ กระบวนการ คิด เรี ยน การอ่าน ทดสอบ ว 8.1 -ทักษะการ 3.มุ่งมันใน สิ่ งมีชีวิต ่ วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ การเขียน 2.ใบงาน ป.1/1 –ป.1/7 คิด การทํางาน และ -ทักษะการ ป.1 -ตรวจ 3.แบบ สร้างสรรค์ 4.มีจิต สิ่งไม่มีชีวิต แผนที่ 2 คิดวิเคราะห์ 2.ใบงาน ผลงาน สงเกต ั -ทักษะการ สาธารณะ คิดวิเคราะห์ กระบวนการ 3.บริ เวณ นักเรี ยน พฤติกรรม คิดวิเคราะห์ โรงเรียน จาแนก ํ กลุ่ม -สงเกต ั การทํางาน ความสามารถ หรื อบริ เวณ สิ่ งมีชีวิต พฤติกรรม ในการใช้ บาน ้ ทักษะชีวต ิ และ การทํางาน -กระบวนการ สิ่ งไม่มีชีวิต ทํางานกลุ่ม การเขียน เขียนคา ํ สิ่ งมีชีวิต และไม่มี ชีวิต
 2. 2. ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 สนใจพืชและสตว ์ ัมาตรฐาน ตวช้ ีวด ั ั สมรรถนะ คุณลักษณะ อ่าน คิด กระบวนการ กระบวนการ สื่อ/แหล่ง วดผล ั เครื่ องมือ จานวน ํ หมายเหตุ วิเคราะห์ จดการ ั คิด เรี ยนรู้ ประเมินผล (ชวโมงั่ เรี ยนรู้ว1.1 ว1.1 ความสามารถ 1.มีวินย ั การอ่าน แผนที่ 1 ทักษะการ สื่อการ -ทดสอบ - 8 ชัวโมง ่ว8.1 ป.1/2 ในการคด ิ 2.ใฝ่ เรียนรู้ อ่านคา ํ กระบวนการ คิดวิเคราะห์ เรียนรู้ ก่อนเรี ยน แบบทดสอบ ว8.1 -ทักษะการ 3.มุ่งมันใน ส่วนประกอบ วิทยาศาสตร์ ่ 1.หนงสือ หลังเรี ยน ั -ใบงาน ป.1/1 คิดวิเคราะห์ การทํางาน ของพืช แผนที่ 2 เรี ยน -ตรวจ -แบบสังเกต ป.1/2 ความสามารถ 4.มีจิต อวยวะของ กระบวนการ ั 2. ผลงาน พฤติกรรม ป.1/3 ในการใช้ สาธารณะ สตว ์ ั วิทยาศาสตร์ นักเรี ยน นักเรี ยน สืบเสาะหา ป.1/4 ทักษะชีวต ิ ป.1 คดวเิ คราะห์ ความรู:้ 5Es ิ -สงเกต ั ป.1/5 -กระบวนการ 3.ตนพืช ้ เปรี ยบเทียบ พฤติกรรม ป.1/6 เล็กๆ เช่น ทํางานกลุ่ม ป.1/7 ส่วนต่างๆ ตนถว ตน การทํางาน ้ ั่ ้ ของพืชกับ มะเขือ อวยวะ ั 4.บตรภาพั ภายนอกของ สัตว์ต่างๆ สตว ์ ั 5.ใบงาน การเขียน แหล่งการ เขียนคําพืช เรียนรู้ และสตว ์ ั 1.บริ เวณ โรงเรียน
 3. 3. ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ส่ิงมีชีวิตใกลตวเรา ้ัมาตรฐาน ตวช้ ีวด สมรรถนะ คุณลักษณะ อ่าน คิด ั ั กระบวนการ กระบวนการ สื่อ/แหล่งเรี ยนรู ้ วดผล ั เครื่ องมือ จานวน ํ หมาย วิเคราะห์ จัดการเรี ยนรู ้ คิด ประเมินผล (ชวโมง ่ั เหตุว1.2 ว1.2 ความสามารถ 1.มุ่งมันใน การอ่าน ่ แผนที1่ ทักษะการคิด สื่อการเรียนรู้ -ทดสอบ - 8 ชัวโมง่ว8.1 ป.1/1 ในการคด ิ การทํางาน อ่านคา ํ กระบวนการ วิเคราะห์ 1) หนงสือ ั ก่อนเรี ยน แบบทดสอบ ว8.1 -ทักษะการ 2.มีจิต เกี่ยวกับการ สืบเสาะหา เรี ยน หลังเรี ยน -ใบงาน ป.1/1 คิดวิเคราะห์ สาธารณะ จําแนกพืช ความรู้ 5 E วิทยาศาสต -ตรวจ -แบบสังเกต ป.1/2 ความสามารถ และสตว ์ ั ร์ ป.1 ผลงาน พฤติกรรม ป.1/3 ในการใช้ คดวเิ คราะห์ ิ 2) บตรภาพ นักเรี ยน ั นักเรี ยน ป.1/4 ทักษะชีวต ิ จําแนก และ สตวชนิด -สงเกต ั ์ ั ป.1/5 -กระบวนการ จัดกลุ่มพืช ต่างๆ พฤติกรรม ป.1/6 ทํางานกลุ่ม และสตว ์ั 3) ใบความรู้ การทํางาน ป.1/7 โดยใช้ 4) ใบงาน ลักษณะ แหล่ งการเรียนรู้ ภายนอกเป็ น 1) บริ เวณ เกณฑ์ บาน ้ การเขียน โรงเรียน เขียนคา ํ และชุมชน เกี่ยวกับการ 2) สภาพแวด จําแนกพืช ลอมใน ้ และสตว ์ ั ชุมชน
 4. 4. ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ดินในทองถ่น ้ ิมาตรฐาน ตวช้ ีวด ั ั สมรรถนะ คุณลักษณะ อ่าน คิด กระบวนการ กระบวนการ สื่อ/แหล่ง วดผล ั เครื่ องมือ จานวน ํ หมายเหตุ วิเคราะห์ จดการ ั คิด เรี ยนรู้ ประเมินผล (ชวโมง ั่ เรี ยนรู้ว6.1 ว6.1 ความสามารถ 1.ใฝ่ เรียนรู้ การอ่าน กระบวนการ ทักษะการ สื่อการเรียนรู้ -ทดสอบ - 8 ชวโมง ่ัว8.1 ป.1/1 ในการคด ิ 2.มุ่งมันใน อ่านคําดิน สืบเสาะหา คิดวิเคราะห์ 1.หนังสื อเรี ยน ก่อนเรี ยน แบบทดสอบ ่ ว8.1 -ทักษะการ การทํางาน และ ความรู้ 5 E วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน -ใบงาน ป.1/1 คิดวิเคราะห์ องคประกอบ์ ป.1 -ตรวจ -แบบสังเกต ป.1/2 ความสามารถ ของดิน 2.ก้อนดิน ผลงาน พฤติกรรม ป.1/3 ในการใช้ คดวเิ คราะห์ ิ 3. แก้วนํ้า นักเรี ยน นักเรี ยน ป.1/4 ทักษะชีวต ิ จาแนก ํ 4.แว่นขยาย -สงเกต ั ป.1/5 -กระบวนการ องคประกอบ ์ 5.จาน พฤติกรรม ป.1/6 ทํางานกลุ่ม ของดิน 6.ไมจิ้มฟัน ้ การทํางาน ป.1/7 การเขียน 7.กระป๋ อง เขียนคําดิน 8.ใบงาน และ แหล่งการ องคประกอบ ์ เรียนรู้ ของดิน หองสมุด ้ บริ เวณบ้าน โรงเรียน และ ชุมชน
 5. 5. ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 ตวเรา ัมาตรฐาน ตวช้ ีวด ั ั สมรรถนะ คุณลักษณะ อ่าน คิด กระบวนการ กระบวนการ สื่อ/แหล่ง วดผล ั เครื่ องมือ จานวน ํ หมายเหตุ วิเคราะห์ จดการ ั คิด เรี ยนรู้ ประเมินผล (ชวโมงั่ เรี ยนรู้ว1.1 ว1.1 ความสามารถ 1.มีวินย ั การอ่าน แผนที่ 1 -ทักษะการ สื่อการ -ทดสอบ - 8 ชวโมง ่ัว8.1 ป.1/3 ในการคด ิ 2.ใฝ่ เรียนรู้ อ่านคา ํ กระบวนการ คิดวิเคราะห์ เรียนรู้ ก่อนเรี ยน แบบทดสอบ ว8.1 -ทักษะการ 3.มุ่งมันใน อวยวะ ่ ั ร่ วมแรงร่ วม 1.หนงสือ หลังเรี ยน ั -ใบงาน ป.1/1 คิดวิเคราะห์ การทํางาน ภายนอก ใจ เรี ยน -ตรวจ -แบบสังเกต ป.1/2 ความสามารถ ร่ างกาย แผนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ผลงาน พฤติกรรม ป.1/3 ในการใช้ คดวเิ คราะห์ กระบวนการ ิ ป.1 นักเรี ยน นักเรี ยน ป.1/4 ทักษะชีวต ิ 2.ใบความรู้ เสนอ ปฏิบติ ั -สงเกต ั ป.1/5 -กระบวนการ 3.ใบงาน แนวทางการ แผนที่ 3 พฤติกรรม ป.1/6 ทํางานกลุ่ม แหล่งการ แก้ปัญหา กระบวนการ การทํางาน ป.1/7 เรียนรู้ เกี่ยวกับการ สืบเสาะหา 1.อวยวะ ั รักษาความ ความรู;้ 5Es ของตนเอง สะอาดของ แผนที่ 4 และเพื่อน ร่ างกาย กระบวนการ การเขียน สืบเสาะหา เขียนคา ํ ความรู;้ 5Es อวยวะ ั ภายนอก
 6. 6. ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 6 ของเล่นแสนรัก ของใชใกลตว ้ ้ัมาตรฐาน ตวช้ ีวด ั ั สมรรถนะ คุณลักษณะ อ่าน คิด กระบวนการ กระบวนการ สื่อ/แหล่ง วดผล ั เครื่ องมือ จานวน ํ หมายเหตุ วิเคราะห์ จดการ ั คิด เรี ยนรู้ ประเมินผล (ชวโมง ั่ เรี ยนรู้ว3.1 ว3.1 ความสามารถ 1.มีวินย ั การอ่าน กระบวนการ -ทักษะการ สื่อการ -ทดสอบ - 12 ชวโมง ่ัว8.1 ป.1/1 ในการคด ิ 2.มุ่งมันใน อ่านคาของ ทาง ่ ํ คิด เรียนรู้ ก่อนเรี ยน แบบทดสอบ ป.1/2 -กระบวนการ การทํางาน เล่น ของใช้ วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ 1.หนงสือ หลังเรี ยน ั -ใบงาน ว8.1 คิดสร้างสรรค์ 3.มีจิต คดวเิ คราะห์ กระบวนการ -ทักษะการ เรี ยน ิ -ตรวจ -แบบสังเกต ป.1/1 -กระบวนการ สาธารณะ จาแนกวสดุที่ สอนแบบ คิดวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ ผลงาน ํ ั พฤติกรรม ป.1/2 ป.1 คิดวิเคราะห์ ใชทาของเล่น โครงงาน ้ ํ นักเรี ยน นักเรี ยน ป.1/3 2.ใบงาน ความสามารถ ของใช้ ใน -สงเกต ั ป.1/4 3.ของเล่น ในการ ชีวิตประจาวน ํ ั พฤติกรรม ป.1/5 4.ของใช้ แก้ ปัญหา รวมท้งระบุ ั การทํางาน ป.1/6 แหล่งการ -กระบวนการ เกณฑที่ใช้ ์ ป.1/7 เรียนรู้ ทาง จาแนก ํ 1.หองสมุด ้ วิทยาศาสตร์ การเขียน 2. ความสามารถ เขียนคาของ ํ อินเทอร์เน็ต ในการใช้ ทักษะ เล่นของใช้ ชีวติ -กระบวนการ ทํางานกลุ่ม
 7. 7. ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 7 แรงของเรามาตรฐาน ตวช้ ีวด ั ั สมรรถนะ คุณลักษณะ อ่าน คิด กระบวนการ กระบวนการ สื่อ/แหล่ง วดผล ั เครื่ องมือ จานวน ํ หมายเหตุ วิเคราะห์ จดการ ั คิด เรี ยนรู้ ประเมินผล (ชวโมง ั่ เรี ยนรู้ว4.1 ว4.1 ความสามารถ 1.มีวินย ั การอ่าน กระบวนการ -ทักษะการ สื่อการ -ทดสอบ - 14 ชัวโมง ่ว8.1 ป.1/1 ในการคด ิ 2.ใฝ่ เรียนรู้ อ่านคา ํ ทาง คิดวิเคราะห์ เรียนรู้ ก่อนเรี ยน แบบทดสอบ ว8.1 -ทักษะการ 3.มุ่งมันใน ่ เกี่ยวกับแรง วิทยาศาสตร์ -ทักษะการ 1.หนงสือ ั หลังเรี ยน -ใบงาน ป.1/1 คิดวิเคราะห์ การทํางาน คดวเิ คราะห์ ิ คิด เรี ยน -ตรวจ -แบบสังเกต ป.1/2 -ทักษะการ เปรี ยบเทียบ สังเคราะห์ วิทยาศาสตร์ ผลงาน พฤติกรรม ป.1/3 คิดสังเคราะห์ ป.1 นักเรี ยน นักเรี ยน ลักษณะของ ป.1/4 ความสามารถ 2.ใบความรู้ แรงดึงและ -สงเกต ั ป.1/5 ในการ 3.ใบงาน แรงผลก ั พฤติกรรม ป.1/6 แก้ ปัญหา 4.บทร้อง การเขียน การทํางาน ป.1/7 -กระบวนการ เล่น “แม่งู เขียนคา ํ ทาง เอ๋ ย” เกี่ยวกับแรง วิทยาศาสตร์
 8. 8. ตารางกําหนดการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ว 11101 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 8 ท้องฟ้ าแสนงามมาตรฐาน ตวช้ ีวด ั ั สมรรถนะ คุณลักษณะ อ่าน คิด กระบวนการ กระบวนการ สื่อ/แหล่ง วดผล ั เครื่ องมือ จานวน ํ หมายเหตุ วิเคราะห์ จดการ ั คิด เรี ยนรู้ ประเมินผล (ชวโมง ั่ เรี ยนรู้ว7.1 ว7.1 ความสามารถ -มีวินย ั การอ่าน กระบวนการ -ทักษะการ สื่อการ -ทดสอบ - 14 ชัวโมง่ว8.1 ป.1/1 ในการคด ิ -ใฝ่ เรียนรู้ อ่านคา ํ ทาง คิดวิเคราะห์ เรียนรู้ ก่อนเรี ยน แบบทดสอบ ว8.1 -ทักษะการ -มุ่งมันใน เกี่ยวกับ ่ วิทยาศาสตร์ -ทักษะการ 1.หนงสือ หลังเรี ยนั -ใบงาน ป.1/1 คิดวิเคราะห์ การทํางาน ทองฟ้า ้ คิด เรี ยน -ตรวจ -แบบสังเกต ป.1/2 -ทักษะการ คดวเิ คราะห์ ิ สร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ ผลงาน พฤติกรรม ป.1/3 คิด เปรี ยบเทียบ ป.1 นักเรี ยน นักเรี ยน ป.1/4 สร้างสรรค์ ความ 2.ใบความรู้ -สงเกตั ป.1/5 ความสามารถ แตกต่าง การ พฤติกรรม ป.1/6 ในการ ระหว่าง เปลี่ยนแปลง การทํางาน ป.1/7 แก้ ปัญหา ท้องฟ้ าใน รู ปร่ างของ -กระบวนการ เวลา ดวงจันทร์ ทาง กลางวัน 3.ใบงาน วิทยาศาสตร์ และ ความสามารถ กลางคืน ในการใช้ การเขียน ทักษะชีวต ิ เขียนคา ํ -กระบวนการ เกี่ยวกับ ทํางานกลุ่ม ท้องฟ้ า

×