Your SlideShare is downloading. ×
V 298
V 298
V 298
V 298
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
241
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ฉบับที่ 298 ประจำวันที่ 16 - 31 กันยำยน 2555 1600. สำนักวิทยบริกำรได้รับรำงวัลจำกกำรร่วมแสดงผลงำน KKU Show & Share 2012 สำนักวิทยบริกำร ร่วมส่งผลงำนเข้ำประกวดงำน KKU Show & Share 2012 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ณ วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2555 ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 16.30 น. จำนวน 14 เรื่องคือ 1. กำรพัฒนำศิษย์ก้นกุฏิมุมอีสำนสนเทศ เจ้ำของผลงำน นำงนำยิกำ เดิดขุนทด และนำงสำวกฤติกำ สุนทร 2. Just Speak Out เจ้ำของผลงำน นำงสำวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์ นำงสำววรำภรณ์ พนมศิริ นำงนงนุช คงวัฒนำนนท์นำงมุกดำ ดวงพิมพ์ 3. กำรพัฒนำคุณภำพองค์กรด้วยกำรจัดกำรควำมรู้ เจ้ำของผลงำน คณะอนุกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ สำนักวิทยบริกำร 4. คนงดงำม องค์กรมีสุข มหำวิทยำลัยก้ำวหน้ำ โลกร่มเย็น เจ้ำของผลงำน คณะกรรมกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรประพฤติและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ สำนักวิทยบริกำร 5. เจ้ำพ่อมอดินแดง : ควำมเชื่อเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น เจ้ำของผลงำน นำยวันชำติ ภูมี 6. พัฒนำรูปแบบกำรเย็บเล่มหนังสือพิมพ์ให้สวยงำมและลดต้นทุน เจ้ำของผลงำน นำยกุศล เหลำธิ และนำงสำวปรำงทองแก้วนอก 7. ARC Channel: Social media เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้ำของผลงำน นำยธีรยุทธ บำลชน และนำยภำณุวัตร อุทัยบำล 8. ระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรคุ ณ ภำพองค์ ก ร เจ้ ำ ของผลงำน 1) รองศำสตรำจำรย์ วิ โ รจน์ ทวี ป วรเดชรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2) นำงจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 3) นำงสำวศิริญำพร กำรสอน ภำรกิจด้ำนแผนและสำรสนเทศ 9. KKU Rare Book เจ้ำของผลงำน กลุ่มภำรกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุ สำนักวิทยบริกำร 10. ARC KKU SET Corner บริกำรสำรสนเทศตลำดทุน เจ้ำของผลงำน นำงวัชรีวรรณ มัฆวิมำลย์ นำงณัฐ ธิดำ หนุ่มเพชรนำยปิติพงศ์ พิมพำ นำยดำรง สีทอนสุด และนำยสมพร ดีสุรกุล
  • 2. 11. ล้วงลูกเจำะกึ๋น..หนังสือ เจ้ำของผลงำน นำงสำวญำณปภำ เรืองเชิงชุม นำงยุพำ ดวงพิมพ์ และนำงสำวสุกำญจนำทิพยเนตร 12. เพื่อนคู่คิด มิตรนักวิจัย สู่มหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัยของโลก เจ้ำของผลงำน นำงบุษกร อุสส่ำห์กิจ นำงลัดดำ มำหนู และนำงศรีสวรรค์ สีดำผัน ที่ปรึกษำ: นำงสุดใจ ธนไพศำล 13. ข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อประกอบกำรเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน...นั้นสำคัญไฉน เจ้ำของผลงำน นำงยุภำพร ทองน้อย และนำงอนงค์ ลอยเฆม ที่ปรึกษำ: นำงสุดใจ ธนไพศำล 14. ARC-IIC แหล่งเรียนรู้เฉพำะทำงเพื่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงด้ำนสังคม ประเพณี วัฒนธรรมและกำรใช้ภำษำนำนำชำติ เจ้ำของผลงำน คณะทำงำนจัดตั้งศูนย์สำรสนเทศนำนำชำติ นำยศิวะนัท ศรีสุนทร และนำงสำวทิพำนัน พงษ์สุวรรณ โดยมีนำงสุดใจ ธนไพศำล ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร และบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรเข้ำร่วมงำนในครั้งนี้ เป็นจำนวนมำก ผลกำรตัดสิน สำนักวิทยบริกำรได้รับรำงวัล Popular Vote จำกผลงำน ARC Channel: Social media เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้ำของผลงำน นำยธีรยุทธ บำลชน และนำยภำณุวัตร อุทัยบำล รับเงินรำงวัล พร้อมโล่ เวลาเปิดบริการ สานักวิทยบริการ วันที่ 5 - 21 ตุลำคม 2555 จันทร์ – ศุกร์ 08.30 - 18.30 น. เสำร์ 09.00 – 17.00 น. อำทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
  • 3. 1602. สำนักวิทยบริกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกำรแหล่งสำรสนเทศเฉพำะทำง: สำรสนเทศทำงด้ำนอำเซียน เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2555 เวลำ 09.00 -16.00 น. บุคลำกร ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำร จ ำนวน 11 คน ศึ ก ษำดู ง ำนกำรจั ด กำรแหล่ ง สำรสนเทศเฉพำะทำง: สำรสนเทศทำงด้ ำ นอำเซี ย น ณ ห้ อ ง สำรสนเทศอำเซียน สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และศู น ย์ ส ำรสนเทศอำเซี ย น ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม นำโดยนำงสงวน พงศ์ กิจวิทูร ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำร พร้อมด้วยคณะทำงำนจัดตั้ง ศูนย์สำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำร (ARC-IIC) กำรศึกษำดูงำนใน ครั้งนี้เพื่อให้ได้รับประสบกำรณ์และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ กำรดำเนินงำนด้ำนแหล่งสำรสนเทศเฉพำะทำงสำรสนทำงด้ำน อำเซีย น ตลอดจนประสำนควำมร่วมมือด้ำนกำรดำเนินงำนด้ำน อำเซี ย น และเป็น ข้ อมู ล ประกอบกำรจัด ทำแผนดำเนิ น งำนศู น ย์ สำรสนเทศนำนำชำติประจำปี 2556 1603. สำนักวิทยบริกำรจัดงำนมุทิตำจิตแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อำคำร 1 สำนักวิทยบริกำร จัดงำนมุทิตำจิตแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจำปี 2555 โดยมีนำงสุดใจ ธนไพศำล ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรเป็นประธำนพิธีเปิด ในปีงบประมำณ2555 มีผู้เกษียณอำยุรำชกำรคือ นำยมำนิจ หอมหวล ตำแหน่ง พนักงำนขับรถ ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยตลอดระยะเวลำ 30 ปีที่ผ่ำนมำ วัตถุประสงค์ในกำรจัดงำนครั้งนี้เพื่อแสดงมุทิตำจิตให้กับผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร เสริมสร้ำงควำมผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยกำรมุ่งเน้นงำนควบคู่กับกำรมุ่งเน้นบุคลำกร เพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนมีผลงำนที่ดีขึ้น และเพื่อสร้ำงเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
  • 4. 1604. สำนักวิทยบริกำรประกำศคุณงำมควำมดีแก่ผู้เก็บสิ่งของมีค่ำส่งคืนเจ้ำของ เมื่ อวัน ที่ 31 สิง หำคม 2555 นำงสำวพรสุดำ ประมำยะยั งนั ก ศึ ก ษำคณะศึ ก ษำศำสตร์ ภำควิ ช ำภำษำไทย ชั้ น ปี ที่ 2 ได้ เ ก็ บสร้อยคอทองคำ และพระเลี่ยมทอง หนัก 2 สลึง ได้ที่หน้ำอำคำรศูนย์สำรสนเทศ และได้ม อบให้เจ้ำหน้ำ ที่ สำนักวิทยบริก ำรประกำศหำเจ้ำของ และในวันที่ 29 กันยำยน 2555จึงได้มีผู้แสดงตนและส่งมอบให้แก่ เจ้ำของ คือ นำงประทุ ม พึ่ งพิง โดยมี นำงสงวน พงศ์กิ จวิทูรผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำร เป็นพยำน จึงขอประกำศคุณงำมควำมดีผู้ที่ได้เก็บสิ่งของมีค่ำส่งคืนเจ้ำของได้ ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน Taylor & Francis สำนักวิทยบริกำรขอเชิญผู้ใช้บริกำร ทดลองใช้งำนฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ Taylor &Francis สืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน เนื้อหำครอบคลุมสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์วิทยำศำสตร์สุขภำพ และวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เข้ำใช้งำนที่ http://www.tandfonline.com สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอแนะได้ที่ นำงเยำวพร ศำนติวิวัฒน์ Email: yaosir@kku.ac.th โทรศัพท์: 12103 ต่อ 146 วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×