Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са вишенаменском аку
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са вишенаменском аку

 • 498 views
Published

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ЈВП „Србијаводе“ БеоградБулевар Уметности бр. 2А, 11070 Нови Београдтел. 011/311-94-00, 311-94-02 & факс: 011/311-94-03е-mail: office@srbijavode.rsБрој: II Pр. 1845-112/2-2011 Датум: 01.07.2011. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планиниЈавна набавка: редни број 112/2011Рок предаје понуда: 12.07.2011. године до 1200 часоваОснов набавке: Одлука директора II Pр. 1845-112-2011 од 20.06.2011. године 1/65
 • 2. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини С А Д Р Ж А Ј:I Позив за подношење понуде ....................................................................................... страна 3II Упутство понуђачима како да сачине понуду........................................................... страна 5III Образац понуде ............................................................................................................. страна 11 III.1. Подаци о понуђачу ..................................................................................................... страна 12 III.2. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди................................. страна 13 III.3. Изјава учесника у заједничкој понуди.................................................................... страна 14 III.4. Изјава понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку.... страна 15IV Предрачун радова ............................................................…...………….….................. страна 16V Структура цене ............................................................................................................... страна 30 V.1. Образац структуре цене ........................................................................................ страна 30 V.2. Упутство како да се попуни образац структуре цене....................................... страна 31VI Списак изведених истоврсних радова која су предмет јавне набавке .................страна 32 VI.1 Потврда о изведеним радовима........ .................................................................страна 33VII Модел уговора...................................................................................................................страна 34Прилог 1. Техничкa документација.......................................................................................... страна 41 I Технички услови за извођење радова..............................................................страна 41 II Мере заштите на раду.........................................................................................страна 62Прилог 2. Графичка документација......................................................................................... страна 65 2/65
 • 3. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ1. Наручилац Наручилац Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ позива све подносиоце пријава(кандидате), којима је у I фази рестриктивног поступка призната квалификација за извођење радова уобласти водопривреде: изградња, реконструкција и санација хидротехничких објеката – на основуодлуке о признавању квалификације бр. I.Рр. 1647-106/8-2010 од 30.07.2010. године са изменама идопунама од 20.08.2010. године и 26.08.2010. године, да припреме и поднесу понуде у складу сазаконом, конкурсном документацијом и овим позивом.2. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке редни бр. 112/2011 су радови - Изградња ретардационе преграде савишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини.3. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у другој фази рестриктивног поступка у складу саЗаконом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116/08) и подзаконским актимакојима се уређују јавне набавке. Позив за предметну јавну набавку је упућен је дана 01.07.2011. године.4. Рок, начин и место подношења понуде Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.07.2011.године, до 1200 часова на адресу: ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачуће, на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сатпријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која јепримљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратитинеотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, наначин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мењаодносно која документа накнадно доставља. Понуђач је дужан да, уколико на позив наручиоца не достави понуду, писаним путем обавестинаручиоца да није у могућности да достави понуду. У супротном, наручилац задржава право да искључикандидата са листе кандидата и задржава право да уновчи меницу за озбиљност пријаве. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тимда ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку радова - Изградња ретардационе преграде савишенаменскомакумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини, ЈН редни број 112/2011 - НЕОТВАРАТИ“. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводисвој тачан назив и адресу, евентуално телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеноглица за контакт. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена,тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.Понуђач може да поднесе само једну понуду.5. Увид, односно преузимање конкурсне документације Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може сеизвршити у просторијама ЈВП „Србијаводе”, радним данима од 1000 до 1400 часова (соба 202). Преузимање конкурсне документације може у име понуђача обавити само овлашћено лице. Конкурсна документација се може на захтев понуђача послати електронским путем. 3/65
 • 4. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Особа за контакт која ће пружити додатне информације у вези предмета јавне набавке јеСветлана Бачевић, дип.грађ.инж., тел. 011/20 13 321 и Ненад Гавриловић, дипл. грађ. инж. (тел.011/20-13-311, мобилни: 064/8404054).6. Време и место отварања понуда Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење 12.07.2011.године са почетком у 12,15 часова, на адреси наручиоца ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд, Булеваруметности 2А (сала). Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовањеотварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за јавнунабавку најкасније на отварању понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисијиза јавну набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија можеи без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре).7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде Одлуку о избору најповољније понуде, која ће бити образложена и која ће садржати нарочитоподатке из члана 80. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у оквирном року од четири раднадана од дана отварања понуда. 4/65
 • 5. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена Понуда мора бити састављена на српском језику.2. Обавезна садржина понуде Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац III у конкурсној документацији); 2) попуњен, печатом оверен и потписан Образац III.1: Подаци о понуђачу; 3) попуњен, печатом оверен и потписан Образац III.2. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача; 4) попуњен, печатом оверен и потписан Образац III.3. Изјава учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача; 5) изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да код понуђача није дошло до промена у погледу испуњености свих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама у односу на пријаву, односно признату квалификацију у првој фази рестриктивног поступка број I.Рр. 1647-106-2010 и да понуђач испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке радова број 112/2011, у смислу члана 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама (образац III.4); 6) попуњен образац Предмер и предрачуна радова (образац IV); 7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (образац V); 8) динамички план; 9) потврда пословне или Народне банке Србије да понуђач није био у блокади у претходних 6 месеци од дана упућивања позива за прикупљање понуда, 10) банкарска гаранција за озбиљност понуде у висини од 5% вредности понуде са роком важења 60 дана дуже од дана отварања понуда, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив – оригинал; 11) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса (не може бити већи од 20% од укупно понуђене цене са ПДВ-ом) и са роком важења најмање 15 дана дуже од коначног извршења посла, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 12) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важења који је 60 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење уговорених радова, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 13) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 14) списак (оверен и потписан) изведених истоврсних радова која су предмет јавне набавке (изградња најмање једне армирано бетонске преграде чија запремина тела износи 1500 м3 (или више) уграђеног бетона, у последњих пет (2006, 2007, 2008. 2009. и 2010.) година, са уговореном вредношћу радова (Образац VI); 15) потврда инвеститора (потписана и печатом оверена) о изведеним радовима на изградњи најмање једне армирано бетонске преграде чија запремина тела износи 1500 м3 (или више) уграђеног бетона (Образац VI.1); 16) попуњен модел уговора, оверен печатом и потписан, са парафираним странама (образац VII), чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора; Конкурсна документација садржи и техничку документацију која је понуђачима неопходна да биподнели исправну и одговарајућу понуду.3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставнидео, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача истепотписује и печатом оверава. Евентуалне исправке морају бити оверене печатом и потписом овлашћеноглица. 5/65
 • 6. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано каозаступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћењеза подношење понуде и потписивање уговора Понуђач је дужан да сагледа све елементе који утичу на израду понуде, а нарочито стање натерену. Радови које су предмет јавне набавке, односно понуде, морају бити у складу са техничким иквалитативним нормативима, према важећим прописима и стандардима. Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступасамостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива предвиђеноконкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише и овери.4. Понуда са варијантама није дозвољена.5. Заједничка понуда Понуђач мора доставити понуду по овом позиву у статусу подносиоца пријаве, са учесницимакоји су пријаљени у I фази рестриктивног поступка за признавање квалификација за јавну радова уобласти водопривреде: изградња, реконструкција и санација хидротехничких објеката (одлука опризнавању квалификације бр. I.Рр. 1647-106/8-2010 од 30.07.2010. године са изменама и допунама од20.08.2010. године и 26.08.2010. године). Ако понуђач не достави понуду у таквом статусу, таквапонуда ће бити неисправна. Учесници у заједничкој понуди су дужни посебно да доставе: 1) понуду (Образац III), коју попуњава, потписује и оверава овлашћени члан - представник групе понуђача (или сваки ученик у заједничкој понуди); 2) Образац III.2. (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди), попуњен, потписан и печатом оверен од стране сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди; 3) Образац III.3. (Изјава учесника у заједничкој понуди), попуњен, потписан и печатом оверен од стране сваког учесника у заједничкој понуди, уколико се овлашћује један члан групе понуђача да наступа пред Наручиоцем. Ако заједничка понуда буде изабрана као најповољнија, наручилац може да захтева да учесницизаједничке понуде, пре закључења уговора доставе правни акт о заједничком извршењу набавке у којеммора бити прецизно одређена одговорност сваког понуђача појединачно. Такође, у правном акту требада буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршењенабавке. Без обзира на правни акт, понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно преманаручиоцу, у складу са законом. У случају подношења заједничке понуде, модел уговора попуњава, потписује и оверава печатомовлашћени члан групе понуђача, а могу га потписати и одговорна лица учесника у заједничкој понуди. У случају подношења заједничке понуде, Предмер и предрачун радова (Образац IV) и Образацструктуре цене (Образац VIII) попуњава, потписује и печатом оверава овлашћени члан групе понуђача,a могу га потписати и одговорна лица учесника у заједничкој понуди).6. Цена, начин, рок и услови плаћања Цена у понуди и Предмеру и предрачуну радова (у обрасцу III и IV), укупна и јединичне,исказује се у динарима, без и са порезом на додату вредност (ПДВ) и мора бити фиксна, односно неможе се мењати. Понуђач, поред укупне цене радова у обрасцу III, треба да назначи и јединачне цене радова уПредмеру и предрачуну радова (образац IV). Укупна цена радова уписана у обрасцу понуде III. треба даодговара вредности радова из Предмера и предрачуна. Јединичне цене треба формирати тако да обухвате све трошкове извођења радова, како онихспецифицираних понудом тако и неспецифицираних радова (трошкове неопходне за применупрописаних мера безбедности и здравља на раду и заштите објеката, радне околине и сл.), који су уфункцији извршења радова. Исплата уговорених радова вршиће се на основу испостављених и оверених авансних (уколикопонуђач тражи аванс), месечних (привремених) и окончане ситуације, уз примену јединичних цена изПредмера и предрачуна радова и на основу количина радова евидентираних у грађевинској књизи, уроку од 5 дана од дана преноса средстава Наручиоцу за уговорене радове од стране Министарстваекономије и регионалног развоја. 6/65
 • 7. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Средства за финансирање радова који су предмет ове набавке обезбеђена су Законом о буџетуРепублике Србије за 2011. годину и уговором између Републике Србије – Министарство економије ирегионалног развоја (бр. 401-00-307-1/2011-18 од 24.03.2011. године) и ЈВП „Србијаводе“ (бр. 808 од24.03.2011. године) закљученог по спроведеном јавном конкурсу Министарства економије ирегионалног развоја за доделу бесповратних средстава (субвенција) за финансирање пројеката развојатуризма у 2011. години. Образац структуре цене (образац V) понуђачи попуњавају у складу са упутством датим уконкурсној документацији. Исправка рачунских грешака из предмера и предрачуна радова може се вршити у складу сазаконом. Уколико постоји неусаглашеност између јединичне цене и укупне цене која се добијамножењем јединичне цене и количине, важиће јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена.Уколико постоји неусаглашеност између укупне цене уписане у обрасцу понуде и укупне цене уПредмеру и предрачуну, важиће цена уписана у Предмеру и предрачуну радова. Комисија ће исправити износ наведен у понуди у складу са горе поменутом процедуром заисправљање грешака и о томе у писаном облику обавестити понуђача. Понуђач је у обавези да Комисијуу року од 2 радна дана, у писаном облику, обавести да ли прихвата измењени износ у понуди. Уколикопонуђач не прихвати исправљени износ, његова понуда ће бити одбијена. Укупна вредност (цена) радова уписана у обрасцу понуде III. треба да одговара вредностирадова приказаних у Предмеру и предрачуну радова (образац IV). Понуђач може тражити авансно плаћање до 20% укупне понуђене цене. Ако је у понуди, или у предрачуну радова исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ћепоступити у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њенихсаставних делова које сматра меродавним. Цене исказане у понуди и предрачуну, укупна и јединичне, су коначне и не могу се мењати. Начин и рокови плаћања другачији од наведеног су искључени, тако да ће понуде са таквимначином и роковима плаћања бити одбијене као неисправне.7. Захтев у погледу гарантног рока Гарантни рок за изведене радове је минимум две године од дана примопредаје радова. За опремукоју уграђује понуђач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, с тим што јеизвођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима заупотребу, прибави и преда наручиоцу.8. Захтев у погледу рока извођења радова Максимални рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке је највише 4 (четири)месеца од дана увођења извођача у посао. Извођач је дужан да уз понуду достави Динамички план извођења радова у којем ће шематскибити приказана динамика извођења појединих позиција радова из Предмера и предрачуна радова. Бројдана који је наведен у обрасцу понуде III неопходан за извођење радова мора бити истоветан са бројемдана наведеним у Динамичком плану (прилог који доставља понуђач). Рок извођења радова је битан елемент уговора. Уколико због кашњења изабраног понуђачарадови који су предмет ове јавне набавке не буду изведени у уговореном року, Наручилац ће судскимпутем тражити накнаду штете од Извођача у висини која надмашује износ уговорне казне.9. Захтев у погледу финансијског и пословног капацитета Понуђач мора да испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу сачланом 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама и признатом квалификацијом у првој фазирестриктивног поступка број 106/2010 (I.Рр. 1647-106-2010), тако да уз понуду доставља изјаву подпуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да код њега није дошло до промена упогледу испуњености свих обавезних услова у складу са чланом 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавнимнабавкама у односу на пријаву, односно признату квалификацију у првој фази рестриктивног поступкаброј 106/2010 и да испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке радова број112/2011, у смислу члана 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама (образац III.4). Такође, понуђач је обавезан да уз понуду достави доказ да му у последњих шест месеци до данаупућивања позива за подношење понуда текући рачуни нису били у блокади и да је у последњих пет(2006, 2007, 2008. 2009. и 2010.) година извео најмање једну армирано бетонску преграду чијазапремина тела износи 1500 м3 (или више) уграђеног бетона. 7/65
 • 8. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Као доказ подноси се потврда пословне или Народне банке Србије да понуђач није био ублокади у претходних 6 месеци од дана упућивања позива за прикупљање понуда и списак изведенихистоврсних радова која су предмет јавне набавке (изградња армирано бетонске преграде) са најмањеједном таквом преградом чија запремина тела износи 1500 м3, (или више) уграђеног бетона, упоследњих пет (2006, 2007, 2008. 2009. и 2010.) година, са уговореном вредношћу радова (Образац VIили посебни списак понуђача са свим елементима из обрасца) и попуњене, печатом оверене и потписанепотврде инвеститора о изведеним таквим радовима (Образац VI.1). Уколико понуђач није у могућностида прибави потврду наручиоца потребно је да уместо потврде, као доказ, достави уговоре који запредмет имају наведене радове у последњих пет година (2006. 2007. 2008. 2009. и 2010. године) саовереним окончаним ситуацијама по тим уговорима.10. Средства финансијског обезбеђења Понуђач је дужан да уз понуду достави: 1) банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% вредности понуде са роком важења 60 дана дуже од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив – оригинал; 2) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса (не може бити већи од 20% од укупно понуђене цене са ПДВ) и са роком важења најмање 15 дана дуже од коначног извршења посла, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 3) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора (са ПДВ) и са роком важења који је 60 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење уговорених радова, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 4) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора (са ПДВ) и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде се наплаћује ако понуђач чија је понуда изабрана каонајповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно ако приликом закључења уговора недостави тражене банкарске гаранције (у којем случају Наручилац може да потпише уговор са првимследећим најповољнијим понуђачем). Понуђачима који нису изабрани достављена банкарска гаранција за озбиљност понуде се враћапо окончању поступка јавне набавке и закључења уговора са изабраним понуђачем. Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да на дан закључењауговора преда Наручиоцу следећа средства финансијског обезбеђења: 1) Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања – у висини траженог аванса са роком важности 15 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 2) Банкарска гаранција за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора, са роком важења који је 60 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење уговорених радова, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 3) Гаранција за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора, са роком важења 3 дана дуже од од гарантног рока, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове имањи износ од оних које одреди Наручилац, или промењену месну надлежност за решавање спороваи сл. У случају да понуђач не испуни обавезе преузете уговором, наручилац је овлашћен да реализуједостављене банкарске гаранције. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршењеуговорене обавезе или објекат пусти у пробни рад, изабрани понуђач, односно извођач је обавезан дапродужи важност банкарске гаранције.11. Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.12. Начин означавања поверљивих података у понуди 8/65
 • 9. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који супосебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ћекао поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви,односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознакепотпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан удокументу који је достављен уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поредњега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених упонуди. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рокапредвиђеног за отварање понуда.13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације илипојашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.Наручилац ће заинтересованом лицу у року од два дана од дана пријема захтева за додатниминформацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом,телефаксом или путем електронске поште. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понудезаинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности2А, уз назнаку броја јавне набавке са напоменом „Захтев за додатним информацијама илипојашњењима конкурсне документације - јавна набавка бр. 112/2011“. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном ниједозвољено. 14. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда ивршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде, Наручилац може одпонуђача, у писаној форми, тражити објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан дау року од 2 дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор Комисији, а усупротном ће се његова понуда одбити као неисправна. Наручилац може да врши и контролу (увид)код понуђача15. Рок за закључење уговора Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштитуправа из члана 107. Закона о јавним набавкама. Наручилац ће приступити закључењу уговора са одабранимпонуђачем по истеку рока за заштиту права понуђача, а у оквирном року од 10 дана од доношењаодлуке о избору најповољније понуде. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана оддана када га је наручилац позвао да закључи уговор. Уколико изабрани понуђач не достави потписан иоверен уговор у наведеном року или одбије да га потпише, сматраће се да је одустао од понуде инаручилац може уговор закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. У случају да се, по окончању поступка јавне набавке, јави потреба за извођењем нових радовакоји представљају понављање сличних радова који су уговорени у поступку јавне набавке а под условомда се такви радови уклапају у основни пројекат за који је по објављеном јавном позиву био закљученуговор о јавној набавци и да од дана заључења првог уговора није прошло више од три године,Наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива.16. Релевантан доказ за одбијање понуде понуђача пријаве који нису испуњавали обавезе пораније закљученим уговорима Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач нијеиспуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили наисти предмет јавне набавке за период од претходних пет година. Доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговоримао јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке може бити: 9/65
 • 10. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини 1) правноснажна судска пресуда; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 3) извештај надзорног органа о изведеним радовима, односно да према извештају надзорног органа о изведеним радовима по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од пет година, проистиче да понуђач није испуњавао своје обавезе; 4) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 5) доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорене обавезе или због кашњења у њеном испуњењу; 6) решење органа управе надлежног за издавање одобрења за градњу да се објекат поруши, односно уклони, јер се недостаци на објекту не могу отклонити, а могу довести у опасност животе и здравље људи и безбедност имовине.17. Критеријуми за оцењивање понуда Оцењивање понуда вршиће се применом критеријума: најнижа понуђена цена. У случају да је понуђена цена идентична, наручилац као најповољнију бира понуду оног понуђачакоји је понудио краћи рок извођења радова.18. Захтев за заштиту права Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор оконкретној јавној набавци. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено саповратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштитуправа. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радњенаручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилацће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана пријемазахтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава садржина конкурсне документације, захтев ће сесматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца пре истека рока за подношење понуде,без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о избору најповољније понуде из члана 81. Закона о јавним набавкамаили одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 79. Закона о јавним набавкама, рок заподношење захтева за заштиту права је осам дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавненабавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истекарока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке додоношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлогнаручиоца не одлучи другачије. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, сврха: Републичка административна такса саназнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет РС). 10/65
 • 11. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III ПОНУДА број: ___________ од __________2011. године Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини (редни број јавне набавке: 112/2011)Понуда се подноси (заокружити а) или б) и уписати број учесника у заједничкој понуди)а) самосталноб) као заједничка понуда (број учесника _______)Укупна вредност радоваизражена у динарима без ПДВ-а : _______________________________ПДВ: ________________________________Укупна вредност понудеизражена у динарима са ПДВ-ом: ________________________________Аванс: ____________________________________________________________ (аванс не може да буде већи од 20% од укупно понуђене цене)Рок за извођење радова: ____________________________________________________________ (максимум 4 месеца од дана увођења у посао)Важност понуде: ___________________________________________________________ (минимално 60 дана од дана отварања понуда)Гарантни период за изведене радове: __________________________________Обавезујемо се да ћемо радове реализовати у складу са конкурсном документацијом и осталом пратећомдокументацијом Место и датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ (потпис овлашћеног лица) печатНапомена: Уколико лице овлашћено за подношење понуде није уписано у АПР као законски заступник, уз понуду се обавезно подноси и посебно овлашћење за то лице. 11/65
 • 12. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III.1 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУПодаци о понуђачуНазив (фирма) понуђача: _______________________________________________________Седиште (адреса): ______________________________________________________Телефон и и телефакс: ______________________________________________________Електронска адреса подносиоца понуде (e-mail): __________________________________________Текући рачун: ____________________________Матични број: ______________________________ПИБ: ______________________________Регистарски број: ______________________________Шифра делатности (претежна): ______________________________Име и презиме овлашћеноглица за подношење понуде _______________________________________________________Име и презиме овлашћеноглица за потписивање уговора: ___________________________________________________Особа за контакт и телефон: _______________________________________________________ Место и датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ (потпис овлашћеног лица) печатНапомена: Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за подношење понуде и евентуално потписивање уговора 12/65
 • 13. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III.2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИНазив (име) подносиоца понуде: __________Седиште и тачна адреса: __________Одговорна особа: ___________________________________________________ (име, презиме и функција)Особа за контакт: ___________________________________________________Телефон: ____________________________________Телефакс: ____________________________________Електронска адреса подносиоца понуде (e-mail): ______________________________Текући рачун подносиоца понуде: ______________________________Матични број подносиоца понуде: ______________________________Порески број подносиоца понуде (ПИБ): ______________________________ Место и датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ (потпис овлашћеног лица) печатНапомена: Образац попуњавају само они подносиоци понуде који подносе заједничку понуде, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подносиоца понуде који је учесник у заједничкој понуди. 13/65
 • 14. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III.3 ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у другој фазирестриктивног поступка за јавну набавку радова број 112/2011 – Изградња ретардационе преграде савишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини, и да овлашћујемо учесника узаједничкој понуди____________________________________________________ да у име и за рачуносталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. Процентуалн Назив, седиште и адреса Врста радова које ће о учешће Потпис одговорног лица учесника у заједничкој изводити учесник у учесника у и печат учесника у понуди заједничкој понуди заједничкој заједничкој понуди понуди Овлашћени члан групе Потпис и печат понуђача овлашћеног члана групе понуђача Члан групе понуђача Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђачаДатум: ______________________Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 14/65
 • 15. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III.4 ИЗЈАВАу поступку јавне набавке радова - Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини број 112/2011 Oвлашћено лице понуђача __________________________________ изјављује под пуномморалном, материјалном и кривичном одговорношћу да није дошло до промена у погледу испуњеностисвих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 44. став 2. тач. 1-7Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08) у односу на пријаву, односно признатуквалификацију у првој фази рестриктивног поступка број 106/2010 (I.Рр. 1647-106-2010) и да понуђачиспуњава све обавезне услове за учешће у јавној набавци радова број 112/2011, у смислу члана 44. став2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08).Место и датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ (потпис овлашћеног лица) печатНапомена: Изјава се подноси за све учесникуе у зајдничкој понуди . Изјаву може да потпише заступник, односно овлашћено лице сваког учесника у заједничкој понуди или овлашћени представник групе понуђача). 15/65
 • 16. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац IV ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА за јавну набавку радова Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини, редни брoj 112/2011 Јединица ЈединичнаПос Опис радова Кол. Укупно мере ценаИЗГРАДЊА РЕТАРДАЦИОНЕ ПРЕГРАДЕ СА ВИШЕНАМЕНСКОМ АКУМУЛАЦИЈОМ НА ДЕБЕШТИЧКОЈ РЕЦИ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ1. Изградња привременог приступног пута до градилишта. У цену укључени и радови на извођењу и одржавању путева за време извођења радова. У цену урачуната и изградња неопходних приступних привремених рампи и према Пројекту технологије грађења у зони акумулације и преградног профила за све фазе изградње У цену урачуната изградња нових или обезбеђење постојећих пропуста. Обрачун по комплет урађеном послу. компл. 12. Формирање и обезбеђење градилишта и зоне рада. Обезбеђење струје, воде и друге инфраструктуре градилишта која је потребна у току извођења радова. Цена обухвата и набавку потребне документације. Обрачун по комплет урађеном послу компл. 13. Геодетско обележавање пројектованих објеката и контролни снимак почетног стања попречних профила природног корита и терена по траси пројектованог. Позицијом обухваћен комплет геодетски рад уз контролу Надзорног органа: -обнављање геодетских елемената положаја објекта, обележавање профила у складу са пројектом обележавања, осигурање профила и обновљених геодетских тачака; 16/65
 • 17. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини -геодетски снимак контролних попречних профила почетног стања; удаљеност попречних профила у складу са пројектом, на растојању максимално 20 м, а у зони насипања обала на 10м. Геодетски снимак почетног стања извођача подлеже теренској контроли Надзорног органа; -видљиво истицање профила на терену исписивањем бројева профила; -контролна геодетска снимања у току извођења као и снимак изведеног стања за потребе израде Пројекта изведеног стања. - позицијом обухваћена израда елабората почетног стања Обрачун по комплет урађеном послу. компл. 14. Укљањање вегетације из зоне планираних радова. Сечење густог шибља и стабала пречника до 10цм у појасу који обухвата планиране радове и селективно вађење пањева (већ посеченог и укоњеног дрвећа пречника већег од 7цм ван зоне радова-обавеза НП "Стара Планина")4.1 Сечење густог (25 ком/м²) шибља и стабала пречника до 7цм у појасу који обухвата планиране радове. Позицијом обухваћено: -комбиновано (ручно-машински) сечење шибља и стабала до 7цм, са одлагањем на страну; -уклањање ван зоне рада (утовар и одвоз на депонију до 20км ван градница НП "Стара Планина"), млевење тарупом за биомасу. Погодну локацију за депоновање материјала одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м². м² 4,5004.2 Селективно вађење пањева (претходно посеченог и уклоњеног дрвећа пречника већег од 10цм ван зоне радова -обавеза НП "Стара Планина"). Позицијом обухваћено: 17/65
 • 18. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини -Селективно вађење пањева (претходно посеченог и уклоњеног дрвећа пречника већег од 10цм ван зоне радова -обавеза НП "Стара Планина"), уз претходну сагласност Надзорног органа (ради очувања стабилности косина); -уклањање ван зоне рада (утовар и одвоз на депонију до 20км ван градница НП "Стара Планина"), млевење тарупом за биомасу. Погодну локацију за депоновање материјала одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по комаду. ком. 3605. Затварање тока воде на делу на коме се изводе радови израдом привременог загата. Привремено зацевљење и спровођење воде низводно од преградног места. Избор типа преграде у зависности од технологије којом располаже Извођач радова. Зацевљење извршити пластичним цевоводом пречника 300мм. Јединична цена обухвата сав потребан рад и материјал за квалитетно извођење посла. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по комплет урађеном послу. компл. 2 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ1. Ископ материјала III - VII категорије за потребе израде темеља преграде у складу са детаљима из Пројекта. Ископ вршити до пројектованих кота са правилним одсецањем страница рова. Позицијом обухваћено: 18/65
 • 19. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини -ископ у широком откопу са директним одбачајем на страну на растојање које не омета наставак радова (квалитетан материјал за касније насипање на делу између крилних зидова слапишта и околног терена у складу са пројектним решењем), односно директним утоваром (за одвоз вишка материјала на даљину ~20км ван граница НП "Стара Планина") -обезбеђења ископа од зарушавања, површинских и подземних вода. Материјал из ископа се користи за насипање након изградње објекта у складу са пројектним решењем (квалитетан материјал), односно материјал лошијег квалитета и преостали вишак се одвозе на депонију. Погодну локацију за депоновање материјала одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Ископ материјала до V категорије вршити машинским путем. Ископ материјала VI и VII категорије вршити машинским путем и експлозивом. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. III, IV категорија м³ 4,500 V, VI,VII категорија м³ 5502. Ископ материјала IV и V категорије за потребе израде слапишта. Ископ вршити до пројектованих кота са правилним одсецањем страница рова. Позицијом обухваћено: -ископ у широком откопу са привременим депоновањем материјала низводно од акумулације на даљину која омогућава несметани наставак радова (квалитетан материјал за касније насипање на делу између крилних зидова слапишта и околног терена у складу са пројектним решењем), односно директним утоваром (за одвоз вишка материјала на даљину ~20км ван граница НП "Стара Планина") -обезбеђења ископа од зарушавања, површинских и подземних вода. Материјал из ископа се користи за насипање након изградње објекта у складу са пројектним решењем (квалитетан материјал), односно материјал лошијег квалитета и преостали вишак се одвозе на депонију. 19/65
 • 20. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Погодну локацију за депоновање материјала ван граница НП "Стара Планина" одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. III, IV категорија м³ 450 V, VI,VII категорија м³ 503 Ископ материјала III и IV категорије за потребе израде шкољке акумулационог простора са шкарпирањем косина, у свему према пројектованим попречним профилима. Позицијом обухваћено: -шкапирање косина (ископ слоја материјала дебљине 1,0м из обале речног корита у пројектованом нагибу, уз тачност +/-5,0цм) са директним одбачајем на страну на растојање које не омета наставак радова (квалитетан материјал за касније затрпавање око изграђеног објекта), односно са директним утоваром (одвоз вишка материјала на даљину ~20км ван граница НП "Стара Планина"); -обезбеђења ископа од зарушавања, површинских и подземних вода. Материјал из ископа се користи за насипање након изградње објекта у складу са пројектним решењем (квалитетан материјал), односно материјал лошијег квалитета и преостали вишак се одвозе на депонију. Погодну локацију за депоновање материјала ван граница НП "Стара Планина" одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. м³ 9,3004. Затрпавање ископа за темељ бране до пројектоване коте квалитетним материјалом из ископа IV категорије, директно депонованог при ископу, око објекта према детаљу пројекта. Позицијом обухваћено: 20/65
 • 21. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини -подужно премештање материјала до 50м, са привремених локација за депоновање квалитетнијег материјала у зони радова до места уградње; -разастирање у слојевима дебљине д=30цм; -збијање уграђеног материјала вишеструким прелазом средства за набијање до захтеване збијености (95% по Проктор-у), водећи рачуна да се не оштети изграђени објекат; -геомеханичка контрола збијености обавезна, као и по посебном захтеву Надзорног органа. Трошкове узимања узорака и лабораторијског испитивања сноси Извођач; -нивелисање горње ивице насутог материјала са тачношћу од ±5цм; -обрада косина насипа шкарпирањем са тачношћу од ±5цм. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. м³ 2,0005. Транспорт вишка материјала из ископа до депоније ван граница НП "Стара Планина" на даљину до 20,0 км, истовар са планирањем. Позицијом обухваћено: -транспорт и директни организовани истовар са планирањем на депонији. Погодну локацију за депоновање материјала ван граница НП "Стара Планина" одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. м³ 7,300 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 21/65
 • 22. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниIII БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ1. Израда бетонске подлоге од мршавог бетона МБ15. На ископаној припремљеној подлози за слапиште и шахтове затварачнице темељних испуста и водозахвата, извршити бетонирање мршавим бетоном МБ15 у слоју од 10цм. Избетонирана површина мора бити равна и на коти која је предвиђена пројектом, како би на њу могла да се поставља арматура и оплата за даље бетонске радове. Јединична цена обухвата сав потребан рад и материјал за квалитетно урађен посао. Коту мора преконтролисати Надзорни орган пре него што дозволи наставак радова. Обрачун по м³ уграђеног бетона. м³ 152. Израда армирано-бетонске ретардационе преграде од бетона МБ30. Позицијом обухваћено: -набавка, транспорт, уградња и нега бетона МБ30; -набавка, транспорт, савијање и сечење потребне арматуре према детаљима из Пројекта; -израда, монтажа и демонтажа оплате. Квалитет бетона мора одговарати одредбама правилника за бетон и армирани бетон. Од хидротехничког бетона МБ30, класе водонепропусности В-6 израђују се: ретардациона преграда, слапиште са крилним зидовима, узводни тепих, прибој и шахте затварачнице водозахвата и темељних испуста. Радови се морају извести у свему према детаљима датим у Пројекту. Нарочиту пажњу обратити на постављање челичних цеви 2xØ500мм за темељне испусте и Ø300мм за водозахват које пролазе кроз бетонску преграду као и на постављање арматуре која је предвиђења у бетонској прегради, слапишту и шахтама. Предвиђена количина арматуре је 25кг/м3 уграђеног бетона. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. м³ 4,500 22/65
 • 23. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини3. Израда АБ плоче на тлу дебљине 25 цм иза узводног лица ретардационе преграде (узводног тепиха) -набавка, транспорт, уградња и нега бетона МБ30; -набавка, транспорт, савијање и сечење потребне арматурне мреже Q335 према детаљима из Пројекта; Предвиђена количина арматуре је 50кг/м3 уграђеног бетона. Обрачун по м³. м³ 634. Запуњавање дела ископа за темељ ретардационе преграде на узводном лицу неармираним бетоном МБ15 -набавка, транспорт, уградња и нега бетона МБ15; -уградња према детаљима из пројекта Обрачун по м³. м³ 1305. Израда АБ шахтова за смештај затварача на низводној страни преграде. - набавка, транспорт, уградња и нега бетона МБ30, В-6; - набавка, транспорт, савијање и сечење потребне арматурне мреже према детаљима из пројекта. Предвиђена количина арматуре је 100кг/м3 уграђеног бетона. Обрачун по м³. м³ 206. Израда АБ степеништа. Набавка, транспорт и уградња армираног бетона МБ30, класе водонепропусности В-4 у степениште за силаз у акумулацију непосредно иза преграде са обе стране акумулације. Армирано бетонско степениште армирати обострано мрежном арматуром ±Q221. Ценом је обухваћена и оплата и неговање бетона. Оплата је равна, а изливени бетон гладак. Квалитет бетона мора одговарати одредбама правилника за бетон и армирани бетон. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун по м³ уграђеног бетона. м³ 15 УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ: 23/65
 • 24. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини IV ИЊЕКЦИОНИ РАДОВИ1. Бушење бушотина за контактно везно ињектирање. Бушотине се буше у профилима, који су на растојању од 1,5-3.0 м мерено по оси прелива. Број бушотина у једном профилу је 2 или 3. Кроз бетон се буши до 1,5м, а кроз стену 2,5м. Завршни пречник им је мин. 32 мм. Положај и диспозиција ових бушотина приказани су у прилозима. У цену урачунати сви трошкови. Обрачун по комаду бушотине избушене до пројектоване дубине. ком 1302. Ињектирање КВ бушотина са слоја бетона прелива, цементно-бентонитном ињекционом масом под притиском 3 бара и уз утрошак око 35 кг/м. У цену су урачунати сви трошкови. Обрачун по комаду бушотине избушене до пројектоване дубине. ком 1303. Материјал за ињекциону масу: Цемент: (X ком x 2,5м x 35кг/м) кг 11,375 Бентонит (кг цемента x 0,03) кг 3414. Затварање заињектираних бушотина. Затварају се цементним малтером у свему према Техничким условима. Обрачун по комаду затворене бушотине. ком 130 УКУПНО ИЊЕКЦИОНИ РАДОВИ: V РАДОВИ У КАМЕНУ 1. Заштита речног корита низводно од слапишта облогом од селектованих камених громада из ископа у цементном малтеру, преко претходно положеног геотекстила тип 1000. Позицијом обухваћено: - разврставање камена из ископа - унутрашњи транспорт до места уградње; - уградња камена (машинско-ручни рад 30%-70%). Дебљина каменог набачаја је д=1.0м. Камен је атестиран, постојан на мраз. Обрачун по м³. м³ 150 УКУПНО РАДОВИ У КАМЕНУ: 24/65
 • 25. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниVI МОНТЕРСКИ РАДОВИ1. Набавка, транспорт и уградња челичне цеви ДН500 у темељне испусте и за водозахват у акумулацији. На цев се вари "крагна" од челичног лима квадратног облика 1,0x1,0м на уласку у АБ преграду, на средини и на изласку цеви из преграде како би се продужио пут воде и спречило директно опструјавање по контакту цев-бетон, дебљина зида цеви и "крагне" је 4мм. Сви челични елементи морају бити прописно заштићени од корозије у свему према техничким условима за извођење ове врсте радова. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун је по кг. кг 8,6002. Радионичка израда, допрема и монтажа челичне цилиндричне решетке за израду водозахвата у складу са детаљем из Пројекта. Сви челични елементи морају бити прописно заштићени од корозије у свему према техничким условима за извођење ове врсте радова. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун је по комаду. ком. 13. Израда решетке за излив темељног испуста у свема према детаљу из Пројекта. Набавка, транспорт и уградња заштитне челичне решетке на преливу и испустима у складу са детаљима из Пројекта. Сви челични елементи морају бити прописно заштићени од корозије у свему према техничким условима за извођење ове врсте радова. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун је по кг. кг 1404. Израда заштитне решетке за уливе темељног испуста у свема према детаљу из Пројекта. 25/65
 • 26. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Набавка, транспорт и уградња заштитне челичне решетке на преливу и испустима у складу са детаљима из Пројекта. Сви челични елементи морају бити прописно заштићени од корозије у свему према техничким условима за извођење ове врсте радова. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун је по кг. кг 1805. Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре и фазонских комада у свему према детаљу из Пројекта. Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада и арматуре од челика у свему према детаљу из Пројекта. Сви челични елементи морају бити прописно заштићени од корозије у свему према техничким условима за извођење ове врсте радова. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун по комплет урађеном послу. компл. 16. Набавка, транспорт и уградња ливено гвозденог поклопца пречника 600мм за затварање отвора за силазак у шахте. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун је по комаду. ком. 27. Набавка и уградња атестираних пењалица уз зидове. Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица у шахту затварачнице. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун је по комаду. ком. 25 УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ: 26/65
 • 27. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниVII ОСТАЛИ РАДОВИ1. Заптивање спојница дна и бокова бетонских "кампада". Набавка, допрема и уградња флексибилне ПВЦ траке ("фугенбанд" мембрана) за заптивање радних и дилатационих спојева. Спајање заптивних гумених трака се врши варењем. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун по м′ уграђене траке. м′ 3402. Израда дренаже дуж низводног лица преграде. Позицијом обухваћено: - набавка, транспорт и монтажа перфорираних дренажних цеви пречника ДН250мм у претходно припремљени ров ширине у дну 50цм и нагиба косине 1:1,5; - израда постељице од мршавог бетона МБ15 дебљине слоја 10цм на који се полаже дренажна цев преко прописно набијене подлоге; - израда филтерског слоја преко дренажне цеви; - Заптивање рова квалитетнијим материјалом из ископа. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун по м′ уграђене дренажне цеви. м′ 1003. Израда заштитне ограде око акумулације у свему према цртежу из Пројекта. Заштитна ограда око акумулације. Израда заштитне ограде око ретензије од АБ стубова димензије 12x10x250цм на растојању од 2,5м са плетеном поцинкованом жицом Ø2,4мм, висине 2м и дијагоналним утегама од поцинковане жице дебљине 3мм. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун по м′ уграђене ограде. м′ 230 27/65
 • 28. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини4. Израда заштитне ограде на круни преграде у свему према цртежу из Пројекта. Израда заштитне ограде на круни преграде. Набавка материјала, израда и уградња заштитне ограде на објекту од квадратних цеви 50x50x4мм у свему према детаљу у прилогу Пројекта. Ограда се антикорозивно заштићује и фарба са три прелаза бојом по избору Инвеститора која је отпорна на спољне утицаје. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун по м′ уграђене ограде. м′ 1455. Завршно чишћење и уређење приобалног појаса и локација у зони радова коришћених за привремено одлагање материјала и складиштења средстава за рад и помоћних и санитарних објеката. Позицијом обухваћено: - машински рад на утовару преосталог материјала, средстава за рад и помоћних објеката; - ручни рад на утовару преосталог материјала, средстава за рад и помоћних објеката; У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по комплет урађеном послу. компл. 16. Израда пројекта изведеног стања. Позицијом обухваћен комплетан рад на изради Елабората у шест примерка. Обрачун по комплет урађеном послу. компл. 1 УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: 28/65
 • 29. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини РЕКАПИТУЛАЦИЈА за израду ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ динара II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ динара III БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ динара IV ИЊЕКЦИОНИ РАДОВИ динара V РАДОВИ У КАМЕНУ динара VI МОНТЕРСКИ РАДОВИ динараVII ОСТАЛИ РАДОВИ динараVIII НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ (3% од свих претходно наведених позиција радова) динара УКУПНО РАДОВИ динара Место и датум: Понуђач: М. П. 29/65
 • 30. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац V СТРУКТУРА ЦЕНЕ V.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Учешће Учешће Учешће трошкова брутоРЕД.БР. ОПИС радова материјала зарада (~%) - опреме запосл. (~%) (~%) I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- III БЕТОНСКИ РАДОВИ IV ИЊЕКЦИОНИ РАДОВИ V РАДОВИ У КАМЕНУ VI МОНТЕРСКИ РАДОВИ VII ОСТАЛИ РАДОВИ VIII НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ УКУПНО (динара): ПДВ (18%) (динара): УКУПНО СА ПДВ (динара): Датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ печат (потпис овлашћеног лица) 30/65
 • 31. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниV.2 Упутство како да се попуни образац структуре цене Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин: - у првом делу структуре цене (I - VIII) уписује се приближно процентуало учешће рада, материјала и зарада запослених по ставкама из предмера радова; - у другом делу структуре цене уписује се износ цене без ПДВ-а, ПДВ и износ Напомена: Образац структуре цене понуђач (или овлашћени члан групе понуђача) мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 31/65
 • 32. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац VI СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА истоврсних са предметом јавне набавке број 112/2011 ___________________________________________________________ (Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) Лице заРед. Назив референтних Уговорена контакт Наручилацбр. радова вредност радова и број телефона Датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ печат (потпис овлашћеног лица)Напомена: Попунити образац, потписати и оверити и по потреби копирати у потребном броју примерака (Понуђач може да достави сопствени списак са подацима садржаним у обрасцу V) Сваки од референтних радова треба бити потврђен достављањем одговарајуће потврде наручиоца радова, сходно образцу V.1 - Потврда о изведеним радовима. Уколико понуђач није у могућности да прибави потврду наручиоца потребно је да уместо потврде, као доказ, достави уговоре који за предмет имају наведене радове у последњих пет година (2006. 2007. 2008. 2009. и 2010. године) са овереним окончаним ситуацијама по тим уговорима. Обавеза је понуђача да је израдио најмање једну армирано бетонску преграду чија запремина тела износи 1500 м3 или више уграђеног бетона. 32/65
 • 33. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац VI.1. ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМАНазив наручиоца/инвеститора:Седиште:Улица и број:Телефон:Матични број:ПИБ: У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. подтачка (а) Закона о јавним набавкама дајемо ПОТВРДУкојом потврђујемо да нам је ____________________________________________________________ (Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди)квалитетно извео радове, и то:Ред. Врста радова Вредност Број и датум Лице за контакт иБр. (предмет уговора) радова уговора телефон. број 1 2 3 4 Потврда се издаје на захтев _____________________________ ради учешћа у поступку јавненабавке радова – Изградња ретардационе преграде савишенаменском акумулацијом на Дебештичкојреци на Старој планини, ЈН редни број 112/2011 и у друге сврхе се не може користити. Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује Наручилац/инвеститорДатум: ___________________ _____________________________ (потпис и печат овлашћеног лица)Напомена: Овај образац по потреби копирати у довољном броју примерака и односи се на радове истоврсне са предметом јавне набавке, а најмање на једну армирано бетонску преграду чија запремина тела износи 1500 м3 (или више) уграђеног бетона. Уместо овог обрасца може се доставити посебна потврда Наручиоца (Инвеститора) која треба да садржи све елементе из овог обрасца. 33/65
 • 34. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац VII МОДЕЛ УГОВОРА У наставку даје се модел Уговора, а коначна садржина уговора утврдиће се након доношења одлуке о избору најповољније понуде. УГОВОР о јавној набавци радова Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планинизакључен у Београду, између:Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности бр. 2А, које заступадиректор др Никола Марјановић, дипл. грађ. инж. (у даљем тексту: Наручилац)и__________________________________________________, кога заступа директор ___________________и __________________________________________________, кога заступа директор___________________ (у даљем тексту: Извођач) Уговорне стране констатују да је: - Наручилац, поступајући по решењу бр. 271-325-15/2011-03 од 01.03.2011. године Одсека водне инспекције Неготин да одмах предузме мере за санацију започетих ерозивних процеса изазваних јаким бујичним кишама и топљењем снега на подручју парка природе „Стара Планина“ комплекс „Јабучко Равниште“ испод Бабиног Зуба у КО Црни врх, КО Књажевац и спречавање даљег развоја ерозије, одлагања наноса у водоток Дебештичке реке, као и његовог одношења у Црновршку реку и Трговишки Тимок, спровео друу фазу рестриктивног поступка за јавну набавку радова - Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини, по позиву упућеном дана 01.07.2011. године; - да је због хитности извођења предметних радова рок битан елемент овог уговора; - Извођач доставио исправну понуду број …....... од.........................године, у свему према условима из конкурсне документације, која чини саставни део овог уговора; - да је Наручилац изабрао Извођача за јавну набавку која је предмет овог уговора (одлука о избору најповољније понуде бр. __________ од __________ године); - да су средства за јавну набавку из тачке 1. ове одлуке обезбеђена у Буџету Републике Србије, члан 7. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, корисник Министарство економије и регионалног развоја, а на основу уговора између Републике Србије – Министарство економије и регионалног развоја (бр. 401-00-307-1/2011-18 од 24.03.2011. године) и ЈВП „Србијаводе“ (бр. 808 од 24.03.2011. године) закљученог по спроведеном јавном конкурсу Министарства економије и регионалног развоја за доделу бесповратних средстава (субвенција) за финансирање пројеката развоја туризма у 2011. години.I Предмет уговора Члан 1. Предмет овог уговора је извођење хитних радова на Изградњи ретардационе преграде савишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини. Радове који су предмет овог уговора Извођеч ће извршити у свему према техничкојдокументацији, техничком опису, условима за извођење радова, предмеру и предрачуну из понуде идинамичком плану. Ради извршења радова из става 1. овог члана Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу,материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске радове, као и све друге послове неопходнеза потпуно и квалитетно извршење радова који су предмет овог уговора. 34/65
 • 35. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниII Цена радова Члан 2. Вредност уговорених радова из члана 2. овог уговора износи .............................. динара без ПДВ,односно са урачунатим ПДВ (од ...............................динара), укупно износи ..........................................динара, у свему према понуди Извођача и јединичним ценама из предмера и предрачуна, који чинесаставни део овог уговора. Јединичне цене по позицијама из предмера и предрачуна радова су фиксне и не могу се мењати,а важе и за вишкове радова, ако ти радови не прелазе 10% од уговорених количина радова. Осим вредности радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора, цена изстава 1. овог члана обухвата и трошкове организације градилишта, примене мера заштите, безбедноти издравља на раду, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. Извођач не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без писменесагласности Наручиоца.III Услови и начин плаћања Члан 3. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: - износ од _____________ динара са ПДВ-ом, односно ____ % уговорене вредности из члана 2. овог уговора, на име аванса, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације (са достављеном банкарском гаранцијом за повраћај аванса); - на основу привремених ситуација и окончане ситуације потписаних и оверених од стране стручног надзора, сачињених према изведеним радовима и овереној грађевинској књизи, применом јединичних цена из предмера и предрачуна који је саставни део овог уговора, у року од 5 дана од дана преноса средстава Наручиоцу за уговорене радове од стране Министарства економије и регионалног развоја. Аванс се мора правдати са сваком испостављеном привременом ситуацијом, а у потпуности саокончаном ситуацијом. Oкончану ситуацију Извођач ће наплатити након завршетка и успешно извршене примопредајерадова и обострано усаглашеног коначног обрачуна радова, у року од 5 дана од дана преноса средставаНаручиоцу за уговорене услуге од стране Министарства економије и регионалног развоја. Наручилац задржава право да динамику уплате средстава по основу овог уговора усклађује саликвидним могућностима буџета Републике Србије, о чему благовремено обавештава Извођача. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведенихрадова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из изпредмера и предрачуна који је саставни део овог уговора, које су фиксне и непроменљиве. Члан 4. Извођач се обавезује да ситуације за извршене радове, оверене од стране стручног надзора,достави Наручиоцу најкасније до петнаестог у месецу за претходни месец. Уколико Наручилац није у могућности да обезбеди финансијска средства за плаћање ууговореном обиму и роковима дужан је да о томе благовремено обавести Извођача, ради прекида радоваи утврђивања нових рокова плаћања у складу са расположивим средствима. Члан 5. Наручилац може оспорити износ исказан у привременој ситуацији у погледу количинеизвршених радова, појединачне цене, квалитета извршених радова, врсте извршених радова и сл. О спорном износу радова и разлозима оспоравања Наручилац је дужан да обавести Извођача уроку од пет дана од дана пријема ситуације, чији је садржај оспорен. Уколико Наручилац оспори део исказане вредности радова у привременој ситуацији, као и уоконачној ситуацији, Наручилац остаје у обавези да у уговореном року исплати неоспорену вреднострадова. Извођач се обавезује да примедбе на привремене ситуације отклони одмах по позиву Наручиоца. Члан 6. Извођач се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцијуза повраћај аванса, у висини траженог аванса и са роком важења најмање 15 дана дуже од коначногизвршења посла, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 35/65
 • 36. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Извођач се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцијуза добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора и са роком важења који је 60 дана дужиод дана истека рока за коначно извршење уговорених радова, која мора бити неопозива, безусловна иплатива на први позив, а у корист Наручиоца. Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију заотклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности овог уговора и са роком важења 3дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити неопозива, безусловна и платива на првипозив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације. У случају да понуђач не испуни обавезе преузете уговором, наручилац је овлашћен да наплатидостављену банкарску гаранцију. Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођачне отпочне са отклањањем недостатака у року од 3 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца. У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, као и у случају пуштањаобјекта у пробни рад, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.IV Рокови и завршетак радова Члан 7. Извођач је обавезан да радове из члана 1. овог уговора изведе у року од _________________ оддана увођења у посао, у складу са динамичким планом. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а под роком завршеткарадова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује уграђевинском дневнику. Члан 8. Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова уколико је због промењенихоколности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изводи радове, и то у случајевима: 1) више силе (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 2) мера предвиђених актима надлежних органа; 3) измене пројектне документације која је неопходна да се изврши да би се извођење радова несметано наставило; 4) закашњења увођења Извођача у посао; 5) непредвиђених радова за које извођач приликом закључивања уговора није знао нити је могао знати да се морају извести, а који се уговарају у посебном законом предвиђеном поступку. Члан 9. Захтев за продужење рока извођења радова из става 1. овог члана, са потребним образложењем,Извођач је дужан да поднесе Наручиоцу у року до пет дана од дана сазнања за околности које утичу напродужење уговореног рока. Наручилац је дужан да се у року до пет дана од дана пријема писменог захтева Извођача из става1. овог члана изјасни о продужењу рока за завршетак радова, а уколико се Наручилац у наведеном рокуне изјасни, сматраће се да је сагласан са захтеваним продужењем рока. Извођач је дужан да и без писмене сагласности Наручиоца изведе додатне радове, уколикопроцењује да њихово неизвршење може угрозити стабилност предметног и суседних објеката, о чему ћеу најкраћем року обавестити надзор Наручиоца. Члан 10. Извођач гарантује да су изведени радови и употребљени материјал у време примопредаје ускладу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањујуњихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором. Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантногрока, а који су наступили услед тога што се извођач није држао својих обавеза у погледу квалитетарадова и материјала. Ради отклањања тих недостатака Наручилац је овлашћен да употреби средства финансијскогобезбеђења предвиђена овим уговором. Гарантни рок за изведене радове је две године од дана примопредаје радова. За опрему коју уграђује понуђач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача 36/65
 • 37. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниопреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно саупутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу. Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје објекта или његових делова (након успешногзавршетка техничког прегледа).V Међусобна права и обавезе уговорних страна Члан 11. Извођач се обавезује да: 1) у року од 5 дана од потписивања уговора одреди одговорног руководиоца радова који испуњава прописане услове за обављање тих послова и о томе писмено обавести Наручиоца; 2) све радове из члана 1. овог уговора изведе у складу са понудом, квалитетно, према техничкој документацији и техничким условима, у складу са важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника; 3) сагласно правилима струке, испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да Наручиоца упозори на грешке које примети; 4) поступа по упутствима надзорног органа, изузев оних којима се врши прекорачење његових овлашћења (стварање нових финансијских обавеза, промена уговорених рокова и сл.); 5) изради детаљни динамички план извођења радова са плановима људских и материјалних ресурса (план ангажовања радне снаге, план ангажовања механизације, план набавке материјала, план месечне финансијске реализације), који подноси на одобрење Наручиоцу; 6) изради организациону шему извођења уговорених радова, односно пројекат организације градилишта и поднесе га на одобрење Наручиоцу; 7) пре почетка извођења уговорених радова, предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење градилишта и приступа градилишту; 8) надлежним органима пријави почетак радова у законском року; 9) изврши обележавање објекта и геодетска снимања и изради Елаборат почетног („нултог“) стања, који оверава Наручилац; 10) у току извођења уговорених радова предузима све прописане мере техничке заштите и друге мере ради обезбеђења сигурности радника, трећих лица, објекта, материјала, радова и опреме и да континуирано предузима мере безбедности и заштите на раду и противпожарне заштите на градилишту у складу са законом, као и да предузима прописане мере заштите животне средине; 11) набави и у објекат угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, техничким условима и техничким стандардима, као и да обави сва потребна испитивања материјала и опреме; 12) обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему; 13) измене пројектног решења врши само уз претходну писмену сагласност пројектанта и Наручиоца; 14) обезбеди геодетски снимак изведеног стања радова и изради прописани пројекат изведеног објекта (у најмање два уредно оверена и потписана примерка); 15) осигура материјал који сам набавља, радове и сву опрему за извођење радова од уобичајених ризика до њихове пуне вредности код одговарајућег осигуравајућег друштва, за период важности до примопредаје радова, односно до потписивања Записника о примопредаји радова без примедби; 16) прописно води и чува градилишну документацију; 17) по изведеним радовима уклони са градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад, привремене објекте и очисти градилиште; 18) радове изврши у уговореном року; 19) о завршеним радовима писмено обавести Наручиоца у року од 5 дана; 20) обезбеди присуство својих представника у раду комисије за примопредају изведених радова и интерни технички преглед; 21) отклони све недостатке регистроване у записницима комисије за технички преглед и комисије за примопредају објекта у датим роковима; 22) отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року; 23) отклони све штете проузроковане током извођења радова Наручиоцу, суседним објектима и трећим лицима. 37/65
 • 38. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Члан 12. Извођач је обавезан да за уграђени материјал поседује сертификате квалитета и атесте који сезахтевају по важећим прописима у складу са пројектном документацијом и одговоран је уколикоупотреби материјал који не одговара том квалитету. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничкимпрописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилацима право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складуса техничком документацијом и уговорним одредбама, а уколико Извођач у одређеном року то неучини, Наручилац има право да ангажује другог извођача на трошак Извођача по овом уговору. Члан 13. Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радоваИзвођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца. Извођач је обавезан да, по добијању писмене сагласности Наручиоца, изведе вишкове радова,односно радове који прелазе количину радова предвиђених пројектном документацијом иовимуговором, применом јединичних цена из понуде, односно предрачуна радова, с тим да не прелазе10% од укупно уговорене количине радова. Вишкови радова у смислу става 2. овог члана сматрају се уговореним радовима и не утичу напродужење рока извођења радова. Вишкове радова који не прелазе 5% од уговорене количине радова Извођач ће извршити узписмену сагласност надзорног органа Наручиоца, а вишкове радове преко 5% од уговорене количинерадова Извођач ће извршити уз писмену сагласност директора Наручиоца. Уколико се у току извођења радова појави потреба за извођењем додатних радова односнонепредвиђених радова, односно радова који се нису могли предвидети, а чије је извршење у функцијиуговорених радова (за којима се укаже потреба у току изградње), Извођач је дужан да о томе одмахобавести Наручиоца, уз образложење врсте и количине радова које је потребно извршити. Извођач је дужан да, на позив Наручиоца, достави понуду за извођење додатних, непредвиђених,односно неуговорених радова, који се уговарају у посебном поступку спроведеним у складу са законом. Не сматрају се додатним, односно непредвиђеним радовима радови који нису садржани упонуди, предмеру и предрачуну, а које је Извођач дужан да сагледа и предвиди приликом увида утехничку документацију и стања на терену (за ове радове сматраће се да су обухваћени уговореномвредношћу радова). Члан 14. Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора известихитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или заспречавање штете, а изазвани су променом структуре и стабилности тла, појавом воде или другимванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектнедокументације. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.овог члана, о томе обавесте Наручиоца. У случају из става 1. овог члана Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходнетрошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове. Члан 15. Извођач је дужан да Наручиоца благовремено обавести о: 1) радовима који се покривају или затрпавају и чија је накнадна контрола отежана или онемогућена; 2) времену приспећа набављеног материјала, како би се могао обавити надзор, пре него што га Извођач утроши. Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима Наручиоца и да отклоненедостатке на радовима и материјалу у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени терет. Члан 16. Наручилац се обавезује да: 38/65
 • 39. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини 1) Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором и да од Извођача, по завршетку радова, прими радове у складу са овим уговором; 2) обавља стручни надзор за уговорене радове, пројектантски надзор и контролу квалитета изведених радова у складу са законом; 3) пре увођења Извођача у посао, односно у року од пет дана од дана потписивања уговора, Извођача писмено обавести о лицу (или лицима) овлашћеним за вршење стручног надзора, односно праћење радова по овом уговору; 4) врши контролу извршених радова и градилишне документације и контролу обрачунских ситуација; 5) у року од пет дана од дана достављања (детаљног) динамичког плана, након усаглашавања, изврши његову оверу; 6) уведе Извођача у посао, што подразумева да преда Извођачу техничку и другу документацију неопходну за извођење уговорених радова, изврши прописну предају трасе и појаса за извођење радова (о увођењу у посао се саставља записник и уписује у грађевински дневник); 7) учествује у раду комисије за коначни обрачун и примопредају објекта; 8) обезбеди технички преглед објекта. Наручилац је овлашћен да предузима радње стручног надзора предвиђене законом и важећимподзаконским актима. Надзорни орган није овлашћен да мења техничку документацију на основу које се изводерадови, уговорену цену или друге одредбе уговора, као и да са Извођачем уговара друге радове илиуређује с њим друге имовинско-правне послове, осим ако је за то посебно овлашћен од странедиректора Наручиоца. Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама надзорног органа и да о свом трошкуотклони недостатке на изведеним радовима у складу са тим примедбама. За примедбе које сматра неоправданим, Извођач ће без одлагања писменим путем обавеститиНаручиоца.VI Технички преглед и примопредаја радова Члан 17. Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а данзавршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора иИзвођача. Комисија из става 3. овог члан сачињава записник о примопредаји. Уколико комисија за примопредају установи да радови нису извршени на задовољавајући начин,дужност Извођача је да без одлагања приступи отклањању уочених недостатака, односно завршеткурадова, о чему ће писменим путем обавестити Наручиоца. Члан 18. Представници Наручиоца и Извођача су дужни да присуствују раду комисије за техничкипреглед објекта. Извођач је дужан да за потребе техничког прегледа обезбеди сву прописану документацију. Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке које комисија за технички прегледобјекта утврди и евидентира записником.VII Уговорна казна Члан 19. Ако Извођач не изврши уговорене радове у року из члана 5. овог уговора, својом кривицом,дужан је су да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 1промила од уговоре цене радова, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може прећи 5% одвредности уговорене цене радова. Уколико се утврди да уговорени радови не одговарају утврђеним нормативима и стандардима изовог уговора, Наручилац задржава право на одговарајуће умањење уговорене вредности радова и даангажују другог извођача за завршетак радова. 39/65
 • 40. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Уколико због кашњења Извођача са извођењем радова Наручилац трпи штету у већем износу од висине уговорне казне, Наручилац има право да тражи накнаду штете од Извођача у висини која надмашује износ уговорне казне. VIII Раскид уговора Члан 20. Наручилац може да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач неоправдано касни са извођењем радова у односу на динамички план и уговорени рок, уколико ангажује подизвођача супротно условима из конкурсне документације, ако не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и уколико звршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора, и у другим случајевима, у складу са законом. Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију. Уколико дође до раскида уговора пре завршетка уговорених радова заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором. Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни. У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. IX Завршне одредбе Члан 21. Саставни део овог уговора чине: - понуда Извођача бр. ______________ - предмер и предрачун радова; - техничка документација; - динамички план извођења уговорених радова. Члан 22. Евентуално настале спорове по овом Уговору уговорне стране ће решавати споразумно, а ако не постигну споразум, спор ће решити стварно надлежан суд у Београду. Члан 23. Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 примерка. НАРУЧИЛАЦ ИЗВОЂАЧ Директор Директор _________________________ _____________________др Никола Марјановић, дипл.грађ.инж. 40/65
 • 41. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини ПРИЛОГ 1. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈАI ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА Намена услова је, да обезбеди квалитетно извођење радова у сагласности са техничкимпрописима и стандардима. Због тога је Извођач обавезан, да их се стриктно придржава и да све радовекоји су предмет овог пројекта, изводи у сагласности са техничким условима, техничким извештајем,приложеним цртежима, предмером и предрачуном радова. Поред наведеног, техничким условима је регулисан начин мерења и плаћања извршених радова.Због тога су понуђачи обавезни и да понуђеним ценама обухвате све трошкове, који су овим условимапрописани да уђу у јединичне цене.А. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ - Сви радови на изградњи објекта морају се извести под условима и на начин утврђен Законом опланирању и изградњи објеката (Службени Гласник Републике Србије бр.47 од 05.05.2003.год.). - Да би се изградња - реализација предметног објекта завршила што ефикасније, сви учеснициоко изградње морају се придржавати услова датих у овом елаборату, што значи да су технички условиизвођења радова саставни део уговора закљученог између две стране (Инвеститор и Извођач радова). - Неопходно је да се Извођач радова комплетно упозна са овим условима, на тај начин што ћеови услови бити саставни део конкурсне документације и коначно саставни део уговора закљученогизмеђу две стране. - Инвеститор обезбеђује стручни надзор (у даљем тексту Надзорни орган) у току грађењаобјекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола. Дужности и права Надзорногоргана су дефинисани важећим Законом о планирању и изградњи објеката и пратећим прописима.2. ВАЖЕЋИ СТАНДАРДИ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА: За све радове меродавни су важећи домаћи прописи и стандарди:За насипање: JUS U.C5.020,За камен: JUS B.B8 044, JUS B.B8 001, JUS B.B8 013За геотекстил - JUS EN 12224, JUS EN 12225, JUS EN 13256.За бетонирање и армирање: цемент: JUS B.C1.010, JUS B.C1.011, JUS B.C1.012 гвожђе: JUS EN 10025, JUS C.B3.021, JUS C.K6.020, JUS C.K6.021 вода: JUS U.M1.014За машинство: цеви: JUS C.B5.240 прирубнице: JUS M.B6.162 лукови: JUS M.B6.821 цевна редукција: ISO 3419 За све материјале, полуфабрикате и готове делове који ће се употребити на свим радовима,Извођач је дужан да поднесе Надзорном органу узорке на одобрење односно да изврши систематскоиспитивање и да о том испитивању поднесе Надзорнорм органу меродавне доказе; ово испитивање падана терет Извођача радова. Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, не сме се уградити,а Извођач је дужан да га уклони са градилишта о свом трошку.3. ТЕРЕНСКИ УСЛОВИ Пре давања понуде за изградњу објекта Извођач радова треба да обиђе терен како би се упознаоса теренским, климатским и другим условима, карактеристикама, могућностима изградње и осталимелементима битним за одређивање реалних јединичних цена са којима ће учествовати на лицитацији. Пре почетка радова Извођач је дужан да се упозна са локалним условима, прописима,приступним путевима, могућим депонијама и свим другим чиниоцима који би могли утицати нанесметано извођење радова. 41/65
 • 42. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини4. УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА Саставни део уговора о извршењу радова је погодбени предрачун и Концепцијско решење сапредмером радова и свим потребним нацртима и детаљима. Јединичне цене свих позиција радова у предрачуну су продајне цене Извођача из усвојенепонуде у поступку избора најповољнијег Извођача и оне обухватају: - све потребне припремне и завршне радове који обухватају квалитетан и у целини завршенпосао; - све издатке за извршење самих радова и то: за радну снагу, материјал са растуром, алатом,оплате и скеле, фазонске комаде, трошкове монтаже, транспорт, режијске трошкове, издатке задоговорене доприносе, као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена; - трошкове испитивања квалитета уграђеног материјала и изведених радова. Сва претходнаиспитивања квалитета радова (за земљане геотехничка), испитивања квалитета материјала, опреме,бетона и свега осталог што се користи на радовима, организује и врши Извођач, а коштање истих већ јеукалкулисано у понуђене јединичне цене. Резултате ових пробних испитивања Извођач ће доставитиНадзорном органу. Контролна испитивања материјала и радова вршиће Извођач, а коштање истих бићеукалкулисано у понуђене јединичне цене.5. ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Поред Главног пројекта и потребних цртежа и детаља, везано за законске прописе, наградилишту мора постојати и остала документација. Предаја градилишта Извођачу, рокови изградње,продужење рокова, обрачун и исплата радова, обрачун непредвиђених и накнадних радова и др.дефинишу се уговорним обавезама између Инвеститора и Извођача. На основу датог пројекта Извођач је обавезан да направи одговарајућу организацију извршењарадова, као и план извршења радова, који ће поднети Инвеститору и Надзорном органу на одобрење. Извођач је дужан да за предвиђене радове сачини Елаборат заштите на раду, који ћеподнети Инвеститору и Надзорном органу на одобрење. За време грађења Извођач је дужан да води уредну техничку документацију о извођењу радова.Ова документација мора бити према прописима за вођење техничке документације на градилишту имора бити оверена од стране Надзорног органа. Извођач треба да радове изводи по упутству Надзорног органа, без кога се не могу вршитиникакве измене, ни изводити значајне фазе. Обрачун извршених радова извршиће се према погодбеним документима, а на основу мераунетих у Грађевинску књигу и потврђених од стране Надзорног органа и Извођача радова.6. ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ Извођач радова је дужан да сачини Пројекат изведених радова и да сачува све изведене радоведо примопредаје објекта и у ту сврху мора да изврши потребно обезбеђење по упутству Надзорногоргана, што је урачунато у јединачне цене и неће се посебно плаћати. Пројекат изведеног стањарадова са нивелационим и регулационим елементима усаглашеним са катастарским стањем супредмет понуде. Пријем извршених радова врши се од стране Надзорног органа. Пријем коначно извршенихрадова се обавља на начин како је то предвиђено прописима о пријему радова. Сви привременипријемни радови се уносе у Грађевински дневник. Приликом коначног пријема радова врши се детаљан преглед изведених радова, као и прегледграђевинске документације која је вођена за време градње објеката. Код преузимања коначно изведених радова морају се навести сви недостаци (ако их има) и морасе навести рок за њихово отклањање. Дефинитивни пријем радова се од стране комисије за технички преглед објекта уз присуствоодговорног Извођача радова и Надзорног органа. 42/65
 • 43. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини7. ГАРАНТНИ РОК За све радове Извођач је дужан да да гарантни рок од две године од дана пријема радова. У томроку Извођач је дужан да уклони све недостатке који су последица неквалитетног извођења радова.8. ЗАШТИТА НА РАДУ Извођач се мора придржавати Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РепубликеСрбије бр.101/05). Извођач радова је дужан да обезбеди хигијенско-техничке заштитне мере наградилишту по постојећим прописима, што је урачунато у јединичне цене и неће се посебно плаћати;9. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА С обзиром да квалитет извршених радова зависи од климатских прилика за време извођењарадова, то је Извођач дужан да стално прати климатске прилике у којима се изводе радови. Градилиште се правовремено мора заштитити од неповољних климатских утицаја. Штете које би услед тога настале, падају на терет Извођача радова.Б. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА РАДОВА 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ1.1. Опште одредбе Имовинско-правни односи нису предмет овог пројекта, те се решавање свих имовинско-правнихпитања препушта Инвеститору. Инвеститор-Надзор је дужан: - да Извођачу радова преда оверени примерак техничке документације или деловедокументације неопходне за извођење радова; - да са Извођачем изврши примопредају списка репера и других геодетских тачака и на теренуидентификује њихове локације; - да Извођачу дефинише и преда земљиште на месту извођења радова које захвата појасрегулационих радова, као и појас са одговарајућим привременим заузећем дела земљишта које јепотребно за извођење радова.Пријава радова Пријава радова надлежним инспекцијским органима и службама у области заштите на раду, каои пријава другим службама у складу са прописима, обавеза је Извођача, о чему писмено обавештаваНадзорни орган. Извођач је дужан да пре почетка радова преда свој оперативни план Надзорном органу напреглед и одобрење. Исти мора да садржи: динамички план радова, количине и врсте радова, роковеизвршења, материјал, радну мапу, механизацију и остала средства којима Извођач намерава да извршипланиране радове. Када Надзорни орган одобри предложени оперативни план, Извођач ће приступити извршењупланираних радова. Обезбеђење градилишта, објеката и инфраструктуре у домену рада, као и мере заштите радникаи људи, обавеза је Извођача. Трошкове отклањања свих штета, које се нанесу објектима, комуналнојинфраструктури и инсталацијама, а које настану непажњом Извођача, сноси Извођач. Контролу квалитета радова, квалитета материјала и уграђивања врши Надзорни орган, који имаправо да обустави даље извођење радова уколико се Извођач не придржава мера и димензија објеката изтехничке документације, прописаних услова уграђивања материјала, као и када материјал који сеуграђује не одговара траженом, односно прописаном квалитету. Сав непрописно уграђени материјал мора Извођач одстранити, ако је то могуће, или порушитиизграђени део објекта и поново извести радове материјалом који одговара захтеваном, односнопрописаном квалитету о свом трошку. Извођач је обавезан да о свом трошку чува и одржава изведене радове све до коначног прегледа,пријема и предаје објекта Инвеститору. 43/65
 • 44. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Поред наведених елемената, као предуслов за квалитетно и благовремено извршење радова јестручни и квалификовани кадар којим Извођач радова мора располагати у довољном броју наградилишту. Израда приступних путева и помоћних објеката не плаћа се посебно, већ улази у јединичне ценедате у предрачуну, о чему се мора водити рачуна при састављању понуде за учествовање на лицитацији.1.2. Обележавање трасе пре почетка радова и снимање почетног (”нултог”) стања Извођач радова је дужан, да пре почетка радова на основу техничке документације, обележитрасу, као и попречне профиле за обрачун. Профиле за обрачун поставити на локацијама из пројекта, ана локацијама где је размак између профила већи од 50м и гушће. Белеге и стационаже треба видљивоистаћи, како би се лако могле на траси уочити и добити потребна оријентација. Такође је потребноизвршити и геодетско осигурање тачака. Извођач мора да сними попречне профиле пре почетка извођења радова и да сачини Елаборатнултог стања по траси радова. О евентуалним неслагањима са профилима из техничке документацијеИзвођач ће одмах известити Надзорни орган, а који то треба да констатује у Грађевинском дневнику. Уколико се утврди да постоје значајне разлике у количинама потребних радова, Извођач једужан да изврши прилагођавање пројектованих објеката условима на терену, а према нацртима које ћедобити од Надзорног органа. Обрачун за плаћање вршиће се према стварним количинама изведенихрадова. Рад на обележавању трасе и снимању попречних профила Извођач ће извршити у оквирууговореног посла и неће се посебно плаћати. Извођач је такође дужан да у оквиру уговореног послаизврши и упоређење са катастарским подацима. Извођач је одговоран за тачно и исправнообележавање и лоцирање радова на терену. Контролу овог рада на терену врши Надзорна служба, алиова контрола не ослобађа Извођача одговорности за тачно обележавање радова. Надзорна служба можеизвршити и своју геодетску контролу, с тим да благовремено обавести Извођача о дану и времену својегеодетске контроле, како би јој Извођач обезбедио могућност рада, помоћну радну снагу и потребанситан приручни алат и материјал. Обрачун радова врши се према снимљеним попречним профилима извршених радова, а наоснову упоређења са прихваћеним и обострано потписаним Елаборатом нултог стања и мерења унетиху Грађевинску књигу и потврђених од стране Надзорног органа и Извођача радова.1.3. Формирање градилишта Извођач је обавезан да организује управу градње на градилишту, изради потребне просторије искладишта и одреди одговорног руководиоца са овлашћењем за извођење ове врсте радова. Руководилацрадова мора да буде стално на градилишту. Поред тога, обавеза Извођача је да организује сталниинтерни стручни надзор, сталну теренску лабораторију. Извођач је дужан да достави Надзорном органу списак механизације и стручне радне снаге којаће обављати искључиво радове на предметном објекту. Извођач је обавезан да од дана почетка извођења радова води Књигу инспекције и Грађевинскидневник, па све до дана када се изврши примопредаја свих објеката и радова између Извођача иИнвеститора, у свему према Правилнику о садржини и начину вођења Књиге инспекције иГрађевинског дневника.. Израда приступних путева објектима, позајмиштима материјала и другим привременимобјектима, као и ископи и други радови које Извођач буде вршио за своје потребе у циљу формирањаградилишта, не разматрају се појединачно у овим условима, те је Извођач у пуној мери одговоран за оверадове. Извођач је обавезан, да и за ове радове добије дозволу Надзорног органа и да ове радовепланира и изводи тако, да се задовоље следећи услови: - да нема негативних последица по постојеће или будуће трајне објекте у подручју ових радова; - да се не угрожава стабилност терена где се предвиђа или изводи изградња нових објеката; - да се материјал добијен ископима депонује само на површинама које одобри Надзорни орган. И поред одобрења извршења ових радова, Надзорни орган има право да постави допунскеуслове, који ће обезбеђивати напред наведене захтеве и према којима ће Извођач бити у обавези, даизмени и прилагоди методе рада. Без обзира на горње услове према којима Извођач мора добити одобрење плана рада, расподелемеханизације и др., једино је Извођач одговоран за методу рада, квалитетно извршење посла, завршење 44/65
 • 45. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планинипосла у уговореним роковима, као и за сигурносне и заштитне мере, које мора предузети за времеизвођења радова. Безбедност и регулисање саобраћаја за време извођења радова поред пута и мостова Извођач ћедоговорно регулисати са надлежним органима Општине на чијој територији се изводе радови, а свиевентуални трошкови су обухваћени јединичном ценом земљаних радова, осим ако нису посебноспецифицирани. После завршетка грађења Извођач је обавезан да о свом трошку уклони све привремене објекте,уреди површине око и испод њих, као и да уреди и очисти све површине у оквиру објекта и градилиштаи да све просторе које је користио у току извођења радова уреди и доведе најмање у исто стање како јебило пре почетка радова. Све ове радове Извођач ће укалкулисати у јединичне цене и ови трошкови сенеће посебно плаћати.1.4. Рашчишћавање терена Рашчишћавање терена се врши у дефинисаном појасу радова.1.5. Сечење шибља и растиња Извођач радова дужан је да као прву операцију на извођењу радова изврши сечење шибља ирастиња у појасу резервисаном за трајно заузеће површина. Посечено шибље и растиње сакупља се нагомиле и пали, са претходно предузетим свим потребним противпожарним мерама обезбеђења. Границечишћења одређује Надзорни орган. Никакво шибље ни растиње изван предвиђених површина не сме сесећи нити уништавати без сагласности Надзорног органа. Мерење ради плаћања врши се према јединици мере како је назначено у пројекту или по налогуНадзорног органа. Плаћање се врши по уговореним јединичним ценама за ову врсту радова.1.6. Сечење стабала и вађење пањева Пре почетка извођења уређења обала и регулационих радова, а у оквиру припремних радовапотребно је посећи дрвеће које се налази дуж трасе и у експроприсаном појасу, резервисаном за трајнозаузеће површина због изградње. Дрвеће у градским зонама зеленила се сече селективно уз потребноодобрење градских служби. По извршеној сечи неопходно је почупати сво корење и повадити све пањеве, како нове тако ионе пањеве који су преостали од ранијег сечења. Мерење ради плаћања врши се према јединици мере како је назначено у пројекту или по налогуНадзорног органа. Плаћање се врши по уговореним јединичним ценама за ову врсту радова. 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ2.1. Скидање хумуса Скидање хумуса и растреситог материјала до дубине маx.30цм са површине предвиђене заископ. Откоп површинског слоја врши се ручно или машински, а ископани материјал се одлаже наместо које не омета извођење радова или одвози на одређену депонију и, уколико одговара, употрeбићесе за насипање завршног слоја површине предвиђене за озелењавање. Обрачун се врши по м2 скинутеповршине хумуса. Плаћање се врши по уговореним јединичним ценама за ову врсту радова.2.2. Ископ рова Ископ ће бити извршен до линија, нагиба и димензија датих у пројекту или до линија нагиба идимензија одобрених или наређених од стране Надзорног органа. Прекоп изван ових линија неће бити признат за плаћање, изузев “одобреног прекопа” и“докопавања”. Пре почетка ископа Извођач ће писмено поднети Надзорном органу план ископа који показујередослед и методе ископа предметних локација. Надзорни орган ће благовремено писмено одобрити или одбити план Извођача, делимично или уцелини. У случају одбијања плана, Извођач ће поднети нови план ископа. 45/65
 • 46. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Ниједан ископ не може почети уколико наведени план није одобрен и потписан од странеНадзорног органа. Ископ отвореног рова са косим бочним странама извршити према профилима из пројекта, а надеоницама где не постоји опасност од покретања падине и угрожавања евентуалних суседних објеката.Нагиб косина одређује се и доказује на бази стабилности падине. Надзорни орган је надлежан заодобрење промене у технологији извођења. Извођач је одговоран за стабилност ископаног рова, па једужан да укалкулише трошкове евентуалног подграђивања, зарушавања и санирања ископаног рова.Ископану земљу депоновати на одређену страну поред рова, на простор који је довољно удаљен дарадови могу несметано да се одвијају како би се искористио за насипање, или утоварити у камионе иодвести на депонију коју одреди Надзорни орган. Материјал из ископа ће се користити за затрпавање рова до кота датих у пројекту. Приликом ископа рова Извођач мора водити рачуна о могућем одвијању саобраћаја у близинирова, који може да проузрукује зарушавање рова и угрози безбедност радника. Извођач је дужан да освом трошку спроведе потребне мере за потпуну сигурност при раду на свим деоницама ископаног рова. На деоницама где су дубине ископа јаме веће, као и на деловима где постоји могућност клизањабочних страна, неопходно је да се изврши подграђивање. Подграђивање мора да обезбеди 100%сигурност радника који раде у рову, и изводи се тако да испуњава све услове Закона о заштити на раду. Извођач је одговоран за стабилност ископане јаме под притиском депоноване земље из ископа икретања возила дуж ивице ископане јаме. Код појаве воде за време извођења радова, треба извршити одговарајуће дренирање и црпљењеводе да не би дошло до размекшавања тла у дну јаме. Извођач радова је одговоран за квалитетно извршење као и за сигурносне и заштитне мере увреме извођење радова. Надзорни орган даје сагласност за материјал, опрему и радну снагу и има право да прошири ипродуби предвиђене ископе, да измени косине ископа и да одлучи о свим модификацијама које бидопринеле бољем квалитету извођења радова и рационалнијем коришћењу материјала.Класификација ископа Сви ископи дела се на следеће две класе: - ископ у меканом материјалу - ископ у стени Пре почетка ископа или уколико током ископа дође до промене класе материјала, Извођач иНадзорни орган ће заједнички извршити класификацију материјала и геодетски снимити границепромене класе материјала ради обрачуна по категоријама ископа.Ископ у меканом материјалу Ископ у меканом материјалу обухвата све ископе у материјалима који се могу извршити ручноили механизацијом без употребе експлозива. Под меканим материјалом подразумева се материјал којибулдозер типа Д-8 може да изрије једним рипером. Овим ископом обухваћен је и ископ у материјалукоји садржи стеновите самце чија запремина није већа од 0,50м3, а који нису повезани и могу сеизваљивати ручним алатом и механизацијом.Ископ у стени Обухвата све ископе у материјалима за чији ископ је потребно да се примене експлозиви, илиразбијање риперовањем булдозера. Овим ископом обухваћен је и ископ самца чија је запремина већа од0,50м3. За извођење ових радова Извођач мора да уради Пројекат организације минирања саодговарајућим прорачунима и објашњењима. Пројекат минирања треба да осигура површине где јеизвршен ископ као и заштиту објеката који се налазе у близини. Извођач је обавезан да, у сагласности са важећим Правилником о мерама при руковањуексплозивним средствима и минирању у рударству, изради организацију обезбеђења јавне сигурностиприликом минирања и исту достави на одобрење Надзорном органу. Према наведеном Правилнику,Извођач мора да уради и Пројекат магацина са свим потребним мерама за обезбеђење и начинскладиштења, транспорта и манипулације експлозивом и другим материјалом потребним за минирање.Извођач је дужан да овај Пројекат поднесе надлежном органу унутрашњих послова на одобрење. 46/65
 • 47. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини За складиштење, руковање експлозивом и минирање могу бити ангажована само квалификованалица за ову врсту послова. Извођач преузима потпуну одговорност за све случајеве који настану каопоследица минирања. Коштање ускладиштења експлозива и другог материјала потребног за минирање, као и израдаПројекта минирања и спровођења напред наведених мера, не плаћају се посебно и обухваћено јејединичном ценом ископа у стени. Извођач је обавезан да врши одводњавање градилишне јаме и исушивање радних местапримарним стационарним или секундарним преносним црпкама, било да су у питању подземне илиатмосферске воде. Откопани материјал након минирања односно риперовања булдозером, утоварује се у камионеза транспорт на депонију. Уколико ископани материјал у стени одговара, употребиће се за насипањепреосталог дела рова до пројектованих кота, по планираној динамици извођења радова. Мерење за плаћање ископа у стени врши се у самониклом стању до линије и коте на цртежима упројекту или по налогу Надзорног органа. Плаћање се врши по јединичним ценама ископа у стени.Одобрени прекоп Под одобреним прекопом сматра се такав ископ који је, по мишљењу Надзорног органанеизбежан резултат слабог материјала, а који није настао због немарности или непажње Извођача. Заодобрени ископ вршиће се посебно мерење количина, при чему ће се узимати у обзир и нестабиланматеријал који се није сам одвалио, већ га је требало уклонити машински или ручно приликом чишћења. За такве количине које се налазе изван теоријских линија ископа датих у цртежима или изванлинија ископа датих од стране Надзорног органа, Извођач ће имати право на наплату и то премапосебним ценама за ову врсту радова. Ове цене обухватају трошкове утовара, транспорта и депоновањаматеријала. Захтеве за плаћање прекопа до којих је дошло услед неизбежног одваљивања и обрушавањаматеријала, Извођач ће одмах доставити Надзорном органу, који ће утврдити узроке прекопа и одлучитида ли се прекоп може сматрати одобреним или не. Једино је Надзорни орган меродаван да одлучи оузроцима прекопа. Сваки други прекоп изван теоријских линија датих цртежима или од странеНадзорног органа, осим одобреног прекопа и докопавања, неће се посебно плаћати.Уклањање одрона Дужност Извођача је да предузме мере да не дође до одрона. Уколико се при ископима појаве одрони и све до пријема радова од стране Надзорног органа,Извођач је дужан да уклони сав материјал, да га смести у одобрену депонију и да спречи његово даљеразвијање. Рад на уклањању одрона и депоновању материјала обрачунава се по м3 стварно уклоњеногматеријала и то под условом да одрон није настао грешком Извођача радова, што процењује Надзорниорган. Уколико је дошло до одрона и поред исправног рада Извођача радова, трошкови на запуњавањупростора обрачунаће се и биће плаћени Извођачу као свако насипање. Уколико је одрон настао услед грешке Извођача, трошкове уклањања материјала и санирањатерена сноси Извођач радова.Одступања и квалитет извршених радова Завршне површине ископа морају одговарати пројектованим. Дозвољена одступања одпројектованих линија за машински рад износе ± 10цм. Дозвољена одступања при фином планирању суреда величине ± 3 цм.Сви ископи који излазе из пројектом предвиђених оквира, за које није писмено дао налог Надзорниорган не обрачунавају се посебно, што значи да трошкове повећаних ископа сноси Извођач радова, узобавезу да повећане ископе испуни одговарајућим материјалом.Уређење површина након ископа Завршне површине имају димензије дате у пројекту или су дефинисане писменим налогомНадзорног органа. 47/65
 • 48. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниОбрачун и плаћање ископа Мерење количина за обрачун ископа врши се према стварној кубатури на основу мерењапопречних профила по коначном ископу у оквиру пројекта или промена које је одобрио Надзорни органуписујући у Грађевински дневник. Више ископане количине од пројектованих не плаћају се уколико сунастале грешком Извођача. Количине различитих категорија земље у ископу, одређују се приликомископа, а према попречним профилима рова у пројекту. Категоризацију ископа одређују представници Инвеститора, Извођача и Надзорног органа, очему састављају записник, на основу кога ће се извршити обрачун кроз Грађевинску књигу. Плаћање ископа се врши по м3 по јединичној цени из уговореног предрачуна за ископ уодговарајућој категорији материјала. Цена обухвата све радове на ископу, осигурање ископа (семпосебно специфицираних осигурања), одржавање косина ископа, евентуално црпљење воде из ископа(сем посебно специфицираних црпљења). У јединичну цену су урачуната и могућа измештања,обезбеђења и одржавање подземних инсталација (електро-енергетске, гасовод, ПТТ, топловод,кабловска телевизија, водовод и канализација).2.3. Затрпавање рова По извршеном скидању хумуса, врши се ископ материјала према димензијама датим у пројекту.Ископани материјал ће се употребити за поновно затрпавање, односно за враћање насипа у првобитностање на деловима где су радови изветени кроз тело насипа, уз претходно одобрење Надзорног органа. Затрпавање рова отпочиње по завршеном испитивању постављеног цевовода наводоиздржљивост и добијања сагласности од Надзорног органа, а врши се материјалом из ископа подусловом да у њему нема комада крупнијих од 5цм. Први слој несме да има крупније комаде од 2-3цм. идебљине слоја до 50цм. Насипа се чистом земљом која ће се набити ручним набијачем. Следећи слојевисве до коте постојећег терена могу се набијати и механичким набијачима уз вођење рачуна да недође дооштећења цевовода. Током уграђивања, материјал треба да има равномерну влажност погодну за збијање. Коднекохерентних или слабо кохерентних материјала током уграђивања Извођач ће обезбедитисистематско поливање водом у циљу постизања бољих резултата збијања. Код партија са већимпроцентом финих фракција (полукохерентни материјал) влажност финих фракција треба да буде окооптималне од -1% до +3% садржине воде по стандардном Прокторовом опиту. Збијеност насутогматеријала треба да буде минимално 95% суве запреминске тежине добијене стандардним Прокторовимопитом. Насипање се врши у хоризонталним слојевима дебљине 20-30цм са потребним набијањем докота и са нагибима косина датим у пројекту. Површину претходног слоја треба орапавити до дубине од5цм и навлажити пре разастирања наредног слоја. Влажност уграђеног материјала треба да јеуниформна. Обзиром на врсту материјала који се уграђује, Извођач ће да одабере најпогодније средствоза набијање, а на местима где је прилазак машина немогућ употребиће се ручни вибрациони набијачи,који морају имати вибрациону плочу тежине мин.30кг. Тип и број ових набијача одобрава Надзорниорган. Извођач је дужан да благовремено поднесе Надзорном органу свој предлог о коришћењу типовасредстава за набијање. Приликом извођења радова не сме доћи до клизања материјала на већ изграђеним деловиманадвишења, а косине се морају заштитити од ерозије услед падавина. При обилним падавинама ниједозвољено кретање по већ уграђеном надвишењу. Оштећене делове косине, треба поправити и поновоуградити материјал по истом поступку као и главне радове. Насипање може да се врши материјалом из ископа уколико одговара или из ископа са другихградилишта што финансијски додатно не терети радове, уз обавезу Извођача да из овог материјалауклања органске материје, корење и веће комаде камена, уз обавезну сагласност Надзорног органа. Мерење ради плаћања насипања врши се према површинама насипања, назначеним у пројектуили по налогу Надзорног органа. Плаћање се врши по уговореним јединичним ценама за насипање са збијањем.2.4. Одвоз вишка ископаног материјала По завршетку радова сав преостао материјал из ископа одвести на сталну депонију коју одредиНадзорни орган. 48/65
 • 49. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Мерење за плаћање обухвата одређивање броја кубних метара откопаног и утовареногматеријала у возило и транспортне дужине од утовара до депоније. Плаћање одвоза вишка материјала из ископа врши се по уговореној јединичној цени. Јединичнацена обухвата утовар у возило, одвоз, истовар и уређење истовареног материјала на депонији. 3. РАДОВИ У КАМЕНУ3.1. Опште одредбеКамен који се употребљава за регулационе радове добија се из каменолома, а треба да задовољи следећеуслове: - крупноћа каменог материјала зависно од врсте радова треба да је у границама од 20-60цм, - камен треба да је отпоран на абразију и мраз, чија чврстоћа на притисак није мања од 100N/мм2, - да поседује атест са којим одговара за ову врсту радова. Према атесту треба да има 35% губитака на тежини после 5500 обртаја, а отпорност на мраз треба да је задовољавајућа (према JUS B.B8.001). За израду облоге треба одабрати крупнији камен, пројектом датих димензија, који ће насаставцима и на лицу места дотерати чекићем. Сваки камен мора имати предвиђену дебљину. Саставцине смеју бити већи од 2цм.3.2. Осигурање обале и дна ролованим каменом За израду осигурања косине и дна регулисаног корита роловањем каменом може се употребитисамо здрав и једар камен, постојан на мразу и у води, крупноће д = 25-40цм. Камен се, након што се довезе до места предвиђеног за уградњу искипује, а затим се извршигрубо поравнање истог (комбиновано машински и ручно), у циљу формирања константног нагибакосине и нивелете дна регулисаног корита. Мерење за плаћање се врши по м3 уграђеног камена. Плаћање се врши по уговореној јединичнојцени.3.3. Подлога од песка и шљунка за камену (или бетонску) облогу За подлогу од шљунка за камену или бетонску облогу користиће се природни песковито-шљунковити материјал. Материјал за подлогу камене облоге треба да задовољи услов да величина зрнане прелази 50мм. Материјал за подлогу бетонске облоге треба да задовољи услов да величина зрна непрелази 40мм. Разастирање се врши у слојевима према димензијама из пројекта. Мерење за плаћање се врши према броју м3 уграђеног материјала у подлоге. Плаћање се врши поуговореној јединичној цени. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за израдуподлоге (ископ, транспорт, расипање, уграђивање, збијање, припрема подлоге и др.).3.4. Облога од ломљеног камена у цементном малтеру Састоји се од два слоја, и то од подлоге од камена ситнежи или природног шљунка и облоге одкамена у цементном малтеру д = 25цм. Облога од камена у цементном малтеру, размере 1:3, циклопским зидањем, граде се оддотераног ломњеног камена са полигоналном обрадом, с тим да се уређање камена врши тако да се потри саставка спајају приближно у једној тачци. Сваки комад треба положити у постељицу малтера,односно све додирне површине треба да буду испуњене малтером. Камен за зидање мора да јекомпактан, нехидроскопан и да се при удару чекићем лако не ломи, да нема жицу, да је отпоран нахабање и постојан на мраз. Квалитет камена Извођач доказује атестом од стране овлашћенеорганизације. Поједини комади треба да буду приближно исте величине, са најмањом ивицом налегања1/3-1/2 дебљине и то у горњем делу. Чекићем и шпицом дотерати да спојнице не буду шире од 2цм.Видљива површина се посебно не обрађује и може имати неравнине до ±3цм које се толеришу. Калдрмисање облоге обавити у редовима, а спојнице дужих страна поставити управно на токводе. Мерење ради плаћања врши се према јединици мере како је назначено у пројекту или по налогуНадзорног органа. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за израду облоге одломљеног камена у цементном малтеру. Плаћање се врши по уговореним јединичним ценама за ову врсту радова. 49/65
 • 50. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини3.5. Подлога од текстилног филтра Након извршене припреме терена, као подлога при изради камене депоније од ломљеног каменапоставља се текстилни филтер (геотекстил тип 500). Пре употребе текстилног филтра извођач је дужанда прибави одговарајући атест о набављеном филтру који је стигао на градилиште. Узорци приспелогматеријала се испитују у лабораторији за испитивање материјала, с тим што добијени резултати морајуодговарати оригиналном атесту произвођача текстилног филтра достављеном са самим материјалом.Извођач бира узорке за испитивање у присуству Надзорног органа уз обавезу да на сваких 1000 m2приспелог материјала буде издвојен бар један узорак. Текстилни филтер се полаже по припремљеној косини обале управно на смер тока. Спајањетрака текстилног филтра треба извести тако да филтерска тканина представља непрекидну целину(међусобно преклапање трака мора износити најмање 20 cm). Преко текстилног филтра се поставља слојшљунка или туцаника дебљине 10cm. Обрачун радова се врши по m2 уграђеног текстилног филтра. Филтерски слој од шљунка или туцаника и облога од ломљеног камена се раде непосреднонакон разастирања филтерске тканине. Није дозвољено развлачење филтра без једновремене уградњеслоја шљунка (туцаника) и облоге обалоутврде.3.6. Израда преграде и потпорне грађевине од габиона Габионске корпе које су предвиђене за израду габиона су кошеви израђени од хексагоналнемреже, двоструко плетене поцинковане челичне жице пречника ∅2,7mm са најмање 260gr/m2 цинка.Отвор окца мреже је 6x8cm, или двоструко мањи од средњег пречника камена за испуну. Габионскекорпе са и без дијафрагме су еквивалент квалитету марке Maccaferri или бољег квалитета. Жичане корпе сe у развијеном стању транспортују до места уградње. Након извршеног ископа,на припремљену подлогу обложену геотекстилом тип 500, постављају се жичане корпе, које се пунекаменом на лицу места. Испуњавање се врши тако да равније стране камена буду окренуте мрежи, какоби се добио равнији изглед страница габиона и постигло боље слагање при изради објекта. Поиспуњавању, корпе се затварају, a рубови пломбирају жицом. Све корпе се после испуњавања ислагања међусобно повезују поцинкованом жицом, тако да чине целину која својом тежином пружаотпор притиску воде и материјала. Габионска мрежа мора бити двоструко плетена од тешко поцинковане жице Ø2,7mm. Отвор окана мрежи мора бити 6x8cm или двоструко мањи од средњег пречника камена који се користи за испуну.Рубови мреже се завршавају жицом Ø3,4mm ради појачања, лакшег спајања и стабилности. Чврстоћажице je 38-50 kg.m/m2, у складу са стандардом BS 1052/80 Mild Steel Wire. Количина масе запоцинковање износи 260gr/m2 у складу са BS 443/82. Издужење жице >12%. Дијафрагма се поставља нарастојању од 1m. Камен у испуни мора бити отпоран на атмосферска дејства. Обрачун се врши по 1m3уграђеног габиона.3.7. Уградња камена у ножицу обалоутврде Набавка, транспорт и уградња ломњеног камена, крупноће д=25-40цм, у ножицу обалоутврде увећ унапред припремњен ров, врши се механички. Једино завршни слој треба ручно сложити иизравнати. Атестом се доказује квалитет камена за хидротехничке регулационе радове. Мерење ради плаћања врши се према јединици мере како је назначено у пројекту или по налогуНадзорног органа. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал. Плаћање се врши по уговореним јединичним ценама за ову врсту радова.3.8. Израда прагова и осигурање истих Фиксни прагови урадиће се од ломљеног камена у бетону крупноће д=50цм, ако описом упројекту није другачије одређено. Камен који се користи мора да одговара условима за регулационе радове. Осигурање прагова се, такође, ради од ломњеног камена који је подесан за хидротехничкерадове. Рад се обавља машински, сем завршног дела који се ради ручно. Мерење ради плаћања врши се према јединици мере како је назначено у пројекту или по налогуНадзорног органа. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал. Плаћање се врши по уговореним јединичним ценама за ову врсту радова. 50/65
 • 51. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини3.9 Формирање навозне рампе од ломљеног камена у зони бочног прелива Навозна рампа која се формира ради приступа и рада механизације у зони бочног прелива, где сеформира отвор за пражњење акумулације, ће се извести од ломљеног камена према мерама идимензијама приказаним на цртежима. За израду навозне рампе користиће се камен отпоран на утицајатмосфералија и мраза, што је дефинисано стандардом JUS B.B.8 044, JUS B.B.8 001 и JUS B.B.8 013.Минимална чврстоћа камена на притисак треба да износи 100 MN/m2. Обрачун радова се врши по m3уграђеног камена. Камен за навозну рампу треба да буде еквивалентног (средњег) пречника ds = 20 cm(d20% = 10 cm; dmax = 40 cm). Камен се у навозну рампу (након ископа) уграђује машински. У нижеслојеве се уграђује крупнији, а ближе површини терена ситнији материјал. 4. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ4.1. Опште одредбе Овим техничким условима прописују се услови и захтеви који морају бити испуњени приизвођењу бетонских и армирано-бетонских радова. Бетонски и армирано-бетонски радови се морајуизводити по важећим техничким прописима и нормативима у сагласности са обавезним југословенскимстандардима (JUS). Сви бетонски и армирано бетонски радови се морају извести у складу са датим цртежима и"Правилником о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон". Употребљени материјал мора одговарати техничким условима и стандардима у напредпоменутом Правилнику. Бетони се у погледу квалитета сврставају у две категорије: - бетони прве категорије (Б.I) справљају се без претходних испитивања, и могу бити МБ10, 15,20 и 25. Најмања количина цемента класе 35 за справљање бетона Б.I и наведене МБ10-25 је: 220, 260,300 и 350 кг/м3. Ови бетони уграђују се само на градилишту где се и справља бетон. - бетони друге категорије (Б.II) су МБ30 и више, као и транспортовани бетони свих маркибетона. Бетони изнад МБ60 су специјални бетони, који се употребљавју само за посебне сврхе. БетониБ.II се справљају на основу претходних испитивања свежег и очврслог бетона справљеног од материјалапредвиђеног за изградњу објекта, а према условима грађења и намене конструкције. Најмања количинацемента и честица мањих од 0,25 мм за справљање бетона Б.II је од 300-500 кг/м3 у зависности одупотребљене највеће фракције агрегата према члану 30 Правилника БАБ. Хидротехнички бетон се употребљава за извођење хидротехничких конструкција - објекатаили њихових делова који су стално или повремено у додиру са водом. Овај бетон спада у категорију Б.IIи по својој намени има посебна својства. Општи услови квалитета хидротехничког бетона су: - у погледу чврстоће бетона на притисак у употрби су МБ10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60; - у погледу водонепропустљивости су хидротехнички бетони В-2, В-4, В-6, В-8 и В-12, узависности од притиска воде на који је изложен објекат или део објекта; - у погледу отпорности према деловању мраза, предвиђају се марке М-50, М-100, М-150 и М-200у зависности од климатских услова за делове који су изложени деловању мраза; - у погледу затезне чврстоће бетона Посебни услови хидротехничког бетона су: - отпорност према хемијском агресивном деловању средине - отпорност према ерозији (абразији и кавитацији) - термичка својства Квалитет материјала који се употрбљава за справљање бетона (агрегат, цемент, вода иевентуални додаци бетону), као и квалитет свежег и очврслог бетона мора да испуни услове и захтевепрописане: - Правилником о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (ПБАБ) - Југословенским стандардима (JUS) - Технички услову за израду и употребу хидротехничког бетона JUS U.Е3.010. 51/65
 • 52. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини4.2. Материјал за справљање бетона Састојке бетона испитује произвођач у свему према чл.39 ПБАБ-а. Резултати испитивања евидентирају се у документацији о испитивању.4.2.1. Агрегат (гранулат) За справљање бетона употребљава се агрегат који испуњава услове квалитета прописане: - JUS B.B2.010 - за сепарисани агрегат (гранулат) - JUS B.B3.100 - за фракционисани камени агрегат Природни, несепарисани агрегат може се употребити само за неармирани бетон до највишемарке МБ-15. Гранулометријски састав мешавине агрегата утврђује се испитивањем и зависи одпрописаних услова квалитета, начина и услова транспорта и уграђивања бетона. Одабранигранулометријски састав мешавине агрегата мора да осигура довољну обрадљивост и збијеност бетона. Гранулометријски састав агрегата за бетон чине: - ситни агрегат у две фракције називних величина: 0/1мм и 1/4мм, односно 0/2мм и 2/4мм; - крупни агрегат у четири фракције називних величина: 4/8мм, 8/16мм, 16/32мм и 32/63мм(изузетно и 63/125мм). Величина највећег одабраног зрна агрегата је мања од: 1/4 мање димензије бетонског пресека,1/3 дебљине плоче, нити већа од 1,25 најмањег чистог отвора хоризонталног размака арматуре. Услови квалитета, начин испитивања и оцена резултата испитивања агрегата и камена запроизводњу агрегата за бетон, утврђени су према JUS B.B2.009. Камени агрегат мора да има већу чврстоћу од цемента. Не сме да садржи камење које се распадапод утицајем воде. Муљевити састојци негативно утичу на чврстоћу бетона, као и органске и другештетне примесе, па се као такве не могу употребљавати. Из тог разлога је Извођач дужан да редовно врши контролна испитивања агрегата на градилиштуи то: − садржај муљевитих састојака у агрегату − чистоћа каменог агрегата у погледу органских материја − садржај врло финих честица у агрегату (мањих од 0.09 mm) − садржај прашинастих честица у агрегату (мањих од 0.02 mm) − гранулометријски састав појединих фракција − садржај аморфног силицијума у агрегату − садржај лискуне у агрегату и − садржај влаге у агрегату Узорци за контролна испитивања узимаће се из бункера код мешалице, односно са места којеодреди Надзорни орган. Сепарисани агрегат (гранулат) за бетон у погледу квалитета мора да задовољи условепрописане JUS B.B2.010. Фракционисани камени агрегат за бетон у погледу квалитета мора да задовољи условепрописане JUS B.B3.100. Одређивање запреминске масе агрегата у растреситом и збијеном стању, врши се по поступкупрописаном JUS B.B8.030. Влажност каменог агрегата одређује се према JUS B.B8.035. Количинаситних честица, слабих зрна, садржаја грудви глине одређује се по поступку утврђеним према JUSB.B8.036, JUS B.B8.037, и JUS B.B8.038. Гранулометријски састав мешавине агрегата за бетон утврђује се према JUS U.М1.057. Извођач је дужан да спроведе сва ова потребна испитивања којима се доказује да квалитетагрегата за справљање бетона у потпуности одговара одредбама ПБАБ. Минерални агрегат за бетон мора да буде квалитетан, без штетних састојака, тврд и постојан наатмосферске утицаје. За справљање бетона, дозвољава се употреба само претходно испитаних агрегата. Уколико се агрегат дуже времена налази ускладиштен на отвореном простору, мора се прењегове употребе за справљање бетона проверити да није у међувремену запрљан или загађен некимштетним материјама. Цена каменог агрегата, његовог транспорта, ускладиштења, испитивања као и првих радовавезаних за манипулацију са каменим агрегатом треба да буде обухваћена јединичним ценама бетона. 52/65
 • 53. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини4.2.2. Цемент Цемент се не сме употребити одмах након производње, већ мора да одлежи најмање 15 дана.Исто тако цемент не сме да буде старији од 3 месеца, а структура мора да му буде прашинаста безикаквих грудвица. За справљање бетона употребљава се претежно портланд цемент класе 350, хидрауличко везивоод портланд - цементног клинкера, или са додатком гранулисане згуре природног или вештачкогпуцолана. Портланд цемент са додатком природног пуцолана већим од 15%, може да се употреби заизвођење конструкције од бетона која је стално у води или у тлу. За справљање бетона употребљава се цемент који испуњава услове квалитета прописане премаJUS B.C1.009, JUS B.C1.010, JUS B.C1.011, JUS B.C1.013 и JUS B.C1.014. Начин испоруке, паковање, смештај и узимање узорака прописани су према JUS B.C1.012. На градилишту га треба заштити од влаге, ветра и загађивања, чувајући га до употребе упросторијама са уздигнутим подом или силосом. У случају дужег лежања, цемент премештати сваких10-15 дана (зима, јесен, пролеће) или сваких 30 дана (лето). Испитивање чврстоће цемента, физичко - хемијских особина прописани су према JUS EN 196-1,JUS EN 196-1/1, односно JUS B.C8.023, JUS EN 196-3, JUS EN 196-6 и JUS EN 196-2. Цена цемента, транспорта и ускладиштења као и свих радова везаних за манипулацију сацементом треба да буде обухваћена јединичним ценама бетона.4.2.3. Вода за справљање свежег бетона За справљање бетона употрбљава се вода која испуњава услове прописане према JUS U.M1.058.За справљање бетона вода за пиће се употребљава без доказа о подобности за справљање бетона. За сведруге воде (осим отпадних вода и мочвара које су неупотребљиве), треба испитивањем установитисадржај и концентрацију штетних састојака. Квалитет воде мора да одговара одредбама Правилника за бетон и армирани бетон.4.2.4. Додаци бетону (пластификатори, аеранти, додаци за везивање) Примена додатака дозвољава се само ако су испитани и ако је атестима од стране стручне раднеорганизације потврђено да имају декларисана својства и да се њиховом употребом не слаби квалитетбетона и арматуре у свему према захтевима Правилника за бетон и армирани бетон. За справљање бетона употребљавају се додаци бетону, који испуњавају услове квалитетапрописане према JUS U.M1.035, с тим да се претходно изврши провера да ли додатак бетону одговарапројектованој бетонској мешавини према JUS U.M1.037. Ове материје се додају у мањим количинама, пре или за време мешања, ради постизањаодређених особина свежег или очврслог бетона. Испитивање утицаја додатака бетону на особине свежег или очврслог бетона врши се према JUSU.M1.036. За примену појединих додатака бетону мора се прибавити посебна сагласност Инвеститора, ањихову цену као и рад са њима треба укалкулисати у јединичну цену бетона пре погодбе саИнвеститором.4.3. Справљање бетона Справљање бетона врши се механички са тежинским дозирањем компоненти у свему премапрописима ПБАБ (чл. 233-239). Уређај за дозирање агрегата мора да буде тачан, редовно контролисан ида може лако да се прилагоди односима дозирања, који настају због промене влаге агрегата на депонији.Фабрика бетона мора бити опремљена за справљење бетона са две фракције ситног и три фракцијекрупног агрегата. На уређај за дозирање воде поставља се аутоматски уређај за дозирање додатака бетону.Потребна количина воде за одређену мешавину одређује се на основу процента влажности ситногагрегата. Тачност дозирања агрегата је ± 2%, а за цемент, воду и додатке бетону ± 1%. 53/65
 • 54. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Оптимално мешање бетона утврђује се на основу испитаног мешања узорака узетих на почетку ина крају пражњења мешалице. Није дозвољено накнадно додавање воде и мешање бетона, осим у аутомешалици за време транспорта. Контролу справљања бетона врши Произвођач бетона-до времена предаје бетона Извођачубетонских радова, према JUS U.M1.051, а Извођач од времена преузимања бетона до завршетканеговања уграђеног бетона, у свему према чл.35-37 ПБАБ-а. Хомогеност справљене бетонске масе испитује са према JUS U.M1.028. Састав свежег бетонаодређује се према JUS U.M1.030. Конзистенција свежег бетона одређује се према JUS ISO 4111.4.4. Транспорт бетона Транспорт свежег бетона мора да обезбеди хомогеност свежег бетона, константност састава иконзистенцију. Свеж бетон се транспортује ауто-мешалицом, краном са специјалним кошем,пнеуматском или бетонском пумпом и другим погодним уређајима. На месту истовара свежег бетона, висина пада бетона не сме да пређе 2 метра. Да не би дошло дораслојавања бетонске мешавине за бетонирања са веће висине, спуштање бетона се врши помоћу левка.Транспорт бетона обавити што краћим путем, без потреса и у што краћем времену да не дође досегрегације бетона.4.5. Припрема за уграђивање бетона Бетонирање може да почне по извршеној припреми: подлоге на коју се наноси бетон, оплате иарматуре.4.5.1. Припрема подлоге Темељна површина преко које ће се уградити први радни слој бетона, непосредно пребетонирања, мора да се очисти од невезаних и слабо везаних комада стене и нечистоће. Иста се опереводом, а затим вода одстрани са дна. Уколико се у дну појави извирање подземне воде, иста се каптираи одводи ван места бетонирања. Ако се бетонирање врши преко раније уграђеног бетона (наставак бетонирања) мора да сеизврши припрема површине бетона и то: - скидање цементне скраме млазом ваздуха и воде под притиском од 3-6 бара при крају везивањабетона; ако је завршено везивање бетона и постигнута чврстоћа од 5 MPa, површина се чисти млазомкварцног песка под притиском од 7 бари или пиковањем бетона; - обрађена површина се очисти и опере водом под притиском. На очишћеној површини уграђују се арматура и поставља оплата.4.5.2. Арматура За сваку испоруку бетонског челика на градилишту Извођач је дужан да достави Надзорноморгану атесте о квалитету испорученог челика. За армирање конструкција-елемената од бетона користи се вруће ваљани бетонски челици и то: - глатка арматура (ГА) од меког бетонског челика квалитета 240/360 према JUS C.K6.020; - ребраста арматура (РА) од високовредног природно тврдог челика квалитета 400/500 премаJUS C.K6.020; - заварене арматурне мреже од хладно вучене жице, израђене од глатког челика (МАГ 500/560) иоребреног челика (МАР 500/560) у свему према JUS U.M1.091. Могу се употребити и друге вресте и облици челика, с тим да се за употребљену арматуруприбаве атести, којим се потврђује да та арматура испуњава техничке услове прописане ПравилникомБАБ члан 63-72.Пре уграђивања арматура мора да буде очишћена од прљавштине, масноће, љуски од корозије и осталогшто може смањити атхезију (веза челик-бетон). Арматура се савија у хладном стању. Сечење, савијањеи уграђивање арматуре се изводи у свему према извођачким плановима и евентуалним допунама којенакнадно у току радова одреди Надзорни орган. Настављање арматуре (дужина и положај настављене арматуре са преклапањем) изводи се усвему према извођачким плановима и евентуалним допунама које накнадно у току радова одредиНадзорни орган. Шипке арматуре могу се заварити ако су заварљиве, али само ако је претходнимпробама доказано да квалитет споја одговара прописаним захтевима за челик. Стална контрола 54/65
 • 55. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниквалитета заваривања је обавезна. Места настављања арматуре одређена су плановима арматуре иевентуалним допунама које накнадно у току радова одреди Надзорни орган. Настављање арматуре напреклоп или заваривањем, по могућности, треба изводити на оним местима шипки где допуштенинапони нису пуно искоришћени. Не дозвољава се настављање у једном пресеку више од 20% шипки.Уграђена арматура мора бити добро повезана и укрућена, тако да при бетонирању задржи пројектованиположај и осигура предвиђени заштитни слој бетона. Пре бетонирања арматура мора бити постављена правилно, осигурање положаја арматуреизводи се уграђивањем потребног броја граничника и подметача одређеног типа (ако су подметачинаправљени од цементног малтера, њихова дебљина одговара дебљини заштитног слоја који се захтева).Подметачи морају бити добро приљубљени уз оплату и везани за арматуру. Ако се арматура поставља на тло, претходно се изведе изравнавајући слој бетона дебљиненајмање 5цм. Код наставка бетонирања арматура упрљана бетонском масом мора се претходно доброочистити од цементног омотача. Тек пошто је добро очишћена и опрана може се наставити бетонирање.Монтирана арматура мора бити везана на сваком споју главне и подеоне арматуре, као и свака узенгијаса подужном арматуром. Пре почетка бетонирања записнички се утврђује да уграђена арматура задовољава услове упогледу: - пречника, броја шипки и геометрије (положаја) предвиђене пројектом, - извршеног учвршћења арматуре у оплати, - механичке карактеристике: границу развлачења и границу кидања. Бетонирање се може отпочети тек по пријему арматуре од стране Надзорног органа и његовеконстатације у Грађевинском дневнику да је рад обављен на прописан начин.4.5.3. Примена оплате За све елементе где је потребна оплата исту треба на време поставити, добро подупрети иразупрти да не би дошло у току бетонирања до проширења, сужења или било какве деформацијебетонског елемента. Оплата за армирано бетонске радове мора бити изграђена од квалитетне дрвенеграђе, атестираних префабрикованих елемената или од фабрички изграђених укрућених плоча.Непходно је да се посвети нарочита пажња изради и учвршћивању оплате. Делови оплате морају да буду стандардни и према техничким прописима за тесарске радове, апрема плановима оплате у пројекту . Све конструкције оплате морају да буду добро израђене и нивелисане, да не дође додеформације конструкције за време бетонирања. Бетонирање се врши према утврђеном плану. Место иначин прекида се утврђују унапред. Код израде оплате обухваћена су сва потребна подупирања као и све хигијенско заштитне мере,које треба спровести да се осигура израда оплате и уграђивање бетона. Пре бетонирања оплату треба добро наквасити водом. Исто тако је потребно пре бетонирањаочистити сав простор унутар оплате од нечистоћа, дашчица итд., па очистити метлом и опрати водом, абетонска маса после мешања мора се уградити најкасније за 30 минута. Израђене оплате морају бити стабилне, отпорне, укрућене и добро подупрте да се не би извилеили попустиле у било ком правцу. Унутрашње површине оплате морају бити равне да би по њиховомскидању изведне површине биле равне са правим и оштрим ивицама. Све видљиве површине морајубити равне и глатке. Код наставка бетонирања, посебно водити рачуна да оплата мора бити добро приљубљена забетон како цементно млеко не би исцурело. Израђене оплате морају бити контролисане од странеИзвођача и примљене од стране Надзорног органа. Уклањање оплате мора бити у складу са прописима, а Извођач сноси пуну одговорност застабилност оплате и подупирача. Оплате морају бити израђене тачно по цртежима за делове који себетонирају тако да избетониране површине у њима добију тражени облик. После скидање оплате забрањује се ма каква поправка оштећених или неправилноизбетонираних елемената. Те се поправке могу вршити само по одобрењу Надзорног органа и падају натерет Извођача. Израду, монтажу и демонтажу свих врста оплата урачунати у јединичну цену 1m3 уграђеногбетона. 55/65
 • 56. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини4.6. Уграђивање бетона Бетонирање може да почне када су припремни радови потпуно и исправно извршени и када се тописмено утврди. Бетон се уграђује према утврђеном и одабраном систему бетонирања, непосредно по извршеноммешању и транспорту справљеног бетона. Уграђивање бетона мора да се изврши у периоду пре почетка везивања цемента. Свака започетадеоница или елемент објекта, мора да се избетонира непрекинуто у обиму предвиђеном програмомбетонирања. Ако се уграђивање бетона прекида због непредвиђених прилика, предузимају се мере датакав прекид не утиче штетно на носивост и остала својства конструкције односно елемента објекта.Прекид бетонирања изводи се на начин предвиђен пројектом – прекид бетонирања извршити степенасторади бољег везивања, у супротном мора да се очисти и уклони део уграђеног бетона да би се добилаповршина погодна за настављање бетонирања. Прекид бетонирања се не сме вршити на спојницибетонског зида и темељне стопе. При уграђивању бетона почетна температура свежег бетона не смебити нижа од + 50C, нити виша од + 300C. Бетон изван наведене температуре уграђује се по посебнимпоступцима предвиђеним за темпериране бетоне. Ако је средња дневна температура ваздуха испод +50C или виша од + 300C, предузимају се посебне мере за нормално очвршћавање бетона. Код уграђивања бетона никако не сме да се накнадно додаје вода ради лакше уградње. Маркеуграђеног бетона треба контролисати узимањем узорака, тј. израдом пробних коцки у прописанимгвозденим калупима. Код израде пробних коцки придржавати се важећих техничких прописа. Сви трошкови израдепробних коцки падају на терет Извођача радова. Нарочито водити рачуна приликом бетонирања да арматура остане у положају предвиђеномпројектом. Арматура треба да је са свих страна обложена бетоном. Бетонски челик за арматуру треба пресавијања да се очисти од рђе и евентуалне масноћи и нечистоће. Уграђује се само онај квалитет челика који је предвиђен прјектом. Ако не може да се набави бетонско гвожђе одређеног профила, други профил не сме да сеупотреби без одобрења Надзорног органа и Пројектанта. Не сме се започети са бетонирањем докНадзорни орган не прегледа арматуру и уписом у Грађевински дневник не потврди пријем араматуре. Бетон се убацује у оплату на одговарајући начин, који спрачава сегрегацију бетона, променусастава и својства бетона. Висина пада бетона не сме бити већа од 1 метра, те се за веће висинеспуштање бетона врши помоћу левка, како не би дошло до сегрегације бетона. Бетон треба уграђивати услојевима од по 15цм дебљине и набијати све док не избије вода на површину бетона. Код бетонирањазидова и елемената већих висина, бетон се уноси и уграђује у слојевима не вишим од 70цм уз обавезнонабијање. Бетон се уграђује механичким средствима (вибратори и первибратори). Ручно набијање се недозвољава. Време вибрирања одређено је потребом потпуног збијања бетона, водећи рачуна да сенепотребно дугим вибрирањем не изазове сегрегација бетона. Није дозвољено разастирање бетонавибратором. Највећа удаљеност уграђеног бетона у збијеном стању не сме бити већа од 1,5м од местауграђивања-спуштања бетона. Код уграђивања бетона у слојевима, наредни слој мора да се угради завреме које осигурава спајање бетона са претходним слојем. Уграђивање бетона у више слојева изводи сетако што се горњи слој вибрира, а доњи слој ревибрира да би се остварило добро спајање горњег идоњег слоја. Уграђени бетон мора да у потпуности попуни простор до оплате, при чему се оплата не смедеформисати. Бетон који се уграђује мора да буде одређене конзистенције, која омогућује квалитетноуграђивање и збијање предвиђеним механичким средствима, а у свему према захтевима ПравилникаБАБ (чл.260-265). Специјални начини уграђивања и специјални бетони (подводни бетон, пумпани бетони др.) захтевају посебне услове за оплату и опрему .4.6.1. Уграђивање бетона у посебним условима Уграђивање бетона при спољним температурама ваздуха испод + 50C или изнад + 300C, захтевада се осигурају посебне мере заштите бетона. При бетонирању на ниским температурама, у погонима треба да се оспособи и провери опремакоја се користи за производњу и уграђивање бетона при ниским температурама. 56/65
 • 57. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Није дозвољена употреба смрзнутог агрегата. Агрегат мора да буде отпоран на мраз и не сме дасадржи примесе које успоравају хидратацију цемента. Погодна је употреба високоактивног цемента са нижом стандардном конзистенцијом и бржимослобађањем хидратационе топлоте.Додаци бетону не смеју да успоравају процес хидратације при ниским температурама. Цемент садодатком пуцолана се не користи. За уграђени бетон при ниским температурама морају да се обезбедеуслови заштите од првог смрзавања бетона у времену док се не достигне 50% захтеване чврстоће. Забетон који ће у току експлоатације да буде изложен смрзавању, заштита од првог замрзавања уграђеногбетона захтева се у времену постизања 100% захтеване чврстоће. При скидању оплате и укидањутоплотне заштите у хладне дане, потребна је заштита спољне површине бетона, да не би дошло донаглог хлађења бетона. Сва заштита бетона мора бити укалкулисана у јединичну цену и неће се посебнонаплаћивати. Све евентуалне испуцале, испране и смрзнуте делове треба уклонити до потпуно здравеповршине и тај део извести поново, али без посебне наплате.При бетонирању на високим температурама, предузимају се мере хлађења компонената бетона илихлађења и неге уграђеног бетона, тако да температура уграђеног бетона ни у ком случају не буде вишаод + 250C.Посебну пажњу обратити на смањену обрадљивост бетона при високим температурама.Додаци бетону који се користе за повећање обрадљивости бетона и као успоривачи везивања, морајупретходно да се испитају на узорцима са одабраним цементима и при очекиваној температури бетона.Сва заштита бетона мора бити укалкулисана у јединичну цену и неће се посебно наплаћивати. Свеевентуалне испуцале и испране делове треба уклонити до потпуно здраве површине и тај део известипоново, али без посебне наплате. Извођач је дужан током грађења да узме пробне коцке од сваке карактеристичне конструкције,по постојећим прописима, а исто тако према тражењу Надзорног органа, те их доставити у одређеновреме за испитивање. Док су коцке на градилишту, морају да буду изложенe истим условима као и конструкција којаје изграђена од истог бетона. Уграђивање бетона у посебним условима се изводи у свему према ПБАБ (чл.268-276).4.6.2. Радне спојнице При бетонирању већих и осетљивих конструкционих елемената предвиђене су радне спојнице-спојеви свежег бетона са очвршћавајућим и очврслим бетоном. Обрада површине радне спојнице очвршћавајућег бетона врши се уклањањем цементне скрамеса целе површине спојнице млазом ваздуха и воде под притиском 3 до 6 бара при крају везивања бетона(7-12 часова након завршеног уграђивања бетона). Обрада површине спојнице након завршеног везивања (очврсли бетон), врши се млазомкварцног песка под притиском 7 бара или “пиковањем”, с тим да чврстоћа бетона не буде мања од5МPа. Припрема површине бетона врши се пре постављања арматуре, уклањањем прашине и отпадакаод обраде, као и невезаних и слабо везаних зрна агрегата. Очишћена површина се опере водом.Непосредно пре наставка бетонирања спојница се добро накваси водов. Радни прекиди и наставци бетонирања морају да се обраде и уграде тако да бетон има истасвојства и квалитет као и на осталим деловима бетонске конструкције. Евентуална слаба места, Извођачће припремити, очистити и ињектирати о свом трошку, а на начин како то пропише Надзорни орган. Радне спојнице изводе се и уграђивањем специјалних еластичних трака од гуме или ПВЦ("FUGEBAND") по средини бетонског пресека. Уграђене траке треба да имају чврстоћу на истезање од25МPа, а издужење од 50%. Уграђивање ових трака дефинише се пројектом и плаћа се посебно поуговореном предрачуну радова.4.6.3. Нега бетона Уграђени бетон, за време везивања и очвршћавања, мора да се штити од дејства сунца, мраза,ветра, лошег времена и других атмосферских непогода, у свему према Правилнику БАБ (чл.266 и 267).Заштита бетона траје непрекидно најмање 7 дана, односно док бетон не достигне 60% чврстоће одпредвиђене марке бетона, ако пројектом бетона није другачије предвиђено. За време кише и јаког сунца посебно се штите горње слободне површине бетона прекривањемили коришћењем специјалних премаза. Уграђени бетон се негује редовним поливањем водом која штетно не делује на везивање иочвршћавање бетона. Поливају се слободне површине и оплата бетона. 57/65
 • 58. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Бетон треба да се штити и од потреса, а очврсли бетон од прераног оптерећења и механичкихоштећења.4.6.4. Санација бетона После скидања оплате мора да се изврши преглед свих површина и да се утврде евентуалнинедостци и слаба места која се морају санирати. Слабо уграђен бетон мора да се уклони, а сегрегирани (каверозна места) да се очисти и продубидо здравог бетона. Овако очишћена и обрађена места испуне се добро уграђеним бетоном истогквалитета као и у конструкцији. Уколико се утврди да није обезбеђена захтевана водонепропустљивост, како на спојници тако иван спојница, или је водопропустљивост последица насталих прслина и пукотина, мора да се извршисанација свих таквих места ињектирањем или неким другим погодним начином који се предвидипројектом санације. За све појаве оштећења на бетону, утврђују се узроци и предузимају се мере да се такваоштећење избегну при наредном бетонирању.4.7. Контрола квалитета бетона Све висине треба давати и контролисати инструментом. За армирано бетонске конструкције и делове означене су марке бетона. Према томе сви деловиморају се бетонирати искључиво бетоном оног квалитета како је то предвиђено пројектом, а у погледудимензија придржавати оних назначених у цртежима. Бетон се мора израђивати искључиво у мешалици за бетон уз прописано дозирање свих састојакабетона. Арматура треба да је са свих страна обложена бетоном. Бетонски челик за арматуру треба пресавијања да се очисти од рђе и евентуалне масноћи и нечистоће. Уграђује се само онај квалитет челика који је предвиђен прјектом. Ако не може да се набави бетонско гвожђе одређеног профила, други профил не сме да сеупотреби без одобрења Надзорног органа и Пројектанта. Не сме се започети са бетонирањем докНадзорни орган не прегледа арматуру и уписом у Грађевински дневник не потврди пријем араматуре. Сав материјал треба пре почетка рада на бетонирању дати на испитивања. Пре почетка радоваморају се извршити пробна испитивања одговарајуће врсте бетона како би се утврдио одговарајућиквалитет бетона. Ово испитивање се врши узимањем пробних бетонских тела, а у свему према важећемправилнику и захтевима ЈУС-а. Трошкови ових испитивања и свих припремних радова падају на теретИзвођача који их има укалкулисати у јединичну цену коштања бетона. Контрола квалитета бетона врши се према захтевима Правилника БАБ (чл.6-44) иЈугословенским стандардима (JUS) и обухвата: - контролу квалитета саставних делова бетона (цемент, агрегат, вода и додаци бетону); - контролу справљања бетона (уређаји и опрема); - контролу припреме за бетонирање (подлога, скела, оплата и арматура); - контролу транспорта бетона (хомогеност, конзистенција и температура свежег бетона наконтранспорта); - контрола справљања и уграђивања бетона (исправност уређаја и опреме, збијеност уграђеногбетона и друго); - контрола неговања и заштите бетона (одржавање влажности); - контрола квалитета произведеног бетона; - контрола квалитета уграђеног бетона. Напред наведене контроле врше се систематски и непрекидно, а резултати испитивања сеевидентирају и чувају у документацији о извршеном испитивању. У случају да Надзорни орган или Грађевинска инспекција затражи пробно оптерећење,трошкови тих испитивања падају на терет Извођача. Надзорни орган може захтевати да било који бетонски елемент или позиција радова израђена одматеријала који не одговара задатим условима, буде уклоњен и замењен бетоном произведеним одматеријала одговарајућег квалитета. 58/65
 • 59. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини4.7.1. Контрола квалитета произведеног бетона Врши се помоћу бетонских тела - узорака, узетих у фабрици бетона или на месту уграђивањабетона. Израда ових узорака од свежег бетона и нега у свему се ради према JUS ISO 2736-1 и JUS ISO2736-2. Контрола квалитета бетона, који се производи, састоји се у одређивању следећег:Чврстоћа бетона при притиску Испитује се према JUS ISO 4012 на коцкама ивице 20 цм или цилиндрима које су чуване у водиили у 95%-тној релативној влази при температури (20 ± 3)0C.Чврстоћа при притиску рачуна се по обрасцу:σ c = F/Аcσ c - Чврстоћа при притиску у (Pа)F - сила лома - притиска у (N)Аc - површина бетонског тела на коју делује сила притиска у (м2) Карактеристична чврстоћа при притиску је вредност испод које се може очекивати највише 10%свих чврстоћа при притиску испитаног бетона. Марка бетона (МБ) је нормирана чврстоћа при притиску у МPа, заснована на карактеристичнојчврстоћи при старости бетона од 28 дана.Затезна чврстоћа бетона Испитује се према JUS ISO 4108, на бетонским телима, коцкама и цилиндрима, у мерама премаJUS ISO 1920.Затезна чврстоћа за бетонска тела облика коцке:σz = 2Pу/πа2σz - чврстоћа при затезању цепањем у (Pа)Pу - сила цепања у (N)а - ивица коцке у (м)Затезна чврстоћа бетона савијањем испитује се према JUS ISO 4013 на бетонским телима облика призмепри чему оптерећење у виду концентрисане силе делује у средини распона до појаве лома.У издатим атестима мора се увек нагласити која чврстоћа при затезању је у питању.Водонепропустљивост бетона Испитује се према JUS U.M1.015 на бетонским телима облика цилиндра пречника и висине од150мм или плочама дим. 200x200x150мм. На водонепропустљивост се испитују бетони који по својојнамени имају својства да се у условима специфичних средина супростави продирању воде подразличитим притисцима. У погледу водонепропустљивости у примени су бетони марке В-2, В-4, В-6, В-8 и В-12, где бројке означавају притиске у барима, које бетон мора да задовољи, односно да се не запазипојава капи на горњој површини на 5 од 6 испитаних тела за В ≥ 4, а за В-2 на 3 испитана тела према JUSU.M1.015. Притисак при испитивању повећава се на сваких 8 сати за 1 бар. Водонепропустљиви бетон прописује се за хидротехничке објекте и делове објекта који суизложени агресивним утицајима околине.Отпорност према дејству мраза Испитује се према JUS U.M1.016 на бетонским телима облика коцке, дужине стране 150 или 200мм, односно цилиндра пречника и висине 150мм, извађеног из готове конструкције бетона старогнајмање 28 дана. У погледу отпорности према деловању мраза у примени су М-50, М-100, М-150 и М-200, где бројке означавају највећи број циклуса наизменичног смрзавања при - 200C и крављења при +200C које мора да издрже испитана тела. Чврста про притиску смрзаваних тела мора, после захтеваног броја циклуса, да износи 75% одчврстоће коју имају несмрзавана тела из исте серије узорака и исте старости. Испитују се бетони за делове објеката који се налазе у влажном стању и који су повременоизложени смрзавању и одмрзавању. Испитивања се могу вршити и на отпорност на хабање, као и на отпорност на хемијске утицаје. Код свих наведених испитивања одређује се запреминска маса бетона изражена односом: масатела/запремина тела. 59/65
 • 60. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини4.7.2. Провера квалитета уграђеног бетона Провера квалитета уграђеног бетона обухвата: - преглед стања површина бетона после скидања оплате, и утврђивање евентуалних слабихместа, шупљина, прслина, као и контролу евентуално извршених санационих мера; - преглед извршеног спајања бетона на местима радних спојница; - одређивање чврстоће при притиску, чврстоће при затезању, водонепропустљивости иотпорности према деловању мраза на бетонским телима узетим при уграђивању бетона у објекат илиузорцима добијеним вађењем језгара из бетонске конструкције; број узетих узорака је према потребипредвиђених испитивања. За завршну оцену квалитета уграђеног бетона у конструкцију, потребна је потпуна техничкадокументација са резултатима свих претходних и контролних испитивања за: агрегат, цемент, воду,додатке бетону, свеж и очврсли бетон. За време извођења бетонских радова Извођач води дневник бетонских радова где уноси податкеза: агрегат, цемент (произвођач, количина и датум приспећа), додатке бетону, резултате претходних иконтролних испитивања састојака бетона као и справљеног и уграђеног бетона, време почетка изавршетка бетонирања, време постављања и скидања оплате, температуру и влажност на локацијиобјекта. На основу завршне оцене квалитета бетона у конструкцији, доказује се сигурност и трајностконструкције.4.8. Мерење и плаћање Јединичним ценама предвиђени су сви трошкови који осигуравају добро и сигурно извођењетесарских, бетонских и армирано бетонских радова.Јединична цена садржи: све потребне радове и мере по законским прописима заштите на раду; сав потребан материјал; све потребне радове, припрему и бетонирање; негу и заштиту бетона од хладноће, топлоте итд; све скеле са прилазима и премештањем које су потребне за предвиђено бетонирање; сву потребну оплату, без обзира на врсту и подупирање; сав потребан рад на припреми и монтажи арматуре; израда потребних отвора за пролаз инсталација и сл.4.8.1. Арматура Јединична цена обухвата набавку, транспорт, чишћење бетонског гвожђа од блата и масти, рђекоја се љушти, сечење, савијање и уграђивање арматуре. Граничници и подметачи за регулисањеодстојања од оплате, као и повезивање арматуре, не обрачунавају се посебно, већ су урачунати ујединичну цену уграђене арматуре. Мерење количина ради плаћања, врши се на основу количина изпланова арматуре или на начин како је одредио Надзорни орган. Плаћа се по 1кг уграђене арматуре. За ГА и РА плаћа се посебно за профиле до Ø12мм, апосебно за профиле веће од Ø12мм. За мрежасту арматуру такође се плаћа посебно по 1кг уграђенемрежасте арматуре, по уговореним јединичним ценама.4.8.2. Бетонски радови Јединична цена обухвата набавку и транспорт свих потребних материјала, справљање, транспорт,уграђивање и негу бетона, потребан алат, опрему, утрошену енергију, скелу, оплату (са чишћењем иквашењем оплате непосредно пре почетка бетонирања, са свим потребним укрућењима и евентуалнимпоправкама оплате при бетонирању), израда потребних отвора за пролаз инсталација и сл.(накнаднабушења се неће признавати), укупан рад и сва потребна претходна и текућа испитивања материјала,свежег и очврслог бетона, као и сва друга потребна извршавања бетонских радова уз обавезно чишћењепростора и машина након завршетка радова, тако да Извођач нема основа и права за накнаднапотраживања. Мерење ради плаћања бетонских радова базира се на мерењу уграђених количина бетона уоквиру пројекта или на начине који су одобрени од стране Надзорног органа. 60/65
 • 61. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини За завршени посао плаћа се по 1 м3 уграђеног бетона, односно за плоче дебљине до 10цм по 1м2бетонске плоче, по уговореним јединичним ценама. 5. МАШИНСКИ РАДОВИОпште одредбе Овај део техничких услова односи се и примењиваће се на машинске радове, односно конструкције.Обухвата избор, припрему и руковање материјалима који чине машински део решења, као и њиховтранспорт, предфабрикацију и уграђивање. Извођач је дужан да изведе све машинске радове, односноконструкције према датим нацртима, прописима и овим техничким условима.Стандарди Квалитет машинских радова и уграђених компоненти мора одговарати захтевима следећихтехничких прописа и стандарда:Југословенски стандарди JUS C.B5.240 - цеви JUS M.B6.162 - прирубнице JUS M.B6.821 - лукови ISO 3419 - цевна редукцијаИспитивање Извођач је дужан да испоручи искључиво опрему израђену према важећим стандардима и да наИнвеститора пренесе гаранције произвођача.Дневник машинских радова За све време извођења машинских радова извођач је дужан да води дневник машинских радова.Једну копију дневника машинских радова извођач ће достављати надзорном органу. У дневник машинских радова уносиће се: • Подаци о испоруци машинских елемената на градилиште (назив произвођача, количина и датум приспећа на грaдилиште); • Подаци о температури ваздуха, воде; • Подаци о времену почетка и завршетка монтирања појединих машинских елемената; • Упутства и примедбе надзорног органа. 61/65
 • 62. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниII МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ Опште одредбе Предузеће које изводи грађевинске и друге радове дужно је да у току извођења радова као и утоку испитивања и пробног рада објеката предузме све потребне мере заштите на раду сходноодредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник Републике Србије бе.101/05). Предузеће које изводи радове је, сходно чл.18 Закона о безбедности и здрављу на раду, дужно даизради елаборат о уређењу градилишта и заштити на раду, који уз пријаву о почетку радова, достављанадлежној Инспекцији рада, најкасније 8 (осам) дана пре почетка радова. Произвођач оруђа на механизовани погон је обавезан да достави упутства за безбедан рад и издапотврду да су на оруђима примењене прописане мере и нормативи заштите на раду, односно достави заоруђе за рад атест о примењеним прописима заштите на раду. Предузеће које изводи радове је обавезно да изради нормативна акта из области заштите на раду(Правилник о заштити на раду, Правилник о прегледима, испитивању и одржавању оруђа, уређаја иалата за рад итд). Предузеће које изводи радове је обавезно да изврши обучавање радника из материје заштите нараду, упозна раднике са условима рада, опасностима и штетностима у вези са радом и да обави проверуоспособљености радника за самосталан и безбедан рад. Приликом набавке оруђа за рад и уређаја, уз документацију која се прилаже уз оруђе за рад иуређаје, морају се прибавити и подаци о њиховим акустичним особинама, из којих ће се видети да букана радним местима неће прелазити допуштене вредности. Ако је за испуњење услова о допуштенимвредностима 6уке потребно преузимање посебних мера (пригушивачи буке, еластична подлога и сл.) упоменугој документацији морају бити назначене и те мере. Предузеће које изводи радове је обавезно да утврди радна места с посебним условима, уколикоона постоје. Уређење градилишта Градилиште мора да буде уређено тако да је омогућено несметано и сигурно извођење свихпредвиђених радова и осигурано од приступа особа које нису запослене на градилишту. По уређењуградилишта и при раду на њему Извођач радова саставља посебан елаборат који обухвата: - осигурање граница градилишта према околини, - уређење и одржавање саобраћајница (пролази, путеви, железнице и сл.), - одређивање места, простора и начина размештаја и ускладиштења грађевинског материјала, - изградњу и уређење простора за чување опасног материјала, - начин транспорта, утовара, истовара и депоновања разних врста грађевинског материјала и тешких предмета, - начин обележавања и обезбеђења опасних места и зона на градилишту, - уређење електричних инсталација, - одређивање врсте и смештаја грађевинских машина и постројења, са одговарајућим обезбеђењем, - заштита од пада са висине или у дубину, - мере и средства противпожарне заштите, - мере обезбеђења хигијенско-санитарних уређаја, - организовање прве помоћи и друге мере заштите лица на раду. Грађевински радови Извођење радова на градилишту може започети тек када је градилиште урађено премаодредбама Закона о заштити на раду. Сав материјал, уређаји и опрема морају бити тако сложени да је могуће њихово узимање безопасности од рушења или сл. Ако на градилишту не постоји могућност ускладиштења материјала употребним количинама, дозвољено је допремање материјала само у количинама које се могу безбедноскладиштити. Помоћне погоне треба смештати ван опасних зона градилишта. 62/65
 • 63. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниЗа ручни ископ земље на дубини већој од 100цм морају се предузети заштитне мере како би се спречилорушење бочних страна рова. После формирања грађевинске јаме руководилац радова мора прегледатистање радова и по потреби предузети одговарајуће мере заштите. Ако се у току ископавања наиђе на инсталације, радови се морају обуставити док се не обезбединадзор стручног лица одређеног споразумно између организација којима припадају односно којеодржавају те инсталације и Извођача радова. За силажење радника у ископ и излажење из ископа морају се обезбедити чврсте лестве толикедужине да прелазе изнад ивице ископа најмање 75цм. Пре почетка рада на ископу, а увек после временских непогода, мразева или отапања снега иледа, руководилац радова мора прегледати стање радова и по потреби предузети одговарајуће заштитнемере против обрушавања бочних страна ископа. За ровове дубине веће од 2м обезбедити чврсту оградуминималне висине 90цм. При избацивању земље из ископа са дубине преко 200цм морају се употребити међуподови саивичном заштитом висине најмање 20цм. Међуподови су положени на посебне подупираче. Са подграђивањем се почиње на дубини већој од 100цм и то од површине терена и подградамора излазити најмање 20цм изнад површине терена да би се спречио пад материјала са терена у ископ,свако подкопавање је забеањено. Скидање оплате мора се вршити под надзором стручног лица. Ако би вађење оплате моглоугрозити безбедност радника, оплата се мора оставити у ископу (у рову). Средства за спајање и учвршћивање делова подупирача, као што су клинови, оквири, завртњи,ексери, жице и сл. морају одговарати важећим југословенским стандардима. При изради бетонских и монтерских радова придржавати се постојећих прописа и налогаНадзорног органа. Грађевинске машине и уређаји морају бити проверени пре постављања на место рада. Радници који раде на грађевинским машинама и уређајима са повећаним степеном ризикаморају бити упознати са упутством о руковању. Радна места изложена временским неприликама морају бити на подесан начин заштићена одсвих утицаја. Руковалац машине са унутрашњим сагоревањем мора бити заштићен од штетних издувнихгасова. Од буке грађевинских машина и уређаја са јаким вибрацијама радници морају бити заштићенина подесан начин. Грађевинске машине и уређаји са уграђеним електричним инсталацијама, морају битизаштићени према важећим техничким прописима, да не би дошло до удара електричне струје. Сви лакодоступни ротирајући и покретни делови машина за прерађивање грађевинског материјала морају иматизаштитне направе уграђене тако да се без њих машина не може пустити у погон. Делови самоходнихграђевинских машина морају бити лако и без опасности заменљиви. Ручни алат у погледу материјала, облика и димензија мора одговарати важећим стандардима.Исправност ручног алата мора бити стално контролисана. Уређаји и направе за димензионисање ипреношење слободног висећег терета морају задовољавати прописе, у погледу заштитних мера науређајима и при раду, са дизалицама и кабл-дизалицама. За преношење грађевинског материјала на градилиштима се смеју употребљавати само исправнавозила која обликом одговарају врсти и тежини материјала. За превожење грађевинског материјалатеретним моторним возилима на градилиштима примењују се одредбе Закона о заштити на раду приобезбеђивању моторних возила и превозу моторним возилима и Закона о заштити на раду при утоварутерета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила. Електричне инсталације, уређаји, опрема и постројења на градилишту морају својом израдом иизвођењем одговарати важећим техничким прописима и стандардима и одредбама прописа о заштитниммерама против опасности од електричне струје у радним просторијама и на градилиштима. Електричне инсталације смеју изводити, поправљати, одржавати и уклањати само стручнооспособљени радници, упознати са опасностима таквог рада. Слободни електрични водови или каблови на градилишту морају бити положени тако да непостоји опасност од њиховог механичког оштећења Електрични урађаји смештени на слободном простору морају бити заштићени од атмосферскихнепогода. Електрична инсталација, уређаји и опрема на градилишту се могу пустити у рад тек послезаштитног уземљења. 63/65
 • 64. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини При ноћном раду радна места на градилишту морају бити осветљена вештачком светлошћујачине најмање 75luxa. Пре почетка радова код којих прети стална или повремена опасност од повређивања тела илиоштећења здравља радника, радна организација мора обезбедити лична заштитна средства и личнузаштитну опрему. Предузеће које изводи радове је дужно да пре пуштања у рад нових односно реконструисанихелектричних и громобранских инсталација, изузев против експлозијско заштићених инсталација иуређаја, обезбеди доказе о њиховој исправности од стране регострованих организација за пружањетаквих услова. У ванредним хидролошким условима, Извођач је дужан да самостално предузме све потребнемере обезбеђења радника и опреме, као и градилишта. Извођач је дужан да уз сагласност Надзорногоргана изврши и интервентне радове у кориту, који нису дефинисани уговором и овим условима, а уциљу обезбеђења људи и средстава, односно заштите од изливања или оштећења ерозијом тока. Лична заштитна средстваЗа обављање радова, зависно од природе посла, опасности, штетности разних услова и других елеменаташтетности разних услова и других елемената штетности треба да се обезбеде следећа средства личнезаштитне опреме:a) за заштиту главе шлем (рударски односно грађевински)б) за заштиту очију и лица - штитник за очи и лице - штитник за очи - наочари са провидним стаклима и бочном заштитом - наочари са провидним триплекс стаклима и непропусним оквиромв) за заштиту слуха - ушни чеп за заштиту слуха од буке јачине до 85 dB - ушни штитник за заштиту слуха од буке јачине до 105 dBг) за заштиту органа за дисање - респиратор за заштиту органа за дисање од грубе, неагресивне и неотровне прашине - респиратор за заштиту органа за дисање од штетних пара у мањим количинама - цевна маскад) за заштиту руку - кожне рукавице - обичне - постављене кожне рукавице за рад при температури до 5 °C - рукавице од природне или синтетичке гуме разних дужинађ) за заштиту ногу - кожна коленица - потколеница од коже или чврстог платна, постављена филцом са унутрашње странее) за заштиту ручног зглоба и рамена - кожни штитник за ручни зглоб - кожни штитник за рамеж) за заштиту од влаге и хладноће - простирка од коже или другог изолационог материјалаз) за заштиту од пада - опасач са најмање једном "D" кариком - ужад од јуте са карабињерима на крајевима (дужине по потреби)и) за заштиту од удара електричне струје - електроизолациона обућа (каљаче) - рукавице од електроизолационог материјала - електроизолационе простирке - електроизолационо постоље - електроизолациона ручица за "N" осигураче - електроизолациона кљешта - електроизолациона мотка - ужад за уземљење и кратко спајањеи друга потребна опрема 64/65
 • 65. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини ПРИЛОГ 2. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 65/65