ναύπλιο

418
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
418
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ναύπλιο

 1. 1. Ναφπλιο
 2. 2. Χάρτθσ
 3. 3. Ιςτορικά ςτοιχεία Σύμφωνα με τη μυθολογύα, ο Ναύπλιοσ ύδρυςε την πόλη κατϊ την αρχαιότητα. Το Ναύπλιο υπόρξε η πρώτη πρωτεύουςα του νϋου ελληνικού κρϊτουσ κατϊ τα χρόνια 1827-1834.
 4. 4. Κάςτρα
 5. 5. Παλαμιδι Η καταςκευό του κρϊτηςε 3 χρόνια, από το 1711-1714. Ο λόφοσ του Παλαμηδύου οφεύλει το όνομϊ του ςτον ομηρικό όρωα Παλαμόδη. Από εδώ ξεκύνηςε η απελευθϋρωςη τησ πόλησ από τουσ Τούρκουσ. Λιγότερα από τα 999 ςκαλοπϊτια τησ παρϊδοςησ (το 1000ςτό το ϋριξε το ϊλογο του Κολοκοτρώνη) χρειϊζεται να ανϋβει κϊποιοσ για να φτϊςει ςτο κϊςτρο.
 6. 6. Μποφρτηι Η λϋξη «Μπούρτζι» ςημαύνει πύργοσ. Για την προςταςύα του λιμανιού, οι Ενετού το οικοδόμηςαν γύρω ςτα 1473. Οι δόμιοι που πραγματοποιούςαν τισ εκτελϋςεισ των θανατοποινιτών τησ φυλακόσ του Παλαμηδύου.
 7. 7. Ακροναυπλία Από την αρχαιότητα ωσ τα τϋλη του 15ου αιώνα. Οι Τούρκοι ονόμαζαν το κϊςτρο Ιτσ-Καλϋ, δηλαδό εςωτερικό κϊςτρο.
 8. 8. Πλατείεσ
 9. 9. Πλατεία Συντάγματοσ Το πρώτο τησ όνομα όταν η Πλατεύα του Πλϊτανου. Ο Νικηταρϊσ και ο Κολοκοτρώνησ ϋχουν διαμεύνει ςτην πλατεύα. Σημαντικϊ κτύρια τα οπούα βρύςκονται ςτην πλατεύα εύναι το Αρχαιολογικό μουςεύο, το Βουλευτικό και το Τριανόν.
 10. 10. Πλατεία Φιλελλινων Το μνημεύο ανεγϋρθηκε το 1903 ςτη μνόμη των Γϊλλων φιλελλόνων που αγωνύςτηκαν κατϊ των Τούρκων. Η προτομό τησ Μαντούσ Μαυρογϋνουσ που ϋμεινε ςτο Ναύπλιο από το 1824-1831.
 11. 11. Πλατεία Καποδίςτρια Ο ανδριϊντασ του πρώτου Κυβερνότη τησ Ελλϊδοσ εύναι τοποθετημϋνοσ εκεύ από το 1832 και ϋχει ςμιλευτεύ ςε μϊρμαρο. Ο Καποδύςτριασ δολοφονόθηκε το Σεπτϋμβριο του 1831 ϋξω από το ναό του Αγύου Σπυρύδωνα.
 12. 12. Πλατεία Άγιου Σπυρίδωνα Το κϋντρο τησ πλατεύασ κοςμεύται με χϊλκινη προτομό του Άγγελου Τερζϊκη. Απϋναντι από το ναό μπορεύ κανεύσ να διακρύνει τα ύχνη ενόσ τουρκικού χαμϊμ.
 13. 13. Πλατεία Τριών Ναυάρχων Η πλατεύα εύναι αφιερωμϋνη ςτη μνόμη των ναυϊρχων Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χϋιδεν που νύκηςαν τον Τουρκοαιγυπτιακό ςτόλο ςτη ναυμαχύα του Ναυαρύνου. Στο κϋντρο τησ πλατεύασ υπϊρχει τοποθετημϋνο το ταφικό μνημεύο με τα οςτϊ του Δημότριου Υψηλϊντη.
 14. 14. Μουςεία
 15. 15. Αρχαιολογικό μουςείο Το κτύριο κτύςτηκε με ςκοπό να χρηςιμεύςει ωσ αποθόκη του ςτόλου. Ο ςτρατιωτικόσ του προοριςμόσ δικαιολογεύ την ςυμμετρύα την αυςτηρότητα και τη λιτότητα ωσ αρχιτεκτονικϋσ τεχνικϋσ.
 16. 16. Πολεμικό μουςείο Η πρώτη Σχολό Ευελπύδων λειτούργηςε ςτο κτύριο αυτό κατϊ τα πρώτα χρόνια του νεοςύςτατου ελληνικού κρϊτουσ. Ιδρυτόσ τησ ςχολόσ υπόρξε ο πρώτοσ κυβερνότησ τησ Ελλϊδασ Ιωϊννησ Καποδύςτριασ.
 17. 17. Λαογραφικό μουςείο Σκοπόσ του ιδρύματοσ εύναι η ϋρευνα, η μελϋτη, η διϊςωςη και η προβολό του νεότερου πολιτιςμού τησ Ελλϊδασ. Ενδυμαςύεσ, υφϊςματα, κ οςμόματα, μουςικϊ όργανα και ϊλλα αντικεύμενα φιλοξενούνται ςτο μουςεύο.
 18. 18. Μουςείο Κομπολογιοφ Το πρώτο και μοναδικό μουςεύο κομπολογιού ιδρύθηκε ςτο Ναύπλιο το 1998. Τα κομπολόγια που εκθϋτονται εδώ φτϊνουν μϋχρι την ηλικύα των 300 περύπου χρόνων.
 19. 19. Μνθμεία
 20. 20. Ανδριάντασ Κολοκοτρώνθ Το παρατςούκλι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη εύναι ο Γϋροσ του Μοριϊ. Όμοιοσ ανδριϊντασ υπϊρχει ςτην Αθόνα, ϋξω από το κτύριο τησ παλιϊσ Βουλόσ.
 21. 21. Ανδριάντασ Σταϊκόπουλου Έμεινε γνωςτόσ ςτην ιςτορύα ωσ ο πορθητόσ του Παλαμηδύου. Η επϋτειοσ τησ ϊλωςησ του Παλαμηδύου γιορτϊζεται κϊθε χρόνο ςτισ 30 Νοϋμβρη.
 22. 22. Λζων των Βαυαρών Η λϊξευςη του γλυπτού χρονολογεύται γύρω ςτα 1840. Εύναι αφιερωμϋνο ςτη μνόμη των βαυαρών ςτρατιωτών που ςυνόδευςαν τον Όθωνα και πϋθαναν από τύφο γύρω ςτα 1833.
 23. 23. Βουλευτικό Αρχικϊ χτύςτηκε ωσ τζαμύ. Χτύςτηκε, ςύμφωνα με την παρϊδοςη, από ϋναν πλούςιο Τούρκο για να ςώςει την ψυχό του από ϋνα ϋγκλημα που εύχε διαπρϊξει.
 24. 24. Πζντε Αδζλφια Οφεύλει το όνομϊ του ςτα πϋντε πυροβόλα που υπϊρχουν εκεύ. Σύμφωνα με ερευνητϋσ, η προχειρότητα και η ϋλλειψη τϋχνησ φανερώνει τη δόμηςη του προμαχώνα κατϊ τα χρόνια τησ Τουρκοκρατύασ.
 25. 25. Πφλθ Ξθράσ Αποτελούςε τη μοναδικό εύςοδο τησ πόλησ και μϊλιςτα ϋκλεινε μετϊ τη δύςη του ηλύου. Η πύλη χρονολογεύται από το 1708, ϊρα εύναι 300 περύπου ετών.
 26. 26. Τελωνείο Πιθανολογεύται ότι κτύςτηκε από τον αρχιτϋκτονα Σταμϊτιο Κλεϊνθη. Η αρχιτεκτονικό του θυμύζει το αρχαιολογικό μουςεύο τησ πλατεύασ Συντϊγματοσ.
 27. 27. Τριανόν Ο κινηματογρϊφοσ που ςτεγϊζονταν εδώ ϋδωςε το όνομϊ του ςτο ιςτορικό κτύριο. Εύναι παλιότερο από το Βουλευτικό. Κατϊ τα χρόνια 1828-1833 ςτεγϊςτηκε εδώ το Αλληλοδιδακτικό ςχολεύο Αρρϋνων, όπου τη διδαςκαλύα ανελϊμβαναν οι ικανότεροι μαθητϋσ, οι πρωτόςχολοι.
 28. 28. Δθμαρχείο Κτύςτηκε το 1857 για να ςτεγαςτεύ το Γυμνϊςιο Ναυπλύου. Ήταν ανόλιαγο, δύχωσ καλό αεριςμό και δεν διϋθετε προαύλιο χώρο για τουσ μαθητϋσ.
 29. 29. Εκκλθςίεσ
 30. 30. Άγιοσ Σπυρίδωνασ Στισ 27 Σεπτεμβρύου του 1831 δολοφονόθηκε ο πρώτοσ κυβερνότησ τησ Ελλϊδασ, Ιωϊννησ Καποδύςτριασ. Κϊτω από το ιερό βόμα του ναού ϋχουν τοποθετηθεύ, μϋςα ςε θόκη, τα ςπλϊχνα του Καποδύςτρια.
 31. 31. Ναόσ Παναγίασ Ο αρχικόσ ναόσ χρονολογεύται το 15ο αιώνα. Στο ναό τιμϊται η μνόμη του πολιούχου τησ πόλησ ϊγιου Αναςταςύου.
 32. 32. Άγιοσ Γεώργιοσ Στισ τοιχογραφύεσ του ναού αντιγρϊφεται η παρϊςταςη του Μυςτικού Δεύπνου.
 33. 33. Κακολικι Εκκλθςία Το 1839 ο βαςιλιϊσ Όθωνασ παραχώρηςε το ναό ςτην καθολικό Εκκληςύα.
 34. 34. Άγιοι Πάντεσ Γύρω από το εκκληςϊκι βριςκόταν το παλιό νεκροταφεύο τησ πόλησ, ςτο οπούο ϋχουν ενταφιαςτεύ όρωεσ τησ επανϊςταςησ όπωσ ο Παλιών Πατρών Γερμανόσ, ο Σταώκόπουλοσ και ο Νικηταρϊσ.
 35. 35. Προςωπικότθτεσ
 36. 36. Άγγελοσ Τερηάκθσ Η προτομό του βρύςκεται ςτην πλατεύα του Άγιου Σπυρύδωνα. Ένα παςύγνωςτο ϋργο του λογοτϋχνη εύναι το «Πριγκιπϋςςα Ιζαμπώ».
 37. 37. Νίκοσ Καροφηοσ Ο Νύκοσ Καρούζοσ όταν ποιητόσ και ϋζηςε από το 1926 – 1990. Το ςπύτι του βρύςκεται ςτην οδό Βαςιλϋωσ Κωνςταντύνου 35, απϋναντι από το πϊρκο με τισ πϊπιεσ.
 38. 38. Πολιτιςμικά ςτοιχεία
 39. 39. Βιβλιοκικθ Παλαμιδθσ Πριν την βιβλιοθόκη ςτεγϊζονταν το παλιό παρθεναγωγεύο Ναυπλύου. Το παλαιότερο βιβλύο τησ βιβλιοθόκησ ϋχει ηλικύα περύπου 500 χρόνων.
 40. 40. Εκνικι Πινακοκικθ Το κτύριο χτύςτηκε το 1905 και παραχωρόθηκε ςτην Εθνικό Πινακοθόκη το 1997. Τα ϋργα που ςτεγϊζει χρονολογούνται από την εποχό τησ ελληνικόσ επανϊςταςησ.
 41. 41. Παραλίεσ
 42. 42. Αρβανιτιά
 43. 43. Καρακώνα
 44. 44. Κοντινζσ ιςτορικζσ περιοχζσ
 45. 45. Τίρυνκα Η κατούκηςη τησ Τύρυνθασ χρονολογεύται από τη Νεολιθικό εποχό.
 46. 46. Καςτράκι Από την 5η χιλιετηρύδα π.χ. χρονολογεύται η κατούκηςη τησ αρχαύασ Αςύνησ. Το πόλινο μυκηναώκό κεφϊλι που ονομϊζεται ο Βαςιλιϊσ τησ Αςύνησ υπόρξε αντικεύμενο ϋμπνευςησ για τον Έλληνα νομπελύςτα ποιητό Σεφϋρη.
 47. 47. Το Λιμάνι
 48. 48. Ιςτορικά δζντρα
 49. 49. Φίκοσ Ο φύκοσ ξεπϋραςε ςε ύψοσ τα τριώροφα ςπύτια και κϊποιοι αποφϊςιςαν να τον κόψουν. Τον πελϋκηςαν γύρω γύρω και τον ϊφηςαν να πεθϊνουν. Ο ιδιοκτότησ αυτοκτόνηςε και το εςτιατόριο ϋκλειςε.
 50. 50. Πλάτανοσ Ο πλϊτανοσ ϋχει ηλικύα τουλϊχιςτον 200 χρόνων, αφού κϊτω από τη ςκιϊ του αγόρευαν οι πολιτικού ϊνδρεσ του ϋθνουσ κατϊ την επανϊςταςη. Κϊτω από τη ςκιϊ του εκτυλύχτηκε το γνωςτό επειςόδιο τησ Ψωροκώςταινασ: η απόδοςη όλων των υπαρχόντων τησ για την ελληνικό επανϊςταςη.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×