Sure format4.คุณสมบัติเบื้องต้น(1 10)กฤตยา

327 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sure format4.คุณสมบัติเบื้องต้น(1 10)กฤตยา

 1. 1. แบบรายงานคุณสมบัตเบื้องต้น ิ ของผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) 1.ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ประเภท สังกัด ด้าน ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 003236 บุคคลยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษำปลำย ภำษำต่ำงประเทศ 2. คุณสมบัติเบื้องต้น 2.1 คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์ 2.1.1 ดารงตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน ชื่อ นำงกฤตยำ นามสกุล ศรีริ อายุ 51 ปี ดารงตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 79931 สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงาน เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 3 ขั้น 46,760 บำท คุณวุฒิทางการศึกษา 2.1.1.1 วุฒิปริญญำตรี ค.บ. วิชำเอก ภำษำอังกฤษ วิทยำลัยครูหมู่บ้ำนจอมบึง 2.1.1.2 วุฒิสูงกว่ำปริญญำตรี ป.บัณฑิตอำสำมัคร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2.1.1.3 กำลังศึกษำสำขำหลักสูตรและกำรสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์ 2.1.2 ปฏิบัตหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในตาแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี นับ ิ ถึงวันที่ยื่นคาขอรับการประเมิน 2.1.2.1 กำรรับรำชกำร เริ่มรับรำชกำรในตำแหน่ง อำจำรย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2528 2.1.2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2550 เสนอขอเมื่อวันที่ 17 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2549 และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญดังนี้
 2. 2. -2- วัน เดือน ปี 31 มกรำคม 2528 1 ตุลำคม 2538 1 เมษำยน 2551 1 ตุลำคม 2556 ตาแหน่ง อำจำรย์ 1 อำจำรย์ 2 ครู (ชำนำญกำรพิเศษ) ครู (ชำนำญกำรพิเศษ) รับเงินเดือน ระดับ/อันดับ ระดับ 3 ระดับ 6 อันดับ คศ. 3 อันดับ คศ. 3 ขั้น (บาท) 2,765 11,120 29,800 46,760 (ปัจจุบัน) 2.1.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย (ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่เคยถูก ลงโทษทางวินัย ตั้งแต่รับรำชกำรมำ ระยะเวลำ 29 ปี ได้ปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัยของทำงรำชกำรและ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริหำรเพื่อนครูและนักเรียน โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ำงำนต่ำง ๆ มำกมำย 2.2 การครองตน (มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์) อาชีพครู เป็นอำชีพที่ทำงำนหนัก เป็นผู้ให้ รับผิดชอบในกำรสอนคนสร้ำงคนให้เป็น สอน ให้เป็นคนดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข มีคุณค่ำต่อสังคม ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงขอ อุทิศตน ทุ่มเทสอนศิษย์ และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อศิษย์ ดำรงตนให้อยู่ในครรลองครอง ธรรม นำหลักธรรมทำงศำสนำมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต อุทิศเวลำ ทุ่มเท และเสียสละ เพรำะครู คือ ผู้ปั้นบุญงำนครูจะเป็นงำนที่หนักมำกมีคุณค่ำที่ได้สร้ำงคนและสร้ำงชำติ ข้ำพเจ้ำมีควำมภำคภูมิใจที่ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ “ครู” ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชำติได้อย่ำงสมบูรณ์ที่สุด โดยยึดหลักกำรครองตน ครอง คน และครองงำน กำรมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ที่ข้ำพเจ้ำได้ประพฤติตน เป็นแบบอย่ำงที่ดี และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพครู จนได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรำงวัล “ผู้ทำ คุณประโยชน์ทำงด้ำนกำรศึกษำ”ของ สกศค. ปี 2552 และได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรณรงค์ ต่อต้ำนยำ เสพติด ระดับประเทศ ติด 1 - 5 โดยเป็นที่ปรึกษำโครงกำร Thai Youth Initiative against ปีที่ 1 ของสำนักงำน -คณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (1 มิ.ย. 2555 – 30 กันยำยน 2555) ตั้งแต่รับรำชกำรเป็นระยะเวลำ 29 ปี ได้ปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัยของทำงรำชกำร และ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริหำร เพื่อนครู และนักเรียน โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ำงำนต่ำง ๆ มำกมำย ดังนี้ ตาแหน่งหัวหน้างานและงานพิเศษที่สาคัญในปี 2555 - 2556 1) หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) งำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 3) งำนประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรงำนวิชำกำรหน้ำเสำธง และเสียงตำมสำย 4) งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 5) ปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำประจำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4 - ได้จัดทำระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ผู้เรียนมีผลกำรเรียนดี ไม่ติด “0” “ร” และ “ม.ส” 6) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่รับผิดชอบ - ครูที่ปรึกษำกิจกรรมชุมนุมหนังสั้น
 3. 3. -3- 7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของปี 2555 จากการประเมินคุณภาพการศึกษามีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นดังนี้ ่ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน ระดับเขต/ประเทศ คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินและหรือกำรทดสอบของกลุ่มสำระ/วิชำ ภำษำต่ำงประเทศในระดับโรงเรียน ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (2555) = 26.65 คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินและหรือกำรทดสอบของกลุ่มสำระ/วิชำ ภำษำต่ำงประเทศในระดับโรงเรียน ปีกำรศึกษำปัจจุบัน (2556) = 28.27 คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ ปี 2555-2556 - คะแนนทีเฉลี่ย= 50.00 ของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปลำยภำคเรียน/ปลำยปีกำรศึกษำ 2555 - คะแนนทีเฉลี่ย= 59.32 ของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต้นภำคเรียน/ปลำยปีกำรศึกษำปี 2556 คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 2.3 การครองคนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชำชีพและสังคม (ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นที่ยอมรับรักใคร่ของศิษย์ ผู้ร่วมงำน) (ต้องปฏิบัติครบทั้ง 3 กิจกรรมรวมแล้วไม่น้อยกว่ำ10 รำยกำร/ปีกำรศึกษำ) 2.3.1 ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงำนในโรงเรียน (เป็นที่ยอมรับรักใคร่ของศิษย์ ผู้ร่วมงำน) กิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้ร่วมงำนในโรงเรียน ข้ำพเจ้ำมีคติประจำใจคือ “อย่าเบื่อหน่ายกับ การทา/การให้สิ่งเล็ก ๆ เพื่อคนอื่น เพราะบางครั้งสิ่งเล็ก ๆ นั้น อาจกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในหัวใจ ของคนเหล่านั้น” เป็นคติที่สำคัญสำหรับครู กำรฝึกตนนั้นที่ยึดมั่นเรื่องกำรตรงต่อเวลำ กำรทำงำน อย่ำงมีขั้นตอน ทั้งด้ำนกำย ด้ำนวำจำและด้ำนใจโดยด้ำนกำย คือ กำรทำ/กำรให้สิ่งของ ให้ควำมรู้/ ให้วิธีคิด สื่อ นวัตกรรมแก่เพื่อนครู ด้ำนวำจำ คือ กำรให้คำอธิบำย ข้อเสนอแนะที่ดี และด้ำนใจ คือ คิดดี สิ่งที่ให้เพื่อนครูที่ยิ่งใหญ่ คือ กำรคิดชอบ ยินดีกับเพื่อนครูที่ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ สนับสนุนและ ส่งเสริมเพื่อนครู ในฐำนะที่ข้ำพเจ้ำเป็นกัลยำณมิตรซึ่งส่วนหนึ่งของโรงเรียน 2.3.2 จัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้ำพเจ้ำได้ยึดหลักธรรมทำงศำสนำ มำใช้ในกำรดำเนินชีวิต เพรำะเห็นว่ำหลักธรรมควำมดี งำมทั้งหลำยที่พุทธศำสนิกชนปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับวิถีกำรดำเนินชีวิตของครู เช่น พรหมวิหำร 4 ฆรำวำสธรรม สำมัคคีธรรม เป็นต้น โดยข้ำพเจ้ำได้ทำหน้ำที่ ทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลำให้กับรำชกำร อย่ำงเต็มที่ ทำงำนไม่มีวันหยุด เพรำะทำหน้ำที่ดูแลนักเรียนกำรศึกษำทำงเลือกด้วย ในโครงกำร “เรียนเสริมเพิ่มเกรด” เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสทำง กำรศึกษำอีกรูปแบบหนึ่งที่จัดให้กับนักเรียนมี ปัญหำมำเรียนทุกวันไม่ได้ เช่น ปัญหำควำมยำกจน ปัญหำครอบครัว ปัญหำบ้ำนไกลเสี่ยงภัยเมื่อ เดินทำงมำเรียน เป็นต้น ข้ำพเจ้ำจึงต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
 4. 4. -4- 2.3.3 ร่วมกิจกรรมกับชุมชน กิจกรรมร่วมกับชุมชน ข้ำพเจ้ำได้เสียสละเพื่อส่วนรวมทำหน้ำที่เป็นต้นแบบกำรทำเกษตร แบบพอเพียงโดยไม่พึงสำรเคมี ในกำรทำไร่นำสวนผสมในพื้นที่ส่วนตัว ดูแลและให้บริกำรข้อมูล สำรสนเทศเกี่ยวกับควำมรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กำรกระทำดังกล่ำวจึงเป็นที่รักของครู และชุมชน และได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ นอกจำกนี้ยังได้จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับชุมชนมำกกว่ำ 10 กิจกรรม กิจกรรมเด่นที่ปฏิบัติประกอบด้วย 1) กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ บ้ำน วัด โรงเรียน และ ชุมชน 2) กิจกรรมส่งเสริมธรรมะ 3) กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว 4) กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 5) กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพผู้สูงวัย 6) กิจกรรมนวดผ่อนคลำยและกำรบันเทิง 7) กิจกรรมสืบสำนภูมิ ปัญญำท้องถิ่น 8) นิทรรศกำร ภูมิปัญญำ 9) กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียง 10) กิจกรรมค่ำยกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ฯลน ผลที่ได้รับจาก นักเรียน ครู และชุมชน ได้แก่ 1) กำรมีจิตสำนึก มีควำมสำมัคคี และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ได้เรียนรู้กำรเสียสละ 2) กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงด้ำนจิตใจแก่ชุมชนในกำรทำกำรเกษตรแบบพอเพียง 2.4 การครองงาน 2.4.1 ไม่เคยขาดงาน ข้ำพเจ้ำปฏิบัติงำนหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น มีควำมรับผิดชอบ และ ตั้งใจทำงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงสร้ำงสรรค์จนเกิดควำมสำเร็จ โดยกำรปฏิบัติหน้ำเดิน รอยตำมพระรำชดำรัสที่กล่ำวว่ำ“คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทาแม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษา เล่าเรียนหมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชาฝึกหัด การทางานต่างๆให้เป็นอบรมขัดเกลาความ ประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริตแจ่มใสและเฉลียวฉลาดมีเหตุผลเพื่อจักได้เติบโต ขึ้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง” ข้ำพเจ้ำให้ควำมรู้อย่ำงไม่ปิดบัง ให้ด้วยใจจริง ทุ่มเทเพื่อกำรสอน และมุ่งให้ศิษย์เกิดกำรเรียนรู้ที่สมบูรณ์ หลักธรรมที่สอนให้นักเรียน เป็นคนดี คือ ให้หัวใจนักปรำชญ์เกิดขึ้นกับนักเรียน “สุ จิ ปุ ลิ” และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ นักเรียน เพื่อนครูและชุมชน มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ที่ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ที่น่ำภำคภูมิใจมำกมำยทั้ง ในระดับจังหวัด ระดับภำคและระดับประเทศส่งผลให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน บุคคลำกรในสำขำต่ำงๆและ สถำนศึกษำ 2.4.2 กำรลำ ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ข้ำพเจ้ำมีวันลำ 1 ครั้ง เพื่อไปรับธรรมะสถำนปฏิบัติ ธรรม 2.4.3 มีชั่วโมงสอนตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยข้ำพเจ้ำมีชั่วโมงที่สอน/สัปดำห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/สัปดำห์ /ภำค ( 760 ชั่วโมง/ปี) 2.4.4 มีผลงำน มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นปัจจุบันและครบชั่วโมง ตลอดปีกำรศึกษำ มีคู่มือครู มีนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มีผลงำนวิจัยที่แสดงถึงควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ ตำมแผน การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (สำยงำนกำรสอน) กำรปฏิบัติกำรสอน (ชั้น/ระดับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/สำขำ หรือรำยวิชำตำมที่สอน)
 5. 5. -5- - กำรปฏิบัติกำรสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ รำยวิชำภำษำอังกฤษ3 รหัส อ32101- อ32102 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1 – 5/6 - กำรปฏิบัติกำรสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ รำยวิชำภำษำอังกฤษ5 รหัส อ23101- อ23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/8 2.5 ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 2.5.1 ชื่องำนวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดย ใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556”(ได้รับกำรเผยแพร่ในเว็บไซต์ และผลงำนกำรวิจัยมีกำรเผยแพร่เป็นประจำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 ซึ่งในแต่ละภำคเรียนได้ทำกำรวิจัยอย่ำงน้อย 1 ผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง (แหล่งอ้ำงอิง http://www.krupu.com/homework/?page_id=13364) 2.5.2 ผลงานทางวิชาการ ที่น่ำภำคภูมิใจมำกมำย เช่น 1. รำงวัลครูสอนดี ประจำปี 2555 2. รำงวัลชนะเลิศ เว็บไซต์ที่มีสื่อกำรสอนแบบอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ ประจำปี 2554 (Web Media รุ่นที่ 3) สำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับรำงวัลที่ สพฐ. วันอังคำรที่ 6 มีนำคม 2555 ประจำปีกำรศึกษำ 2556 3. โครงกำรประกวดสื่อ ดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ “อำเซียนศึกษำ”ผลงำน www.krupu.com/aseanzone ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำ ตอนปลำย 4. รำงวัล“Thailand Social Media Award 2013” กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ของสพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร แหล่งอ้ำงอิง http://www.obec.go.th/documents/39702 5. รำงวัลชนะเลิศ – หมวดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เรื่อง “ทำกำชิ” – ปี 2556 6. รำงวัลกำรประกวด แข่งขัน “Thailand Blog Awards 2013”- สำขำ ICT 6.กำรประกวดหนังสั้นกำรแข่งขันทักษะทำง วิชำกำรวันที่ 8 ตุลำคม 2556 เรื่อง “ไม่มีเวลำ...เผำทำไม” เป็นต้น 2.6 การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นที่ยอมรับใน วิชาชีพและสังคม 2.6.1. ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชนเป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ (ภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน) 2.6.1.1 ชื่อรางวัล รำงวัล “ครูสอนดี” ปี 2555 ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ สกสค. 2.6.1.2 ชื่อรางวัล รำงวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2555 ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 2.6.1.3 รางวัลระดับจังหวัด – รำงวัลเหรียญทอง กำรประกวดแข่งขันกำรแสดงละครภำษอังกฤษ(Skit) กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2555 กำรประกวดหนังสั้นกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร วันที่ 8 ตุลำคม 2556 เรื่อง “ไม่มีเวลำ...เผำทำไม” ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 2.6.1.4 รางวัลระดับประเทศ เว็บไซต์ที่มีสื่อกำรสอนแบบอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ ประจำปี 2554 (Web Media รุ่นที่ 3) สำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สำนักงำน
 6. 6. -6- คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับรำงวัลที่ สพฐ. วันอังคำรที่ 6 มีนำคม 2555 จำกผลงำน http://www.krupu.com/smedu/ ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2.6.1.5 รางวัลระดับประเทศ รำงวัลหนังสั้น โครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับชั้น มัธยมศึกษำตอนปลำย (เป็นครูที่ปรึกษำโครงงำน) 4 รำงวัล 4 เรื่อง เรื่อง“ทำกำชิ” เรื่อง“๙ ต้น”เรื่อง “นิพพำน” เรื่อง“มองต่ำทำสูง”รับโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรำงวัล ระว่างวันพฤหัสบดีที่ 26และวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2555 ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2.6.1.6 รางวัลระดับประเทศ รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงกำรประกวดสื่อ ดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ “อำเซียนศึกษำ” บริษัท อักษรเจริญทัศน์จำกัด และ เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว ดอทคอม ประจำปีกำรศึกษำ 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นำงกฤตยำ ศรีริ แหล่งอ้ำงอิงhttp://www.thaigoodview.com/node/152675 รำงวัลประกำศเกียรติคุณ/เงินรำงวัล 30,000 บำท จำกผลงำน www.krupu.com/aseanzone 2.6.1.7 รางวัลระดับประเทศ - รำงวัล“Thailand Social Media Award 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ แหล่งอ้ำงอิง http://www.obec.go.th/documents/39702 รับรำงวัล 3 กันยำยน 2556 ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2.6.1.8 รางวัลระดับประเทศ รำงวัลชนะเลิศ – หมวดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน หนังสั้น เรื่อง “ทำกำชิ” แหล่งอ้ำงอิง http://www.obec.go.th/documents/39702 รับรำงวัลวันที่ 3 กันยำยน 2556 ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2.6.1.9 รางวัลระดับประเทศ - รำงวัลชนะเลิศ ด้ำน IT Blog ของ Thailand Blog Awards 2013 จำก http://www.thailandblogawards.com/welcome/about ชื่อผลงำน http://www.krupu.com/homework/ เงินรำงวัลประมำณ 30,000 บำท รับรำงวัล 30 ตุลำคม 2556 ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ Thailand Blog Awards 2013 2.6.2 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อที่ตรงกับภารกิจ/งานที่ได้รับมอบหมายอย่าง น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับเขต 2.6.2.1 วิทยากรการอบรมคุณธรรมจริยธรรม”ค่ายพุทธบุตร” (ระดับสถานศึกษา) 2.6.2.2 วิทยากรอบรมในการทาหนังสั้น(การแบ่งปันความรู้พี่สู่น้อง (ระดับเขต) 2.6.2.3 วิทยากรเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา (ระดับเขต) 2.6.2.4 วิทยากรการจัดทาสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยโปรแกรม Book Mark Version III (ระดับโรงเรียน) 2.6.3 ได้รับเชิญคัดเลือกให้แสดงผลงานระดับชาติ ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงำนและจัดนิทรรศกำรครูไทยหัวใจไอซีที - ตัวแทน 1 ใน 10 ที่ไปนำเสนอ ระดับแปซิฟิก
 7. 7. -7- 2.6.4 มีงานเขียนแสดงผลงาน/ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ กำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตร/ระบบประกันคุณภำพภำยใน มีกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง/ภำคเรียน งานวิจัยที่ทา 2554 กำรพัฒนำกำรสอนบนเว็บไซต์โดยใช้ภำพกำร์ตูนวิชำภำษำอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ด้วยกำรใช้เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนและควำมคงทนใน กำรเรียนรู้ The Develop of web-based instruction for Grade 11 student using peerassisted learning for enhancing reading understanding and learning retention งานวิจัยที่ทา 2555 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555 1. กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์โดยใช้เวิร์ดเพรส สำหรับวิชำภำษำอังกฤษหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 5 โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ A Development of the Web-Based Instruction with WordPress for Fundamental English Subject in Mathayom 5 Students. 2. วิจัยรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมภำยใต้โครงกำร ASEAN Youth Anti –DrugZ3 Spots : Skit RadioMedia - Anti - Ice ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 3. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรอ่ำนเพื่อกำรจดบันทึกโดยใช้กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ A Study of Mathayom 5 Students Reading Habit for Making A Reading Record of Phattharaborphit School, Buriram. งานวิจัยที่ทา 2556 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 1. กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนบนเว็บไซต์โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เพื่อ เสริมสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สำหรับวิชำภำษำอังกฤษหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียน ภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ A development of an adaptive web-based learning model for individual differences to enhance learning achievement of Fundamental English Subject in Mathayom 5 Students. 2. กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภำพกำร์ตูนเพื่อพัฒนำ ทักษะควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2556 กำรเผยแพร่ให้บุคลำกรได้เข้ำถึงในกำรศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเว็บไซต์ทำงกำรศึกษำ http://www.krupu.com/homework/ และ http://www.krupu.com/smedu/ ตลอดจนกำร เผยแพร่ในกำรจัดนิทรรศกำรของกำรประเมินของสมศ. และกำรนำเสนอผลงำนของครูไทยหัวใจ ไอซีทีของบริษัทไมโคซอฟ ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำรเผลงำนได้รับกำรเผยแพร่ในระดับแปซิก
 8. 8. -8- รำงวัลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชนเป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ (ภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน) นำงกฤตยำ ศรีริ นำเสนอผลงำน รำงวัลทรงคุณค่ำ (Obec Awards) วันที่ 9 ธันวำคม 2556 ในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ดนครพนม ชื่อรางวัล ครูไทยหัวใจไอซีที ตัวแทน 1 ใน 10 ที่ไปนำเสนอระดับแปซิฟิก หนังสั้นชนะเลิศ 4 เรื่อง รับรางวัลระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2555 ณ เมืองทองธำนี
 9. 9. -9- ประจำปี 2555 - รางวัลระดับประเทศ สื่อกำรสอนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ Web Media รุ่นที่ 3 - รำงวัลครูสอนดี ภำพซ้ำยมือ - ผลงำนเชิงประจักษ์ได้รับกำรยอมรับกำรเผยแพร่ออกสื่อมวลชน ภำพขวำมือ – รำงวัลระดับประเทศ – กำรประกวดสื่อ “อำเซียนศึกษำ” ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์ร่วมกับไทยกู๊ดวิว
 10. 10. - 10 - รางวัลระดับประเทศ ประจาปี 2555 - 2 รางวัลประจาปี 2556 - 4 รางวัล - สื่อกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ Thailand Blog Awards 2013 - อำเซียนศึกษำ - หนังสั้นเรื่องทำกำชิ …… ภำพบน รับรำงวัล วันที่ 3 กันยำยน 2556 สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง (ลงชื่อ) ผู้ขอรับกำรประเมิน (นำงกฤตยำ ศรีริ) ตำแหน่ง ครู วันที่ 16 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2557 .............................................................................................................................................. การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่ำข้อมูลถูกต้อง และเป็นควำมจริง (ลงชื่อ) ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (นำยกิตติศักดิ์ วิทยำเดช) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนภัทรบพิตร วันที่ 16 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2557

×