V 301

405 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 301

  1. 1. ฉบับที่ 301 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกำยน 2555 1615. สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – มหาวิทยาลัยรังสิต ดูงานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิก ายน 2555 ผู้บริหารและบุคลากรของ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ -มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในจานวนนี้เป็น บรรณารั ก ษ์ จ านวน 2 คน ได้ เ ข้ า เยี่ ย มชมศึ ก ษาดู ง านห้ อ งสมุ ด คณะ แพทยศาสตร์ โดย นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ หั ว หน้ า ห้ อ งสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ พ ร้ อ มด้ ว ยตั ว แทนบุ ค ลากรของ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับนาชมและให้ข้อมูลด้านการ บริ ห ารจั ด การห้ องสมุ ดทางการแพทย์ ทั้ งในงานด้ านการจั ด หา การ วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือสื่อโสตทัศน์ งานวารสาร และงานบริการต่างๆ บรรณารักษ์ของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้ง กล่าวถึงความประทับใจในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของห้องสมุด คณะ แพทยศาสตร์ ซึ่งมีความร่วมมือกับห้องสมุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 1616.สานักวิทยบริการจัดกิจกรรม KM ประจาเดือนพฤศจิกายน 2555 เมื่ อ วั น ที่ 8 - 9 พฤศจิ ก ายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ จัดกิจกรรม KM การถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงานเรื่อง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สาหรับบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด วิทยากรโดย นางสาวสุวันนาทองสีสุกใส บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนา/สาธิต/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่- Integrated online library system of Khon Kaen University Library- MARC 21 ใน Millennium มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 30คน
  2. 2. 1617. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Informa Healthcare ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Informa Healthcare ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารทางด้านการแพทย์ การพยาบาล และเภสัชกรรม(Informa Healthcare Journal Collection) ครอบคลุมวารสารในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ เช่ น Addictions &Addiction Sciences, Biotechnology, Cell Biology,Laboratory Medicine, Medical Equipment, Oncology& Hematology, Pathology, Psychiatry, Respiratory,Toxicology, Urology ทดลองใช้ได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุดฯ http://www.md.kku.ac.th/library/main  Free trials  Informa Healthcare เปิด ให้ทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะได้ที่คุณอัคริมา สุ่มมาตย์ โทร.63460 หรือ akarima@kku.ac.th 1618. ประกาศผลผู้โชคดีทร่วมกิจกรรมยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check) ประจาเดือนตุลาคม 2555 ี่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ตัวแทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ จับรางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมยืมทรัพยากร สารสนเทศด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-Check) ประจาเดือนตุลาคม โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้
  3. 3. วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น“ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×