1

การกล่ าวนาเสนอผลงานที่ผู้วจัยใช้ มีการเน้ นสี ทั้งข้ อความและตัวอักษร
ิ
เพือให้ จดจาง่ ายเกิดการตกผลึกความรู้ ว่า– ทาอ...
2

จุดมุ่งหมายการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
WWW.KRUPU.COM/HOMEWORK)

ความโดดเด่ นการเรียนการสอนบนเว็บไซต์
WWW.KRUPU.COM/HOMEW...
3

่ ั
จึงพัฒนานวัตกรรมนี้ควบคูกบการวิจยโดยวัตถุประสงค์
ั
1) เพือหาประสิ ทธิภาพสื่ อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บ...
4

ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิ ทธิภาพของนวัตกรรมการเรี ยนการสอนบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนเพือพัฒนาทักษะ
่
ความเข้าใจการอ่านที...
5

http://www.krupu.com/homework/ - 2555 -2556
http://www.krupu.com/smedu/ - 2554
http://ww w.krupu.com/ - 2553

ผลงานเชิง...
6

แนวทางการสอนการเรียนการสอนบนเว็บไซต์
1. 3Ps – Presentation - Practice – Production

2. การพัฒนาทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบ
...
7

ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนใน ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านพุทธิพิสย (Cogniti...
8

Tacit Knowledge

จุดเด่ นของนวัตกรรม
ผู้เรียน

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง – อิสระในการเรียนรู้

2. ตรงยุค – ตรงวัย – มีปฏิสัม...
9

นี้คือหน้าเว็บไซต์การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ www.krupu.com/homework

สะดวก ง่าย ไม่ยงยาก ตอบสนองผูเ้ รี ยนได้ดี ใช้ทุกเว...
10

สามารถเรี ยนรู้ดวยตนเอง เลือกเรี ยน สามารถตรวจสอบ/ทราบผลทันทีจึงเป็ นสิ่ งที่เป็ น
้
แรงกระตุนผูเ้ รี ยนตามหลัก
้
สิ่ ...
11

เนือหายังมีได้ อก
้
ี
12

การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน

ผูเ้ รี ยน

Ta...
13

นางกฤตยา ศรีริ – กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
รางวัลครู ผู้สอนยอดเยียม – ด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอ...
14

2554 และ หน่วยงานสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน (สทร.) รับรางวัลในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ในง...
15

19 ก.พ. 2557 นางกฤตยา ศรี ริ
16
17
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dpf 20 ก.พ. format_การนำเสนอเพื่อขอรับรางวัล_พยามให้ดีทีสุด_2014

609 views

Published on

Dpf 20 ก.พ. format_การนำเสนอเพื่อขอรับรางวัล_พยามให้ดีทีสุด_2014..cdh 10-50 รอบเพื่อให้ดีที่สุดแล้ว

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
609
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
207
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dpf 20 ก.พ. format_การนำเสนอเพื่อขอรับรางวัล_พยามให้ดีทีสุด_2014

 1. 1. 1 การกล่ าวนาเสนอผลงานที่ผู้วจัยใช้ มีการเน้ นสี ทั้งข้ อความและตัวอักษร ิ เพือให้ จดจาง่ ายเกิดการตกผลึกความรู้ ว่า– ทาอะไร –แรงบันดาลใจอะไร – ่ พบปัญหาอะไร - ทาไปทาไม - ได้ ผลประโยชน์ กบใคร – จะทาอะไรต่ อไป ั กราบเรียนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ าน ดิฉันนางกฤตยา ศรี ริ ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นเวลา 28 ปี นวัตกรรมที่นาเสนอวันนี้เป็ นงานวิจยกึงทดลอง ั ่ เรื่ อง การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพ การ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2556 อั น ดั บ แรกต้ อ งขอกล่ า วถึ ง แรงบัน ดาลใจในการสร้ างนวั ต กรรม การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ ภาพการ์ ตูน(cartoon) นีเ้ พือแก้ ปัญหาและยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้ านความเข้ าใจในการอ่ านของ ่ ผู้เรียนให้ สูงขึน ้ (แผ่ นที่ 1)
 2. 2. 2 จุดมุ่งหมายการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ WWW.KRUPU.COM/HOMEWORK) ความโดดเด่ นการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ WWW.KRUPU.COM/HOMEWORK) 1. ใช้ สอนซ่ อมเสริมนักเรียนทีขาด 1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ ตลอดเวลา ่ เรียน เวลาเรียนไม่ เพียงพอ และเป็ น ติดต่ อสื่ อสารกันผู้เรียน ด้ วยกัน ผู้สอน แหล่งส่ งเสริมการเรียนรู้เพิมเติม ่ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพราะเชื่อว่าผู้เรียน สามารถเรียนรู้ ได้ - ในเวลาทีไม่ ่ เท่ ากัน 2. เพือยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการ 2. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ่ เรียนให้ มีระดับสู งขึน ้ สู งกว่าก่อนเรียน 3. เพือพัฒนาสื่ อนวัตกรรม เพิม ่ ่ 3. เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญและพัฒนา ทางเลือกทางการเรียนรู้ให้ ผู้เรียน ทักษะ ชีวตตรงตามหัวใจของ ิ ได้ เรียนรู้ด้วยตนเองตามเอกัตภาพ การปฏิรูปการศึกษา 4. เพือเป็ นแหล่งบริการทาง ่ 4. ปัจจุบันเป็ นแหล่งการเรียนรู้มีผู้เข้ า การศึกษาทีมีคุณภาพระดับสากล ่ ใช้ มากกว่า 87 ประเทศ
 3. 3. 3 ่ ั จึงพัฒนานวัตกรรมนี้ควบคูกบการวิจยโดยวัตถุประสงค์ ั 1) เพือหาประสิ ทธิภาพสื่ อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ กลุ่มสาระการ ่ เรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้นให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านโดยใช้ ภาพการ์ ตูน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ ่ สื่ อนวัตกรรมการสอนบนเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 3) เพือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่ อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ่ บนเว็บไซต์ โดยใช้ ภาพการ์ ตูนเพือพัฒนาทักษะความเข้ าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ่ ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็ นผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาด้านทักษะการอ่านกลุ่มเป้ าหมาย ประจาปี การศึกษา 2556 ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1- 5/6 ได้มาโดย การเลือกแบบสุ่มแบบง่าย จานวน 90 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วย นวัตกรรมการสอนบนเว็บไซต์ แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ความเข้ าใจในการอ่าน เรื่องการ์ ตูน (Cartoon) และแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลีย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ่
 4. 4. 4 ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิ ทธิภาพของนวัตกรรมการเรี ยนการสอนบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนเพือพัฒนาทักษะ ่ ความเข้าใจการอ่านที่พฒนาขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 89.50 /84.72 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ั 2. ผลสัมฤทธิ์ ทาการเรี ยนโดยใช้ภาพการ์ ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่านพบว่าหลัง เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ร้อยละ 64.75 3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ ภาพ ่ การ์ ตูนเพือพัฒนาทักษะความเข้ าใจในการอ่ านอยูในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 ่ กระบวนการดาเนินงานการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บไซต์ แบบวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) Plan หลักสู ตร /สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วด/จุดเน้ น(ความสามารถ/ทักษะ/ ั คุณลักษณะ) ปรับปรุ งแก้ ไขดาเนินการ Act ให้ เหมาะสม เช่น เนื้อหา ผูเ้ รี ยน Do การจัดการเรียนการสอน นักเรี ยน สื่อ, เทคโนโลยี, หลักการ, ทฤษฎี ครู การเตรี ยมพร้อม เนือหา กิจกรรม ้ แบบฝึ กหัด คลิป คาถาม ปัญหา/จุดอ่อนที่ การวัดผล/ประเมินผล พบ แบบทดสอบ/สังเกตพฤติกรรม/แบบประเมิน/ชิ้นงาน ข้ อดี/จุดแข็ง C = Check
 5. 5. 5 http://www.krupu.com/homework/ - 2555 -2556 http://www.krupu.com/smedu/ - 2554 http://ww w.krupu.com/ - 2553 ผลงานเชิงประจักษ์ สื่ อนวัตกรรมส่งผลยืนยันคุณภาพของสื่ อเหล่านี้ 1.รางวัลระดับประเทศ – www.krupu.com – สื่ อการเรี ยนการสอนบน เว็บไซต์ ในปี พ.ศ. 2553 ของไมโครซอฟร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ เสนอแนะ - ผูเ้ รี ยนและผูสอนต้อ งมี ความรู้ และทัก ษะการใช้คอมพิ วเตอร์ ้ พอสมควร 2.รางวัลระดับประเทศ – www.krupu.com/SMEDU – รางวัล Obec Web Media ในปี พ.ศ. 2554 ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อเสนอแนะ - เพิ่มช่ องทางการโต้ตอบสื่ อสาร Teen Classroom และ Parent Chanel 3. รางวัลระดับประเทศ – www.krupu.com/homework 2 รางวัลซ้อน ของเว็บไซต์น้ ี - รางวัล Thailand Social Media Awards 2013 กระทรวงศึกษาธิการ - รางวัล Thailand Blog Awards 2013 ด้าน ICT
 6. 6. 6 แนวทางการสอนการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ 1. 3Ps – Presentation - Practice – Production 2. การพัฒนาทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบ 1 2 ตระหนักรู้และเห็นคุณค่า การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ 4 ั ้ สร้างสัมพันธภาพทีดีกบผูอื่น 3 การจัดการกับอารมณ์
 7. 7. 7 ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนใน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านพุทธิพิสย (Cognitive Domain) ั ความรู้ ความเฉลียวฉลาด ความสามารถ ในการคิดเรื่ องราวต่างๆ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ ๒. ด้านจิตพิสย (Affective Domain) ั ความพึงพอใจ ความรู้ สึกให้ ปฏิบัตแต่ สิ่งที่ ิ ถูกต้ องดีงาม ๓. ด้านทักษะพิสย (Psychomotor Domain) ั สามารถปฏิบัตได้ คล่องแคล่วอัตโนมัติ ิ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของธอร์นไดค์(Edward L Thorndike) ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงสรุปเป็ นกฎการเรียนรู้ ได้ ดงนี้ ั 1. กฎแห่ งความพร้ อม (Law of Readiness) 2. กฎแห่ งการฝึ กหัด(Law o f Exercise) 3. กฎแห่ งความพอใจ(Law of Effect)
 8. 8. 8 Tacit Knowledge จุดเด่ นของนวัตกรรม ผู้เรียน 1. เรียนรู้ด้วยตนเอง – อิสระในการเรียนรู้ 2. ตรงยุค – ตรงวัย – มีปฏิสัมพันธ์ โต้ ตอบสื่ อสารทันที 3. มีสื่อทีหลากลาย( Multimedia) ทาให้ เกิดประสบการณ์ตรง ่ 4. เกิดความคงทนในการเรียนรู้ ผู้สอน 1. ใช้ ต้นทุนตาประสิทธิภาพสู ง ่ 2. เกิดการพัฒนาปรับปรุ ง (Update) ได้ ตลอดเวลา 3. เกิดการเปลียนแปลง 4Is – 4Cs ่ Information, Individual, Interactive, Immediate Feedback Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity สถานศึกษา 1. สร้ างความเชื่อมันให้ ผู้ปกครอง / ชุมชน / องค์ กรต่ างๆ ่ 2. พัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาไปสู่ มาตรฐานสากล
 9. 9. 9 นี้คือหน้าเว็บไซต์การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ www.krupu.com/homework สะดวก ง่าย ไม่ยงยาก ตอบสนองผูเ้ รี ยนได้ดี ใช้ทุกเวลา ทุกสถานที่และทุกคน ุ่ เป็ นแหล่ งเรียนรู้ แค่ ปลายนิว ้ 1. ใช้สอนซ่อมเสริ ม ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ไร้พรมแดน ไร้ขีดจากัด (No student Left Behind) 2. สามารถทบทวน เรี ยนซ้ าๆ ตามความพึงพอใจ ของผูเ้ รี ยน สามารถยกผลสัมฤทธิ์ซึ่งคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน 3. มีเนื้อหาบทเรี ยน ให้เลือกมากมาย เป็ นแบบ Multimedia 4. ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนตามความพึงพอใจจึงตอบสนองการเรี ยนรู้ ยิงนาภาพการ์ตูนในใช้ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อ่านแล้วทาความเข้าใจได้ดียงขึ้น ิ่ ่ ( 1 ภาพ สามารถแทนคาพูดได้ 10,000 คา) ่ 5. เว็บไซต์น้ ีได้ผานการหาประสิ ทธิภาพเครื่ องมือจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มีข้นตอนที่ผเู้ รี ยน ั
 10. 10. 10 สามารถเรี ยนรู้ดวยตนเอง เลือกเรี ยน สามารถตรวจสอบ/ทราบผลทันทีจึงเป็ นสิ่ งที่เป็ น ้ แรงกระตุนผูเ้ รี ยนตามหลัก ้ สิ่ งที่ปลูกฝังในการเรี ยนรู้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดคุณธรรมในตนเอง ได้ยดหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุมกันให้ตวเอง ึ ้ ั เป็ นความรู้ คู่คุณธรรม ทางานเอาความสามารถเข้ าแลก แสดงให้ เห็นความตั้งใจใฝ่ เรียนรู้ ทางานเป็ นกลุ่มไม่ ได้ ทาให้ กลุ้ม รู้ จกทางาน จัดลาดับความสาคัญ ั แบ่ งงาน แบ่ งเวลา เข้ าหาครู อาจารย์ สอบถามผู้ร้ ู อย่ามัวท้ อแท้ อย่าหาว่ายากเกิน กาเนิดมาเท่ าเทียมกัน หนึ่งสมอง 2 มือ ฝึ กปรือแบ่ งปัน รู้ จักดูแลใจกัน ได้ คนได้ งาน ภาษาอังกฤษสื่ อสารเปิ ดใจสู่ อาเซียนเอย ซึ่งผลประโยชน์ ทเี่ กิดกับผู้เรียนเป็ นแรงบันดาลใจให้ พัฒนาสื่ อการเรียนการสอนดีๆให้ ผู้เรียนในปี การศึกษา หน้ าประเภทApplications และสื่ อทีใช้ กบแท็บเล็ต ่ ั ของกระทรวงศึกษาธิการต่ อไป
 11. 11. 11 เนือหายังมีได้ อก ้ ี
 12. 12. 12 การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ผูเ้ รี ยน Tacit Knowledge 1. ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล – มีอิสระในการเรี ยนรู้ 2. สามารถเรี ยนรู้ดวยตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน ตรงยุคและตรง ้ วัยผูเ้ รี ยน 3. ได้ลงมือปฏิบติ - มีสื่อประสม (Multimedia) – มีการโต้ตอบปฏิสมพันธ์ ั ั เกิดการเปลี่ยนแปลง I 4s ( Information Individualized Interactive Immediate Feedback) 4 . เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ แบบไร้พรมแดน 5. มีความคงทนในการเรี ยนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า ก่อนเรี ยน สถานศึกษา 1. เกิดความเชื่อมั่นให้ ครู ผสอน ู้ 1.ต้ นทุนต่าเกิดประสิ ทธิภาพสู ง - ประหยัดสุ ด ประโยชน์ สูง ผู้ปกครอง /ชุมชน/องกรต่ างๆ 2. การปรับปรุงอัพเดทได้ ตลอดเวลา 2. พัฒนาระบบคุณภาพกร 3. เกิดการเปลียนแปลง 4IS _4CS ่ ศึกษาไปสู่ มาตรฐานสากล Information–Individual Interactive - Immediate Feedback Critical thinking – Communication Collaboration - Creativity
 13. 13. 13 นางกฤตยา ศรีริ – กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ รางวัลครู ผู้สอนยอดเยียม – ด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอนยอดเยียม ่ ่ ่ ประจาปี พ.ศ. 2555 รางวัลระดับประเทศ - การประกวด Thailand Social Media Awards2013ประเภท กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศผลงาน http://www.krupu.com/homework/ เข้ารับโล่ รางวัลและเกียรติบตร จาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น ั พื้นฐาน วันที่ 3 กันยายน 2556 ่ รางวัลระดับประเทศ - การประกวดสื่ อการเรี ยนรู้ผานเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ปี 2555 (KruTube Channel) - เรื่ อง “ทากาชิ” เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบตร ั จาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 3 กันยายน 2556 รางวัลระดับประเทศ - การประกวดสื่ อดิจิทลเพื่อการเรี ยนรู้ “อาเซียนศึกษา” ั ผลงาน http://www.krupu.com/aseanzone/ บริ ษทอักษรเจริ ญทัศน์ และเว็บไซต์ไทยกู๊ด ั วิวดอทคอม รับเงินรางวัล 30,000 บาท นายกิตติ บุญเชิด ผูอานวยการสานักงานเขต ้ พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 32 (ตัวแทนมอบ) วันพุธที่ 29 พ.ค. 2556 รางวัลระดับประเทศ - เว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนแบบอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ (OBEC WEB MEDIA ) ประจาปี ๒๕๕๔ หน่วยงาน OBEC WEB MEDIA สานัก เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน มอบโดยนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันอังคารที่ 6 มกราคม 2555 รางวัลระดับประเทศ - ในโครงการสร้างสรรค์สื่อคุณธรรม ประจาปี 2554 หนัง สั้นยอดเยียม 4 เรื่ อง 4 รางวัล - เรื่ อง “มองต่า ทาสูง” เรื่ อง “นิพพาน” เรื่ อง “๙ ต้น” ่ เรื่ อง “ทากาชิ” รางวัลการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรี ยนการสอน จากสานักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) รางวัลดีมาก….3 รางวัล…สุดยอดเด็กไทย ประจาปี
 14. 14. 14 2554 และ หน่วยงานสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน (สทร.) รับรางวัลในวัน พฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรี ยนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจาปี พ.ศ. 2554 รางวัลระดับประเทศ - ผลงาน www.krupu.com/ รางวัลครู ไทยหัวใจไอซีที Microsoft Innovative Teacher 2011 รับรางวัลวันที่ 5 มีนาคม 2554 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
 15. 15. 15 19 ก.พ. 2557 นางกฤตยา ศรี ริ
 16. 16. 16
 17. 17. 17

×