บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ

64,297 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
64,297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ

  1. 1. 29 บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) ด้วย Wordpressเรื่ องภาษาคอมพิวเตอร์ นี้ สามารถสรุ ปผลการดาเนินโครงงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 5.1.1 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน 5.1.1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) ด้วย Wordpress เรื่ องภาษาคอมพิวเตอร์ 5.1.1.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับ ภาษาคอมพิวเตอร์ 5.1.1.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวย ้ตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 5.1.1.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ 5.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือทีใช้ ในการพัฒนา ่ 5.2.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต 5.2.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 5.2.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เช่น www.facebook.comwww.hotmail.com www.google.com 5.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.0
  2. 2. 305.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) ด้วย Word press เรื่ องภาษาคอมพิวเตอร์ นี้ ผูจดทาได้เริ่ ม ้ัดาเนิ นงานตามขั้นตอนการดาเนิ นงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็ นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่ อ http://www.wordpress.com จากนั้นได้นาเสนอเผยแพร่ ผลงานผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นาเผยแพร่ ที่เว็บบล็อกชื่ อ http://kittichaipai.wordpress.comซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อกับสื่ อสังคมในรู ปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ facebook ของผูจดทาที่ชื่อ http://facebook.com/kittichaipai ทั้งนี้ เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่ อมต่อกับ ้ัเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยทั้งครู ที่ปรึ กษา เพื่อนๆในห้องเรี ยนได้เข้าไปมี ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยแสดงความเห็นในเนื้ อหาและรู ปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่ งทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ ว
  3. 3. 315.3 ข้ อเสนอแนะ 5.3.1 ข้ อเสนอแนะทัวไป ่ 5.3.1.1 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ Wordpress เป็ นเว็บบล็อกสาเร็ จรู ปที่ใช้ทาเว็บไซต์ได้ง่าย และรวดเร็ ว แต่ถาเราใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ก็จะ ้ส่ งผลต่อการละเมิดลิขสิ ทธิ์ และได้รับความรู ้ที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นผูจดทาควรเผยแพร่ สิ่งที่ดี ๆ ้ัให้บุคคลที่เข้ามาเยียมหรื อศึกษาได้ความรู ้และสิ่ งดี ๆ นาไปเผยแพร่ ต่อให้ผอื่นมาศึกษาความรู้ ่ ู้ที่เป็ นประโยชน์ต่อไป 5.3.1.2 ควรมีการจัดทาเนื้อหาของโครงงานให้หลากหลายให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 5.3.1.3 ควรมีการจัดทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพิมเติม ่ 5.3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 5.3.2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอกับการทาโครงงาน และบางครั้งอินเทอร์ เน็ตมีปัญหา เข้าพร้อมกันก็จะทาให้ชา จึงทาให้การพัฒนาเว็บบล็อกเกิดความล่าช้าตามไป ้ด้วย 5.3.2.2 เพื่อนนักเรี ยนบางคนเรี ยนรู ้การพัฒนาเว็บบล็อกค่อนข้างช้า ทาให้ตอง ้เสี ยเวลาในการเรี ยนรู ้ เพราะครู ผสอนไม่สามารถสอนเนื้ อหาเพิมเติมได้ ู้ ่

×