V 286

366
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
366
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 286

  1. 1. ฉบับที่ 286 ประจำวันที่ 16 - 31 มีนำคม 2555 1542. สำนักวิทยบริกำรเร่งปลูกฝังจริยธรรมด้วยโครงกำรไหว้พระฟังธรรมเสริมสร้ำงจรรยำบรรณ ประจำปี2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สานักวิทยบริการ จัดโครงการไหว้พระฟังธรรม ณ วัดป่าบ้านค้อ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุ ดรธานี และวั ดโพธ์ ชั ย (หลวงพ่ อพระใส) จัง หวั ดหนองคาย นาโดยนางจรูญลัก ษณ์ นารี ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการทั่วไป และนางสงวน พงศ์กิจวิทูร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยบุคลากรสานักวิทยบริการ และผู้ติดตามรวม 36คน การจัดกิ จกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุ คลากรของส านักวิทยบริการ เข้าวัดไหว้พระทาบุญเพื่อความเป็นสิริ มงคล อีกทั้งให้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของศิลปวัฒนธรรมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในด้านพระพุทธศาสนาให้ดารงอยู่ต่อไป 1543. คณะผู้บริหำร School of Medicine, Ateneo de Zamboanga University ประเทศฟิลิปปินส์ เยียมชม ่ ห้องสมุดคณะแพทยศำสตร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น.นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ และหัวหน้า กลุ่มภารกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ Dr.Fortunato Cristobal คณบดี School of Medicine, Ateneo de Zamboanga Universityประเทศฟิลิปปินส์ และคณะรวม 5 ท่าน ในการมาเยี่ยมชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่มาหารือความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
  2. 2. 1544. ห้องสมุดคณะสำธำรณสุขศำสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล Citation ส่งเสริมผลงำนวิจัยให้ได้รับกำรอ้ำงอิง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องสมุดคณะ สาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติก ารเรื่องการใช้สารสนเทศจาก ฐานข้อมู ล Citation ส่งเสริม ผลงานวิ จัย ให้ไ ด้ รับการอ้ างอิ ง ณ ห้อ ง PH1301 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะ สาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงผู้ส นใจทั่วไป จานวน 29 คน วิทยากรโดย นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาว จีรภา สิมะจารึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางเยาวพร ศานติ วิ วั ฒ น์ บ ร ร ณ า รั ก ษ์ ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วม อบรมได้ รั บ ทราบวิ ธี ก ารสื บ ค้ น และตรวจสอบการอ้ า งถึ ง ในผลงาน ตลอดจนส่งเสริม /สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นถึงความเป็นมาและ ความส าคั ญของตัวชี้ วัดร้ อยละที่เ พิ่ มขึ้น ของบทความวิ จัย ที่ ไ ด้รั บการ อ้างอิง (Citation) และวิธีการได้ข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ที่จ ะตอบสนองนโยบาย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะในการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย และ การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป สืบค้นครังเดียว..เจอหลายฐานข้อมูลกับ “Summon” ้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารขอเชิ ญ ผู้ ใ ช้ ทุ ก ท่ า นทดลองใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ลอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน้าจอเดียวโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จาก ThaiLISTจานวน 9 ฐานข้อมูล สืบค้นได้ที่ http://kku.summon.serialssolutions.com/ ได้ตงแต่บดนีจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ั้ ั ้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นได้ที่: นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ e-mail:yaosir@kku.ac.th
  3. 3. 1545. ห้องสมุดคณะสำธำรณสุขศำสตร์ปรับปรุงระบบจัดหมวดหมู่หนังสือใหม่และจัด Collection เพิ่มเติม ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรับเปลี่ยนระบบการจัดหมู่หนังสือใหม่และจัด Collection เพิ่มเติม เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บหนังสือมีจากัด ดังนี้ 1.ปรับปรุงระบบจัดหมวดหมู่หนังสือใหม่ โดยใช้ระบบจัดหมวดหมู่หนังสือ 2 ระบบ คือ ระบบจัดหมู่หนังสือหอสมุดแพทย์แห่งชาติ (NLM) เป็นระบบหลัก และระบบจัดหมู่หนังสือรัฐสภาอเมริกัน (LC) เป็นระบบรอง เพื่อความสะดวกในการดาเนินงานด้านเทคนิค (Cataloging) ซึ่งในฐานข้อมูล Millennium อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงหมวดหมู่ใหม่ (recatalog) 2. เพิ่ม Collection หนังสือ old stack ติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน (ระบบหมวดหมู่หนังสือยังคงเป็นระบบจัดหมู่หนังสือ LC) สามารถสอบถามข้ อมู ล เพิ่ ม เติม ได้ที่ : โทร.: 0-4300-9700 ต่อ 11962, 0-4334-7057 ต่อ 137 ; ภายใน มข.:12480,12482,12484 ต่อ 137 e-mail:tyuwad@kku.ac.th MSN: phlibkku@hotmail.com 1546. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศำสตร์แนะนำวำรสำรออนไลน์ Archives of Orafacial Sciences วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ.../ที่ปรึกษา

×