แบบฟอร์ม

704 views
659 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฟอร์ม

  1. 1. แบบฟอร์ม เขีย นโครงร่า ง โครงงาน ชื่อโครงงาน การพัฒนา เว็บเพจ เรื่อง ดอกไม้ประจำาฤดู ชือผู้ทำาโครงงาน ่ 1.นางสาววีธนา สิงคราช เลขที่27 ชั้น ม.6/12 2.นางสาววนิดา ธรจักรเลขที่32 ชั้น ม.6/12 3.นางสาวอชิรญา ไชยเดช เลขที่ 36 ชัน ม.6/12 ้
  2. 2. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชืออาจารย์ที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง สุ ่ วรรณ์ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 25551. แนวคิด ที่ม า และความสำา คัญ ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์โดยเข้าหาธรรมชาติให้มากที่สุด อาจจะเป็นการท่องเที่ยวตามธรรมชาติซึ่งส่วน ใหญ่จะได้รับความเพลิดเพลินจากการชม ต้นไม้และดอกไม้โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ตามธรรมชาติที่มีดอกไม้ตามฤดูกาล เช่นดอก กระเจียวจะสวยงามในฤดูฝน เป็นต้น จึงจัดทำา โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทการพัฒนา เว็บเพจเรื่อง ดอกไม้ประจำาฤดูขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ สนใจและชื่นชอบท่องเที่ยวชมธรรมชาติตาม ฤดูกาลได้ทราบว่า ฤดูกาลใดมีดอกไม้อะไรที่ สวยงามในฤดูนั้น เช่น ฤดูหนาว ดอกเบญจมาศ เป็นต้น และยังสามารถที่จะนำาดอกไม้ประจำาฤดู นี้ไปปลูกไว้ชมเองที่บ้านได้ อีกด้วย
  3. 3. 2. วัต ถุป ระสงค์1. เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาของดอกไม้ประจำาฤดู2. เพื่อทราบถึงดอกไม้ประจำาฤดู3. เพื่อทราบวิธีการปลูกดอกไม้ประจำาฤดู4. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษา ดอกไม้ต่างๆ5.เพื่อทราบถึงสถานที่ต่างๆที่เดี่ยวกับดอกไม่ประจำาฤดูนั้น6. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำาเว็บเพจ3. หลัก การและทฤษฎี ทำาให้เราได้รู้รู้และเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆและทำาให้คนที่ดูมีความสุขกับธรรมชาติของดอกไม้ความสวยงามของดอกไม้4. ขั้น ตอนการดำา เนิน งาน1.วัสดุ • คอมพิวเตอร์ • อินเตอร์เน็ต
  4. 4. • โปรแกรมต่างๆ อาทิ พราวเวอร์พ้อ2.แนวการศึกษาค้นคว้า • ทำาตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ • เน้นข้อมูลและเนื้อหา • หาข้อมูลให้กว้างขวางมากขึ้น5. แผนปฏิบ ัต ิง าน 1.ระยะเวลาดำาเนินการ (1 มิ.ย.-31 ส.ค.)ลำาดั รายการ วัน/ หมายเหตุบที่ เดือน/ปี1 ศึกษารูปแบบโครง 1/มิ.ย./5 อาจมีการคาด งาน, 1- เคลื่อน พาวเวอร์พอยเสนอ 7/มิ.ย./5 โครงงานเดียว 12 ทำาโครงร่างโครงงาน 7/มิ.ย./5 อาจมีการคาด คอมพิวเตอร์ 1- เคลื่อน 13/มิ.ย./ 513 ศึกษาหาข้อมูล,และ 13/มิ.ย./ อาจมีการคาด จัดทำาเว็บ 51- เคลื่อน
  5. 5. 1/ส.ค./5 14 ตรวจสอบ,แก้ไข 1/ส.ค./5 อาจมีการคาด 1- เคลื่อน 30/ส.ค./ 515 ส่งคุณครู 31/ส.ค./ อาจมีการคาด 51 เคลื่อน= 2.งบประมาณที่ใช้ในการทำาโครงงาน งบประมาณไม่เกิน 150 บาท6. ผลที่ค าดว่า จะได้ร ับ • สร้างความพึงพอใจให้กับคนที่เข้ามาดู • ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้ • ได้แสดงความรู้สึกต่างๆที่เรามีต่อธรรมชาติ ให้คนที่เข้ามาดูได้รับรู้ • สร้างจิตใต้สำานึกให้กับคนที่เข้ามาดูรัก ธรรมชาติ • ให้คนที่เข้ามาดูเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งสำาคัญ
  6. 6. 7. เอกสรอ้า งอิง • http://www.bj.ac.th/board/index.php? pack=show&id=315 • http://www.panmai.com/Valentine/rose_l egend.shtml • http://ecurriculum.mv.ac.th/techno/m3/s ara5/com.htm • http://www.geocities.com/chaiyatos/M.2 _9.htm • http://203.172.167.50/learnsquare/index. php? mod=Courses&op=course_lesson&cid= 1&sid= • http://seasandsunsky.blogspot.com/200 7/06/blog-post.html

×