Kai Zen

4,268 views
4,024 views

Published on

Kaizen is Japan concept, continuous improvement every activities.

Published in: Business
1 Comment
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
300
Comments
1
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kai Zen

 1. 1. ไคเซ็น (Kai Zen) สิริพงศ จึงถาวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร E: KN19119@HOTMAIL.COM W: KN19119.HI5.COM 1
 2. 2. หัวขอที่จะบรรยายวันนี้ • ไคเซ็น (Kai-Zen) • หลักการพื้นฐานในการปรับปรุง • ขั้นตอนการทําไคเซ็นแบบงายๆ • กลุมไคเซ็น • การดําเนินกิจกรรมไคเซ็น • ตัวอยางการดําเนินงานกิจกรรมไคเซ็น 2
 3. 3. ไคเซ็น (Kai-Zen) • หนังสือ New Shorter Oxford English Dictionary ฉบับปรับปรุง ใหม ค.ศ. 1993 ไดบรรจุศัพท “Kaizen” ไวโดยอธิบายวา • ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงอยางตอเนื่อง สําหรับ (1) การปฏิบัติงานตางๆ (2) ประสิทธิภาพของบุคคล ฯลฯ • ซึ่งในทางภาษาญี่ปุนไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงอยางตอเนื่องซึ่งจะ มีความหมายแฝงถึงการปรับปรุงที่ทุกคนมีสวนรวมเปนเจาของเรื่อง ทั้งระดับผูจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกคน 3
 4. 4. ความสําคัญในกระบวนการของ Kaizen ไค เซ็น • การใชความรูความสามารถของ เปลี่ยน คิดเกียวกับ ่ พนักงานมาคิดปรับปรุงงานโดย ดัดแปลง ทําใหดีขึ้น ใชการลงทุนเพียงเล็กนอย แยกสวน ทําใหดีกวา ไคเซ็น เปลี่ยนแปลงใหดี ปรับปรุงอยางตอเนื่อง “ทุกคนทําไคเซ็นโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีใครมาบังคับ” 4
 5. 5. ความแตกตางของ “ไคเซ็น” กับ “นวัตกรรม” ผลการปรับปรุง นวัตกรรม ไคเซ็น ระยะเวลา นวัตกรรม มักจะทําใหเห็นถึงผล ไคเซ็น จะคอยเปนคอยไป ไดรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ไมรีบรอน ! 5
 6. 6. เราเกงกวาที่เราคิด (We are faster than we think …) 6
 7. 7. คําถาม 5 นาที • ที่บริษทของเรามีกิจกรรมการปรับปรุงอยางตอเนื่องใดที่ดําเนินการแลว ั บาง • เราสามารถเห็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเพื่อปรับปรุงการ ปฏิบตงานของคุณบาง ัิ 7
 8. 8. หลักการพื้นฐานในการปรับปรุง • โยน ความคิดเดิมๆ ของเราในการทําสิ่งตางๆ ทิ้งไป คิดวิธการใหมทําอยางไร ไมใชคิดวามันจะทําไมไดเพราะอะไร ี • • ปฏิเสธสถานะเดิม • เพียงแคมีผลดีขึ้นเล็กหนอยก็เริ่มลงมือไดเลย หากแกถูกจุด ไมใชเงินกอนใหญในการปรับปรุง • • “ปญหา” คือโอกาสใหเราใชสมอง • ระดมความคิดกัน ความเห็นของคน 10 คน ยอมดีกวาคนๆ เดียว • ทําอยางจริงจัง และตอเนือง ่ 8
 9. 9. กระบวนการและการปฏิบัติการ พนักงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิต/ ผลิตภัณฑ/บริการ การปฎิบัติการ วัตถุดิบ วิธีการ 9
 10. 10. ความสูญเปลา 7 ประการ • การผลิตมากเกินไป มากกวาที่ลูกคาตองการ • สินคาคงคลัง การจัดเก็บสินคามากกวาขั้นต่ํา • การขนสง การเคลื่อนยายที่ไมจําเปน • การลาชา/รอคอย รอคอยกระบวนการกอนหนา/ถัดไป • กระบวนการที่สูญเปลา การออกแบบเครื่องมือ/ผลิตภัณฑไมดี • การเคลื่อนไหวที่ไรประโยชน การเอื้อมหยิบ การเดิน การคนหา • ชิ้นงานที่มีขอบกพรอง/ของเสีย งานที่ตองกลับมาทํา/แกไข/ทําลาย 10
 11. 11. คําถาม 5 นาที • ไคเซ็น คือ อะไร • เรารับผิดชอบปฏิบติการใดบางในกระบวนการผลิต ั • เราทําอะไรที่เพิ่มคุณคาบาง 11
 12. 12. ขั้นตอนการทําไคเซ็นแบบงายๆ -ยกเลิก เลิก - ลดความไมตอเนื่อง - ตัดทิ้ง - เอาออก - ทําใหงายๆ รวม - ทําพรอมๆ กัน - ทําเปนมาตรฐาน - การจัดการ - รวมเขาดวยกัน - ทางเลือก เปลี่ยน - แลกเปลี่ยน - แยกออก 12
 13. 13. เลิก เอากระจกออก นํากระจกออกไปทําใหหยิบหนังสือไดงาย 13
 14. 14. รวม ถอดหลอดออกไป ลดจํานวนหลอดไฟลง 14
 15. 15. เปลี่ยน นําเทปมาติด นําเทปมาติดทําใหรูทันวาแอรทํางานหรือไม 15
 16. 16. กิจกรรมเดิม + เทคโนโลยีเดิม = ผลที่คาดการณได กิจกรรมใหม + เทคโนโลยีใหม = ผลที่แตกตางจากเดิมมาก 16
 17. 17. กลุมไคเซ็น • เริ่มจากจัดตั้งทีมงาน – ผูปฏิบัติงานหนางาน – หัวหนางาน – ที่ปรึกษา – บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 17
 18. 18. ประโยชนของไคเซ็น • กําจัดตนทุนแฝงที่เกิดจากความสูญเปลาทั้ง 7 • ปรับปรุงการปฏิบัติการที่เพิ่มคุณคาในกระบวนการ • เกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละนอย แตรวดเร็ว • ลดความสูญเปลา และความลาชา • แกปญหาดวยการมีสวนรวมระหวางกลุมไคเซ็น 18
 19. 19. คําถาม 5 นาที • บริเวณใดที่ควรทําไคเซ็นเปนจุดแรก และควรมุงเนนเรื่องใด 19
 20. 20. การดําเนินงานกิจกรรมไคเซ็น • การเลือกพื้นที่ • การเลือกปญหา • การเลือกผูนา ํ • การเลือกสมาชิก 20
 21. 21. การเลือกพื้นที่ • ควรเลือกพื้นทีท่จะเห็นผลการปรับปรุง ี • แตตองไมเปนบริเวณที่ปญหายากที่จะแกไข   • เพื่อสอนหลายๆ สิ่งหลายๆ อยางกอน ทําบริเวณที่ยากขึ้นๆ • เต็มไปดวยงานระหวางทํา (WIP) • เปนกิจกรรมที่เกิดทั่วทั้งโรงงาน • เปนคอขวดอยางมีนัยสําคัญ หรือมีสิ่งกีดขวางการไหลของการผลิต • มีการหยุดผลิตใหญๆ บอยครั้ง • ดูรายละเอียดไดในตารางการเลือกพื้นที่ทํากิจกรรมไคเซ็น 21
 22. 22. ตารางเลือกพืนที่การทํากิจกรรมไคเซ็น ้ 22
 23. 23. คําถาม 5 นาที • พื้นที่ 3 แหงในโรงงานของเราที่เปนจุดเริ่มที่ดในการทําไคเซ็นคือที่ ี ใดบาง • จากตารางการเลือกพื้นที่การทํากิจกรรมไคเซ็นควรเริมจากพื้นที่ใดจาก ่ ทัง 3 นี้กอน ทําไม ้ 23
 24. 24. การเลือกปญหาเพื่อการปรับปรุง • เมื่อเลือกพื้นที่แลว จะตองมาตัดสินใจวาจะมุงเนนที่ปญหาใด • กําหนดพื้นที่ ปญหา ระยะเวลา เปาหมาย และทีมงาน 24
 25. 25. 5 ขั้นตอนหลัก ในการคนพบความสูญเปลา 1. มองไปยัง 3 สิ่งที่เปนจริง – โรงงาน – ความจริง – งานระหวางทํา 2. ถามวา “อะไร” – ถามวาการปฎิบัติการนี้เกี่ยวกับอะไร 3. ถามวา “ทําไม” – ถามวาทําไมการปฎิบัติการนี้จึงมีความสําคัญ 25
 26. 26. 5 ขั้นตอนหลัก ในการคนพบความสูญเปลา 4. ทุกอยางที่ไมใช “งาน” คือ “ความสูญเปลา” – คนพบวาอะไรคือหนาที่ที่จําเปนตองปฏิบัติจริงๆ – บงชี้งานที่ไมสงผลตอหนาที่ คือ “ความสูญเปลา” 5. ถามวา “ทําไม” อีก 5 ครั้ง เพื่อหาสาเหตุรากเหงา – เพื่อหาความสูญเปลาที่แทจริง แผนงานเพื่อการปรับปรุง 26
 27. 27. คําถาม 5 นาที • ความสูญเปลา 3 ประการ ที่เรารับผิดชอบคืออะไร • ความสูญเปลา 3 ประการ ทีอยูในสายการผลิตของเราคืออะไร ่ • เราสามารถนึกถึงความคิดใหมๆ ในการปรับปรุงสําหรับแตละ ความสูญเปลาที่ไดบงชี้ขางตนซึงเราตองการหารือกับเพื่อนรวมงานได  ่ ไหม 27
 28. 28. การทํา 5ส • เปนเครื่องมือที่สมบูรณแบบในการนําพนักงานมาทํางานรวมกันเปนทีม • เปดโอกาสใหพนักงานมุงเนนการปรับปรุงพื้นที่งานของตนกอน • เปนขันตอนแรกในการสรางโรงงานที่ควบคุมดวยสายตา (Visual Factor) ้ • ถาไดคะแนนจากตารางประเมิน 5ส ต่ํากวา 70 ก็ควรเริ่มทํา 5ส กอน 28
 29. 29. ตารางประเมิน 5ส 29
 30. 30. การเลือกผูนําทีม • เปนผูเลือกสมาชิกในทีมที่เหลือ • ชวยเตรียมการทํากิจกรรม สราง กําหนดเครื่องมืออุปกรณ ติดตามผล • ดูแลทีมใหทํางานไดตามเปาหมาย 30
 31. 31. รายการความรับผิดชอบของผูนําทีม 31
 32. 32. การเลือกสมาชิก • ควรมีสมาชิก 6-12 คน • มี 2 คน มาจากภายในพื้นที่ • ที่เหลือมาจากพื้นที่อื่นๆ และทํางานที่แตกตางกัน เชน ชางซอมบํารุง พนักงานผลิต หัวหนางาน พนักงานบุคคล ผูประสานงาน • ทําใหไดแนวคิดใหมๆ • เกิดการปรับปรุงจากลูกคาภายใน 32
 33. 33. การเลือกสมาชิก จะตองประกอบดวยบุคคลในลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ ① บุคคลที่มจรรยาบรรณสูง ี สิ่งที่ทําใหพวกเราซึ่งเปนผูผลิตสิงของมีความสุข ่ คือ การที่ลูกคาซื้อชิ้นงานที่ จรรยาบรรณ พวกเราตังใจทําขึ้นมาเอาไปใช ้ ความตังใจในการทํางานถูกถายทอด ้ ไปถึงลูกคา 33
 34. 34. การเลือกสมาชิก ② คนที่รูจักการควบคุมการสั่งซื้อและควบคุมการสงมอบ คือ บุคคลที่ทํางานเปน สวนที่ไดสัมผัสกับลูกคา คือ สวนการสงมอบสินคา ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาคนไหน ? วันนี้จะตองสงมอบอะไร ? สิ่งที่ทําใหสามารถรับรูโดยการมองดู คือ  กระดานควบคุมการสั่งซื้อ และ กระดานควบคุมการสงมอบ ตอนเชาเมื่อมาถึงโรงงานและมองดูกระดานดังกลาว ก็สามารถเปรียบเทียบกับงานของตนเองได 34 34
 35. 35. การเลือกสมาชิก ③ คนที่รูจก “สโตร” (Store) และ “ตูเย็น” (Reizouko) ั ในการปฏิรูปการผลิต สถานที่ที่ผูผลิตสินคา และผูซื้อสินคาเปนผูควบคุมดูแล เรียกวา “สโตร” (Store) และสถานที่ท่ผูใชชิ้นงานควบคุมดูแลเรียกวา ี “ตูเย็น” (Reizouko)  ในโรงงานจะไมมีพื้นที่ที่ใชวางสิ่งของอื่น ใดนอกเหนือจากพื้นที่ 2 สวนนี้ 35
 36. 36. การเลือกสมาชิก ④ คนที่รูจักและเขาใจเรื่องการควบคุมโดยการกําหนดเวลา และการควบคุมโดยการกําหนดปริมาณ สําหรับการจัดเตรียม จะตองคิดวาจะไปเอาสินคา ครั้งละปริมาณเทาไร ? ทําอยางไรจึงจะทําให งานคางในไลนลดนอยลง ? และจํานวนเทียวใน่ การขนสงลดนอยลง ? แลวลองปฏิบัตดู ิ 36
 37. 37. การเลือกสมาชิก ⑤ คนที่สามารถนําแตละขั้นตอนเขามาใกลกันได เปนการลดระยะทางระหวางกระบวนการและกระบวนการ ,พนักงานและพนักงาน ,สิ่งของและสิ่งของ ใหลดลงมากทีสุดเพื่อใหสามารถใชพื้นที่ใหเปน ่ ประโยชนมากที่สด ุ 37
 38. 38. การเลือกสมาชิก ⑥ คนที่ไมมองขามความสูญเปลา 3 ประการหลัก ในการปฏิรูปการผลิต ความสูญเปลาหลักๆ แบงออกไดเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ ความสูญเปลาจากการหยุดคาง ความสูญเปลาจากการขนสง ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหว 38
 39. 39. การเลือกสมาชิก ⑦ คนที่มจดมุงหมายที่จะพัฒนาตนเองเปนชางผูชํานาญการ ีุ คนที่พยายามใหสามารถทํางานไดเบ็ดเสร็จ ในคนคนเดียว และคนที่มีเวลา และมีใจเปดกวางรับสิงตางๆนั่นแหละ ่ คือแบบอยางของผูผลิตในอุตสาหกรรม แหงอนาคต 39
 40. 40. วลีตองหาม ! • “ทําเองซิ” • “เราไมสามารถทําใหตนทุนต่ํากวานี้ได” (แตอยากไดเงินเดือนเพิม) ่ • “นี่ก็ดีพอแลว” • “ยุงเกินไปที่จะทํามัน” • “ฉันทําไมได” • “มันเปนความรับผิดชอบของคุณไมใชของฉัน” • “เราทําไดโดยที่ไมตองเปลียนแปลง” ่ 40
 41. 41. การฝกอบรมทีม • รวมหลักการกิจกรรมไคเซ็น (ที่เรากําลังอบรมอยูนี้ละ) • ภาพรวมของกิจกรรมไคเซ็น ทําอะไรบาง • ผลที่จะไดรับกับเรา และบริษัท 41
 42. 42. คําถาม 5 นาที • คุณสมบัติใดมี่เราคิดวาเหมาะสมที่จะเปนสมาชิกทีม • ผูรวมงานของเรา มีใครเหมาะสมทีจะเปนผูนําทีม  ่ 42
 43. 43. ในประเทศญี่ปุน การเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกิจกรรมไคเซ็น โดยการเชื่อมโยงเขากับไคเซ็นชีท (Kaizen sheet) 43
 44. 44. ตัวอยางการดําเนินงานกิจกรรมไคเซ็น 44
 45. 45. สิ่งนี้คือ อะไร นอตตัวผู นอตตัวเมีย แหวน 45
 46. 46. กอนทําไคเซ็น • หยิบแหวนยาก เมื่อวางบนโตะ 46
 47. 47. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 1 • ใชโตะงานที่มีความโคงมน มาชวยใหหยิบแหวนไดงายขึ้น โตะงานที่มีความโคงมน 47
 48. 48. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 2 • วางฟองน้ําหนา 10 ซม. ชวยทําใหหยิบแหวนไดงายขึ้น ฟองน้ําหนา 10 ซม. 48
 49. 49. กอนทําไคเซ็น • เวลาจะหาสิ่งของก็ตองกมแลวอานรายชื่อแตละลินชัก ้ ปวดหลังจัง 49
 50. 50. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 1 • ยกลิ้นชักขึ้นเพื่อใหอานไดงายขึ้น แตก็จะมีปญหาอื่นตามมาอีก เอื้อมไมถึง อยูไหน ? 50
 51. 51. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 2 • เอาชื่ออุปกรณตางๆ แปะไวที่บอรดบนกําแพงดวย เจอแลว 51
 52. 52. กอนทําไคเซ็น • เมื่อเชิญธงจะเกิดเสียงดังขึ้น เสียงดัง ดวย เอี๊ยด.. ฝดจัง 52
 53. 53. หลังทําไคเซ็น • นําน้ํามันใสถุงแลวดึงขึ้นไป เพื่อใหน้ํามันชวยหลอลื่น น้ํามัน ถุงน้ํามัน 53
 54. 54. กอนทําไคเซ็น • เมื่อหลอดไฟฟาขาด การเปลี่ยนหลอดทําไดยุงยากมาก เมื่อย เมื่อไรจะเสร็จ ใสหลอดยาก 54
 55. 55. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 1 • นําเสามาชวยในการค้ํายัน แตก็ยังเกะกะ อุย! 55
 56. 56. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 2 • ออกแบบอุปกรณเพื่อชวยใหยึดฝากลองแทน แขนจับ ยืดได มุมชวยยึด ทําดวยยางทําใหฝด 56
 57. 57. กอนทําไคเซ็น • เมื่อดูดน้ําออกจากถังมักจะมีน้ําเหลืออยูบางสวน ตองเหลือน้ํา อยูทุกที 57
 58. 58. หลังทําไคเซ็น • ตัวทอตัวที เขาไปที่ปลายหัวดูด ทําใหดูดน้ําไดหมดถัง สะดวกขึ้นเยอะเลย 58
 59. 59. กอนทําไคเซ็น • ชางมักจะหานอตไมเจอจึงตองนํานอตของรถคันอืนมาใส ่ นอตหายอีกแลว 59
 60. 60. หลังทําไคเซ็น • ทาสีเดียวกันเพื่อใหรูวานอตนั้นเปนของรถคันไหน ทาสีเดียวกัน 60
 61. 61. กอนทําไคเซ็น • เวลาเปลี่ยนหลอดไส นํามือเขาไปยากลําบาก อืม... 61
 62. 62. หลังทําไคเซ็น • ชวยทอยางมาชวยในการถอดหลอดไส ตั้งแตมี เครื่องมือ เครื่องมือ ทํางานงายขึ้น 62
 63. 63. การนําทอยางไปใชในการทํางานอื่นๆ • เมื่อนําทอยางไปจับหัวจุกลมทําใหถอดจุกลมงาย และหัวจุกลมไมหาย นําทอยางมา ถอดจุกลมที่ไร ชวยจับหัวจุกลม หายทุกที 63
 64. 64. กอนทําไคเซ็น • ในฤดูหนาว คนงานจะตองใสถุงมือเพื่อใหมืออุน แตจะทําใหทํางาน  ยากขึ้น 64
 65. 65. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 1 • ทําการตัดถุงมือออกไปบางสวน เชน นิ้วโปง นิ้วชี้ เพื่อชวยใหทํางาน งายขึ้น 65
 66. 66. กอนทําไคเซ็น • เธอมักจะลืมใสถานไฟฉายใหครบ ตรวจสอบ แอบหลับ ? แคครั้งเดียวเอง หามลืมอีกนะ 66
 67. 67. ลองมาดูกันวาเกิดอะไรขึ้น • จัดถานไฟฉายชุดละ 10 กอน เพื่อบรรจุลงในกลอง เหลือถาน ไมรูวากลอง ไหนไมมีถาน มี 1 กลองที่ไมมีถาน กลอง 10 กลอง 67
 68. 68. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 2 • ชางน้ําหนักวาใสถานไฟครบหรือไม แผนกบรรจุ แผนกตรวจสอบ น้ําหนักไมถึง 50 กรัม ถานหายไป 68
 69. 69. กอนทําไคเซ็น • กอนออกจากที่ทํางาน มักจะกังวลวาลืมปดเครื่องใชไฟฟาหรือยัง ปดเครื่อง ? ปดเครื่อง ? คงปด หมดแลว 69
 70. 70. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 1 • ทํารายการตรวจสอบกอนกลับ รายการ เครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร กาตมน้ํา 70
 71. 71. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 2 • ทํารายการไวที่พวงกุญแจเลย จะไดไมลืม คอม น้ํา กาต พิวเ ม  ตอร  71
 72. 72. กอนทําไคเซ็น • ไมรูวาเปด/ปดวาลวอยู ปด เ ปด 72
 73. 73. หลังทําไคเซ็น • เปลี่ยนวาลวใหมเปนชิ้นกานหมุน เปด/ปดก็รูทันที เปด ปด 73
 74. 74. กอนทําไคเซ็น • ตัดกระดาษจากแกนกระดาษไดยาก ทั้งยังเสียหายบอย 74
 75. 75. หลังทําไคเซ็น • ทําแกนใหกระดาษหมุนไดอิสระในอากาศในแนวนอน 75
 76. 76. กอนทําไคเซ็น • เวลากดชิ้นงานอาจเกิดอันตราย อีกทั้งยังเสียเวลาในการหยิบวาง ชิ้นงาน ชิ้นงาน 76
 77. 77. หลังทําไคเซ็น • โตะปอนชิ้นงานใหมเปนทรงกลมเหมือนจานหมุน ปอนงานไดตอเนือง ่ และเสียเวลานอยลง หยิบ/ปอนงาน 77
 78. 78. กอนทําไคเซ็น • ไมรูวาปดกระจกหรือยัง ? 78
 79. 79. หลังทําไคเซ็น • ทาสีที่ตัวล็อกกระจก แดง “ปด” เขียว “เปด” 79
 80. 80. กอนทําไคเซ็น • ยากที่จะใสสมลงในตะขาย (ทําได 1 ลูก/นาที) ชวยดวย 80
 81. 81. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 1 • ทํางาน 2 คน (ทําได 5 ลูก/นาที) 81
 82. 82. หลังทําไคเซ็นแบบที่ 2 • นําแกนกระดาษมาใส (ทําได 5 ลูก/นาที) 82
 83. 83. คําถาม 5 นาที • พวกเราคิดวาไคเซ็นงายไหม • พวกเราสงสัยอะไรเกี่ยวกับไคเซ็นอีกบาง 83
 84. 84. Workshop • ใหพวกเราจัดตั้งทีมงานไคเซ็น • เลือกพื้นที่กิจกรรม • ประเมิน 5ส • เลือกปญหา • เลือกหัวหนาทีม • เลือกสมาชิกเพิ่มเติม • ลงมือทําไคเซ็นกันเลย 84
 85. 85. บรรณานุกรม • บุญเสริม วันทนาศุภมาต, ไคเซ็น (Kaizen for the shopfloor), อี. ไอ. สแควร, กรุงเทพมหานคร, 2550 • Seiichi FUJITA, Kaizen, Japan, 2009. 85

×