• Like
 • Save
Kultur
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kultur

on

 • 3,842 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,842
Views on SlideShare
3,842
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kultur Kultur Presentation Transcript

  • KULTUR Knut Pettersen
  • KompetansemålMål for opplæringen er at eleven skal kunne• gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som «norsk kultur»• definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer• bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer• analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg• gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer• forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene• gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn Knut Pettersen
  • Definisjon• Edward Taylors definisjon av kultur: ”Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesket har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i noe forandret form, fra generasjon til • I dagligtalen brukes ordet kultur om aktiviteter som generasjon” dette Knut Pettersen
  • Natur og KulturNATUR ↔ KULTURDet medfødte Det tillærte SosialiseringMenneske Samfunn Menneskets behov er de samme overalt. Mendet er kulturen som avgjør hvordan vi fårtilfredsstilt disse behovene. Knut Pettersen
  • ”Jungelbarn”• ”Det er bare av andre mennesker vi kan lære å bli mennesker” Knut Pettersen
  • Felles kultur• ..innebærer ikke at alle er like• ...men at vi er i stand til å forstå hverandre• ..altså kan vi si at kultur er det som gjør kommunikasjon mulig • Kan du gi eksempler på grupper i det norske samfunnet som har til dels svært forskjellige verdier, kunnskaper osv? Knut Pettersen
  • ”Typisk norsk”• Hva er ”typisk norsk”?• Hvor sikkert er det at det vi tror er ”typisk norsk” bare er noe som kjennetegner vår kultur?• Prøv å finne minst fem eksempler på hva som er ”typisk norsk”! Knut Pettersen
  • Etnisitet• Etnisitet handler om forholdet mellom grupper som mener at de er kulturelt forskjellige• Når kulturforskjellene blir mindre, blir etnisitet viktigere fordi man da vil markere sin egenart i forhold til andre grupper Knut Pettersen
  • Å sammenligne kulturer• Menneskenes behov og de grunnleggende samfunnsprosessene er de samme overalt• Måten behovene dekkes på, og hvordan samfunnsprosessene ivaretas, varierer fra kultur til kultur Knut Pettersen
  • Produksjon• Hva regnes som nødvendig?• Hva er egentlig behovene våre? • ”Hvis du eier mer enn tre ting, eier tingene deg” (Laozi). Hva synes du om denne livsfilosofien? Knut Pettersen
  • Ulike produksjonsformer1) Jakt og sanking2) Hagebruk3) Jordbruk4) Industri5) Informasjon Graden av spesialisering og arbeidsdeling øker fra 1 til 5 • Arkeologien gir oss kunnskap om produksjonsmåten i eldre tider. Her under en heller i Hardanger Knut Pettersen
  • Fordeling• Graden av likhet varierer sterkt fra samfunn til samfunn• Hvordan og av hvem blir godene fordelt? - familieoverhodet - høvdingen - markedet - politikerne• Blir ulikhet sett på som rettferdig eller urettferdig? • ”Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre” ( Animal Farm) Knut Pettersen
  • Kultur, politikk og sosial kontroll• Egalitære og• Hierarkiske samfunn• Egalitære samfunn har stor grad av likhet. Mange har innflytelse.• Hierarkiske samfunn har større grad av ulikhet. Få bestemmer.• Formell og uformell sosial kontroll • Fuglehierarki… Knut Pettersen
  • Rasebegrepet• Ble brukt i første halvdel av 1900-tallet• En forestilling om at folk av ulik rase hadde ulike personlighetstyper• Forskningen har forlatt begrepet: - Felles opphav og «blanding» - Variasjonene innen grupper er større enn mellom gruppene - Grunnlaget for inndeling ikke vitenskapelig holdbart, men kulturelt bestemt • ”Det finnes ikke et rasegen” Knut Pettersen
  • Rasisme• Forestillingen om at ulike folkeslag har forskjellige personlige egenskaper, at dette skyldes medfødte forskjeller, og at ens egen rase er overlegen alle andre • ”Debatter om innvandring på nettavis Knut Pettersen
  • Familie og slektskap• Hva er tillatt, hva er forbudt i forhold til seksualitet ?• Ekteskapet: et følelsesmessig fellesskap eller en praktisk ordning ? (jfr diskusjonen om arrangerte ekteskap)• Slekt kontra individ - Et ”Vi” eller et ”Jeg” som gifter seg? Knut Pettersen
  • Oppgaver• Les artikkelen Arrangert kjærlighet – Magasinet okt 05 Hva skiller 1) måten de to møttes på 2) selve bryllupet (seremonier, tradisjoner, klær osv – alt!) fra det som ellers er vanlig i Norge ?• Les artikkelen Møtte ektemannen første gang bryllupsnatta• Hvilke tanker gjør du deg etter å ha lest denne artikkelen ? Kan du tenke deg tiltak som kan bedre situasjonen for ungdom med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for press eller tvang i forbindelse med ekteskap ? Knut Pettersen
  • Noen nettsteder• http://www.ung.no/tvangsekteskap/• http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/kampanj• http://www.bufetat.no/tvangsekteskap/ Knut Pettersen
  • Familiens betydning• Familiens betydning innen primær- og sekundærsosialiseringen varierer mye• Norsk familier er, sammenlignet med mange ikke-vestlige samfunn: - små - sårbare - svake • Kjernefamilien er den vanligste familietypen i vestlige samfunn Knut Pettersen
  • Kultur og religion• Religionen gir svar på eksistensielle spørsmål som: – hvem er vi ? – hvordan er vi blitt til ? – hva er sannhet ? – hva er godhet og ondskap ? – hva skjer når vi dør ? • Det er vanlig å gruppere Naturreligioner og religionene i naturreligioner og skriftreligioner skriftreligioner Knut Pettersen
  • Religion på retur?• Skapelsesberetninger• Moralregler• Ritualer: markeringer av viktige overganger i livet. Ritualene skaper• Fellesskap, integrasjon• Sekularisering: religionen betyr mindre, for eksempel i forhold til å • Et av verdens mest utbredte ritualer forklare ting Knut Pettersen
  • Religion og politikk• Politiseringen av islam (sharia) – islamisme• Også kristendom, jødedom og hinduisme har noen steder fått en politisk side (eks.?)• Sivilisasjonskonflikt islam ↔ κριστενδοµ? Praktisering av sharia i Nigeria Knut Pettersen Iranske søstre skal steines til døden
  • Å forstå fremmede kulturer• For å forstå en kultur må vi kjenne de kulturelle kodene og den kulturelle konteksten, eller sammenhengen.• Eks.: Arrangerte ekteskap, brudepris, hellige kyr, tidsbegrepet...• Vi kan forstå slike forskjeller uten at vi dermed selv går inn for dem! (= TOLERANSE) • I India er kyr hellige dyr • http://www.pbs.org/wnet/nature/hol ycow/hinduism.html Knut Pettersen
  • To tilnærmingsmåter ETNOSENTRISME: KULTURRELATIVISME• Å forstå andre • Å vurdere andre kulturer ut fra egen kulturer med kultur utgangspunkt i• Sette sin egen kultur i kulturen selv sentrum og måle • «Se på andre andre kulturer etter gjennom deres den briller»• «Se på andre • Kulturforståelse gjennom egne briller» Knut Pettersen
  • Forholdet individ ↔ samfunn• EGOSENTRISME • SOSIOSENTRISME• Å sette individet i • Å sette fellesskapet i sentrum. Individualisme. sentrum. Kollektivisme.• Ubegrenset individuell • Begrenset individuell frihet frihet• Aksepterer og fremelsker • Konsensusorientert (vil at ulikhet alle skal innrette seg• Rett viktigere enn plikt under en felles mening,• Frihet viktigere enn holdning) trygghet • Plikt viktigere enn rett • Trygghet viktigere enn frihet Knut Pettersen
  • Kulturkonflikter• Mange konflikter er interessekonflikter, og handler om fordelingen av ressurser• Andre ganger oppstår det verdikonflikter.• Debatten om arrangerte ekteskap er for eksempel uttrykk for en verdikonflikt mellom et egosentrisk og et sosiosentrisk menneskesyn. • Karikaturtegningene av Muhammed skapte stor debatt også i Norge. Var det rett å trykke tegningene? Knut Pettersen
  • Hvordan løse kulturkonflikter?• Maktbruk• Kompromiss• Dialog• Hvordan kan vi fremme gjensidig forståelse og toleranse mellom kulturene? Knut Pettersen
  • Kulturell variasjon og endring• Kultur er ikke statisk, men i stadig forandring• Forandringene går raskere og er større enn noen gang tidligere i historien  globalisering• Kan vi for eksempel snakke om en verdensvid ungdomskultur?• Samtidig er forskjellene innad i en kultur ofte store, for eksempel mellom generasjonene • Er globaliseringen uttrykk for vestlig kulturimperialisme – at vestlig kultur fortrenger andre kulturer? Knut Pettersen
  • Stigen, mosaikken og systemet• Stigemodellen: folk og kulturer måles etter kriterier som økonomisk og teknologisk nivå (evolusjonstenkning). Hvite europeere og nordamerikanere er etter en slik tenkning på toppen av stigen. En slik tenkning er samtidig etnosentrisk• Mosaikkmodellen ser derimot på alle kulturer som forskjellige, men likeverdige. De kan ikke rangeres, men må forstås ut fra sine egne forutsetninger. En slik tenkning er kulturrelativ • En verden av likeverdige kulturer? Knut Pettersen
  • Kulturforskjeller i vår tid• Hva vil det si - at ”verden har blitt et mindre sted” ? Gi eksempler! - at folk i ulike deler av verden har blitt kulturelt mer like ? Gi eksempler!• Tror du at kulturene vil påvirke hverandre på en slik måte at vi til slutt får en felles verdenskultur ?• Hvordan vil en slik verdenskultur se ut ? Knut Pettersen
  • Moderniseringsprosesser• Lønnsarbeid, pengeøkonomi og markedstenkning (globalisering)• Statsborgerskap og nasjonsbygging• Offentlig ansvar for sosialiseringen (skolegang, utd. osv.)• Mediesamfunn og forbrukskultur Knut Pettersen
  • Til diskusjon…• Hvilke positive og negative konsekvenser kan det ha at arbeidskraften flytter seg over landegrensene ? Knut Pettersen