Slovenské konzulárne dni v Manchestri 12.-13. júla 2013_2013

1,884 views

Published on

Slovenské konzulárne dni v Manchestri v dňoch 12.-13. júla 2013 pre slovenských občanov, ktorí chcú podať žiadosť o cestovný pas, osvedčenie o štátnom občianstve, zápis narodenia/sobáša/úmrtia do osobitnej matriky alebo osvedčenie podpisu. Podrobné informácie sú zverejnené na webstránke ZÚ Londýn: www.mzv.sk/londyn v časti Konzulárne a vízové informácie

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slovenské konzulárne dni v Manchestri 12.-13. júla 2013_2013

 1. 1. KONZULÁRNE DNI VMANCHESTER12.-13. júla 2013VeľvyslanectvoSlovenskej republiky v Londýne
 2. 2. Page  2KONZULÁRNE DNI V MANCHESTER Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýnewww.mzv.sk/londynorganizuje Konzulárne dni v Manchester. KDE: Jabez Clegg2 Portsmouth Street, (off Oxford Road), Manchester, M13 9GBwww.jabezclegg.co.ukwww.csclubmanchester.com/sk/novinky/23-konzularne-dni-v-manchesteriKEDY: 12. júla 2013 (piatok): 9:00–13:00, 14:00-18:0013. júla 2013 (sobota): 9:00-13:00, 14:00-18:00
 3. 3. Page  3Jabez Clegg www.jabezclegg.co.uk2 Portsmouth Street, Manchester M13 9GB www.csclubmanchester.comKONZULÁRNE DNI V MANCESTER
 4. 4. Page  4Konzulárne dni budú zamerané na konzulárne úkony, pri ktorých sa podľa zákonavyžaduje osobná prítomnosť žiadateľa: CESTOVNÝ PAS SR PREVZATIE VYSTAVENÉHO CESTOVNÉHO PASU OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠA, ÚMRTIA OSVEDČENIE PODPISU, KÓPIE, PREKLADUKONZULÁRNE DNI V MANCHESTER
 5. 5. Page  5Áno, na podanie žiadosti je potrebné si vopreddohodnúť presný čas a termín podania žiadosti.Objednať sa môžete:na tel. čísle 020-7313-6470pondelok - štvrtokod 8:30–13:00 a od 14:00-16:45piatokod 8:30–13:00 a od 14:00-15:30TREBA SA VOPRED OBJEDNAŤ?
 6. 6. Page  6UPOZORNENIESpolu s originálmi dokladov, potrebných na podaniežiadosti, je potrebné zo všetkých originálov vopredvyhotoviť KÓPIE a priniesť spolu s ORIGINÁLMI.Bez predloženia ORIGINÁLOV dokladov (napr. pas,občiansky preukaz, rodný list, sobášny list atď) azároveň ich kópií nebude možné žiadosť prijat!!!
 7. 7. Page  7CESTOVNÝ PAS SRwww.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝPAS
 8. 8. Page  8AKO POŽIADAŤ O NOVÝ PAS?SOM DRŽITEĽOM aspoň jedného z nasledovných dokladov: platného cestovného pasu SR platného občianskeho preukazu SR platného osvedčenia o štátnom občianstve SR * platného potvrdenia o štátnom občianstve SR*  slovenského rodného listu poplatok* osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jehovydaniaPokiaľ ste držiteľom aspoň jedného platného dokladu uvedeného vyššie, môžete sipožiadaťo nový cestovný pas SR.Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londynv sekcii Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝ PAS.
 9. 9. Page  9ŽIADOSŤ O CESTOVNÝ PASwww.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝPAS
 10. 10. Page  10ŽIADOSŤ O CESTOVNÝ PASVšetci žiadatelia (vrátane detí) o biometrický pas sa podrobiafotografickému snímaniu tváre, žiadatelia starší ako 12 rokov ajsnímaniu odtlačkov prstov a nasnímaniu podpisu na elektronickýtablet.
 11. 11. Page  11KEDY BUDE PAS HOTOVÝ?VYBAVENIE NOVÉHO CESTOVÉHO PASU TRVÁ PRIBLIŽNE2-3 MESIACE ODO DŇA PODANIA ŽIADOSTI.www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝPASO tom, že Váš pas bol vystavený a je pripravený naprevzatie Vás budeme informovať SMS správou.
 12. 12. Page  12KDE SI VYZDVIHNEM VYSTAVENÝ PAS? OSOBNE NA VEĽVYSLANECTVE SR V LONDÝNEalebo POŠTOU PO PREDLOŽENÍ PREDPLATENEJ SPIATOČNEJOBÁLKY „Pre – paid SPECIAL DELIVERY envelope “** predplatenú spiatočnú obálku „Pre-paid Special Delivery envelope“ treba podať súčasneso žiadosťou o cestovný pas
 13. 13. Page  13KTO MÓŽE PREVZIAŤ PAS?1. Cestovné pasy občanom mladším ako 15 rokov a občanom pozbavenýmspôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkonyZa občana mladšieho ako 15 rokov alebo občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo sobmedzením spôsobilosti na právne úkony môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jehozákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolozverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnomkonaní (§ 18 ods. 1 zákona)2. Cestovné pasy občanom starším ako 15 rokovVyhotovený cestovný pas si občan starší ako 15 rokov prevezme v mieste podania žiadosti o jeho vydanieosobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoletédieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občanmôže cestovný pas prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zákona).UPOZORNENIE:V prípade príbuzného je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovnýpas) a doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah k osobe, ktorej cestovný pas má byť prevzatý, vydanýpríslušným orgánom Slovenskej republiky (napr. rodný list, sobášny list).V prípade osvedčenia plnej moci na zastupovanie (v slovenskom jazyku) osvedčenej iným ako slovenským(notár, matrika, zastupiteľský úrad) orgánom (napr. notárom v USA) je potrebné k notárskemu osvedčeniuzabezpečiť osvedčenie tzv. apostilu.
 14. 14. Page  14OSVEDČENIE O ŠTÁTNOMOBČIANSTVE SRwww.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / ŠTÁTNE OBČIANSTVO
 15. 15. Page  15NIE SOM DRŽITEĽOM ani jedného z uvedených dokladov platný cestovný pas SR občiansky preukaz SR platné osvedčenie o štátnom občianstve SR * platné potvrdenie o štátnom občianstve SR* * osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jeho vydaniaPokiaľ nie ste držiteľom platného cestovného pasu SR, platného občianskeho preukazu SR, platného osvedčenia oštátnom občianstve SR alebo platného potvrdenia o štátnom občianstve SR, k žiadosti o pas, je potrebné si najskôrpožiadať o vydanie tzv. Osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR.Až po vydaní tohto osvedčenia je možné podať žiadosť o vydanie cestovného pasu SR .Tlačivo žiadosti a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie/ ŠTÁTNE OBČIANSTVOOSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVESR
 16. 16. Page  16OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SRKTO PODÁVA ŽIADOSŤ:•osobne občan SR, ktorý získal občianstvo SR narodením, udelením, voľbou alebo uzavretím manželstva,•rodič (zákonný zástupca) za deti do 18 rokov, s platným dokladom totožnosti.AKÉ NÁLEŽITOSTI:•vyplnený formulár žiadosti•doklad totožnosti (aj neplatný)•rodný list žiadateľa•rodné listy rodičov, príp. starých rodičov ak sa narodili po 31.12.1953•doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný listmanžela/ky)•ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný obvodným úradom na ich predloženie•poplatok•fotokópie všetkých predkladaných dokumentov
 17. 17. Page  17KEDY BUDE OSVEDČENIE HOTOVÉ?VYBAVENIE OSVEDČENIA TRVÁ PRIBLIŽNE2-3 MESIACE ODO DŇA PODANIA ŽIADOSTI.Vystavené osvedčenie/potvrdenie o ŠO SR Vám zašleme poštouna Vami uvedenú adresu po predložení predplatenej spiatočnejobálky „Pre- paid Special Delivery envelope“.
 18. 18. Page  18PLATNOSŤ OSVEDČENIAOsvedčenie o štátnom občianstve je platné 6 mesiacov odo dňavydania osvedčenia. Nový cestovný pas je možné vybaviť lenpočas doby platnosti osvedčenia.
 19. 19. Page  19ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIAZÁPISNARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIADOOSOBITNEJ MATRIKY MV SRwww.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / ZÁPIS NARODENIA/ ZÁPIS SOBÁŠA/ ZÁPIS ÚMRTIA
 20. 20. Page  20Podrobné informácie sú na www.mzv.sk/londynv sekciiKonzulárne a vízové informácie / ZÁPIS NARODENIA/ ZÁPIS SOBÁŠA/ ZÁPIS ÚMRTIAZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA
 21. 21. Page  21Britské matričné listiny – rodný, sobášny a úmrtný listmusia byť opatrené- apostille*- úradným prekladom do slovenského jazyka***Podrobné informácie sú na www.mzv.sk/londyn v sekciiKonzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV** Zastupiteľský úrad SR môže zabezpečiť za správny poplatok, len preklad britského rodného listu,(pri podávaní žiadosti o zápis o narodení ), alebo klient si môže zabezpečiť vyhotovenie prekladu ajsám. Preklad musí byť úplný vrátane diakritiky. ZÚ za správny poplatok správnosť prekladu overí. Sprekladom britského sobášneho, úmrtného listu si Vám dovoľujeme odporučiť kontaktovať tzv.súdnych prekladateľov znalcov vedených v zozname JASPI.Link- http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htmPreklady overené britskými prekladateľskými spoločnosťami musia byť legalizované apostillou cezLegalizačný úrad viď. www.mzv.sk/londyn sekcia Legalizácia dokladov.ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA
 22. 22. Page  22OSVEDČENIEPODPISOVAKÓPIÍwww.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / OSVEDČOVANIE PODPISOV A KÓPIÍ
 23. 23. Page  23OSVEDČENIE PODPISUOsvedčením pravosti podpisu ZÚ SR osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručnepred konzulom podpísal.Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:občan SR – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom;cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie/ OSVEDČOVANIE PODPISOV A KÓPIÍPOZNÁMKA:Ak žiadateľ listinu, ktorú chce použiť na úradné účely v SR, nepodpisuje priamo na ZÚ SR, môže byť podpisna listine overený britským notárom. Táto listina musí byť však následne opatrená apostilou, t.j. formouvyššieho overenia štátneho úradu - The Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office.Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie/ LEGALIZÁCIA DOKLADOV.
 24. 24. Page  24OSVEDČENIE KÓPIÍOsvedčením fotokópie sa osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálomdokladu. Pracovníci budú iba prijímať žiadosti o overenie fotokópii a overenéžiadosti posielať poštou.Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:originál listiny,fotokópia listiny,správny poplatok v hotovosti alebo šekom za každú listinupredloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovnýpas)predplatená spiatočná obálkaPOZNÁMKA:K osvedčeniu fotokópií verejných listín určených na použitie v zahraničí (napr. vo Veľkej Británii), musia byťpredložené originály opatrené legalizačnou doložkou, t. j. apostille alebo superlegalizáciou (podľa toho, doktorej krajiny je doklad určený)Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIADOKLADOV
 25. 25. VeľvyslanectvoSlovenskej republiky v Londýne25,Kensington Palace GardensW8 4QY LondonSpojené kráľovstvoTel.: 00442073136470Fax: 0044207313648______________________www.mzv.sk/londyncons.london@mzv.skVeľvyslanectvo SR v Londyne (Embassy of the Slovak Republic London)

×