บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

13,543 views
13,208 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

  1. 1. 26 บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่ องภาษาคอมพิวเตอร์ นี้ มีวตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress และ ัค้นคว้าเรื่ องที่สนใจ เรื่ องภาษาคอมพิวเตอร์ ผูจดทาโครงงานสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการ ้ัเรี ยนรู ้ ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจ ้ทัวไป ซึ่งมีผลการดาเนินงานโครงงาน ดังนี้ ่4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องภาษาคอมพิวเตอร์ นี้ ผูจดทาได้เริ่ ม ้ัดาเนิ นงานตามขั้นตอนการดาเนิ นงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็ นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่ อ http://www.wordpress.com จากนั้นได้นาเสนอเผยแพร่ ผลงานผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นาเผยแพร่ ที่เว็บบล็อกชื่ อ http://kittichaipai.wordpress.comซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อกับสื่ อสังคมในรู ปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ facebook ของผูจดทาที่ชื่อ http://facebook.com/kittichaipai ทั้งนี้ เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่ อมต่อกับ ้ัเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยทั้งครู ที่ปรึ กษา เพื่อนๆในห้องเรี ยนได้เข้าไปมี ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยแสดงความเห็นในเนื้ อหาและรู ปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่ งทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ ว
  2. 2. 274.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้ าเว็บบล็อก
  3. 3. 28

×