΢ΚΟΒΑΙΘΑ
΢ΗΛΑΘΑ
ΥΑΡΣΗ΢
΢ΤΜΟΡΑ   Η ρώξα έρεη ζύλνξα κε ηελ Τζερία θαη Απζηξία ζηαδπηηθά, ηελ Πνισλία βόξεηα, ηελ Οπθξαλία ζηα αλαηνιηθά    ...
ΙΚΘΛΑΈρεη επεηξσηηθό θιίκα.
΢ΗΛΑΜΣΘΙΕ΢ ΠΟΚΕΘ΢    Πξσηεύνπζα: Μπξαηηζιάβα            Πξεζόβ            Κόζηηζε       ...
ΠΟΚΘΣΕΤΛΑΠξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία
ΟΘΙΟΜΟΛΘΑ  H νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σινβαθίαο βειηηώζεθεγξήγνξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ κεηά ην δηαρσξηζκό  ηεο Τζ...
΢ΗΛΑΜΣΘΙΕ΢     ΠΡΟ΢ΩΠΘΙΟΣΗΣΕ΢Μεηαμύ ησλ επηθαλέζηεξσλ Σινβάθσλ είλαη ν΢τέυαν Λπάνιτς, πνπ εθεύξε ην αιεμίπησην ην 191...
ΒΟΤΜΑΣηα δπηηθά ηεο ρώξαο βξίζθνληαη ηα Καξπάζηα όξε.       Τν πςειόηεξν βνπλό είλαη ην Τάηξα.
ΠΟΣΑΛΘΑΣεκαληηθόηεξνη πνηακνί πνπ δηαξξένπλ ηε ρώξα είλαη νη:Βα, Χξνλ, Χόξλαλη θαη Οληάβα.Ο Γνύλαβεο απνηειεί ηκήκα ησλ λό...
ΓΚΩ΢΢Α-ΘΡΗ΢ΙΕΘΑΟη Σινβάθνη είλαη θαζνιηθνί.86% ηνπ πιεζπζκνύ κηινύλ ζινβάθηθα (πνπ κνηάδνπλ κεηα Τζέρηθα).
ΛΜΗΛΕΘΑΙάστρο Spis στη ΢λοβακία              Αξρέγνλα Γάζε Ομηάο              ησλ Καξπαζίσλ
ΛΟΤ΢ΘΙΗSlovak Folklore Music & Dancing in Bratislava
ΙΟΤΖΘΜΑΠαξαδνζηαθέο ζπεζηαιηηέ είλαη νη πίηεο θηηαγκέλεο κε δύκε  από παηάηεο θαη θαηζηθίζην ηπξί θαη ε ιαραλόζνππα κε  ...
Slovakia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slovakia

152 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slovakia

 1. 1. ΢ΚΟΒΑΙΘΑ
 2. 2. ΢ΗΛΑΘΑ
 3. 3. ΥΑΡΣΗ΢
 4. 4. ΢ΤΜΟΡΑ Η ρώξα έρεη ζύλνξα κε ηελ Τζερία θαη Απζηξία ζηαδπηηθά, ηελ Πνισλία βόξεηα, ηελ Οπθξαλία ζηα αλαηνιηθά θαη ηελ Οπγγαξία ζηα λόηηα.
 5. 5. ΙΚΘΛΑΈρεη επεηξσηηθό θιίκα.
 6. 6. ΢ΗΛΑΜΣΘΙΕ΢ ΠΟΚΕΘ΢ Πξσηεύνπζα: Μπξαηηζιάβα Πξεζόβ Κόζηηζε Παξηηδάλζθε
 7. 7. ΠΟΚΘΣΕΤΛΑΠξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία
 8. 8. ΟΘΙΟΜΟΛΘΑ H νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σινβαθίαο βειηηώζεθεγξήγνξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ κεηά ην δηαρσξηζκό ηεο Τζερηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σινβαθίαο ην 1993.Η γεσξγία δηαδξακαηίδεη έλα ζπγθξηηηθά ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο.
 9. 9. ΢ΗΛΑΜΣΘΙΕ΢ ΠΡΟ΢ΩΠΘΙΟΣΗΣΕ΢Μεηαμύ ησλ επηθαλέζηεξσλ Σινβάθσλ είλαη ν΢τέυαν Λπάνιτς, πνπ εθεύξε ην αιεμίπησην ην 1913,θαη ν θαιιηηέρλεο ηεο πνπ-αξη Άντσ Οσόρτολ, πνπγελλήζεθε ζηελ Ακεξηθή από Σινβάθνπο γνλείο.
 10. 10. ΒΟΤΜΑΣηα δπηηθά ηεο ρώξαο βξίζθνληαη ηα Καξπάζηα όξε. Τν πςειόηεξν βνπλό είλαη ην Τάηξα.
 11. 11. ΠΟΣΑΛΘΑΣεκαληηθόηεξνη πνηακνί πνπ δηαξξένπλ ηε ρώξα είλαη νη:Βα, Χξνλ, Χόξλαλη θαη Οληάβα.Ο Γνύλαβεο απνηειεί ηκήκα ησλ λόηησλ ζπλόξσλ κε ηελΟπγγαξία, ελώ ν Μνξάβαο απνηειεί ηκήκα ησλ ζπλόξσλκε ηελ Τζερία.
 12. 12. ΓΚΩ΢΢Α-ΘΡΗ΢ΙΕΘΑΟη Σινβάθνη είλαη θαζνιηθνί.86% ηνπ πιεζπζκνύ κηινύλ ζινβάθηθα (πνπ κνηάδνπλ κεηα Τζέρηθα).
 13. 13. ΛΜΗΛΕΘΑΙάστρο Spis στη ΢λοβακία Αξρέγνλα Γάζε Ομηάο ησλ Καξπαζίσλ
 14. 14. ΛΟΤ΢ΘΙΗSlovak Folklore Music & Dancing in Bratislava
 15. 15. ΙΟΤΖΘΜΑΠαξαδνζηαθέο ζπεζηαιηηέ είλαη νη πίηεο θηηαγκέλεο κε δύκε από παηάηεο θαη θαηζηθίζην ηπξί θαη ε ιαραλόζνππα κε ινπθάληθα.

×