บทคัดย่อ

1,341
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,341
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทคัดย่อ

  1. 1. ข บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ผู้วิจัย นายโกสิทธิ์ ทองคาเจริญตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษปีกำรศึกษำ 2554 การวิจัยครั้งนี้มวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบ ีของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 36 คน จาก 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (SimpleRandom Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อทีมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.77 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.83 ่และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ(rxy) ตั้งแต่ 0.46 ถึง 0.70 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.03/83.24 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62

×