ฉบับที่ 277 ประจาวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2554   1510. สานักวิทยบริการขอเชิญชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจเนื่องในวโรกาสเฉลิมพ...
1512.สานักวิทยบริการขอเชิญทดลองใช้ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัยออนไลน์      ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร จั ด ให้ มี บ ริ ก ...
1514. ประกาศผลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check) ประจาเดือนตุลาคม 2554   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

V 277

396 views
380 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 277

 1. 1. ฉบับที่ 277 ประจาวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2554 1510. สานักวิทยบริการขอเชิญชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สานักวิทยบริการขอเชิญผู้ส นใจเข้า ร่วมชมนิทรรศการพระราช กรณียกิจเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบามสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ พระราชกรณี ย กิ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ และในหลวงกั บ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกันนี้จัดฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ การ แสดงนิทรรศการหนังสือ King Collection อีกทั้งกิจกรรม “1 ดวงใจทา ความดีถวายแด่...พ่อหลวง” และขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ณ โถง อาคารศูนย์สารสนเทศ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2554 1511.สานักวิทยบริการขอเชิญอบรมเรื่อง การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ: TurnItIn เพื่อตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก สานักวิทยบริการ (สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ )ได้จัดหาโปรแกรม TurnItIn เข้ามาใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกข้อมูลและผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยได้ซื้อสิทธิ์การใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 และทาหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้คณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตผลงานทางวิชาการรวมทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัย ส านักวิ ทยบริการจึงจะจัด อบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคั ดลอกผลงานวิชาการ: TurnItIn สาหรับอาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 จานวน 2 รอบ รอบแรกเวลา 9.00-11.00 น. รอบสองเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมขามแก่น ชั้น 1 อาคาร 2 สานักวิทยบริการ จึงขอเชิญคณะ/หน่วยงานส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.library.kku.ac.th/regtin/add.php ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 2. 2. 1512.สานักวิทยบริการขอเชิญทดลองใช้ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัยออนไลน์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร จั ด ให้ มี บ ริ ก ารห้ อ งค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้พื้นที่ในการศึ ก ษา ค้ น คว้ า และสนทนาทางวิ ช าการอย่ า งเป็ น อิ ส ระ ห้ อ งค้นคว้าวิจัยที่จัดให้บริการ มีจานวน 38 ห้อง โดยแยกเป็นห้องศึกษาค้ น คว้ า วิ จั ย กลุ่ ม จ านวน 26 ห้ อ ง ห้ อ งศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ส าหรั บบัณ ฑิ ตศึ ก ษา อาจารย์ นัก วิ จั ย จ านวน 12 ห้ อ ง และเพื่ อเพิ่ มความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ สานักวิทยบริการจึงได้มีระบบการจองห้ องศึ ก ษาค้ น คว้ า ออนไลน์ เนื่อ งจากระบบอยู่ ใ นระหว่า งการทดลองใช้ เพื่ อให้ก ารใช้ ง านมี ป ระสิท ธิภาพ สามารถใช้ใ น ระบบInternet Mozilla FireFox สามารถดู ร ายละเอี ย ดการใช้ ที่http://library.kku.ac.th/booking 1513. ข่าวดี! สาหรับนักยืมทุกท่านมาถึงแล้วค้นหา...สุดยอดนักยืม 55
 3. 3. 1514. ประกาศผลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check) ประจาเดือนตุลาคม 2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป จับรางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-Check) โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้1. คุณณัฐณิชา ปลัดสังข์ คณะวิศวกรรมศาสตร์2. คุณชนนิกานต์ สุวรรณเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3. คุณชนม์นิภา สุวรรณเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4. คุณพันเพชร น้อยเมล์ บุคลากร มข. คณะแพทยศาสตร์5. คุณวิไล สาระพาณิชย์บบุคยืมทุกท่านมาถึงแล้วค้นหา...สุด ข่าวดี! สาหรั นักลากร มข. คณะแพทยศาสตร์ ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการ และวิจัยเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมลุ้นรางวัลไปจนถึงเดือนธันวาคม 2554 วัฒนธรรมองค์กรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอาสา สร้างสรรค์พฒนา สามัคคีทีมงาน เชียวชาญความรู้ มุงสูคณภาพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×