V 294

357 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 294

  1. 1. ฉบับที่ 294 ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎำคม 2555 1577. สำนักวิทยบริกำรจัดอบรมกำรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แก่บุคลำกร ทำงกำรศึกษำจำกทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 สานักวิทยบริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อวิชาการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)” ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิ ว เตอร์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร มี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เด่ น พงษ์ สุ ด ภั ก ดีรองอธิก ารบดีฝ่า ยวิชาการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้เกี ยรติเป็นประธานในพิ ธีเปิด โดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จานวน 44 คน วิท ยากรบรรยายได้ แก่ อาจารย์ บุ ญเลิ ศ อรุ ณพิ บู ล ย์ หั ว หน้ างานพั ฒนาและบริ ก ารสื่อ สาระดิ จิ ทั ล ฝ่ า ยบริ ก ารความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (STKS)สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน นายธีรยุทธ บาลชน และนายภานุวัตร อุทัยบาล เจ้าหน้าที่ของสานักวิทยบริการ 1578. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ได้รับแต่งตั้งจาก สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (OTQA) ตามคาสั่งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ให้เป็นผู้ตรวจประเมินรางวั ลคุณภาพแห่งชาติประจาปี 2555 ทั้งนี้โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จากผู้สมัครเข้า เป็นผู้ตรวจประเมินจานวนประมาณหนึ่งพันรายจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ รัฐวิสาหกิจ และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ 17 ราย ในจานวนนี้เป็นสตรีจานวน 4 ราย โดยมาจากภาครัฐ 2 ราย และภาคเอกชน 2 ราย
  2. 2. 1579. สำนักวิทยบริกำรตรวจประเมินพื้นที่กิจกรรม 5ส ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารได้ น ากิ จ กรรมคุ ณ ภาพ 5ส เข้ า มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน สถานที่ ท างานและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีระเบียบวินัยมากขึ้น ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้าซ้อนลง ลดต้นทุนของหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาจิตสานึกและมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลการดาเนินงานที่ผ่านมามี 3 ปี ในปีแรกมีพื้นที่ 5ส เพียง 3 พื้นที่ ปีที่ 2 พัฒนาเป็น 9 พื้นที่ และปีที่ 3 ขยายผลเป็น 13พื้นที่ มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การอบรมผู้ตรวจประเมินพื้นที่ การประกวดพื้นที่ กิจกรรม Big Cleaning Day อบรมทบทวนความรู้ด้านการพัฒนากิจกรรม 5ส แก่บุคลากร และในวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2555 สานักวิทยบริการ จัดให้มีกิจกรรมตรวจประเมินพื้นที่ทั้งสิ้น 13 พื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่า งก่อนการทากิจกรรมและหลังกิจกรรมอย่างชัดเจน นอกจากเพิ่มระเบียบวินัยในการทางานแล้ว บุคลากรยังรู้สึกสนุกสนานกับการพัฒนาหน่วยงานด้วย
  3. 3. 1580. ประกำศรำยชื่อผู้โชคดีกิจกรรมสุดยอดนักยืม ประจำปี 2555 สานักวิทยบริการจัดกิจกรรมสุดยอดนักยืม ประจาปีการศึกษา 2555 ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2555 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 421 คน มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 58 คน โดยมีรางวัลชนะเลิศดังนี้ รหัสนักศึกษำ ชื่อ- สกุล สำขำ/ภำควิชำ คณะ/หน่วยงำน รำงวัล ผู้ใช้บริกำรประเภทนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ รำงวัลชนะเลิศ 527050035-7 บุญทนากร พรมภักดี การวัดและประเมินการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ผู้ใช้บริกำรประเภทนักศึกษำระดับปริญญำตรี 533200065-7 ธนพัทธ์ พันธ์เลิศ สถาปัตยกรรม สถาปัตยศาสตร์ รำงวัลชนะเลิศ ผู้ใช้บริกำรประเภท อำจำรย์ รำงวัลชนะเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา สุวิทวัส สายวิชาพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ใช้บริกำรประเภท บุคลำกร/ บุคคลภำยนอก รำงวัลชนะเลิศ คุณ สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์ รพ.ศรีนครินทร์ แพทยศาสตร์ ผู้โชคดีสำมำรถติดต่อรับรำงวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 สิงหำคม 2555 เวลำ 13.30 - 16.30 น. ที่เคำน์เตอร์บริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรอ้ำงอิงและวิจัย ชั้น 2 อำคำรศูนย์สำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น หำกพ้นกำหนดทำงห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจกรำงวัล ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้โชคดีทั้งหมดได้ที่ www.library.kku.ac.th 1581. ขอเชิญทดลองใช้ฐำนข้อมูลหนังสือออนไลน์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ McGraw Hill – eBook Library – Medical Collections ซึ่งจะมีชุดหนังสือซีรี่ย์ของ  First Aid Test Prep [24 titles]  Handbooks [44 titles]  Nursing [17 titles]  Primary Care [26 titles] สามารถทดลองเข้าใช้สืบค้นได้ที่ http://www.md.kku.ac.th/library/main/  Free Trials  McGraw Hill – eBook Library หรือที่นี่ Titles in McGraw Hill-eBook Library
  4. 4. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ AccessScience AccessEngineering ฐานข้อมูล AccessScience เป็น ฐานข้อมูล AccessEngineering เป็นฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จาก ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องMcGraw-Hill Encyclopedia of Science & จานวน 300 ชื่อเรื่องTechnology, McGraw-Hill Yearbooks of ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555Science & Technology, McGraw-HillDictionary of Scientific and Technical สืบค้นได้ที่หน้าเว็บไซต์สานักวิทยบริการ หรือTerms และ The Hutchinson Dictionary http://www.accessengineeringlibrary.comof Scientific Biography ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 สอบถามข้อมูลเพิมเติมและแสดงความคิดเห็น ่ สืบค้นได้ที่ หน้าเว็บไซต์สานักวิทยบริการ เกี่ยวกับฐานข้อมูลนี้ได้ที่ เยาวพร ศานติวิวัฒน์ หรือ http://www.accessscience.com yaosir@kku.ac.th วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×