คํานํา     รายงานผลการดํ า เนิ น งาน สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร (สํ า นั ก หอสมุ ด และทรั พ ยากรการเรี ย นรู )ประจําปง...
สารบัญ                                                          ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                                 สํานักวิทยบริ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                           สํานักวิทยบริการ (สํานักหอ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                              สํานักวิทยบริการ (ส...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                          สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสม...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                    สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยา...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                           สํานักวิทยบริการ (สํานักหอ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                        สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดแ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                       สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                                        ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                                        ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                                 สํานักวิทยบริ...
รายงานประจําปพ.ศ.2552                         สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                            สํานักวิทยบริการ (สํานัก...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                            สํานักวิทยบริการ (สํานัก...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                                 สํานักวิทยบริ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                           สํานักวิทยบริการ (สํานักหอ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                         สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุด...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                            สํานักวิทยบริการ (สํานัก...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                           สํานักวิทยบริการ (สํานักหอ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                           สํานักวิทยบริการ (สํานักห...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                            สํานักวิทยบริการ (สํานั...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                                 สํานักวิทยบริ...
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552                                สํานักวิทยบริกา...
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Annual report2552
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Annual report2552

220

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
220
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Annual report2552

 1. 1. คํานํา รายงานผลการดํ า เนิ น งาน สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร (สํ า นั ก หอสมุ ด และทรั พ ยากรการเรี ย นรู )ประจําปงบประมาณ 2552 จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการที่ดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2552 เนื้อหาประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ประวัติพัฒนาการและการบริหารจัดการทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 และสวนที่ 4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป นอกจากเปนการรายงานผลการดําเนินงานแลวยังเปนการเผยแพรแกบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ เพื่อกอใหเกิดความเขาใจรวมกัน อีกทั้งเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงและเพื่อประโยชนในการบริหารงานตอไป ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝายที่รวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2552 ใหลุลวงจนกอเกิดเปนผลงานที่สําเร็จ ดวยดี และขอขอบคุณทุกทานที่ใ หขอมูลเพื่อรวบรวมเรียบเรียงจนเป นรายงานฉบับนี้ในที่สุด (นางสุดใจ ธนไพศาล) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มกราคม 2553
 2. 2. สารบัญ หนาคํานําบทสรุปสําหรับผูบริหาร .................................................................................................................. 1สวนที่ 1 ประวัติและพัฒนาการ ........................................................................................................ 3 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ............................................................................... 6 โครงสรางการบริหารงาน ................................................................................................... 7 คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ............................................................................... 10 ผูบริหารสํานักวิทยบริการ .................................................................................................. 11 บุคลากรสํานักวิทยบริการ .................................................................................................. 12สวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน ................................................................................................... 13 - ทรัพยากรสารสนเทศ ............................................................................................. 13 - ระบบหองสมุด ....................................................................................................... 14 - สิ่งอํานวยความสะดวก ........................................................................................... 15 - บริการของหองสมุด ............................................................................................... 16 - อาคารสถานที่ ........................................................................................................ 18 - การเปดใหบริการและผูใชบริการ ............................................................................. 21สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 ..................................................................... 24 การบริหารจัดการองคกร ................................................................................................ 24 - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ...................................................................... 24 - การพัฒนาบุคลากร ................................................................................................ 29 - การพัฒนาองคความรู ............................................................................................. 36 - การพัฒนาเครือขายความรวมมือหองสมุด ............................................................... 38 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ..................................................................................... 44 การบริการวิชาการ ......................................................................................................... 45 - การเปนแหลงศึกษาดูงาน ....................................................................................... 45 - การฝกประสบการณวิชาชีพ .................................................................................... 51 - การสงเสริมการเรียนรู ............................................................................................ 52 การทํานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ......................................................................................... ํ 55 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ............................................................................ 56 การปรับปรุงอาคารและสถานที่ ...................................................................................... 57สวนที่ 4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป .......................................................................... 59ภาคผนวก - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 ............................................ 62
 3. 3. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) บทสรุปสําหรับผูบริหาร รายงานผลการดําเนินงาน สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ประจําปงบประมาณ2552 เปนผลการดําเนินงานจากการมีสวนรวมของบุคลากรฝายตางๆ รวมถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนที่ไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนพันธกิจแตละดานจนประสบผลสําเร็จ บรรลุเปาหมายของการดําเนินงานสรุปตามแผนการดําเนินงานดังนี้ การใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัย สอดคลองกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิ ตและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคดานการรูสารสนเทศและการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาการใหบริการหองสมุดที่สนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเปนสวนหนึ่งในการผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูและการวิจัย ดานการจัดบริการมีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการ 698,967 รายการ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 39 ฐาน จัดบริการพื้นฐาน 14 บริการ และบริการพิเศษ 7 บริการมีการใชบริการยืมและยืมตอ 692,153 ครั้ง เปดบริการในเวลา 1,952 ชั่วโมง และนอกเวลา 1,924 ชั่วโมง มีผูเขาใชรวมทั้งสิ้น 954,632 ครั้ง ใชบริการผานเว็บไซต 1,054,807 ครั้ง ในป 2552 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 85 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการไดพัฒนาเว็บไซตเพื่อรองรับการใชงานของผูใชบริการที่มากขึ้น มีการติดตั้งระบบ Access Control ในอาคารศูนยสารสนเทศเพื่อใชควบคุมทางเขาออกอาคารผานบัตรสมาชิกหองสมุด บัตรประจําตัวบุคลากร และบัตรประจําตัวนักศึกษา ปรับปรุงเครื่องแมขายของระบบหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC พรอมทั้งปรับปรุง Millennium version 2.6 เปน Millennium version 2.7 เพื่อใหรองรับการใชงานบนเว็บไซต และเพิ่มระบบแจงเตือนผานทางอีเมล มีการปรับปรุงเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-checkmachine) ดานอาคารสถานที่ไดปรับปรุงหองบริการศึกษาคนควาดวยตนเองตามอัธยาศัย (SDL Room) และเพิ่มจํานวนโตะเกาอี้สําหรับนั่งอานในบริเวณพื้นที่ของอาคาร จํานวน 38 โตะ 154 ที่นั่ง การบริการวิชาการสูชุมชน ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการไดรับความสนใจจากหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 13 หนวยงาน 365 คน ฝกประสบการณทางวิชาชีพใหกับ 2 หนวยงานจํานวน 9 คน เปนระยะเวลา 3 เดือนและ 4 เดือน ดานการแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลใหกับอาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 12 กิจกรรม จัดโตวาทีนองใหมมีผูเขารวมและเขาชมประมาณ1,400 คน กิจกรรมวันวิทยาศาสตรผูเขารวมเปนนักเรียนนักศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาจากสถานศึกษาตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 215 แหง รวม 5,315 คน การอนุรักษพัฒนา แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรท่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักวิทยบริการ ได ีจัดนิทรรศการ "มข.รําลึก" ในงาน "วันคืนสูเหยา เรารัก มข." ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนที่อิมแพคเมืองทองธานี กรุ งเทพมหานคร โดยจัดแสดงภาพเกา เลาอดีตที่สํา คัญ ตา งๆ อาทิ ภาพนักศึกษารุนแรกรับพระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร วี ดิ ทั ศ น เ รื่ อ ง"การรั บ น อ งในอดี ต " ภาพรวมนั ก ศึ ก ษารุ น ที่ 1 หนั ง สื อ อนุ ส รณ ข องรุ น ต า งๆ พร อ มประชาสัมพันธใหศิษยเการวมบริจาคสิ่งของที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกชนิด ดานการพัฒนาความรูของบุคลากร ผูอํานวยการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ไดใหความรูดานการดําเนินงานพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ พรอมทั้งความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติจากคําบอกเลาและเทคนิคการสัมภาษณ บทสรุปผูบริหาร 1
 4. 4. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการบริหารโครงการที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 โดยสามารถบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดทั้ง 53 ตัวชี้วัด การบริหารจัดการตามเกณฑบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน การจัดการความรูมีผลงานที่สงเขาประกวดในกิจกรรม KKU Show & Share 2009 จํานวน 3 ผลงาน โดยผลงาน Good Practices เรื่อง “การสืบคนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ของอาจารยและนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน” เปนผลงานที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ในดานความรวมมือทางวิชาการ สํานักวิทยบริการมีเครือขายความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) และพัฒนาความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหองสมุดเฉพาะในจังหวัดขอนแกน เพื่อการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ การศึกษาดูงานหองสมุด ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดใหบริการในดานตา งๆ รวมกัน และรวมกับหนวยงานอื่น เชน สถานทู ตสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สมาคมศิษยเกา ในการจัดบรรยายใหความรูดานวิชาการรวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ดานบุคลากรไดพัฒนาบุคลากรโดยเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 100 และยังจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ กิจกรรม 5ส เพื่อปองกันไขหวัด 2009 เปนตน นอกจากนี้สํานักวิทยบริการไดจัดสัมมนาเพื่อศึกษาหาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะหจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2553 อีกดวย บทสรุปผูบริหาร 2
 5. 5. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ประวัติและพัฒนาการ สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) กองหองสมุด สังกัดสํานักงานอธิการบดี เมื่อป พ.ศ.2515 สํานักวิทยบริการ (อาคาร 1 และ 2) ป พ.ศ.2552 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร (สํ า นั ก หอสมุ ด และทรั พ ยากรการเรี ย นรู ) จั ด ตั้ ง ขึ้ น พร อ มกั บ การก อ ตั้ งมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2507 โดยอาศัยอาคารคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนที่ทําการชั่วคราวในการจั ด ตั้ ง ได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย แมนิ โ ตบา ประเทศแคนาดา จั ด ส ง บรรณารั ก ษ ชื่ อMr. Derek R. Francis มาเปนที่ปรึกษา ตอมาป พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดยายมาเปดทําการที่จังหวัดขอนแกน หอสมุดกลางจึงยายมาเปดทําการที่อาคารชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2511 อาคารหอสมุดกลาง (ปจจุบัน คือ สํานักงานอธิการบดี อาคาร 2)ไดสรางเสร็จดวยงบประมาณ 2.5 ลานบาท ในระยะแรกที่อาคารสรางเสร็จ คณะศึกษาศาสตรมีความจําเปนดานสถานที่เรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร จึงไดดัดแปลงอาคารหอสมุดกลางเปนสถานที่เรียนชั่วคราว เปนเวลา 3 ปเศษ จนกระทั่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2515 สํานักงานหอสมุดกลางจึงไดยายมาเปดทําการที่อาคารดังกลาว มีฐานะเปน กองหองสมุด สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตอมา มหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นความสําคัญที่จะจัดบริการกลางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไดรวมงานดานหองสมุด ดานโสตทัศนศึกษา ดานผลิตเอกสารและศูนยหนังสือไวดวยกัน และเริ่มโครงการจัดตั้ง “สํานักวิทยบริการ” เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ดําเนินการจัดหาและใหบริการดานตําราเรียน วารสาร และวัสดุอื่นๆ เพื่อประกอบการเรียน การสอนและการวิจัย 2. เปนแหลงกลางในการจัดหา การผลิต และการใหบริการดานโสตทัศนศึกษา 3. เปนแหลงกลางในการจัดพิมพ ตําราเรียน แบบฟอรม และเอกสารตางๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 4. เปนศูนยกลางในการจําหนายตําราเรียนและอุปกรณการศึกษาอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักวิทยบริการ ในปเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยไดจัดสรางอาคารหอสมุดกลางหลังใหมเปนอาคาร 3 ชั้น ดวยงบประมาณ 12 ลานบาท พื้นที่4,032 ตารางเมตร เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการและสามารถเปดใหบริการแกผูใชไดมากขึ้นเนื่องจากใกลกับหอพักนักศึกษาและเปนศูนยกลางของคณะตางๆ มากกวาอาคารหลังเกา โดยยายมาที่อาคารหลังใหมในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2524 พรอมทั้งเริ่มการดําเนินงานของฝายตางๆ ไดแก ฝายโสตทัศนศึกษา ฝายผลิตเอกสาร และฝายศูนยหนังสือสวนที่ 1 ประวัติและพัฒนาการ 3
 6. 6. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ในป พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยไดจัดสรางอาคารหลังใหมเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังหนึ่ง เปนอาคาร 6 ชั้นพื้ น ที่ 10,494 ตารางเมตร ด ว ยงบประมาณ 45 ล า นบาท โดยเชื่ อ มกั บ อาคารหลั ง แรก และต อ มาในปพ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยไดกอสรางอาคารสารสนเทศเปนอาคาร 9 ชั้นขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกดาน โดยพื้นที่ชั้น 1-3 เปนสวนการใหบริการสารสนเทศของหองสมุด อาคารสารสนเทศเริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 ดวยงบประมาณการกอสราง 121.817 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2550 อาคารศูนยสารสนเทศดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอย และในเดือนตุลาคม2550 ไดดําเนินการยายพื้นที่การปฏิบัตงานและสวนของการใหบริการจากอาคาร 1 และอาคาร 2 มาที่อาคาร ิศูนยสารสนเทศชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 สํานักวิทยบริการ(อาคารศูนยสารสนเทศ) ปพ.ศ.2552 (ปจจุบัน)สวนที่ 1 ประวัติและพัฒนาการ 4
 7. 7. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) สถานที่ตั้ง สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งอยูเลขที่ 123 หมู 16 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย 40002 โทรศัพท 043-202409, 202541-2 โทรสาร 043-202543 เว็บไซต: http://library.kku.ac.th แผนที่การเดินทาง สํานักวิทยบริการ (21)สวนที่ 1 ประวัติและพัฒนาการ 5
 8. 8. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักวิทยบริการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรไวดังนี้ วิสัยทัศน (Vision) เปนแหลงเรียนรูและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา ที่ใหบริการอยางมีคุณภาพเพื่อสนับสนุน วิสัยทัศนและพันธกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน พันธกิจ (Mission) เป น แหล ง เรีย นรู ที่ส นับ สนุน การเรีย นการสอน การวิจั ย ของมหาวิท ยาลั ย ขอนแก น และชุ ม ชน โดยการจัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษาและบริการทางวิชาการในรูปของสื่อตางๆ ทั้งสิ่งตีพิมพ สิ่งไมตีพิมพและสื่อ อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกผูใชบริการ เพื่อใหสามารถเขาถึงสารสนเทศและ แหลงการเรียนรูตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) สํานักวิทยบริการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรโดยใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักวิทยบริการ1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริม 1 การใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัย สอดคลองกับพันธ ศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค กิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนานักศึกษา ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคดานการรูสารสนเทศและ การเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต ( 8 กลยุทธ 9 โครงการ 52 กิจกรรม)2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่ม 2 การพัฒนาการใหบริการหองสมุดที่สนับสนุนการทํา ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ ผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสูมหาวิทยาลัยแหง การเรียนรูและการวิจัย ( 4 กลยุทธ 6 โครงการ 10 กิจกรรม)3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 การบริการวิชาการสูชุมชน ( 3 กลยุทธ 3 โครงการ 10 กิจกรรม)4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟู 4 การอนุรักษพัฒนาแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรท่ี ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 6 กลยุทธ 3 โครงการ 5 กิจกรรม)5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ( 9 กลยุทธ 7 โครงการ 24 กิจกรรม) สวนที่ 1 ประวัติและพัฒนาการ 6
 9. 9. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) โครงสรางการบริหารงาน มหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ 2548 ไดใหความเห็นชอบในการปรับโครงสรางใหม และเปลี่ยนชื่อสํานักวิทยบริการ เปน“สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู” โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 6 กลุมภารกิจ ประกอบดวยกลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรูกลุมภารกิจพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ และกลุมภารกิจสนับสนุนทั่วไป นับตั้งแตวนที่ 7 กุมภาพันธ 2552 สํานักวิทยบริการไดปรับโอนยายหองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ัจากกลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาสังกัดกลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร ประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ ผูชวยผูอํานวยการฝายหองสมุดคณะ ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ และหัวหนากลุมภารกิจ 6 กลุม การบริหารจัดการ การกํากับดูแลในดานการบริหารจัดการ โดยทีมผูบริหาร ซึ่งไดแก ทีมผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย • ผูอํานวยการ • รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ • ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ • ผูชวยผูอํานวยการฝายหองสมุดคณะ • ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ ทีมผูบริหารระดับกลาง ประกอบดวย • เลขานุการสํานักวิทยบริการ • หัวหนากลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวยหองสมุดคณะ ดังนี้ 1) หองสมุดคณะแพทยศาสตร 2) หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 3) หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 4) หองสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร 5) หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 6) หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 7) หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร • หัวหนากลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยหองสมุดคณะ/วิทยาเขต ดังนี้ 1) หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 2) หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 3) หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 4) หองสมุดวิทยาเขตหนองคายสวนที่ 1 ประวัติและพัฒนาการ 7
 10. 10. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) • หัวหนากลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวยหองสมุดคณะ/สถาบัน ดังนี้ 1) หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 2) หองสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา • หัวหนากลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรู • หัวหนากลุมภารกิจสนับสนุนทั่วไป • หัวหนากลุมภารกิจพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ นอกจากการแบงกลุมภารกิจดังกลาวแลว สํานักวิทยบริการยังจัดใหมีการบริหารงานในรูปของทีมครอมสายงาน (Cross-functional team) เชน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพ คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ คณะกรรมการพั ฒ นาเว็ บ ไซต คณะกรรมการประชาสัมพันธ เปนตน การบริหารงานสํานักวิทยบริการอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ อาศัยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) โดยดําเนินการตามระเบียบกฎหมายและวิธีการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน และการกํากับนโยบายของสํานักวิทยบริการสูการปฏิบัติผานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปสวนที่ 1 ประวัติและพัฒนาการ 8
 11. 11. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) โครงสรางการบริหารงาน สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ ผูชวยผูอํานวยการฝายหองสมุดคณะ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ เลขานุการสํานักวิทยบริการ กลุมภารกิจจัดการ กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศ กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศ กลุมภารกิจ กลุมภารกิจ กลุมภารกิจ สารสนเทศสาขา สาขาวิทยาศาสตรและ สาขามนุษยศาสตรและ สงเสริมการเรียนรู สนับสนุนทั่วไป พิพิธภัณฑและ วิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยี สังคมศาสตร หอจดหมายเหตุ- หอสมุดกลาง - หอสมุดกลาง - หอสมุดกลาง - สงเสริมการรูสารสนเทศ - สารบรรณ - เอกสารจดหมายเหตุ- หองสมุดคณะแพทยศาสตร - หองสมุดคณะเกษตรศาสตร - หองสมุดคณะศึกษาศาสตร - กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต - การเจาหนาที่ - โสตทัศนจดหมายเหตุ- หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร - หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร - หองสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา - บริการชุมชน - การเงินและบัญชี - สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน- หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย - หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร - เทคโนโลยีหองสมุด - พัสดุ- หองสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร - หองสมุดวิทยาเขตหนองคาย - บริการคอลเล็กชั่นพิเศษ - อาคารสถานที่และยานพาหนะ- หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร - แผนและสารสนเทศ- หองสมุดคณะเภสัชศาสตร - ซอมเขาปกเย็บเลม- หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร - ประชาสัมพันธ หมายเหตุ เริ่มใชเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2552 สวนที่ 1 9
 12. 12. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย รศ.กุลธิดา ทวมสุข ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม รศ.อนันต พลธานี รศ.มันทนา สามารถ อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดีคณะแพทยศาสตร คณบดีคณะเกษตรศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และวิเทศสัมพันธ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ กรรมการ รศ.ลําปาง แมนมาตย นายวสุ เชาวพานนท ศ.ยศอนันต ยศไพบูลย รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา นางสุดใจ ธนไพศาล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการสวนที่ 1 10
 13. 13. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ผูบริหารสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)สวนที่ 1 11
 14. 14. รายงานประจําปพ.ศ.2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) บุคลากรสํานักวิทยบริการ ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการมีบุคลากรจําแนกไดดังนี้ ประเภท ตําแหนงขาราชการ 80 คน บรรณารักษ (ขาราชการ) 43 คนลูกจางประจํา 15 คน พนักงาน/เจาหนาที่หองสมุด 29 คนลูกจางชั่วคราว 6 คน ตําแหนงอื่นๆ 49 คนพนักงานมหาวิทยาลัย 10 คน *บรรณารักษ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 คนพนักงานราชการ 10 คน *เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 1 คน รวม 121 คน รวม 121 คน บรรณารักษ (จําแนกตามประเภท/ระดับ) บรรณารักษ (เชี่ยวชาญ 9) 1 คน บรรณารักษ (ชํานาญการ 7-8) 24 คน บรรณารักษ (3-6) 18 คน *บรรณารักษ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 คน รวม 44 คน หมายเหตุ : * เปนบุคลากรที่ไมไดสังกัดสํานักวิทยบริการสวนที่ 1 12
 15. 15. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ขอมูลสารสนเทศพืนฐาน ้ สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  ทรัพยากรสารสนเทศ ในป พ.ศ.2552 สํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการแกผูใช ดังนี้ ประเภท จํานวน ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 439,365 ชื่อเรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 698,967 รายการ ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย 264,758 ชื่อเรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศภาษาตางประเทศ 174,607 รายการ สื่อสิ่งพิมพ หนังสือทั่วไป 448,145 เลม รายงานการวิจัย 52,864 เลม วิทยานิพนธ 25,844 เลม สารนิพนธ 19,734 เลม เอกสารมาตรฐาน 4,347 เลม วารสารฉบับพิมพ ภาษาไทย 1,575 ชื่อ ภาษาตางประเทศ 2,923 ชื่อ หนังสือพิมพ ภาษาไทย 12 ชื่อ ภาษาตางประเทศ 3 ชื่อ โสตทัศนวัสดุ วีดิทัศน 2,977 มวน เทป 4,789 มวน ซีดีมัลติมีเดีย 6,188 แผน สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนิกส 9,408 ชื่อ วิทยานิพนธ (Full Text) 11,795 ชื่อ งานวิจัย 3,460 ชื่อ บทความวิชาการ 5,138 บทความสวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 13
 16. 16. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูป Full-text 3 ฐาน ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส ในรูป Full-text 2 ฐาน ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสในรูป Full-text 24 ฐาน ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสในรูป Index/Abstract 5 ฐาน ฐานขอมูลกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส 1 ฐาน ฐานขอมูลที่สํานักวิทยบริการพัฒนาขึ้นเอง 4 ฐาน ระบบหองสมุด ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่สํานักวิทยบริการใชในการปฏิบัติงานคือ ระบบ INNOPAC ประกอบดวยระบบยอยดังนี้ 1. ระบบการจัดหา (Acquisition) 2. ระบบการสรางฐานขอมูล (Catalog and Database Maintenance) 3. ระบบดัชนีวารสาร (Journal Index and Holding Link) 4. ระบบการควบคุมหลักฐานการลงรายการ (Authority Control) 5. ระบบควบคุมการประมวลผลระบบงานวารสาร (Serial Control) 6. ระบบยืม-คืน (Circulation) 7. ระบบการสืบคนขอมูลในระบบออนไลน (OPAC: Online Public Access Catalog) 8. ระบบการสํารองวัสดุ (Reserve) 9. ระบบการจัดการ (System Management) 10. ระบบสืบคนขอมูลรองรับมาตรฐาน Z39.50 ในปพ.ศ.2552 ไดปรับปรุงเครื่องแมขายของระบบหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC พรอมทั้งปรับปรุงMillennium version 2.6 เปน Millennium version 2.7 เพื่อใหรองรับการใชงานบนเว็บไซต และเพิ่มระบบแจงเตือนผานทางอีเมล ในป พ.ศ.2552 ระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการใชระบบการจัดหมวดหมูหนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress ClassificationSystem: LC) และหองสมุดคณะแพทยศาสตรใชระบบการจัดหมวดหมูหนังสือระบบหองสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน(National Library of Medicine: NLM) อีกระบบหนึ่งดวยสวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 14
 17. 17. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) สิ่งอํานวยความสะดวก สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู ด ว ยตนเองและเพื่ อ สนั บ สนุ นการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการผูใช ประกอบดวย - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศ 76 เครื่อง ของหองสมุด (OPAC) - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใหบริการ Video On Demand 25 เครื่อง - บริการหองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ชั้น 3 อาคารศูนยสารสนเทศ 80 เครื่อง - บริการหองฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ 24 เครื่อง และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2 อาคาร 2 เครื่องแมขาย (Server) 44 เครื่อง จุดบริการเครือขายไรสาย (Access Point) 38 จุด ครอบคลุมพื้นที่ภายในของอาคารหองสมุดทั้ง 3 อาคาร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาที่ 98 เครื่อง หอง จํานวน หองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หอง หองฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หอง หองประชุมใหญ ขนาด 240 ที่นั่ง 1 หอง หองประชุมกลาง ขนาด 40 ที่นั่ง 1 หอง หองประชุมเล็ก ขนาด 10-15 ที่นั่ง 5 หอง หองศึกษาคนควาเฉพาะกลุม 32 หอง หองบริการ Library Café 1 หองสวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 15
 18. 18. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) บริการของหองสมุด สํานักวิทยบริการ จัดบริการหองสมุดแกบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนและบุคคลภายนอก ดังนี้ 1) บริการพื้นฐาน ไดแก บริการยืม-คืน บริการยืมระหวางหองสมุด บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการสืบคนสารสนเทศ บริการถายเอกสาร บริการนําชมหองสมุด บริการแนะนําการใชหองสมุด บริการแนะนําการใชฐานขอมูล บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการมุมอเมริกันศึกษา บริการเคเบิ้ลทีวี บริการโสตทัศนศึกษา บริการพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ บริการหองประชุมกลุมยอย 2) บริการพิเศษ ไดแก บริการรับ-สงทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service) บริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมสิ่งพิมพ บริการสืบคนการอางอิงผลงานวิชาการ บริการสารสนเทศเลือกสรรเฉพาะสาขา (SDI) บริการอีสานสนเทศ บริการขอมูลสําหรับการเปดหลักสูตรใหม บริการตอบคําถามผานระบบ IM (Instant Messenger) ของ MSN (Microsoft Network)สวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 16
 19. 19. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) สถิตบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการประจําป 2552 ิ บริ การยืม (Checkout) 585,010 ครั้ง การยืมตอ (Renew) 107,143 ครั้ง การจอง (Hold) 5,284 ครั้ง รวม 697,437 ครั้ง แผนภูมิเปรียบเทียบสถิตการยืม การยืมตอ และการจองทรัพยากรสารสนเทศ ิ ระหวางป พ.ศ.2551 – 2552สวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 17
 20. 20. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) อาคารสถานที่ สํานักวิทยบริการจัดใหบริการเปน 2 สวนไดแก หอสมุดกลางและหองสมุดคณะ โดยมีหองสมุดที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ ประกอบดวยหองสมุดจํานวน 14 แหง ดังนี้ หอสมุดกลาง จํานวน 1 แหง หองสมุดวิทยาเขต จํานวน 1 แหง หองสมุดคณะและสถาบัน จํานวน 12 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) หอสมุดกลาง 2) หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 3) หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 4) หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 5) หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 6) หองสมุดคณะแพทยศาสตร 7) หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 8) หองสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร 9) หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 10) หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 11) หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 12) หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 13) หองสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา 14) หองสมุดวิทยาเขตหนองคาย สําหรับหอสมุดกลางปจจุบันประกอบดวย 3 อาคาร มีพื้นที่รวม 18,399 ตารางเมตร จําแนกไดดังนี้ อาคาร 1 (4 ชั้น) ขนาดพื้นที่ 4,032 ตารางเมตร อาคาร 2 (6 ชั้น) ขนาดพื้นที่ 10,494 ตารางเมตร อาคารศูนยสารสนเทศ (3 ชั้น) ขนาดพื้นที่ 3,873 ตารางเมตรสวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 18
 21. 21. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) อาคาร 1 พื้นที่ 4,032 ตารางเมตร ประกอบดวย 4 ชั้น อาคาร 1 ชั้นที่ 1 ใหบริการดังนี้ - หองพัสดุ - หองซอมและเขาปกสิ่งพิมพ - หองประกันคุณภาพ - หองประชุมขนาด 12 ที่นั่ง - หองประชุมขนาด 40 ที่นั่ง อาคาร 1 ชั้นที่ 2 ใหบริการดังนี้ - หองบริการนวนิยาย - หองบริการหนังสืออางอิง - หองบริการหนังสือพิมพและนิตยสาร - มุมความรูตลาดทุน (SET Corner) - หองอเมริกันศึกษา (American Corner) - มุมหนังสือเด็กและเยาวชน (Juvenile Corner) - บริการ Library Café (ทางเชื่อมชั้น 2) อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ใหบริการดังนี้ - หองบริการโสตทัศนศึกษา - หองศึกษาคนควาวิจัยดวยตนเองตามอัธยาศัย (SDL Room : Self–Directed Learning) - หองผลิตสื่อโสตทัศนศึกษา - หองศึกษาคนควากลุมยอยจํานวน 4 หอง อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ใหบริการดังนี้ - หองประชุมขนาด 15 ที่นั่ง อาคาร 2 พื้นที่ 10,494 ตารางเมตร ประกอบดวย 6 ชั้น อาคาร 2 ชั้นที่ 1 - หองบริการหนังสือพิมพฉบับยอนหลัง 5 ป - หองบริการหอจดหมายเหตุ - หองประชุมใหญขนาด 240 ที่นั่ง อาคาร 2 ชั้นที่ 2 - หองฝกอบรมสําหรับการสืบคนสารสนเทศผานระบบคอมพิวเตอร - หองอีสานสนเทศ - หองจัดทําวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส - หองบริการวารสารภาษาไทย และราชกิจจานุเบกษา อาคาร 2 ชั้นที่ 3 - หองบริการวารสารภาษาตางประเทศ - หองศึกษาคนควากลุมยอยจํานวน 6 หอง - บริการถายเอกสารสวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 19
 22. 22. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) อาคาร 2 ชั้นที่ 4 - หองบริการวิทยานิพนธและรายงานการวิจัย - หองศึกษาคนควากลุมยอยจํานวน 4 หอง - บริการตอบคําถามสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ อาคาร 2 ชั้นที่ 5 - หองบริการทรัพยากรสารสนเทศสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - หองศึกษาคนควากลุมยอยจํานวน 6 หอง - บริการตอบคําถามสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - มุมหนังสือภาษาญี่ปุน (Japanese Corner) - หองน้ํา อาคาร 2 ชั้นที่ 6 - หองบริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - หองศึกษาคนควากลุมยอยจํานวน 6 หอง - บริการตอบคําถามสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - หองน้ํา อาคารศูนยสารสนเทศ พื้นที่ 11,267 ตารางเมตร เปนอาคาร 9 ชั้นซึ่งสํานักวิทยบริการ มีพื้นที่ใหบริการในชั้นที่ 1 – 3 ดังนี้ อาคารศูนยสารสนเทศ ชั้นที่ 1 พื้นที่ 1,506 ตารางเมตร ประกอบดวย - หองทํางานผูบริหาร - สํานักงานผูอํานวยการ - หองทํางานกลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - หองทํางานกลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารศูนยสารสนเทศ ชั้นที่ 2 พื้นที่ 1,504 ตารางเมตร ประกอบดวย - ทางเขา-ออก - หองแสดงนิทรรศการ - หองทํางานกลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ - ภารกิจดานแผนและสารสนเทศ - ภารกิจดานอาคารสถานที่ - ภารกิจดานประชาสัมพันธ - บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ - บริการตอบคําถามและชวยคนควา - บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) อาคารศูนยสารสนเทศ ชั้นที่ 3 พื้นที่ 863 ตารางเมตร ประกอบดวย - หองบริการคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาสวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 20
 23. 23. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) การเปดใหบริการและผูใชบริการ หอสมุดกลาง เปดใหบริการแกผูใชทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ชวงเปดภาคเรียน - วันจันทร - ศุกร เวลา 8.30 - 19.30 น. (ชวงเดือนแรกของภาคการศึกษา) - วันจันทร - ศุกร เวลา 8.30 - 22.30 น. (ชวงเดือนที่สองของภาคการศึกษาเปนตนไป) - วันจันทร - ศุกร เวลา 8.30 - 24.00 น. (ชวงกอนสอบปลายภาค 1 เดือน) - วันจันทร - ศุกร เวลา 8.30 - 19.30 น. (ชวงที่เปดเรียนภาคฤดูรอน) - วันเสาร เวลา 9.00 - 20.00 น. - วันอาทิตย เวลา 9.00 - 17.00 น. ชวงปดภาคเรียน - วันจันทร - ศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น. - วันเสารและวันอาทิตยปดบริการ ในป พ.ศ.2552 สํานักวิทยบริการเปดใหบริการผูใชทั้งในและนอกเวลาทําการอยางตอเนื่องโดยวันที่เปดใหบริการทั้งหมดจํานวน 331 วัน และมีชั่วโมงที่เปดใหบริการทั้งหมดจํานวน 3,876 ชั่วโมง(ซึ่งมีคาเฉลี่ย 11.70 ชั่วโมงตอ 1 วัน) จําแนกตามระยะเวลาที่เปดใหบริการไดดังนี้ ระยะเวลาที่เปด ชั่วโมงที่เปดบริการ วันที่เปดบริการ เปดบริการในเวลา 1,952 ชม. 244 วัน เปดบริการนอกเวลา 1,924 ชม. 294 วัน แผนภูมิแสดงสถิติการเปดใหบริการของสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2551 และ 2552สวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 21
 24. 24. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ผูเขาใชบริการแบบ Walk-in สํานักวิทยบริการเปดใหบริการผูใช 2 กลุม ดังนี้ (1) สมาชิ ก ของห อ งสมุ ด ไ ด แ ก อ า จ า ร ย ประเภทขอมูล จํานวน (คน) นั ก ศึ ก ษ า ข า ร า ช ก า ร พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย (1) ในเวลา 468,965 ลูก จ า งประจํ า ลู ก จ า งชั่ ว คราว และบุ ค คลภายนอกที่ - สมาชิกหองสมุด 456,777 สมัครเปนสมาชิกของหองสมุด - บุคคลภายนอก* 12,188 (2) บุคคลภายนอก* คือ บุคคลภายนอกที่ไมได (2) นอกเวลา 485,667 สมัครเปนสมาชิกของหองสมุด - สมาชิกหองสมุด 475,990 - บุคคลภายนอก* 9,677 รวมทั้งหมด (1)+(2) 954,632 แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผูใชบริการแบบ Walk-in ของสํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 - 2552สวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 22
 25. 25. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ผูใชบริการผานเว็บไซต ในป 2552 ผูใชบริการสํานักวิทยบริการผานเว็บไซตจํานวน 1,054,807 ครั้ง แผนภูมิแนวโนมผูใชบริการผานเว็บไซตของสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2550 - 2552 (ขอมูลจากเว็บไซตสํานักวิทยบริการ http://www.library.kku.ac.th/library/ ตั้งแตป 2550 2551 และ2552) ความพึงพอใจของผูใชบริก฀

×