• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Produksjon og arbeid
 

Produksjon og arbeid

on

 • 3,970 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,970
Views on SlideShare
3,970
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
22
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Produksjon og arbeid Produksjon og arbeid Presentation Transcript

  • PRODUKSJON OG ARBEIDFra steinalder til oljealder Knut Pettersen
  • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:• sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker• diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov• gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø• gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn• forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv Knut Pettersen
  • Produksjonsprosessen• En grunnleggende prosess fordi: 1) den tilfredsstiller viktige behov(behov  produksjon) 2) den påvirker innholdet i de andre samfunnsprosessene (sosialisering, regulering av atferd, fordeling) 3) den avgjør hvilke grupper vi har i samfunnet, og forholdet mellom dem 4) den er bestemmende for vårt forhold til naturen Knut Pettersen
  • Jegere og sankere• Enkle redskaper• Små og egalitære (likhetspregede) samfunn• Lite spesialisering og arbeidsdeling• Levde direkte av det naturen gav• Både primær- og sekundærsosialisering Helleristninger knyttes til gjennom at barna imiterte jegersamfunn og tolkes som uttrykk for jaktmagi og ønske om og lærte av foreldrene godt jaktutbytte. Helleristningene i• Direkte sosial kontroll sør-Norge dateres til 5000-1800 f.Kr. Knut Pettersen
  • Jordbrukssamfunnet1• Jorda viktigste ressurs• Flere og mer komplekse redskaper• Overskudd  handel  ikke-jordbrukende grupper (soldater, prester, håndverkere • 1.Early agrarian cultures (8th - 4th osv) Millennia BC) 2.Steppe (cattle breeding) cultures (4th  byer - 3rd Millennia BC) 3.Hunter-gatherer cultures in the temperate zone (4th - 3rd Millennia BC) 4.Hunter-gatherer cultures in the tropical zone (4th - 3rd Millennia BC) 5.Early centres of civilisation Knut Pettersen
  • Jordbrukssamfunnet2• Mer komplekst samfunn  samarbeid og spesialisering• Makt knyttet til eiendom av jord og kunnskap• Større sosiale og økonomiske forskjeller• Stender (”de som arbeider, de som sloss, de som ber”). Adel og livegne.• Gradvis fremvekst av samfunnsinstitusjoner som skole. Lenge forbeholdt de Føydalisme er ordet vi bruker velstående. om samfunnssystemet i middelalderen. Knut Pettersen
  • Industrisamfunnet• Mekanisering og automatisering• Spesialisering• Hierarkisk oppbygde fabrikker og samfunn• Makt ovenfra og nedover• Makt knyttet til kapital• Fra standssamfunn til klassesamfunn• Makt (kapital) og motmakt (organisering og partier)• Åpnere samfunn  mer sosial mobilitet• Differensiering av oppgaver  stadig nye typer arbeid  utdanning, helse, omsorg osv Knut Pettersen
  • Virkninger av spesialisering og arbeidsdeling• POSITIVE: • NEGATIVE:• Større valgfrihet i • Vanskeligere å se yrkesvalg sammenhengen i• Arbeidet enklere og produksjonen mindre fysisk • Monotone, ensformige anstrengende arbeidsoperasjoner • Spesialisering  slitasje og utfordringer  mulighet til belastningsskader å realisere evner • Arbeidet kjedeligere• Økt produktivitet  økt • Mindre kontakt inntekt  høyere arbeiderne imellom levestandard • Fremmedgjøring Knut Pettersen
  • Kunnskapssamfunnet• Spesialisert kunnskap er nøkkelen til videre utvikling• Vi har ubegrenset tilgang på eksisterende kunnskap• Kunnskap gjør oss i stand til å utvikle nye produkter Mennesket selv er den • "We are nowhere near the viktigste information age. We are at the beginning of an innsatsfaktoren age of transition, ”det lærende arbeidsliv” which will lead us to an information age." Knut Pettersen Newt Gingrich --
  • Drivkrefter• Nysgjerrighet• Konkurranse (mellom enkeltpersoner, bedrifter, nasjoner) – og prestisje• Forbedre leveforholdene og øke levestandarden Knut Pettersen
  • Virkninger• Lettere liv og høyere levestandard• Mer kunnskap om andre  færre fordommer og misforståelser ?• Lengre skolegang  informasjonskløft og nye klasseskiller?• Mindre oversikt, ”drukner” vi i informasjon? • Informasjonskløft kan bety at• Avhengigheten av forutsetningene for å forstå teknologi  sårbarhet hverandre ikke er til stede. Det kan også bety at noen har• Et bærekraftig samfunn? kunnskap om informasjonshenting som andre ikke har, og som er avgjørende for fordelingen av sosial, økonomisk og politisk Knut Pettersen makt.
  • Oppgave• Norge og datateknologienhttp://individogfellesskap.cappelendamm.no/c19 Knut Pettersen
  • Arbeid – en grunnleggende rettighet• Arbeid er en menneskerett ( Art. 23), og• Grunnloven (§110) slår fast at arbeid er en grunnleggende rettighet. HVORFOR?- Arbeidet dekker materielle, fysiologiske behov (inntekt, mat, hus, varme osv)- Arbeidet dekker sosiale behov (kontakt med andre, fellesskap, sosial status og sosial identitet)- Arbeidet dekker psykologiske behov (selvtillit, personlig utvikling, realisering av evner og anlegg, føle seg nyttig)- Arbeidet gir oss rettigheter • Arbeidet er nødvendig for at samfunnet skal fungere Knut Pettersen
  • Teorier om måter å organisere arbeidet på• Teoriene har samme MÅL: gjøre bedriftene og produksjonen så effektiv og lønnsom som mulig.• Men de er uenige om MIDLENE. Uenigheten har sin • Er samlebåndsmetoden den årsak i et ULIKT SYN beste måten å organisere PÅ MENNESKET. arbeidet på? Knut Pettersen
  • 1)Mennesket – et skapende vesen!• Ifølge Karl Marx (1818-93 ) er mennesket et skapende vesen, men visse vilkår må være til stede for at mennesket skal kunne skape:• Det må ha kontroll over redskapene det bruker• Arbeidet må være variert og allsidig• Vi må kunne samarbeide og oppleve fellesskap• Vi må kunne se helheten Med industrisamfunnet kom en ny i det vi produserer samfunnsklasse: industriarbeiderne. Knut Pettersen
  • Kritikken av kapitalismen• I motsetning til dette mente Marx at under kapitalismen- var mennesket blitt slave under bedriftseiere og maskiner- var arbeidet blitt ensformig og rutinepreget- var arbeiderne blitt isolert fra hverandre- produserte arbeideren bare en liten del av varen, og mistet forståelsen av helheten.- var arbeideren kun en brikke i produksjonen (arbeideren ble redusert til en hvilken som • For å endre på dette mente Marx helst annen vare som måtte til at arbeiderne selv måtte overta for å produsere varen → styringen med fabrikkene. Han tingliggjøring og mente altså at en omveltning av fremmedgjøring) maktforholdene var nødvendig for Knut Pettersen å skape et menneskevennlig
  • 2) Mennesket – en maskin!• ”Scientific Management” ( F.W.Taylor):- Mekanisk menneskesyn• Menneskets atferd kan STYRES gjennom BELØNNING og STRAFF• Menneskene er PASSIVE av natur: de fleste VIL og MÅ ledes• Menneskene må BELØNNES for å yte noe (”Gulrot foran nesen”) • Frederick Winslow Taylor ønsket å effektivisere produksjonen i industrisamfunnet Knut Pettersen
  • Organiseringen av arbeidet• Konsekvenser av et slikt syn for hvordan arbeidet i bedriftene bør organiseres:1) Gjøre arbeidsoppgavene så ENKLE som mulig  sterk SPESIALISERING2) Lønn etter INNSATS. TIDSSTUDIER. Ulik lønn positivt (drivkraft for innsats) • I Modern Times spiller Charlie  økt produktivitet Chaplin en industriarbeider som3) Informasjon OVENFRA – sliter med å tilpasse seg OG – NED. Klare samlebåndets krav om punktlighet kommandolinjer. og disiplin.Tekst om taylorismen: • http://www.youtube.com/watch?v=VqnorwSkreddersydde arbeidslivet (Klassekampen 24. nov. 2005 • http://www.youtube.com/watch?v=8-UiCn Knut Pettersen
  • Oppgaver1) DISKUTER:• Hva kan tale for og hva kan tale mot lønn etter innsats (akkordlønn) ?• Sett opp en momentliste. Knut Pettersen
  • 3) Mennesket er et sosialt vesen!• Human Relations-teorien• Denne teorien mener at SF legger for stor vekt på den formelle strukturen i bedriftene, og at SF tenker mer på rollene enn på menneskene som skal • Human Relations-teorien legger fylle rollene. mer vekt på initiativ og ros enn kontroll og styring ovenfra-og-ned• Menneskesyn: Mennesket har et grunnleggende behov for KONTAKT, SELVSTENDIGHET OG INITIATIV. Knut Pettersen
  • Human Relations-teorien• Hvilke konsekvenser får HR- teoriens menneskesyn for hvordan arbeidet i bedriftene bør organiseres ?• TRIVSELEN er avgjørende for innsatsen• Trivselen vil ØKE dersom vi blir RÅDSPURT og får ROS og ANSVAR• Ledelsen må ta hensyn til de ansattes behov for å føle seg som MEDLEM AV EN GRUPPE. Prestasjonslønn (innsatslønn) kan virke • Arbeiderne må få et forhold til SPLITTENDE  negativt for arbeidsplassen sin, det må trivselen  dårligere innsats skapes en ”VI – FØLELSE, IDENTIFISERING med bedriften Knut Pettersen
  • Oppsummering1) Hvilke innvendinger kan reises mot Scientific Management-teorien?2) Hvilke innvendinger kan reises mot Human Relations-teorien?3) Oppgave: http://individogfellesskap.cappelendamm.no/ Knut Pettersen
  • Nyere organisasjonsmodeller1• BYRÅKRATIMODELLEN- Vanlig i offentlig virksomhet- Hierarkisk struktur med klar ansvars- og maktfordeling ovenfra og nedover- Nøye definerte oppgaver- Regelstyrt virksomhet- Felles regler som gjelder alle like tilfeller (Men er alle tilfeller like?)- Klagemulighet oppover i systemet Knut Pettersen
  • Nyere organisasjonsmodeller2• NEW PUBLIC MANAGEMENT- Målstyring- Mål skal oppnås med lavest mulig kostnader og høyest mulig effektivitet- Verdien av arbeidet den enkelte utfører skal kunne målfestes og tallfestes (”stykkpris”)- Gode ledere = ledere som når målene  høy lønn og frynsegoder (fallskjerm, opsjoner, pensjon osv) • Målstyring i stedet for regelstyring Knut Pettersen
  • Knut Pettersen
  • Oppgaver• Les om New Public Management. Hva er målet for denne teorien? Hvilken kritikk har vært rettet mot den?• Les teksten Sin egen herre (Morgenbladet 28. april 2006. Dokumentet finner du i mappen Produksjon) - Hva er fordelene med at de ansatte er medeiere i bedriftene, ifølge teksten? Knut Pettersen
  • Internasjonal arbeidsdeling• Teorien om det komparative fortrinn:- Alle land vil tjene på at de spesialiserer seg på produksjon av varer som de har naturlige forutsetninger for å produsere. Da vil - produksjonen bli størst - varene best • Vannkraften har gitt Norge et - prisene lavest komparativt fortrinn blant annet- Dette forutsetter frihandel (ikke innen gjødselproduksjon og tollhindringer) smelteverk Knut Pettersen
  • Skjev arbeidsdeling i verdenshandelen siden kolonitiden• U-land som råvareprodusenter• I-land som ferdigvareprodusenter• Ferdigvareproduksjon gir langt større inntekter og kunnskapsnivå enn råvareproduksjon• I-landene har - bestemt reglene for handelen - ofte brukt proteksjonisme for å beskytte seg mot konkurranse - kontrollert kapitalstrømmene i verden Knut Pettersen
  • Endringer• De siste tiårene har verdenshandelen blitt åpnet opp (WTO)• Sterk industriell vekst i Asia (”tigrene”) og til dels Latin-Amerika, de siste årene også i Afrika• Arbeidsintensiv produksjon • Darkest blue: Newly industrialized countries flyttes fra nord (i-land) til • Mid blue: Other emerging markets sør (u-land) • Light blue: Other developing• Teknologi- og economies kunnskapsutvikling i vekst i sør • http://faculty.isi.org/catalog/resource/vi ew/id/1583 Knut Pettersen
  • Internasjonalisering av økonomien• Internasjonalisering av økonomien – utenlandsinvesteringer – flere og større transnasjonale selskaper• Økt konkurranse om markedsandeler• Friere flyt (liberalisering) av varer, tjenester og kapital• Mindre muligheter for nasjonale særordninger (eks.: billig strøm til norsk industri, tildeling av jobber i oljen)• World Child Labor • Store flernasjonale selskaper står for en stadig økende del av produksjonen i verden. Hvilke positive og negative virkninger kan dette ha? Knut Pettersen
  • Question: What is the truest definition of Globalization? Answer: Princess Dianas death. Question: How come? Answer:•An English princess with an Egyptian boyfriend crashes in a French tunnel,driving a German car with a Dutch engine, driven by a Belgian who was drunkon Scottish whisky,(check the bottle before you change the spelling), followed closely by ItalianPaparazzi, on Japanese motorcycles; treated by an American doctor, usingBrazilian medicines.This is sent to you by an American, using Bill Gatess technology, and youreprobably reading this on your computer, that uses Taiwanese chips, and aKorean monitor, assembled by Bangladeshi workers in a Singapore plant,transported by Indian lorry-drivers, hijacked by Indonesians, unloaded bySicilian longshoremen, and trucked to you by Mexican illegals.... .That, my friends,is Globalization Knut Pettersen
  • Oppgave1) Hva er globalisering?http://individogfellesskap.cappelendamm.no/c196530/tekstoppgave/vis.html?tid=315836&strukt_tid=1965302) Globaliseringens utfordringerhttp://individogfellesskap.cappelendamm.no/c196530/tekstoppgave/vis.html?tid=599696&strukt_tid=196530 Knut Pettersen
  • Konsekvenser av internasjonaliseringen• Nasjonalstatenes styringsmuligheter avtar• Økt gjensidig avhengighet, men også fare for konflikter på grunn av interessemotsetninger• Mindre makt til folkevalgte politikere, mer til eksperter, kapitaleiere, flernasjonale selskaper og internasjonale organisasjoner• Avmaktsfølelse (Hvem bestemmer utviklingen ?)• Fordeler og ulemper med en friere verdenshandel og åpen økonomi• Større mangfold • Fri verdenshandel – eller Knut Pettersen rettferdig verdenshandel?