Book online
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Book online

on

  • 387 views

บริการการจองหนังสือออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

บริการการจองหนังสือออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Statistics

Views

Total Views
387
Views on SlideShare
387
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Book online Document Transcript

  • 1. การจองผ่านระบบออนไลน์ การจองหนังสือหรือทรัพยากรต่าง ๆ ของห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ เป็นการจองทรัพยากรของห้องสมุดไว้สาหรับอ่านหรือยืมออกนอกห้องสมุด ซึ่งทรัพยากรรายการที่ต้องการจองนั้น จะต้องเป็นรายการทรัพยากรที่ถูกยืมออกไปแล้วเท่านั้นจึงจะทาการจองได้สมาชิกของห้องสมุด สามารถจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้ - หนังสือที่ต้องการจอง ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้ยมไปก่อนแล้ว จึงจะทาการจองได้ ื - การจองสามารถทาได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ WebOPAC หรือมใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน - การติดต่อรับให้ตดต่อรับที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน หากผู้รับไม่มารับจะทาการนาไปให้บริการปกติ ิ - ห้องสมุดจะมีระบบเตือนหนังสือจองไปทาง E-mailขั้นตอนการจองทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ - เข้าไปที่ www.library.kku.ac.th/library เพื่อค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด - คลิกเลือกค้นหาหนังสือ สือโสตฯ วารสาร ด้วย WebOPAC ่ - กาหนดทางเลือกในการค้นหา - พิมพ์คาค้น - คลิก ค้นหา - รายการที่สามารถจองได้ คือรายการที่ถูกยืม - เมื่อต้องการจองรายการนี้ ให้คลิกที่ Request - จะปรากฏหน้าจอให้กรอก ชื่อ- สกุล และบาร์โค้ดบนบัตรนักศึกษา / บุคลากร - คลิกที่ Submit - คลิกที่ Request Selected Item เพื่อส่งคาขอจองหนังสือการตรวจสอบรายการจอง ขั้นตอนการตรวจสอบรายการจองผ่านระบบออนไลน์ - เข้าไปที่ www.library.kku.ac.th/library - คลิกตรวจสอบรายการยืมและยืมด้วยตนเอง เพื่อ Login เข้าสูระบบสมาชิกฯ โดยกรอกชือ – สกุลและบาร์โค้ด ่ - จะปรากฏหน้าจอให้ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก “My Account” เพื่อตรวจสอบรายการจอง - เมื่อคลิกที่ Submit - ให้คลิกที่เข้าที่ 1 requests (จอง) *จะปรากฏรายการที่จองไว้คือ + 1 จอง สำนักวิทยบริกำร : http//library.kku.ac.th โทรศัพท์ 0-4320-2541-2 โทรศัพท์ภำยใน 12103 โทร 0-4320-2543