งานแถลงขาว“การคาดการณภาวะเศรษฐกิจ2556:ปจจัยเสี่ยงและโอกาสผลกระทบของปจจัยเสี่ยงทางการเมืองและหนาผาทางการคลัง(FiscalCli...
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2556....2
25542555(ณ ก.ค.55)ประมาณการ2555(ณ ต.ค.55)ประมาณการ2556ประมาณการของสํานักตางๆ2556ประมาณการเศรษฐศาสตรมรสสมมติฐานภายนอก1) อ...
ตารางสรุปสมมติฐานและตัวเลขเศรษฐกิจป 2555 และตัวเลขเศรษฐกิจคาดการณป 2556 (ณ เดือน ธ.ค.55)25542555(ณ ก.ค.55)ประมาณการ2555...
การคาดการณเศรษฐกิจไทยป 2556....จะสามารถขยายตัวไดในระดับ 5.5-6.5% เปนผลจากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นทั้งภาคการบริโภคการลงทุน...
สถานการณเศรษฐกิจโลก6
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกป 2556.....ปรับตัวดีขึ้นจากปที่แลวเล็กนอยโดยกองทุน ESM (European Stability Mechanism) ไดเริ่มบรรเ...
Table:SummaryofWorldOutput1 (Annualpercentchange)Source: World Economic Outlook, October 2012, International Monetary Fund...
ผลกระทบของปจจัยเสี่ยงทางการเมืองและหนาผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ตอเศรษฐกิจไทย9
ตารางแสดงสมมติฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯจากผลกระทบของ Fiscal Cliffสมมติฐานการเติบโตของ GDP ในป 2556(ปจจุบันอยูที่...
กรณีแรก ไมมีปญหาหนาผาทางการคลัง (มาตรการลดภาษีและการใชจายยังคงมีการดําเนินการตอไปทั้งหมด) กรณีนี้มีความเปนไปไดนอย...
กรณีที่สาม สี่ และหา จะสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและสงผลตอภาคสงออกและการทองเที่ยวของไทยระดับหนึ่งกรณีที่หก...
คณะเศรษฐศาสตร และ ศูนยวิจัยฯ ม.รังสิต มองวา หากรัฐบาลสหรัฐ เลือกยืดมาตรการการคลังกรเศรษฐกิจออกไป หรือไมยอมตกหนาผาทางก...
รัฐบาลตองเรงปรับโครงสรางและปฏิรูประบบเศรษฐกิจโลกใหเกิดความสมดุลระหวางภาคสงออกภาคบริการและเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาคสงอ...
ลดเงื่อนไขและปจจัยเสี่ยงตางๆที่จะนํามาสูความขัดแยงรุนแรงหรือวิกฤตการณทางการเมืองรอบใหมสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมเพื...
USFiscalCliff: Implication forglobal outlook in2013Real GDPCurrent Account Balance% of GDPFiscal Balance% of GDPUSA -2.2 1...
17US FiscalCliff:Implicationfor global outlook in 2013Source: Theo Janse Van Rensburg, World Bank Senior Economist on Sep ...
What going over the fiscal cliff would mean . . .Sources: Moodys Analytics, Tax Policy Center. By Bonnie Berokowitz, Karen...
ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง และหน้าผาทาง การคลัง (Fiscal Cliff)
ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง และหน้าผาทาง การคลัง (Fiscal Cliff)
ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง และหน้าผาทาง การคลัง (Fiscal Cliff)
ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง และหน้าผาทาง การคลัง (Fiscal Cliff)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง และหน้าผาทาง การคลัง (Fiscal Cliff)

663 views

Published on

การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 2556 : ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง และหน้าผาทาง การคลัง (Fiscal Cliff) ต่อเศรษฐกิจไทย

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง และหน้าผาทาง การคลัง (Fiscal Cliff)

 1. 1. งานแถลงขาว“การคาดการณภาวะเศรษฐกิจ2556:ปจจัยเสี่ยงและโอกาสผลกระทบของปจจัยเสี่ยงทางการเมืองและหนาผาทางการคลัง(FiscalCliff)ตอเศรษฐกิจไทย”โดย ดร.อนุสรณ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร และผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิตวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ หอง 702 ชั้น 7 ศูนยศึกษาธานี อาคารแสตนดารดชารเตอร เขตสาทรคณะเศรษฐศาสตร และศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัยรังสิต
 2. 2. แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2556....2
 3. 3. 25542555(ณ ก.ค.55)ประมาณการ2555(ณ ต.ค.55)ประมาณการ2556ประมาณการของสํานักตางๆ2556ประมาณการเศรษฐศาสตรมรสสมมติฐานภายนอก1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 14 ประเทศคูคาหลัก (%/ป)2) ราคาน้ํามันดิบดูไบ (ดอลลารสหรัฐตอบารเรล)3) ราคาสินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)4) ราคาสินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)4.0105.65.610.12 - 2.51103 – 43.5 – 52.51101.02.63.6 – 4.6110-1182.0 – 4.03.5 – 5.53.8-4.890-1002.0-4.53.0-5.0สมมติฐานดานนโยบาย5) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลารสหรัฐ)6) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ สิ้นป (รอยละ:ป)7. งบประมาณปภาครัฐ (ลานลานบาท)30.53.252.7731.5 – 32.02.502.96312.752.9630 – 322.5 – 3.53.09 – 3.128-303.03.09-3.101) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รอยละตอป) 0.1 5 – 5.5 5 4.5 - 5.5 5.5-6.52) อัตราการขยายตัวของการบริโภครวม (รอยละตอป)- การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่)(รอยละตอป)- การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (รอยละตอป)1.31.31.13 – 3.2 4 3.8 4.0[1] ประมาณการโดย คณะเศรษฐศาสตร และ ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิตตารางสรุปสมมติฐานและตัวเลขเศรษฐกิจป 2555 และตัวเลขเศรษฐกิจคาดการณป 2556 (ณ เดือน ธ.ค.55)3
 4. 4. ตารางสรุปสมมติฐานและตัวเลขเศรษฐกิจป 2555 และตัวเลขเศรษฐกิจคาดการณป 2556 (ณ เดือน ธ.ค.55)25542555(ณ ก.ค.55)ประมาณการ2555(ณ ต.ค.55)ประมาณการ2556ประมาณการของสํานักตางๆ2556ประมาณการเศรษฐศาสตรมรส3) อัตราการขยายตัวของการลงทุนรวม (รอยละตอป)- การลงทุนภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่) (รอยละตอป)- การลงทุนภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (รอยละตอป)3.37.2-8.713 – 14 13.5 8.1 8.0-10.04) อัตราการขยายตัวปริมาณสงออกสินคาและบริการ(รอยละตอป)9.5 7 – 8 4 7.8 115) อัตราการขยายตัวปริมาณนําเขาสินคาและบริการ(รอยละตอป)13.7 12 – 14 7 – 8 8.5 126) ดุลการคา (พันลานดอลลารสหรัฐ)- สินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)- สินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอ)23.513.124.95 – 5.5 5 13.77) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐ)- รอยละของ GDP11.93.4-0.5 ถึง -3-0.2 ถึง -1-1.5 ถึง -2-0.53.81.08) อัตราเงินเฟอทั่วไป (รอยละตอป)อัตราเงินเฟอพื้นฐาน (รอยละตอป)3.82.43 – 3.51.8 -23.31.83.41.93.8-4.52-2.59) อัตราการวางงาน (รอยละของกําลังแรงงานรวม) 0.7 0.7 0.6 0.8 – 1.0 0.7-0.8[1] ประมาณการโดย คณะเศรษฐศาสตร และ ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต4
 5. 5. การคาดการณเศรษฐกิจไทยป 2556....จะสามารถขยายตัวไดในระดับ 5.5-6.5% เปนผลจากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นทั้งภาคการบริโภคการลงทุน การฟนตัวของภาคสงออก ดุลการคาและดุลบริการที่เกินดุลเพิ่มขึ้นกระแสเงินลงทุนจากตางประเทศยังไหลสูภูมิภาคอาเซียนและไทยอยางตอเนื่องอัตราการเติบโตของการลงทุนทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นที่ระดับ 8-10% โดยในสวนของการลงทุนภาครัฐ โครงการลงทุนขนาดใหญดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส และการบริหารจัดการน้ํานาจะมีความคืบหนาอยางขัดเจนการปรับขึ้นคาแรง 300 บาททั่วประเทศชวงตนปจะเปนตัวชวยใหกระตุนภาคบริโภคขยายตัวโดยคาดวาป 56 อัตราการขยายตัวของการบริโภคจะอยูที่ 4%แรงกดดันเงินเฟอทยอยเพิ่มขึ้น เริ่มมีสัญญาณฟองสบูเกิดขึ้นบางในตลาดหุนและตลาดอสังหาริมทรัพย แตยังไมอยูในระดับที่นาวิตกกังวลการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะสงผลใหเงินบาทแข็งคาเพิ่มขึ้น สวนสภาพคลองในระบบการเงินอาจดึงตัวขึ้นไดในชวงครึ่งปหลังเมื่อความตองการใชเงินทุนของภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นการระดมเม็ดเงินในประเทศของรัฐบาลอาจทําใหเกิด Crowding-out Effect ไปแยงเม็ดเงินการลงทุนภาคเอกขนได และดันอัตราดอกเบี้ยในตลาดใหสูงขึ้น การใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจก็จะมีผลนอยลง5
 6. 6. สถานการณเศรษฐกิจโลก6
 7. 7. ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกป 2556.....ปรับตัวดีขึ้นจากปที่แลวเล็กนอยโดยกองทุน ESM (European Stability Mechanism) ไดเริ่มบรรเทาปญหาวิกฤตการณหนี้สินยูโรโซน โดยเฉพาในกรีซและสเปนตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนมาปญหาหนาผาทางการคลังของสหรัฐอเมริกายังคงเปนปจจัยที่ไมแนนอนสูงตอภาวะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยในปหนา อยูที่ระดับรอยละ 3.5 – 3.6% จากการเติบโตของที่เปนบวกของกลุมประเทศยูโรโซนเศรษฐกิจยูโรโซนจะเติบโตเปนบวกไดอยางนอย 0.2 – 0.5% จากปที่แลวเม็ดเงินจาก QE3 ที่ทยอยปลอยเขาในระบบการเงินเดือนละ 40,000 ลานดอลลารสหรัฐ ทําใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ กระเตื้องขึ้นบางแตหากสหรัฐฯ ไมสามารถแกไขปญหาหนาผาทางการคลังได สหรัฐฯจะกลับมาถดถอยและติดลบอยางนอย (-0.5%) – (-1%) สงผลตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอยางขัดเจนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยนาจะขยายตัวไดไมต่ํากวา 8% จากปที่แลวที่ขยายตัวประมาณ 7.7 - 7-8%เศรษฐกิจญี่ปุนชะลอตัวลงเล็กนอยคาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่ประมาณ 1.2%เศรษฐกิจเอเชียโดยรวมเติบโตเพิ่มขึ้นในป 56 โดยคาดการณวาขยายตัวมากกวา 7%7
 8. 8. Table:SummaryofWorldOutput1 (Annualpercentchange)Source: World Economic Outlook, October 2012, International Monetary Fundรวมรวมโดย คณะเศรษฐศาสตร และ ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต8
 9. 9. ผลกระทบของปจจัยเสี่ยงทางการเมืองและหนาผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ตอเศรษฐกิจไทย9
 10. 10. ตารางแสดงสมมติฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯจากผลกระทบของ Fiscal Cliffสมมติฐานการเติบโตของ GDP ในป 2556(ปจจุบันอยูที่ระดับ1.50% - 2.00% ตอป)อัตราการวางงานกรณีไมมี Fiscal Cliff 2.5 – 3.0% 8.0-8.60%กรณี ลดการขาดดุลงบประมาณ 25%Fiscal Cliff2.1 – 2.2% 8.5%กรณี ตัดแคคาใชจายภาครัฐ 1.50% 9.00%กรณี ลดการขาดดุลงบประมาณ 50%จาก Fiscal Cliff0.80% 9.30%กรณีไมตออายุแคมาตรการภาษี 0.60% 9.40%กรณี ลดการขาดดุลงบประมาณ 75% จากFiscal Cliff-0.10% 9.70%กรณี ลดการขาดดุลงบประมาณ 100%จาก Fiscal-1.00%10.10%10
 11. 11. กรณีแรก ไมมีปญหาหนาผาทางการคลัง (มาตรการลดภาษีและการใชจายยังคงมีการดําเนินการตอไปทั้งหมด) กรณีนี้มีความเปนไปไดนอยเพราะจะติดปญหาเพดานหนี้สาธารณะของจีดีพีสหรัฐฯขณะนี้สัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพีสูงกวา 100% ขาดดุลงบประมาณราว 9.5% อัตราการวางงานลดลง (ผลในระยะสั้น) เปนปจจัยบวกตอเศรษฐกิจโลกและไทยในป 56 แตจะทําใหแผนการแกไขปญหาหนี้สาธารณะไมเปนไปตามเปาและอาจสงผลตอเศรษฐกิจโลกและระบบเงินโลกในระยะยาวไดกรณีที่สอง ลดการขาดดุลงบประมาณ 25% จาก Fiscal Cliff ทําใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวไดประมาณ 2.1-2.2% เปนไปตามกรณีพื้นฐานที่ คณะเศรษฐศาสตรและศูนยวิจัยฯ ไดประเมินไว กรณีนี้จะสงผลตอเศรษฐกิจโลกและไทยเพียงเล็กนอย และชวยทําใหความเสี่ยงของการปะทุขึ้นของหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ในอนาคตลดลงไดบางกรณีที่สาม ตัดลดมาตรการการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ จะทําใหอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลงต่ํากวา 2%กรณีที่สี่ ลดการขาดดุลงบประมาณ 50% จาก Fiscal Cliff จะทําใหอัตราการขยายตัวต่ํากวา 1%กรณีที่หา ไมตอมาตรการลดภาษี (คิดเปนเม็ดเงินไมต่ํากวา 2 แสนลานดอลลารสหรัฐ)ประเมินผลกระทบของหนาผาทางการคลังที่จะมีผลตอเศรษฐกิจสหรัฐ11
 12. 12. กรณีที่สาม สี่ และหา จะสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและสงผลตอภาคสงออกและการทองเที่ยวของไทยระดับหนึ่งกรณีที่หก ลดการขาดดุลงบประมาณ 75% จาก Fiscal Cliff หรือกรณีที่เจ็ด ตกหนาผาทางการคลัง เงินหายไปจากระบบมากกวา 6 แสนลานดอลลารสหรัฐทั้งสองกรณี จะทําใหอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ติดลบได ทําใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและอาจทําใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไมถึง 4%ประเมินผลกระทบของหนาผาทางการคลังที่จะมีผลตอเศรษฐกิจสหรัฐสํานักงานงบประมาณรัฐสภา (Congressional Budget Office) ของสหรัฐฯ ไดวิเคราะหวา หากรัฐบาลยังคงดําเนินนโยบายการคลังตามเดิม กลาวคือ ยอมใหนโยบายการลดภาษีชั่วคราวของรัฐบาลประธานาธิบดีบุช (Bush Tax Cut) หมดอายุลงตามที่กําหนดไวในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 55และยอมใหนโยบายการลดภาษีประกันสังคมหมดอายุ ตลอดจนตัดงบประมาณรายจายรัฐบาลลงบางสวน จะทําใหสหรัฐฯ1. ลดการขาดดุลการคลังจาก 1,089 พันลานดอลลารสรอ. ในป 2555 เหลือลงเหลือ 213พันลานดอลลาร สรอ. ในป 2565 ทําใหหนี้สาธารณะคิดเปน 58% ของจีดีพีในป 25652. หากรัฐบาลยืดอายุการลดภาษีตางๆ และคิดภาษี Alternative Minimum Tax (AMT) ใหสอดคลองกับอัตราเงินเฟอของประเทศ และยังคงใหอัตราการจายตามโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลเหมือนเดิม ตลอดจนบังคับใช Budget Control Act ป 2554 จะทําใหสหรัฐขาดดุลการคลัง 1,362 พันลานดอลลาร สรอ. ในป 2565 ทําใหหนี้สาธารณะคิดเปน 89.7% ของจีดีพีในป 2565 ซึ่งอาจทําใหเกิดวิกฤตการณหนี้สาธารณะได12
 13. 13. คณะเศรษฐศาสตร และ ศูนยวิจัยฯ ม.รังสิต มองวา หากรัฐบาลสหรัฐ เลือกยืดมาตรการการคลังกรเศรษฐกิจออกไป หรือไมยอมตกหนาผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) รัฐบาลจําเปนตองแบกรับภาระดอกเบี้ยหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลเองในอนาคต สงผลให• รัฐบาลตองลดรายจายภาครัฐและดําเนินนโยบายเพิ่มภาษีตางๆ เพื่อนํามาชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สงผลใหรัฐบาลตองลดรายจายภาครัฐและดําเนินนโยบายเพิ่มภาษีตางๆ เพื่อนํามาชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต• หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหเงินออมในประเทศลดลง สงผลใหมีการกูยืมเงินนอกประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสงผลการลงทุนในประเทศอีกดวย• การที่รัฐบาลสหรัฐฯ กอหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นและยังคงดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล อาจนํามาสูปญหาวิกฤตการณหนี้สินแบบยูโรโซน สงผลใหความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนและเงินดอลลารสหรัฐอาจสูญเสียสถานะของเงินสกุลหลักของตลาดการเงินโลกในอนาคต• หากรัฐบาลยอมตกหนาผาทางการคลัง จะสงผลตอเศรษฐกิจของสหรัฐถดถอยในปหนา สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยและอาจทําใหการเติบโตไมถึง 4% ในป 2556 แตจะสงผลใหเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกรงและฐานะทางการคลังปรับตัวดีขึ้นในระยะตอไปประเมินผลกระทบของหนาผาทางการคลังที่จะมีผลตอเศรษฐกิจสหรัฐ13
 14. 14. รัฐบาลตองเรงปรับโครงสรางและปฏิรูประบบเศรษฐกิจโลกใหเกิดความสมดุลระหวางภาคสงออกภาคบริการและเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาคสงออกจะมีการแขงขันกันสูงจากการเปดเสรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภาคสงออกจึงมีประสิทธิภาพสูงและปรับตัวพรอมรับประชาคมอาเซียนได แตผลตอบแทนจากภาคสงออกจะต่ําลง ขณะที่ภาคบริการมีการเปดเสรีคอนขางลาชา มีอํานาจผูกขาดและกึ่งผูกขาดอยูจึงใหผลตอบแทนสูงแตมีประสิทธิภาพเรงรัดการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งหมด ทั้งระบบขนสงมวลชนระบบรางและระบบโลจิสติกส ระบบชลประทาน ระบบพลังงาน ระบบโทรคมนาคม เปนตนพัฒนาระบบการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขใหทั่วถึงและมีคุณภาพ ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการไดอยางเพียงพอผลักดันใหมีการปฏิรูปที่ดินและกระจายการถือครองที่ดิน และ ปจจัยการผลิตนโยบายการปรับคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทเปนการปรับคาแรงในอัตรากาวหนาที่จะกอใหเกิดการกระจายรายไดและลดความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจ แตอาจสงผลกระทบตอกิจการขนาดเล็กที่ใชแรงงานในสัดสวนสูงในกระบวนการการผลิต มาตรการของรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบควรมุงเนนไปที่การลดรายจายและตนทุนใหกับกิจการขนาดเล็กแตไมควรลดการจายสมทบกองทุนประกันสังคม เพราะจะสงผลตอระบบสวัสดิการและความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมรับมือปจจัยเสี่ยงและโอกาสตางๆ ในป 2556 ดังนี้14
 15. 15. ลดเงื่อนไขและปจจัยเสี่ยงตางๆที่จะนํามาสูความขัดแยงรุนแรงหรือวิกฤตการณทางการเมืองรอบใหมสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อใหสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนโดยตรง(Foreign Direct Investment) ระยะยาวจากตางประเทศและการถายทอดเทคโนโลยีวางยุทธศาสตรและเปาหมายเพื่อให “ไทย” กาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถใชโอกาสความรุงเรืองของเอเชียตะวันออก หรือ ศตวรรษแหงเอเชีย เพื่อยกระดับฐานะของไทยสูประเทศพัฒนาแลวขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมรับมือปจจัยเสี่ยงและโอกาสตางๆ ในป 2556 ดังนี้15
 16. 16. USFiscalCliff: Implication forglobal outlook in2013Real GDPCurrent Account Balance% of GDPFiscal Balance% of GDPUSA -2.2 1.2 2.9World -1.0 -0.1 0.4High Income Countries -1.1 0.1 0.8Euro Area -0.4 -0.3 -0.1Developing countries -0.6 -0.4 -0.3Low Income -0.1 -0.1 0.0Middle Income -0.6 -0.4 -0.3Developing Oil Exporters -0.7 -1.0 -0.7Developing Oil Importers -0.5 -0.2 -0.1East Asia & Pacific -0.8 -0.3 -0.1Europe & Central Asia -0.3 -0.8 -0.4Latin America & Caribbean -0.7 -0.6 -0.4Middle East & North Africa -0.2 -0.6 -0.9South Africa -0.2 0.1 0.1Sub – Saharan Africa -0.3 -1.1 -0.9Source: Theo Janse Van Rensburg, World Bank Senior Economist on Sep 17, 2012 16
 17. 17. 17US FiscalCliff:Implicationfor global outlook in 2013Source: Theo Janse Van Rensburg, World Bank Senior Economist on Sep 17, 2012
 18. 18. What going over the fiscal cliff would mean . . .Sources: Moodys Analytics, Tax Policy Center. By Bonnie Berokowitz, Karen Yourish and Laura Stanton - The Washington Post. Published on November 11, 2012 18

×