คุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
1. เปนนักคิดวิเคราะห
2. เปนนักแกปญหา
3. เปนนักสรางสรรค
4. เปนนักประส...
มิติการเรียนรู
1. Head หัว พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนการกระทํา ที่เกี่ยวกับ กระบวนการ
ทางสมอง เชน สติปญญา (Inte...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Stu 21

729

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
729
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stu 21

  1. 1. คุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 1. เปนนักคิดวิเคราะห 2. เปนนักแกปญหา 3. เปนนักสรางสรรค 4. เปนนักประสานความรวมมือ 5. รูจักใชขอมูลและขาวสาร 6. เปนผูเรียนรูดวยตนเอง  7. เปนนักสื่อสาร ครูพูดนอยและเด็กพูดมาก 8. ตระหนัก รับรูสภาวะของโลก 9. เปนพลเมืองทรงคุณคา 10. มีพื้นฐานความรูเศรษฐกิจและการคลัง คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูในศตวรรษที่ 21 1. มีความรูในเนือหาสาระที่สอนอยางลึกซึ้ง ้ 2. มีความรูและเชี่ยวชาญในการสอน 3. สามารถพัฒนาหลักสูตรได, 4. วางแผนการสอนและแบบเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 5. มีการคิดคน ดําเนินการสอนที่ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได 6. ใหนกเรียนเรียนรูจากการสืบเสาะหาความรู ั 7. ชวยใหนกเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทย คณิต และเทคโนโลยี ั 8. เปดโอกาสใหนักเรียนไดพฒนาเจตคติทกษะตาง ๆ ที่ชวยใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ยั่งยืน ั ั ปรามิดการเรียนรู /การฟง
  2. 2. มิติการเรียนรู 1. Head หัว พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนการกระทํา ที่เกี่ยวกับ กระบวนการ ทางสมอง เชน สติปญญา (Intelligence) การเรียนรู (Learning) และ การแกปญหา (Problem solving) 2. Hand มือ ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมทางการดานการ เคลื่อนไหว (Movement) เชน การวิ่ง การกระโดด การเดิน การขับรถ การเตนรํา การเปดประตู เปนตน 3. Heart หั ว ใจ จิ ตพิ สัย เป น อารมณ หรือ ความรูสึ ก ของแตละบุค คล ที่ ไ ดแ สดง ออกมา ทั้งดานการกระทํา การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ

×