3. thue ttdb

181
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
181
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3. thue ttdb

 1. 1. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt Luật thuế TT§B sửa đổi 2003, 2005 NĐ 77/2003, 156/2005 TT 119/2003, 115/2005
 2. 2. Kh¸i niÖm ThuÕ TT§B lµ thuÕ gi¸n thu ®¸nh vµo mét sè HH, DV ®Æc biÖt n»m trong danh môc qui ®Þnh cña nhµ n­íc cÇn ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ tiªu dïng* Nhãm HHDV th­êng ®­îc ®iÒu chØnh bëi thuÕ TT§B:- HHDV cã h¹i cho søc khoÎ céng ®ång (thuèc l¸, r­îu)- HHDV mµ ng­êi sö dông lµ ng­êi cã thu nhËp cao (« t«, tµu bay c¸ nh©n, du thuyÒn…)- HHDV thuéc ®éc quyÒn nhµ n­íc hoÆc nhµ n­íc cÇn kiÓm so¸t ®Æc biÖt- HH thuéc danh môc cÇn ®Þnh h­íng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch quèc gia vÒ n¨ng l­îng, tµi nguyªn thiªn nhiªn (x¨ng dÇu, s¶n phÈm khai kho¸ng…)- HHDV mµ viÖc tiªu dïng ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi thuÇn phong, mü tôc, trËt tù XH (bµi l¸m, c¸ ®é, mat xa…)
 3. 3. §Æc ®iÓm - ThuÕ gi¸n thu - ThuÕ luü tho¸i - ChØ thu ë kh©u SX, NK (HH), kh©u KD (DV) - Th­êng cã thuÕ suÊt cao - Danh môc HH, DV chÞu thuÕ kh«ng nhiÒu, phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn KT-XH - Bæ sung cho thuÕ tiªu dïng nh»m gi¶m tÝnh chÊt luü tho¸i cña chóng
 4. 4. Vai trß §¶m b¶o sè thu cho NSNN H­íng dÉn s¶n xuÊt vµ tiªu dïng Ph©n phèi thu nhËp cña nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi
 5. 5. Néi dung c¬ b¶n cña luËt thuÕhiÖn hµnh 1. Ph¹m vi ¸p dông 2. C¨n cø tÝnh thuÕ 3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ 4. Ho¸ ®¬n, chøng tõ 5. Hoµn thuÕ 6. §¨ng ký, kª khai, nép, quyÕt to¸n thuÕ
 6. 6. 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. §èi t­îng nép thuÕ: - Tæ chøc, c¸ nh©n SX, NK hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B - Tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ TT§B
 7. 7. 1. Ph¹m vi ¸p dông1.2. §èi t­îng chÞu thuÕ * Hµng ho¸: - Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ - R­îu - Bia - « t« d­íi 24 chç ngåi - X¨ng c¸c lo¹i vµ c¸c chÕ phÈm ®Ó pha chÕ x¨ng - §iÒu hoµ nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng - Bµi l¸ - Vµng m·, hµng m·
 8. 8. 1. Ph¹m vi ¸p dông1.2. §èi t­îng chÞu thuÕ * DÞch vô: - Kinh doanh vò tr­êng, m¸t xa, karaoke - Kinh doanh casino, trß ch¬i b»ng m¸y jackpot - Kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt c­îc - Kinh doanh golf - Kinh doanh xæ sè
 9. 9. 1. Ph¹m vi ¸p dông1.3. C¸c tr­êng hîp hµng ho¸ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ TT§B- HH do c¸c c¬ së SX, gia c«ng trùc tiÕp XK + XK: b¸n ra n­íc ngoµi, doanh nghiÖp chÕ xuÊt (trõ « t« d­íi 24 chç ngåi b¸n cho DN chÕ xuÊt) + §iÒu kiÖn: > Hîp ®ång XK > Ho¸ ®¬n b¸n hµng > X¸c nhËn cña h¶i quan > Thanh to¸n qua ng©n hµng
 10. 10. 1. Ph¹m vi ¸p dông1.3. C¸c tr­êng hîp hµng ho¸ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ TT§B- HH do c¬ së SX b¸n hoÆc uû th¸c cho c¬ së kinh doanh XNK ®Ó XK theo hîp ®ång ®· ký kÕt- HH mang ra n­íc ngoµi ®Ó b¸n t¹i héi chî triÓn l·m ë n­íc ngoµi- HH NK trong mét sè tr­êng hîp (kh«ng mang tÝnh KD)- HH t¹m nhËp, t¸i xuÊt ®· t¸i xuÊt trong thêi h¹n ch­a ph¶i nép thuÕ NK- HH nhËp khÈu ®Ó tham dù héi chî, triÓn l·m ®· t¸i xuÊt trong thêi h¹n ch­a ph¶i nép thuÕ NK- HH tõ n­íc ngoµi NK vµo khu chÕ xuÊt, DN chÕ xuÊt (trõ « t« d­ íi 24 chç ngåi)- HH nhËp khÈu ®Ó b¸n t¹i cöa hµng KD hµng miÔn thuÕ
 11. 11. 2. C¨n cø tÝnh thuÕ  Gi¸ tÝnh thuÕ  ThuÕ suÊt
 12. 12. Gi¸ tÝnh thuÕ Nguyªn t¾c chung: Gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B C¸c tr­êng hîp cô thÓ:- Hµng SX trong n­íc: Gi¸ b¸n cña c¬ së SX ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B Gi¸ t. thuÕ= G.b¸n ch­a thuÕ GTGT/(1+ TS thuÕ TT§B) * VD: C¬ së SX thuèc l¸ b¸n thuèc l¸ ®iÕu + Gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT: 11.600 ®/bao, + TS thuÕ GTGT: 10%, TS thuÕ TT§B: 55%
 13. 13. Gi¸ tÝnh thuÕ- Hµng SX trong n­íc (tiÕp)+ C¬ së SX b¸n hµng qua c¸c chi nh¸nh, cöa hµng, c¬ së phô thuéc: gi¸ b¸n lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ do c¸c chi nh¸nh, cöa hµng, c¬ së phô thuéc b¸n ra ch­a cã thuÕ GTGT (VD)+ C¬ së SX b¸n hµng th«ng qua ®¹i lý b¸n ®óng gi¸, h­ëng hoa hång: gi¸ b¸n lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT do c¬ së SX qui ®Þnh (ch­a trõ hoa hång)
 14. 14. Gi¸ tÝnh thuÕ- Hµng SX trong n­íc (tiÕp)+ §èi víi bia hép (bia lon):gi¸ tÝnh thuÕ TT§B ®­îc x¸c ®Þnh (G.b¸n ch­a thuÕ GTGT- g.trÞ vá hép)/(1+TS thuÕ TT§B) Gi¸ trÞ vá hép ®­îc Ên ®Þnh theo møc 3.800 ®/l bia hép+ HH chÞu thuÕ TT§B ®­îc tiªu thô qua c¸c c¬ së KD th­ ¬ng m¹i: Gi¸ b¸n lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT cña c¬ së SX nh­ng kh«ng ®­îc thÊp h¬n 10% so víi gi¸ b×nh qu©n do c¬ së KD th­¬ng m¹i b¸n ra. NÕu thÊp h¬n, gi¸ tÝnh thuÕ TT§B do c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh
 15. 15. Gi¸ tÝnh thuÕ- Hµng nhËp khÈu: Gi¸ tÝnh thuÕ = Gi¸ tÝnh thuÕ NK + ThuÕ NK- NÕu hµng ho¸ NK ®­îc miÔn, gi¶m thuÕ NK th× tÝnh theo sè thuÕ NK sau khi ®· ®­îc miÔn, gi¶m- §èi víi bia hép NK: gi¸ tÝnh thuÕ TT§B ®­îc trõ gi¸ trÞ vá hép theo møc Ên ®Þnh 3.800 ®/l bia hép- VD:Mét doanh nghiÖp trong kú tÝnh thuÕ cã:+ NK 100.000 hép bia (lo¹i 0,5 lÝt/ hép), gi¸ tÝnh thuÕ NK: 3.000 ®/hép+ TS thuÕ NK bia hép: 100%, TS thuÕ TT§B bia hép: 75%, TS thuÕ GTGT bia hép: 10%+ TÝnh c¸c lo¹i thuÕ DN ph¶i kª khai víi h¶i quan?
 16. 16. Gi¸ tÝnh thuÕ- Hµng gia c«ng: Gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B cña c¬ së ®­a gia c«ng, ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: G.b ch­a thuÕ GTGT cña c¬ së ®­a g.c/(1+ TS thuÕ TT§B) VD: Mét DN s¶n xuÊt thuèc l¸ trong kú tÝnh thuÕ cã:+ Tr¶ hµng g/c«ng 2.000 c©y thuèc l¸, ®¬n gi¸ g/c«ng (ch­a thuÕ GTGT, cã thuÕ TT§B):50.000 ®/c©y.+ SX vµ tiªu thô trong n­íc 3.000 c©y thuèc l¸, gi¸ b¸n (ch­a thuÕ GTGT): 74.250 ®/c©y+ TS thuÕ TT§B: 65%,TS thuÕ GTGT vµ H§ g/c«ng:10%. G/b¸n ch­a thuÕ GTGT cña c¬ së ®­a g/c«ng qui ®Þnh trªn hîp ®ång gia c«ng: 66.000 ®/c©y.+ X/§ thuÕ GTGT, TT§B DN ph¶i nép trong kú, biÕt thuÕ GTGT tËp hîp trªn ho¸ ®¬n GTGT mua vµo: 6.000.000 ®
 17. 17. Gi¸ tÝnh thuÕ- HH b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp: gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B cña HH b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn mét lÇn, kh«ng bao gåm l·i tr¶ gãp- DV chÞu thuÕ TT§B: gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ cung øng DV cña c¬ së KD ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B Gi¸ T. thuÕ= gi¸ DV ch­a thuÕ GTGT/(1+ TS thuÕ TT§B)- HH, DV chÞu thuÕ TT§B dïng ®Ó khuyÕn m¹i, trao ®æi, tiªu dïng néi bé, biÕu tÆng: gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ tÝnh thuÕ TT§B cña HH, DV cïng lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy
 18. 18. ThuÕ suÊt HH chÞu thuÕ TT§B: thuÕ suÊt thuÕ TT§B kh«ng ph©n biÖt hµng SX trong n­íc hay hµng NK R­îu thuèc: ph¶i cã giÊy phÐp SX, giÊy chøng nhËn tªn, m¸c, nh·n hiÖu… do c¬ quan y tÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, ®èi víi r­îu thuèc NK ph¶i ®­îc c¬ quan y tÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh, cÊp giÊy phÐp NK Hµng m· thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B kh«ng bao gåm hµng m· lµ ®å ch¬i trÎ em vµ dïng ®Ó trang trÝ
 19. 19. 3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕThuÕ TT§B ph¶i nép= gi¸ t. thuÕ TT§B x TS thuÕ TT§BTr­êng hîp HH chÞu thuÕ TT§B ®­îc SX b»ng NL ®· chÞuthuÕ TT§B th× thuÕ TT§B ph¶i nép x¸c ®Þnh:ThuÕ TT§B = ThuÕ TT§B cña - ThuÕ TT§B ®· nép cñaph¶i nép HH t.t trong kú NL mua vµo t­¬ng øng víi sè HH xuÊt kho t.t trong kú
 20. 20. 3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VD: Trong kú tÝnh thuÕ, c«ng ty A cã c¸c ho¹t ®éng sau:- NK 100.000 l bia t­¬i, gi¸ tÝnh thuÕ NK: 2.000 ®/l- XuÊt kho 80.000 l n­íc bia ®Ó SX 240.000 hép bia- B¸n trong n­íc 180.000 hép bia, gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT: 7.000 ®/hép- TS thuÕ GTGT cña bia t­¬i, bia hép: 10%- TS thuÕ NK cña bia t­¬i: 10%- TS thuÕ TT§B cña bia t­¬i: 30%, cña bia hép: 75%- C«ng ty ®· nép ®Çy ®ñ c¸c lo¹i thuÕ ë kh©u NK- ThuÕ GTGT cña HH, DV kh¸c mua vµo trong kú trªn ho¸ ®¬n GTGT: 20.000.000 ®- X¸c ®Þnh c¸c lo¹i thuÕ c«ng ty ph¶i nép trong kú
 21. 21. 4. Ho¸ ®¬n, chøng tõ- C¬ së SX xuÊt giao hµng cho c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc: + C¬ së phô thuéc kh«ng cã con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i NH: PXK kiªm vËn chuyÓn néi bé, kÌm lÖnh ®iÒu ®éng néi bé + C¬ së phô thuéc cã con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i NH: > C¬ së phô thuéc cïng §P víi c¬ së chÝnh: lùa chän Ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc PXK kiªm vËn chuyÓn néi bé kÌm lÖnh ®iÒu ®éng néi bé > C¬ së phô thuéc kh¸c §P víi c¬ së chÝnh: Ho¸ ®¬n b¸n hµng- C¬ së SX xuÊt giao hµng cho ®¹i lý b¸n hµng: Ho¸ ®¬n b¸n hµng
 22. 22. Bµi tËp Mét DN s¶n xuÊt r­îu trong kú tÝnh thuÕ cã sè liÖu:- B¸n cho c¬ së th­¬ng m¹i 2.000 chai, gi¸ b¸n (ch­a thuÕ GTGT): 19.500 ®/chai.- B¸n cho c¬ së kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó xuÊt khÈu theo hîp ®ång 5.000 chai, gi¸ b¸n (ch­a thuÕ GTGT): 16.900 ®/chai.- Giao cho ®¹i lý b¸n hµng 500 chai, gi¸ giao (ch­a thuÕ GTGT): 19.500/chai, ®¹i lý ®· b¸n ®­îc 300 chai theo gi¸ chñ hµng qui ®Þnh, hoa hång ®¹i lý (ch­a thuÕ GTGT): 5 % trªn gi¸ giao- ThuÕ suÊt thuÕ TT§B cña r­îu: 30%.- ThuÕ TT§B doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú?
 23. 23. 5. Hoµn thuÕ- Hoµn thuÕ ®èi víi hµng NK: + Hµng t¹m nhËp- t¸i xuÊt ®· nép thuÕ TT§B sau ®ã t¸i XK + Hµng NK ®· nép thuÕ TT§B theo khai b¸o nh­ng thùc tÕ NK Ýt h¬n + Hµng NK ®· nép thuÕ TT§B nh­ng trong qu¸ tr×nh NK bÞ h­ háng, mÊt m¸t cã lý do x¸c ®¸ng + Hµng NK ®· nép thuÕ TT§B nh­ng NK ch­a phï hîp víi chÊt l­ îng, chñng lo¹i theo hîp ®ång, giÊy phÐp NK + Hµng t¹m nhËp ®Ó tham dù héi chî, triÓn l·m ®· nép thuÕ TT§B sau ®ã t¸i xuÊt + Hµng NK cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®­îc phÐp NK ®Ó lµm ®¹i lý giao b¸n hµng cho n­íc ngoµi ®· nép thuÕ TT§B- C¬ së SXKD quyÕt to¸n thuÕ khi s¸p nhËp, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n… cã sè thuÕ TT§B nép thõa- C¬ së SXKD ®­îc hoµn thuÕ TT§B theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn
 24. 24. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕtto¸n thuÕ6.1. §¨ng ký thuÕ:- C¬ së SX hµng ho¸, KD dÞch vô chÞu thuÕ TT§B (kÓ c¶ chÝnh nh¸nh, c¬ së phô thuéc) ph¶i ®¨ng ký thuÕ t¹i n¬i SXKD- C¬ së SX hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B cã sö dông nh·n hiÖu HH ph¶i ®¨ng ký mÉu nh·n hiÖu víi c¬ quan thuÕ n¬i c¬ së SXKD6.2. Kª khai thuÕ:- C¬ së SX HH, KD DV chÞu thuÕ TT§B ph¶i kª khai thuÕ TT§B hµng th¸ng khi tiªu thô HHDV, tr¶ hµng gia c«ng, trao ®æi, khuyÕn m¹i, tiªu dïng néi bé. Thêi h¹n nép tê khai chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 20 cña th¸ng tiÕp theo
 25. 25. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ,quyÕt to¸n thuÕ6.2. Kª khai thuÕ:- C¬ së SX b¸n hµng qua chi nh¸nh, cöa hµng phô thuéc, ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ h­ëng hoa hång, c¬ së SX chÝnh kª khai, nép thuÕ TT§B cho toµn bé sè hµng nµy t¹i n¬i c¬ së SX ®¨ng ký kª khai nép thuÕ. NÕu c¬ së phô thuéc ë kh¸c ®Þa ph­¬ng th× kª khai c¨n cø vµo ho¸ ®¬n xuÊt hµng cña c¬ së SX, quyÕt to¸n thuÕ theo doanh sè thùc tÕ do chi nh¸nh, c¬ së trùc thuéc b¸n ra.VD: A (SX chÝnh) trong kú giao cho B (HT phô thuéc) 500 c©y thuèc l¸, gi¸ giao ch­a thuÕ GTGT 74.250 ®/c©y, B ®· tiªu thô ®­îc 400 c©y thuèc theo gi¸ qui ®Þnh. TS thuÕ GTGT: 10%, TS thuÕ TT§B: 65%
 26. 26. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ6.2. Kª khai thuÕ:- §èi víi HH gia c«ng: nÕu cã chªnh lÖch vÒ gi¸ b¸n ra cña c¬ së ®­a gia c«ng víi gi¸ b¸n lµm c¨n cø tÝnh thuÕ TT§B cña c¬ së nhËn gia c«ng th× c¬ së ®­a gia c«ng ph¶i kª khai nép bæ sung phÇn chªnh lÖch vÒ thuÕ TT§B cña hµng ®­a gia c«ng theo gi¸ thùc tÕ c¬ së b¸n ra VD: C¬ së A giao cho c¬ së B g.c«ng 1.000 c©y thuèc l¸, B ®· tr¶ ®ñ hµng, ®.gi¸ g.c«ng (ch­a thuÕ GTGT,TT§B) 20.000 ®/c©y. Trong kú, A ®· tiªu thô trong n­íc 800 c©y thuèc l¸ trªn, gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT: 95.000 ®/c©y. Gi¸ b¸n lµm c¨n cø tÝnh thuÕ TT§B c¬ së B ®· kª khai lµ: 85.000 ®/c©y, thuÕ suÊt thuÕ TT§B: 65%, thuÕ GTGT: 10%
 27. 27. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ,quyÕt to¸n thuÕ6.2. Kª khai thuÕ:- C¬ së NK HH : Kª khai thuÕ theo tõng lÇn NK cïng víi viÖc kª khai thuÕ NK víi c¬ quan thu thuÕ NK Tr­êng hîp NK uû th¸c, c¬ së NK uû th¸c kª khai, nép thuÕ TT§B- C¬ së SX nhiÒu lo¹i HH, kinh doanh nhiÒu lo¹i DV chÞu thuÕ TT§B cã c¸c møc TS kh¸c nhau, ph¶i kª khai thuÕ TT§B theo tõng møc TS. NÕu c¬ së kh«ng x¸c ®Þnh ®­ îc theo tõng møc TS, ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ theo møc TS cao nhÊt cña HH, DV mµ c¬ së cã SXKD
 28. 28. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ6.2. Kª khai thuÕ:- C¬ së kinh doanh XK mua hµng ®Ó XK nh­ng kh«ng XK mµ b¸n trong n­íc ph¶i kª khai, nép thuÕ TT§B thay cho c¬ së SX. Gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ra cña c¬ së KD XK ch­a thuÕ GTGT, ch­a thuÕ TT§B: (G.b¸n ch­a thuÕ GTGTc¬ së KDXK)/(1+TS thuÕ TT§B) VD: C¬ së KD XNK trong kú mua 10.000 c©y thuèc l¸ cña c¬ së SX ®Ó XK theo hîp ®ång. Gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT: 50.000 ®/c©y. C¬ së ®· XK ®­îc 8.000 c©y thuèc l¸, gi¸ b¸n t¹i cöa khÈu xuÊt: 90.000 ®/c©y. Sè cßn l¹i b¸n trong n­íc, gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT: 85.000 ®/c©y. TS thuÕ TT§B: 65%, TS thuÕ GTGT: 10%. X¸c ®Þnh thuÕ GTGT, TT§B doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú?
 29. 29. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ,quyÕt to¸n thuÕ6.3. Nép thuÕ:- C¬ së SX, gia c«ng HH, KD DV chÞu thuÕ TT§B nép thuÕ TT§B t¹i n¬i SX, gia c«ng HH, KD DV chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 20 cña th¸ng tiÕp theo- C¬ së NK HH thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B nép thuÕ TT§B theo tõng lÇn NK t¹i n¬i kª khai thuÕ NK, thêi h¹n nép thuÕ thùc hiÖn theo thêi h¹n nép thuÕ NK6.4. QuyÕt to¸n thuÕ:- C¬ së SX HH, KD DV chÞu thuÕ TT§B ph¶i quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ- N¨m quyÕt to¸n tÝnh theo n¨m d­¬ng lÞch, thêi h¹n nép quyÕt to¸n kh«ng qu¸ 90 ngµy kÓ tõ 31/12 n¨m quyÕt to¸n
 30. 30. 7. MiÔn, gi¶m thuÕ C¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B trong n¨m bÞ lç do thiªn tai, ®Þch ho¹, tai n¹n bÊt ngê ®­îc gi¶m thuÕ TT§B t­¬ng øng víi sè lç nh­ng kh«ng qu¸ 30% sè thuÕ TT§B ph¶i nép trong n¨m vµ kh«ng qu¸ gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i (sau khi ®· ®­îc båi th­êng). Tr­êng hîp bÞ thiÖt h¹i nÆng cã thÓ ®­îc xÐt miÔn thuÕ.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×