V 292

382 views
339 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 292

  1. 1. ฉบับที่ 292 ประจำวันที่ 16 - 30 มิถนำยน 2555 ุ 1567. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรร่วมบรรยำย “โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนว ปฏิบัติที่ดีตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น” เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกองแผนงาน จัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี มหำวิทยำลัยขอนแก่นมี รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติบรรยาย เรื่องมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากนั้นเป็นการนาเสนอในระดับ คณะ/หน่วยงาน ด้านนโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการบรรยายหัวข้อ: การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ_การวิเคราะห์สารสนเทศของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาหรับผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่: http://plan.kku.ac.th/pln2012/news_dsp.php?cid=266 1568. สำนักวิทยบริกำรจัดโครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมน้อมนำควำมสงบสุขสู่กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการดาเนินชีวิตและการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สานึกในคุณธรรมจริยธรรมที่พึงยึดถือ ดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ดารงตนอยู่ในคุณงามความดีสามารถนาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิตประจาวันและการทางานได้เป็นอย่างดี สานักวิทยบริการจึงได้จัดโครงการ“เข้าวัดปฏิบัติธรรมน้อมนาความสงบสุขสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีกิจกรรม 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10มิถุนายน 2555 นาโดยนางสีรุ้ง พลธานี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรรวมจานวน 8 คน และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 นาโดยนางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรรวมจานวน 15 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันตาบลบ้านค้อ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  2. 2. การเข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ธ รรมน้ อ มน าความสุ ข สู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในครั้ ง นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรม ที่คณะกรรมกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ สำนักวิทยบริกำร จัดให้สาหรับบุคลากรสานักวิทยบริการและบุคลากรห้องสมุดคณะ และใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณรวมถึง สร้างสถานที่ทางานที่มีความสุข(Happy Workplace) ตามนโยบายของสานักวิทยบริการ 1569. สำนักวิทยบริกำรแจ้งปัญหำกำรเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูล SciFinder
  3. 3. 1570. กำรหำค่ำ h-index โดยใช้ Scopus สานักวิทยบริการใคร่ขอแนะนาวิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างจานวนการอ้างถึง (Citations) กับลาดับขอ บทความที่ถูกอ้างถึง (Article Rank Number) ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัย - เข้ำไปที่ www.library.kku.ac.th/library เลือกฐาน Scopus (ภายใต้เมนู E-Journal สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ขั้นตอนการการหาค่า h-index มีดังนี้ 1.) เลือก Author search  2.) พิมพ์นามสุกลลงในช่องว่าง ตัวอย่างเช่น Assoc. Prof. Dr. Sakda Daduang พิมพ์เป็น daduang  3.) เลือก Subject Areas  4.) แล้วคลิก Search  จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง 5.) คลิกที่ ช่องสี่เหลี่ยม หน้าชื่อ Daduang, Sakda 6.) คลิกที่ View citation overview   เพียงเท่านี้ก็จะทาให้คุณทราบค่า h-index เพื่อสะท้อนปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อง Connect ผ่าน vpn2.kku.ac.th ก่อนเข้าสู่ฐานข้อมูลดังกล่าว มีปัญหาในการใช้ฐานข้อมูล โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือโทร.12103 ต่อ 152 ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202541-2 ต่อ 152 วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×