• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bibliografické citace
 

Bibliografické citace

on

 • 2,225 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,225
Views on SlideShare
2,225
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bibliografické citace Bibliografické citace Presentation Transcript

  • Bibliografické citace Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě
  • Úvod do terminologie
   • Citát — doslovné uvedení cizího výroku nebo textu
   • v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle
   • přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok
   • nebo text pochází, tedy bibliografickou citací.
   • V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením
   • nebo jiným typem písma.
   • Bibliografická citace – zdroj informací, který
   • umožňuje identifikovat a zpětně vyhledat dokument
  • Úvod do terminologie
   • Seznam bibliografických citací — seznam použitých
   • pramenů literatury
   • Citační rejstřík – je sekundární dokument, který
   • spojuje citovaný a citující dokument resp. jejich
   • bibliograf. záznamy, které jsou pomocí citací
   • propojeny.
  • Proč musíme citovat?
   • ukládá to autorská etika a autorský zákon č. 121/2000 Sb.
   • autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného dokumentu
   • bib. citace umožňuje identifikovat a zpětně vyhledat dokumenty
   • bib. citace poskytuje čtenáři informace o dokumentech, které se zabývají určitým tématem
  • Obecné zásady citování
   • Citace musí být jednotná a přehledná
   • Citace musí být přesná a úplná
   • Používáme primární prameny (citujeme s knihou v ruce)
   • Zachováváme jazyk dokumentu
   • Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk
   • Pokud nějaký údaj chybí, vynecháme ho a pokračujeme dalším
   • Nutné dodržovat jednotnou interpunkci
  • Nejčastější chyby v citování
   • Citování díla, které autor nepoužil
   • Necitování díla, které autor použil
   • Citování vlastních děl, aniž by se týkaly daného tématu
   • Nepřesné citování, které znemožňuje identifikaci dokumentu
  • Plagiátorství
   • Za plagiátorství se považuje:
   • zcizení cizího rukopisu a publikování jej pod svým
   • jménem
   • převzetí myšlenky či výsledku práce někoho jiného a uvedení jej bez upozornění na skutečného autora
   • převzetí části textu či odstavců a neuvedení bibliografické citaci
   • převzetí původního textu, který jen stylisticky
   • upravíme
  • Citační normy
   • ČSN ISO 690 (01 0197). Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s.
   • ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 22 s.
  • Metody citování literatury
   • Přímá citace
   • Doslovné převzetí textu
   • Uváděná v uvozovkách a psaná kurzívou
   • Parafráze
   • Autor vlastními slovy vyjadřuje převzatou myšlenku
   • Odděluje se odstavcem
   • Není uváděna v uvozovkách
  • Primární odpovědnost (povinný údaj)
   • Jméno autora je uvedeno vždy v invertovaném pořadí př. NOVÁK, Jan
   • Příjmení píšeme velkými písmeny
   • Tituly se vynechávají
   • Není-li autor, prvním prvkem citace je název dokumentu
   • Více než 3 autoři v publikaci, uvádíme prvního, nebo 3 nejdůležitější a přidá se poznámka „et al.“, v češtině lze použít zkratku „aj.“ př. NOVÁK, Jan, et al.
   • Pokud dokument vydala podřízená složka korporace zapisujeme př. Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta
  • Název (povinný údaj)
   • Název přebíráme z titulní stránky
   • Zapisujeme tak, jak je uvedeno na
   • titulní stránce
   • Píšeme kurzívou
   • Př. HILSKÝ, Martin. Shakespeare a jeviště svět
   • Více než jeden název
   • Souběžný název – překlad hlavního názvu do jiného jazyka a je uveden na titulním listě
   • Názvy zapisujeme v pořadí v jakém jsou na titulním listě a oddělujeme „=“
   • Př. Německo-český slovník = Deutsch-tschechisches Wörterbuch
   • Citace: Německo-český slovník
   • Podnázev
   • Slovní spojení nebo slovo, které doplňuje hlavní název
   • Hlavní název a podnázev oddělujeme „:“
   • Př. Nerovnosti ve vzdělávání : od měření k řešení
  • Sekundární odpovědnost (nepovinný údaj)
   • Původci dokumentů mohou být: editoři, redaktoři, sestavovatelé, překladatelé aj.
   • Pokud není uveden autor, můžeme např. editora uvést za názvem tedy na místo pro sekundární povinnost (není povinné)
   • Jméno neinvertujme a doplňujeme roli (editoval, sestavil atd.)
   • Různé původce dokumentů oddělujeme „;“
   • Př. Pedagogika pro učitele. Editovaly Alena Vališová, Hana Kasíková
   • Rowlingová, Joanne K. Harry Potter a Fénixův řád. Přeložil Pavel Medek
  • Typ dokumentu (povinný údaj)
   • U elektronických dokumentů uvádíme typ nosiče zdroje
   • Př. [CD-ROM], [DVD], [databáze na CD-ROM]
   • Typ se uvádí v [ ] a za hlavním názvem
   • Údaj je povinný
   • U elektronických zdrojů přístupných přes www uvádíme [online]
   • Př. FIKULKOVÁ, Anna. Postup při tvorbě informační architektury webové prezentace [online].
  • Vydání
   • Údaj o vydání je povinný
   • Výrazy o údaji lze zkracovat
   • Číslovku vždy píšeme arabskými číslici
   • Zachováváme jazyk dokumentu
   • Př. Druhé vydání zapíšeme 2. vyd.
   • 3rd edition zapíšeme 3rd ed.
   • 4. rozšířené vydání zapíšeme 4., rozšíř. vyd.
  • Nakladatelské údaje – místo vydání
   • K nakladatelským údajům patří – místo vydání, nakladatel a rok
   • Vždy se uvádí v pořadí - Místo : nakladatel, rok
   • Pokud není místo uvedeno, můžeme místo vydání odhadnout, ale je třeba jej uvést do hranatých závorek [Ostrava], [Ostrava?]
   • Více míst vydání oddělujeme „;“ např. London; New York
   • Pokud není místo uvedeno a nemůžeme jej zjistit uvádíme [s.l.] (sine loco – bez místa)
  • Nakladatelské údaje - nakladatel
   • Vynecháváme zkratky obchod. společností (a.s., s.r.o.)
   • Jméno nakladatele uvádíme v nejkratší a srozumitelné formě
   • Př. John Willey & Sons zapíšeme Willey
   • Scarecrow Press zapíšeme Scarecrow Press
   • Pokud jméno nakladatele chybí, a nelze jej odhadnout uvedeme zkratku [s.n.] (sine nomine – beze jména)
   • Pokud knihu vydalo více nakladatelů, uvedeme nanejvýše 3 a oddělíme středníkem
  • Nakladatelské údaje – datum vydání
   • Rok vydání se vždy uvádí arabskými číslicemi
   • Př. 1. vydání 1995 zapíšeme 1995
   • 1. vydání 1992, dotisk1995 zapíšeme 1992
   • 2nd published 2001, copyright 2000 zapíšeme 2001
   • Pokud chybí datum vydání, zapíšeme copyright, datum tisku nebo datum můžeme odhadnout
   • Př. copyright 2000 zapíšeme c2001
   • [199-] vyšlo v 90. letech
   • [199-?] pravděpodobně vyšlo v 90. letech
   • [2008] vyšlo v roce 2008
   • [2008?] vyšlo pravděpodobně v roce 2008
  • Rozsah dokumentu
   • Uvádíme počet stran, ilustrací aj.
   • Vždy je psán v jazyce českém
   • U více svazků uvádíme počet svazků a počet stran
   • Př. xi, 150 s.
   • 82 s.
   • 2 sv. (250 s., 112 s.)
   • 1 mapa
   • 1 zvuková deska
  • Další údaje
   • Edice
   • Nepovinný údaj
   • Uvádíme: Společensko-ekologická edice ; sv. 4
   • ISBN (monografie) a ISSSN (seriály)
   • Uvádíme vždy na konci citace
   • Dokumenty vydané v ČR před rokem 1989 ISBN nemají
   • Př. 80-7364-024-4 (10místné ISBN)
   • 978-80-7286-103-3 (13místné ISBN)
   • 1212-5075 (ISSN)
  • Použití citace v praxi
  • Povinná / Nepovinná pole pro monografie
   • Úplná citace
   • Autor. Název : podnázev . Další původci (editoři,
   • překladatelé). Vydání. Místo vydání : Nakladatel, Rok
   • vydání. Rozsah (počet stran). Edice. Poznámky. Standardní
   • číslo (ISBN).
   • Citace s povinnými poli
   • Autor. Název : podnázev . Vydání. Místo vydání :
   • Nakladatel, Rok vydání. Rozsah (počet stran). Standardní
   • číslo (ISBN).
  • Citace monografie
   • STREIT, Jakob. Proč děti potřebují pohádky . 1. vyd.
   • V Praze : Baltazar, 1992, 79 s. ISBN 80-900-307-4-2.
   • Firth, Graham. Using intensive interaction with a
   • person with a social or c ommunicative
   • impairment . 1st pub. London : Jessica Kingsley,
   • 2011. 160 s. ISBN 978-1-84905-109-5.
  • Citace diplomové, rigorózní a habilitační práce
   • PŘÍJMENÍ, Jméno. Název : podnázev (= druh práce). Místo vydání : Název vysoké školy, případně fakulty, Rok vydání. Počet stran, počet příloh. Vedoucí diplomové práce.
   • Př.
   • BILAVČÍKOVÁ, Jana. Projektové vyučování ve vlastivědě : diplomová práce . Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 97 l., 25 l. příl. Vedoucí diplomové práce Miloslava Machalová.
  • Příspěvek ve sborníku
   • Odpovědnost za příspěvek. Název příspěvku. In (spojovací
   • prvek) Autor (zdrojového dokumentu). Název zdrojového
   • dokumentu . Vydání. Místo vydání : Jméno nakladatele, Rok.
   • Lokace ve zdrojovém dokumentu.
   • Př.
   • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Elektronické knihy, čtenáři a
   • knihovny – jde to dohromady? In RAMAJZLOVÁ, Barbora
   • (ed.). Automatizace knihovnických procesů – VIII. Praha :
   • ČVUT, 2001, s.14-26.
  • Povinná / Nepovinná pole pro seriál
   • Úplná citace
   • Název : podnázev. Korporace, která periodikum vydává.
   • Vydání. Údaje o vydávání (od kterého ročníku, čísla, roku
   • periodikum vychází). Místo vydání : Název nakladatelství, Rok
   • vydání (od kterého roku je periodikum vydáváno). Edice.
   • Poznámky. Standardní číslo (ISSN).
   • Citace s povinnými poli
   • Název : podnázev. Korporace, která periodikum vydává.
   • Vydání. Údaje o vydávání (od kterého ročníku, čísla, roku
   • periodikum vychází). Místo vydání : Název nakladatelství, Rok
   • vydání (od kterého roku je periodikum vydáváno). Standardní
   • číslo (ISSN).
  • Citace seriálu jako celku
   • Národní knihovna : knihovnické revue . Národní
   • knihovna České republiky. Roč. 1, č. 1, 1990-. Praha :
   • Národní knihovna, 1990-. ISSN 0862-7487.
   • Journal of applied philosophy . Society for Applied
   • Philosophy. March 1984- Abingdon : Carfax, 1984-.
   • ISSN 0264-3758.
  • Povinná / Nepovinná pole pro článek v seriálu
   • Úplná citace
   • Primární odpovědnost k článku (Autor). Název : podnázev
   • článku. Podřízená odpovědnost k článku (Další původci).
   • Název : podnázev zdrojového dokumentu, Rok
   • vydání, Svazek/Ročník, Číslo, Rozsah stran. Dostupnost.
   • Standardní číslo.
   • Citace s povinnými poli
   • Primární odpovědnost k článku. Název : podnázev článku.
   • Název : podnázev zdrojového dokumentu, Rok vydání,
   • Svazek/Ročník, Číslo, Rozsah stran.
  • Článek v seriálu
   • ŠMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních
   • technologií , 1999, roč. 9, č. 11, s. 54-55.
   • JOHNSON, Thomas K. Dutch reformed philosophy in North
   • America : three varieties in the late twentieth centruy.
   • Communio viatorum , 2003, vol. 45, no. 2, s. 117-133.
   • DROBÍK, Tomáš. Gender problematika v církevním životě.
   • Křesťanská revue , 2000, roč. 67, č. 2, s. 39-44.
  • Povinná / Nepovinná pole pro WWW stránku, elektronickou publikaci
   • Úplná citace
   • Primární odpovědnost. Název : podnázev [druh nosiče].
   • Další původci. Vydání. Místo vydání : Nakladatel/Vydavatel,
   • Rok vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u
   • online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup.
   • Standardní číslo.
   • Citace s povinnými poli
   • Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název :
   • podnázev [druh nosiče]. Datum publikování, datum poslední
   • revize [citováno dne]. Dostupnost a přístup.
  • Elektronické zdroje
   • Elektronická monografie
   • McINTYRE, Tom. Bibliotherapy [online]. Poslední revize 2004-03-29 [cit. 2008-11-10]. Dostupné z www:
   • <http://maxweber.hunter.cuny.edu/pub/eres/EDSP
   • C715_MCINTYRE/Biblio.html>.
   • STRONG, Peter. O vercoming S ocial Anxiety with
   • Mindfulness Therapy [online]. updated: 2011-01-26 [cit. 2011-
   • 30-01]. Dostupné z www:
   • < http://www.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=doc
   • &id=41819&cn=1>.
  • Elektronické zdroje
   • Článek v elektronickém seriálu
   • RYLICH, Jan. Česká pirátská strana spustila PirateLeaks. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 1 [cit. 2011-01-30]. Dostupný z www: <http://ikaros.cz/ceska-piratska-strana-spustila-pirateleaks>. ISSN 1212-5075
   • Databáze
   • KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2011-01-30]. Průběžně aktualizováno. Dostupné na www: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd
  • Formy odkazování - Metoda průběžných poznámek
   • V textu práce :
   • … O nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Steig. 3 Může to být, jak
   • tvrdí Burchard 4 …
   • Odkazy pod čarou:
   • 3 STEIG, MF., The information needs of historians, s. 556.
   • 4 BURCHARD, J. How humanists use a library, s. 219.
   • Seznam bibliografických záznamů :
   • BURCHARD, J. How humanists use a library. In Intrex : report of a
   • planing conference on information transfer experiments, Sept. 3,
   • 1965. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1965
   • STEIG, MF. The information of historians. College and Research
   • Libraries , Nov. 1981, vol. 42, no. 6, s. 549-560.
  • Formy odkazování - Metoda číselných odkazů
   • V textu práce:
   • … její výzkum dále doplňuje ve své vlastní studii (3) . . . která z
   • práce Carol Tenopir (33) vychází. . .
   • V soupisu citací vypadají záznamy následovně :
   • 3. JACSÓ, Peter. Errors of omission. Online & CD-ROM Review ,
   • October 1999, vol. 23, no. 5, p. 20–25.
   • (následují další citace použitých dokumentů podle čísel)
   • 33. TENOPIR, Carol. Electronic access to periodicals. Library
   • Journal , 1993, vol. 118, iss. 4, p. 54–55.
  • Formy odkazování - Metoda prvního data a prvku
   • V textu práce :
   • Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven
   • (Rowlands, 1999, s. 195). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své
   • monografii zabývala Ch. Borgmanová (Borgman, 2003).
   • Seznam bibliografických záznamů [abecedně uspořádaný na konci publikace,
   • záznamy se zásadně nečislují,pro lepší vnímání záznamů lze užít odrážek]
   • BORGMAN, Christine L. 2003. From Gutenberg to the global information
   • infrastructure : access to information in the networked world . 1st paperback ed.
   • Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0.
   • ROWLANDS, I.; BAWDEN, D. 1999. Digital libraries : a conceptual framework.
   • Libri . 1999, vol. 49, no. 4, s. 192-202. ISSN 0024-2667.
  • Pomocné příručky pro citování
   • BOLDIŠ, Petr. Bibliografická citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 .
   • [online] Verze 3.1 a 3.3. c2001-2006, poslední aktualizace 28.3.2006 [2011-01-31].
   • Dostupné z www: < http://boldis.cz/ >.
   • BRÁTKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací . Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit. 2011-01-30]. Dostupné z www: < http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf >.
   • KATUŠČÁK, Dušan, DROBÍKOVÁ, Barbora, PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra : Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.
   • www.citace.com
  • Použité zdroje
   • BOLDIŠ, Petr. Bibliografická citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 . [online]
   • Verze 3.1 a 3.3. c2001-2006, poslední aktualizace 28.3.2006 [2011-01-31]. Dostupné z www:
   • < http://boldis.cz/ >.
   • BRÁTKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací . Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit. 2011-01-30]. Dostupné z www: < http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf >.
   • KATUŠČÁK, Dušan, DROBÍKOVÁ, Barbora, PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra : Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.
   • NEDOMOVÁ, Martina, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr. Jak správně citovat. [online]. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2007 [cit. 2011-01-30]. Dostupný z www: <http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/citace_opora.pdf>.