ΣΙ:
ΣΔΥΝΟΛΟΓΊΔ΢ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η ΑΠ΋
ΑΠ΋΢ΣΑ΢Η ΚΑΙ
ΑΝΔΞΆΡΣΗΣΗ ΓΙΑΒΊΩ΢Η

Γηάλλεο
Κνκπαηζηάξεο
Δξεπλεηήο Α’
ΔΚΔΣΑ ΙΠΣΗΛ
ΔΙ΢ΑΓΩΓΉ
 Ο παγθόζκηνο πιεζπζκόο απμάλεηαη ξαγδαία .
 Μέρξη ην 2060 ζηελ Δπξώπε ζα ηξηπιαζηηαζηνύλ νη άλζξσπνη ειηθίαο
8...
ΔΙ΢ΑΓΩΓΉ
 H άλνηα είλαη ζηαδηαθά λεπξνεθθπιηζηηθή: αιιάδεη ε
πξνζσπηθόηεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά
 50% - 80% ηωλ αζζελώλ κε A...
ΔΙ΢ΑΓΩΓΉ
 Έξεπλεο ζε Γαιιία, Γεξκαλία, Πνισλία, ΢θσηία, Ιζπαλία έδεημαλ
 Οη κηζοί θρόληηδαλ ηο άηοκο κε άλοηα πάλω από 1...
ΓΑ ΢ΉΜΔΡΑ
 Η ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ζπλήζσο γίλεηαη κε πεξηνδηθά
ξαληεβνύ θαη εξσηεκαηνιόγηα
 Τα ερωηεκαηοιόγηα κπορεί λα...
΢Σ΋ΥΟΙ DEM@CARE
 Άκεζε Τπνζηήξημε
 Αμηόπηζηεο Μεηξήζεηο
 ΢ην ρώξν θαηνηθίαο
 Αύμεζε αίζζεζε απηνλνκίαο

 Αζθάιεηα
 Ν...
DEM@CARE
ΠΡΟ΢ΈΓΓΙ΢Η DEM@CARE
 Παξαθνινύζεζε ηξόπνπ δσήο, θπζηνινγίαο (lifelogging, physiology)
ΠΡΟ΢ΈΓΓΙ΢Η DEM@CARE
Αμηόπηζηε παξαθνινύζεζε θαζεκεξηλόηεηαο
 Οπηηθν-αθνπζηηθνί
 Κάκεξεο – Μηθξόθσλα

 Wearable (Φνξεην...
ΟΠΣΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η
 Οπηηθή παξαθνινύζεζε γίλεηαη κε θάκεξα GoPro πνπ κπνξεί λα
θνξεζεί:
 Σν άηνκν θνξάεη εηδηθό γηιέθν...
ΟΠΣΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η

 Γεδνκέλα από θαηαγξαθή ζε πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ ζηελ
Ιξιαλδία
ΟΠΣΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η
 Οπηηθναθνπζηηθή παξαθνινύζεζε
ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΉ ΔΣΑΙΡΔΊΑ
ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν
ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΉ
ΔΣΑΙΡΔΊΑ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν
ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν
ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΉ ΔΣΑΙΡΔΊΑ
ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν
 Αθνπζηηθή παξαθνινύζεζε
DIADOHOKINETIC (DDK) TEST
 DDK tests are used by speech -language pathologists for assessment
of motor speech impairments...
DDK REGULARITY ANALYSIS
EXAMPLES
Good performance
8

x 10

10

Poor performance

Energy Modulation Spectrum. K=31.8644

4
...
΢ΔΩ΢
ΚΑΙ

ΘΗ΢Η
ΓΑ

 ΢πζρέηηζε ραξαθηεξηζηηθώλ νκηιίαο κε θαηάζηαζε άλνηαο.
 Η θαηαγξαθή θαη επαλάιεςε αλάιπζεο ηεο θσλήο...
ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΑΙ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν
ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν
 Έγηλαλ θαηαγξαθέο ζε δύν θάζεηο, ηνλ Φεβξνπάξην θαη ...
΢ΔΩ΢
ΚΑΙ

ΘΗ΢Η
ΓΑ
΢ΔΩ΢
ΚΑΙ

ΘΗ΢Η
ΓΑ
ΠΡΟ΢ΈΓΓΙ΢Η DEM@CARE
 Παξαθνινύζεζε θπζηνινγίαο θαη ηξόπνπ δσήο δίλεη ελδείμεηο γηα
βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θα...
΢ΔΩ΢
ΚΑΙ

ΘΗ΢Η
ΓΑ

 Θα γίλνπλ πηινηηθέο δνθηκέο ζε ηξεηο ρώξεο ζε ηξία
πεξηβάιινληα
 Δξγαζηήξην (ειεγρόκελεο δξαζηεξηόηε...
΢ΤΜΠΔΡΆ΢ΜΑΣΑ
 Πιεξνθνξία από παξαθνινύζεζε θαζεκεξηλόηεηαο κπνξεί λα
είλαη ζεκαληηθή ζηελ ππνβνήζεζε δηάγλσζεο θαη ζπλνιη...
ΔΤΥΑΡΙ΢Σ΍!

http://mklab.iti.gr
http://www.demcare.eu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Άνοια στο σπίτι: Τεχνολογίες για παρακολούθηση από απόσταση και ανεξάρτητη διαβίωση

349 views
298 views

Published on

Άνοια στο σπίτι: Τεχνολογίες για παρακολούθηση από απόσταση και ανεξάρτητη διαβίωση. Περιγραφή έργου Dem@Care

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Άνοια στο σπίτι: Τεχνολογίες για παρακολούθηση από απόσταση και ανεξάρτητη διαβίωση

 1. 1. ΣΙ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΊΔ΢ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η ΑΠ΋ ΑΠ΋΢ΣΑ΢Η ΚΑΙ ΑΝΔΞΆΡΣΗΣΗ ΓΙΑΒΊΩ΢Η Γηάλλεο Κνκπαηζηάξεο Δξεπλεηήο Α’ ΔΚΔΣΑ ΙΠΣΗΛ
 2. 2. ΔΙ΢ΑΓΩΓΉ  Ο παγθόζκηνο πιεζπζκόο απμάλεηαη ξαγδαία .  Μέρξη ην 2060 ζηελ Δπξώπε ζα ηξηπιαζηηαζηνύλ νη άλζξσπνη ειηθίαο 80 θαη πάλσ  ΢ηελ Διιάδα, κέρξη ην 2050, ηα άηνκα 65 εηώλ θαη άλσ αλακέλεηαη λα απνηεινύλ ην 30% ηνπ πιεζπζκνύ  5% ησλ αηόκσλ άλσ ησλ 65, 20% ησλ αηόκσλ άλσ ησλ 80 έρνπλ Alzheimer ’s (ε πην θνηλή κνξθή άλνηαο) [1]  Παγθνζκίσο πάλσ από 35 .6 εθαηνκκύξηα άηνκα κε άλνηα (WHO)  Αλακέλεηαη λα θηάζνπλ ην 70% κέρξη ην 2050  Γηπιαζηάδεηαη ν αξηζκόο αηόκσλ κε άλνηα θάζε 20 ρξόληα  66 εθηα. ην 2030, 115 εθαη. ην 2050 [1] Warner J, Butler R. Alzheimer ’s disease. Clinical Evidence 2000; 3: 419 425
 3. 3. ΔΙ΢ΑΓΩΓΉ  H άλνηα είλαη ζηαδηαθά λεπξνεθθπιηζηηθή: αιιάδεη ε πξνζσπηθόηεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά  50% - 80% ηωλ αζζελώλ κε Alzheimer ’s θροληίδοληαη ζηο ζπίηη  Καζώο ρεηξνηεξεύεη ε θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ, ην θνξηίν ζηνλ θξνληηζηή ρεηξνηεξεύεη.  ΢ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο ε θξνληίδα γίλεηαη ζπλήζσο από νηθνγελεηαθά κέιε  ΢ε άιιεο ρώξεο από θξνληηζηέο, νίθνπο επγεξίαο  Σν θνξηίν είλαη θνηλσληθό, πξνζσπηθό, νηθνλνκηθό  Σα νηθνγελεηαθά κέιε κπνξεί λα αλαγθαζηνύλ λα κελ δνπιεύνπλ  Σν νηθνλνκηθό θόζηνο θξνληηζηή, νίθνπ επγεξίαο είλαη κεγάιν  Άηνκα κε ζνβαξή άλνηα ρξεηάδνληαη θξνληίδα 24 ώξεο ην 24σξν
 4. 4. ΔΙ΢ΑΓΩΓΉ  Έξεπλεο ζε Γαιιία, Γεξκαλία, Πνισλία, ΢θσηία, Ιζπαλία έδεημαλ  Οη κηζοί θρόληηδαλ ηο άηοκο κε άλοηα πάλω από 10 ώρες ηελ εκέρα  Οη κηζοί έληωζαλ όηη δελ είχαλ ιάβεη επαρθή πιεροθόρεζε όηαλ ηο άηοκο δηαγλώζηεθε κε άλοηα  Σα πην δύζθνια γηα ηνπο θξνληηζηέο είλαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο  Πάλσ από ηνπο κηζνύο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε θξνληίδα ζην ζπίηη, θέληξα εκέξαο, νίθνπο επγεξίαο  17% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνύλ όηη ην επίπεδν θξνληίδαο ζηελ ρώξα ηνπο είλαη θαιό
 5. 5. ΓΑ ΢ΉΜΔΡΑ  Η ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ζπλήζσο γίλεηαη κε πεξηνδηθά ξαληεβνύ θαη εξσηεκαηνιόγηα  Τα ερωηεκαηοιόγηα κπορεί λα κελ είλαη πάληα αληηθεηκεληθά:  Δπεξεάδνληαη από ηελ γλώκε ηνπ γηαηξνύ  Δπεξεάδνληαη από ηηο απαληήζεηο ησλ αηόκσλ: ην άηνκν κε άλνηα ζπρλά ζεσξεί όηη εθηειεί θαλνληθά ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο, ελώ όηαλ ηνλ/ηελ εμεηάδνπλ εηδηθνί, δηαπηζηώλνπλ όηη απηό δελ ηζρύεη  Η ζπρλόηεηα επηζθέςεσλ δελ είλαη επαξθήο γηα θνληηλή παξαθνινύζεζε  Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη δελ είλαη επαξθείο
 6. 6. ΢Σ΋ΥΟΙ DEM@CARE  Άκεζε Τπνζηήξημε  Αμηόπηζηεο Μεηξήζεηο  ΢ην ρώξν θαηνηθίαο  Αύμεζε αίζζεζε απηνλνκίαο  Αζθάιεηα  Νέα ηαηξηθή γλώζε  Γηαζύλδεζε θαζεκεξηλόηεηαο κε εμέιημε λόζνπ Alzheimer
 7. 7. DEM@CARE
 8. 8. ΠΡΟ΢ΈΓΓΙ΢Η DEM@CARE  Παξαθνινύζεζε ηξόπνπ δσήο, θπζηνινγίαο (lifelogging, physiology)
 9. 9. ΠΡΟ΢ΈΓΓΙ΢Η DEM@CARE Αμηόπηζηε παξαθνινύζεζε θαζεκεξηλόηεηαο  Οπηηθν-αθνπζηηθνί  Κάκεξεο – Μηθξόθσλα  Wearable (Φνξεηνί)  Κίλεζε, παικνί, ζεξκνθξαζία, ...  Δμεηδηθεπκέλνη  Όπλνο  3Γ εηθόλα
 10. 10. ΟΠΣΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η  Οπηηθή παξαθνινύζεζε γίλεηαη κε θάκεξα GoPro πνπ κπνξεί λα θνξεζεί:  Σν άηνκν θνξάεη εηδηθό γηιέθν πάλσ ζην νπνίν ε θάκεξα είλαη θνιιεκέλε  Καηαγξάθεη ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα κέξε ζηα νπνία πεγαίλεη  Γίλεηαη (1) αλαγλώξηζε αληηθεηκέλσλ θαη (2) εμαγσζή ησλ πην ζεκαληηθώλ πεξηνρώλ ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ θαηά ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ  Κάκεξα ηύπνπ RGB-D, ζαλ ην Kinect: θαηαγξάθεη θαη απιό βίληεν θαη πιεξνθνξία βάζνπο από ηελ νπνία εμάγεηαη εύθνια ε ζηινπέηα ηνπ αηόκνπ
 11. 11. ΟΠΣΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η  Γεδνκέλα από θαηαγξαθή ζε πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ ζηελ Ιξιαλδία
 12. 12. ΟΠΣΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η  Οπηηθναθνπζηηθή παξαθνινύζεζε
 13. 13. ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΉ ΔΣΑΙΡΔΊΑ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν
 14. 14. ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΉ ΔΣΑΙΡΔΊΑ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν
 15. 15. ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΉ ΔΣΑΙΡΔΊΑ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν  Αθνπζηηθή παξαθνινύζεζε
 16. 16. DIADOHOKINETIC (DDK) TEST  DDK tests are used by speech -language pathologists for assessment of motor speech impairments, e.g. dysarthria  Quick and accurate production of rapid, alternating sound tokens involving different parts of mouse, e.g. “puh-tuk-kuh—puh-tuh-kuh— …”  Our hypothesis and research direction:  The DDK test may challenge both motor and cognitive control over speech production  Motor and cognitive faults deteriorate the temporal regularity of the audio signal normally expected in this type of utterances  We can develop a regularity measure of the DDK performance  Is the DDK regularity useful in distinguishing between Control/MCI/AD groups?
 17. 17. DDK REGULARITY ANALYSIS EXAMPLES Good performance 8 x 10 10 Poor performance Energy Modulation Spectrum. K=31.8644 4 7 2.5 4 2 3 1.5 2 1 1 Energy Modulation Spectrum. K=10.7455 3 5 11 3.5 6 x 10 0.5 0 0 5 10 15 20 Modulation frequency, Hz 25 30 0 0 5 10 15 20 Modulation frequency, Hz 25 F0 utility func. Max=0.012036 K=2.3936 F0 utility func. Max=0.042138 K=9.8176 0.014 0.045 0.012 0.04 0.035 0.01 0.03 0.008 0.025 0.006 0.02 0.015 0.004 0.01 0.002 0.005 0 0 1 1.5 2 Modulation F0, Hz 2.5 3 1 1.5 2 Modulation F0, Hz 2.5 3 30
 18. 18. ΢ΔΩ΢ ΚΑΙ ΘΗ΢Η ΓΑ  ΢πζρέηηζε ραξαθηεξηζηηθώλ νκηιίαο κε θαηάζηαζε άλνηαο.  Η θαηαγξαθή θαη επαλάιεςε αλάιπζεο ηεο θσλήο ηνπ αηόκνπ κεηά από θαηξό εμαζθαιίδεη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ θαη αλίρλεπζε αιιαγώλ.  Δμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ ηξόπνπ δσήο από βίληεν:  Αλαγλώξηζε θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δεκηνπξγία πξνθίι ηξόπνπ δσήο  Αλίρλεπζε αιιαγώλ ζε ζπλήζεηεο, ζε ηξόπν εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ  ΢πλδπαζκόο κε δεδνκέλα από αηζζεηήξεο θπζηνινγίαο γηα πιήξε εηθόλα.  Πρ έλα άηνκν πνπ ήηαλ θνηλσληθό, έβγαηλε ζπρλά κπνξεί λα θνηκάηαη πεξηζζόηεξν ή λα ραξαθηεξίδεηαη από πεξηζζόηεξε απάζεηα
 19. 19. ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΑΙ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν  Έγηλαλ θαηαγξαθέο ζε δύν θάζεηο, ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηελ άλνημε 2013  Καηαγξαθή αζθήζεσλ κλήκεο θαη θσλεηηθώλ αζθήζεσλ γηα αλάιπζε νκηιίαο, άξζξσζεο κε πεξίπνπ 30 άηνκα θαη άλνηα θαη 30 πγηή άηνκα  Καηαγξαθή θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ:  Δίζνδνο ζε δσκάηην, εηνηκαζία κηθξνύ γεύκαηνο, ζπζθεπαζία ζηα ζθνππίδηα, ηειεθώλεκα, εηνηκαζία ξνθήκαηνο, δηάβαζκα βηβιίνπ θ.α.
 20. 20. ΢ΔΩ΢ ΚΑΙ ΘΗ΢Η ΓΑ
 21. 21. ΢ΔΩ΢ ΚΑΙ ΘΗ΢Η ΓΑ
 22. 22. ΠΡΟ΢ΈΓΓΙ΢Η DEM@CARE  Παξαθνινύζεζε θπζηνινγίαο θαη ηξόπνπ δσήο δίλεη ελδείμεηο γηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ.  Γίλεηαη έκθαζε ζε 5 βαζηθέο πεξηνρέο:      Όπλνο (πνηόηεηα/δηάξθεηα) Κηλεηηθόηεηα, γπκλαζηηθή Καζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (ADLs, Activities of Daily Living) Κνηλσληθόηεηα Γηάζεζε  Με ηελ ιύζε πνπ πξνηείλεη ην Dem@Care, ππάξρεη ζπλερήο νιηζηηθή (ιόγσ πνζόηεηαο θαη πνηθηιίαο αηζζεηήξσλ) παξαθνινύζεζε ηνπ αηόκνπ, από ηελ νπνία κπνξνύλ λα αληρλεπηνύλ αιιαγέο θαη πηζαλά πξνβιήκαηα.
 23. 23. ΢ΔΩ΢ ΚΑΙ ΘΗ΢Η ΓΑ  Θα γίλνπλ πηινηηθέο δνθηκέο ζε ηξεηο ρώξεο ζε ηξία πεξηβάιινληα  Δξγαζηήξην (ειεγρόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)  Οίθνο επγεξίαο (θαζεκεξηλή δσή ζε ειεγρόκελν πεξηβάιινλ)  ΢πίηηα (θαζεκεξηλή δσή ζηνλ ρώξν ηνπ θάζε αηόκνπ)  ΢ε Γαιιία, Ιξιαλδία, ΢νπεδία  Ιζρύνπλ δηαθνξεηηθνί θαλόλεο εζηθήο/δενληνινγίαο ζε θάζε ρώξα θαη πεξηβάιινλ  Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξώλνληαη πιήξσο θαη ππνγξάθνπλ έληππα ζπγθαηάζεζεο
 24. 24. ΢ΤΜΠΔΡΆ΢ΜΑΣΑ  Πιεξνθνξία από παξαθνινύζεζε θαζεκεξηλόηεηαο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή ζηελ ππνβνήζεζε δηάγλσζεο θαη ζπλνιηθήο θξνληίδαο  Νένη ζέλζνξεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ επηπιένλ αθξίβεηα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληρλεύνληαη ( π.ρ. Δηνηκαζία θαγεηνύ)  Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζεκεξηλήο ηεο κνξθή  Δπηπιένλ πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο ηεο ηερλνινγίαο ζε ζρεηηθά ζπζηήκαηα
 25. 25. ΔΤΥΑΡΙ΢Σ΍! http://mklab.iti.gr http://www.demcare.eu

×