Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา

2,044 views

Published on

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
- นางกฤตยา ศรีิริ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,569
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา

 1. 1. แบบรายงานคุณสมบัตเฉพาะ 003236 ิ ของผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ตัวชี้วัดเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพ องค์ประกอบที่ 2 คุณประโยชน์ องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ่ ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ชื่อ นางกฤตยา นามสกุล ศรีริ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
 2. 2. - 11 - คุณสมบัติตัวชี้วัดเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพ องค์ประกอบด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวชีวัด ดังนี้ ้ ตัวชี้วัดที่ 1 คุณลักษณะของนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพขององค์ประกอบในนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 3 การออกแบบนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 4 ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 1 คุณลักษณะของนวัตกรรม คุณลักษณะของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่จัดทาขึ้นจากการพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจ ในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังววัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้เปนนการศึกษาพัฒนาแบบกึ่งทดลอง เพื่อสร้ างและวาประสิทธิภาพ การพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมการสอนบนเว็บไซต์(www.krupu.com/homework) เปนนผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติงานในวน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี รูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภทของนวัตกรรม มีความสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและการปฏิบัติวน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษและได้มีรูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มนวัตกรรม การนาเสนอน่าสนใจ มีการจัดเรียงลาดับอย่างเปนนขั้นตอน คุณลักษณะของนวัตกรรม จาแนกได้ 2 ประเภทดังนี้ 1. ผลงานทางวิชาการ 1.1 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนา ทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556” เปนนเว็บไซต์ที่ได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ และคุณภาพสื่อการเรียนรู้เรียบร้อย สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดพิมพ์เผยแพร่/ http://www.krupu.com/homework 1.2 ผลงาน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์เพื่อพัฒนาทักษะทาง ภาษาอังกฤษ เปนนเว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “ยกระดับภาษา พัฒนาชีวิต รอบรู้อาเซียน กับครูปู” www.krupu.com/homework ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” เปนนเว็บไซต์ที่ได้ผ่านการ ตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ และคุณภาพสื่อการเรียนรู้เรียบร้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2556 2. ผลงานงานวิจัยและพัฒนา 2.1 ชื่อผลงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพ การ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา
 3. 3. - 12 - 2555” เปนนเว็บไซต์ที่ได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ และคุณภาพสื่อการเรียนรู้เรียบร้อย สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดพิมพ์เผยแพร่/ http://www.krupu.com/homework 1.2 ผลงาน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์เพื่อพัฒนาทักษะทาง ภาษาอังกฤษ Smart Kids with Krupu.com ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2555” เปนนเว็บไซต์ที่ได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ และคุณภาพสื่อการเรียนรู้เรียบร้อย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่ ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพขององค์ประกอบในนวัตกรรม การจัดทานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศครั้งนี้ ผู้สอนมีวัตถุประสงค์และเป้าวมายทีสอดคล้องกับสภาพปัญวาความต้องการ พัฒนาความสมบูรณ์ใน ่ เนื้อวาสาระของนวัตกรรมและความถูกต้องตามวลักวิชาการ ดังนี้ 1. จุดเริ่มต้นหรือที่มาของนวัตกรรม ปัจจุบันวิทยาการใวม่ ๆ ได้เจริญก้าววน้าอย่างรวดเร็ว มนุษย์ต้องรอบรู้วิทยาการต่าง ๆ ใว้ ทันสมัยอยู่เสมอ วิธีการและช่องทางในการเรียนรู้มีวลายวิธี และการใช้เว็บไซต์เปนนแวล่งเรียนรู้มี ความสาคัญและมีบทบาทต่อการดารงชีวิตของบุคคลในสังคมทุกชนชั้นเพราะว่าเปนนแวล่งรวบรวม บรรดาศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ เอาไว้ เปนนสื่อที่ทันยุค ในสมัย ตรงวัย ซึ่งความเจริญก้าววน้าทาง เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้น พบว่าการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความบันเทิงในรูปแบบของเว็บไซต์นั้นจึงนับได้ว่ามีความสาคัญยิ่งในการรวบรวม เรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทาใว้คนในสมัยปัจจุบันสามารถศึกษาค้นคว้าได้การศึกษา ในยุค 21 ไม่ได้แค่อ่านออกแต่ต้องรู้ได้ใช้เปนน(Literacy)ในสื่อเพื่อพัฒนาความคิดเสริมสร้างจินตนาการ ก่อใว้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมใว้ผู้อ่านผู้ใช้เข้าถึงและได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ และยังเปนนสื่อการสอนชนิดวนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการกาวนดใว้ สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรจัดทา ไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน การทาสื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพการ์ตูนคิดค้น ช่วยใว้นักเรียนมีโอกาสพัฒนา ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาพวนึ่งภาพสามารถสื่อแทนคาพูดได้ 1,000 คา ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ช่วยสร้าง ความเข้าใจ และการจดจาได้ดี เกิดความอดทน ความเชื่อมั่นในตนเอง และเปนนการช่วยใว้นักเรียนนาความรู้ ทางทักษะภาษาและความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญวาต่างๆ เพื่อใว้ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต ต่อไปและในวลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 – 4 2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผู้สอนได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนา ทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปนนการเพิ่มเติมความรู้ ทบทวนเนื้อวาวิชา เปนนแวล่งเรียนรู้เพิ่มเติมและยังใว้ผู้ที่ขาดเรียน เวลาเรียนไม่พอเนื่องจากเจ็บป่วย ขาดเรียนจากต้องจัด กิจกรรมของทางโรงเรียน เพราะเป้าวมายของการพัฒนาสื่อนี้ คือ ไม่ละทิ้งนักเรียนคนไว้เบื้องวลัง
 4. 4. - 13 - (No Student Left behind) จึงสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน ผู้เรียนมีแวล่งเรียนรู้ ผู้เรียนและ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเวลาเรียน - คะแนน สามารถบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปนน เอกสารเสริมการเรียนรู้ประเภทวนึ่งที่ช่วยใว้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเวตุผล รู้จักใช้เวลาใว้ เกิดประโยชน์สูงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญวาต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยอาศัยกระบวนการ ทางทักษะการเรียนรู้ชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการทางภาษา(English process skills) 2) เจตคติทางภาษาอังกฤษ (English attitude ) 3) ทักษะกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) 4) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills) และทักษะการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สื่อและ เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามวลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 3. คุณภาพความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม และความถูกต้องตามหลักวิชาการ 3.1 ลักษณะของผลงานอื่น ๆ ซึ่งมีใช้อยู่ในปัจจุบันบนนวัตกรรม www.krupu.com/homework ทีเกิด ่ จากข้าพเจ้าสร้างขึนจากการต่อยอดการสร้างบนเรียนบนเว็บไซต์มาจาก www.krupu.com/ และ ้ www.krupu.com/smedu ตลอดระบบเวลา 5 ปี เปนนแวล่งเรียนรู้ทเข้าได้ง่าย สะกวด รวดเร็ว ตาม ี่ สโลแกนทีว่า “ความรู้แค่ปลายนิ้ว” เปนน “ความรู้คู่คุณธรรม” ที่ใช้ต้นทุนต่าแต่คุณภาพสูงที่เรียกว่า ่ “ประวยัดสุด ประโยชน์สูง”และที่มีผู้เข้าใช้ส่วนมาก ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้จานวน 87 ประเทศ ผู้เข้าใช้จานวน 9,901,037 ครั้ง มีการโพลส์เนื้อวาอัพเดท ข้อมูลเปนนปัจจุบัน 1,156 ครั้ง มีผู้ใช้เข้ามาร่วมแสดงความ คิดเว็นสื่อต่างๆจานวน 2,522 ครั้ง เปนนแวล่งเรียนรู้ในรายวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่มีการนาเคล็ดลับด้านไอซีทีมา เผยแพร่ สามารถบูรณาการการเรียนรู้ได้ดีกว่า
 5. 5. - 14 - 3.2 ข้อดีและจุดเด่นของนวัตกรรมผลงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เกิดจากประสบการณ์ที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจโดย ครูส่วนใวญ่ที่ติดตามได้เริ่มต้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 – 2557 เว็นว่า รายวิชา ภาษาอังกฤษ มักใว้ความสาคัญที่เปนนภาษาสากล ยิ่งประเทศไทยกาลังเข้าสู่ประเทศอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นักเรียนต้องเรียนต้องรู้ได้ใช้เปนนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงทาใว้การ พัฒนานวัตกรรม สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นใว้คนเล็งการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและเพิ่มการ พัฒนาทักษะต่างๆ มากขึ้นทั้งด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ เรียนรู้ (ICT) ซึ่งสอดคล้องและสัมพันธ์กับสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามวลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จานวน 5 ด้าน 1. ความสามารถในการสื่อสาร คือ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและประสบการณ์อัน จะเปนนประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา ต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญวาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับวรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยวลัก เวตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบ ที่มีต่อตนเองและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ICT Literacy 2. ความสามารถในการคิด เปนนความสามารถในการคิดวิเคราะว์ คิดสังเคราะว์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเปนนระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้วรือสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม ได้อย่างเวมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ Learning Thinking Skills 3. ความสามารถในการแก้ปัญวา เปนนความสามารถในการแก้ปัญวาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เผชิญได้อย่างถูกต้องเวมาะสมบนพื้นฐานของวลักเวตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเวตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงวาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญวา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ Life skill 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เปนนความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆไปใช้ใน การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระวว่างบุคคล การจัดการปัญวาและความ ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเวมาะสม การปรับตัวใว้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักวลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับ Life skill 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เปนนความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ สื่อสาร การทางาน การแก้ปัญวาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เวมาะสม และมีคุณธรรม สอดคล้อง กับ ICT Literacy ดังนั้นนวัตกรรม http://www.krupu.com/homework/ นี้จึงเปนนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21(21st Century Content)เปนนการเรียนรู้วลายทาง วรือการบูรณาการความรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการ ที่วลากวลาย ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอน สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้โดยเฉพาะการใช้ ICT มาใช้อานวย ความสะดวกในการเรียนรู้ และการเรียนรู้การใช้ ICTควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอื่นๆ ส่วน core subjects นั้นเปนนส่วนของเนื้อวาที่นามาใช้ในการประกอบอาชีพ จะเปนนส่วนเสริมของ
 6. 6. - 15 - สมรรถนะทั้ง 5 ด้านเพื่อใว้ผู้เรียนสามารถนาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการศึกษา ขั้นสูงต่อไป ดังนั้นวิธีการเรียนรู้จึงเปลี่ยนจากท่องจาเปนนการปฏิบัติและการบูรณาการวลายๆศาสตร์ เข้าด้วยกัน สรุปจุดเด่นของนวัตกรรมและงานวิจัยชิ้นนี้คือ การเรียนรู้ไร้พรมแดน (No Student Left Behind) คุณค่าที่แท้จริงของ http://www.krupu.com/homework/ การเข้าถึง สะดวก/รวดเร็ว/ง่าย Any time & Any where การมีส่วนร่วม ผู้เรียน - ผู้ปกครอง - บุคคลภายนอก สอบถาม/เสนอแนะ/แสดงความคิดเว็น การตรวจสอบ เนื้อวา/ถูกต้อง/แม่นยา เวลาเรียน/การบ้าน/คะแนน การเผยแพร่ผลงาน Exhibition/Project Based Learning Show & Share & Exchange 3.3 ผู้สอนคิดว่าผลงานนวัตกรรมของผู้สอนดีที่สุด เนื่องจาก จากประสบการณ์สอนของข้าพเจ้าใน ช่วงเวลา 29 ปี ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีด้านไอซีที่ที่ตรงตามยุค สมัย และวัยผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ใว้เกิดกับผู้เรียน มีมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ส่งเสริมใว้ผู้เรียน คิดเปนน ทาเปนน แก้ปัญวาเปนน สามารถสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเองได้มากและเรียนรู้ด้วยความสนุก 3.4 ผู้สอนได้พัฒนานวัตกรรมที่ใช้ใว้น่าสนใจสาวรับผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไปในวลายรูปแบบ ได้แก่ 3.4.1 http://www.krupu.com/ http://www.krupu.com/smedu/ http://www.krupu.com/aseanzone/ 3.4.2 บทเรียนบนเว็บไซต์ เกี่ยวกับ Reading Cartoon Introductionแวล่งเรียนรู้ http://www.krupu.com/homework/?page_id=12642 3.4.3 บทเรียนบนเว็บไซต์ เกี่ยวกับ Reading Cartoon Test http://www.krupu.com/homework/?page_id=12644
 7. 7. - 16 - 3.4.4 บทเรียนบนเว็บไซต์ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านโดยใช้การ์ตูน English Version Thai Version http://www.krupu.com/homework/?pag http://www.krupu.com/homework/?page e_id=12646 _id=12658 Travel Culture Travel around the world Culture Education Education Education Family Family Healthy Healthy
 8. 8. - 17 - นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คุณค่าที่แท้จริง http://www.krupu.com/homework/ Essential Learning & Innovation Skills ประวยัดสุด Essential เรียนรู้ได้เร็ว ประโยชน์สูง ผลการเรียนดีขึ้น Literacy ผู้ใช้พึงพอใจมากที่สุด 3.4.4 รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการสอนบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนวิชาภาษาอังกฤษ สาวรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ เข้าใจในการอ่านและความคงทนในการเรียนรู้” ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวน่วยงาน และใน เว็บไซต์www.krupu.com/homework ตัวชี้วัดที่ 3 การออกแบบนวัตกรรม การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ มี แนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างมีเวตุผล มีการพัฒนา และสามารถอ้างอิงได้ ดังนี้ 3. วิธีดาเนินการสร้างเครืองมือ /การออกแบบนวัตกรรม ่ การสร้างเครื่องมือ ผู้รายงานได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ 1.1 ศึกษาและวิเคราะว์วลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา ตามวลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 1.2 กาวนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อกาวนดขอบเขตเนื้อวาแต่ละตอน ในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใว้เปนนตามจุดมุ่งวมายของวลักสูตร 1.3 กาวนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อกาวนดวิธีเรียนและขั้นตอน การเรียน การวัดและการประเมินผล ในเนื้อวาของแต่ละตอน 1.4 กาวนดเนื้อวาใว้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.5 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการ์ตูน พร้อมแบบฝึกวัดท้ายบทเรียน ใว้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเปนนแนวทางในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อวาและ ด้านวัดผลตรวจสอบ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 1.5.1 นางฉวีวรรณ กลัยพฤษ์ ตาแวน่งครูชานาญการพิเศษ โรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังววัดบุรีรัมย์
 9. 9. - 18 - 1.5.2 นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์ ตาแวน่งครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนภัทรพิตร อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังววัดบุรีรัมย์ 1.5.3 นายนันทภพ วมั่นกิจ ตาแวน่งครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์ พิทยาคม อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังววัดบุรีรัมย์ 1.5.4 นางสาวอนงคเลขา จันทนะสาโร ตาแวน่งครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนภัทรพิตร อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังววัดบุรีรัมย์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องและความเวมาะสม โดยแนะนาใว้แก้ไ ข เนื้อวาซึ่งบางเรื่องละเอียดมากเกินไปซึ่งได้ทาการแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและ ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว (แผนการจัดการเรียนรู้ แสดงไว้ในภาคผนวก) 1.6 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเนื้อวาออกเปนนกรอบย่อยๆ ตามวัตถุประสงค์การเรียน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อวา การใช้ภาษา จากนั้นนาเนื้อวา ไปเรียบเรียงลงในแบบจาลองวน้าจอคอมพิวเตอร์ ในลักษณะของบัต รเรื่องของบทเรียน (Story board) 1.7 นาบัตรเรื่องของบทเรียน (Story board) ไปใว้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อวา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องและความเวมาะสม โดย ได้รับคาแนะนาใว้ปรับปรุงด้านการวัดผลและการเชื่อมโยงเนื้อวาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 1.8 ปรับปรุงเนื้อวาของบทเรียน ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและ ผู้เชี่ยวชาญแล้วนาไปสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ใว้มีการแสดงผลแบบกราฟิกสร้างบทเรียน คอมพิว เตอร์ โดยใช้โปรแกรมที่ใช้ประกอบการศึกษานาไปใว้ที่ปรึกษารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข 1.9 นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ ในการเรียนการสอน เพื่อวาประสิทธิภาพ โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้ 1.9.1 ทดลองแบบวนึ่งต่อวนึ่ง (One to One Testing) โดยนาบทเรียนที่ พัฒนาขึ้นทดลองกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เคยเรียนเนื้อวานี้มาก่อนจานวน 3 คน ซึ่งเปนนผู้เรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่า กลุ่มละ 1 คน โดยใช้ระดับผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เปนนเกณฑ์ (กรมวิชาการ. 2533: 24) ดังนี้ ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูง วมายถึง ผู้เรียนที่มีระดับ ผลการเรียน 3.00 ถึง 4.00 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยปานกลาง วมายถึง ผู้เรียนที่มี ระดับผลการเรียน 2.00 ถึง 2.99 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่า วมายถึง ผู้เรียนที่มีระดับ ผลการเรียน 0 ถึง 1.99 เพื่อสังเกตดูว่าผู้เรียนมีปัญวาด้านการเรียนอย่างไรบ้าง เพื่อนาผลไป ปรับปรุงและพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อบกพร่องในการทดลองครั้งนี้ บทเรียนมี
 10. 10. - 19 - ตัววนังสือมากเกินไป ภาคพื้นวลัง (Background) มีสีกลมกลืนกับสีตัวอักษร ผู้ศึกษาค้นคว้า จึงได้นาข้อบกพร่องมาปรับปรุงใวม่ 1.9.2 ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) นาบทเรียนที่พัฒนาแล้ว ไปทดลองกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไม่เคยเรียนเนื้อวานี้มาก่อนจานวน 9 คน ซึ่งเปนนผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่า ระดับละ 3 คน ดังข้อ 3.1.9.1 ผล การทดลองพบว่าผู้เรียนส่วนใวญ่พอใจกับบทเรียน แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรมีภาพเคลื่อนไวว และเสียงมากกว่านี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้นาผลไปปรับปรุง และพัฒนาอีกครั้งก่อนนาไปใช้ใน กลุ่มทดลองภาคสนาม 2. แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ เปนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ3 (อ32101) โดยใช้ภาพการ์ตูน ผู้รายงานได้ดาเนินการ ดังนี้ 2.1 ศึกษาและวิเคราะว์เนื้อวา รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ทักษะการ อ่าน โดยใช้สื่อนวัตกรรมการสอนบนเว็บไซต์ บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ http://www.krupu.com/homework/?page_id=12646 2.2 กาวนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ใว้ครอบคลุมเนือวาวิชาตามวลักสูตร ้ 2.3 ทาตารางวิเคราะว์ข้อสอบ โดยยึดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อ กาวนดข้อสอบของแต่ละจุดประสงค์และกาวนดขันตอนของการวัดผล ้ 2.4 สร้างแบบทดสอบตามทีกาวนดไว้ในตารางการวิเคราะว์ข้อสอบเปนน ่ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่องการ์ตน เพื่อเลือกมาใช้ จานวน 40 ข้อ ู 2.5 นาข้อสอบที่สร้างเสร็จแล้วไปใว้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อวาและด้านวัดผล ตรวจสอบ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และความเวมาะสมด้าน ภาษาและการวัดผล ตลอดจนความสัมพันธ์ระวว่างข้อสอบกับเนื้อวาโดยจัดทาตารางคะแนน เฉลี่ย เพื่อวิเคราะว์ความสัมพั นธ์ระวว่างเนื้อวา จุดประสงค์ และระดับพฤติกรรมที่ต้องการ วัด แล้วนาข้อสอบที่สร้างขึนไปใว้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ และคานวณวาค่าดัชนีความสอดคล้อง ้ ่ ของข้อสอบ (Index of Objective Congruence : IOC) วิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเกณฑ์การใว้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญและกรรมการที่ปรึกษา ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526) 1 คะแนน วมายถึง ข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 0 คะแนน วมายถึง ไม่แน่ใจ - 1 คะแนน วมายถึง ไม่สอดคล้อง ดัชนีความสอดคล้อง = X n = ผลรวมของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ n = จานวนผู้เชี่ยวชาญ X
 11. 11. - 20 - 2.6 นาข้อสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน – ปลาย โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังววัดบุรีรัมย์ ที่เคยเรียนเนื้อวานี้มาก่อน 2.7 ทาการวิเคราะว์เพื่อคัดเลือกแบบทดสอบโดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบทักษะ ในการอ่านภาษาอังกฤษ จานวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) อยู่ระวว่าง 0.61 ถึง 0.85 โดย ใช้เกณฑ์คัดเลือกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระวว่าง 0.57 ถึง 0.92 โดย ใช้เกณฑ์คัดเลือกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 (สมนึก ภัททิยธนี. 2544 : 213) และค่าความ เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 การสร้างแบบทดสอบในการศึกษาอิสระครั้งนี้ สามารถเขียนเปนนแผนภูมิได้ ดังแผนภูมิที่ 1 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526) ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา และศึกษาคู่มือครู กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของนักเรียน สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ของหลักสูตร สร้างข้อสอบ 40 ข้อ หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ นาข้อสอบไปทดลองและวิเคราะห์หาค่า p, r หาค่าความถี่เชื่อมั่นของแบบทดสอบ ได้แบบทดสอบจานวน 40 ข้อ แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 12. 12. - 21 - 3. การสร้างแบบสอบถามความคิดเว็นของผู้เรี ยน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ภาพการ์ตูน เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน ตามวลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.1 วิเคราะว์จุดมุ่งวมายของการนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มาใช้ 3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 40 ข้อ นาไปใว้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผลตรวจสอบ และแนะนา 3.3 นาแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและ ผู้เชี่ยวชาญใว้สมบูรณ์และสร้างเปนนเครื่องมือสอบถามความคิดเว็นของผู้เรียน 3.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเว็นของผู้เรียนฉบับจริง เพื่อนาไปใช้กับกลุ่ม ตัวอย่างต่อไป 4. นวัตกรรมความสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ทฤษฎีดังนี้ 4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ความรู้ ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิด เรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ความพึงพอใจ ความรู้สึกใว้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ๓. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) สามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วอัตโนมัติ 4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Edward L Thorndike) ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ได้ดังนี้ 1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law o f Exercise) 3. กฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) 4.3 ปิรามิดการเรียนรู้และความคงทน ทาใว้เกิดมิติแว่ง การเรียนรู้ 1. Head พุทธิพิสัย เปนนการกระทาที่เกี่ยวกับกระยวน การทางสมอง สติปัญญา (Intelligent) การเรียนรู้ (Learning) และ การแก้ปัญวา(Problem Solving) 2. Hand มือ (Psychomotor Domain) พฤติกรรม การเคลื่อนไวว 3. Heart วัวใจ เปนนอารมณ์วรือความรู้สึกของแต่ละ บุคคล ทั้งด้านการกระทาและการแสดงความคิดเว็น
 13. 13. - 22 - 4.4 ปรัชญาของการถอดบทเรียนหลัก 3 H (Hand, Head, Heart) การพัฒนานวัตกรรมที่ สร้างขึ้นได้มีการถอดบทเรียนเพื่อวาจุดเด่นและจุดบกพร่องเพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน ด้วยวลักการที่เชื่อว่า ซึ่งการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ส่งผลต่อการเรียนการสอนมีความสาคัญและเกิดปะโยชน์ดังนี้
 14. 14. - 23 - ตัวชี้วัดที่ 4 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้สอนได้มีกระบวนการ วาประสิทธิภาพของนวัตกรรมถูกต้องตามวลักวิชา ตามเกณฑ์ที่กาวนด วิธีการวาประสิทธิภาพของ นวัตกรรมครอบคลุมในด้านเนื้อวา (Content validity) และโครงสร้าง (Construct Validity) ดังนี้ เรื่อง ผู้วิจัย ปี รายงานการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ภาพ การ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 นางกฤตยา ศรีริ 2556 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวาประสิทธิภาพสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังววัดบุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้นใว้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านโดยใช้ภาพการ์ตูน ก่อนเรียนและวลังเรียนโดยใช้สื่อ นวัตกรรมการสอนบนเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังววัดบุรีรัมย์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจ ในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังววัดบุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เปนนผูเ้ รียนที่มีปัญวาด้านทักษะการอ่านกลุ่มเป้าวมาย ประจาปีการศึกษา 2556 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/6 ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มแบบง่าย จานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วย นวัตกรรมการสอนบนเว็บไซต์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านโดยใช้ภาพการ์ตูน(Cartoon) และแบบสอบถาม ความพึงพอใจ วาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.50 / 84.72 สูงกว่าเกณฑ์ที่ กาวนด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน พบว่า วลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
 15. 15. - 24 - องค์ประกอบด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ่ องค์ประกอบที่ 2 คุณประโยชน์ องค์ประกอบด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 1 คุณประโยชน์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 ความสามารถในการแก้ปัญวาวรือพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 2 ประโยชน์ต่อบุคคล ตัวชี้วัดที่ 3 ประโยชน์ต่อวน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 1 ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ความสามารถในการแก้ปัญวาวรือพัฒนานวัตกรรมใว้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และ เป้าวมาย สามารถวรือแก้ปัญวาวรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าวมาย นาไปประยุกต์ใช้บูรณาการได้ ทุกกลุ่มสาระ โดยวนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้นาไปใช้เปนนเนื้อวาสื่อการเรียนรู้ที่อานวย ความสะดวกใว้กับนักเรียน ซึ่งใช้ได้ทุกครั้งเมื่อต้องการศึกษา เนื่องจากเว็บไซต์การเรียนเปนนคลัง ความรู้ที่รองรับความต้องการของผู้เรียนได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ใช้ได้ ไม่เปนนข้อจากัดใน การใช้เทคโนโลยีแต่อย่างใด วลักการและขั้นตอน รวมทั้งกรรมวิธี ที่ใช้ในการแก้ปัญวา 1. วิเคราะว์วลักสูตร 2. ออกแบบวน่วยการเรียนรู้ 3. จัดทาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (ภายแว็บไซต์) 4. ทดลองใช้ 5. วัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายแรกเริ่มการพัฒนาเว็บไซต์ของครูปูดอทคอม http://www.krupu.com/homework/ 1) แก้ไขปัญหาสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ขาดเรียน ไม่สามารถเรียนในห้องเรียนตามปกติ 2) เพื่อใช้แก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ 3) เพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามเอกัตภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างมี ความสุข 4) เพื่อใช้เป็นประตูเปิดพื้นที่เสรีให้ผู้เรียนนาเสนอสิ่งที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ ครูปูดอทคอมในวันวานที่ผ่านมา เน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน จัดเว็บไซต์ให้สวยงาม และเข้าถึงผู้เรียนได้ทุกกลุ่มทุกวัย และนอกจากนั้นบุคคลทั่วไปยังสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลได้ เว็บไซต์ครูปูดอทคอมพัฒนาด้วยการใช้เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านและ ความคงทนในการเรียนรู้ครูปูดอทคอม เริ่มต้นมาจากการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML โดยเน้น กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเปนนสาคัญ ฝึกใว้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเปิดกว้าง โดยไม่มีการจากัดขอบเขตต่อมาเราจะพูดถึง www.krupu.com/homework เปนนส่วนต่อขยายจาก
 16. 16. - 25 - www.krupu.com การเรียนรู้บนโลกออนไลน์นั้นจาเปนนอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใว้ข้อมูลและการตรวจสอบ ข้อมูลที่ถูกต้องจึงทาใว้เกิด www.krupu.com/homework ขึ้นมา เพื่อใว้คาปรึกษาในเรื่องการเรียน และ Homework Clinic จะเปนนที่สาวรับนักเรียนในการตั้งคาถามและแสดงความคิดเว็นต่อสิ่งที่ได้เรียนในว้อง และครูผู้สอนจะตอบความคิดเว็นเวล่านั้นด้วยตัวของท่านเองตัวอย่างบทเรียนการ์ตูนบนเว็บไซต์ krupu.com/homework ได้แก่ บทเรียนบนเว็บไซต์ Web-based Instruction for Grade 11 Students - Reading cartoon introduction เปนนบทเรียนเริ่มต้นสาวรับผู้เรียนที่จะเรียนรู้วลักการอ่านการ์ตูน และ ตัวอย่างการแสดงความคิดเว็นของผู้เรียนบนเว็บไซต์การสอนโดยใช้เว็บไซต์ วรือ Web-based instruction เพื่อการการแก้ปัญวาวรือพัฒนาสรุปได้ดังนี้ 1) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมใว้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี 2) ส่งเสริมใว้ผู้เรียนมีการค้นคว้านอกว้องเรียน 3) เปิดกว้างใว้ผู้เรียนมีโอกาสในการศึกษาค้นวาความรู้ ทบทวนความรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ 4) ส่งเสริมใว้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อยู่เสมอ และ 5) สนับสนุนใว้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเว็นต่อสิ่งที่ได้เรียนโดยไม่มีความเขินอาย เว็บไซต์ krupu.com ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อประยุกต์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และใช้เปนนฐานรองรับการวิจัยในชั้นเรียน และสุดท้ายเพื่อขยายผล ต่อยอดในปีการศึกษาถัดไป ตัวชี้วัดที่ 2 ประโยชน์ต่อบุคคล ประโยชน์ต่อบุคคลที่จะได้รับจากผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 1. วน่วยงานที่ได้รับประโยชน์สูงสุด คือ นักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังววัดบุรีรัมย์ โดยนางกฤตยา ศรีริ เปนนผู้พัฒนาเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้นักเรียนยัง ร่วมกันจัดเนื้อวา 2. ครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ของ จังววัดบุรีรัมย์ ได้ใช้เว็บไซต์นี้เปนนแวล่งเรียนรู้เพราะสะดวก ง่ายต่อผู้ใช้ ไม่ต้องมีรวัสข้อมูลที่จะ เข้าใช้ มีคู่มือแนะนาการใช้งาน มีเอกสาร/คู่มือครู ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถโวลด แบบฝึกวัดมาใช้ประกอบการเรียนรู้ วนังสือเรียนสาวรับนักเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้สาวรับ ครูครบทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ ผลจากผู้พัฒนาระบบได้ประชาสัมพันธ์และได้เผยแพร่ตัวอย่าง ผลงาน 3. ครู, นักเรียนและบุคคลอื่น ๆ ที่ใว้ความสนใจ/จัดวาและนาผลงานนวัตกรรมไป ใช้ประโยชน์
 17. 17. - 26 - ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดความคิดเห็นต่อนวัตกรรม โดยการถอดบทเรียน แสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นจากผู้เคยใช้งานศิษย์เก่า ผู้ใช้ปัจจุบัน และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ แวล่งอ้างอิง http://www.krupu.com/homework/?p=14004 แวล่งอ้างอิง http://www.krupu.com/homework/?p=13658#comment-12428
 18. 18. - 27 - ตัวชี้วัดที่ 3 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ประโยชน์ต่อวน่วยงาน ที่จะได้รับจากผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บนเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework/ ที่มุ่งมั่นไม่กระทบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ส่งเสริมความเปนนมาตรฐานสากลในการเรียนรู้และการพัฒนาประเทศ แวล่งอ้างอิง http://www.krupu.com/homework/?p=9318#comment-12130 แวล่งอ้างอิง http://www.krupu.com/homework/?p=9318#comment-12130
 19. 19. - 28 - Tacit Knowledge การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ภาพการ์ตูนเพือพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ่ นางกฤตยา ศรีริ – รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม 003236 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ผู้เรียน สถานศึกษา 1. เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการ สอนของบุคคลากรใว้มีประสิทธิภาพ ของคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 2. สร้างความเชื่อมั่นใว้ผู้ปกครอง/ ชุมชน/องค์กรต่างๆ 3. พัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาเข้าสู่ มาตรสากล 1. ตอบสนองความแตกต่างระวว่างบุคคล – มีอิสระใน การเรียนรู้ 2. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกคน ตรงยุคและตรงวัยผู้เรียน 3. ได้ลงมือปฏิบัติ - มีสื่อประสม (Multimedia) – มี การโต้ตอบ เกิดการเปลี่ยนแปลง 4Is – 4Cs Information, Individual, Interactive, Immediate Feedback , Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity 4 . เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ แบบไร้พรมแดน 5. มีความคงทนในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ครูผู้สอน 1.สามารถลด–ใช้ต้นทุนต่าเกิดประสิทธิภาพสูง ในการผลิตสื่อทุกคนก็สามารถทาได้ใช้เวลาเพียง เล็กน้อยไม่ยุ่งยากแค่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจ 2.สามารถปรับปรุงอัพเดทข้อมูลใว้ทันเวตุการณ์และ แบ่งปันความรู้ในสังคมแว่งการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 3.เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ในสาขาวิชา และแขนงวิชาความรู้อื่น ๆ ได้ทั่วโลก
 20. 20. - 29 - องค์ประกอบด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ่ องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ่ องค์ประกอบด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 ความแปลกใวม่ของนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 2 จุดเด่นของนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 1 ความแปลกใหม่ของนวัตกรรม ความแปลกใวม่ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เกิดจากแนวคิดแปลก ใวม่ ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน โดยมีผู้ใว้ความสนใจสอบถามข้อมูลอย่างมาก ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้น ผลงาน แรงบันดาลใจในการพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านอยู่ใว้สูงขึ้น จุดมุ่งวมายการสอนภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ WWW.KRUPU.COM/HOMEWORK) ความโดดเด่นการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ WWW.KRUPU.COM/HOMEWORK) 1.ใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ขาดเรียนเวลาเรียน 1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่เพียงพอและเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ติดต่อสื่อสารกันผู้เรียน ด้วยกัน ผู้สอนหรือ เพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนเรียนรู้ได้ - ในเวลาที่ไม่ เท่ากัน 2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มี ระดับสูงขึ้น 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน 3เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพิ่มทางเลือกทางการ เรียน รู้ให้ผู้เรียนเรียนตามเอกัตภาพ 3. เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาทักษะ ชีวิตตรงตามยุคการปฏิรูปการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 4.เพื่อเป็นแหล่งบริการทางการศึกษาที่มี คุณภาพระดับสากล 4. ปัจจุบันเป็นแหล่งการเรียนรู้มีผู้เข้าใช้ มากกว่า 87 ประเทศ
 21. 21. - 30 - และจากการพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 -2557 ประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์เรา ได้ต่อยอดจากแนวคิดเดิมแต่สร้างแนวการพัฒนาเว็บไซต์มาอย่างไม่มการหยุดยั้ง ดัง ี รูป http://www.krupu.com/homework/ - 2555 http://www.krupu.com/smedu/ - 2554 http://ww w.krupu.com/ - 2553 วลักการพัฒนางานใช้วงจรกระบวนการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ แบบวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) Plan หลักสูตร /สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดเน้น(ความสามารถ/ ทักษะ/คุณลักษณะ) ปรับปรุงแก้ไขดาเนินการให้ เหมาะสมตามผลการประเมิน Act เช่น เนื้อหา ผู้เรียน /การเตรียมพร้อม นักเรียน ครู สื่อ, เทคโนโลยี, หลักการ, ทฤษฎี ปัญหา/จุดอ่อนที่พบ ข้อดี/จุดแข็ง วิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา กิจกรรม แบบฝึกหัด คลิป คาถาม การวัดผล/ประเมินผล แบบทดสอบ/สังเกตพฤติกรรม/แบบประเมิน/ชิ้นงาน Check Do
 22. 22. - 31 - ตัวชี้วัดที่ 2 จุดเด่นของนวัตกรรม 1. การเรียนรู้ไร้พรมแดน (No Student Left Behind) คุณค่าที่แท้จริงของ http://www.krupu.com/homework/ การเข้าถึง สะดวก/รวดเร็ว/ง่าย Any time & Any where การมีส่วนร่วม ผู้เรียน - ผู้ปกครอง - บุคคลภายนอก สอบถาม/เสนอแนะ/แสดงความคิดเว็น การตรวจสอบ เนื้อวา/ถูกต้อง/แม่นยา เวลาเรียน/การบ้าน/คะแนน การเผยแพร่ผลงาน Exhibition/Project Based Learning Show & Share & Exchange ใส่ใจในทุกรายละเอียดและใว้บริการทุก ๆ ด้านแบบบูรณาการอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเปนนการใช้ง่าย สะดวก และลงทุนน้อย 2. จุดเด่นของนวัตกรรมสุดยอดของนวัตกรรมนี้ คือ ผู้ดูแลระบบสามารถผลิตสื่อได้ตลอดเวลา มีงานที่ไม่อยู่ในเวลานั้น ก็สามารถตั้งเวลาใว้แสดงผลงานโดยอัตโนมัติ ใว้แสดงผลงานได้ล่วงวน้าแบบ ไร้ขีดจากัด 3. เปนนพื้นที่เสรีที่สามารถนาเสนอ เผยแพร่ผลงานของผู้เรียนที่ผลิตได้ตลอดเวลาและทั้งผู้สอน ตัวผู้เรียน และบุคคลภายนอกได้เรียนรู้ แสดงความคิดเว็น ยังเปนนวลักฐานใว้ผู้เรียนและผู้ปกครอง เข้าถึงตรวจสอบได้ตลอดเวลา ช่อง Project Based Learning ปรัชญาการศึกษาของการจัดการ เรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดที่ว่า มนุษย์จะสร้างความรู้ใวม่จากการกระทา และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การสอนในลักษณะดังกล่าว ยังต้องอยู่บนข้อสนับสนุนที่ว่าความรู้ใวม่ได้มาจากสิ่งที่สัมพันธ์กับวามรู้ที่มีมาก่อน การสร้างความคิด ริเริ่มใวม่และประสบการณ์เดิมที่ไม่เปนนทางการและยังสอดคล้องกับแนวคิดสมาชิกในกลุ่มมากกว่า ใว้ นักเรียนคนใดคนวนึ่งทาเพียงคิดคนเดียว การเรียนรู้แบบโครงงานถูกสร้าง เกิดจากความ
 23. 23. - 32 - ต้องการของผู้เรียนที่ต้องการขยายแวล่งเรียนรู้ของตนใว้กว้างขวาง จากข้อมูลที่มีอยู่ใน ตาราเพียงเล่มเดียวไปสู่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการทางานร่วมกัน และนาความรู้ที่แต่ละ คนมีอยู่ มารวมกัน แนวคิดดังกล่าวจึงเปนนจุดเด่นของนวัตกรรมชิ้นนี้ ดังนี้ 1. เพื่อใว้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 2. เพื่อใว้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญวา และการคิด ขั้นสูง 3. เพื่อใว้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และทางานร่วมกันภาวะผู้นา และผู้ตาม 4. เพื่อจัดประสบการณ์ตรงใว้ผู้เรียนได้นาไปใช้ในการดารงชีวิต แวล่งอ้างอิง http://www.krupu.com/homework/?cat=295. 4. 3 ช่องทางการเข้าถึงของผู้ใช้ใว้สอบถาม
 24. 24. - 33 - 1. Homework Clinic –Series ... 1 – 10 จากการสารวจความต้องการของผู้เรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ จานวน 213 คน พบว่ามีผู้เรียนบางส่วนต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ บาง รายต้องการใว้นาความรู้ที่มีมาสอนทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับภาคเรียนต่อไป และบางรายต้องการใช้เวลาในช่วงภาคฤดูร้อนเรียนทบทวนเนื้อวา และเนื้อวาต่อไปนี้เวมาะสาวรับ ผู้เรียนทุกระดับเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษและยังพัฒนาชีวิต ของตนเองโดยใช้แวล่งเรียนรู้นี้เปิดโอกาสใว้ได้แสดงความคิดเว็น...และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วรือเพียง บอกเราว่าท่านต้องการเนื้อวาอะไร เราจะจัดใว้ท่านตามความต้องการ.... - Big Bank - No.1 – 5 เปนนเนื้อวาพิเศษเพื่อเพิ่ม เสริม เติมเต็มความรู้ด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ครูผู้สอนค้นพบในส่วนที่บกพร่องของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในชั้น เรียนที่มีสาเวตุจากการที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ รายละเอียดของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งที่เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนในชั้นเรียน วรือนักเรียนบางกลุ่ม วรือบางราย และผู้สอนไม่สามารถอธิบายได้ในขณะนั้น เนื่องจากเวลาที่จากัด เนื้อวาเวล่านี้จัดขึ้นเพื่อใว้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อวาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสะดวกที่จะมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและท่านสามารถส่งคาถามวรือข้อซักถามมายังเรา..เมื่อท่านมี ข้อสงสัยสิ่งใดถามมา - เรายินดีจะใว้คาตอบวรือถามผู้รู้มาไขข้อสงสัยใว้ทุกท่าน 2. Teen Classroom - เพื่อเปิดพื้นที่เสวนาสาวรับผู้เรียน สาวรับโต้ตอบ สอบถาม แบ่งปัน และช่วยเวลือเกื้อกูลด้านข้อมูลและเนื้อวา พื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเว็น ไม่มีผิด ไม่มีถูก แต่ต้อง เคารพสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น ประเด็นข้อแตกต่างระวว่าง British English กับ American English แวล่งเรียนรู้ http://www.krupu.com/homework/?cat=274 3. Parent Channel กระทู้สาวรับผู้ปกครอง + นักเรียน: ทาไมต้องเปิดช่องทางเวล่านี้ เพื่อเปิดช่องทางส่งคาแนะนาจาก ผู้ปกครอง ตอบคาถาม/ตรวจคาตอบของนักเรียน วรือแสดงความคิดเว็น เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลใว้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 25. 25. - 34 - คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework แวล่งอ้างอิง http://www.krupu.com/homework/?page_id=14271 สรุปจุดเด่นของครูปูดอทคอม 1) สะดวก ง่าย ต่อผู้ใช้บริการ 2) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินความพึงพอ ใจเพื่อปรับปรุงผลการบริการใว้ดีอยู่เสมอ 3) การเชื่อมต่อในรูปแบบ Social Network สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าถึงผู้เรียนได้ทุกรูปแบบและ 4) สื่อที่นาเสนอนั้นเกิดจาก กระบวนการพัฒนาของผู้เรียนในการคิด ในการเขียนบทเรียนต่างๆ โดยผู้เรียนเปนนผู้ดาเนินการ ทั้งวมดเครือข่ายของครูปูดอทคอม นอกจากจะมีสื่อบน Yotube.com ยังมีเครือข่ายต่างๆ มากมาย อาทิ เช่นสื่อในโครงการ True ปลูกปัญญา เปนนต้น 3.4 คุณภาพของผลงาน และความน่าเชื่อถือ 9.เครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 85 ประเทศ ฯลฯ
 26. 26. - 35 - 4. ศักยภาพในการขยายผล และประโยชน์ที่มีต่อประเทศ 4.1 ศักยภาพในการขยายผล และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ - การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในสังคมโลกแว่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบไร้ขีดจากัด 4.2 ประโยชน์ที่มีต่อประเทศ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนา ทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 เปนนการพัฒนานวัตกรรมบนเว็บไซต์ การผลิตสื่อที่ใช้พัฒนาทักษะการอ่านในภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพ การ์ตูน และวัดความ พึงพอใจของผู้ใช้ต่อสื่อนวัตกรรม เปนนวิธีการวนึ่งที่สอดคล้องเพื่อการแก้ปัญวา และส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพใว้กับประเทศชาติได้ ชุมชน/สังคม ความร่วมมือ · การใช้นวัตกรรมดังกล่าวมีการ · การใช้เว็บไซต์ดังกล่าวช่วยใว้ สร้างปฏิสัมพันธุ์ระวว่างผู้สอน เกิดความร่วมมือง่ายขึ้น วรือผู้เรียน กับชุมชนโรงเรียนที่ · การ ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว กว้างขึ้น สนับสนุนใว้กลุ่มต่าง ๆ มีความ · การใช้นวัตกรรมดังกล่าวสามารถ ร่วมมือกันมากขึ้น การใช้ สร้างความสัมพันธ์ระวว่างผู้สอน เว็บไซต์และนวัตกรรมช่วย วรือนักเรียนกับชุมชนภายนอก สร้างเครือข่ายในความร่วมมือ โรงเรียน ทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีขึ้น · นวัตกรรมดังกล่าวเปนนสิ่ง สนับสนุนสาคัญในการสร้าง ชุมชน · วัตถุประสงค์ของผลงานมีความ เกี่ยวข้องกับบุคคล/ชุมชุน · มีตัวอย่างนวัตกรรมที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรายวิชา ที่ปรากฎ · มีตัวอย่างแสดงว่การใช้ไอซีที เนื้อหา ·การใช้นวัตกรรมดังกล่าวสามารถ ขยายเนื้อวาใว้กว้างขึ้น ·การใช้นวัตกรรมดังกล่าวสามารถ ทาใว้ผลงานมีคุณภาพชัดเจนขึ้น ·การใช้นวัตกรรมดังกล่าวสามารถ สนับสนุนเนื้อวาได้ดี ·ผลงานชี้ชัดถึงกลุ่มสาระของเนื้อวา วิชาภาษาอังกฤษและการบูรณา การข้ามวิชาได้เด่นชัด · ตัวอย่างที่ชัดเจนของผลงานผู้สอน และผู้เรียนเกี่ยวข้องกับเนื้อวาการ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ ทางการอ่านชัดเจนตรวจสอบได้
 27. 27. - 36 - เกียรติยศแห่งชัยชนะ ชนะที่แท้จริงอยู่ที่การขัดเกลาจิตใจใว้ชนะใจตนเอง

×