ฉบับที่ 287 ประจำวันที่ 1 - 15 เมษำยน 2555  1547. สำนักวิทยบริกำรร่วมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ประจำปี 2555    เมื่อวันที่ ...
1548. หนังสือน่ำอ่ำนประจำเดือนเมษำยน 2555 หัวข้อ “อโรคยำ ปรมำ ลำภำ”                            ...
1550. สำนักวิทยบริกำรร่วมกับธนำคำรโลกขอเชิญเข้ำร่วมฟังบรรยำยทำงวิชำกำร         ผูสนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

V 287

281

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
281
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 287

 1. 1. ฉบับที่ 287 ประจำวันที่ 1 - 15 เมษำยน 2555 1547. สำนักวิทยบริกำรร่วมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 สานักวิทยบริการเข้าร่วมงานประเพณี สงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2555 ณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาโดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้แก่ 1.กิจกรรมรดนาขอพรผู้อาวุโส 2.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไทย สานักวิทยบริการได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาประเภทตีบักกลิงล้อ รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาประเภทวิ่งกระสอบ และรางวัลชมเชยกีฬาประเภทวิ่ง 4 ขา รักษาของนามาซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรชาวสานักวิทยบริการทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครังนี และในวันที่ 12 เมษายน 2555 ตังแต่เวลา 14.00 น. สานักวิทยบริการ จัดกิจกรรมสงกรานต์สานักวิทยบริการ ประจาปี 2555ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการเป็นประธานเปิดงาน มีพิธีรดนาดาหัวผู้อาวุโสและผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว กิจกรรมการประกวดแต่งกายผ้าไทย ก่อกองทรายปักธงอธิษฐาน ราวงสงกรานต์ การจัดปาเป้าเพื่อหาทุนสวัสดิการ มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานได้แก่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายในอาคารศูนย์สารสนเทศ ตลอดจนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนแสดงให้เห็นถึงการอนุ รักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสร้างความสนุกสนานต่อผู้มาร่วมงาน อีกทังยังสร้างความสามัคคีและความผูกพันของบุคลากรในสานักวิทยบริการอีกด้วย
 2. 2. 1548. หนังสือน่ำอ่ำนประจำเดือนเมษำยน 2555 หัวข้อ “อโรคยำ ปรมำ ลำภำ” “อโรคยา ปรมาลาภ...ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ” ที่ทุก คนปรารถนาในการดารงอยู่ อย่างมีความสุข โดยปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บ เมื่อสุขภาพกายดี สุขภาพจิตก็ดีไปด้วย มีกาลังวังชา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่อย่างมีความสุข เจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป เรื่องสุขภาพดี เป็นเรื่องของ ทุกคนที่จะต้องใส่ใจดูแลตนเองเป็นอันดับแรก ดังนัน กลุ่มภารกิจ จัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เล็งเห็นความสาคัญ ต่อคุณภาพชีวิตของทุกท่านดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้จัดนิทรรศการ หนังสือดีน่าอ่านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในแง่มุมต่าง ๆ อย่ า งหลากหลาย ให้ ท่า นได้อ่ าน และยื มได้ต ามอัธ ยาศัย ณ มุ ม หนังสือน่าอ่านอาคาร 1 เยื องกับ Library café ในเวลาทาการ ห้องสมุด ตลอดเดือนเมษายน 2555 นี 1549. สำนักวิทยบริกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพื่อกำรบริกำรที่เป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา สานักวิทยบริการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อบริการที่เป็นเลิศ (Personality & Communication Pro for Excellent Service) ณ ห้องประชุมดอกคูน สานัก วิทยบริการ มีนางสุดใจ ธนไพศาลผู้อานวยการสานักวิทยบริการกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากอาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ วิทยากรจากสถาบันThe Best Training ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์บูรณาการ การอบรมครังนีเพื่อให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของผู้ให้บริการมีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และการแต่งกายที่เหมาะสมในการให้บริการ ทาให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจอันจะนาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพและความประทับใจต่อผู้รับบริการ และผู้รับการอบรมสามารถนาหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการส่วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมครังนีมีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนได้เปิดโลกทัศน์ผ่านการถ่ายทอดของวิทยากรได้เป็นอย่างดี มีบรรณารักษ์และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริการ สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจานวนมาก
 3. 3. 1550. สำนักวิทยบริกำรร่วมกับธนำคำรโลกขอเชิญเข้ำร่วมฟังบรรยำยทำงวิชำกำร ผูสนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่: ้ http://www.library.kku.ac.th/uploads/ARCWorldbank.pdf สาหรับผูสนใจเพิมเติมสามารถใช้บริการ World ้ ่ Bank E-Library ได้ที่ www.library.kku.ac.th หรือ http://elibrary.worldbank.org/ วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×