V 299

255 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 299

  1. 1. ฉบับที่ 299 ประจำวันที่ 1 - 15 ตุลำคม 25551605. สำนักวิทยบริกำรแสดงควำมยินดีกับรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำรในวำระเข้ำรับตำแหน่งใหม่ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรร่ ว มแสดง ควำมยิ นดีกั บผู้ บริห ำรในวำระเข้ ำรั บ ต ำแหน่ ง ใหม่ น ำโดย นำงสุ ด ใจ ธนไพศำล ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก วิ ท ย บริ ก ำรและคณะผู้ บ ริ ห ำรส ำนั ก วิ ท ย บริกำร เข้ำมอบช่อดอกไม้แ สดงควำม ยิ น ดี แ ก่ รศ.นพ.ถวั ล ย์ ว งค์ รั ต นสิ ริ รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละ ยุ ท ธศำสตร์ ร ะหว่ ำ งประเทศ รศ.ดร. นิ ย ม วงศ์ พ งษ์ ค ำ รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ย ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สำรองค์ ก ร รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ คณบดีคณะ เกษตรศำสตร์ รศ.ดร.กุ ลธิดำ ท้วมสุข ค ณ บ ดี ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ สั ง คมศำสตร์ ผศ.ดร.มนสิ ช ำ เพชรำ นนท์ คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงำม คณบดี คณะวิ ท ยำกำรจั ด กำร และนำงสำว ธนรั ต น์ สอนสำ ผู้ อ ำนวยกำรกอง กิจกำรนักศึกษำ
  2. 2. 1606. หนังสือน่ำอ่ำนประจำเดือนตุลำคม หัวข้อ “รู้โรค รู้แก้ไข รู้ดูแล” ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำร เชิ ญ ชวนพบกั บ เรื่ อ งรำวที่ น่ ำ สนใจเกี่ ย วกั บ นิ ท รรศกำรหนั ง สื อ น่ ำ อ่ ำ นในเดื อ นตุ ล ำคมนี้ เ ป็ น กำรจั ด หนั ง สื อ กลุ่ ม วิทยำศำสตร์สุขภำพ ภำยใต้หัวข้อเรื่อง “รู้โรค รู้แก้ไข รู้ดูแล” เพื่อกระตุ้น เตือนให้ผู้อ่ำนแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และรู้ว่ำควรจะปฏิบัติตัวอย่ำงไรในกำรป้องกันโรค ตลอดจนกำรรู้จักรักษำ ตนเองเมื่อรู้สึก ไม่ส บำย สนใจติดตำมอ่ำนและยืมได้ตลอดเดือนตุล ำคม ที่มุมหนังสือน่ำอ่ำน อำคำร 2 ชั้น 2 เยื้อง Library Café 1607. ห้องสมุดคณะแพทยศำสตร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงำนจัดทำกำรอนุรักษ์พลังงำนระดับดีเยียม ่ เมื่ อ วั น ที่ 7 กั น ยำยน 2555 คณะแพทยศำสตร์ จั ด ให้ มี ก ำรนำเสนอผลงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำนในหน่วยงำน ฉลองครบรอบ 40 ปีแห่ ง กำรสถำปนำคณะแพทยศำสตร์ ในกำรน ำเสนอผลงำนครั้ ง นี้ห้องสมุดคณะแพทยศำสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงำนจัดทำกำรอนุรักษ์ พลังงำนระดับดีเยี่ ยม เป็ นหน่วยงำนต้นแบบให้เป็นสถำนที่เยี่ยมชมและศึกษำดูงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนแก่หน่วยงำนอื่นๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 1608. ห้องสมุดคณะแพทยศำสตร์ บอกรับฐำนข้อมูลหนังสือออนไลน์ ห้ อ งสมุ ด คณะแพทยศำสตร์ บอกรั บ ฐำนข้ อ มู ล หนั ง สื อ ออนไลน์ McGraw Hill–eBook Library ชุด First Aid Collection ซึ่งมี หนังสือออนไลน์ จำนวน 24 ชื่อเรื่อง ผู้ ที่ ส น ใ จ ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ไ ป สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ไ ด้ ที่ http://www.md.kku.ac.th/library/main > E-Book > First Aid Collection หำกมี ปั ญ หำในกำรสื บ ค้ น ข้ อ มู ล โปรดสอบถำม รำยละเอียดได้ที่จุดบริกำร One-Stop Service โทร. 63983 ในวันเวลำ ที่ห้องสมุดเปิดให้บริกำร หรือที่ ussahgij@kku.ac.th
  3. 3. 1609. สำนักวิทยบริกำรขอเชิญใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภำษำไทย (E-books) สำนักวิทยบริกำรใคร่ขอแนะนำวิธีเข้ำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภำษำไทย (e-books) สำขำมนุษยศำสตร์สังคมศำสตร์ ,ส ำ ข ำ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ อ่ ำ น ไ ด้ ต ล อ ด 2 4 โ ด ย ไ ม่ จ ำ กั ด เ ว ล ำ แ ล ะ ส ถ ำ น ที่ เข้ำไปติดตำมอ่ำนหนังสือฉบับเต็มได้ที่ http://www.2ebook.com/kku/ 2) คลิก “อ่านหนังสือ” เพื่อเปิดดูเนื้อหาของหนังสือ 1) คลิกที่หน้าปกหรือชื่อเรื่อง เพื่อเข้าดูรายละเอียดของหนังสือ 3) คลิกหน้าสารบัญ เพื่อเปิดอ่านหนังสือ เวลาเปิดบริการ สานักวิทยบริการ วันที่ 22 ตุลำคม – 30 พฤศจิกำยน 2555 จันทร์ – ศุกร์ 08.30 - 19.30 น. เสำร์ 09.00 – 20.00 น. อำทิตย์ 09.00 – 17.00 น. วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×