Strateginen viestinta

8,777 views

Published on

Published in: Business, Travel

Strateginen viestinta

 1. 1. Nokkapokkaa vai nuotiotarinoita? Tiedottaja Karoliina Krook
 2. 2. Strateginen viestintä käytännössä  Mitä se on?  Strategisen viestinnän ja viestintästrategian ero  Viestintäammattilaisen rooli  Strateginen viestintä vuoropuheluna  Käytännön työkaluja  Keskustelua: julkisen jätehuollon visio
 3. 3. Mitä on strateginen viestintä?  Viestintää strategisista asioista (visio, arvot, strategia, toiminta-ajatus…)  Koskee toiminnan sisältöä: mitä teemme ja miksi? Mihin tähtäämme ja miksi?  Viestintää, joka auttaa hahmottamaan, ymmärtämään ja sisäistämään strategiaa
 4. 4. Strategiaviestintä - viestintästrategia Strategiaviestintä: Mitä? Miksi? Viestintästrategia: Miten? Kuka? Millä resursseilla?  Viestintää, joka kuvaa koko organisaation toiminnan perustaa: mitä teemme ja miksi?  Viestintää siitä, mihin olemme menossa  Sisältöä, ei niinkään keinoja tai välineitä  melko laaja, noin 2 – 5 vuoden tähtäimen suunnitelma viestinnän käytännön toteuttamisesta  nojaa organisaation kokonaisstrategiaan: kuvaa miten viestintä tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista  otetaan huomioon asiakkaat + muut yhteistyö- ja kohderyhmät  määritellään organisaation viestinnän nykytila, resurssit ja tavoitetila  tarkennetaan ne toimenpiteet, vaiheet ja keinot, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan  vuosisuunnitelmat ja budjetit erikseen
 5. 5. Lisätietoa viestintästrategian laatimisesta Hyvä, kattava opas esim. http://tiedottaja.fi/pdf/viestintastrategia.pdf Lue myös: Juholin, Elisa: Viestinnän vallankumous (2008)
 6. 6. Strategisen viestinnän tehtävä  Määrittää yhteinen ymmärrys toiminnan suunnasta (strategia) osaksi arjen tekemisiä ja puheita  Auttaa ihmisiä ymmärtämään ja sisäistämään strategian merkitys ja tavoitteet oman työn kannalta, jotta he voivat toimia käytännössä.  Raamit / kokonaiskuva riittää – ihmiset osaavat ja haluavat ajatella itse!
 7. 7. Kaksi tapaa Kaataminen Keskustelu  Hyväksytty strategia saatetaan tiedoksi organisaatioon  Viestinnästä vastaavat johto ja esimiehet, kohteena muu organisaatio ja sidosryhmät  Strategiajargon tyypillistä  Toistaminen olennaista  Käydään vuoropuhelua laajasti, mukana voi olla myös sidosryhmiä  Toivotaan kyseenalaistamista ja ”tyhmiä” kysymyksiä  Arkikieltä  Tavoitteena yhteinen ymmärrys
 8. 8. Viestintäammattilaisen rooli Kaataminen Keskustelu  Strategiaviestin tarjoileminen organisaatioon: PP-showt, esitteet, muut materiaalit…  Perusviestien, kehystarinan jne. muotoilu ja esillepano  Usein johdon avustaminen, parhaassa tapauksessa osallistuminen johdon työskentelyyn  ”assistentti / lähetyssaarnaaja”  Keskustelutilaisuuksien ja – areenoiden luominen  Keskustelujen ohjaaminen (myös johto & esimiehet)  Keskustelujen ”tulosten” kerääminen  Oman asiantuntemuksen tuominen keskusteluihin = osallistuminen  ”asiantuntija, valmentaja”
 9. 9. Strategista viestintää? Vai maineenhallintaa? Vai ehkä nokkapokkaa? Sidosryhmäviestinnän päätehtäväksi nähdään välittää ja siirtää sidosryhmille meidän itsemme määrittelemät sisällöt (esim. strategia). Jos ja kun näin ei tapahdu, viestintä on epäonnistunut. He eivät ymmärrä, mitä me sanomme. Lisätään viestintää! Huudetaan kovempaa!
 10. 10. Herätä tunne, anna suunta  Jokainen haluaa olla osana jotain suurta ja tärkeää > kyse on tunteesta  Ihmiset haluavat olla mukana ja vaikuttaa asioihin  Ihmisillä on aito halu toimia organisaationsa hyväksi, kunhan heillä on siihen tarvittavat tieto ja valtuudet.
 11. 11. Vuoropuhelua  Strategialla on merkitystä ja tehoa vasta sitten, kun se on ymmärretty.  Tarvitaan vuoropuhelua, jonka avulla rakennetaan riittävää yhteistä ymmärrystä siitä, mitä organisaatio on, mistä se on tulossa ja mihin menossa.  Strateginen viestintä on tämän ymmärryksen rakentamista. Siis keskustelua!
 12. 12. Strateginen viestintä vuoropuheluna  Arvioidaan nykyistä strategiaa  Muodostetaan mielipide uudesta strategiasta  Määritellään uusi strategia ja päätetään siitä  Tehdään sovittu strategia tunnetuksi  Toteutetaan strategiaa  Arvioidaan ja seurataan toteutusta
 13. 13. Strategisessa viestinnässä on kyse siitä, että yhteisesti keskustellaan, miksi ollaan olemassa, mihin pyritään ja miten.
 14. 14. Strateginen viestintä käytännössä
 15. 15. 3x3x3 (Leif Åberg)  Strategian perusasiat avainsanoina  Kirjataan strategian keskeiset asiat yksinkertaisiksi perusviesteiksi: näihin keskitytään nyt, tämä on toimintamme ydin  Kootaan kolmelle kehälle: 1) perusviesti, mitä? 2) missä näkyy? 3) esimerkiksi  Esittää kaikki tärkeät asiat yhdessä kuvassa
 16. 16. Ympäristölle hyväksi Turvallista tekniikkaa Parasta jätehuoltoa juuri sinulle • Testattua tekniikkaa, jota käyttävät modernit laitokset Euroopassa • Hallittu poltto on puhdasta ja turvallista: jätevoimalassa valvonta 24/7 • Savukaasujen puhdistus ja tuhkien käsittely huippuluokkaa • Voidaan hyödyntää nekin jätteet, jotka eivät käy kierrätykseen • Energiajäte noudetaan kotipihaltasi: helppoa! • Kunnallisesti hoidettuna edullista • Kierrätyskelvottomista jätteistä tuotetaan sähköä ja lämpöä • Korvaa fossiilisia polttoaineita • Kaatopaikkojen tarve vähenee Jätteestä energiaa: kaikki hyödyksi
 17. 17. Perusviestien riski!  Jos strategia pelkistetään ilman keskusteluja yksinkertaisiksi viesteiksi, niistä saattaa tulla kuin vuorosanoja  Ellei strategiaa ole ymmärretty / sisäistetty, perusviestejä toistellaan ajattelematta > ei osata soveltaa käytäntöön muuttuvissa tilanteissa ja arjen asiakaskontakteissa > lukitsee ihmiset yhteen oikeaan johdon ilmoittamaan toimintatapaan > uuden oppiminen ja ajattelu näivettyy > turhautuminen
 18. 18. Tarina on tuttu tapa viestiä  Tarinat ovat jokapäiväistä viestintää, kerrotaan esim. omista kokemuksista  Tarinoiden kertominen lisää ryhmän yhtenäisyyttä  Tarinan kuulijat haluavat samaistua ”sankariin”, olla hyvän puolella  Hyvä tarina saa viestin erottumaan massasta
 19. 19. Tarina on voimakas väline  Ihminen on luonnostaan tarinankertoja, tarina on luonteva osa keskustelua  Tarina yhdistää järjen, tunteen ja mielikuvituksen > toimii ajatusten ponnahduslautana  Hyvä tarina kiteyttää olennaisen helposti muistettavassa muodossa, on omintakeinen ja koskettava  Antaa kiinnityskohtia, joiden perusteella strategiaa voi soveltaa omaan toimintaan  Antaa tilaa omalle ajattelulle
 20. 20. Tarinan elementit  Alkutilanne: haaste, ongelma  Kohokohta: positiivinen tai negatiivinen  Onnellinen loppu!  Totuutta enemmän kuin siteeksi   Nostaa menneisyydestä esiin arvostettavia asioita  Antaa suuntaa tulevalle
 21. 21. Tarinat strategian viestinnässä Sankarilliset teot: toiminta joka ohjaa kohti parempaa tulevaisuutta Uhka tai haastaja: pakottaa meidät toimintaan, jotta saadaan pelastettua kaikki hyvä ja tärkeä. Se, mikä meissä on hyvää, kaunista, tärkeää, suojeltavaa, säilytettävää. Visio tulevaisuudesta, palkinto sankarin toimista
 22. 22. Tarinat strategian viestinnässä Millaisia tarinoita haluatte, että jäteyhtiöstänne kerrotaan? ensi vuonna, viiden vuoden kuluttua, historiankirjoituksessa… nettikeskusteluissa, lehtien palstoilla, kahvipöydissä… Mitkä teot / mikä toiminta saisi aikaan tällaisia tarinoita?
 23. 23. Appreciative Inquiry - AI ”arvostava vuorovaikutus”  Etsitään yhdessä sitä, mikä organisaatiossa on parasta  Kiinnitetään huomiota onnistumisiin > syntyy myönteisyyden kehä vrt. perinteinen organisaation kehittäminen, jossa keskitytään ongelmien löytämiseen ja ratkaisuun > kielteisyyden kehä
 24. 24. Appreciative Inquiry - AI ”arvostava vuorovaikutus”  Jokaisessa organisaatiossa on jotain hyvää  Organisaation on etsittävä sitä, mikä siinä on parasta, jotta se voi kehittyä  Organisaatio voi kehittyä vain omista lähtökohdistaan  Jokainen ihminen on hyvä tutkija ja kehittäjä: on vain löydettävä kiinnostavat aiheet ja innostava ympäristö  Organisaatio ja ihmiset oppivat itse: liika käskyttäminen tukahduttaa oppimisen
 25. 25. Innostava kehittämisen aihe Tunnistaminen Unelma Suunnitelma Toteuttaminen AI:n neljä peruskysymystä Missä olemme onnistuneet? Mikä toiminnassamme on parasta? Millaista toimintamme voisi parhaimmillaan olla? Miten pääsemme nykytilasta unelmaamme? Miten onnistuminen näkyy toiminnassamme? Miten otamme hyvät toimintatavat käytäntöön? Miten varmistamme, että löydämme jatkossa onnistumisia?
 26. 26. IDEA! Käykää jokaisen tiimipalaverin alussa osana esityslistaa ONNISTUMISKIERROS Missä meidän tiimimme on onnistunut viime aikoina? Jokainen miettii yhden esimerkin. Voi ottaa esille myös yksilön onnistumisen tai koko organisaation onnistumisen. Kehu toista, etsi hyvää, tuo se julki > kasvattaa myönteisen ajattelun ja onnistumisten kehää!
 27. 27. Lisätietoa AI:sta  http://appreciativeinquiry.case.edu/  Pauli Juuti: Toivon johtaminen (2005)  Vanha kunnon Google auttaa runsaalla kädellä 
 28. 28. Strada -menetelmät  Teknillisen korkeakoulun tutkijaryhmän kehittämä menetelmäpankki  Valmiita menetelmiä, maksuton, kaikille avoin  Menetelmille yhteistä on ryhmätyön, osallistumisen, vuorovaikutteisuuden ja viestinnän korostaminen.  http://www.strada.tkk.fi
 29. 29. Kokemuksia Strada-menetelmistä  Vestia teki strategiatyötä 2008  Käytimme apuna mm. Vertauskuvaverstasta  Henkilökunta 2 ryhmänä + hallitus  Visio (millaisia olemme tulevaisuudessa?)  Nykytila (missä olemme nyt?)  Haasteet (minkä pitäisi muuttua, että päästään tavoitetilaan?)  Näkemyksiä käytettiin vision ja strategian pohjana + tavoitteiden asettelussa
 30. 30. Visio – millainen olemme tulevaisuudessa?  on rauhallista ja tyyntä (rauhallisia maisemakuvia)  ollaan kuin kukoistava kukka kovan ja kylmän keskellä (kuva keltaisesta tulppaanista)  kun kukkaa kastelee, toimintaa ”ruokkii”, se kasvaa isoksi, vehreäksi ja runsaaksi (kuva kastelukannusta ja kukkapenkistä)  muut näkevät meidät kauniina, ylväänä värikkäänä (kuva riikinkukosta)  ollaan kypsiä (kuva kypsistä marjoista), ei enää leikitä hiekkalaatikolla (kuva hiekkalaatikosta  potkitaan palloa samaan maaliin (kuva jalkapallomaalista)  ollaan maanläheisesti yhdessä (kuva leppäkerttuperheestä)  ollaan ihmisiä lähellä, tavoitettavissa (kuva puhelimesta)  meillä on hyvä ilmapiiri, läheinen; yhdessä kokoonnuttu nuotion ympärille
 31. 31. Nykytila – millaisia olemme nyt?  Pesä on kunnossa (kuva linnunpesästä)  Rajat on selvät, hiekkalaatikko löydetty, mutta työkalut puuttuu (hiekkalaatikko)  Ollaan nousemassa ojasta oikealle tielle (kuva kolaripaikalta)  Sammutetaan tulipaloja (kuva vaahtosammuttimesta)  Välillä sukset ristissä asiakkaan tai omistajien kanssa  Ollaan vasta kypsymässä (kuva karviaismarjoista)  Odotamme tuulta purjeisiin
 32. 32. Haasteet – mikä muuttuu, mikä säilytettävää?  Ollaan toistemme tukena, jos horjahtaa, toinen ottaa kiinni (kuva liikennemerkistä)  Yhteiset pelisäännöt ja yhteinen päämäärä  Pois harhapoluilta ja keskitytään olennaiseen (kuva metsäpolusta)  Porttien on oltava auki puolin ja toisin (kuva puomilla suljetusta tiestä)  On rakennettava siltoja moneen suuntaan (kuva sillasta)  Työtä, työtä, työtä (kuva muurahaispesästä)  Asiat on putkessa (kuva putkista)
 33. 33. + kaikuja AI:sta…  Lisäksi kysyttiin kaikilta seuraavat kysymykset:  Millaista työnteon pitäisi Vestialla olla?  Mitä hyvää on Vestian toiminnassa?  Mitä hyvää on omassa työssäsi?  Minkä onnistumisen eteen haluat ponnistella?
 34. 34. Lisää menetelmiä  Strategian sisäistämiseen, omaan pohdintaan www.strategiavaikuttaminen.fi  Strategian toteutumisen arviointiin www.strada.tkk.fi/estima Estima on lyhyisiin haastatteluihin perustuva menetelmäpankki, joka auttaa etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat organisaatiomme strategian toteutumisen ongelmakohdat? Miten tietty strateginen teema toteutuu organisaatiossamme? Kuinka hyvin organisaatiomme strategiaprosessi toimii?
 35. 35. Julkisen jätehuollon visio  Kolme ryhmää, kukin valitsee yhden osan visiosta: 1) Tee 3x3x3 –mallilla perusviestit 2) Muotoile lyhyt tarina, joka kiteyttää olennaisen, koskettaa, antaa ajatuksille ponnahduslaudan 3) Valitse innnostava keskusteluteema ja muotoile AI:n neljä kysymystä.

×