V 304

393 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 304

  1. 1. ฉบับที่ 304 ประจำวันที่ 16 - 31 ธันวำคม 2555 อวยพรปีใหม่ 2556 จำกสำนักวิทยบริกำร ในวำระดิ ถี ข้ึ น ปี ใ หม่ 2556 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรขออวยพรให้ ทุ ก ท่ ำ นประสบควำมสุ ขมีสุขภำพแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้ท่ำนห่ำงไกลจำกสิ่งเลวร้ำยทั้งปวงมีสติปัญญำที่ชำญฉลำด มีจิตใจที่บริสุทธิ์กว้ำงใหญ่ไพศำล มีคุณงำมควำมดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญจำกผู้คนทั้งหลำย อันนำมำซึ่ง “ควำมสุขที่แท้จริงของชีวิต” ตลอดไป 1628. สำนักวิทยบริกำรจัดกิจกรรม “ด้วยรักและสำมัคคี ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 สานักวิทยบริการจัดงาน “ด้วยรักและสามัคคี ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ในงานดังกล่าว มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สานักวิทยบริการ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติของบุคลากร ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1.รำงวัลด้ำนผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรดี เด่น ได้แก่นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ นางอรพิณ โกมลไพศาล นางนีรบล ไชยปัญหา นางวิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นายอาทิตย์ ปทุมชัย นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์ และ นายธีรยุทธ บาลชน 2. ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงดีเด่นในระดับหน่วยงำนได้แก่ นางสุวิมล คาชมพู และนางวันทอง พึ่งภพ
  2. 2. 3. ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อผู้มีผลงำนดีเด่น ปขมท. 2555 ได้แก่ นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ ด้านการบริหารดีเด่น นางบุษกร อุสส่าห์ กิจ ด้านการบริการดีเด่น นางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน ด้านวิชาชีพดีเด่น และนายธีรยุทธ บาลชน ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ดีเด่น 4.ผู้ที่ได้รับรำงวัลกิจกรรมประกวด PULINET วิชำกำร 2012 ได้แก่ นางนายิกา เดิดขุนทด และนายสมโภช พิมพ์พงษ์ ต้อน รางวัลดีเด่นด้านการนาเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นายธีรยุทธ บาลชน และนายภานุวัตร อุทัยบาล รางวัลดีเด่นด้านการนาเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ 5.ผู้ได้รับรำงวัล Popular Vote ในกำรประกวด KKU Show & Share 2012 ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้แก่ นายธีรยุทธ บาลชน และนายภานุวัตร อุทัยบาล 6. ผู้ที่ได้รับรำงวัลรอง ชนะเลิศอั นดับสองและรำงวัล Popular Vote จำกโครงกำร U-Save มข.รักษ์พลังรักษ์โลก ได้แก่ นายธีรยุทธ บาลชน นายวั น ชาติ ภู มี และนางสาวนิ ติ ย า ชุ่ ม อภั ย 7.ผู้ มี ผ ลงำนดี เ ด่ น กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ำม จรรยำบรรณ (โครงกำรประกวด ผู้มี ม ำรยำทงำมแต่ง กำยเหมำะสมตำมวิ ถี สั ง คมไทย) ได้ แ ก่ นายสมพร ดีสุ ร กุ ล และ นางนันทนา วงศ์ชมภู 8.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล ที่สภำข้ำรำชกำรจัดขึ้น ได้แก่ นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นางสาวจีรภา สิมะจารึก และนางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง บุคลากรสานักวิทยบริการร่วมกันจัดงานแสดงและกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในงานดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 23.00 น. 1629. ประกำศผลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check) ประจำเดือนธันวำคม 2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ตัวแทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ จับรางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-Check) ประจาเดือนธันวาคม โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้1) คุณศิรินทร เลียงจินดาถาวร2) คุณกัลยกร แก้วสังข์3) คุณถมญาณี โฉมจินดา ขอให้ผู้โชคดีทุกท่านติดต่อขอรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่ อ การอ้ า งอิ ง และวิ จั ย ชั้ น 2 อาคารศู น ย์ ส ารสนเทศ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารตั้งแต่วันที่ 7-31 ม.ค. 56 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ โทรศัพท์ 043 - 202541-2 ต่อ 40314
  3. 3. 1630. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “กำรซ่อมหนังสือสวยด้วยมือเรำ” ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Britannica Online, Academic White Cafe Home้อหาครอบคลุมบทความกว่า 160,000 เรื่อง ภาพประกอบกว่า 30,00 ภาพและ 2,800 คลิปวิดีโอ แผนที่ เนื Edition โลกและข้อมูลเฉพาะประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก Timelines ที่นาเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ในหมวดต่าง ๆ โดยเรียงเหตุการณ์นข้สาคัญตามช่วงเวลา รวมทั้ง World Data Analyst ฐานข้อมูลที่รวบรวมสถิติ ตัวชี้วัดที่สาคัญของประเทศต่าง ๆ เป็นต้น สืบค้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 สืบค้นได้ที่ http://search.eb.com/ สอบถามและเสนอแนะได้ที่ นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ email: yaosir@kku.ac.th วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×